Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Vergi Suçları ve Cezaları

Vergi Suçları ve Cezaları

Danıştay Yedinci Daire Başkanı Turgut Candan


Baskı Tarihi: Mayıs 2010
Sayfa Sayısı: 768
Fiyatı: 90 TL
İndirimli Fiyatı:86 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
 • Google
 • Tw
 • Fb

Vergi Suçları ve Cezaları Kitabı, Danıştay Yedinci Daire Başkanı Turgut Candan tarafından engin bilgiler sonucunda yazılmıştır. Usulsüzlük (Kabahatleri) Suçları, Ceza Mahkemelerince Yargılanacak Vergi Suçları Ve Cezaları, Kaçakçılık Suçu, Kaçakçılık Sayılan Eylemlere İştirak, Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu, Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçu,Bazı Vergi Suçlarının Cezalandırılmasında Usul, Vergi Cezasının Kesilmesi gibi konular Vergi Suçları ve Cezaları Kitabında yer almaktadır. Kısa sürede teslimat olanakları ile Vergi Suçları ve Cezaları Kitabını sitemizden temin edebilirsiniz.

KİTAP TANITIMI

 • Dilekçe Örnekleri
 • Kanunlar
 • Genel Esaslar
 • Vergisi Suçları
 • Vergi Cezaları
 • Tek Fiil İle Çeşitli Suçlar İşlenmesi
 • Ayrı Fiillerle Ayrı Suçlar İşlenmesi
 • Tekerrür
 • Suçlarda Birleşme
 • Ceza Kesme Yetkisi Vergi İdaresine Ait Olan Vergi Suçları (Kabahatleri) Ve İdari Cezalar
 • Vergi Ziyaı Suçu (Kabahati)
 • İştirak
 • Usulsüzlük (Kabahatleri) Suçları
 • Ceza Mahkemelerince Yargılanacak Vergi Suçları Ve Cezaları
 • Kaçakçılık Suçu
 • Kaçakçılık Sayılan Eylemlere İştirak
 • Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu
 • Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçu
 • Bazı Vergi Suçlarının Cezalandırılmasında Usul
 • Vergi Cezasının Kesilmesi, Ödenmesi Ve Kalkması
 • İdari Vergi Cezalarının Kesilmesi
 • Vergi Cezalarının Ödenme Zamanı
 • Vergi Cezası Kesilemeyecek Haller
 • Vergi Cezasını Kaldıran Haller
 • İdari Dava
 • İdari Davaya Konu İşlemler
 • Görevli İdari Yargı Yeri
 • Yetkili Vergi Mahkemesi
 • İdari Dava Türü
 • Dava Dilekçesinin Düzenlenişi
 • Dava Dilekçesinin Verileceği Yerler
 • Davanın Açılmış Sayılması, Harç Ve Posta Ücreti
 • İdari Dava Açma Süresi
 • Yürütmenin Durdurulması İsteminde Bulunma Gereği
 • İdarenin Savunması Ve Savunmaya Cevap
 • Davaya Katılma
 • Duruşma
 • Davacının Ölümü Veya Adresinde Tebligat Yapılamaması
 • Davanın Karara Bağlanması, Kararın Açıklanması, Yanlışlıkların Düzeltilmesi Ve Kararın Uygulanması
 • İtiraz Ve Temyiz Başvuruları
 • Kararın Düzeltilmesi
 • Yargılamanın Yenilenmesi
 • Dilekçe Örnekleri

ÖNSÖZ

Değerli okuyucunun kaynak olarak başvurma inceliğini göstermiş olduğu bu kitap, ilk kez, Maliye ve Hukuk Yayınları tarafından Eylül 1995’de; ikinci kez de, Süryay tarafından 2004’de, aynı başlık altında yayımlanmıştı. İlk baskının konusu, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun kapsamına giren vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlerle ilgili vergi suçlarının, anılan Kanunun Dördüncü kitabında 4008 ve 4108 sayılı Kanunlarla yapılan değişiklikler ve bu değişikliklerden önceki düzenlemelerden önceki düzenlemeler çerçevesinde, tiplerine, unsurlarına ve vergi suçları ile cezalarına ait hak arama yollan ile diğer esaslara iliş­kindir. Anılan konulara, Kitapta, Danıştay ve Yargıtay’ın kararlarından çıkarılan ve Öğreti’nin görüş ve önerisiyle desteklenen yorum ve açıklamalar getirilmesine ve, bu vesileyle, Yüksek Mahkemelerin kararları arasında var olan görüş birliği ve ayrılıkların ortaya konulmasına çalışılmıştı.

Bilindiği gibi, 29.7.1998 gün ve 23417 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22.7.1998 gün ve 4369 sayılı Kanunla, Vergi Usul Kanununun yukarıda sözü edilen Kitabında köklü değişiklikler olmuştur. Bu yüzden, Kitabın yemden kaleme alınması ihtiyacı doğmuştur. Bu çalışma sırasında, ilk baskının yöntemi izlenmekle birlikte, iki farklılığa yer verilmiştir. İlk farklılık; bu baskıda 4369 sayılı Kanunun yürürlüğünden önceki düzenlemelere yer verilmemiş olması; İkincisi ise, “Tarh Yöntemleri ve Uzlaşma” adlı kitabımıza alman “Uzlaşma” adlı bölümün, bu baskıya alınmamış bulunmasıdır.

Son olarak; 23.1.2008 gün ve 5728 sayılı Kanun ve 16.6.2009 gün ve 5904 sayılı Kanunla, vergi suç ve cezalarıyla ilgili düzenlemelerde yeni değişiklikler yapıldığından; Kitabımızın, bu değişikliklere ve aradan geçen zamanda oluşan içtihada göre güncelleştirilmesi gerekmiştir. Bu baskıda, tarafımızdan, yapılan da budur.

Kitabın ilk ve ikinci basınımın yazılışını ve dizgisini gerçekleştiren eşim (ışıklar içinde yatsın) Şirin CANDAN’m emeğinin yadsınması olanaksızdır. Bu arada, kitabın güncelleştirilmiş üçüncü baskısındaki ilgilerinden ve gösterdikleri özenden dolayı, Maliye ve Hukuk Yayınları yetkilileri ile çalışanlarına teşekkürü borç bilirim. Saygılarımla…

 

İÇİNDEKİLER

 • GİRİŞ 1
 • BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR
 • I-GENEL İLKELER 9
 • A – KANUNİLİK İLKESİ 11
 • 1- İlke 11
 • 2- , Danıştay’ın Görüşü 15
 • B – KANUNLARIN GERİYE YÜRÜMEZLİĞİ İLKESİ 19
 • 1- İlke 19
 • 2- Danıştay’ın Uygulaması 20
 • C – LEHTE OLAN KANUNUN UYGULANMASI İLKESİ….
 • 1 – İlke 23
 • 2- Danıştay’ın Uygulaması 26
 • 3- İlkenin 4369 sayılı Kanunla İlgili Olarak Uygulanabilirliği 28
 • D – CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ 30
 • E – KANUNU BİLMEMENİN MAZERET
 • SAYILAMAYACAĞI KURALI 33
 • F – CEZALARIN GEREKLİLİĞİ VE ORANTILILIK
 • İLKESİ 34
 • G – YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN TEMEL
 • İLKELER 36
 • 1- Gerekçeli Olma İlkesi 37
 • 2- Suçsuzluk Karinesi 39
 • 3- Kendini Suçlamama Hakkı 41
 • 4- Kanuna Aykırı Olarak Elde Edilen Bulguların
 • Delil Olarak Kullanılamaması : 45
 • 5- Savunma Hakkı 46
 • 6- Non Bis İn İdem Kuralı 49
 • H-SONUÇ 53
 • II – VERGİSİ SUÇLARI 54
 • A – VERGİ SUÇUNUN TANIMI 54
 • 1- Tanını 54
 • 2- Danıştay’ın Görüşü 58
 • B – VERGİ SUÇUNUN UNSURLARI 60
 • 1 – VERGİ SUÇUNUN MADDİ UNSURU 60
 • a – Vergi Kanunu 60
 • b – Vergi Kanununa Aykırı Hareket 62
 • c – Vergi Ziyaı (Kaybı) 63
 • 2 – VERGİ SUÇUNUN MANEVİ UNSURU 69
 • a – Kasta Dayalı Olmayan Vergi Suçlan 70
 • b – Kasta Dayalı Vergi Suçları 74
 • C – VERGİ SUÇLARININ TÜRLERİNE GÖRE TASNİFİ.. 79
 • 1 – CEZA KESME YETKİSİ VERGİ İDARESİNE
 • AİT OLAN VERGİ SUÇLARI 79
 • 2 – CEZALANDIRMA YETKİSİ CEZA
 • MAHKEMELERİNE AİT OLAN VERGİ SUÇLARI 80
 • III- VERGİ CEZALARI 80
 • A – VERGİ CEZASININ MAHİYETİ 80
 • 1 – Tanım 80
 • 2- Danıştay’ın Görüşü 84
 • B – VERGİ CEZALARININ TÜRLERİ 84
 • 1 -İDARİ VERGİ CEZALARI 85
 • 2 – ADLİ VERGİ CEZALARI 86
 • C-CEZA EHLİYETİ 86
 • IV – TEK FİİL İLE ÇEŞİTLİ SUÇLARİŞLENMESİ 89
 • A – MUHTELİF VERGİ ZİYAINA SEBEBİYET
 • VERİLMESİ 89
 • B – EYLEMİN MUHTELİF CEZAYI İSTİLZAM ETMESİ. 90
 • V – AYRI FİİLLERLE AYRI SUÇLAR İŞLENMESİ 92
 • A – HER FİİLİN AYRI VERGİ SUÇU OLUŞTURMASI 92
 • B – BİR TAKVİM YILI İÇİNDE AYNI TÜRDEN BİRDEN FAZLA USULSÜZLÜK EYLEMİ YAPILMASI 92
 • VI – TEKERRÜR 95
 • A-TANIM 95
 • B – KOŞULLARI 96
 • C – CEZANIN HESAPLANMASI 97
 • VII – SUÇLARDA BİRLEŞME 98
 • İKİNCİBÖLÜM CEZA KESME YETKİSİ VERGİ İDARESİNE AİT OLAN VERGİ SUÇLARI (KABAHATLERİ) VE İDARİ CEZALAR
 • I – VERGİ ZİYAI SUÇU (KABAHATİ) 103
 • A – VERGİ ZİYAI SUÇUNUN (KABAHATİNİN) TANIMI. 103
 • B-VERGİ ZİYAI 105
 • C – VERGİ ZİYAI SUÇUNUN (KABAHATİNİN)MADDİ UNSURU 111
 • 1 – GENEL OLARAK VERGİ ZİYAI SUÇUNUN
 • (KABAHATİNİN) MADDİ UNSURU 112
 • a – Vergilendirme İle İlgili Ödevlerin Zamanında
 • Yerine Getirilmemesi 112
 • b – Vergilendirme İle İlgili Ödevlerin Zamanında,
 • Fakat Eksik Yerine Getirilmesi 114
 • c – Kişisel Durumla İlgili Gerçek Dışı Beyanda
 • Bulunulması 115
 • d – Haksız Yere Vergi İadesine Sebebiyet Verilmesi .115 e – Diğer Haller 120
 • 2 – 359’UNCU MADDEDE YAZILI EYLEMLER 121
 • 2a – ON SEKİZ AYDAN ÜÇ YILA KADAR HAPİS CEZASINI GEREKTİREN EYLEMLER
 • (“a” fıkrası) 123
 • a – “1” Numaralı Bentte Sayılan Eylemler 124
 • aa – Defter Ve Kayıtlarda Hesap Ve
 • Muhasebe Hileleri Yapmak 125
 • ab- Defterlerde Gerçek Olmayan Veya
 • Kayda Konu şlemlerle İlgisi Bulunmayan
 • Kişiler Adına Hesap Açmak 132
 • ac- Defterlere Kaydı Gereken Hesap Ve İşlemleri, Vergi Matrahının Azalması Sonucunu Doğuracak Şekilde Tamamen Veya Kısmen Başka Defter, Belge Veya
 • Diğer Kayıt Ortamlarına Kaydetmek…. 133
 • b – “2’’Numaralı Bentte Sayılan Eylemler 134
 • ba – Defter, Kayıt Ve Belgeleri Tahrif Etmek…. 135 bb – Defter, Kayıt Ve Belgeleri Gizlemek 137
 • • – Genel Olarak Gizleme Eylemi 137
 • • – İbraz Etmeme Eylemi 138
 • bc – Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge
 • Düzenleme Eylemi 151
 • bd – Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge
 • Kullanma Eylemi 159
 • 2b – ÜÇ YILDAN BEŞ YILA KADAR HAPİS CEZASINI GEREKTİREN EYLEMLERDEN
 • DOĞMUŞ OLMASI (“b” fıkrası) 161
 • a – Defter, Kayıt ve Belgeleri Yok Etme
 • Eylemi 162
 • b – Defter Sayfalarını Yok Ederek Yerine Başka Yapraklar Koyma Veya Hiç
 • Yaprak Koymama Eylemi 163
 • c – Belgelerin Asıl Veya Suretlerini Tamamen Veya Kısmen Sahte Olarak Düzenleme
 • Eylemi 163
 • d – Asıl Veya Suretleri Kısmen Veya Tamamen Sahte Düzenlenen Belgeyi Kullanma Eylemi 167
 • 3b – İKİ YILDAN BEŞ YILA KADAR HAPİS CEZASINI GEREKTİREN EYLEMLERDEN
 • DOĞMUŞ OLMASI (“c” fıkrası) 169
 • ba – Belgelerin Maliye Bakanlığı ile Anlaşması
 • Olmayanlarca Basılması 171
 • bb – Maliye Bakanlığı İle Anlaşması Olmayanlarca Basılan Belgelerin Bilerek Kullanılması… 172
 • VERGİ ZİYAI SUÇUNUN (KABAHATİNİN)
 • MANEVİ UNSURU 173
 • 1- 359’UNCU MADDEDE YAZILI EYLEMLERLE NEDEN OLUNAN VERGİ ZİYAI SUÇUNUN (KABAHATİNİN) MANEVİ UNSURU 176
 • 2 – DİĞER EYLEMLERLE NEDEN OLUNAN VERGİ ZİYAI SUÇUNUN (KABAHATİNİN) MANEVİ UNSURU 188
 • İŞTİRAK 191
 • 1-TANIM 196
 • 2 – FAİLLİK (ORTAK FAİLLİK) 199
 • a – İştirak, Vergi Usul Kanununun 359’uncu Maddesinde Sayılan Eylemlerin İcrasına
 • Olmalıdır 201
 • b – Kaçakçılık Suçu Sayılan Eylemlerin İcrası, Birden Fazla Kişi Tarafından Ve Önceden Anlaşarak
 • Gerçekleştirilmiş Olmalıdır 202
 • c – Kaçakçılık Suçu Sayılan Eylemler Birlikte
 • Gerçekleştirilmiş Olmalıdır 203
 • ca – Faillerden Her Birinin Eyleminin, Diğer Ortakların Eylemleriyle Birlikte Maddede Yazılı Kaçakçılık Suçlarından Birini
 • Oluşturması 203
 • cb – Müşterek Faillerin Birbirinden Bağımsız Olarak Suçun Kanuni Unsurunu Oluşturan Eylemlerinin Karşılıklı Olarak Birbirini Tamamlaması 203
 • d – Kaçakçılık Suçunu Oluşturan Eylemlerin İcrasına İştirak Edenlerin Herbiri, Bundan Ayrı Ayrı Menfaat Gözetmelidir 204
 • 3 – AZMETTİRME: 205
 • 4 – YARDIM ETME EYLEMİ 209
 • 5 -İŞTİRAKTE MENFAAT GÖZETİLMESİ 211
 • F – VERGİ ZİYAI SUÇUNA (KABAHATİNE)
 • UYGULANACAK İDARİ YAPTIRIMLAR 213
 • 1 – İDARİ PARA CEZASI 214
 • a – Genel Olarak Vergi Ziyaı Suçuna Uygulanacak
 • Ceza 215
 • b – 359’uncu Maddede Yazılı Eylemlerle İşlenen Vergi Ziyaı Suçuna Uygulanacak Vergi Ziyaı
 • Cezası 216
 • c – İştirakte Vergi Ziyaı Cezası 216
 • d – Beyannamenin Yasal Süresinden Sonra
 • Verilmesi Durumunda Vergi Ziyaı Cezası 216
 • e – Uzlaşılan Vergilerde Vergi Ziyaı Cezası 218
 • 2 – AÇIKLAMA YAPMA 219
 • a – Açıklama 219
 • aa – Açıklama Yapma Yetkisinin
 • Kullanılabilmesinin Koşulları 220
 • ab – Açıklama Yapmaya Yetkili Makamlar 224
 • ac – Açıklamanın Şekli 225
 • ad – Açıklamanın Yer Ve Zamanı 226
 • ae – Açıklanan Bilgiler Ele Alınarak,
 • Mükelleflerin Haysiyet, Şeref ve Haklarına
 • Tecavüz Edilemez 227
 • b – Mesleki Kuruluşlara Bildirme 227
 • III – USULSÜZLÜK (KABAHATLERİ) SUÇLARI 229
 • A – TANIMI VE MAHİYETİ 229
 • B – GENEL USULSÜZLÜK EYLEMLERİ VE CEZALARI.. 231
 • 1 – BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER 231
 • a – Vergi Ve Harç Beyannamelerinin Süresinde
 • Verilmemiş Olması (Bent.l) 231
 • b – Bu Kanuna Göre Tutulması Mecburi Defterlerden Herhangi Birinin Tutulmamış Olması (Bent.2) 233 ba – Defter Tutma Ödevinin Amacı Ve Kapsamı234
 • bb – Tutulması Zorunlu Defterler 235
 • bc – Usulsüzlük Sayılan Def. Tutmama Halleri 235
 • i – Defterlerin Hiç Temin Edilmemiş Olması 235
 • ii – Defterlere Hiç Kayıt Yapılmamış Olması 236
 • iii – Yanlış Defter Tutulmuş Olması 236
 • c – Defter Kayıtlarının Ve Bunlarla İlgili Vesikaların
 • Doğru Bir Vergi İncelemesi Yapılmasına İmkan Vermeyecek Derecede Noksan, Usulsüz Ve
 • Karışık Olması (Bent.3) 237
 • ca – Defter Kayıtlarının Ve Bunlarla İlgili
 • Vesikaların Noksan Olması 238
 • cb – Defter Kayıtları Ve Bunlarla İlgili Vesikaların
 • Usulsüz Olması 240
 • cc – Defter Kayıtları Ve Bunlarla İlgili Vesikaların
 • Karışık Olması 243
 • d – Bu Kanuna Göre Tutulması Mecburi Defterlerin Ve Kanunen Muhafazası Mecburi Vesikalarla Evrakın Yetkili Memurlar Tarafından İstenildiği
 • Halde İbraz Edilmemesi (Bent.4) 244
 • e – Çiftçiler Tarafından 245’inci Madde Hükmüne Göre Muhtar Ve İhtiyar Heyetlerince Yapılan Davete Müddetinde İcabet Edilmemesi (Bent.5)244 f – Bu Kanunun Kayıt Nizamına Ait Hükümlerine
 • (Madde 215-219) Uyulmamış Olması (Bent.6). 244 g – İşe Başlamanın Zamanında Bildirilmemesi
 • (Bent.7) 245
 • h – Tasdiki Mecburi Olan Defterlerden Herhangi Birinin Tasdik Muamelesinin Yaptırılmamış
 • Olması (Bent.8) 245
 • ha – Defterleri Tasdik Zorunluluğunun Amacı.. 246
 • hb – Tasdiki Zorunlu Defterler 246
 • hc – Tasdik Zamanı, Tasdik Makamı Ve Tasdikin
 • Şekli 247
 • hd – Tasdik Ettirmeme Sayılan Haller 248
 • ı – Götürü Matrahlar Üzerinden Salman Gelir Vergisinde, Tarh Zamanı Geçtiği halde Verginin
 • Tarh Ettirilmemiş Olması (Bent.9) 250
 • i – Veraset Ve İntikal Vergisinin 242 nci Maddenin İkinci Fıkrasında Belirtilen Süre İçerisinde Verilmemiş Olması (Bent.l 1) 250
 • 2 – İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER 251
 • a – Veraset Ve İntikal Vergisi Beyannamelerinin Süresinin Sonundan Başlayarak 342 nci Maddenin 1 inci Fıkrasında Belirtilen Süre İçinde; Emlak Vergisi Beyannamesinin Bu Kanunun 27 nci Maddesinde Yazılı Ek Süre İçirde Verilmiş
 • Olması (Bent.l) 251
 • b – Ekim Ve Sayını Beyanlarının Süresi İçinde Veya Kanunda İstenilen Bilgileri İhtiva Edecek Doğru
 • Bir Şekilde Yapılmaması (Bent.2) 251
 • c – Vergi Kanunlarında Yazılı Bildirimlerin
 • Zamanında Yapılmamış Olması (İşe Başlamayı
 • Bildirme Hariç) (Bent.4) 251
 • d – Vergi Karnesinin Süresinin Sonundan Başlıyarak 15 Gün Geçtiği Halde Alınmamış
 • Olması (Bent.5) 252
 • e – Tasdiki Mecburi Olan Defterlerin Herhangi Birinin Tasdik Muamelesinin, Süresinin Sonundan Başlıyarak Bir Ay İçinde Yaptırılmış Olması
 • (Bent.6) 254
 • f- Vergi Beyannameleri, Bildirimler, Evrak Ve
 • Vesikaların Kanunen BelliŞekil Ve Muhteviyatı Ve Ekleri İle Bunlarla İlgili Olarak Yapılan Diğer Düzenlemelere İlişkin Hükümlere Uyulmamış
 • Olması (Bent.7) 254
 • g – Hesap Ve Muamelelerin Doğruluk Veya Açıklığını Bozmamak Şartıyla Bazı Evrak Ve Vesikaların Bulunmaması Veya İbraz Edilmenıesi(Bent.8). 260
 • 3 – GENEL USULSÜZLÜKTE UYGULANACAK
 • CEZA 260
 • a – Cezanın Miktarı 260
 • b – Usulsüzlük Eyleminin Başka Bir Vergi
 • Cezasını da Gerektirmesi 263
 • c – Bir Takvim Yılı İçinde Aynı Nev’iden Birden Fazla
 • Usulsüzlük Eylemi Yapılması 265
 • d – Usulsüzlük Eyleminin Re’sen Takdiri Gerektirmesi 265
 • C – ÖZEL USULSÜZLÜK EYLEMLERİ VE CEZALARI. 266
 • 1 – FATURA VE BENZERİ EVRAK VERİLMEMESİ VE ALINMAMASI İLE DİĞER ŞEKİL VE USUL HÜKÜMLERİNE UYULMAMASI 267
 • la – 1 ’İNCİ BENTTE YAZILI EYLEMLER VE
 • CEZALARI 268
 • a – Eylemler 268
 • aa – Belge Vermeme Eylemi 269
 • i – Bulundurma Yükümlülüğüne Aykırı
 • Davranı İması 269
 • ii – Düzenleme Yükümlülüğüne Aykırı
 • Davranı İması 270
 • iii – Verme Yükümlülüğüne Aykırı
 • Davranılması 281
 • ab – Belge Almama Eylemi 283
 • ac – Düzenlenen Belgelerde Gerçek Meblağdan
 • Farklı Meblağlara Yer Verilmesi 285
 • b – Eylemin Faili 286
 • c – Eylemin Tespiti 286
 • d – Eylemin Cezası 296
 • lb – 2’NCİ BENTTE YAZILI EYLEMLER VE
 • CEZALARI 297
 • a – Vergi Usul Kanununda Öngörülen Belgelere
 • İlişkin Özel Usulsüzlük Eylemleri 298
 • b – Maliye Bakanlığınca Düzenleme Zorunluluğu Getirilen Belgelerle İlgili Özel Usulsüzlük
 • Eylemi 299
 • c – Failleri 300
 • d – Cezası 300
 • lc – 3’ÜNCÜ BENTTE YAZILI EYLEM VE
 • CEZASI 302
 • a – Eylem 302
 • b — Faili 302
 • c – Eylemin Tespiti: 302
 • d – Eylemin cezası: 303
 • İd – 4’ÜNCÜ BENTTE YAZILI EYLEMLER VE
 • CEZALARI 303
 • a – Eylemler 303
 • b – Cezası 304
 • le – 5İNCİ BENTTE YAZILI EYLEMLER VE
 • CEZALARI 305
 • I f- 6’NCI BENTTE YAZILI EYLEMLER VE
 • CEZASI 305
 • a – Eylem 305
 • b – Cezası 306
 • lg- 7’NCİ BENTTE YAZILI EYLEM VE CEZASI..306
 • a – Eylem 306
 • b – Faili 308
 • c – Cezası 308
 • İh – 8’İNCİ BENTTE YAZILI EYLEMLER VE
 • CEZALARI 308
 • a – Belge Basımıyla İlgili Bildirim Görevinin
 • Yerine Getirilmemesi Eylemi 309
 • b – 3100 Sayılı Kanunun Mükerrer 8’inci Maddesinin 1 ’inci Fıkrasında Yazılı Özel
 • Usulsüzlük Eylemi: 310
 • ba – Ödeme Kaydedici Cihaz Üreticileri Ve İthalatçıları Tarafından Yapılabilecek
 • Nitelikteki Eylemler 310
 • bb – Mükellefler Tarafından Yapılabilecek
 • Nitelikteki Eylemler 311
 • c – Cezası 315
 • II – 9’UNCU BENTTE YAZILI EYLEMLER VE
 • CEZALAR 315
 • a – Eylem 315
 • b – Faili 317
 • c – Cezası 318
 • İi – İO’UNCU BENTTE YAZILI EYLEMLER VE
 • CEZALARI 318
 • a – “10” Numaralı Bentte Düzenlenen Özel
 • Usulsüzlük Eylemi, Araç Sürücüleri Tarafından
 • İşlenebilecek Niteliktedir 318
 • b – Dur İkazı, Maliye Bakanlığının Özel İşaretli Görevlileri Tarafından Yapılmış Olmalıdır. 319 c – İkaza Karşın Araç Durdurulmamış 01malıdır320
 • lj – 336’NCI MADDENİN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI İLE İLGİLİ OLARAK UYGULANAMAZLIĞI 321
 • 2 – İŞYERİ KAPATMA CEZASI 321
 • 3 – DAMGA VERGİSİNDE ÖZEL USULSÜZLÜK… 321
 • 4 – BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNME VE 256, 257 VE
 • MÜKERRER 257’NCİ MADDELERE AYKIRI DAVRANIŞ 322
 • a – Bilgi Vermekten Çekinme Eylemi 323
 • aa – Vergi Usul Kanununun 86 ncı Maddesinde
 • Öngörülen Bilgi Verme Yükümlülüğü 323
 • ab – Vergi Usul Kanununun 148 inci Maddesinde
 • Öngörülen Bilgi Verme Yükümlülüğü 323
 • ac – Vergi Usul Kanununun 149’uncu Maddesinde
 • Öngörülen Bildirme Yükümlülüğü 323
 • ad – Vergi Usul Kanununun 150’nci Maddesinde
 • Öngörülen Bildirme Yükümlülüğü 325
 • ae – Eylemin Cezalandırılma Koşulları 326
 • • – Bilgi Yetkili İdare Ve Görevlilerce
 • İstenilmiş Olmalıdır 326
 • • – Bilgi Kanunda Yazılı Usule Uygun Şekilde
 • İstenilmiş Olmalıdır 327
 • • – Çekinme Sebebi Bulunmamalıdır 328
 • • – İstenilen Bilgi İlgililerin Bilgisi Dahilinde
 • Olmalıdır 329
 • b – Defter ve Belgelerle Diğer Kayıtları İbraz Yükümlülüğüne (256’ncı Maddede Öngörülen
 • Zorunluluklara) Uymama Eylemi 329
 • c – 257’nci Madde Hükmüne Uymama Eylemi 332
 • d – Mükerrer 257’nci Madde Uyarınca Getirilen
 • Zorunluluklara Uymama Eylemi 333
 • e – Tahsilat ve Ödemelerin Belli Belgelerle Tevsik
 • Yükümlülüğüne Uyulmaması 334
 • f- Elektronik Ortamda Beyanname Verme
 • Zorunluluğuna Uyulmaması 334
 • g – Elektronik Ortamda Bildirim ve Form Verme
 • Zorunluluğuna Uymama Eylemi 338
 • h – Ceza Miktarı 339
 • ÜÇÜNCÜBÖLÜM CEZA MAHKEMELERİNCE YARGILANACAK VERGİ SUÇLARI VE CEZALARI
 • I – KAÇAKÇILIK SUÇU 346
 • A – KAÇAKÇILIK SUÇUNUN MADDİ UNSURU 348
 • 1 – EYLEMİN VERGİ KANUNLARINA GÖRE TUTULAN, DÜZENLENEN VE MUHAFAZA VE İBRAZ ZORUNLULUĞU BULUNAN DEFTER,
 • BELGE VE KAYITLARDA OLMASI 348
 • a – Vergi Kanunu 348
 • b – Defterler 348
 • ba – Vergi Usul Kanununa Göre Tutulması
 • Gereken Defterler 348
 • bb – Diğer Vergi Kanunlarında Öngörülen
 • Defterler 349
 • bc – Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257’nci Maddesi Uyarınca Tutulma, Muhafaza Ve
 • İbraz Zorunluluğu Getirilen Defterler 349
 • bd – Özel Defterler 350
 • c-Belgeler 351
 • ca – Vergi Usul Kanununda Öngörülen Belgeler ….351 cb – Diğer Vergi Kanunlarında Öngörülen
 • Belgeler 351
 • cc – Mükerrer 257’nci Madde Uyarınca Düzenlenme, Muhafaza Ve İbraz Zorunluluğu Getirilen Belgeler 352
 • cd – Vergi Usul Kanununun 227’nci Maddesinin Üçüncü Fıkrası Uyarınca Hiç
 • Düzenlenmemiş Sayılan Belgeler 352
 • d – Kayıtlar 353
 • e – Muhafaza Zorunluluğu 353
 • f- İbraz Zorunluluğu 354
 • 2 – KANUNDAKİ EYLEM TİPİ 355
 • a – On Sekiz Aydan Üç Yıla Kadar Hapis Cezasını
 • Gerektiren Eylemler {“cı” fıkrası) 356
 • aa – “1” Numaralı Bentte Sayılan Eylemler 356
 • ab – “2” Numaralı Bentte Sayılan Eylemler 356
 • b – Üç Yıldan Beş Yıla Kadar Hapis Cezasını Gerektiren Eylemlerden Doğmuş Olması
 • (“b” fıkrası) 360
 • c -İki Yıldan Beş Yıla Kadar Hapis Cezasını Gerektiren Eylemlerden Doğmuş Olması (“c” fıkrası) 365
 • 3 – EYLEMİN HUKUK DÜZENİNDEKİ SONUCU:. 365 B – KAÇAKÇILIK SUÇUNUN MANEVİ UNSURU 368
 • 1 -İSNAD YETENEĞİ 368
 • a – Vergi Mükelleflerinin Gerçek Kişi
 • Olması Halinde 369
 • b – Vergi Mükellefinin Tüzel Kişi Olması Halinde370 ba – Özel Hukuk Tüzel Kişileri 371
 • i – Kar Amacı Gütmeyen Özel Hukuk Tüzel
 • Kişileri 372
 • ii – Kar Amacı Güden Özel Hukuk Tüzel
 • Kişileri: 374
 • bb – Kamu Tüzel Kişileri 385
 • bc – Temsil Yetkisinin Devri 386
 • bd – Sorumluluk 388
 • c – Tüzel Kişiliği Olmayan Kuruluşlar 391
 • d – Türkiye’de Bulunmayanlar 392
 • 2 – KUSURLULUK 393
 • C – KAÇAKÇILIK SUÇUNUN CEZASI 393
 • a – Hapis Cezası 393
 • b – Tekerrür 394 c – Pişmanlık 395
 • d – Uzlaşmanın Cezaya Etkisi 395
 • f – İdari Vergi Cezalarının Uygulanması 395
 • II – KAÇAKÇILIK SAYILAN EYLEMLERE İŞTİRAK 396
 • III – VERGİ MAHREMİYETİNİ İHLAL SUÇU 397
 • A – MAHREMİYETİN KAPSAMI 397
 • B – MAHREMİYETİ İHLAL EYLEMİ 398
 • 1 – İFŞA EYLEMİ 398
 • 2 – SIR VEYA GİZLİ KALMASI GEREKEN HUSUSUN
 • KENDİSİNİN VEYA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN NEF’İNE KULLANILMASI 398
 • C – MAHREMİYETİ İHLAL SAYILMAYAN HALLER… 398
 • D – YASAĞA UYMAK ZORUNDA OLAN KAMU
 • GÖREVLİLERİ 399
 • E – SUÇUN CEZASI 400
 • IV – MÜKELLEFLERİN ÖZEL İŞLERİNİ YAPMA SUÇU 401
 • A – YASAĞA UYMAK ZORUNDA OLAN KAMU
 • GÖREVLİLERİ 401
 • B – SUÇUN CEZASI 401
 • V – BAZI VERGİ SUÇLARININ CEZALANDIRILMASINDA
 • USUL 402
 • A – MADDEDE YAZILI VERGİ SUÇLARININ
 • CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA BİLDİRİLMESİ ZORUNLULUĞU 403
 • B – CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ VERGİ SUÇUNDAN BAŞKA SURETLE HABERDAR OLMASI 406
 • DÖRDÜNCÜBÖLÜM VERGİ CEZASININ KESİLMESİ, ÖDENMESİ VE KALKMASI
 • I – İDARİ VERGİ CEZALARININ KESİLMESİ 409
 • A – CEZA KESME YETKİSİ 409
 • B – CEZAYI GEREKTİREN OLAYIN TESPİTİ 411
 • 1 – OLAYIN VERGİ DAİRESİNCE TESPİTİ 411
 • 2 – OLAYIN YOKLAMA VE VERGİ İNCELEMESİ
 • SIRASINDA TESPİTİ 412
 • a – Yoklama 412
 • b – Vergi İncelemesi 413
 • c – Rapor Düzenleme Zorunluluğu 416
 • C – CEZA KESME İŞLEMİ VE TEBLİĞİ 417
 • 1 – CEZA İHBARNAMESİNİN ŞEKLİ 417
 • 2 – İHBARNAMENİN NİTELİĞİ 418
 • 3 – İHBARNAMENİN TEBLİĞİ 421
 • a – Posta Ve Memur Eliyle Tebliğ 422
 • b – İlan Yoluyla Tebliğ 430
 • ba – İlan Yoluyla Tebliğin Koşullan 430
 • bb – İlanın Şekli 432
 • bc – İlanın Muhteviyatı Ve Sonuçları 433
 • II – VERGİ CEZALARININ ÖDENME ZAMANI 434
 • A – CEZAYA KARŞI İDARİ DAVA AÇILMAMASI
 • HALİNDE ÖDEME ZAMANI 435
 • 1 – İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN UZAMASI 436
 • a – İdari Dava Açma Süresinin Son Gününün Tatil
 • Gününe Rastlaması 436
 • b – İdari Dava Açma Süresinin Son Gününün Çalışmaya Ara Verme Zamanına Rastlaması 436
 • 2 – İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN DURMASI…. 437
 • B – CEZA KESME İŞLEMLERİNİN İDARİ DAVAYA
 • KONU EDİLMESİ HALİNDE ÖDEME ZAMANI 438
 • C – ÖDEME SÜRESİNİN HESABI 439
 • D – GECİKME ZAMMI UYGULAMASI 440
 • III – VERGİ CEZASI KESİLEMİYECEK HALLER 441
 • A – YANILMA 441
 • 1 – YETKİLİ MAKAMLARIN, MÜKELLEFİN
 • KENDİSİNE YAZI İLE YANLIŞ İZAHAT VERMİŞ OLMALARI 442
 • 2 – BİR HÜKMÜN UYGULAMA TARZI HUSUSUNDA
 • YETKİLİMAKAMLARIN GÖRÜŞ VE KANAATİNİ DEĞİŞTİRMİŞ VEYA BU HÜKME AİT BİR İÇTİHADIN DEĞİŞMİŞ OLMASI 444
 • B – PİŞMANLIK VE ISLAH 446
 • 1 – PİŞMANLIK VE ISLAH MÜESSESESİNDEN
 • YARARLANMA KOŞULLARI 447
 • a – Haber Verme 448
 • aa – Haber Verme Konusu Eylemler 448
 • ab – Haber Vermenin Kendiliğinden Olması 449
 • ac – Haber Vermenin Şekli 450
 • ad – Haber Verme Zamanı 451
 • b – Beyanda Bulunma Zorunluluğu 452
 • c – Vergi Ve Zammını Ödeme Zorunluluğu 453
 • 2 – PİŞMANLIK VE ISLAH BAŞVURUSUNUN
 • SONUÇLARI 455
 • a – Koşullanılın Yerine Getirilmemesinin Sonuçları ..455 b – Koşullarının Yerine Getirilmesinin Sonuçları.. 456
 • C – ÖLÜM 457
 • D – MÜCBİR SEBEP 458
 • 1 – MÜCBİR SEBEP SAYILAN HALLER 458
 • 2 – MÜCBİR SEBEBİN CEZANIN KESİLMESİNE
 • ENGEL OLABİLMESİ 459
 • E – ZAMANAŞIMI 460
 • 1 – ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 460
 • a – Beş Yıllık Zamanaşımı Süresi 461
 • b – İki Yıllık Zamanaşımı Süresi : 461
 • 2 – ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLANGICI 461
 • 3 – ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DURMASI VE
 • KESİLMESİ 462
 • a – Zamanaşımı Süresinin Durması 462
 • b – Zamanaşımının Kesilmesi 463
 • IV – VERGİ CEZASINI KALDIRAN HALLER 463
 • A – TERKİN 463
 • B – CEZANIN AFFI 464
 • C – VERGİ CEZASINDA HATA BULUNMASI 464
 • 1 – HESAP HATALARI 465
 • a – Matrah Hataları 465
 • b – Cezanın Miktarında Hata 466
 • c – Cezanın Mükerrer Kesilmesi 466
 • 2 – CEZALANDIRMA HATALARI 466
 • a – Muhatabın Şahsında Hata 466
 • b – Suçun Nitelendirilmesinde Hata 466
 • c – Mevzuda Hata 467
 • d – Suç Tarihinde Veya Döneminde Hata 468
 • 3 – VERGİ HATALARININ İDARİ YOLDAN
 • DÜZELTİLMESİ 468
 • a – Vergi Hatasının Ortaya Çıkarılması 468
 • b – Re’sen Düzeltme 469
 • c – Müracaat Üzerine Düzeltme 471
 • ca – Düzeltme İsteme Hakkı Olanlar 472
 • cb – Düzeltme İstemininYapılışı 472
 • cc – Düzeltme İsteme Zamanı 473
 • cd – Düzeltme Yapma Yetkisi 479
 • ce – Şikayet Başvurusu 480
 • 4 – VERGİ HATALARININ YARGISAL YOLDAN
 • DÜZELTİLMESİ 483
 • a – Doğrudan Dava Yolu 483
 • b – Re’sen Düzeltmeye Karşı Dava 485
 • c – Dava Açma Süresi İçinde Yapılan Düzeltme
 • İsteminin Reddi Halinde Dava 485
 • d – Şikayet Başvurusunun Reddi Üzerine Dava …. 486
 • da- Yetkili İdari Makamın, Bekleme Süresi İçinde
 • Başvuruyu Cevaplandırması 487
 • db- Yetkili İdari Makamın, Bekleme Süresi İçinde
 • Başvuruya Cevap Vermemesi 488
 • dc – Yetkili İdari Makamın, Bekleme Süresi İçinde
 • Verdiği Cevabın Kesin Olmaması 491
 • dd – Bekleme Süresi İçinde Cevap Vermeyen Yetkili İdari Makamın, İdari Dava Açma
 • Süresi Geçtikten Sonra Cevap Vermesi 494
 • de – Yetkili İdari Makamın, Ne Altmış Günlük Bekleme Süresi İçinde, Ne De Daha Sonra Cevap Vermiş Olması 496
 • VERGİ CEZALARINDA İNDİRİM YAPILMASI 496
 • 1 – MAHİYETİ 496
 • 2 – KONUSU 498
 • a – Vergi Asıllarında İndirim Sözkonusu Değildir 498
 • s b – İndirim Miiessesesinin Konusu Vergi
 • Cezalarıdır 499
 • ba – İndirime Konu Edilecek Vergi Cezasının Vergi Usul Kanununda Öngörülmüş Olması
 • Gereklidir 499
 • bb – Para Cezaları Dışındaki Vergi Cezaları
 • İndirime Konu Edilemezler 499
 • bc – Para Cezalarından İdari Nitelikte Olanlar
 • İndirime Konu Edilebilirler 499
 • bd – Vergi Usul Kanununda Öngörülen Para Cezası Türlerinin Tümü, İndirime Konu
 • Edilebilir 500
 • be – Vergi Usul Kanununda Öngörülen İdari Para Cezalarından Vergi Aslına Bağlı (Tabi)
 • Olanlar, İndirime Konu Edilebilirler 501
 • bf- İndirime, Yalnızca, Bağlı Bulundukları Vergi Asılları Re’sen Veya İkmalen Tarh Olunan Vergi Cezaları Konu Edilebilir 504
 • 3 – İNDİRİMDEN YARARLANABİLECEKLER 505
 • 4 – YARARLANMA KOŞULLARI 508
 • a – Başvuruya İlişkin Koşullar 508
 • aa – Başvurunun Şekli 508
 • ab – Başvurunun Süresi 509
 • ac – Kısmi Başvuru 511
 • b – Ödemeye İlişkin Koşullar 514
 • c – Dava Hakkının Kullanılmasına İlişkin Koşullar 517
 • 5 – İNDİRİM MİKTARI 518
 • 6 – KABAHATLER KANUNUNDAKİ İNDİRİMDEN
 • FARKI 519
 • BEŞİNCİBÖLÜM İDARİ DAVA
 • I – İDARİ DAVAYA KONU İŞLEMLER 528
 • A – DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER 529
 • B – KİŞİSEL İŞLEMLER 529
 • 1 – CEZA KESME İŞLEMLERİ 529
 • 2 – VERGİ HATASININ ŞİKAYET YOLUYLA
 • DÜZELTİLMESİ BAŞVURUSUNUN REDDİ İŞLEMİ 530
 • 3 – UZLAŞMA KOMİSYONLARININ KARARLARI531
 • 4 – DİĞER İDARİ İŞLEMLER 531
 • II – GÖREVLİ İDARİ YARGI YERİ 532
 • A – İDARİ YARGI YERLERİNİN GÖREVLERİ 532
 • 1 – İDARE MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİ 532
 • 2 – VERGİ MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİ 533
 • 3 – DANIŞTAY’IN İLK DERECE MAHKEMESİ
 • OLARAK GÖREVLERİ 533
 • B – GÖREVLİ İDARİ YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ534
 • C – DAVANIN GÖREVSİZ YARGI YERİNDE AÇILMASI 535
 • 1 – DAVANIN AÇILDIĞI MAHKEMENİN İDARİ YARGI DÜZENİ’NE DAHİL BULUNMASI 535
 • 2 – DAVANIN AÇILDIĞI MAHKEMENİN İDARİ YARGI DÜZENİ DIŞINDA YER ALMASI 536
 • III – YETKİLİ VERGİ MAHKEMESİ 537
 • IV – İDARİ DAVA TÜRÜ 539
 • V – DAVA DİLEKÇESİNİN DÜZENLENİŞİ 543
 • A – DAVA DİLEKÇESİNİN ŞEKLİ 543
 • 1 – DİLEKÇEYE GİRİŞ 543
 • 2 – OLAYI, DAVANIN SEBEPLERİNİN VE
 • İDDİALARIN AÇIKLANMASI 548
 • 3 – DİLEKÇENİN SONUCA BAĞLANMASI 550
 • 4 – DİLEKÇE SAYISI VE EKLERİ 550
 • B – BİRDEN FAZLA İDARİ İŞLEME KARŞI AYNI
 • DİLEKÇE İLE DAVA AÇILMASI 551
 • C – BİRDEN FAZLA DAVACININ MÜŞTEREK DİLEKÇE İLE DAVA AÇABİLMESİ 556
 • D – DAVA DİLEKÇESİNDE USULE AYKIRILIK
 • YAPILMASI 558
 • 1 – 3’ÜNCÜ MADDEYE AYKIRILIK 559
 • a – Şekle Aykırılık 559
 • b – Dava Dilekçesinin Ehliyetsiz Kişi Tarafından
 • İmzalanması 559
 • c- Vekilin Avukat Olmaması 560
 • d – Davalı İdarenin Gösterilmemesi Veya Davalı
 • Olarak Yanlış İdarenin Gösterilmesi 560
 • e – Davaya Konu Edilen İşlemin Kesin Ve
 • Yürütülmesi Zorunlu Nitelikte Olmaması 561
 • 2 – 5’İNCİ MADDEYE AYKIRILIK 561
 • VI – DAVA DİLEKÇESİNİN VERİLECEĞİ YERLER 562
 • VII – DAVANIN AÇILMIŞ SAYILMASI, HARÇ VE POSTA
 • ÜCRETİ 563
 • VIII – İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ 565
 • A – İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI
 • VE HESABI 565
 • 1 – İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI565
 • a – İdari İşlemlerde Yazılı Bildirim 566
 • b – Zımni Ret Kararlarına Karşı Açılacak İdari
 • Davalarda Sürenin Başlangıcı 567
 • ba – İdare, Başvuruyu, Altmış Günlük Bekleme
 • Süresi İçerisinde Cevaplayabilir 568
 • bb – İdare, Başvuruya, Altmış Günlük Bekleme Süresi İçerisinde Hiç Cevap Vermeyebilir. 568 bc – İdarenin Bekleme Süresi İçerinde Vermiş
 • Olduğu Cevap Kesin Olmayabilir 569
 • c – Düzenleyici İşlemlerin Kişisel İşlemlerle Birlikte Davaya Konu Edilmeleri Halinde Sürenin
 • Başlangıcı 570
 • d – Tam Yargı Davalarında Sürenin Başlangıcı 571
 • 2 – İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN HESABI 572
 • a – İdari Dava Açma Süresinin Son Gününün
 • Tatil Gününe Rastlaması 572
 • b – İdari Dava Açma Süresinin Son Gününün
 • Çalışmaya Ara Verme Zamanına Rastlaması… 573
 • B – ÜST MAKAMA YAPILAN BAŞVURUNUN DAVA AÇMA SÜRESİNE ETKİSİ 575
 • C – MÜCBİR SEBEBİN İDARİ DAVA AÇMA
 • SÜRESİNE ETKİSİ 578
 • D – MALİ TATİLİN SÜREYE ETKİSİ 579
 • E – İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN
 • GEÇİRİLMESİNİN SONUCU 582
 • IX – YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİNDE
 • BULUNMA GEREĞİ 582
 • A – YÜRÜTMENİN DURDURULMASININ
 • KOŞULLARI 583
 • B – YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLERİ
 • HAKKINDA VERİLEN KARARLARA İTİRAZ 584
 • X – İDARENİN SAVUNMASI VE SAVUNMAYA CEVAP. 585
 • XI – DAVAYA KATILMA 586
 • A – KENDİLİĞİNDEN KATILMA 587
 • B – DAVANIN İHBARI ÜZERİNE KATILMA 588
 • 1 – DAVANIN İDARİ YARGI YERİNCE RE’SEN
 • İHBARI 588
 • 2 – TARAFLARIN DAVAYI İHBARI 588
 • XII- DURUŞMA 589
 • XIII – DAVACININ ÖLÜMÜ VEYA ADRESİNDE
 • TEBLİGAT YAPILAMAMASI 591
 • A – DAVACININ ÖLÜMÜ 591
 • B – DAVAYI TAKİP EHLİYETİNDE DEĞİŞİKLİK 593
 • C – DAVACI TÜZEL KİŞİNİN NİTELİĞİNDE
 • DEĞİŞİKLİK 593
 • D – DAVACININ ADRESİNDE TEBLİGAT
 • YAPILAMAMASI 595
 • 1 – DAVA DİLEKÇESİNDE GÖSTERİLEN ADRESTE
 • HİÇ TEBLİGAT YAPILMAMIŞ OLMASI 595
 • 2 – DAVACININ TEBLİGAT YAPILAMAYAN
 • ADRESİNDE DAHA ÖNCE TEBLİGAT YAPILMIŞ OLMASI 596
 • XIV – DAVANIN KARARA BAĞLANMASI, KARARIN AÇIKLANMASI, YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ VE KARARIN UYGULANMASI 596
 • A – DAVANIN KARARA BAĞLANMASI 596
 • B – KARARIN AÇIKLANMASI VE YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ 597
 • C – KARARIN UYGULANMASI 598
 • 1 – İPTAL KARARLARININ UYGULANMASI 598
 • 2 – TAM YARGI DAVALARINDA VERİLEN
 • KARARLARIN UYGULANMASI 599
 • 3 – CEZA KESME İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILAN
 • DAVALARDA VERİLEN KARARLARIN UYGULANMASI 600
 • XV – İTİRAZ VE TEMYİZ BAŞVURULARI 601
 • A – ÜST İDARİ YARGI YERLERİ 601
 • 1 – BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ 602
 • 2 – DANIŞTAY 602
 • B- İTİRAZ VE TEMYİZ BAŞVURULARINA KONU
 • KARARLAR 603
 • 1 – İTİRAZ VE TEMYİZ BAŞVURULARINA KONU
 • OLABİLECEK KARARLAR 604
 • 2 – İTİRAZ VE TEMYİZ BAŞVURULARINA KONU
 • EDİLEMEYECEK KARARLAR 606
 • a – Nihai Kararlar 606
 • b – Nihai Olmayan Kararlar 606
 • C – İTİRAZ VE TEMYİZ DİLEKÇELERİNİN
 • DÜZENLENİŞİ 607
 • 1 – DİLEKÇENİN ŞEKLİ 607
 • 2 – BİRDEN FAZLA KARARIN İTİRAZA VEYA
 • TEMYİZ BAŞVURUSUNA KONU EDİLMESİ… 610
 • 3 – İTİRAZ VE TEMYİZ DİLEKÇELERİNDE USULE
 • AYKIRILIK YAPILMASI 610
 • D – HARÇ VE POSTA ÜCRETİ 611
 • E – İTİRAZ VE TEMYİZ SÜRELERİ 612
 • F – YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİNDE
 • BULUNMA GEREĞİ 614
 • G-DURUŞMA 617
 • H – İTİRAZ VE TEMYİZ BAŞVURULARININ
 • KARARA BAĞLANMASI 618
 • 1 – İTİRAZ BAŞVURUSUNUN KARARA
 • BAĞLANMASI 618
 • 2 – TEMYİZ BAŞVURUSUNUN KARARA
 • BAĞLANMASI 619
 • XVI – KARARIN DÜZELTİLMESİ 621
 • A-KONUSU 621
 • B – DİLEKÇENİN DÜZENLENMESİ 622
 • C – SÜRESİ 623
 • D – KARARIN DÜZELTİLMESİNİ GEREKTİREN
 • SEBEPLER 623
 • E – SAVUNMA VE İSTEMİN KARARA BAĞLANMASI 624 F – KARARIN DÜZELTİNMESİNİN İKİNCİ KEZ
 • İSTENİLMESİ 625
 • XVII – YARGILAMANIN YENİLENMESİ 625
 • A – KONUSU 625
 • B- DİLEKÇENİN DÜZENLENMESİ 626
 • C – SÜRESİ 627
 • D – YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİ 627
 • E – SAVUNMA VE İSTEMİN KARARA BAĞLANMASI 634
 • ALTINCI BÖLÜM
 • DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 637
 • BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ KURULAN İLLER İLE YARGI ÇEVRELERİ 693
 • İDARE MAHKEMELERİ KURULAN İLLER VE
 • YARGI ÇEVRELERİ 695
 • VERGİ MAHKEMELERİ KURULAN İLLER VE YARGI ÇEVRELERİ 697
 • YEDİNCİ BÖLÜM
 • İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 701
 • VERGİ USUL KANUNU (DÖRDÜNCÜ KİTAP) 739
 • YARARLANILAN KİTAP VE MAKALELER 763

 

 

Kategori: Arşiv , Hukuk Kitapları , Vergi Kitapları
Etiketler: 276