Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamasında İstisnalar

Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamasında İstisnalar

Eski Hesap Uzmanı İsmail Onay


Baskı Tarihi: Kasım 2017
Sayfa Sayısı: 856 Sayfa
Fiyatı: 85 TL
İndirimli Fiyatı:83,5 TL (Kdv Dahil)
SİTEMİZDE GÜNCELLEME YAPILMAKTADIR!
(Şu an için sitemizden sipariş alınamamaktadır.)
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb

ÖNSÖZ

Devletin, ekonomik ve sosyıal amaçlarla, egemenlik hakkını dayanarak, kişilerden, siyasi cebir altında, karşılıksız olarakk aldığı değerler olarak tanımlanan verginin, kanunla koyulup kanunla kaldırılması da hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir. Kanunla verginin konumum giren bir işlem kazanç ya da bedelin, yine kanunla, kısmen veya tamamen vergi dışına çıkartılması ise vergide istisnadır.

Ekonomik kaynaklar yönünden vergiyi, gelir üzerinden alınan vergiler, servetler üzerinden alınan vergiler ve harcamalar üzerinden alınan vergiler olmak üzere, başlıca üç sınıfa ayırabiliriz.

Gelir üzerinden alman vergilerden kurumlar vergisi, kurum kazançları üzerinden hesaplanmakta olup, ülkemizde 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile düzenleme altına alınmıştır,

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu başlıca dört kısımdan oluşmaktadır. Bunlar sırası ile “Mükellefiyet”, “Tam Mükellefiyet Esasında Verginin Tarhı ve Ödenmesi”, “Dar Mükellefiyet Esasında Verginin Tarhı ve Ödenmesi” ve “Ortak Hükümler ve Geçici Maddeler” başlıkları altında tasniflenmiştir.

Mükellefiyet kısmının, “Konu ve Mükellefiyet” başlıklı birinci bölümünde, kurumlar vergisinin konusu ve mükcllellerine ilişkin düzenlemelere; ikinci bölümde ise muafiyet ve istisnaluru yer verilerek, ilk önce kanunla vergi konulması ve sonrasında kanunla verginin kaldırılması şeklinde yorumlanabilecek bir sistematik izlenmiştir.

5520 Sayılı Kanun’un Birinci Kısım İkinci lîölümü’nde yer alan 5’inci maddesi ile kurumlar vergisinden istisna tutulun kazançlara yer verilmiştir. İstisna kazançlar, 5’inci maddenin birinci fıkrası ile 13 adet bent altında sınıflandırılarak şartlara bağlanmış; ikinci likrusı ile uygulamaya ilişkin usuller konusunda Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiş ve üçüncü fıkrası ile de, istisna uygulamasına bağlı gider ve zararların akıbetine ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir.

5520 Sayılı Kanun’da yapılan değişikliklerle de, 5/A ve 5/B maddeleri eklenerek, istisna kazançlar genişletilmiş ve böylece anılan Kanun ile düzenlenen istisnalar 15 alt başlık altında sınıflandırılmıştır.

5520 Sayılı Kanun dışında çeşitli Kanunlarla getirilen istisna düzenlemeleri de bulunmaktadır. 5520 Sayılı Kanun ve diğer Kanunlarda yer alan istisnalara ilişkin usullere, Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliğleri’nde yer verilmiştir. Böylece Tebliğlerle düzenleme altına alman istisnalar başlıca 18 başlık altında işlenmiştir.

 

Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, kurumlar vergisine tabi kazançlarının tespitinde istisna olarak dikkate alacakları ka/anç için yasalarla kayıt altına alınan şartların gerçekleşip gerçekleşmediğine ve / veya istisna kazanç tutarının nasıl hesaplanması gerektiğine ilişkin olarak uy gulamada çok çeşitli soru işaretleri ile karşılaşılmakta olup, sorunların pek çoğu vergi yazınında tartışılmaktadır. Bu soru işaretlerinden bazılan, Gelir îdaresı’nce verilen özelgeler ile cevaplandınlmaya çalışılarak uygulamaya yön verilmektir.

Derinliği olan ve bünyesinde pek çok soru işaretini banndıran istisnalar ile ilgili olarak, vergi yazınında ve özelgelerde ifadesini bulan pek çok özel durumun hemen hemen hepsi, esasında ayn birer makale konusu olacak kadar önemlidir.

Bu öneme istinaden, vergi ile ilgilenen pek çok kişinin yararlanabilmesi için önemli bir kaynak olabileceğini düşündüğümüz bir çalışma yapılmıştır. Çalışma ile Kurumlar Vergisi Genel Tebliğlerinde düzenlenen istisnalar için, uygulamada karşılaşılan veya karşılaşılmasımn muhtemel olduğunu düşündüğümüz sorunlar başlıklar halinde belirlenmiş ve her bir başlıkta ele aldığımız sorunlar ömek uygulamalar ile çözümlenerek cevaplanmaya çalışılmıştır. Çalışma sırasında hazırlanan soru ve cevaplar da her bir istisna düzenlemesi itibariyle tasniflenmiş; yasa, tebliğ ve özelge ekseninde yapılan cevaplandırmalarla da çalışma, sistematikleştirilmiştir.

Bu amaca uygun olarak, çalışma sırasında her bir istisna türü için ayn birer bölüm oluşturulmuştur. Bölüm başlangıcı, ilgili istisna düzenlemesine ilişkin yasa metnini içermektedir. Her bölüm iki alt başlıktan oluşmaktadır. Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde yer alan açıklamalar, soru cevap şeklinde biçimlendirilerek birinci alt başlıklara, ilişkili olduklan bölümler itibariyle işlenmiştir. Bunu yapmaktaki amacımız, Tebliğ açıklamalarının farklı bir yaklaşımla okunmasını ve böylece okuyucular için akılda daha kalıcı olmasını sağlamaktır. İkinci alt başlıklarda ise, kitabın esaslı çalışmalarına yer verilmiştir. Uygulamalı sorular ile ömek bir işletme üzerinden, istisnaya konu olabilecek kazancın unsurlarına yer verilmiş; bu unsurlar yasa, tebliğ ve özelge sistematiği içerisinde test edilmiş ve kişisel görüşlerimiz ile de boşluklar doldurulmuştur. Ömek uygulamalar, istisna uygulamasına ilişkin tartışmalı hususların akılda kalmasına; tartışmalı olmamakla birlikte, pratik olarak bilinmesi gerekebilecek hususların da okuyucunun belleğinde ön planda kalmasına yardımcı olacaktır.

Kitabımız, okuyucunun iş yaşantısında, kurumlar vergisi kanununun konusuna giren istisnalar ile ilgili muhatap kaldığı soruların çözümünde çoğu zaman doğrudan cevap verici, bazan da yol gösterici olmakla birlikte, aynı zamanda, istisnalar hakkında derinlemesine pratik bilgi sahibi olmak isteyenlerin çalışmalarına kaynak olacak soru bankası niteliğine de sahiptir.

 

Soruların zorluk dereceleri de kademelendirilmiş, farklı sorular içerisinde yer verilen farklı soru işaretlerine, zaman zaman tek soru içerisinde de yer serilerek, çalışma yapacak kişilerde uygulama pratikliğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Böylece kurumlar vergisi kanununda istisnalar ile ilgili uygulamada karşılaşılabilecek tüm hususlar bir kitap içerisinde toparlanıp tasniflenmiş; zorluk dereceleri itibariyle kademelendirilmiş örneklerle, hemen hemen tüm hususlar arasında bağlantı kurulmuş; okuyucunun çok yönlü amacına uygun hale getirilmesi için gerekli zenginlik oluşturulmaya çalışılmıştır.

Hepimiz biliyoruz ki gelişmenin sonu yoktur. O halde yapılan her çalışma da eksikliğe mahkumdur. Kuşkusuz bu çalışmamızın da amacımız yönünden eksik kalacak yönleri olacaktır ve olmaya da devam edecektir. Bu nedenle okuyucunun, kitaba yönelik eleştiri ve önerilerini e-posta (ismail.onay.biiz@gmail.com) yolu ile iletmelerinin, çalışmamızın daha fâzla gelişmesine katkıda bulunacağına inanıyoruz.

Son olarak. Hesap Uzmanlan Kurulu’ndaki eğitim sürecinde tanımaya başladığım ve bu vesileyle de mesleği sevmemde en büyük katkı sahiplerinden biri olan Adnan Sak üstadıma da, kitabı titizlikle okuyarak sağladığı katkı ve karşı görüşleri nedeniyle de özel olarak teşekkür etmek isterim.

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI ……………………………………….. 1
A. Kısa Soru ve Cevaplar: …………………………………………………………………………… 2
B. Uygulamalı Sorular: ………………………………………………………………………………. 4
1. İştirak Kazancının Ticari Bilanço Karından Fazla Olması:…………………………….. 4
2. Dar Mükellef Kurumların Elde Ettiği İştirak Kazançları: ………………………………. 6
3. Karın Sermayeye İlavesi Yoluyla Edinilen Hisse Senetleri: …………………………. 11
4. Sermaye Yedeklerinin Sermayeye İlavesi:…………………………………………………. 12
5. İştirak Kazancından Vergi Kesintisi Yapılması: …………………………………………. 13
6. Yatırım Fon ve Ortaklıklarından Elde Edilen Kar Payları: …………………………… 16
7. Enflasyon Fark Hesabının İşletmeden Çekilmesi: ………………………………………. 18
8. Örtülü Sermaye Faizi: …………………………………………………………………………….. 26
9. Peçeleme: ……………………………………………………………………………………………… 31
10. Kapsamlı Örnek: ……………………………………………………………………………………. 37

 

BÖLÜM II: YURT DIŞI İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI …………………. 43
A. Kısa Soru Cevaplar: ……………………………………………………………………………… 44
B. Uygulamalı Sorular: …………………………………………………………………………….. 49
1. Takvim Yılının Tamamında Sahip Olunmayan İştirak Hisseleri: ………………….. 49
2. Dar Mükellef Kurumun Kar Payı Elde Etmesi: ………………………………………….. 50
3. Türkiye’de Ticari Faaliyette Bulunan Dar Mükellef Kurumlardan Elde Edilen Kar Payları: …………………………………………………………………………………………… 51
4. Örtülü Sermaye Kullanımına Bağlı İştirak Kazancı: ……………………………………. 56
5. Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenen Kar Payları: ………………………………………… 68
6. Yüzde 10 İştirak Payının Geçici Olarak Yüzde 10’un Altına Düşmesi: …………. 71
7. Yüzde 10’un Üzerindeki İştirak Payının Sonradan Artması: ………………………… 77
8. Yüzde 10’un Üzerindeki İştirak Payının Yüzde 10’un Altına Düşmeden Geçici Olarak Düşüp Yükselmesi: ……………………………………………………………………… 84
9. Yüzde 10’un Üzerindeki İştirak Payının Geçici Olarak Yükselip Düşmesi: …… 89
10. Sermaye Artırımlarının Etkisi: …………………………………………………………………. 96
11. İç Kaynaklardan Yapılan Sermaye Artışı Sonrası İştirak Paylarının Satışı: ….. 100
12. Aynı Kar Payları İçin Farklı Vergi Oranlarının Uygulanmasının Vergi Yükü Hesabına Etkisi: …………………………………………………………………………………… 106
13. Karın Sermayeye İlavesi Yoluyla Edinilen İştirak Hisseleri: ………………………. 109
14. Dolaylı Ortaklık İlişkisi: ……………………………………………………………………….. 112
15. Kapsamlı Örnek: ………………………………………………………………………………….. 118

 

BÖLÜM III: YURT DIŞI İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI ….. 135
A. Kısa Soru Cevaplar: ……………………………………………………………………………. 136
B. Uygulamalı Sorular: …………………………………………………………………………… 137
1. Dar Mükellef Kurumların Ticari Bilançosuna Dahil Yurt Dışı İştirak Hisselerinin Satışı:………………………………………………………………………………………………….. 137
2. Satılan İştirak Hissesinin Temsil Ettiği Oranın Önemi: ……………………………… 138
3. Satılan İştirak Hissesinin Türünün Önemi: ………………………………………………. 139
4. Farklı Tarihlerde İktisap Edilen İştirak Hisselerinin Elden Çıkarılması: ………. 141
5. Kar Yedeklerinin Sermayeye İlavesi: ……………………………………………………… 144
6. Sermaye Yedeklerinin Sermayeye İlavesi:……………………………………………….. 147
7. Satıştan Zarar Doğması Hali: …………………………………………………………………. 152
8. Vadeli Satış – Kur Farkları – Şüpheli Alacak: ………………………………………….. 155
9. Yüzde 75 Oranının Test Edilmesi: ………………………………………………………….. 159
10. Kapsamlı Örnek: ………………………………………………………………………………….. 163
BÖLÜM IV: EMİSYON PRİMİ İSTİSNASI…………………………………………….. 175
A. Kısa Soru Cevaplar: ……………………………………………………………………………. 176
B. Uygulamalı Sorular: …………………………………………………………………………… 177
1. Emisyon Priminin Muhasebe Kaydı: ………………………………………………………. 177
2. Menkul Kıymet İhraç Giderleri: ……………………………………………………………… 179
BÖLÜM V: TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI ……………………………………………………………………………………………… 183
A. Kısa Soru Cevaplar: ……………………………………………………………………………. 184
B. Uygulamalı Sorular: …………………………………………………………………………… 198
1. Dar Mükellef Kurumların Yurt Dışındaki Taşınmazlarının Ticari Faaliyet Çerçevesinde Satışı: ……………………………………………………………………………… 198
2. Dar Mükellef Kurumların Türkiye’deki Taşınmazlarının Ticari Faaliyetten Bağımsız Olarak Satışı: …………………………………………………………………………. 201
3. Tapuya Tescil Edilmemiş Taşınmazların Satışı: ……………………………………….. 214
4. Tapuya Tescilin Gecikmesi: …………………………………………………………………… 216
5. İktisap Süresinin Tespiti:……………………………………………………………………….. 218
6. Finansal Kiralama Yoluyla Edinilen Taşınmazların Satışı: ………………………… 220
7. Tek Tapuda Birleştirilen Taşınmazların Satışı: …………………………………………. 225
8. Mütemmim Cüz ve Teferruat: ………………………………………………………………… 227
9. Farklı Türlerdeki İştirak Hisselerinin Satışı: …………………………………………….. 232
10. Rüçhan Hakkı Kullanımı Yoluyla Hisse Senedi Edinimi: ………………………….. 235

11. Kar Yedeklerinin Sermayeye İlavesi Nedeniyle Edinilen Bedelsiz Hisse Senetleri: …………………………………………………………………………………………….. 238

12. Sermaye Yedeklerinin Sermayeye İlavesi Nedeniyle Edinilen Bedelsiz Hisse Senetleri: …………………………………………………………………………………………….. 240
13. Farklı Tarihlerde Satın Alınan Hisse Senetlerinin Bir Kısmının Satışı: ………… 242
14. Farklı Tarihlerde Edinilen Hisse Senetlerinin Bir Kısmının Satılması – Sermaye Yedekleri Örneği: …………………………………………………………………………………. 244
15. Farklı Tarihlerde Edinilen Hisse Senetlerinin Bir Kısmının Satılması – Kar Yedekleri Örneği: …………………………………………………………………………………. 247
16. Farklı Tarihlerde Edinilen Hisse Senetlerinin Bir Kısmının Satılması –Rüçhan Hakkı Kullanımı Örneği:……………………………………………………………………….. 250
17. Farklı Tarihlerde Edinilen Hisse Senetlerinin Bir Kısmının Satılması –Kısmi Bölünme Örneği: ………………………………………………………………………………….. 253
18. Farklı Tarihlerde Farklı Yöntemlerle İktisap Edilen Aynı Şirketin Hisse Senetlerinin Farklı Tarihlerde Satışı: ………………………………………………………. 256
19. Rüçhan Hakkı Kupon Satışı: ………………………………………………………………….. 266
20. İnşa Halindeki Binalar: …………………………………………………………………………. 268
21. Revizyon (Kısmi Bölünme – Kısmen Kiraya Verme – Özel Maliyet Harcamaları – Faaliyet Konusunun Tespiti – Takas – Peçeleme – Geri Kiralama): ………….. 270
22. Ayni Sermaye Tahsisi: ………………………………………………………………………….. 286
23. Nevi Değiştirme – Limited Şirketin Anonim Şirket Haline Dönüşmesi: ………. 291
24. Nevi Değiştirme – Şahıs Şirketinin Sermaye Şirketi Haline Dönüşmesi: ………. 293
25. Özel Hesap Dönemi ve İki Yıllık Tahsilat Süresi: …………………………………….. 296
26. Mevcut Binanın Yıkılarak Yeniden İnşa Edilip Satılması: …………………………. 301
27. Vadeli Satış: ………………………………………………………………………………………… 304
28. Vadeli Satış – Nakit Yerine Geçen Tahsilat: …………………………………………….. 306
29. Vadeli Satış – Kısmen Kiraya Verilen Taşınmaz: ……………………………………… 312
30. Vadeli Satış – Negatif Kur Farkı: ……………………………………………………………. 317
31. Alacak Senedine Reeskont Uygulaması: ………………………………………………….. 322
32. Şüpheli Alacak Uygulaması: ………………………………………………………………….. 330
33. Kat Karşılığı Arsa Teslimi ve Sonrasında Bağımsız Bölüm Satışı: ……………… 336
34. Kamulaştırma Yolu İle Taşınmaz Teslimi ve Eklenti Kavramı: ………………….. 348
35. Tapuya Tescil İşleminin İptali ve Karşılığında Tazminat Alınması:…………….. 353
36. Kamulaştırma Yolu İle İktisap Edilen Taşınmaz: ……………………………………… 356
37. Satış Bedelinin Bankada Bloke Edilmesi: ………………………………………………… 358
38. Esas Faaliyet Konusunun Tespiti: …………………………………………………………… 360
39. Sermaye Azaltımı: ………………………………………………………………………………… 365
40. Dar Mükelleflerin Fon Hesabına Aldığı Tutarı Ana Merkeze Aktarması: …….. 375
41. Fon Hesabına Alınan Tutarın İşletmeden Çekilmesi: ………………………………… 379
42. Kısmi Bölünmeye Bağlı Sermaye İndirimi ve Fon Hesabı: ………………………… 385
43. İstisnadan Yararlanılacak Zaman: …………………………………………………………… 390

44. Vadeli Satıştan Zarar Doğması: ……………………………………………………………… 391
45. Farkı Tarihlerde İktisap Edilen Aynı Şirkete Ait İştirak Hisselerinin Satışı – Satıştan Hem Kar Hem Zarar Doğması:…………………………………………………… 396
46. Tasfiye Halindeki Şirketin Taşınmaz Satışı: …………………………………………….. 402
47. Enflasyon Düzeltme Farklarına Bağlı Zarar Doğumu: ………………………………. 404
48. Arama ve İşletme Ruhsatlarının Devri: ……………………………………………………. 407
49. Hasılat Paylaşım Yöntemiyle Taşınmaz Satışı: …………………………………………. 408
50. Bağlı Değerin Bir Başka Bağlı Değere Dönüşmesi – Hasılatın Tamamının Kullanılması: ……………………………………………………………………………………….. 411
51. Bağlı Değerin Bir Başka Bağlı Değere Dönüşmesi – Hasılatın Bir Kısmının Kullanılması: ……………………………………………………………………………………….. 413
52. Bağlı Değerin Bir Başka Bağlı Değere Dönüşmesi – Parçalı Kullanım: ………. 415
53. Peçeleme: ……………………………………………………………………………………………. 418
54. Yenileme Fonu Uygulaması: ………………………………………………………………….. 420
55. Yenileme Fonu Uygulaması – Kısmen Kiraya Verilen Taşınmazın Satışı: …… 424
56. İndirilemeyen Katma Değer Vergisi: ………………………………………………………. 433
57. İndirilemeyen Katma Değer Vergisi– Dövizli Satış – Vadeli Satış – İstisnadan Kısmen Yararlanma: …………………………………………………………………………….. 439
58. Limited Şirket Ortaklık Payının Satışı: ……………………………………………………. 444
59. YMM Tasdik Raporunun Gerekliliği: ……………………………………………………… 447
60. İrtifak Hakkının Satışı: ………………………………………………………………………….. 450

 

BÖLÜM VI: SAT – KİRALA – GERİ AL İSTİSNASI ……………………………… 451
A. Kısa Soru ve Cevaplar: ……………………………………………………………………….. 452
B. Uygulamalı Soru Cevaplar: …………………………………………………………………. 455
1. İktisap Süresi İki Yıldan Kısa Olan Taşınmaz Satışı: ………………………………… 455
2. Taşınmazın Kaynak Kuruluşa Geri Satılması: ………………………………………….. 459
3. Taşınmazın Geri Alındıktan Sonra Üçüncü Kişilere Satılması: …………………… 460
4. Taşınmazların Finansal Kiralama Şirketi Tarafından Üçüncü Kişilere Satışı: .. 463
5. Taşınmazların Üçüncü Kişilere Satışı (Sözleşmeden Kaynaklanan Yükümlülüklerin Yerine Getirilememesi): ………………………………………………. 485
6. Taşınmaz Ticareti Faaliyeti İle İştigal Eden Kurumların Durumu: ………………. 507

 

BÖLÜM VII: BANKALARA VEYA TMSF’YE BORÇLU DURUMDA OLAN KURUMLAR İLE BANKALARA TANINAN İSTİSNA …………………………… 509
A. Kısa Soru Cevaplar: ……………………………………………………………………………. 510
B. Uygulamalı Sorular: ……………………………………………………………………………. 512
1. Bankalara Olan Borca Karşılık Taşınmaz Satışı: ………………………………………. 512
2. Satış Bedelinin Kapatılan Borcun Üstünde Olması: ………………………………….. 514
3. Taşınmaz Ticareti Faaliyeti İle İştigal Eden Kurumlar: ……………………………… 516

4. Enflasyon Düzeltme Farklarına Bağlı Zarar Doğumu: ………………………………. 519
5. İndirilemeyen Katma Değer Vergisi: ………………………………………………………. 521
6. Farklı Tarihlerde İktisap Edilen Aynı Şirkete Ait Hisse Senetleri – Borcun Tamamının Kapatılması: ……………………………………………………………………….. 524
7. Farklı Tarihlerde İktisap Edilen Aynı Şirkete Ait Hisse Senetleri – Borcun Kısmen Kapatılması: …………………………………………………………………………….. 530
8. Birlikte Yararlanma Kavramı: ………………………………………………………………… 534
9. Bankaların İştirak Hissesi Satışı:…………………………………………………………….. 536
10. Vadeli Satış – Şüpheli Alacak – Reeskont Uygulaması: …………………………….. 539
11. Farklı Tarihlerde Edinilen Hisse Senetlerinin Bir Kısmının Satılması –Kısmi Bölünme Örneği: ………………………………………………………………………………….. 545
12. Rüçhan Hakkı Kupon Satışı: ………………………………………………………………….. 547
13. Limited Şirket Ortaklık Payının Satışı: ……………………………………………………. 549
BÖLÜM VIII: YURT DIŞI ŞUBE -YURT DIŞI İNŞAAT, ONARIM VE TEKNİK HİZMETLER KAZANÇ İSTİSNASI ………………………………………… 555
A. Kısa Soru ve Cevaplar: ……………………………………………………………………….. 556
B. Uygulamalı Sorular: …………………………………………………………………………… 560
1. Yurtdışı Şube Kazancı: …………………………………………………………………………. 560
2. Çeşitli İnşaat, Onarım ve Teknik Hizmetler:…………………………………………….. 568
3. Yurt Dışında Özel Hesap Dönemi – Türkiye’de Takvim Yılı: ……………………. 573
4. Yurtdışı İnşaat Onarım ve Teknik Hizmetler: …………………………………………… 575

 

BÖLÜM IX: EĞİTİM TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇ İSTİSNASI ……………………………………………………………………………… 583
A. Kısa Sorular: ……………………………………………………………………………………… 584
B. Uygulamalı Sorular: …………………………………………………………………………… 587
1. Yeni Okul İnşası – Kapasite Artışı:…………………………………………………………. 587
2. Kapsamlı Örnek: ………………………………………………………………………………….. 590

 

BÖLÜM X: RİSTURN İSTİSNASI ………………………………………………………….. 595
A. Kısa Sorular: ……………………………………………………………………………………… 596
B. Uygulamalı Sorular: …………………………………………………………………………… 598
1. Yönetim Gider Karşılıklarının İadesi: ……………………………………………………… 598
2. Tüketim Kooperatifleri: ………………………………………………………………………… 601
3. Üretim Kooperatifleri: …………………………………………………………………………… 605

 

BÖLÜM XI: GEMİ İŞLETMECİLİĞİ VE DEVRİNDEN SAĞLANAN KAZANÇ İSTİSNASI ……………………………………………………………………………… 607
A. Kısa Soru ve Cevaplar: ……………………………………………………………………….. 608
B. Uygulamalı Sorular: …………………………………………………………………………… 611
1. Kapsamlı Örnek: ………………………………………………………………………………….. 611

 

BÖLÜM XII: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNA ………………………………………………………………………………. 617
A. Kısa Soru ve Cevaplar: ……………………………………………………………………….. 618
B. Uygulamalı Sorular: …………………………………………………………………………… 621
1. Kapsamlı Örnek: ………………………………………………………………………………….. 621

 

BÖLÜM XIII: SERBEST BÖLGE KAZANÇLARI İSTİSNASI ……………….. 629
A. Kısa Sorular: ……………………………………………………………………………………… 630
B. Uygulamalı Sorular: …………………………………………………………………………… 634
1. Kapsamlı Örnek: ………………………………………………………………………………….. 634

 

BÖLÜM XIV: YABANCI FON KAZANÇLARI İSTİSNASI …………………….. 639
A. Kısa Soru ve Cevaplar: ……………………………………………………………………….. 641
B. Uygulamalı Sorular: …………………………………………………………………………… 644
1. Basit Örnek: ………………………………………………………………………………………… 644

 

BÖLÜM XV: SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA …………………… 655
A. Kısa Soru ve Cevaplar: ……………………………………………………………………….. 657
B. Uygulamalı Sorular: …………………………………………………………………………… 665
1. Dar Mükellef Kurumlar: ……………………………………………………………………….. 665
2. Yurt Dışında Gerçekleştirilen Çalışmalar Neticesinde Elde Edilen Buluşlar: .. 667
3. İnhisari Olan ve Olmayan Lisans Sözleşmelerine Bağlı Lisans Devri: …………. 669
4. İstisna Kazancın Tespiti: ……………………………………………………………………….. 671
5. İstisna Kazancın Tespiti (2): ………………………………………………………………….. 673
6. Buluşun Üretim Sürecinde Kullanılması: ………………………………………………… 675
7. Buluşa İlişkin Hakların İhlali Nedeniyle Elde Edilen Hasılat: …………………….. 677
8. Tevkifat Uygulaması: ……………………………………………………………………………. 679
EK: SAT – KİRALA – GERİ AL İSTİSNASI (YENİ DÜZENLEME) ……….. 681
A. Kısa Soru Cevaplar: ……………………………………………………………………………. 683
B. Uygulamalı Soru Cevaplar: …………………………………………………………………. 687
1. İktisap Süresi İki Yıldan Kısa Olan Makine Satışı: …………………………………… 687
2. Varlıkların Kaynak Kuruluşa Geri Satılması: …………………………………………… 695
3. Varlığın Geri Alındıktan Sonra Üçüncü Kişilere Satılması: ……………………….. 6