Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
TMS – TFRS Kitabı

TMS – TFRS Kitabı

Prof Dr. Remzi Örten, Prof Dr. Hasan Kaval, Prof Dr. Aydın Karapınar


Baskı Tarihi: Mayıs 2019
Sayfa Sayısı: 810
Fiyatı: 64 TL
İndirimli Fiyatı:63 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb

TMS – TFRS Kitabı, Prof Dr. Remzi Örten, Prof Dr. Hasan Kaval, Prof Dr. Aydın Karapınar tarafından özenli bir şekilde bu alanda faydalı olmak amacıyla yazılmıştır. Okuyucuların yoğun ilgisiyle karşılandığından TMS – TFRS Kitabı, baskısı kısa sürede tükenmiş yeni baskısı konu anlatımları genişletilerek ve örnekler zenginleştirilerek tekrardan sizlerin beğenisine sunulmuştur. Kısa sürede teslimat olanakları ile  TMS – TFRS Kitabı na sitemizden ulaşabilirsiniz.

ÖNSÖZ

Para ve sermaye piyasalarının dünya çapında entegrasyonu bazı gereklilikleri beraberinde getirmektedir. Bu gerekliliklerin başında da ortak bir işletme dili olan muhasebenin bu piyasalara uygun olması gelmektedir. Gerçekten de Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS/IFRS) ülkeler arasında muhasebe biliminde birbirlerine yakın değerleme ve sınıflama ölçüleri getirerek ortak bir işletme dili oluşturmaktadır. Burada ülke olarak, bize düşen, bu ortak dili okumak ve anlamak olmaktadır. Bu gelişmeden kendimizi uzak tutmak, dünyanın ortak mirasından yararlanılmaması, dünya çapında olgulardan kendimizi soyutlamak sonucunu doğuracaktır.

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, Uluslar arası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarını Türkçe’ye çevirerek, Türkiye Standardı olarak yayınlamaktadır. Çevirilerde gerçekten takdire şayan bir duruma gelmiş bulunmaktadır. Hem anlaşılırlık, hem zamanlama açısından çok üst bir düzeye ulaşmış bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu’da Muhasebe Standartları Tebliğleri kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun yayınladığı standartları kendi standardı olarak kabul etmiş ve böylece Uluslar arası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları en son şekilleri ile Türk Mevzuatına girmiş bulunmaktadır. Şimdilik sadece Borsa’ya açık şirketlerimiz ile mali sektörde yer alan şirketlerimizde (bankalar, sigortalar, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri v.s) uygulama olanağı bulan bu standartların yakın tarihte ve özellikle yeni Türk Ticaret Yasası’mn yürürlüğe girmesi ile birlikte küçük ve orta büyüklükteki halka açık olmayan şirketlerimizde de uygulama olanağı bulacağı şimdiden görülmektedir. Bu nedenle bu standartların günümüzde oldukça güncel ve önemli olduğuna inanmaktayız.

Kitabımızda, Türkiye Muhasebe/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınmıştır. Bu standartlar, Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarının (IAS/IFRS) çevirisi niteliğindedir. Uluslarası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ile Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) arasında yapılan Nonvalk anlaşması ile beraber standartların yakınsaklaştırılması çalışması başlamış ve muhasebe standartlannda hızlı bir değişim sürecine girilmiştir. Bu kapsamda birçok standart, değişikliğe uğramış, bir kısmı yürürlükten kaldırılmış, bir kısım tamamen yeni standart ise yürürlüğe girmiştir. TMSK, IASB tarafından yayınlanan standartlan takip ettiği için, yapılan değişiklikleri, hızlı bir şekilde kendi standartlarına yansıtmaktadır.

Standartlar, incelenirken, standart hükümleri özetlenmesi şeklinde bir yol izlenmemiştir. Hükümler, ülkemiz muhasebe uygulamaları ile karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Gerçek işletme verileri esas alınarak bol örnek uygulamalara yer verilmiştir. Ülkemiz açısından önemli olan, standartlara ilk geçişte yapılacaklardır. Bu bakımdan, TFRS/IFRS 1 Uluslararası Muhasebe Standartlarının İlk Defa Uygulanması Standardı detaylı olarak incelenmiş ve bir işletmenin tam dönüşümüne bir örnek yapılmıştır.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile muhasebede bir düşünce veya olaya bakış tarzı değişikliği gelmektedir. Geleneksel muhasebenin varlıkları maliyet bedeli ile borçları itfa bedeli ile değerleme şeklinde ölçülerinden uzaklaşılmakta ve aktif ve pasifleri bilanço günü cari değerlerine göre değerleme ölçüsü getirilmektedir. Bu bilançonun daha gerçekçi, bilanço gününü temsil etme özelliği yüksek, bilançodan yararlanan kesimlerin ihtiyaçlarına daha uygun olduğunda şüphe yoktur. Yine ülkemizde temel mali tablo/ek mali tablo ayırımını da ortadan kaldırmakta, bunun yerine Bilanço ve Gelir Tablosu’nun yanma Özsermaye Değişim Tablosu ve Nakit Akım Tablosu’nu zorunlu mali tablo olarak getirmektedir. Bu tablolar tamamen yabancı olmadığımız tablolar olmakla birlikte, bunların şekil ve içerikleri oldukça farklı görülmektedir. Hatta 2009 yılı başından beri uygulanmaya başlanan Kapsamlı Gelir Tablosu ülkemizde ve Dünya deneylerine oldukça yenilikçi bir yaklaşım getirmektedir.

Bu standartların bir an önce, gerek akademik çevrelerce, eğitimcilerce, gerekse uygulama durumunda olan işletme yönetimlerince bilinir olması gerekmektedir. Bunların öğrenilmesi, kavranılması, benimsenmesi ve uygulamaya konması oldukça zor ve zaman alan bir süreç gerektinnektedir. Bu nedenle eğitimde kullanılacak malzeme olarak bu yayının hazırlanmasını biz Akademisyenler olarak bir görev bildik. Uzun zamandan beri sürdürmekte olduğumuz, Muhasebe Standartları Eğitim Seminerleri de bu çalışma için bir hazırlık niteliğinde oldu. Dördüncü baskısına ulaştığımız bu kitabımızda mümkün olduğu kadar standartların son şeklini yansıtmaya çalıştık. Ancak bazı hatalarımızın olacağını şimdiden kabul ediyoruz.

Bu yayının hazırlanmasında en fazla güçlük çektiğimiz konu Tekdüzen Hesap Planı (THP) ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının anlayış veya ekonomik olaylara yaklaşımındaki farklılık nedeniyle doğmaktadır. Standartlar nedeniyle kullanılması gereken hesaplar için Tekdüzen Hesap Planı’nda yer olmayışı, bizi THP’ndaki bazı hesapların adını değiştirmeye, bazı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI

hesapları yeniden açmaya mecbur etmiştir. Yeni hesap grubu açmak THP’na aykırı olması nedeniyle olanaklı olmamıştır.

Ancak burada şunu belirtmek istiyoruz ki, Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nin özellikle Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun raporlama yapacak şirketler için zorunlu olmaktan çıkarılması, ihtiyari hale getirilmesi, ihtiyaçlarına göre bazı hesapların isimlerinin ve yerlerinin değiştirilmesine şirketlere izin verilmesi yararlı olacaktır. Bundan da önemlisi, vergi yasalarında veya Tekdüzen Hesap Plam’nda bir değişiklik yapılarak, Finansal Raporlama Standartlarına uygun şekilde düzenlenen mali raporların, vergi yasalarına temel olmasının sağlanması sorunları çözeceğine inanıyoruz.

Ayrıca şunun da farkındayız. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Türkiye Muhasebe Standartları adıyla da olsa kullanılması, Tekdüzen Hesap Planı veya Muhasebe Sistemi anlayışını aşan, çok daha kapsamlı, esnek bir uygulamaya imkan sağlamakla olur. Bu standartların özünde ne tek formatlı bilanço, ne tek formatlı Gelir Tablosu veya diğer tablolar söz konusudur. Temel bakış açısı işletmenin durumunu adeta resmeden mali tabloları üretmektir. İşletmenin yapısı değiştikçe bu finansal tablolarda da değişiklik olması gerekir. Bu nedenle bu standartları bir Tekdüzen Hesap Planı ve Standart Mali Tablolar ile sınırlamak, bu standartların özümsenmemiş olmasından başka bir şey değildir. Bundan sonra tek dileğimiz böyle bir zorlama düzenlemenin uygulamaya konulmamasıdır.

Kitabımızın birinci baskısı, özellikle, master ve doktora öğrencileri, denetim şirketleri ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavına hazırlananlar tarafından büyük ilgi görmüş ve kısa sürede tükenmiştir. İkinci baskıda, konu anlatımlan genişletilmiş, yeni örnekler eklenmiştir. Bu dördüncü baskısında örneklere ilaveler yapılmış, ayrıca farklılık taşıyan KOBİ standartları inceleme konusu yapılmıştır.

Yayınımızın okuyuculara yararlı olması dileğiyle.

 

İÇİNDEKİLER

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2. IAS/TMS 1 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUŞU
3. IAS/TMS 2 STOKLAR
4. IAS/TMS 7 NAKİT AKIM TABLOLARI
5. IAS/TMS MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER VE HATLARI
6. IAS/TMS 10 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
7. IFRS/TFRS 15 MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT
8. IAS/TMS 12 GELİR (KURUMLAR) VERGİSİ
9. IFRS/TFRS 8 FAALİYET BÖLÜMLERİ
10. IAS/TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR
11. IAS/TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
12. IAS/TMS 40 YAPTIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
13. IFRS/TFRS 17 KİRALAMALAR
14. IAS/TMS 32, IAS/TMS 39, IFRS /TFRS 7, IFRS/TFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR: Sunum, Değerleme, Açıklamalar
15. IFRS/TFRS 5 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER
16. IAS/TMS 36 VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
17. IAS/TMS 37: KARŞILIKLAR, KOŞULLU YÜKÜMLÜLÜK VE KOŞULLU VARLIKLAR
18. IAS/TMS 19 ÇALIŞANLAR SAĞLANAN FAYDA
19. IAS/TMS 20 DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI
20. IAS/TMS 21 YABANCI PARALI İŞLEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
21. IAS/TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ
22. IAS/TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
23. IAS/TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR
24. TMS/TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR
25. IFRS/TFRS 10 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
26. IFRS/TFRS 11 MÜŞTEREK ANLAŞMALAR
27. IFRS/TFRS 12 DEĞER İŞLETMELERİNDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMLAR
28. IFRS/TFRS 3 ŞİRKET BİRLEŞMELER
29. IAS/TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ
30. IAS/TMS 34 ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMA
31. IAS/TMS 41 TARIMSAL FAALİYETLER
32. IFRS/TFRS 6 MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
33. TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞERİN SAPTANMASI
34. BÖLÜM IFRES/TFRES 14 DÜZENLEMEYE DAYALI ERTELEME HESAPLARI
35. IFRS/TFRS 1 ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARININ İLK DEFA UYGULANMASI