Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Katma Değer Vergisi İade Rehberi

Katma Değer Vergisi İade Rehberi

Danıştay Üyesi Mahmut Vural


Baskı Tarihi: Temmuz 2015
Sayfa Sayısı: 2630
Fiyatı: 150 TL
İndirimli Fiyatı:149 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb

Katma Değer Vergisi İade Rehberi Kitabı, E.Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı; Danıştay Üyesi Mahmut VURAL tarafından titiz bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkmıştır. KDV iadelerine ilişkin düzenleme ve uygulamaların güncel olarak takibi için bir başvuru kitabı niteliğinde olan Katma Değer Vergisi İade Rehberi Kitabının bu alanda sizlere faydalı olması amacı ile yazılmıştır.  Bu ihtiyacı en iyi şekilde karşılayan Katma Değer Vergisi İade Rehberi Kitabı, yoğun talep görmesi ve alanında başyapıt olması neden ile yeni baskısı yapılmış olup meslek mensupları tarafından yoğun ilgiyle karşılanmıştır. Sitemizden ücretsiz kargo imkanı ile  Katma Değer Vergisi İade Rehberi Kitabını satın alabilirsiniz.

KİTAP TANITIMI

- İade Hakkı Doğuran İşlemler – KDV İade Uygulamasının Genel Esasları – İnceleme Raporu Ve Teminat Aranılmayan Limitin – Altında Kalan İadeler. – İade Edilecek Verginin Hesaplanması – İadelerde Aranılan Belgeler – İade Hakkı Doğuran İşlemler İtibariyle Nakden Ve – Mahsuben İade Uygulaması – Mahsuben İadeler. – Teminat Karşılığı KDV İadeleri – YMM Tasdik Raporu İle İadeler – Özel Esaslara Tabi Mükelleflerde İade Uygulaması.. – Tecil Ve Terkin İşlemleri – İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesi – Tevkifat Uygulamasından Doğan İadeler – KDV İadesi – Geçici Maddelerle Getirilen Tam İstisnalardan – Doğan İadeler – Yabancılara Türkiye’de Ödedikleri KDV’nin İadesi – Fazla Ve Yersiz Ödenen KDV’nin İadesi – KDV İadelerinde Teyit Uygulaması – KDV’de Müteselsil Sorumluluk – Gelir İdaresinin nihai görüşünü yansıtan en güncel muktezalar – Danıştay tarafından verilen en son kararlar – Okuyuculara KDV iadelerindeki son durumu ayrıntılı olarak açıklayan bu Kitap – KDV iadelerinin hatasız ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesine katkı yapmaktadır – Bu eser mükelleflerin bir an önce iadelerini almalarında yol gösterici olmakta – Vergi dairesi çalışanlarının ise iade yaparken yanlış yapma endişesini ortadan kaldırmaktadır.   Katma değer vergisi iadeleri, önceleri sadece tara istisnalardan kaynaklanmakta iken, zamanla indirimli orana tabi işlemler ve tevkifat uygulamaları nedeniyle kapsamı genişlemiş ve çok geniş bir mükellef kitlesi iade uygulaması ile muhatap olmaya başlamıştır. Öte yandan KDV iadelerinin büyük ölçüde ikincil mevzuatla yönlendirilmesi. Vergi İdaresinin zaman içinde görüş ve uygulama değişikliğine gitmesi, konunun takibini güçleştirmekte ve uygulamada hata yapılması ihtimalini artırmaktadır. Bu nedenle KDV iadelerine ilişkin düzenleme ve uygulamaların güncel olarak takibi için bir başvuru kitabına büyük bir ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı en iyi şekilde karşılayan KDV İade Rehberi, iade uygulamalarının tarafını oluşturan mükellef, meslek mensubu ve vergi idaresi personelinin yoğun ilgisi ile Beşinci Baskısına ulaşmıştır. Gelir İdaresinin nihai görüşünü yansıtan en güncel muktezalar ve Danıştay tarafından verilen en son kararlar ile okuyuculara KDV iadelerindeki son durumu ayrıntılı olarak açıklayan bu Kitap, KDV iadelerinin hatasız ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesine katkı yaparak mükelleflerin bir an önce iadelerini almalarını sağlamakta, vergi dairesi çalışanlarının ise iade yaparken yanlış yapma endişesini ortadan kaldırmaktadır. Kitabın bu baskısı öncekilerden farktı olarak iki cilt halinde yayımlanmıştır. Birinci ciltte önceki baskılarda olduğu gibi KDV iadelerine ilişkin açıklama ve yorumlar yer almaktadır. İkinci ciltte ise, okuyuculardan gelen talepler de dikkate alınarak, Kitapta atıf yapılan mukteza ve Danıştay kararlarının metinlerine yer verilmiştir. Bu şekilde dileyen okuyucuların söz konusu mukteza ve Danıştay kararlarına kitaptaki atıf sırasına göre ulaşmasına imkanı sağlanmıştır.

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER I. İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER 1 II. İADE İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR 5 III. İADE YÖNTEMLERİ 5 A. Nakden İade 6 B. Mahsuben İade 7 İKİNCİ BÖLÜM KDV İADE UYGULAMASININ GENEL ESASLARI I. GENEL OLARAK 9 A. Yetki 9 B. Genel Esaslar – Özel Esaslar 11 II. NAKDEN İADELERİN GENEL ESASLARI 12 A. İncelemesiz Teminatsız İade Limitleri 12 B. YMM Tasdik Raporu İle İade 15 C. Vergi İnceleme Raporu İle İade 18 III. MAHSUBEN İADELERİN GENEL ESASLARI 19 A. Süre 19 B. Mahsup Talep Dilekçesi 19 C. Mükelleflerin Kendi Vergi Borçlarına Mahsupta İnceleme Raporu ve Teminat 20 D. Sadece Mahsuben Yapılabilecek İadeler 21 E. Kamu Kuramlarında Mahsup 22 F. Mal veya Hizmet Satın Alınan Mükelleflerin Vergi Borçlarına Mahsup 22 G. Sosyal Sigorta Prim Borçları İle İthalde Ödenecek Vergilere Mahsup 22 H. SAMİYB Düzenleyen/Kullanan Mükellefler ile Bu Nitelikteki Mükelleflerden Mal Alanların Mahsup Talepleri 23 1. Mükelleflerin Kendi Vergi ve Sosyal Sigorta Prim Borçlarına Mahsup 23 2. Tevkifat Uygulanan Mal ve Hizmetlerden Doğan İadeler 24 3. İhraç Kayıtlı Alışlar 24 4. İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan İade Hakkı Sahibi Mükelleflerin Kendilerine Ait Doğalgaz/Elektrik Borçları İçin Yapacakları Mahsup Talepleri 24 IV. ÖZELLİK GÖSTEREN DURUMLAR 24 A. İade Alacağının İndirim Yoluyla Telafi Edilmesi 24 1. İndirim Tercihinden Vazgeçilerek İade Talep Edilmesi 26 2. İade Talebinden Vazgeçilerek İndirim Seçeneğinin Tercih Edilmesi 27 3. Kısmen İade Kısmen İndirim Seçeneği 27 4. İhraç Kayıtlı Teslimlerde İade Yerine İndirim 29 B. Mahsuptan Sonra Kalan Alacağın Nakden İadesi 30 C. Mücbir Sebep Nedeniyle Belgeleri Zayi Olanlara İade 31 Ç. İflas Eden Mükelleflerin İade Talepleri 33 D. Tasfiye Halindeki Mükelleflerin İade Talepleri 33 E. İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz Uygulanan Mükelleflerde KDV İadesi 33 F. Mükellefin İade Alacağına Haciz Konulması 34 G. İade Alacağının Temlik Edilmesi 35 Ğ. Mahsuben Ödenemeyecek Borçlar İçin Mahsup Talep Edilmesi 37 H. Matrah Artırımında Bulunulması 37 İ. İade Miktarını Artıran Düzeltme Beyannameleri 38 İ. Nakden veya Mahsuben İadelere İlişkin Olarak Düzenlenen Kağıtlar Damga Vergisine Tabi Değildir 39 J. Haksız Olarak Alınan KDV İadeleri İçin Mükellef Adına Cezalı T arhiyat Yapılır 41 K. Haksız Olarak Alınan KDV İadeleri İçin Pişmanlıkla Beyanname Verilebilir 41 L. Mükellefin Bağlı Olduğu Vergi Dairesinin Değişmesi Halinde Eski Döneme Ait İadeler 42 M. Devir, Birleşme ve Dönüşüm Nedeniyle Münfesih Olan Şirketin Vergi Borçlarına Mahsup, Münfesih Olan Şirketin İade Alacaklarının Talep Edilmesi 43 N. Aynı Dönemde Birden Fazla İade Hakkı Doğuran İşlemi Bulunan Mükellefler 44 O. Beyannamelerini Meslek Mensuplarına İmzalatma Zorunluluğuna Uymayanların İade Talepleri 45 Ö. İade İçin Beyanname Verme Süresinin Sona Ermesini Beklemek Gerekmez 46 P. İade Hakkı Doğuran İşlemden Sonra Yüklenilen Vergilerin İadesi 47 R. İhracat Faturasının TL Üzerinden Düzenlenmemesi 47 S. Mal Alış Faturasının İhracat Tarihinden Sonra Düzenlenmesi 48 Ş. İade Tutarının, İhracat Bedelinin Genel Vergi Oranı ile Çarpılması Sonucu Bulunacak Miktarı Aşması 49 T. İadenin Ait Olduğu Dönemden Önce Talep Edilmesi 49 U. Kota Hakkının Devredilmesi Halinde İade Uygulaması 51 Ü. Gümrük Beyannamesinde İhracatçı İsminin Yanlış Yazılmış Olması 52 V. Vergi Dairesinin KDV İade Talebini Reddetmesi 53 Y. İade Talebi Reddedilen Mükellefin Mahkemeden Yürütmeyi Durdurma Kararı Aldırması 54 Z. İstanbul VD Başkanlığının KDV İadelerine İlişkin Uygulaması 55 V. İADENİN YAPILACAĞI DÖNEM 55 A. İhracat 56 1. Fuara Gönderilen Mallar 57 2. Konsinye İhracat 58 B. Yatırım Teşvik Belgeli Makine Teçhizat Teslimleri 58 C. Uluslararası Taşımacılık 58 D. İndirimli Orana Tabi İşlemler 60 VI. HIZLI İADE SİSTEMİ 61 A. HİS Uygulaması Kapsamına Girecek Mükellefler 61 B. HİS Uygulamasına Göre İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi 62 C. HİS Sertifikasının İptal Edilmesi (Hızlandırılmış KDV İadesi Sisteminden Yararlanma Hakkının Kaybedilmesi) 63 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İNCELEME RAPORU VE TEMİNAT ARANILMAYAN LİMİTİN ALTINDA KALAN İADELER İ. LİMİT UYGULAMASI 65 A. İhracattan Doğan İadeler İçin İncelemesiz Teminatsız İade Limitinin Seyri 66 B. Uluslararası Taşımacılıktan Doğan İadeler İçin İncelemesiz Teminatsız İade Limitinin Seyri 66 C. Diğer İşlemlerden Doğan İadeler İçin İncelemesiz Teminatsız İade Limitinin Seyri 67 Ç. Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründeki Tevkifattan Doğan İadelerse Limit Uygulaması 68 D. Hurda veya Atık Metal, Plastik, Kağıt ve Cam Teslimlerindeki Tevkifattan Doğan İadelerde Limit Uygulaması 69 E. Bakır, Çinko ve Alüminyum Külçe ve Mamüllerinin Teslimlerindeki Tevkifattan Doğan İadelerde Limit Uygulaması ….70 F. İndirimli Orana Tabi Mal ve Hizmet Teslimlerinden Doğan İadelerde Limit Uygulaması 70 G. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılan Bazı Hizmetler İçin Uygulanan Tevkifattan Doğan İadelerde Limit Uygulaması 70 Ğ. Yapım İşlerinde Uygulanan Tevkifattan Doğan İadelerde Limit Uygulaması 71 H. İşgücü Temini Hizmetlerinde Uygulanan Tevkifattan Doğan İadelerde Limit Uygulaması 71 İ. İhraç Malı Taşıyan Araçlara Yapılan Motorin Teslimlerinden Doğan İadelerde Limit Uygulaması 72 İ. Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlerden Doğan İadelerde Limit Uygulaması 72 J. Altın, Gümüş Ve Platin İle İlgili Arama, İşletme, Zenginleştirme ve Rafinaj Faaliyetlerinden Doğan İadelerde Limit Uygulaması 72 K. Liman ve Hava Meydanları ile Demiryolu Hatlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin Teslim ve Hizmetlerden Doğan İadelerde Limit Uygulaması 73 L. Ulusal Güvenlikle İlgili Teslim ve Hizmetlerden Doğan İadelerde Limit Uygulaması 73 M. Yabancıların Türkiye’deki Taşımacılık Faaliyetlerine veya Fuar, Panayır ve Sergilere Katılımlarına İlişkin İadelerde Limit Uygulaması 73 N. Yabancı Sinema Yapımcılarının Türkiye’den Satın Aldıkları Mal ve Hizmetlere İlişkin İadelerde Limit Uygulaması 73 O. Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı İle Ham Post ve Deri Teslimlerindeki Tevkifattan Doğan İadelerde Limit Uygulaması 74 Ö. Yeni Uygulamaya Giren İstisnalardan Doğan İadelerde Limit Uygulaması 74 P. Halen Uygulanmakta Olan Teminatsız ve İncelemesiz İade Limitleri 75 II. İNCELEMESİZ VE TEMİNATSIZ İADE LİMİTİNİN ALTINDAKİ İADELER İÇİN ARANACAK BELGELER 79 III. İLK DEFA İNCELEMESİZ VE TEMİNATSIZ İADE LİMİTİNİN ALTINDA İADE ALACAK MÜKELLEFLERDE YOKLAMA 79 A. İmalatçı-İhracatçılarda 79 B. İmalatçıların İhraç Kaydıyla Teslimlerinde 80 C. İmalatçı Olmayan İhracatçılarda 80 D. İlk Defa İhracat Nedeniyle Vergi İadesi Talep Edenler 81 IV. İNCELEMESİZ VE TEMİNATSIZ İADE LİMİTİNİN ALTINDAKİ İADELERDE TEYİT UYGULAMASI 81 V. İNCELEMESİZ VE TEMİNATSIZ İADE LİMİTİNİN ALTINDAKİ İADELERDE İNCELEME 83 VI. LİMİT ALTI İADELERİN İNCELEME VEYA TEMİNATA TABİ OLDUĞU HALLER 83 VII. İNCELEMESİZ VE TEMİNATSIZ İADE LİMİTİNİN YÜKSELTİLMESİ 84 VIII. LİMİT ALTI İADELERDE VERGİ DAİRELERİNDEKİ İŞ AKIŞI 87 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İADE EDİLECEK VERGİNİN HESAPLANMASI I. GİRİŞ 91 II. YÜKLENİLEN VERGİNİN HESAPLANMASI 92 A. İade Edilecek Vergi İşlem Bedeline Genel Vergi Oranı Uygulanmak Suretiyle Hesaplanamaz 94 B. Yüklenilen Verginin Hesaplanmasında Her Duruma Uyan Genel Bir Formül Yoktur 94 C. Konuya İlişkin Danıştay Kararı 96 D. Yüklenilen KDV’nin Beyannamede Gösterilmesi 97 III. MAL VEYA HİZMET ALIŞLARI DOLAYISIYLA YÜKLENİLEN KDV 98 A. Firelere İsabet Eden KDV 99 B. Stokta Bulunan Mallar 100 C. Zararına İhracat Satışı Durumunda da Yüklenilen KDV İade Edilir 101 IV. GENEL GİDERLER DOLAYISIYLA YÜKLENİLEN KDV 102 A. YMM KDV İadesi Tasdik Raporu Ücretlerine İlişkin KDV’nin İadesi 104 B. Genel Giderlerde Üst Sınır Uygulaması 104 C. Genel İmal Giderleri 106 D. Hem İade Hakkı Doğuran Hem de Vergiye Tabi İşlemlerde Kullanılan Genel Giderlerin Dağıtımı 107 E. Gelecek Hesap Dönemlerine İlişkin Giderlere Ait KDV 107 V. AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMET İKTİSABI DOLAYISIYLA YÜKLENİLEN KDV 108 A. ATİK’in İade Hakkı Doğuran İşlemle Doğrudan İlgili Olması Gerekir 109 B. Fiilen Kullanılma Şartı 110 C. İşletmede İmal ve İnşa Edilen ATİK’ler 111 D. Üst Sınır Uygulaması 113 E. ATİK KDV İçin Üst Limit Hesabında Tüm İhracat Tutarı Dikkate Alınır 116 F. ATİK’lerle İlgili İade Uygulaması 116 1. Faaliyetleri münhasıran iade hakkı doğuran işlemlerden oluşan mükellefler bakımından 116 2. Vergiye tabi işlemlerle iade hakkı doğuran işlemleri birlikte yapan mükellefler bakımından 118 G. Satılan ATİK’lere Ait KDV 120 VI. YÜKLENİLEN VERGİNİN HESAPLANMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR 120 A. Vergilerin İade Hakkı Doğuran İşlemin Gerçekleştiği Dönemde Yüklenilmiş Olması Gerekmez 120 B. Verginin İndirilememiş Olması Gerekir 121 C. Verginin İade Edilebilmesi İçin İndirilebilir Olması Gerekir 123 D. Yüklenilen KDV’nin İlgili Olduğu Dönemde İade Hesabına Dahil Edilmesi Gerekir 123 E. Yüklenilen Verginin İşlem Bedeli Üzerinden Vergi Oranına Göre Hesaplanan Tutardan Yüksek Olması 124 F. Sonradan Yüklenilen KDV 125 1. İhracat ile ilgili olarak, sonradan tahsil edilen vergi iadesi, vade farkı, kur farkı gibi unsurların satıcıya aktarılması 128 2. İhracattan sonra yurt dışındaki firmaya ciro primi ödenmesi …. 130 G. Fazla ve Yersiz Olarak Yüklenilen KDV 132 H. Satıcının Süresinde Düzenlemediği Belgelere Dayalı İndirim ve İade 132 İ. Satıcı Tarafından Beyan Edildiği Halde Ödenmeyen Vergilerin İadesi 133 J. SAMİYB’de Yer Alan KDV İade Edilmez 133 K. İhraç Kayıtlı Olarak KDV Ödemeden Satın Aldıkları Malları İhraç Eden Mükelleflerde KDV İadesi 135 L. Mükellef Adına Salınan Vergilerin İadesi 137 VII. YÜKLENİLEN VERGİNİN HESAPLANMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER İTİBARİYLE ÖZELLİKLİ DURUMLAR 137 A. Uluslararası Taşımacılıkta Yüklenilen KDV’nin Hesaplanması 137 1. Uluslararası Taşıma İşinin Başka Firmalara Yaptırılması 139 2. Yurt Dışı Parkurlarda Yapılan Uluslararası Taşımacılık 139 3. İade İçin Uluslararası Taşımacılık Faaliyetinin Bulunması Gerekir 139 4. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere Ait KDV’nin İadesi .. 140 B. İndirimli Orana Tabi İşlemler 143 1. Konut Teslimlerine İlişkin Özellikli Durumlar 146 2. İndirimli Orana Tabi İşlemlerde ATİK’lere Ait KDV’nin İadesi 148 C. Turizm Acente ve Rehberlerinin İhracatçılara Müşteri Bulma Hizmetleri Karşılığında Aldıkları Komisyonlar 149 D. Yolcu Beraberi Eşya Uygulamasında İade Edilecek KDV 152 E. Bavul Ticaretinde İade Edilecek Verginin Hesaplanması 154 F. İhraç Kayıtlı Teslimlerde İade Edilecek Verginin Hesaplanması . 158 1. İade Edilecek KDV 158 2. İhraç Kayıtlı Teslimlere Ait Yüklenilen KDV 160 3. İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kaydıyla Teslimlerinde İade Edilecek Vergilerin Hesabı 161 G. Tevkif Edilen Verginin İade Edilmesi 162 BEŞİNCİ BÖLÜM İADELERDE ARANILAN BELGELER I. GİRİŞ 165 II. İADELERDE ARANAN BELGELER 166 A. İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ, YÜKLENİLEN KDV LİSTESİ, YÜKLENİLEN KDV TABLOSU 167 1. İndirilecek KDV Listesi 168 2. Yüklenilen KDV Tablosu 169 3. Yüklenilen KDV Listesi 169 4. Nakden veya Mahsuben İade Talep Etmeyen Mükelleflerin İndirilecek KDV Listesi ve Yüklenilen KDV Tablosunu İbraz Etmeleri Gerekmez 170 5. İhraç Kayıtlı Teslimlerde İndirilecek KDV Listesi ve Yüklenilen KDV Tablosu 170 6. İndirilecek KDV Listesi ile Yüklenilen KDV Listesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi Gerekir 171 B. GÜMRÜK BEYANNAMESİ 171 1. Gümrük Beyannamesinin Elektronik Ortamda Verilmesi 172 2. Kumanya Listesi 173 3. İhracatın Gerçekleştiği Tarihin Tevsiki 174 4. İnternet Vergi Dairesi Aracılığıyla Gümrük Beyannamesi Sorgulaması 175 C. KARA, DENİZ VE HAVA MANİFESTOLARI VE TIR KARNELERİ 175 1. 61 Seri No.lu Sirkülerden Önceki Uygulama 176 a) Manifestolar 176 b) TIR Karnesi 177 c) CIM Taşıma Belgesi ve Remiz Bülteni 178 d) Organizatör Firmalarda Tevsik 178 e) Manifesto ve TIR Karnelerinin Beyannameye Eklenmesi …178 2. 61 Seri No.lu Sirkülerle Getirilen Mevcut Uygulama 179 D. SATIŞ FATURALARI 182 E. DÖVİZ ALIM BELGESİ 182 F. SANAYİ SİCİL BELGESİ VE SANAYİ VEYA TİCARET ODASINA VEYA ESNAF VE SANATKAR DERNEKLERİNE ÜYELİK BELGESİ 184 G. KOLLEKTİF ŞİRKET VE ADİ ORTAKLIKLARDA MUVAFAKATNAME 185 H. BELGELERİN İBRAZ EDİLMESİ YÖNTEMİ 185 III. KDV İADE LİSTELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ 186 A. Elektronik Ortamda Gönderilecek Belgeler 186 B. Kapsama Giren İade Hakkı Doğuran İşlemler 187 C. İndirilecek KDV Listesi ve Yüklenilen KDV Listesinin Doldurulması 187 D. İndirilecek ve Yüklenilen KDV Listelerinin Doldurulmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 189 E. İade Talebinde Bulunacak Mükelleflerce Y apılacak İşlemler 191 F. Listelerin Oluşturulması Ve İnternet Ortamında Gönderilmesi 193 G. İndirilecek KDV Listesinin Excel Dosyası Olarak Oluşturulması.. 193 H. İndirimli Orana Tabi İşlemler İçin Örnek İndirilecek KDV Listesi 197 1. İndirimli orana tabi işlemler dolayısıyla aylık olarak KDV iadesi talep eden mükelleflerin düzenlemesi gereken İndirilecek KDV Listesi Örneği 197 2. İndirimli orana tabi işlemler dolayısıyla yıllık olarak KDV iadesi talep eden mükelleflerin düzenlemesi gereken İndirilecek KDV Listesi Örneği (450) 199 İ. Yüklenilen KDV Listesinin Excel Dosyası Olarak Oluşturulması .201 J. Satış Faturaları Listesinin Excel Dosyası Olarak Oluşturulması ….208 K. Tevkifata Tabi İşlemlere Ait Satış Faturası Listesinin (Tevkifatlı Satış Faturası Listesinin) Excel Dosyası Olarak Oluşturulması 211 L. İhraç Kayıtlı Teslimlere Ait Satış Faturası Listesinin (İhraç Kayıtlı Satış Faturası Listesinin) Excel Dosyası Olarak Oluşturulması 214 M. Gümrük Çıkış Beyannameleri Listesinin Excel Dosyası Olarak Oluşturulması 217 IV. KDV İADESİ KONTROL RAPORU 218 A. GENEL ESAS KONTROL SEGMENTLERİNE AİT AÇIKLAMALAR 220 B. ÖZEL ESAS KONTROL SEGMENTLERİNE AİT AÇIKLAMALAR 223 V. NAKDEN VE MAHSUBEN İADELERDE ARANILAN BELGELER TABLOSU 225 ALTINCI BÖLÜM İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER İTİBARİYLE NAKDEN VE MAHSUBEN İADE UYGULAMASI Sayfa İ. GİRİŞ 239 II. İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER 240 III. İADE UYGULAMASINDA ORTAK HUSUSLAR 242 IV. TAM İSTİSNALARDAN DOĞAN İADELER 242 A. MAL VE HİZMET İHRACATI 242 1. Mal İhracatı 242 2. Tevkifata Tabi Malların İhracında İade Uygulaması 243 3. Hizmet İhracatı 244 4. Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler 244 B. BAVUL TİCARETİ 245 C. YOLCU BERABERİ EŞYA UYGULAMASI 246 Ç. İHRAÇ KAYITLI TESLİMLER 247 D. YABANCI TAŞIMA FİRMALARI İLE FUAR, PANAYIR VE SERGİLERE KATILANLARA TÜRKİYE’DE ÖDEDİKLERİ KDV’NİN İADESİ 248 E. YABANCI SİNEMA ESERLERİ İÇİN İADE 249 F. DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARI İSTİSNASI 250 G. LİMAN VE HAVA MEYDANLARINDA YAPILAN HİZMETLER 250 Ğ. ALTIN, GÜMÜŞ VE PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME, ZENGİNLEŞTİRME VE RAFİNAJ FAALİYETLERİ 251 H. PETROL ARAMA FAALİYETLERİ 252 İ. BORU HATLARININ İNŞA VE MODERNİZASYONUNA İLİŞKİN YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER 253 İ. TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT YATIRIMLARI .254 J. LİMAN, HAVA MEYDANI VE DEMİRYOLU HATLARININ İNŞASI, YENİLENMESİ VE GENİŞLETİLMESİNE İLİŞKİN İSTİSNA 254 K. ULUSAL GÜVENLİK KAPSAMINA GİREN TESLİM VE HİZMETLER 255 L. BAŞBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINA YAPILACAK ARAÇ TESLİMLERİNDE İSTİSNA 256 M. TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK KANUNUNA GÖRE DÜZENLENEN ÜRÜN SENETLERİNİN İLK TESLİMİ 257 N. ULUSLARARASI TAŞIMACILIK 258 O. İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA YAPILACAK MOTORİN TESLİMLERİ 258 Ö. DİPLOMATİK İSTİSNA 259 P. ÖZÜRLÜLERE YAPILAN TESLİMLER 261 R. BM, NATO VE OECD’YE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER 261 S. İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) KAPSAMINDA YAPILACAK TESLİM VE HİZMETLER 262 Ş. YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ VE KİRALAMA KARŞILIĞI YAPTIRILAN SAĞLIK VE EĞİTİM-ÖĞRETİM PROJELERİ KAPSAMINDAKİ TESLİM VE HİZMETLER 263 T. BÜYÜK VE STRATEJİK YATIRIMLARDA İADE 265 U. ULUSLARARASI ANLAŞMA KAPSAMINDAKİ TESLİM VE HİZMETLER 265 V. İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDEN DOĞAN İADELER .266 VI. KDV MÜKELLEFİYETİ OLANLARIN ÖDEDİKLERİ FAZLA VE YERSİZ VERGİLERİN İADESİ 267 VII. TEVKİFAT UYGULAMASINDAN DOĞAN İADELER 268 A. TEMİZLİK, BAHÇE VE ÇEVRE BAKIM HİZMETLERİ 269 B. MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ VE TAŞITLARA AİT TADİL, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ 269 C. HER TÜRLÜ YEMEK SERVİSİ VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ 270 D. ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLER 271 E. FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ İLE FASON AYAKKABI VE ÇANTA DİKİM İŞLERİ VE FASON İŞLERLE İLGİLİ ARACILIK HİZMETLERİ 271 F. YAPI DENETİM HİZMETİ 272 G. SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİ 273 H. HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETİ 273 İ. İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETİ 274 J. TURİSTİK MAĞAZALARA VERİLEN MÜŞTERİ BULMA/GÖTÜRME HİZMETİ 274 K. YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ 275 L. SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, İSİM HAKKI VE REKLÂM GELİRLERİNE KONU İŞLEMLERİ 276 M. 5018 SAYILI KANUNA EKLİ CETVELLERDE YER ALAN İDARE, KURUM VE KURULUŞLARA YAPILAN “DİĞER” HİZMETLER 277 N. KÜLÇE METAL TESLİMİ 277 O. BAKIR, ÇİNKO VE ALÜMİNYUM ÜRÜNLERİNİN TESLİMİ 278 P. METAL, PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KÂĞIT, CAM HURDA VE ATIKLARININ TESLİMİ 279 R. METAL, PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KÂĞIT VE CAM HURDA VE ATIKLARINDAN ELDE EDİLEN HAMMADDE TESLİMİ 279 S. PAMUK, TİFTİK, YÜN VE YAPAĞI İLE HAM POST VE DERİ TESLİMİ 280 T. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİ 281 VIII. İŞLEMLER İTİBARİYLE İADE UYGULAMASINA İLİŞKİN TABLO 282 YEDİNCİ BÖLÜM MAHSUBEN İADELER I. MAHSUBEN İADELERİN GENEL ESASLARI 291 A. Giriş 291 1. Genel Olarak 291 2. Maliye Bakanlığının KDV İadelerine İlişkin Düzenleme Yetkisi 292 B. Ortak Esaslar 295 1. Mahsup Taleplerinde Dilekçe Şartı 295 2. Mahsup İşleminin Yerine Getirilmesinde Süre 296 3. Mahsuben İadelerde Teminat Uygulaması 297 a) Genel Olarak 297 b) Mahsuben İadesi Teminat Şartına Bağlı İadeler 299 c) Teminat Yerine YMM Tasdik Raporu İbraz Edilmesi 300 d) Teminatın YMM Raporu ile Çözülmesi 301 e) Teminata Tabi Olmayan Mahsuben İade İçin YMM Tasdik Raporu İbraz Edilmesi 301 f) Mahsup Taleplerinde İndirimli Teminat Geçerli Değildir. …302 g) Teminata Tabi Mahsuplar İçin Teminat Alınmadan İşlem Yapılması 302 4. Mahsupta Genellik 303 5. Mahsuben Ödenebilecek Borçlar 303 6. KDV İadelerinin İthalde Alınan Vergilere Mahsubu 304 7. Elektrik ve Doğalgaz Borçlarına Mahsup 305 8. Mahsuben Ödenecek Borçlarda Sıra 307 9. Borcun Vadesinden Sonra Mahsup Talep Edilmesi 308 10. Vergi Dairesinin Mahsup İşlemini Geç Yapması 309 11. Mahsuptan Sonra Kalan Alacağın Nakden İadesi 309 a) Mahsup Sonrası Kalan Alacağın Hak Sahibine Nakden İadesi 310 b) Mahsup Sonrası Kalan Alacağın Üçüncü Kişilere Nakden İadesi (temlik) 311 c) Mahsup Sonrası Kalan Alacağın Hak Sahibine Mahsuben İadesi 311 12. Sürekli Mahsup Talep Eden Mükelleflerde Vergi İncelemesi 312 13. Mahsuba Konu Alacağın Olmaması 312 14. Kamu Kurumlarında Mahsup 315 15. Mahsup İçin Gerekli Belgelerin İbrazı 315 16. Birden Fazla İade Hakkı Doğuran İşlemi Bulunan Mükelleflerde Kısmi Mahsup 318 17. Mahsupta Teyit Uygulaması 318 18. İade Talepleri Özel Esaslara Tabi Olan Mükelleflerin Mahsup Talepleri 319 19. Düzeltme Beyannameleri ile Beyan Edilen Alacakların Mahsubu 321 20. KDV İade Alacaklarının Henüz Tahakkuk Etmemiş Vergi Borçlarına Mahsubu 322 21. İflas Eden Mükelleflerin Mahsup Talepleri 323 22. Vekaletname ile Mahsup Talebi 324 23. KDV İade Alacağına Haciz Konulmuş Olması 324 24. Mükellef, Ortaklarına Ait Borçlar İçin Yaptığı Mahsup Talebinden Vazgeçemez 324 25. KDV Alacağına Mahsup Suretiyle Ödenen Geçici Verginin İadesi 325 26. Bavul Ticareti Yapanlara İhraç Kayıtlı Mal Teslim Edenlerde Mahsup 326 27. Mahsup Talebinin Reddedilmesi Halinde Durumun Mükellefe Gerekçesi ile Birlikte Bildirilmesi Gerekir 327 II. ORTAKLARIN VERGİ BORÇLARINA MAHSUP 328 A. Kollektif ve Adi Şirketlerde Ortakların Vergi Borçlarına Mahsup 328 B. İade Hakkı Doğuran İşlem Türleri İtibariyle Ortakların Vergi Borcuna Mahsup Uygulaması 330 III. MAL VEYA HİZMET SATIN ALINAN MÜKELLEFLERİN VERGİ BORÇLARINA MAHSUP 331 IV. KDV İADE ALACAKLARININ SOSYAL SİGORTA PRİM BORÇLARINA MAHSUBU 331 A. SSK Prim Borçlarına Mahsup Edilebilecek KDV İadeleri 333 B. Kimlerin Prim Borçlarına Mahsup Yapılacak 334 C. Mahsubun Kapsamı 334 D. Mahsup Talebinde Şekil 335 E. Mahsup İçin Gerekli Belgeler 335 F. Mahsup Sırası 336 G. İnceleme veya Teminat Aranmayacaktır 336 H. Mahsupta Öncelik 337 İ. Mahsup Edilen KDV İade Alacağının SSK Prim Borcundan Fazla Olması 337 J. Haksız Mahsup Talebi 338 K. Mahsup İşleminde Teyit 338 L. İade İşlemleri Özel Esaslara Tabi Olanların Mahsup Talebi 339 M. Mahsup İşleminde Süre 339 N. SSK Prim Borçlarının Vadesi 341 V. MAHSUBEN İADELERDE VERGİ DAİRELERİNDEKİ İŞ AKIŞI 343 SEKİZİNCİ BÖLÜM TEMİNAT KARŞILIĞI KDV İADELERİ I. GİRİŞ 347 II. TEMİNAT UYGULAMASINDA GENEL ESASLAR 348 A. Genel Olarak 348 B. Teminat Karşılığı İade İçin Aranılan Belgeler 349 C. Teminat Karşılığı İadelerde Teyit Uygulaması 349 D. Teminat Sayılan Kıymetler 350 1. T eminat Mektubu 351 a) Şekil Şartları 352 b) Özel Finans Kurumlan (Katılım Bankaları) Tarafından Verilen Teminat Mektupları 354 c) Üçüncü Kişiler Tarafından Verilen Teminat Mektupları…355 d) Teminat Mektuplarının İade Edilmesi 355 2. Gayrimenkuller 356 3. Hazine Bonosu ve Devlet Tahvilleri 357 E. Teminatların Değiştirilmesi 357 III. NORMAL TEMİNAT UYGULAMASI 358 IV. İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI 358 A. İndirimli Teminattan Yararlanmanın Genel Şartları 361 1. Son 5 Yıla Ait Vergi Borcunun Bulunmaması 362 2. Birbirini İzleyen Son Beş Vergilendirme Döneminde Haklarında Olumlu Rapor Yazılması 362 a) Birbirini İzleyen 5 Vergilendirme Döneminden Ne Anlaşılmalıdır 362 b) YMM’ler Tarafından Düzenlenen Olumlu Raporlar 364 c) İndirimli Teminat Uygulamasının Başladığı Dönem 365 d) Olumlu Raporun Tanımı 367 3. SAMİYB Düzenleyen ve Kullananlarda İndirimli Teminat Uygulaması 369 B. İndirimli Teminattan Yararlanan Mükellefler Hakkında Olumsuz Rapor Düzenlenmesi 372 1. SAMİYB Düzenleyen Mükellefler 373 2. SAMİYB Kullanan Mükellefler 374 C. Teminat Oranlarının Değiştirilmesi 374 D. İndirimli Teminattan Yararlanan Mükellefler 374 1. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri 374 a) Genel Açıklama 374 b) Otomotiv Sektöründe Faaliyet Gösteren Dış Ticaret Sermaye Şirketleri 376 c) Dış Ticaret Sermaye Şirketi Ünvanı Alınmadan Önceki Dönemlerde Verilen Teminatlar 376 2. Sektörel Dış Ticaret Şirketleri 376 3. Özel Finans Kurumlan (Katılım Bankaları) 379 4. İmalatçı – İhracatçılar 379 5. İhracatçılar 381 E. Teminata Tabi Mahsuben İadelerde İndirimli Teminat Geçerli Değildir 382 V. TEMİNATSIZ İADE UYGULAMASI 383 A. İhracat ve İhraç Kayıtlı Teslimlerden Doğan İadelerde 383 B. İndirimli Oranda Vergiye Tabi Teslim ve Hizmetlerden Doğan İadelerde 384 VI. YÜKSELTİLMİŞ TEMİNAT UYGULAMASI 385 VII. ÖZELLİK GÖSTEREN DURUMLAR 386 A. İndirimli Teminat Karşılığında İade Alıp YMM Tasdik Raporu İbraz Edeceğini Bildiren Mükellefler 386 B. SAMİYB Düzenleyen veya Kullanan Mükelleflerin Teminatları Hakkında Yapılacak İşlem 388 C. KDV İadesi İçin Alınan Teminat Mektupları Başka Bir Alacak İçin Haczedilemez 389 D. İncelemenin Sonuçlanmaması Halinde Teminat Mektupları 390 E. İşleme Konulmayan YMM Raporundan Sonra Teminatlı İade 391 F. Ödeme Yerine Teminat Verilmesi 391 VIII. TEMİNAT KARŞILIĞI YAPILAN İADELERDE VERGİ DAİRELERİNDEKİ İŞ AKIŞI 393 DOKUZUNCU BÖLÜM YMM TASDİK RAPORU İLE İADELER I. GİRİŞ 397 II. TASDİK KAPSAMINDAKİ KDV İADELERİ 398 III. TASDİK RAPORUNU DÜZENLEYECEK YMM – YMM RAPORU İLE YAPILACAK İADEDE ÜST SINIR 401 A. Süresinde Tam Tasdik Sözleşmesi Düzenleyen Mükellefler 402 B. Tam Tasdik Sözleşmesi Bulunan Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin Bavul Ticareti Kapsamındaki İadelerinde Üst Sınır 403 C. Geçmiş Yıllarda Tam Tasdik Sözleşmeleri Bulunmakla Birlikte Cari Yılda Tam Tasdik Sözleşmesi İmzalamayan Mükellefler 404 D. Süresinde Tam Tasdik Sözleşmesi Düzenleyen Mükelleflerin Önceki Yıllara İlişkin KDV İadeleri 404 E. Tam Tasdik Sözleşmesi Düzenlemeyen Mükellefler 406 1. Yolcu Beraberi Eşya ve Bavul Ticaretinden Doğan İadelerde Üst Sınır 407 2. Üst Sınır Sadece Nakden İadeler İçin Geçerlidir 409 F. Süre sinden Sonra Yapılan Tam T asdik Sözleşmeleri 410 G. Yıl İçinde İşe Başlayan Mükellefler 411 H. Tam Tasdik Sözleşmesinin Feshedilmesi 411 İ. YMM Şirketleri Adına Düzenlenen Tam Tasdik Sözleşmeleri 413 J. Kurumlar Vergisinden Muaf Olup Tam Tasdik Sözleşmesi Yaptırmayanlar 414 K. Şahıs Şirketleri ve Adi Ortaklıklar 415 IV. KDV İADESİ TASDİK SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ ÖZELLİK GÖSTEREN HUSUSLAR 415 A. Tasdik Sözleşmesi 415 B. Tasdik Sözleşmelerinin Gelir İdaresine Elektronik Ortamda Bildirilmesi 416 C. Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Damga Vergisi 418 D. Kısıtlı YMM’ler 418 E. KDV İadesi Tasdik Raporu Düzenleyen YMM’nin Vefat Etmesi Halinde Rapordaki Eksikliklerin Giderilmesi 420 F. Özel Amaçlı Raporlar 420 V. YMM RAPORU İLE İADE EDİLMEYECEK KDV 422 A. SAMİYB Düzenleyen Mükellefler 423 1. SAMİYB Düzenledikleri Konusunda Haklarında Rapor Bulunanlar 423 2. SAMİYB Düzenledikleri Konusunda Haklarında Olumsuz Tespit Bulunanlar 425 B. SAMİYB Kullanan Mükellefler 426 1. SAMİYB Kullandıkları Konusunda Haklarında Rapor Bulunanlar 426 2. SAMİYB Kullandıkları Konusunda Haklarında Olumsuz Tespit Bulunanlar 428 3. SAMİYB Kullanma Nedeniyle Reddedilen KDV Tutarı Talep Ettikleri KDV’nin % 5’inden Az Olan Mükellefler 429 C. SAMİYB Düzenleyen veya Kullananların Ortakları ve Kanuni Temsilcileri İle Kurdukları ve Ortak Oldukları Şirketler 430 1. SAMİYB Düzenleyenlerin Ortakları ve Kanuni Temsilcileri İle Kurdukları ve Ortak Oldukları Şirketler 430 2. SAMİYB Kullananların Ortakları ve Kanuni Temsilcileri İle Kurdukları ve Ortak Oldukları Şirketler 431 D. SAMİYB Kullanan veya Düzenleyen Mükelleften Mal Alanların Durumu 431 E. Haklarında Olumsuz Tespit Bulunan Mükellefler 434 F. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri İle Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinde YMM Tasdik Raporuyla İade 435 G. Yükseltilmiş Teminat Kapsamındaki Mükellefler Ne Zaman YMM Raporu İle KDV İadesi Alabilir 435 VI. KDV İADESİ TASDİK RAPORU DÜZENLERKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 437 A. KDV Beyannamesinin Bütün Olarak İncelenmesi 437 B. Gümrük Beyannamesinin Gerçek Olup Olmadığının Tespiti 438 C. İhraç Bedeli Dövizin Yurda Getirilip Getirilmediğinin Araştırılması 438 D. Gümrük Beyannamesi ve Döviz Alım Belgelerinin Teyidi 439 E. Aynı Mükellefe İlişkin Değişmeyen Bilgilerin Müteakip Raporlarda Tekrarlanmaması 441 F. KDV İadesi Tasdik Sözleşmelerinin Maliye Bakanlığına Gönderilmesi 442 G. Birden Fazla Dönemi Kapsayan YMM Raporları 443 H. Birden Fazla İade Hakkı Doğuran İşlem İçin Düzenlenen YMM Raporları 443 İ. Kısmi İade Tasdik Raporları 444 J. YMM KDV İadesi Tasdik Raporu Kaç Örnek Düzenlenir 444 K. Raporların Numaralanması 444 L. KDV İadesi Tasdik Raporlarının Vergi Dairesine Teslimi 445 M. KDV İadesi Tasdik Raporunun YMM’ye İadesi 445 N. Tasdik Raporlarının Birden Fazla YMM Tarafından İmzalanması 446 O. Gümrük Beyannamesinde Sadece Gümrük Tarife Pozisyonlarına Yer Verilmesi 446 VII. YMM RAPORU İLE İADE MİKTARINDA DÜZELTME 446 A. Yüklenim Listesinde Çıkarılan Faturalar 449 B. YMM Tasdik Raporu Çerçevesinde Pişmanlık 451 C. YMM Raporuna Göre Tarhiyat 452 VIII. KARŞIT İNCELEMELER 453 A. YMM’lerin Karşıt İnceleme Yetkisi 455 1. 4369 Sayılı Kanun ve 27 Sıra No.lu YMM Genel Tebliği Öncesindeki Durum 455 2. 4369 Sayılı Kanun ve 27 Sıra No.lu YMM Genel Tebliği İle Getirilen Düzenleme 462 B. Defter ve Belgelerin Yeminli Mali Müşavirlere İbrazı 463 1. Defter ve Belgelerin Yeminli Mali Müşavirlere İbraz Zorunluluğu 463 2. Defter ve Belgelerin Yeminli Mali Müşavirlere İbraz Edilmesinin Usul ve Esasları 463 3. Defter ve Belgelerini İbraz Etmeyen Mükellefler Hakkında Yapılacak İşlemler 464 4. Yeminli Mali Müşavirlerin Öğrendikleri Bilgileri Saklama Zorunlulukları 465 C. Karşıt İnceleme Uygulaması 465 1. Karşıt İnceleme Yöntemleri 466 a) Bizzat YMM Tarafından Yapılan Karşıt İnceleme 466 i) Karşıt İnceleme Sonuçlarının Tutanağa Bağlanması 466 ii) Karşıt İnceleme Tutanaklarında ve Teyit Yazılarında Yer Alması Zorunlu Bilgiler 468 b) Yazılı Teyit Almak Suretiyle Karşıt İnceleme 471 i) Genel Esaslar 471 ii) Teyit Veren ve Alan YMM’lerin Sorumluluğu 472 aa) 27 Sıra No.lu YMM Genel Tebliği Öncesinde Durum 472 ab) 27 Sıra No.lu YMM Genel Tebliği İle Getirilen Düzenleme 473 2. Karşıt İnceleme Yapılmasının Zorunlu Olduğu ve Olmadığı Haller 477 3. Karşıt İncelemede Hangi Aşamaya Kadar İnilecektir 485 4. Karşıt İnceleme Sonuçlarına Raporlarda Yer Verilecektir 487 5. Defterleri Yanan Alt Mükellef Nezdinde Karşıt İnceleme Yapılamaması 489 6. Yolcu Beraberi İhracatta Alt Firma İncelemeleri 490 7. Başka YMM’ler Tarafından Alınan Karşıt İnceleme Tutanaklarının Kullanılması 491 8. Tevkifata Tabi İşlerde Karşıt İnceleme 492 D. Yeminli Mali Müşavirlerden Bilgi İstenmesi 492 1. Genel Olarak 494 a) Bilgi İsteme Yazıları ile İlgili Usul ve Esaslar 495 b) Sorumluluk 497 2. Yazılı Teyit ile Yazılı Bilgi Arasındaki Farklılıklar 497 E. Vergi Dairelerinden İstenecek Bilgiler 500 IX. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU 501 A. YMM’lerin Sorumlulukları 501 B. Haklarında Müteselsil Sorumluluk Raporu Bulunan YMM’ler Tarafından Düzenlenen KDV İadesi Tasdik Raporları 508 C. Gecikme Faizi 508 D. Sorumluluğun Başlaması: İhbarname-Ödeme Emri 509 1. Bakanlığın Görüşü 509 2. Danı ştay ’ ın Görüşü 513 E. YMM Adına Ödeme Emri Düzenlemek İçin Asıl Borcun Kesinleşmesi Gerekir 523 F. YMM Adına Ödeme Emrini Düzenleyecek Vergi Dairesi 523 G. İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz Uygulaması 528 H. İştirak Cezası 529 İ. Disiplin Kovuşturması 533 J. YMM’lerin Sayıştay’a Karşı Sorumluluğu 534 K. Sorumluluğun Mirasçılara İntikali 535 X. ÖZELLİK GÖSTEREN HUSUSLAR 536 A. YMM Raporlarının İşleme Konulması 536 B. Gümrük Beyannamesi ile Fatura Arasında Uyumsuzluk Bulunması 538 C. Sanayi Sicil Belgesi 539 D. Kota Devrinde YMM Raporu 539 E. İade Edilebilir Verginin Bir Kısmının Sonraki Dönemlerde İndirilmek Üzere Devredilmesi, Kalan Kısmın YMM Raporu İle İade Edilmesi 540 F. Mahsuben İadelerde YMM Raporu 541 G. İnceleme ve Teminat Gerektirmeyen Mahsuben İadeler ve Belli Limitin Altındaki Nakden İadeler İçin Düzenlenen KDV İadesi Tasdik Raporları 543 H. İndirimli Teminat Uygulamasında YMM Raporları 543 İ. Dilekçe Şartı 546 J. Teminatların YMM Raporu İle Çözülmesi 547 1. İndirimli Teminattan Yararlanan Mükellefler 547 2. Normal Oranda Teminatla İade Alan Mükellefler 549 3. Diğer Hususlar 59 K. Teminat Karşılığı İade Almaktan Vazgeçerek YMM Tasdik Raporu İbraz Edenler 550 L. İşleme Konulmayan YMM Raporundan Sonra Teminatlı İade 550 M. Defterleri Yanan Mükelleflerin KDV İade Taleplerinin YMM Tasdik Raporu İle Yerine Getirilmesi 550 N. Alt Mükelleflerin SAMİYB Kullanıp Kullanmadıkları Araştırılmadan Düzenlenen Tasdik Raporları 551 O. YMM KDV İadesi Tasdik Raporu Ücretlerine İlişkin KDV’nin İadesi 551 P. Daha Önce Vergi Dairesine İbraz Edilen Belgelerin YMM Tasdik Raporuna Eklenmemesi 552 R. YMM’nin Ortağı Olduğu Şirket Hakkında Tasdik Raporu Düzenlemesi 552 S. İhraç Faturasında Tarih Bulunmaması 553 XI. YMM TASDİK RAPORLARININ DİSPOZİSYONLARI VE İÇERİĞİ 553 A. İhracat İstisnasından Doğan KDV İadesi Tasdik Raporları 557 1. YMM Tasdik Raporlarında Bulunması Gerekli Asgari Bilgiler 566 2. İhracattan Doğan KDV İadesi Tasdik Raporu Dispozisyonu ..558 B. Uluslararası Taşımacılık İstisnasından Doğan KDV İadesi Tasdik Raporları 563 1. YMM Tasdik Raporlarında Bulunması Gerekli Bilgiler 563 2. Uluslararası Taşımacılıktan Doğan KDV İadesi Tasdik Raporu Dispozisyonu 565 C. Deniz, Hava Ve Demiryolu Taşıma Araçlarına İlişkin İstisna İle Liman Ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlerden Doğan KDV İadesi Tasdik Raporları (KDVK md. 13/a, b) 567 1. YMM Tasdik Raporlarında Bulunması Gerekli Bilgiler 567 2. YMM KDV İadesi Tasdik Raporu Dispozisyonu 569 D. Uluslararası Anlaşmalar Gereğince Vergi Muafiyeti Tanınan Uluslararası Kuruluşlara Ve Bunların Mensuplarına Yapılan Teslim Ve Hizmetlerden Doğan KDV İadesi Tasdik Raporları 571 E. KDV Kanununun Geçici 17. Maddesi Kapsamındaki İadelere İlişkin Tasdik Raporları 572 1. Özel Amaçlı Rapor 572 2. İade Tasdik Raporu 573 F. Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemlerden Doğan İadeler 574 XII. YMM RAPORLARI UYARINCA YAPILAN İADELERDE VERGİ DAİRELERİNDE İŞ AKIŞI 575 ONUNCU BÖLÜM ÖZEL ESASLARA TABİ MÜKELLEFLERDE İADE UYGULAMASI I. KAPSAM 581 A. İade Hakkı Doğuran İşlem İtibariyle Kapsam 581 B. Özel Esasların Özelliği 583 C. Yetki 583 D. Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin Durumu 585 E. İade Talepleri Özel Esaslara Göre Yerine Getirilecek Olan Mükellefler 589 F. SAMİYB Düzenleme veya Kullanma Fiili ile Doğrudan veya Dolaylı İlişki 590 II. TANIMLAR 590 A. SAMİYB 590 1. Sahte Belge 592 2. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge 594 3. SAMİYB Düzenleme/Kullanma Sayılacak ve Sayılmayacak Haller 595 a) Alt Firmaların Defter ve Belge İbraz Etmemeleri 595 b) Sahte Gümrük Beyannameleri ve Döviz Alım Belgeleri 595 c) Yüksek Bedeller Üzerinden Düzenlenen Gümrük Beyannameleri 596 d) Kayıt Dışı Emtia Alışları 596 e) İlk ve İkinci Örnekleri Farklı Olarak Düzenlenen Belgeler 596 f) Rapora Dönüşmemiş Olumsuz Tespitler 596 B. Olumsuz Rapor 597 C. Olumlu Rapor 599 D. Olumsuz Tespit 600 III. HAKLARINDA SAMİYB DÜZENLEME RAPORU BULUNAN MÜKELLEFLERDE İADE UYGULAMASI 601 A. Haklarında SAMİYB Düzenleme Raporu Bulunanların İade Talepleri 601 B. Genel Esaslara Dönüş 603 1. Genel Esaslara Geçmeden Önceki Ara Aşama 603 2. Genel Esaslara Dönüş 604 a) Yargı Kararı 604 b) Teminat Gösterilmesi veya Ödeme Yapılmasından Sonra Olumlu Rapor Düzenlenmesi 604 3. Haklarında SAMİYB Düzenleme Raporu Bulunan Dış Ticaret Sermaye Şirketleri İle Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin Durumu 606 4. Şirket Ortakları İle Kanuni Temsilcilerin Durumu 606 5. Vergi Barışı Kanunu Kapsamında Yapılan Ödemeler 607 C. Teminatların İade Edilmesi 608 D. Kota Hakkını Devreden Mükellefler Hakkında SAMİYB Düzenleme Raporu Bulunması 608 IV. HAKLARINDA SAMİYB KULLANMA RAPORU BULUNAN MÜKELLEFLERDE İADE UYGULAMASI 609 A. SAMİYB Kullanma/Bilerek Kullanma 609 B. Haklarında SAMİYB Kullandığı Konusunda Rapor Bulunanların İade Talepleri 612 C. Bilmeden SAMİYB Kullanan Mükellefler 613 D. Genel Esaslara Dönüş 613 1. Ödeme veya Teminat Gösterme 613 2. Olumlu Rapor 614 3. Yargı Kararı 614 E. Vergi Barışı Kanunu Kapsamında Yapılan Ödemeler 616 F. Teminatların İadesi 617 G. SAMİYB Kullanımına İlişkin Özellik Gösteren Durumlar 617 1. SAMİYB Kullanımına İlişkin Birden Fazla Rapor Bulunması .617 2. Kullanılan SAMİYB’nin İhracatla İlgili Olmaması 618 3. SAMİYB Kullanma Olarak Kabul Edilmeyen Tespitler 618 4. İade Taleplerinin %5’ine Kadarlık Kısmı SAMİYB Kullanma Nedeniyle Reddedilen Mükelleflerde İade Uygulaması 619 V. HAKLARINDA SAMİYB DÜZENLEME VEYA KULLANMA RAPORU BULUNAN MÜKELLEFLERDEN MAL VEYA HİZMET ALANLARDA İADE UYGULAMASI 621 A. Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Mükellefler Hakkında Olumsuz Rapor Bulunanlarda KDV İadesi 621 1. SAMİYB Düzenleyen/Kullanan Mükelleflerden Yapılan Alışlar İade Hakkı Doğuran İşlemle İlgili Değilse 622 2. İade Talebinden Çıkarma 624 3. İndirilecek KDV Tutarından Çıkarma 626 4. İade Uygulaması 627 5. Genel Esaslara Dönüş 629 B. Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Safhadan Önceki Safhalarda Yer Alanlar Hakkında Olumsuz Rapor Bulunanlarda KDV İadesi 634 VI. HAKLARINDA SAMİYB DÜZENLEME VEYA KULLANMA RAPORU BULUNAN MÜKELLEFLERİN ORTAKLARI VE KANUNİ TEMSİLCİLERİ İLE BUNLARIN KURDUKLARI VEYA ORTAK OLDUKLARI ŞİRKETLERDE İADE UYGULAMASI 635 A. Haklarında SAMİYB Düzenleme Raporu Bulunan Mükelleflerin Ortakları ve Kanuni Temsilcileri ile Bu Mükelleflerin Kurdukları veya Ortak Oldukları Şirketlerin İade Talepleri 635 B. Haklarında SAMİYB Kullanma Raporu Bulunan Mükelleflerin Ortakları veya Bu Mükelleflerin Kurdukları veya Ortak Oldukları Şirketlerin İade Talepleri 639 VII. HAKLARINDA SAMİYB DÜZENLEME VEYA KULLANMA RAPORU BULUNAN MÜKELLEFLERİN GENEL ESASLARA DÖNÜŞÜ 640 1. Ödeme 640 a) Haklarında SAMİYB Düzenleme Raporu Bulunan Mükellefler 640 b) Haklarında SAMİYB Kullanma Raporu Bulunan Mükellefler 641 c) Vergi Barışı Kanunu Kapsamında Yapılan Ödemeler 642 2. Teminat 642 a) Haklarında SAMİYB Düzenleme Raporu Bulunan Mükellefler 643 b) Haklarında SAMİYB Kullanma Raporu Bulunan Mükellefler 643 3. Olumlu Rapor 644 a) Olumlu Raporun Tanımı 644 b) Haklarında SAMİYB Düzenleme Raporu Bulunan Mükellefler 645 c) Haklarında SAMİYB Kullanma Raporu Bulunan Mükellefler 647 4. Yargı Kararı 648 a) Haklarında SAMİYB Düzenleme Raporu Bulunan Mükellefler 648 b) Haklarında SAMİYB Kullanma Raporu Bulunan Mükellefler 648 5. Zamanaşımı 649 VIII. HAKLARINDA OLUMSUZ TESPİT BULUNAN MÜKELLEFLERDE KDV İADE UYGULAMASI 650 A. Olumsuz Tespit Nedir 651 1. SAMİYB Düzenlendiği veya Kullanıldığına Dair Tespit 652 2. Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi veya KDV Beyannamesinin Verilmemesi 654 3. Mükellefin Bilinen Adreslerinde Bulunamaması 654 4. İşletme Kapasitesi İle İş Hacmi Arasında Bariz Bir Nispetsizlik Bulunması 654 5. Özellikli Durumlar 655 B. SAMİYB Düzenlediği Konusunda Olumsuz Tespit Bulunanlarda KDV İadesi 656 1. İade Yöntemi 656 2. Genel Esaslara Dönüş ve Teminatların İadesi 657 3. SAMİYB Düzenlediği Tespit Edilen Dış Ticaret Sermaye Şirketleri İle Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin Durumu 657 C. SAMİYB Kullandığı Konusunda Tespit Bulunanlarda KDV İadesi 658 1. İade Y öntemi 658 2. İade Talebinden Çıkarma 658 3. Genel Esaslara Dönüş 658 D. Adreslerinde Bulunmadıkları, Defter ve Belgelerini İbraz Etmedikleri veya Beyanname Vermedikleri Konusunda Tespit Bulunanlarda KDV İadesi 660 E. İşletme Kapasitesi İle İş Hacmi Arasında Açık Nispetsizlik Tespit Edilenlerde KDV İadesi 661 F. Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Mükellefler Hakkında Olumsuz Tespit Bulunanlarda KDV İadesi 661 G. Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Safhadan Önceki Safhalarda Yer Alanlar Hakkında Olumsuz Tespit Bulunanlarda KDV İadesi 668 H. İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz Uygulanan Mükelleflerde KDV İadesi 675 1. Mal veya Hizmet Temin Edilen Mükelleflerle İlgili Olarak İhtiyati Tahakkuk ve Haciz Uygulanması 676 2. Kendileri Hakkında İhtiyati Tahakkuk ve Haciz Uygulanan Mükelleflerin İade Taleplerinde Yapılacak İşlem 677 İ. Hakkında Olumsuz Tespit Bulunan Mükelleflerin Ortakları ve Kanuni Temsilciler İle Bunların Kurdukları veya Ortak Oldukları Şirketlerde İade Uygulaması 678 IX. SAMİYB DÜZENLEYEN/KULLANAN (ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN) MÜKELLEFLERİN MAHSUBEN İADE TALEPLERİ 678 X. TEVKİFAT UYGULAMASI NEDENİYLE SATICILARA YAPILAN İADELER İLE TEVKİFAT KAPSAMINDA ALINAN MAL VE HİZMETLERE İLİŞKİN İADELER 680 XI. SAMİYB DÜZENLEYEN VEYA KULLANAN MÜKELLEFLERİN TEMİNAT MEKTUPLARI 682 A. 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinden Önceki Durum 682 B. 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile Getirilen Düzenleme 683 XII. HAKKINDA SAMİYB DÜZENLEDİĞİ VEYA KULLANDIĞI KONUSUNDA RAPOR VEYA TESPİT BULUNAN MÜKELLEFLERLE İLGİLİ LİSTELER 684 A. Haklarında SAMİYB Düzenleme/Kullanma Raporu Bulunan Mükellefler Listesi 684 B. Haklarında Olumsuz Tespit Yapılan Mükellefler Listesi 686 C. Halen Geçerli Olan Uygulama 689 1. Kapsam 690 2. Bilgilerin Sisteme Girilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar ….693 3. Vergi Daireleri, VDB/Defterdarlıklar ile Vergi İncelemesine Yetkili Olanlar Tarafından Yapılacak İşlemler 695 a) Vergi Daireleri Tarafından Yapılacak İşlemler 695 b) VDB/Defterdarlıklar Tarafından Yapılacak İşlemler 698 c) Vergi İncelemesi Yapmaya Yetkili Olanlar Tarafından Yapılacak İşlemler 700 4. SAMİYB Olduğu Yönünde Rapor veya Tespit Bulunan Belgelerde Yer Alan KDV’nin İndirim Hesaplarından Çıkarılması 701 5. Re’sen Terk İşlemi Yapılan Mükelleflerin Durumu 702 6. Diğer Hususlar 704 7. Yürürlükten Kaldırılan İç Genelgeler 704 XIII. ÖZEL ESASLARA TABİ İKEN VERGİ BARIŞI KANUNUNDAN YARARLANAN MÜKELLEFLERİN GENEL ESASLARA DÖNMESİ 705 A. Haklarında SAMİYB Düzenlediği Konusunda Vergi İnceleme Raporu Bulunan Mükellefler 705 B. Haklarında SAMİYB Kullandığı Konusunda Vergi İnceleme Raporu Bulunan Mükellefler 706 C. Haklarında SAMİYB Düzenlediği Konusunda Olumsuz Tespit Bulunan Mükellefler 706 1. Sahte Belge Düzenlediği Konusunda Tespit Bulunanlar 706 2. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlediği Konusunda Tespit Bulunanlar 707 D. Haklarında SAMİYB Kullandığı Konusunda Olumsuz Tespit Bulunan Mükellefler 707 E. Mal veya Hizmet Satın Alınan Firmalar Hakkında Olumsuz Tespit Bulunanlar 709 F. V erilecek Teminat T utarının Tespiti 710 G. 4811 Sayılı Kanunun Yürürlük Tarihinden Sonra Düzenlenecek Vergi İnceleme Raporları Üzerine Yapılacak İşlemler 711 1. İade Talebinde Bulunan Mükellefler Hakkında Düzenlenen İnceleme Raporları 711 2. Alt Firmalar Hakkında İnceleme Raporu Düzenlenmesi 711 XIV. 6111 SAYILI KANUNDAN YARARLANAN MÜKELLEFLERİN ÖZEL ESASLARDAN GENEL ESASLARA GEÇİŞLERİ 712 ONBİRİNCİ BÖLÜM TECİL VE TERKİN İŞLEMLERİ I. MAMUL MALLARDA TECİL TERKİN UYGULAMASI 715 A. Tecil – Terkine Konu Mal İmal Edilmiş Olmalıdır 717 B. Tecil-Terkine Konu Mal Nihai Mal Olmalıdır 717 1. Eklenti ve Ayrılmaz Parçalar 718 2. Ambalaj Madde ve Malzemelerinin Durumu 719 C. İhracat, Tecil Terkin Kapsamında Mal Alan Mükellef Tarafından Doğrudan Yapılmalıdır 720 D. İmalatçı Olmadığı Halde İhraç Kayıtlı Mal Teslim Edebilecek Mükellefler 720 1. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine Mal Teslim Edenler 720 2. Özel Finans Kurumları (Katılım Bankaları) 720 3. Geçici Kabul veya Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Ham veya Yardımcı Madde İthal Edenler 721 4. Süs Bitkileri Üreten veya Satan Mükellefler 722 E. İmalatçılarda Aranan Şartlar 723 F. Sanayi Sicil Belgesi Almak İçin Müracaat Edip Henüz Bu Belgeyi Alamayanların Durumu 724 G. Fason Olarak Üretilen Mallar 725 H. İhtiyarilik 726 İ. İhraç Kayıtlı Teslimlerin Beyanı 727 J. Aranacak Belgeler 728 1. Gümrük beyannamesi 728 2. İhraç kayıtlı teslimin gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek KDV listesi 728 3. İhraç kaydıyla satışlara ilişkin fatura fotokopisi veya liste 729 4. Döviz Alım Belgesi 729 K. İhracatın Gerçekleştiği Dönemde Yapılacak İşlemler 729 L. Tecil Edilecek KDV Miktarı 730 M. İade Edilecek KDV 732 N. İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kaydıyla Teslimlerinde İade Edilecek Vergilerin Hesabı 732 J. Tecil-Terkin ve İadeye İlişkin Usul ve Esaslar 735 P. İhracatçı Tarafından İmalatçıya Ödenen Kur Farkı, Vergi İadesi ve Primler 736 II. HAM VE YARDIMCI MADDELERDE TECİL TERKİN UYGULAMASI 737 A. Uygulamadan Yararlanacak Mükellefler 738 1. Alıcılar 738 2. Satıcılar 739 a) Satıcıların İmalatçı Olmaları Gerekir 739 b) KDV Kanununun 17/1 Maddesinde Sayılan Kurum ve Kuruluşlarda İmalatçı Olma Şartı Aranmayacaktır 740 3. İki Aşamalı Tecil Terkin Uygulaması 740 B. İhtiyarilik 742 C. Tecil-Terkin Uygulaması 742 D. Satıcıların KDV Beyanı 744 E. Terkin ve İade İşlemleri 755 F. İade 746 G. İadesi Gereken Verginin İndirim Hesaplarına Alınması 747 H. Ek Süre Verilmesi 749 1. Belge Sahibi Nezdinde Yapılacak Takibat 749 J. İhracatın Süresinde Gerçekleşmemesi Halinde İmalatçı Nezdinde Yapılacak İşlem 750 K. Önceden İhracat ve Eşdeğer Eşya İçin Tecil Terkin Uygulaması…750 L. DİİB Kapsamındaki İmalatlarda Ortaya Çıkan Fireler 752 M. KDV Kanununun 11/1-c Maddesi ile Geçici 17. Maddesinin Mukayesesi 753 III. ÖZELLİK GÖSTEREN DURUMLAR 754 A. Tecil Terkin Kapsamında Satın Alınarak İhraç Edilen Malların Yurt Dışından Geri Gelmesi 754 1. Tecil Edilen Vergi Terkin Edilmiş ve/veya İade Alınmışsa 755 2. Tecil Edilen Vergi Terkin Edilmemiş ve/veya İade Alınmamışsa 756 B. İhraç Kayıtlı Mal Teslim Eden Mükellefin İsminin Gümrük Beyannamesinde Yer Almaması 758 C. İhraç Kayıtlı Teslim Şartları Sağlanmadan Teslimde Bulunulması 759 D. Kanuni Süresinden Sonra Verilen Beyannamelerde Tecil – Terkin 760 1. Pişmanlık Talebi Olmaksızın Verilen Beyannameler 760 2. Pişmanlıkla Verilen Beyannameler 761 E. İhraç Kayıtlı Mal Alarak İhraç Eden Mükelleflerde KDV İadesi… 762 F. Kısmi Terkin ve İade 764 G. İhracatın Kısmen Gerçekleşmesi Durumunda Terkin İşleminde Öncelik 764 H. İhraç Kayıtlı Teslim Edilen Malların Bir Kısmının İhraç Edilmeyerek İmalatçıya İade Edilmesi 766 1. İhraç Edilemeyip İmalatçıya İade Edilen Mallarla İlgili Olarak İhracatçılar Tarafından Yapılacak İşlemler 766 2. İhraç Edilemeyip İmalatçıya İade Edilen Mallarla İlgili Olarak İmalatçılar Tarafından Yapılacak İşlemler 767 İ. İhraç Kayıtlı Teslim Edilen Malların Yasal Süreden Sonra İhraç Edilmesi 768 J. Üç Aylık Süre İçerisinde Terkin İşleminin Yaptırılmaması 769 K. Fazladan Tecil Yapılması 769 L. İhraç Kayıtlı Teslimlerde Gümrük Beyannamesinin Teyidi 770 M. Kur Farkları 770 1. İmalatçı Lehine Oluşan Kur Farkları 770 2. İmalatçı Aleyhine Oluşan Kur Farkları 772 N. Yolcu Beraberi Eşya İhracatı Yapanlara İhraç Kayıtlı Teslim 773 O. İhraç Kayıtlı Teslim Edilen Mal Miktarı İle Fiilen İhraç Edilen Mal Miktarı Arasında Farklılık Olması 774 P. İhracat İçin Ek Süre Verilmesi 774 R. İhraç Kayıtlı Teslim Faturasının İhraç Tarihinden Sonraki Bir Tarihi Taşıması 776 S. İhraç Kayıtlı Teslim Yapılan İhracatçı Hakkında Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunması 776 T. İhraç Kaydıyla Teslim Edilen Eşyanın İhracatçı Firma Tarafından Bedelsiz Olarak İhraç Edilmesi 777 U. İhraç Kaydıyla Satın Alınan Malların Konsinye Olarak İhraç Edilmesi 777 V. İhraç Kaydıyla Teslimlerin Tevkifat Kapsamında Yer Alması 778 Y. İadesi Gereken Verginin İndirim Hesaplarına Alınması 779 IV. TECİL VE TERKİN İŞLEMLERİNDE VERGİ DAİRELERİNDEKİ İŞ AKIŞI 780 A. İhracatın Süresinde Gerçekleşmesi Halinde 780 B. İhracatın Süresinde Gerçekleşmemesi Halinde 782 ONİKİNCİ BÖLÜM İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ İ. GİRİŞ 785 A. Yasal Düzenleme 785 B. Uygulama Tarihçesi 786 C. Bakanlar Kuruluna Verilen Yetkiler 787 1. İade Edilecek Vergiye İlişkin Sınır 787 2. ATİK Dolayısıyla Yüklenilen KDV’nin İade Hakkının Kaldırılması 788 D. Maliye Bakanlığına Tanınan Yetki 794 II. İADE KAPSAMINA GİREN İNDİRİMLİ ORANA TABİ MAL VE HİZMETLER 795 III. İADE UYGULAMASINDA DÖNEM 796 A. Özel Hesap Dönemi Tayin Edilen Mükelleflerin İade Talepleri 796 B. Nakden İade Uygulamasında Dönem 797 C. Mahsuben İade Uygulamasında Dönem 797 D. İade Dönemi İle İlgili Özellik Gösteren Hususlar 797 1. Geçici veya Kesin Kabulün Yapılmamış Olması 797 2. Hakedişten Önce Konutların Teslim Edilmiş Olması 798 3. Hakedişin Onaylanmasından Önce Fatura Düzenleyen Mükelleflerde İade 798 4. Konutlar İçin Teslimden Önce Fatura Düzenlenmesi 799 IV. İADE UYGULAMASINDA SINIR 799 A. 2005 Yılına Kadar Uygulanan Yıllık İadelerde 799 B. 2006 Yılından İtibaren Uygulanan Aylık Mahsuben İadelerde 800 V. İADE EDİLECEK TUTARIN HESAPLANMASI 802 A. Yüklenilen Verginin Hesaplanması 802 1. Genel Olarak 802 2. Yüklenilen (İadesi Talep Edilen) Verginin Hangi Döneme Ait Olduğu Önemli Değildir 804 3. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlere Ait KDV 806 4. Stoklarda Yer Alan Mallar 806 5. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler 806 6. Sonradan Düzenlenen veya Temin Edilen Belgeler 808 7. İndirimli Orana Tabi İşlemler Nedeniyle Yüklenilen Vergiden Bu İşlemler Dolayısıyla Hesaplanan KDV Tenzil Edilecektir 809 B. İade Tutarının Hesaplanması 810 1. Aylık Olarak Mahsuben İade Edilecek Verginin Hesaplanması 810 a) 3 Aylık Vergilendirme Dönemine Tabi Mükellefler 812 b) Aylık Olarak Mahsuben İade Edilecek Verginin Hesaplanma Yöntemi 812 i) İlk Hesaplama: Yüklenilen verginin hesaplanması 812 ii) İkinci Hesaplama: Sonraki Döneme Devreden Vergi İle Mukayese Edilmesi 816 2. İzleyen Yıl İçerisinde Nakden veya Mahsuben İade Edilecek Verginin Hesaplanması 819 VI. İADE UYGULAMASI 823 A. Mahsubu Talep Edilebilecek Borçlar 823 1. Mükellefin Kendisine Ait Borçlar 824 a) Vergi ve Sosyal Sigorta Prim Borçları 824 b) Elektrik ve Doğalgaz Borçlarına Mahsup 824 2. Kollektif Şirketler ve Adi ortaklıklarda Ortakların Vergi ve Sosyal Sigorta Prim Borçlarına Mahsup 826 B. Aylık Dönemler İtibariyle Mahsuben İade 827 1. Genel Olarak 827 2. İadelerde Aranılan Belgeler 827 3. Belge ve Bilgilerde Eksiklik 828 4. Mahsuben İade Uygulaması 828 5. YMM Tasdik Raporu İle Mahsuben İade 830 6. İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Amaçlı Teslimlerinde Mahsuben İade 832 7. Mahsup İşlemi 834 8. Aylık Mahsup Taleplerinde İhtiyarilik 834 C. Yılı İçinde Mahsup Edilemeyen Vergilerin Nakden veya Mahsuben İadesi 835 D. Aylık ve Yıllık İade Taleplerinin Beyannamede Gösterilmesi 838 1. Yılı İçinde Mahsuben İade Taleplerinin Beyannamede Gösterilmesi 838 2. Yıllık İade Taleplerinin Beyannamede Gösterilmesi 838 3. Yılı İçerisinde Mahsup Edilemeyen Tutarların Beyannamede Gösterilmesi 839 E. YMM Tasdik Raporu Dispozisyonu 840 F. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakden veya Mahsuben İade Taleplerinde İnceleme Raporu veya Teminat Aranmaz 840 G. Mahsuben İadelerde İndirimli Teminat Geçerli Değildir 841 H. Aralık Ayına Ait KDV İadelerinin Mahsubu 841 İ. Aylık Mahsuben İadelerde Geçmişe Dönük İade Talep Edilemez 842 J. Bakanlıkça Belirlenen Süreden Sonra İade Talep Edilemez 843 K. Önceki Yıllara Ait İade Edilmeyen Alt Sınır Tutarları 848 L. İşi Terkeden Mükelleflerde Durum 848 M. Özel Esaslara Tabi Olan Mükelleflerin KDV İade Alacaklarının Kendi Vergi ve Sosyal Sigorta Prim Borçları ile Doğalgaz ve Elektrik Borçlarına Mahsubu 850 N. Seyahat Acentelerinin Geceleme Hizmetleri İçin Verdikleri Aracılık Hizmetleri 851 VII. ÖZELLİKLİ DURUMLAR 852 A. İstisna Kapsamına Giren İndirimli Orana Tabi İşlemler 852 B. İndirimli Orana Tabi İşlemleriyle Birlikte Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemleri Bulunan Mükellefler 852 C. İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kaydıyla Teslimi 854 D. İndirimli KDV Oranı Uygulanan ve Özel Matrah Şekline Tabi Olan Mal Teslimi ve Hizmet İfalarında KDV İadesi 857 E. Fason Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde İade Uygulaması 857 F. İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Tevkifattan Doğan İadeler 858 G. İade Alacağının Kısmen İade Kısmen İndirim Yoluyla Giderilmesi Mümkündür 858 H. İade İşlemi Sonuçlandırıldıktan Sonra İndirimli Orana Tabi İşlemlerin Matrahında Meydana Gelen Değişiklikler 859 İ. İade İşlemi Sonuçlanmadan İndirimli Orana Tabi Malların İade Edilmesi 862 J. İşlemin Gerçekleştirildiği Vergilendirme Döneminden Sonra Ortaya Çıkan Giderler 864 K. İşlemin Gerçekleştiği Dönemden Sonra Ödenen Ciro Primleri 865 L. Yılı İçinde YMM KDV İadesi Tasdik Raporu İbraz Edildiği Halde Mahsuben İade Edilemeyen Kısım İçin Ayrıca Yıllık YMM KDV İadesi Tasdik Raporu İbraz Edilmesi 866 M. Mahsuben İadeler İçin Düzenlenecek YMM Tasdik Raporlarında Üst Sınır Uygulaması Yoktur 867 L VIII. KAPSAMLI ÖRNEK 867 ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM TEVKİFAT UYGULAMASINDAN DOĞAN İADELER I. GİRİŞ 875 II. TEVKİFAT UYGULAMASI 876 A. KDV TEVKİFATININ NİTELİĞİ 876 B. BEYAN 877 1. Beyan Dönemi 877 2. Kullanılacak Beyanname 877 3. Genel Bütçeli Kuruluşların Beyanı 878 4. Beyannameyi Kim Verecek 878 5. BSMV Mükelleflerinin Beyanı 878 C. İNDİRİM 879 D. AVANS OLARAK YAPILAN ÖDEMELER 880 III. TAM TEVKİFAT UYGULAMASI 880 A. İKAMETGÂHI, İŞYERİ, KANUNİ MERKEZİ VE İŞ MERKEZİ TÜRKİYEDE BULUNMAYANLAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER 880 1. Hizmet İfaları 880 2. Royalty ve Lisans Ödemelerinde Durum 882 3. Mal Teslimleri 883 B. SERBEST MESLEK FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER 884 1. Tevkifat Kapsamına Girenler 884 2. Tevkifat Kapsamına Girmeyenler 885 3. Sorumlularca Yapılacak İşlemler ve Beyan 886 C. KİRALAMA İŞLEMLERİ 886 1. Tevkifat Kapsamına Giren İşlemler 886 2. Tevkifat Kapsamına Girmeyen İşlemler 887 LI a) İstisna Kapsamına Giren Kiralama İşlemleri 888 b) Kurum Ve Kuruluşların Kiralama İşlemleri 888 D. REKLÂM VERME İŞLEMLERİ 888 IV. KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI 890 A. KISMİ TEVKİFATIN MAHİYETİ VE TEVKİFAT UYGULAYACAK ALICILAR 890 1. Tevkifat Yapmak Zorunda Olanlar 890 2. Kısmi Tevkifatla İlgili Özellik Gösteren Durumlar 893 3. Hakedişli İşlerde Tevkifat Uygulaması 893 B. KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK HİZMETLER 894 1. YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ 895 a) Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı 895 b) Kapsam 895 c) Taşeronlara Devredilen Yapım İşleri 896 d) 30/4/2006 Tarihinden Önce İhalesi Tamamlanmış İşler …. 898 2. ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLER 899 a) Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı 899 b) Kapsam 899 3. MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ VE TAŞITLARA AİT TADİL, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ 901 a) Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı 901 b) Kapsam 901 4. YEMEK SERVİS VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ 902 a) Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı 902 b) Kapsam 903 5. İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ 904 a) Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı 904 b) Kapsam 904 c) Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri 915 LII 6. YAPI DENETİM HİZMETLERİ 916 a) T evkifat Uygulayacak Alıcılar ve T evkifat Oranı 916 b) Kapsam 916 7. FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ, ÇANTA VE AYAKKABI DİKİM İŞLERİ VE BU İŞLERE ARACILIK HİZMETLERİ 917 a) T evkifat Uygulayacak Alıcılar ve T evkifat Oranı 917 b) Kapsam 917 c) Fason İmalat Nedir 917 d) Fason İşlerle İlgili Aracılık Hizmetleri 919 8. TURİSTİK MAĞAZALARA VERİLEN MÜŞTERİ BULMA / GÖTÜRME HİZMETLERİ 919 a) T evkifat Uygulayacak Alıcılar ve T evkifat Oranı 919 b) Kapsam 919 9. SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLÂM VE İSİM HAKKI GELİRLERİNE KONU İŞLEMLERİ 920 a) Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı 920 b) Kapsam 920 10. TEMİZLİK, ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİ 921 a) Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı 921 b) Kapsam 922 11. SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİ 923 a) Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı 923 b) Kapsam 923 12. HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETLERİ 926 a) Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı 926 b) Kapsam 926 13. YUKARIDA BELİRLENENLER DIŞINDAKİ HİZMETLER 928 a) Orman Kooperatifleri Tarafından Orman İşletme Müdürlüklerine Verilen Hizmetler 929 LIII b) Basın İlan Hizmetleri 930 C. KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK TESLİMLER 931 1. KÜLÇE METAL TESLİMLERİ 931 a) Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı 931 b) Kapsam 931 c) Hurda Metalden Elde Edilen Külçelerin Tesliminde Tevkifat 932 2. BAKIR, ÇİNKO VE ALÜMİNYUM ÜRÜNLERİNİN TESLİMİ 933 a) Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı 933 b) Kapsam 934 c) Kapsama Girmeyenler 934 3. HURDA VE ATIK TESLİMİ 935 a) Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı 935 b) Kapsam 935 c) Tamir ve Bakımdan Sonra Kullanılabilecek Mallar 936 d) Hurda Gemiler 937 4. METAL, PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KÂĞIT VE CAM HURDA VE ATIKLARDAN ELDE EDİLEN HAMMADDE TESLİMİ 937 a) Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı 937 b) Kapsam 938 5. PAMUK, TİFTİK, YÜN VE YAPAĞI İLE HAM POST VE DERİ TESLİMLERİ 938 a) Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı 938 b) Kapsam 938 6. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİ 939 a) Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı 939 b) Kapsam 939 D. KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASIYLA İLGİLİ ORTAK HUSUSLAR 940 1. TEVKİFAT UYGULAMASINDA SINIR 940 LIV a) Tevkifat Uygulanmayacak İşlemler 940 b) Bedeli 1.000 TL’nin Altında Olan İşlemler 941 2. BELGE DÜZENİ 942 3. BEYANNAMENİN DÜZENLENMESİ 943 a) Alıcıların Beyanı 943 i) Beyanname Verilmemesi Halinde Yapılacak İşlem 944 ii) Tevkifat Kapsamındaki Verginin Alıcı Tarafından Beyan Edilmesi 944 b) Satıcıların Beyanı 944 V. DÜZELTME İŞLEMLERİ 945 A. MAL İADELERİ 945 B. MATRAHTA DEĞİŞİKLİK 947 C. FAZLA VEYA YERSİZ TEVKİF EDİLEN VERGİLERİN İADESİ 948 1. Tevkifata Tabi Olmadığı Halde Tevkifat Uygulanan ve Satıcı Tarafından Verginin Tamamının Beyan Edildiği İşlemler 949 2. Tevkifata Tabi Olan ve Tevkifata Tabi Tutulan, Ancak Satıcı Tarafından Verginin Tamamının Beyan Edildiği İşlemler 949 3. Tevkifata Tabi Olmadığı Halde Tevkifata Tabi Tutulan ya da Yüksek Tevkifat Oranı Uygulanan ve Satıcı Tarafından Verginin Tamamı Beyan Edilmeyen İşlemler … 949 4. Genel Bütçeli Kuruluş Saymanlıkları Tarafından Yapılan Tevkifatlarda Düzeltme 950 VI. TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ 950 A. GENEL AÇIKLAMALAR 950 1. İade Edilecek Vergi 951 2. İadelerde Aranılan Belgeler 951 3. İadeye Hak Kazanılacak Tarih 952 4. YMM Raporu İle İade 952 LV 5. Özel Esaslara Tabi Mükelleflere İade 952 B. İADE UYGULAMASI 953 1. MAHSUBEN İADE TALEPLERİ 953 a) Sadece Teminat ve/veya Vergi İnceleme Raporu Sonucuna Göre Yerine Getirilecek Mahsuben İadeler 954 b) YMM Raporu İle Yerine Getirilebilecek Mahsuben İadeler 955 2. NAKDEN İADE TALEPLERİ 955 C. İADE UYGULAMASI İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR 957 VII. BİLDİRİM ZORUNLULUĞU VE MÜTESELSİL SORUMLULUK 959 A. Bildirim Zorunluluğu 959 B. Müteselsil Sorumluluk 959 VIII. KALDIRILAN TEBLİĞLER VE TEBLİĞ BÖLÜMLERİ 959 IX. DİĞER HUSUSLAR 961 X. YÜRÜRLÜK 962 ONDÜRDÜNCÜ BÖLÜM AB FONLARI İLE FİNANSE EDİLEN SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ KDV İADESİ I. GİRİŞ 965 II. AB FONLARI İLE FİNANSE EDİLEN SÖZLEŞMELER KAPSAMINDAKİ KDV İADESİ 966 A. KDV Mükellefi AT Yüklenicisine KDV İadesi 966 1. Süresi Devam Eden AT Sözleşmeleri Kapsamındaki İadeler…966 2. Süresi Sona Eren AT Sözleşmeleri Kapsamındaki İadeler 967 B. KDV Mükellefi Olmayan AT Yüklenicisine KDV İadesi 968 1. Süresi Devam Eden AT Sözleşmeleri Kapsamındaki İadeler…968 2. Süresi Sona Eren AT Sözleşmeleri Kapsamındaki İadeler 971 C. KDV İadesi İçin Vergi Dairesi Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler 971 ONBEŞİNCİ BÖLÜM GEÇİCİ MADDELERLE GETİRİLEN TAM İSTİSNALARDAN DOĞAN İADELER I. GİRİŞ 973 II. İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) KAPSAMINDA YAPILACAK TESLİM VE HİZMETLER 973 A. İstisnanın Kapsamı 974 1. İstisna Kapsamına Giren Mal ve Hizmetler 974 2. İstisna Uygulaması 974 3. İade Uygulaması 975 III. YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ VE KİRALAMA KARŞILIĞI YAPTIRILAN SAĞLIK VE EĞİTİM-ÖĞRETİM PROJELERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI 976 A. İstisnanın Kapsamı 977 1. İstisnadan Yararlanacak Projeler 977 2. İstisna Kapsamına Giren İşlemler 978 3. İstisna Kapsamına Giren Mal ve Hizmetler 978 B. İstisnanın Uygulanması 979 C. İade Uygulaması 979 D. Teklifleri Alınmış ya da İhalesi veya Görevlendirmesi Yapılmış İşlerde İstisna Uygulaması 981 E. Eğitim ve Öğretim Tesislerine İlişkin Projeler 982 F. Sorumluluk Uygulaması 982 IV. BM, NATO VE OECD’YE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER 985 A. İstisnanın Kapsamı 986 B. İstisna ve İade Uygulaması 986 V. BÜYÜK VE STRATEJİK YATIRIMLARDA İADE 987 ONALTINCI BÖLÜM YABANCILARA TÜRKİYE’DE ÖDEDİKLERİ KDV’NİN İADESİ I. GİRİŞ 989 II. YABANCI TAŞIMA FİRMALARI İLE FUAR, PANAYIR VE SERGİLERE KATILAN YABANCILARA TÜRKİYE’DE ÖDEDİKLERİ KDV’NİN İADESİ 989 A. İadeden Y ararlanacaklar 990 B. İstisna Kapsamına Giren Mal ve Hizmetler 991 C. İstisnadan Yararlanılacak Asgari Mal ve Hizmet Tutarı 991 D. İade Yapmaya Yetkili Vergi Dairesi 991 E. İade Dönemi 991 F. İade İçin Gerekli Belgeler 991 G. İadenin Y apılması 992 III. YABANCI SİNEMA ESERLERİ İÇİN İADE 993 A. Kapsam 993 B. Asgari Tutar 993 C. İade İçin Başvurulacak Vergi Dairesi 994 D. İade Talebi 994 ONYEDİNCİ BÖLÜM FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN KDV’NİN İADESİ I. GİRİŞ 995 II. İADE UYGULAMASI 996 A. Değerlendirme 998 B. İcra Dairelerinde Uygulama 998 III. İTHALATTA ÖDENEN FAZLA VE YERSİZ VERGİNİN İADESİ 999 IV. FAZLA VEYA YERSİZ TEVKİF EDİLEN VERGİNİN İADESİ … 1000 A. Tevkifata Tabi Olmadığı Halde Tevkifat Uygulanan ve Satıcı Tarafından Verginin Tamamının Beyan Edildiği İşlemler 1001 B. Tevkifata Tabi Olan ve Tevkifata Tabi Tutulan, Ancak Satıcı Tarafından Verginin Tamamının Beyan Edildiği İşlemler 1001 C. Tevkifata Tabi Olmadığı Halde Tevkifata Tabi Tutulan ya da Yüksek Tevkifat Oranı Uygulanan ve Satıcı Tarafından Verginin Tamamı Beyan Edilmeyen İşlemler 1001 D. Genel Bütçeli Kuruluş Saymanlıkları Tarafından Yapılan Tevkifatlarda Düzeltme 1002 V. TECİL VE TERKİN EDİLEN ÖTV ÜZERİNDEN HESAPLANAN KDV’NİN DÜZELTİLMESİ 1002 VI. İADE YÖNTEMİ 1004 VII. ÖZEL ESASLARA TABİ MÜKELLEFLERE İADE 1005 ONSEKİZİNCİ BÖLÜM KDV İADELERİNDE TEYİT UYGULAMASI I. GENEL OLARAK 1007 II. GÜMRÜK BEYANNAMELERİNİN TEYİDİ 1008 A. Tarihçe 1009 1. Gümrük İdarelerinden Yazı ile Sorma Yöntemi 1009 2. Gümrük İdarelerinin Gümrük Çıkış Beyannamesinin Bir Örneğini Vergi Dairesine Göndermesi Yöntemi 1010 LIX 3. Gümrük İdarelerince Liste Gönderilmesi Yöntemi 1010 4. Otomasyonlu Teyit 1011 5. Teyit Yapılmaksızın İade Alacak Mükellefler 1012 B. Mevcut Uygulama 1012 1. Teyit Alınmadan Yapılabilecek İadeler 1014 2. Teyit Beklenilmeden Nakden İade Yapılması 1016 3. Teyit Yöntemi 1016 4. Mahsupta Teyit 1017 5. YMM’ler Tarafından Yapılacak Teyitler 1019 6. Kısmen Teyit Yapılması 1020 7. Tarh Zamanaşımına Uğrayan Terkin ve İade İşlemlerinde Gümrük Beyannamesinin Teyidi 1020 8. Teyit İşlemlerini Kim Yapacak 1020 9. Onaylı Fatura ve Onaylı Özel Faturaların Teyidi 1021 10. İnternet Vergi Dairesi Aracılığıyla Gümrük Beyannamesi Sorgulaması 1022 III. BANKA TEMİNAT MEKTUPLARININ TEYİDİ 1023 IV. DÖVİZ ALIM BELGELERİNİN TEYİDİ 1024 ONDOKUZUNCU BÖLÜM KDV İADELERİNDE TEYİT UYGULAMASI I. GİRİŞ 1025 II. 84 SERİ NO.LU KDV GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DÜZENLEME 1029 A. Müteselsil Sorumluluk Uygulaması 1031 B. Verginin Hazineye İntikal Ettirilmemesi Ne Demektir? 1033 C. İşleme Doğrudan Taraf Olanlarda Müteselsil Sorumluluk Uygulaması 1035 1. Banka Vasıtasıyla Ödeme 1037 a) Ödemenin Mutlaka Bir Hesaba Y apılması Gerekir 1037 LX i) Kredi kartı ile yapılan ödemeler 1038 ii) PTT kanalıyla yapılan ödemeler 1038 iii) Senetle ödeme 1038 iv) Cebri icra yoluyla yapılan ödemeler 1039 v) Aracı marifetiyle yapılan ödemeler 1039 b) Lehdarın Vergi Kimlik Numarası Ödeme Belgesine Kaydedilmiş Olmalıdır 1039 2. Çekle Ödeme 1040 a) Ciro Edilen Çekler 1041 i) Tam ciro edilen çekler 1041 ii) Beyaz ciro edilen çekler 1042 b) Ödenmemiş Çekler 1042 c) Satıcı Tarafından Tahsil Edilmeyip Ciro Edilen Çekler …. 1042 3. Ödemenin Banka Vasıtasıyla veya Çekle Yapılmasının Yeterli Olmadığı Durumlar 1043 a) İhracata Aracılık Eden Mükelleflerin Durumu 1043 b) Alıcı ve Satıcı Arasında Vergi Kaçırmaya Yönelik Bir İlişkinin Tespit Edildiği Durumlar 1044 4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taraf Olduğu İşlemlerde Müteselsil Sorumluluk 1045 D. İşleme Doğrudan Taraf Olmayanlarda Müteselsil Sorumluluk Uygulaması 1046 E. Müteselsil Sorumluluk Uygulamasına İlişkin Kapsamlı İki Örnek 1047 III. MÜTESELSİL SORUMLULUK UYGULAMASI İLE İLGİLİ ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR 1052 A. Müteselsil Sorumluluk – Vergi Ziyaı Ayırımı 1052 B. KDV Tevkifatı- Müteselsil Sorumluluk 1055 C. KDV İadeleri İle Müteselsil Sorumluluk Arasındaki İlişki 1057 D. Müteselsil Sorumluluk Kapsamındaki Vergi İçin Amme Alacağının Korunmasına İlişkin Hükümler Uygulanabilir mi? … 1061 E. Müteselsil Sorumlulukla İlgili Düzenlemelerin YMM’lerin Yapacağı İşlemlere Etkisi 1061 LXI F. Müteselsil Sorumlulukta Zamanaşımı 1063 G. KDV Mükellefi Olmayanların Müteselsil Sorumluluğu 1063 H. Ödeme Ve Tahsilatlarda Banka Sistemini Kullanma Zorunluluğu Ve Müteselsil Sorumluluk 1064 İ. Ödemelerin Tevsiki İçin Düzenlenecek Özel Amaçlı Raporlar … 1065 J. İhraç Kayıtlı Teslimlerde Müteselsil Sorumluluk 1065 YİRMİNCİ BÖLÜM DEĞERLENDİRME I. İADE YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1067 II. KDV İADE TUTARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1070 A. 2004 Yılından İtibaren Vergi İadelerinin Bütçeleştirilmesi ve Muhasebe Yönteminde Değişiklik Yapılmıştır 1070 B. İhracatta KDV İade Tutarlarının Değerlendirilmesi 1071 C. İadelerin Toplam Tahsil Edilen KDV’ye Oranı 1075 D. KDV İadelerinin İşlem Türlerine Göre Dağılımı 1076 E. İhracatta KDV İadesi İncelemelerinin Sonuçları 1078 III. KDV İADE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1079 A. Sorunların Nedenleri 1080 1. Kayıt dışı ekonomi 1080 2. İhracat Taahhütlerinin Kapatılması 1081 3. Nakit KDV İadesi ve Yüksek KDV Oranları 1081 B. Karşılaşılan Sorunlar 1082 C. Çözüm Önerileri 1083 1. Mahsuben İadelerin Kapsamı Genişletilmelidir 1084 2. Yeminli Mali Müşavirlerin Etkinliği Arttırılmalıdır 1085 3. “KDV İade Sertifikası” Uygulaması İhdas Edilmelidir 1086 4. Oran F arklılaştırılmasına Gidilmesi 1087 KAYNAKÇA 1089 LXII İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ BÖLÜM İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER 1 İKİNCİ BÖLÜM KDV İADE UYGULAMASININ GENEL ESASLARI 3 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İNCELEME RAPORU VE TEMİNAT ARANILMAYAN LİMİTİN ALTINDA KALAN İADELER 137 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İADE EDİLECEK VERGİNİN HESAPLANMASI 151 BEŞİNCİ BÖLÜM İADELERDE ARANILAN BELGELER 317 ALTINCI BÖLÜM İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER İTİBARİYLE NAKDEN VE MAHSUBEN İADE UYGULAMASI 343 YEDİNCİ BÖLÜM MAHSUBEN İADELER 349 SEKİZİNCİ BÖLÜM TEMİNAT KARŞILIĞI KDV İADELERİ 441 DOKUZUNCU BÖLÜM YMM TASDİK RAPORU İLE İADELER 489 ONUNCU BÖLÜM ÖZEL ESASLARA TABİ MÜKELLEFLERDE İADE UYGULAMASI..895 ONBİRİNCİ BÖLÜM TECİL VE TERKİN İŞLEMLERİ 987 ONİKİNCİ BÖLÜM İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ 1115 ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM TEVKİFAT UYGULAMASINDAN DOĞAN İADELER 1199 ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM AB FONLARI İLE FİNANSE EDİLEN SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ KDV İADESİ 1239 ONBEŞİNCİ BÖLÜM GEÇİCİ MADDELERLE GETİRİLEN TAM İSTİSNALARDAN DOĞAN İADELER 1239 ONALTINCI BÖLÜM YABANCILARA TÜRKİYE’DE ÖDEDİKLERİ KDV’NİN İADESİ… 1239 ONYEDİNCİ BÖLÜM FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN KDV’NİN İADESİ 1241 ONSEKİZİNCİ BÖLÜM KDV İADELERİNDE TEYİT UYGULAMASI 1249 ONDOKUZUNCU BÖLÜM KDV’DE MÜTESELSİL SORUMLULUK 1267