Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Denetim Vergi Tekniği ve Revizyonu

Denetim Vergi Tekniği ve Revizyonu

Maliye Hesap Uzmanları Derneği


Baskı Tarihi: EYLÜL 2019
Sayfa Sayısı: 1180
Fiyatı: 130 TL
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM-1: VERGİ TEKNİĞİ
ÖRNEK-1 1
A. BEYANNAMEYE İLİŞKİN TESPİTLER 1
1. Kurumlar Vergisi Beyanı 1
2. Muhtasar Beyannameler 2
3) KDV Beyannameleri 2
B. DİĞER TESPİTLER 3
ÇÖZÜM-1 9
A. BEYANNAMEYE İLİŞKİN TESPİTLER 9
1. Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası 9
2. Yurtdışı Şube Kazancı İstisnası 10
3. Yeşilay’a Yapılan Bağışlar 11
B. DİĞER TESPİTLER 12
1. Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı 12
2. Yıllara Sari İnşaat İşleri 13
3. Binek Otomobil Alışı 14
4. Çalışanlara Ödenen Primler 15
5. Alacakların Değerlemesi 16
6. Özel Maliyet Bedelleri 16
7. Tazminat Ödemesi 17
8. Dar Mükellef Kuruma Yapılan Kredi Faiz Ödemeleri 18
a. Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından 18
b. KDV Açısından 20
9. Matrah Artırımı 21
C. OLMASI GEREKEN KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 21
ÖRNEK-2 25
ÇÖZÜM-2 31
1. Yurt Dışı İştirak Kazancına İlişkin İstisna 31
2. Yurt Dışında Bulunan Taşınmazın Satışı 34
a. Kurumlar Vergisi Yönünden Değerlendirme 34
b. Katma Değer Vergisi Yönünden 38
3. Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı 38
a. Kurumlar Vergisi Yönünden 38
b. Gelir Vergisi Yönünden 41
4. Yurt Dışı Şubenin Faaliyet Zararı 42
5. Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Elde Edilen AR-GE Kazancı İstisnası 43
6. Serbest Bölgede Faaliyette Bulunan Kurumdan Elde Edilen Kar Payı 45
a. Serbest Bölgelerde Uygulanan Kurumlar Vergisi İstisnası 45
b. İştirak Kazançları İstisnası 45
c. Tam Mükellef Kurum Tarafından Tam Mükellef Gerçek Kişi Ortaklara Kar Payı Dağıtımı 46
7. Sportif Faaliyetlerin Vergisel Değerlendirilmesi 47
a. Spor Kulübünün Formalarında Yer Alan Ürün Logosuna İlişkin Ödemeler– 47 b. Sponsorluk Harcaması 50
c. Sporcunun Elde Ettiği Reklam Geliri 52
8. Dar Mükellef Gerçek Kişi ve Kuruma Ödenen Kar Payı 53
9. Yurt Dışındaki Şubede Çalışanlara Yapılan Ödemeler ve Sağlanan Menfaatler54
10. Özel Kesim Tahvil Faizi ile Kar Paylarının Vergilenmesi 57
a. Kanuni ve İş Merkezi Yurt Dışında Bulunan Şirketin Tahvilinden Elde Edilen Faiz 57
b. Yurt Dışı Borsalarda İşlem Gören Tam Mükellefiyete Tabi Şirketin Hisse Senetlerinden Elde Edilen Kar Payı 58
11. Müşterek Reklam (Yurt Dışında Yapılan) Giderleri Katkı Payı 59
12. İsim Hakkı Ödemeleri 60
a. Kurumlar Vergisi Tevkifatı Yönünden Değerlendirme 60
b. Kurumlar Vergisi Yönünden Değerlendirme 62
c. Katma Değer Vergisi Sorumluluğu Yönünden Değerlendirme 62
13. İndirimli Kurumlar Vergisi 62
ÖRNEK-3 67
ÇÖZÜM-3 69
1. Serbest Meslek Kazancı ve Ücret Gelirleri 69
a. Serbest Meslek Kazancı ve Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası 69
b. Ücret Geliri 72
2. Bedelsiz Hisse Senedi Devri 73
a. Gelir Vergisi Kanunu Yönünden 73
b. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Yönünden 74
3. Hisse Senedi Satışı 75
4. Karşılıklı Yapılan Teslim ve Hizmetler 76
a. Gelir Vergisi Kanunu Yönünden 76
b. Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden 78
ÖRNEK-4 79
ÇÖZÜM-4 83
1. Yurt Dışında Yapılan İnşaat, Onarım, Montaj İşleri ile Teknik Hizmetlerden Elde Edilen Gelirler 83

2. Kanuni ve İş Merkezi Yurt Dışında Bulunan Ülkedeki İlişkili Şirketin Aynı
Ülkedeki Finans Kurumundan Alıp Aynen Kullandırdığı Kredi 86
3. Arsa Satış Zararı 89
4. Zamanında Yapılmayan SGK Ödemelerinin Gider Kaydı 90
5. Peştemallıkların Değerlemesi 92
6. Yurt Dışında Yapılan Köprü Restorasyonu 93
7. Yurt Dışında Karşılıksız Olarak Yapılan Tarihi Eser Onarımı 95
8. Tasarım Yarışması Ödülleri, Jüri Üyelerine Yapılan Ödemeler ile Derece
Alanlara Yaptırılan Hizmetler ile Telif Ödemeleri 96
a. Tasarım Yarışmasında Derece Alanlara Yapılan Ödemeler 96
b. Yarışmada Görev Alan Jüri Üyelerine Yapılan Ödemeler 96
c. Yarışmada Birinci Olan M. Selim’in Çalışmaları İçin Yapılan Ödemeler ile
M.Selim’in İşyeri Kiralaması 97
d. Yarışmada İkinci ve Üçüncü Olup Eserleri Mükellef Kurumca Satın Alınanlara Yapılan Ödemeler 101
9. İlişkili Kuruma Kefil Olunması Nedeniyle Aktifte Kayıtlı Olan Gayrimenkulün
Bankaya Teslimi ile Alacağın Tahsil Edilememesi 101
a. İlişkili Kuruma Kefil Olunması Nedeniyle Aktifte Kayıtlı Olan Gayrimenkulün Bankaya Teslimi 101
b. İlişkili Kurumdan Kefalet Alacağının Tahsil Edilememesi 102
c. Aktifte Kayıtlı Olan Gayrimenkulün Bankaya Tesliminin KDV Yönünden
Değerlendirilmesi 103
10. İlişkili Kuruma Yapılan Borçlanmalar 103
11. Sermaye Artırımında İndirim 105
ÖRNEK-5 107
1. Bağış ve Yardım Hakkında Bilgiler 108
2. Binek Oto Giderleri ve Trafik Para Cezaları 109
3. Şüpheli Alacak Karşılığı Giderleri 109
4. Emtia Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 109
5. Şirketin Kendi Hisselerini Satması 110
6. Vergi, Ceza ve Gecikme Faizi Karşılıkları 110
7. Sulh Yoluyla Ödenen Tazminat 111
8. Killi Toprak Tedariki 111
9. Satın Alınan Dere Kumu 112
10. Temettü İkramiyesi 112
11. Serbest Bölgeden Yöneticilere Yapılan Ücret Ödemeleri 113
12. Kredi Aktarımı 113
ÇÖZÜM-5 115
1. Bağış ve Yardım İndirimi Uygulaması 115
a. Yüksek Öğrenim Kanunu Uyarınca Yapılan Bağış ve Yardımlar 115
b. Çocuk Esirgeme Kurumuna Yapılan Bağış ve Yardımlar 115
c. Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflara Yapılan Bağış ve Yardımlar 116

2. Binek Otomobillere Ait Gider, Vergi ve Amortismanlar 117
a. Binek Otomobillere İlişkin Harcamalar 117
b. Binek Otomobillere Ait Amortismanlar 117
c. Binek Otomobillerin Sigorta Giderleri 117
d. Binek Otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi 118
e. Binek Otomobillere Ait Trafik Cezaları 118
3. Şüpheli Alacak ve Şüpheli Alacak Karşılığı 118
a. Konkordato İstemi Kabul Edilen Alacaklar 119
b. Alacağın Şüpheli Hale Geldiği Dönemden Sonra Karşılık Ayrılması 120
c. Teminatlı Alacaklarda Uygulama 120
d. Alacağın KDV’sine İlişkin Kısmına Karşılık Ayrılıp Ayrılmayacağı 120
e. Aciz Belgesine Bağlı Alacaklar İçin Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılması 121
4. Sele Kapılması Nedeniyle Hasara Uğrayan Mallar İçin Değer Düşüklüğü Karşılığı Ayrılması 121
a. Emsal Bedeli Uygulaması 122
b. Zayi Olan Mallarda KDV İndirimi Uygulaması 123
c. Değeri Düşen Malların Belgesiz Satılması 123
5. Şirketin Kendi Hisselerini Satması 124
a. Türk Ticaret Kanunu Açısından Hisse Senetlerinin Geri Alınması 124
b. Geri Alınan Payların Satılması Halinde Vergileme 125
6. Vergi Karşılığı Ayrılması 127
7. Sulh Yoluyla Ödenen Tazminatların Gider Kaydedilmesi 128
8. Kiralanan Arazi İçin Yapılan Ödemeler ve Belgelendirilmesi 132
9. Gelecek Yıllara İlişkin Giderlerin Aktifleştirilmesi 135
10. Temettü İkramiyesi Verilmesi 135
a. Personele Verilen Temettü İkramiyeleri 135
b. Yönetim Kurulu Üyelerine Verilen Temettü İkramiyelerinin Durumu 136
11. Serbest Bölgelerde Ödenen Ücretler 136
12. Aynı Holding Bünyesindeki Şirketler Arasında Yapılan Kredi Aktarımları — 138
13. Mükellef Kurumun Olması Gereken Kurumlar Vergisi Beyannamesi 139
ÖRNEK-6 141
ÇÖZÜM-6 147
1. Pazar Araştırmasından Elde Edilen Kazançlar 147
a. Kurumlar Vergisi Açısından 147
b. Katma Değer Vergisi Açısından 147
c. Gelir Vergisi Tevkifatı Açısından 148
2. Ayın Olarak Yapılan Ücret Ödemesi 149
3. Verilen Promosyonlar 150
4. Örtülü Sermaye ve Vergi Sorumluluğu 151
a. Kurumlar Vergisi Tevkifatı Açısından 152

b. Katma Değer Vergisi Sorumluluğu Açısından 152
5. Değeri Düşen Mal 153
6. Sabit Kıymetlere İlişkin Kur Farkları 154
7. Royalti Bedeli ve Kar Payı 156
a. Lisans Bedeli 156
b. Kar Payı 158
8. Özel Maliyet Bedeli ve Sigorta Tazminatı 159
9. Şüpheli Ticari Alacaklar 161
10. Ciro Primi 162
11. Şirket Çalışanlarına Alışveriş Çeki Verilmesi ile Demirbaş Olarak Verilen Giyim Eşyası 163
12. Reklam Harcaması 164
13. Çalışanların Eğitim Harcamaları 165
14. Dar Mükellef Kurumun Serbest Meslek Kazancı 165
15. Sat- Kirala-Geri Al İşlemine İlişkin Uygulamalar 168
a. Kurumlar Vergisi Yönünden 168
b. KDV Yönünden 170
c. Damga Vergisi ve Harçlar Yönünden 171
ÖRNEK-7 173
ÇÖZÜM-7 175
1. Yurt Dışında Elde Edilen Mevduat Faizleri, Kar Payları ve Hisse Senedi Satış
Kazançları 175
a. Yurtdışında Elde Edilen Mevduat Faizleri 175
b. Yurt Dışında Elde Edilen Kar Payları 176
c. Dar Mükellef Kurumlara Ait Hisse Senedi Satış Kazancı 176
2. Yurt İçinde Elde Edilen Repo, Hazine Bonosu Faizleri ve Eurobond Kazançları
——————————————————————————————————- 177 a. Repo Gelirlerinin Vergilenmesi ——————————————————- 177
b. Hazine Bonosu Faizlerinin Vergilendirilmesi 177
c. Eurobond Faizlerinin Vergilendirilmesi 178
3. Kar Paylarının Vergilendirilmesi 178
4. Hisse Senedi Satış Karlarının Vergilendirilmesi 179
5. Yurt Dışında Kazanılan Ödülün Vergilendirilmesi 182
6. Arızi Serbest Meslek Gelirinin Vergilendirilmesi 183
7. Hisse Senedi Satış Karlarının Vergilendirilmesi 184
8. Kaldıraçlı Döviz Alım Satım (Foreks) İşlemlerinin Vergilendirilmesi 186
ÖRNEK-8 187
ÇÖZÜM-8 191
1. Yurt Dışında Yapılan İnşaat, Onarım, Montaj İşleri ile Teknik Hizmetler 191
2. Makina Alımında Kredi Kullanılması ve Makinanın Bağışı 192
3. Kamulaştırma Nedeniyle Gayrimenkul Satış Zararı 196

4. Yurt Dışındaki Fuar Katılım ve Stand Ödemeleri ile Bilgisayar Programı
Ödemeleri 199
5. Çalışanın Tedavi Masrafları ve Mahkeme Kararıyla Tazminat Ödenmesi 201
6. Yayın Hakkı Kiralama Bedeli 202
a. Kurumlar Vergisi Tevkifatı Yönünden 202
b. Gelir Vergisi Yönünden 203
c. Katma Değer Vergisi Sorumluluğu 204
d. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 205
7. Personele ve Müşterilere Verilen Hediyeler 207
8. Süresi Belli Olmayan Kira Sözleşmelerinde Özel Maliyet Harcaması 210
ÖRNEK-9 213
ÇÖZÜM-9 215
1. Bilirkişilik ve Danışmanlık Tazminatları 215
2. Binek Otomobil Satışı 216
3. Emsal Kira Bedeli 217
4. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Giderler 217
5. Yazılı Basında Kaleme Alınan Köşe Yazısı ve Görsel Basında Programa Katılma
——————————————————————————————————- 219
6. Serbest Meslek Kazançlarında Giderler 220
7. Serbest Meslek Faaliyetinde Kazancın Elde Edilmesi 221
ÖRNEK-10 223
ÇÖZÜM-10 229
1. Ticari Kazanç Elde Eden Kollektif Şirketlere İlişkin Açıklamalar 229
a. Türk Ticaret Kanuna Göre Kollektif Şirketler 229
b. Ticari Kazanç Elde Eden Kollektif Şirketlerin Gelir Vergisi Karşısındaki Durumu 230
c. Ticari Kardan Mali Kara Ulaşmak İçin Yapılan Hesaplamayı Gösteren
Bildirime İlişkin Açıklamalar 231
2. Bankalardan Elde Edilen Mevduat Faizlerinin Vergilendirilmesi 232
3. Kollektif Şirketin Sahip Olduğu Binayı Kiraya Vermesi 233
4. Kollektif Şirketin Depo Kiralaması 234
5. Şirket Ortağı Olan Çocuğa Ödenen Ücret ve Bursun Değerlendirilmesi 237
6. İhracata İlişkin Giderlerin Değerlendirilmesi 239
7. Binek Otomobil Kiralanması İşleminin Değerlendirilmesi 240
a. Binek Otomobili Kiralayan Ortak Açısından Olayın Değerlendirilmesi 240
b. Kollektif Şirket Açısından Olayın Değerlendirilmesi 241
8. İhracata İlişkin İade Talep Edilen KDV 243
9. Ortakların 2018 Takvim Yılındaki Şahsi Gelirlerine İlişkin Değerlendirme 245
a. Müşterek Mülkiyete Konu Dairenin Kiraya Verilmesine İlişkin Yasal
Açıklamalar 245
b. Ahmet Bey’in Elde Etmiş Olduğu Kar Payının Değerlendirilmesi 248

c. Ayşe Hanım’ın Devlet Tahvilinden Elde Etmiş Olduğu Kupon Faiz Gelirine
İlişkin Değerlendirme 250
d. “Maziden Gelenler” İsimli Romandan Elde Edilen Kazançların
Değerlendirilmesi 251
10. Kollektif Şirketin Olması Gereken Kazancı 252
11. Ahmet Bey’in Olması Gereken Gelir Vergisi Beyanı 252
12. Ayşe Hanım’ın Olması Gereken Gelir Vergisi Beyanı 253
13. Selçuk Bey’in Olması Gereken Gelir Vergisi Beyanı 254
ÖRNEK-11 255
ÇÖZÜM-11 259
1. Tütün Mamul Satışına İlişkin Açıklamalar 260
a. Tütün Mamul Satışının Vergisel Yönden Değerlendirilmesi 260
b) Sözleşmenin Damga Vergisi Yönünden Değerlendirilmesi 262
2. İmha Edilen ve Gaspa Uğrayan Tütün Mamulleri 264
a. İmha Edilen Tütün Mamullerinin Değerlendirilmesi 264
b. Tütün Mamullerinin Gaspa Uğraması 265
3. Kar Dağıtımına İlişkin Açıklamalar 266
4. İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnasına İlişkin Açıklamalar 269
5. Tobacco Turkey Firmasına ve Çalışanlarına Banka Tarafından Verilen Nakdi ve Ayni Hediyelerin Değerlendirilmesi 271
6. Tobacco Turkey Firmasının Yurtdışı Reklam Giderlerinin Değerlendirilmesi 274
7. Genel Müdüre Yapılan Ücret Ödemeleri ile Yönetim Kurulu Üyesine Yapılan Huzur Hakkı Ödemeleri 275
a. Tobacco Turkey Firması Yönünden Değerlendirme 276
b. T-T Pazarlama AŞ Yönünden Değerlendirme 276
c. Hakan Bey Yönünden Değerlendirme 276
8. “Law and Right Corporation” Unvanlı Hukuk Şirketine Yapılan Ödemenin
Değerlendirilmesi 278
a. Kurumlar Vergisi Yönünden 278
b. Katma Değer Vergisi Yönünden 279
ÖRNEK-12 281
ÇÖZÜM-12 287
1. Tam Mükellef Kurumlardan Elde Edilen Kar Paylarının Vergilendirilmesi 287
a. Kar Paylarında Elde Etme Tarihi 287
b. Kar Dağıtım İlkeleri 287
c. Dağıtılabilir Net Karın Hesaplanması 288
2. Serbest Bölgelerde Uygulanan Kurumlar Vergisi İstisnası 288
a. İstisna Kazanç Tutarının Tespitinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar — 289 b. İstisna Kazanç Tutarının Hesaplanması 289
c. Ar-Ge İndirimi 290

3. Gayrimenkul Satış Kazancının Kurumlar Vergisi Karşısındaki Durumu 291
4. Genel Müdüre Konut Tahsisi 293
5. Yağlı Boya Tablo Satın Alınması 294
6. İhaleden Çekilen Şirkete Ödenen Bedel 294
7. Hurda Satışı 295
8. Ticari Mevduat Faiz Geliri 296
9. Mal Bedeli İndirimi 297
10. Özel Maliyet Bedeli ile Kiralanan Binanın Satın Alınması 297
a. Satın Alınan Binanın Maliyet Değeri 297
b. Sözleşmenin Damga Vergisi Yönünden Değerlendirilmesi 299
11. Enflasyon Düzeltme Hesabının Bakiyesi 299
ÖRNEK-13 301
ÇÖZÜM-13 305
1. Ortağa Avans Mahiyetinde Yapılan Ödemeler 305
2. Ücret Gelirleri 306
3. İşe Başlatmama Tazminatı ve Kıdem Tazminatı 306
4. Konutun Kiraya Verilmesi ve Satılması 307
5. Faiz ve Kar Payı Elde Edilmesi 309
6. Ödül Olarak Kazanılan Bilgisayarın Hediye Edilmesi 310
7. Hasan Bey’in Beyanı 310
ÖRNEK-14 313
ÇÖZÜM-14 321
1. Üretim Tesisinin Satılarak Yenilenmesi Kararı Alınması ve Teşvik Belgesi
Kapsamındaki Tesisin Tamamlanması 321
a. Üretim Tesisinin Satılması ve Yenilenmesi Kararı Alınması 321
b. Üretim Tesisi Satışında Katma Değer Vergisi 322
c. İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması 323
2.İştirak Hissesi Satılarak Alınan Arsanın Satılması 324
a. Kurumlar Vergisi Yönünden 324
b. Katma Değer Vergisi Yönünden 326
c. Damga Vergisi Yönünden 326
d. Tapu Harcı Yönünden 326
e. Arsa Satışının Gelir Vergisi Kanunu Yönünden Değerlendirilmesi 326
3. Ecrimisil Ödemesi 327
4. Raf Ömrü Dolan Kimyasal Maddenin İmhası 329
a. Kurumlar Vergisi Yönünden 329
b. KDV Yönünden 330
5. Konkordato Talep Eden Şirketten Olan Alacaklara Karşılık Ayrılması 331
6. Yurt Dışında Yapılan İnşaat Onarım İşi 336
7. Kanuni veya İş Merkezi Yurt Dışında Bulunan Şirketten Danışmanlık ve Marka Temsilciliği Hizmeti Alınması 336

a. Mükellef Kurum Yönünden 336
b. Global Advertisement and Copyright Co. Yönünden 337
8. Güvenlik Hizmeti Alınması 338
9. Alacak ve Borç Senetleri Reeskontu 340
10. Ahmet Bey’in Gelirleri 341
a. Ücret Geliri 341
b. Mevduat Faizi 342
c. Serbest Meslek Kazancı 342
d. Gayrimenkul Sermaye İradı 343
e. Şiir Kitabının Yayın Hakkının Kanuni Mirasçı Sıfatıyla Kiraya Verilmesi 344
f. Bireysel Emeklilik Katkı Payları 344
ÖRNEK-15 347
ÇÖZÜM-15 355
1. Miras Yoluyla Edinilen Değerler 355
2. Ortağa Ücret Ödemesi 361
3. İvazsız İntikal 362
4. Transfer Fiyatlandırması 363
5. Sendikalara Ödenen Aidatlar 364
6. Yapılan Tevkifatların Ortakların Şahsi Gelir Vergilerinden Mahsubu 364
7. Ortaklık Hakkı veya Hisselerin Elden Çıkarılması 365
8. Ferdi Bir İşletmenin Faaliyetine Mirasçılar Tarafından Devam Edilmesi 366
9. Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri 367
10. Mirasçıların Gelir Vergisine Tabi Diğer Kazançları 370
a. Yatırım İndirimi Tevkifatı 370
b. Geçmiş Yıl Tahsilatı 370
c. Yarıcılık Geliri 372
d. Taşınmazların Elden Çıkarılması 372
11. Mirasçıların Gelir Vergisi Beyannamesi 374
12. Vefat Eden Remzi Bey Adına Verilecek Gelir Vergisi Beyannamesi 374
ÖRNEK-16 375
ÇÖZÜM-16 379
1. Serbest Meslek Faaliyeti İle İlgili Hasılat ve Giderler 379
a. Hasılat 379
b. Giderler 379
2. Dairenin İşyeri Olarak Kiraya Verilmesi 380
a. Gelir Vergisi Yönünden 380
b. Katma Değer Vergisi Yönünden 382
3. Telif Kazançları İstinası, Ücret Geliri ve Menkul Sermaye İradı 382
a. Telif Kazançları İstisnası 382
b. Ücret Geliri 382
c. Menkul Sermaye İradı 383

4. Ticari Kazanca Dahil Mevduat Faiz Geliri 384
5. Teşebbüs Sahibine Yapılan Ödemeler 385
6. Teşebbüs Sahibi Adına Yapılan Telif Kazancı Ödemesi 385
7. Çekiliş Sonucu Kazanılan Kombi 387
a. Gelir Vergisi Yönünden 387
b. Katma Değer Vergisi Yönünden 387
8. Menkul Kıymet Alım-Satım Kazancı 388
9. Zamanında Ödenmeyen SGK Primleri 390
ÖRNEK-17 395
ÇÖZÜM-17 399
1. Yurt Dışından Danışmanlık Hizmeti Alınması 399
a. Kurumlar Vergisi Kesintisi 399
b. KDV Sorumluluğu 400
2. Ortağa Şirketten Para Kullandırılması 401
3. Uluslararası Şirket İçin Yurt Dışında Piyasa Araştırması Yapılması 403
a. Kurumlar Vergisi Yönünden 403
b. Katma Değer Vergisi Yönünden 405
4. Yurt Dışında Yapılan İnşaat ve Onarım İşleri 406
5. Kefalet Nedeniyle İcra Yoluyla Taşınmaz Satışı 408
a. Kurumlar Vergisi Yönünden 408
b. KDV Yönünden 409
6. Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşleri 409
7. Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna 410
a. Kurumlar Vergisi Yönünden 410
b. KDV Yönünden 413
ÖRNEK-18 415
ÇÖZÜM-18 417
ÖRNEK-19 425
ÇÖZÜM-19 427
1. Mükellef Kurumun Göstereceği Teminatın Türü ve Miktarı 427
2. Ödeme Tablosu 430
3. Tecilin Bozulması 431
ÖRNEK-20 439
ÇÖZÜM-20 441

BÖLÜM-2: VERGİ REVİZYONU
ÖRNEK-1 447
A. ÜRETİME İLİŞKİN TESPİTLER 447
B. DİĞER TESPİTLER 450
C. HARİCİ TESPİTLER 455
ÇÖZÜM-1 459
A. ÜRETİME İLİŞKİN TESPİTLER 459
1. Randıman Çalışması 461
a. Randıman Farkının Hesaplanması 462
b. Çimsuyu ve Besi Yeminde Kayıtdışı Hasılatın Tespiti 464
2. Üretime İlişkin Diğer Tespitler 466
a. Çimsıkma Makinesine İlişkin Kayıtdışı Hâsılatın Tespiti 466
b. Tohum Satışlarına İlişkin Kayıtdışı Hâsılatın Tespiti 467
B. DİĞER TESPİTLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 468
1. Kurum Kazancından İndirilebilecek Genel Giderler 468
2. Kayıtdışı Mal Alımlarının Değerlendirilmesi 469
3. KDV Oranının Yanlış Uygulanmasının Değerlendirilmesi 471
C. OLMASI GEREKEN KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 473
1. İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması 474
a. Teşvik Belgesinin Gerçek Durumu Yansıtmaması 474
b. Tahrifatın Faillerine İlişkin Değerlendirmeler 476
2. Mahsup ve İade KV’nin Durumu 477
3. İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasının Gelecek Yıllardaki KV Beyannamelerine Etkisi 477
4. Yeminli Mali Müşavirin Tasdikten Doğan Sorumluluğu 478
D. OLMASI GEREKEN KDV BEYANNAMELERİ 479
E. KAYITDIŞI HÂSILATIN KAR DAĞITIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 483
F. KAYITDIŞI HÂSILATIN VUK HÜKÜMLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 486
G. İNCELEME SONUCU SALINACAK VERGİ VE TATBİK OLUNACAK CEZALAR 488
ÖRNEK-2 489
A. İMALATA İLİŞKİN TESPİTLER 489
1. Mükellef Kurumun İmalat Süreci 489
2. Hammadde ve Mamul Miktarı 491
B. DİĞER TESPİTLER 493
ÇÖZÜM-2 497
1. Yatırıma Ait Finansman Giderleri (Kur Farkları Ve Kredi Faizleri) 497
2. Şüpheli Ticari Alacak Kavramı 497

3. Randıman Farkı 498
a. Randıman Farkının Hesabı 498
b. 2018 Yılı Kurum Kazancına Eklenmesi Gereken Tutar 501
4. Mükellef Kurumla İlgili Diğer Tespitlerin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu
——————————————————————————————————- 502 a. Özel Maliyet Bedeli Kavramı ———————————————————- 502
b. Avansların Değerlemesi 503
c. Muhasebe Müdürünün Kullanımına Bırakılan Daireye İlişkin
Değerlendirmeler 504
d. Tahkimce Ödenmesine Karar Verilen Tazminat Giderleri 505
e. Mühendisten Elde Olunan Kira Gelirinin Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu 515
f. Girişim Sermayesi Fonu Ayrılması 517
g. İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması 518
5) Mükellef Kurumun 2018 Yılı Olması Gereken Kurumlar Vergisi Beyanı 524
ÖRNEK-3 527
A. KURUMUN ORTAKLIK YAPISI ve SERMAYESİNE İLİŞKİN TESPİTLER 527
B. BEYANNAMEYE İLİŞKİN TESPİTLER 527
1. Kurumlar Vergisi Beyanı 527
2. Muhtasar Beyannameler 529
3. KDV Beyannameleri 529
4. Damga Vergisi Beyannameleri 530
C. ÜRETİME İLİŞKİN TESPİTLER 530
D. DİĞER TESPİTLER 535
ÇÖZÜM-3 539
A. BEYANNAMEYE İLİŞKİN TESPİTLER 539
1. Yurtdışı İştirak Kazancı İstisnası 539
2. Emisyon Primi Kazanç İstisnası 540
3. Bağış ve Yardımlar 541
a. Sponsorluk Harcaması 541
b. Vergi Muafiyeti Tanınan Vakfa Yapılan Bağış 542
c. Çocuk Yuvası İnşası İçin Yapılan Bağış 542
B. ÜRETİME İLİŞKİN TESPİTLER 543
C. DİĞER TESPİTLER 553
1. Örtülü Sermaye 553
2. Gayri Maddi Hak Ödemeleri 555
a. VUK İmal Edilen Mamul Maliyeti Açısından 555
b. Dönemsellik Açısından 555
c. Kurumlar Vergisi Tevkifatı Açısından 556
d. Katma Değer Vergisi Açısından 557

3. Makine Satışında Yenileme Fonu 559
4. İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması 560
a. (S.Yazar) A.Ş. Açısından Yatırım Katkı Tutarının Tespiti 560
b. (S.Yazar) A.Ş. Tarafından Yararlanılan Vergi İndirimi Desteği Tutarı 561
c. Yatırımın Devri ve Mükellef Kurumun Yararlanabileceği Destek Tutarı — 561
e. Mükellef Kurumun Faydalanabileceği İndirimli Kurumlar Vergisi Tutarı — 562
D. MÜKELLEF KURUMUN OLMASI GEREKEN KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ VE DİĞER TARHİYATLAR 563
1. Kurumlar Vergisi Beyannamesi 563
2. Tarh Edilecek Katma Değer Vergisi 564
3. Kurumlar Vergisi Tevkifatı Yönünden 565
4. Vergi Usul Kanunu Yönünden 565
ÖRNEK-4 567
A. BEYANA İLİŞKİN TESPİTLER 567
B. ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISINA İLİŞKİN TESPİTLER 567
C. ÜRETİME İLİŞKİN TESPİTLER 568
D. DİĞER TESPİTLER 571
ÇÖZÜM-4 579
A. ÜRETİME YÖNELİK TESPİTLER 579
1. Dar Mükellef Kurum Stopajı 579
2. Üretime Yönelik Değerlendirmeler 580
a. Hammadde Envanter Dengesinin Değerlendirilmesi 580
b. Mamul Envanter Dengesinin Değerlendirilmesi 581
c. Satışların Maliyeti Tablosunun Test Edilmesi 581
d. Randıman Çalışması 585
e. Kayıt Dışı Hasılat 586
f. Satışların Maliyeti 586
g. Tespit Edilen Kazanç Farkı 587
B. DİĞER TESPİTLER 587
1. Rüçhan Hakkı Satış Kazancı 587
2. Makine-Teçhizat ve Arsa Alımı 589
a. Değerleme 589
b. Amortisman 591
c. Kurumlar Vergisi Stopajı 591
d. Katma Değer Vergisi 592
3. Borsada İşlem Görmeyen Tahvillerin Değerlemesi 593
4. Türev Sözleşmelerinin Değerlemesi 595
a. Türev Araçlar 595
b. Opsiyon Primi 596
c. Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinin Değerlemesi 596
5. Değersiz Alacaklar 597

6. Bedelsiz Sermaye Artırımı 598
a. Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye Eklenmesi 598
b. İştirak Kazançları İstisnası 600
c. İştirak Hisseleri Satış Kazancı Istisnası 601
7. Kira sertifikası İhracı Amacıyla Her Türlü Varlık ve Hakların Satışından Doğan
Kazançlarda İstisna Uygulaması 602
8. Öz Sermaye ile Finansman Teşviki Uygulaması 606
9. Türkiye’den Yurt Dışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler 609
10. İşletme Bünyesinde Gerçekleştirilen Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri 611
a. Ar-Ge İndirimi 611
b. Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Düzenlemesi 612
c. Sınai Mülkiyet Hakkının Üretimde Kullanılması 612
d. Sınai Mülkiyet Hakkının Kiralanması 613
C. GENEL DEĞERLENDİRME ve BEYANNAMENİN YENİDEN DÜZENLENMESİ 614
ÖRNEK-5 617
A. BEYANA İLİŞKİN TESPİTLER 617
1. Kurumlar Vergisi Beyanı 617
2. Muhtasar Beyannameler 619
3. KDV Beyannameleri 619
4. Damga Vergisi Beyannameleri 619
B. KURUMUN ORTAKLIK YAPISI 620
C. ÜRETİME İLİŞKİN TESPİTLER 620
D. DİĞER TESPİTLER 622
ÇÖZÜM-5 631
A. BEYANA İLİŞKİN TESPİTLER 631
1. Beyanname Üzerinde Gösterilen Bağış Ve Yardımlar 631
2. Beyana İlişkin Diğer Tespitler 631
a. Yurt Dışı İştirak Hisseleri Satış Kazancı İstisnası 631
b. Yurt İçi İştirak Hisseleri Satış Kazancı İstisnası 633
c. Kültür Ve Turizm Amaçlı Bağış Ve Yardımlar 638
B. ÜRETİME İLİŞKİN TESPİTLER 639
C. DİĞER TESPİTLER 646
1. İlişkili Kişiye Gayrimenkul Satışı 646
a. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Yönünden 646
b. Enflasyon Fark Hesabının Başka İktisadi Kıymetin Maliyet Bedelinde Dikkate Alınması 650
c. Katma Değer Vergisi Yönünden 650
d. Damga Vergisi Yönünden 651
2. Personele Temettü Avansları 652
3. Değersiz Alacağa Dönüşen Şüpheli Ticari Alacak 652

4. Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat İşi 655
a. Vergi Kesintisi Yönünden 655
b. Damga Vergisi Yönünden 656
5. Reeskont Faiz Giderleri 656
6. Yurt Dışından Alınan Serbest Meslek Hizmeti 660
a. Kurumlar Vergisi Yönünden 660
b. Katma Değer Vergisi Yönünden 662
7. Yağlı Boya Tablo Alışı 662
a. Kurumlar Vergisi Yönünden 662
b. Katma Değer Vergisi Yönünden 664
8. Yangın Nedeniyle Kullanılamaz Hale Gelen Yük Kamyonu 665
a. Kurumlar Vergisi Yönünden 665
b. Katma Değer Vergisi Yönünden 666
9. Kayıt Dışı Hasılatın Kontrolü 667
10. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma 667
D. OLMASI GEREKEN KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 668
ÖRNEK-6 671
A. BEYANA İLİŞKİN TESPİTLER 671
1. Kurumlar Vergisi Beyanı 671
2. Muhtasar Beyannameler 673
3. KDV Beyannameleri 673
4. Damga Vergisi Beyannameleri 673
B. KURUMUN ORTAKLIK YAPISI 673
C. ÜRETİME İLİŞKİN TESPİTLER 674
D. DİĞER TESPİTLER 676
ÇÖZÜM-6 687
A. BEYANA İLİŞKİN TESPİTLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 687
1. Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı 687
2. Bankalara Borçlu Kurumların Satış İstisnası 688
a. Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından 688
b. Katma Değer Vergisi Kanunu Açısından 690
3. Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler 690
a. Gelir Vergisi Kesintisi Yönünden 690
b. Katma Değer Vergisi Sorumluluğu Yönünden 691
c. Deniz Araçlarının Teslim, İmal ve İnşasına İlişkin KDV İstisnası 692
B. RANDIMAN ÇALIŞMASI 693
1. Üretime Sevk Edilen Hammadde Miktarı 694
2. Üretilmesi Gereken Mamul Miktarı 695
a. Üretilmesi Gereken Yan ve Yarı Mamullerin Miktarı 695

b. Üretilmesi Gereken Mamul Miktarı 696
3. Üretilen Mamul Ve Yan Mamul Miktarı 697
4. Randıman Farkı 698
5. Kayıt Dışı Satış Hasılatının Tespiti 698
C. DİĞER TESPİTLER 699
1. Örtülü Sermaye 699
2. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 704
3. Future Piyasalar ve İndirilecek Giderler 706
4. Binek Otomobillere İlişkin VUK ve KDV Kanunu Uygulaması 707
5. Enflasyon Düzeltmesi Farkının Maliyete Eklenmesi 709
6. Yardım ve Bağışların KDV Kanunu ve KVK Karşısındaki Durumu 710
7. 7143 Sayılı Kanun Kapsamında İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi 714
8. Yeminli Mali Müşavirin Tasdikten Doğan Sorumluluğu 714
D. MÜKELLEF KURUMUN 2018 HESAP DÖNEMİ OLMASI GEREKEN KURUMLAR
VERGİSİ BEYANNAMESİ 716
ÖRNEK-7 719
A. BEYANA İLİŞKİN TESPİTLER 719
1. Kurumlar Vergisi Beyanı 719
2. Muhtasar Beyannameler 721
3. KDV Beyannameleri 721
4. Damga Vergisi Beyannameleri 721
B. KURUMUN ORTAKLIK YAPISI 721
C. ÜRETİME İLİŞKİN TESPİTLER 722
D. DİĞER TESPİTLER 725
ÇÖZÜM-7 735
A. BEYANA İLİŞKİN TESPİTLER 735
1. İştirak Hissesi Satış Kazancı 735
2. AR-GE İndirimi 737
B. ÜRETİME İLİŞKİN TESPİTLER 744
1. Üretime Sevk Edilen Hammadde Miktarı 745
2. Üretimde Kullanılan Hammadde Miktarının Hesaplanması 746
3. Randıman Farkı 747
C. DİĞER TESPİTLER 749
1. Finansal Kiralama Sözleşmesi Kapsamında Makine Alınması 749
2. Alınan Borç Karşılığında Verilen Hisse Senetlerinin Transfer Fiyatlandırması
Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Açısından Değerlendirilmesi 752
3 AR-GE Projesinin Devri 756
4. Şüpheli Alacak Karşılığı 759
5. Tazminatın Yansıtılması ve Cam Atıklarının Geri Kazanımı 760
a. Yansıtılan Tazminatın Gider Kaydedilmesi 760

b. Cam Atıklarının Geri Kazanımı 761
6. Tahvil İhracıyla Borçlanma ve İlişkili Kişiden Makine Satın Alınması 761
7. Yeminli Mali Müşavirin Tasdikten Doğan Sorumluluğu 763
D. MÜKELLEF KURUMUN 2018 HESAP DÖNEMİ OLMASI GEREKEN KURUMLAR
VERGİSİ BEYANNAMESİ 765
ÖRNEK-8 767
A. BEYANA İLİŞKİN TESPİTLER 767
B. DİĞER TESPİTLER 769
ÇÖZÜM-8 777
A. BEYANNAMEYE İLİŞKİN TESPİTLER 777
1. İştirak Kazancı İstisnası 777
2. Nakit Sermaye Artırımı İndirimi 778
a. Mükellef Kurumun İndirimden Faydalanabileceği Sermaye Artışları 781
b. İndirim Hesabında Dikkate Alınacak Süre 782
c. İndirim Olarak Dikkate Alınabilecek Tutarın Hesaplanması 783
3. Girişim Sermayesi Fonu 783
a. İndirim Tutarının Belirlenmesi 785
b. Girişim Sermayesi Fonu veya Yatırım Ortaklık Paylarına Yatırılma Şartı — 786
c. Elden Çıkarıldıktan Sonra 6 Ay İçinde Tekrar Yatırılması Şartı 786
d. Satış Kazancının 2019 Hesap Dönemi Kurum Kazancına Dahil Edilmesi— 786
4. Yurt dışı Hizmet İndirimi ve Yurt dışı Ödenen Vergilerin Mahsubu 786
a. Yurt dışı Hizmet İndiriminin Değerlendirilmesi 786
b. Yurt dışında Ödenen Vergilerin Mahsubunun Değerlendirilmesi 788
B. DİĞER TESPİTLER 789
1. Ödenen Kurumlar Vergisi ve Cezanın Reddi 789
2. Ödenen Tazminat ve Alınan Sigorta Bedeli 791
a. Ödenen Tazminatın Değerlendirilmesi 791
b. Alınan Sigorta Bedelinin Değerlendirilmesi 792
3. Kiralama İşlemi 793
a. Kurumlar Vergisi Tevkifatı Açısından 793
b. Katma Değer Vergisi Kanunu Açısından 795
c. Kur Farkları Üzerinden Yapılması Gereken Tevkifat 797
d. Özel Maliyet Bedeli İlgili Açıklamalar 799
e. Kur Farkı Tutarının Giderleştirilmesi 801
4. Hisse Edindirme Planı 801
5. Yenileme Fonu Uygulaması 804
6. Geçmiş Yıl Zararlarına İlişkin Açıklamalar 805
C. MÜKELLEF KURUMUN OLMASI GEREKEN KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ VE YAPILMASI GEREKENLER 805

1. Kurumlar Vergisi Stopajı Bakımından Yapılması Gerekenler 806
2. Gelir Vergisi Stopajı Açısından Yapılması Gerekenler 807
3. Katma Değer Vergisi Açısından Yapılması Gerekenler 807
4. 2019 Hesap Dönemi İle İlgili Olarak Yapılması Gerekenler 807
ÖRNEK-9 809
A. BEYANA İLİŞKİN TESPİTLER 809
1. Kurumlar Vergisi Beyanı 809
2. Muhtasar Beyannameler 811
3. KDV Beyannameleri 811
4. Damga Vergisi Beyannameleri 811
B. KURUMUN ORTAKLIK YAPISI 812
C. ÜRETİME İLİŞKİN TESPİTLER 812
D. DİĞER TESPİTLER 815
ÇÖZÜM-9 825
A. KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 825
1. Yurt Dışı İştirak Kazancına İlişkin İstisna 825
2. Sponsorluk Harcamaları 830
B. ÜRETİME İLİŞKİN TESPİTLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 832
1. Üretime Sevk Edilmesi Gereken Hammadde Ve Mamul İlişkisinin Tespiti — 834
2. Defter Kayıtlarına Göre Üretilen Mamulün İçeriğini Oluşturan Net Hammadde Miktarlarının Tespiti 836
3. Randıman Farkının Hesaplanması 839
4. Kayıt Dışı Hâsılatın Tespiti 839
5. Randıman Çalışmasında Ulaşılan Sonuçların, Diğer Tespitlerle Birlikte
Değerlendirilmesi 842
a. Kapasite Raporuna Göre Değerlendirme 842
b. Kurum Ortaklarının İşletmeye Aktardığı Nakit Tutar Yönünden
Değerlendirme 842
C. DİĞER TESPİTLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 843
1. Arsa, Bina, Tesis Ve Makine Satışı 843
a. Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası 843
b. Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlara İlişkin Giderlerin veya İstisna Kapsamındaki Faaliyetlerden Doğan Zararların İndirimi 844
c. Devralınan İşletmenin Geçmiş Dönem Zararlarının Mahsubu 847
d. Katma Değer Vergisi Yönünden Değerlendirme 848
e. Damga Vergisi Yönünden Değerlendirme 848
2. Royalti Ödemeleri 849
a. Kurumlar Vergisi Tevkifatı Yönünden Değerlendirme 849
b. Kurumlar Vergisi Yönünden Değerlendirme 851
c. Katma Değer Vergisi Sorumluluğu Yönünden Değerlendirme 852

d. Damga Vergisi Yönünden Değerlendirme 854
3. Yangın Sebebiyle Değerini Yitiren Mallar, Bu Mallar Karşılığında Alınan Sigorta Tazminatı ve Şüpheli Alacak Karşılığı 855
a. Değeri Düşen Mallar ve Alınan Sigorta Tazminatı 855
b. Şüpheli Alacak Karşılığı 856
c. Hak Kazanılan Sigorta Tazminatı 857
d. Katma Değer Vergisi Yönünden Değerlendirme 858
4. Reeskont Uygulaması 859
5. Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Derneğe Yapılan Bağış 861
a. Kurumlar Vergisi Yönünden Değerlendirme 861
b. Katma Değer Vergisi Yönünden Değerlendirme 862
6. Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı 863
7. Kayıt Dışı Hasılatın Kontrolü 868
8. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma 868
9. Yeminli Mali Müşavirin Tasdikten Doğan Sorumluluğu 868
D. OLMASI GEREKEN KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 870
ÖRNEK-10 873
A. KURUMUN ORTAKLIK YAPISI VE BEYANNAMELER 873
1. Kurumun Ortaklık Yapısı 873
2. Kurumlar Vergisi Beyanı 873
3. Muhtasar Beyannameler 874
4. KDV Beyannameleri 874
5. Damga Vergisi Beyannameleri 874
B. ÜRETİME İLİŞKİN TESPİTLER 874
C. BEYANA İLİŞKİN TESPİTLER VE DİĞER HUSUSLAR 880
ÇÖZÜM-10 887
A. ÜRETİME İLİŞKİN TESPİTLER 887
B. BEYANA İLİŞKİN TESPİTLER VE DİĞER HUSUSLAR 895
1. Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Elden Çıkarılması 895
a. Bankadan Kullanılan Kredi İçin Faiz Tahakkuku Yapılması 895
b. Faiz Tahakkuklarının İktisadi Kıymetin Maliyet Bedeline Eklenmesi veya Gider Kaydedilmesi 895
c. İmar İzni ve Değişikliği Sırasında Belediyeye Ödenen Tutarın Gider Kaydedilmesi 896
d. Arazinin Üzerinden Amortisman Ayrılması 896
e. İştirak Hisselerinin Bankaya Devrinin İstisnadan Yararlanması 897
f. Arsa ile Bitmemiş Bina Satışının İstisnadan Yararlanması 898
g. İstisna Tutarının Fona Alınması 900
h. Bitmemiş Binanın Satış Kazancı 900
ıİstisnaya Tabi Olan Giderlerin Dönem Kazancından İndirilip İndirilmeyeceği901

i. İştirak Hissesi Devri ile Arsa ve Üzerindeki Bitmemiş Binanın KDV
Karşısındaki Durumu 902
j. Damga Vergisi Hakkında Açıklama 903
2. Makinenin Devlet Üniversitesine Bağışlanması 903
a. Vade Farkı Ödemeleri Üzerinden Kurumlar Vergisi Kesintisi 903
b. Makinenin Maliyet Bedelinin Belirlenmesi 904
c. Bağışın Kurumlar Vergisi Açısından Değerlendirilmesi 905
d. Katma Değer Vergisi Açısından Değerlendirme 906
3. Diğer Bağış ve Yardımların Değerlendirilmesi 908
a. Yurt Dışında Kitap, Katalog, CD ve DVD Hazırlatılması 908
b. Kültür Merkezi Harcamaları 909
4. Götürü Gider Uygulaması 910
5. Kurum Kazancından İndirilebilecek Genel Giderler 911
a. Mobbing Davasının Gider Kaydedilmesi 911
b. Sakat Kalan Personele Binek Otomobil ve Sakat Aracı Alınması 912
6. Yurt Dışındaki İşyeri İçin Yapılan Harcamalar 913
a. Yurt Dışındaki İnşaat Şirketine Yapılan Ödemeler 913
b. Bina Projesini Çizen Mimara Yapılan Ödemeler ile Mal Sahibine Yapılan Ödemelerde Gelir Vergisi Kesintisi 914
c. İşyeri Binasının Amortismanları ile Kuruluş Harcamalarının Gider Kaydı– 915
7. Mükellef Kurumun 2016 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyanı 915
8. Mükellef Kurumun 2017 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyanı 916
9. Mükellef Kurumun 2018 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyanı 916
10. (Z) İplik ve Tekstil Ürünleri Tic. Ltd. Şti.’nin Durumu 918
ÖRNEK-11 921
ÇÖZÜM-11 929
1. Mükellef Kurum Tarafından Düşük Fiyatla Tescil Edilen Araçlar 929
2. Ticari Mallara Amortisman Ayrılması 934
3. Örtülü Sermaye 935
4. Vergisiz Birleşme, Sermaye Azaltımı, Ortaklara Kar Dağıtımı 937
5. Bankalara Borçlu Olan Kurumların Satışları Dolayısıyla Faydalanılan İstisna 944 6. Bağış ve Yardımlar 945
7. Mükellef Kurumun 2018 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Yeniden Düzenlenmesi 946
8. Ziyaa Uğratılan Kurumlar Vergisi Üzerinden Hesaplanan Vergi Ziyaı Cezaları946
ÖRNEK-12 949
A. KURUMUN ORTAKLIK YAPISI ve SERMAYE HAREKETLERİNE İLİŞKİN TESPİTLER 949 B. BEYANA İLİŞKİN TESPİTLER 950
1. Kurumlar Vergisi Beyanı 950
2. Gelir Tablosu 951

3. Muhtasar Beyannameler 951
4. KDV Beyannameleri 951
5. Damga Vergisi Beyannameleri 952
B. ÜRETİME İLİŞKİN TESPİTLER 952
C. DİĞER TESPİTLER 957
ÇÖZÜM-12 963
A. KURUMUN ORTAKLIK YAPISI ve SERMAYE HAREKETLERİNE İLİŞKİN TESPİTLER 963 B. RANDIMAN HESAPLAMALARI 965
1. Kayıt Dışı Satış Hasılatının Tespiti 965
2. Değerleme Farkları 969
a. Hammaddeye İlişkin Giderler 969
b. Ambalaj Malzemesine İlişkin Giderler 971
c. Olması Gereken Mamul Maliyetleri 971
3. Örtülü Dağıtılan Kazanç Tutarının Tespiti 973
C. DİĞER TESPİTLER 978
1. Yurtdışı Şube Kazancı İstisnası 978
2. Yapılan Bağış ve Yardımlar 979
a. Kızılay’a Yapılan Bağış ve Yardımlar 980
b. Vergi Muafiyeti Tanınmayan Vakfa Yapılan Bağış ve Yardımlar 981
c. İl Özel İdarelerine Yapılan Bağış ve Yardımlar 981
d. Siyasi Partilere Yapılan Bağış ve Yardımlar 981
e. Vergi Muafiyeti Tanınan Vakfa Yapılan Bağış ve Yardımlar 981
3. Verilen Finansman Hizmeti Üzerinden KDV Hesaplanması Gerektiği 982
4. Gayrimenkul Satışı ve Ortağa Bedelsiz Para Kullandırma 983
5. Reaktör İçin Yapılan Tamir Gideri ve Sigorta Şirketinden Alınan Tazminat— 984
6. Değeri Düşen Hisse Senedine Karşılık Ayrılması 986
7. Isı Yalıtımına İlişkin Değer Artırıcı Harcamalar Yapılması 986
D. YAPILACAK İŞLEMLER 988
1. Gelir Tablosunun Yeniden Düzenlenmesi 988
2. Kurumlar Vergisi Yönünden 990
3. Katma Değer Vergisi Yönünden 992
4. Tevkifat Yönünden 994
a. Kurumlar Vergisi Tevkifatı 994
b. Gelir Vergisi Tevkifatı 994
5. Damga Vergisi Yönünden 994
6. Cezalar Yönünden 994
a. Vergi Ziyaı Cezaları 994
b. Usulsüzlükler 995
ÖRNEK-13 997
A. BEYANA İLİŞKİN TESPİTLER 997

B. DİĞER TESPİTLER 1002
ÇÖZÜM-13 1009
A. BEYANA İLİŞKİN TESPİTLER 1009
1. İştirak Kazançları İstisnası 1009
a. Kurumlar Vergisi Açısından 1009
b. Katma Değer Vergisi Açısından 1012
2. Primli Hisse Senedi İhracı/İhraç Gideri 1013
3. Nakdi Sermaye Artış İndirimi 1014
4. Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası 1017
5. Geri Alınan Payların Borsada Satışı 1019
a. Türk Ticaret Kanunu Açısından Hisse Senetlerinin Geri Alınması 1019
b. Sermaye Piyasası Kanunu Açısından Hisse Senetlerinin Geri Alınması —1020
c. Geri Alınan Payların Satılması Halinde Vergileme 1022
6. Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna 1024
B. DİĞER TESPİTLER 1027
1. Ortağa Ait Payın Halka Arzında Halka Arz Gideri 1027
a. Kurumlar Vergisi Kanunu Bakımından 1027
b. Katma Değer Vergisi Kanunu Bakımından 1028
2. Yurt Dışından Alınan Çizim Hizmeti 1028
a. Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden 1028
b. Katma Değer Vergisi Yönünden 1034
3. Özel Güvenlik Hizmetine İlişkin Tevkif Edilmeyen KDV 1037
4. Mükellef Kurumun Olması Gereken Kurumlar Vergisi Beyannamesi 1039
a. Kurumlar Vergisi Stopajı Bakımından 1040
b. Katma Değer Vergisi Açısından Yapılması Gerekenler 1041
ÖRNEK-14 1043
A. BEYANA İLİŞKİN TESPİTLER 1043
1. Kurumlar Vergisi Beyanı 1043
2. Muhtasar Beyannameler 1044
3. KDV Beyannameleri 1044
B. KURUMUN ORTAKLIK YAPISI 1045
C. ÜRETİME İLİŞKİN TESPİTLER 1045
D. DİĞER TESPİTLER 1049
ÇÖZÜM-14 1057
A. BEYANA İLİŞKİN TESPİTLER 1057
1. Pişmanlık Beyannamesi 1057
2. İştirak Kazancı 1058
3. Serbest Bölge Kazancı 1059
4. Ar-Ge Harcamaları 1060

5. Sponsorluk Harcamaları 1063
B. ÜRETİME İLİŞKİN TESPİTLER 1063
C. DİĞER TESPİTLER 1072
1. Sipariş Avansından Doğan Kur Farkları 1072
a. Kurumlar Vergisi Yönünden 1072
b. KDV Yönünden 1072
2. Özel Maliyet Bedeli Olarak Değerlendirilen Harcamalar 1073
a. Mükellef Kurum Yönünden 1074
b. Gayrimenkul Sahibi Kurum Ortağı Yönünden 1076
3. İlişkili Kişiye Aktarılan Kredinin Kur Farkı Geliri, Faiz Gideri ile Transfer
Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 1076
a. Kurumlar Vergisi Yönünden 1076
b. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Yönünden 1077
4. Teminatlı Alacak İçin Ayrılan Şüpheli Alacak Karşılığı 1078
5. Yenileme Fonu Ayrılması, Yeni Binek Otomobili Alınması ve Amortisman
Ayrılması 1080
a. Binek Otomobilin Satılması Sonucunda Elde Edilen Kardan Yenileme Fonu
Ayrılması ve Yeni Binek Otomobil Alınması 1080
b. Binek Otomobile Ait Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi 1080
c. Binek Otomobil Üzerinden Ayrılması Gereken Amortisman Tutarı 1081
6. Kurum Kazancından İndirilen Giderler 1082
a. İhraç Kaydıyla Yapılan Satışlar Üzerinden Hesaplanan Götürü Gider 1082
b. Yönetim Kurulu Üyelerine Dağıtılan Kar Payı 1082
c. Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Derneğe Yapılan Bilgisayar Bağışı 1082
7. Mükellef Kurum’un Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talebi 1083
8 Mükellef Kurum’un Olması Gereken Kurumlar Vergisi Beyanı 1083
9. Mükellef Kurum’un Olması Gereken Katma Değer Vergisi Beyanları 1084
a. Kayıt Dışı Satılan İnşaat Demirlerinin Katma Değer Vergisi Tutarları 1085
b. İnşaat Demiri Yerine Hurda Demir ve Hadde Bozuğu Adı Altında Düzenlenen Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Faturalar 1085
c. Katma Değer Vergisi Yönünden Eleştiriyi Gerektiren ve İkmalen Tarhiyata
Konu Olan Diğer Hususlar 1086
ÖRNEK-15 1089
A. BEYANA İLİŞKİN TESPİTLER 1089
1. Kurumlar Vergisi Beyanı 1089
2. Muhtasar Beyannameler 1091
3. KDV Beyannameleri 1091
4. Damga Vergisi Beyannameleri 1091
B. KURUMUN ORTAKLIK YAPISI 1091
C. ÜRETİME İLİŞKİN TESPİTLER 1092

D. DİĞER TESPİTLER 1094
ÇÖZÜM-15 1103
A. KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 1103
1. Bağışların Kurumlar Vergisi Açısından Değerlendirilmesi 1103
a. Yurt Bağışının Değerlendirilmesi 1103
b. Kütüphane Harcamaları 1104
B. ÜRETİME İLİŞKİN TESPİTLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1105
1. Üretilen Mamulün İçeriğini Oluşturan Net Hammadde Miktarlarının Tespiti
——————————————————————————————————1106
2. Defter Kayıtlarına Göre Üretilen Mamulün İçeriğini Oluşturan Net Hammadde Miktarlarının Tespiti 1109
3. Randıman Farkının Hesaplanması 1110
4. Kayıt Dışı Hâsılatın Tespiti 1111
5. Randıman Çalışmasında Ulaşılan Sonuçların, Diğer Tespitlerle Birlikte
Değerlendirilmesi 1113
a. Kapasite Raporuna Göre Değerlendirme 1113
b. Kurum Ortaklarının İşletmeye Aktardığı Nakit Tutar Yönünden
Değerlendirme 1113
C. DİĞER TESPİTLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 1114
1. Taşınmazlarda Yeniden Değerleme Uygulaması 1114
a. Yeniden Değerlemeden Yararlanabilecek Mükellefler 1114
b. Yeniden Değerleme Kapsamındaki İktisadi Kıymetler 1115
c. Taşınmazın Yeniden Değerlemeye Esas Değerinin Tespiti 1116
d. Yeniden Değerleme Oranının Tespiti 1116
e. Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulan Taşınmazların Elden Çıkarılması 1117
f. Taşınmazın Yeniden Değerlenmesi 1117
g. KVK m.5/1-e İstisnasının Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulmuş Taşınmaza Uygulanması 1119
2. Değersiz Alacağın Gider Yazılması 1121
3. Amortisman Giderlerinin Hesaplanması 1123
a. Amortisman Mevzuu 1123
b. Amortisman Oranının Belirlenmesi 1124
c. VUK Geç.30 Kapsamında Amortisman Oranının Belirlenmesi 1126
d. Üretimde Kullanılan Makine için Ayrılan Amortismandan Üretime Pay Verilmesi 1127
4. Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı 1128
a. Sermeyesinin en az %50’sine sahip olma 1130
b. %10’dan Az Vergi Yükü Taşıma 1130
c. Gayrisafi Hasılatının %25 veya fazlasının Pasif Gelir Olma Şartı 1130
d. Hasılatın 100.000 TL’yi Aşması 1130

e. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve KEYK Kazancının
Değerlendirilmesi 1131
5. Reklam Giderlerinin Durumu 1133
a. Stat Kenarı Reklam Hizmetine İlişkin Değerlendirme 1133
b. Radyo Reklamlarının Değerlendirilmesi 1135
6. Girişim Sermayesi Fonu 1136
7. Kayıt Dışı Hasılatın Kontrolü 1137
8. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma 1137
9. Yeminli Mali Müşavirin Tasdikten Doğan Sorumluluğu 1137
D. OLMASI GEREKEN KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1139
ÖRNEK-16 1143
A. BEYANA İLİŞKİN TESPİTLER 1143
1. Kurumlar Vergisi Beyanı 1143
2. Muhtasar Beyannameler 1144
3. KDV Beyannameleri 1144
B. KURUMUN ORTAKLIK YAPISI 1144
C. ÜRETİME İLİŞKİN TESPİTLER 1145
D. DİĞER TESPİTLER 1148
ÇÖZÜM-16 1155
A. BEYANA İLİŞKİN TESPİTLER 1155
1. İştirak Kazançları İstisnası 1155
2. Sermaye Artırımından İndirim 1156
3. Kültür Vakfına Yapılan Bağış 1158
4. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu 1159
B. ÜRETİME İLİŞKİN TESPİTLER 1161
1. Kazanç Farkının Tespiti 1161
b. Kapasite Raporuna göre değerlendirme 1168
a. Kurum ortağı ve yöneticisinin işletmeye aktardığı nakit tutar yönünden
değerlendirme 1168
2. Tespit Edilen Kazanç Farkının KDV Yönünden Değerlendirilmesi 1169
3. Çalınan Malların Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu 1169
a. Kurumlar Vergisi Yönünden 1169
b. Katma Değer Vergisi Yönünden 1170
C. DİĞER TESPİTLER 1170
1. Zarar Telafi Fonu 1170
a. Kurumlar Vergisi Yönünden 1170
b. Katma Değer Vergisi Yönünden 1172
2) Okul Bağışı 1173
3. Şüpheli Alacak Karşılığı 1174
4. Amortisman Uygulaması 1175
5. Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü, Rüçhan Hakkı Kupon Satışı 1178
a. Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü 1178
b. Rüçhan Hakkı Kupon Satışı 1179
6. Mükellef Kurumun Olması Gereken Kurumlar Vergisi Beyanı 1179
7. Yeminli Mali Müşavirin Tasdikten Doğan Sorumluluğu 1180