Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
İş Sağlığı ve İş Güvenliği

İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Dr. Teoman Akpınar


Baskı Tarihi: EYLÜL 2017
Sayfa Sayısı: 574
Fiyatı: 38,50 TL
İndirimli Fiyatı:38 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kitabı, Dr. Teoman AKPINAR tarafından yazılmıştır. İş sağlığı ve iş güvenliği uygulamacılarına, iş güvenliği uzmanı ve adaylarına, iş yeri hekimlerine ve adaylarına, işverenlere ve işçiler ile araştırmacılara ve değerli öğrencilerinin bu konuda aydınlanması amacı ile İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kitabı hazırlanmıştır. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kitabı, İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Analizi, Teori – Mevzuat. İşçi ve İşverenlerin Hukuksal Hak ve Yükümlülükleri gibi konu başlıklarıyla konu hakkında bilgilenmenizi sağlayacak.

KİTAP HAKKINDA

30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6331 sayılı ” İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Iş Hukuku mevzuatında değişiklikler ve yeni düzenlemeler getirmektedir. 6331 Sayılı anılan Kanun üç farklı dönemde yürürlüğe konulacaktır. Buna göre;

a) Kamu kurumlan ile 50′den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra (01.07.2014 tarihinde),

b) 50′den az çalışanı olup tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren biryıl sonra ¡01.07.2013 tarihinde),

c) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra (01.01.2013 tarihinde) yürürlüğe girecektir.

özellikle Türkiye’deki işyerlerinin büyük çoğunluğunu kapsayan ve 5o’den az çalışanı olup, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girecek olan 63 31 Sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun uygulanmasına çok az bir süre kalmıştır. Bu işyerlerinin hatta apartmanların dâhi risk değerlendirmesi yapması acilen kanun gereği şart koşulmuştur.

Yöneticilerin ve işverenlerin acilen alması gereken birçok iş güvenliği önlemi bulunmaktadır, önlemlerin alınmaması halinde ağır cezalara muhatap olunması söz konusu olabilecektir.

Bu eserin hazırlanma aşamasında Türkiye’de ve Dünya’da yayınlanmış iş kazaları ile meslek hastalıkları ve iş güvenliği araştırmaları dikkate alınmış, uluslararası bilimsel dergilerin kabul edip yayınladığı akademik araştırmalardan büyük ölçüde yararlanı Imıştır.

Eserin birinci bölümünde sanayi sektöründe iş kazaları ve meslek hastalıkları teorik ve rakamsal olarak ortaya konulmaya çalışılmış, ikinci bölümde tarım sektörü incelenmiş, üçüncü bölümde turizm sektöründe iş sağlığı ve güvenliği konuları işlenmiş dördüncü bölümde işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı ele alınmış, beşinci ve son bölümde ise iş kazası ve meslek hastalıklarından dolayı işveren ve işçilerin yasal yükümlülükleri ve hakları belirgin hale getirilmeye çalışılmıştır.

Eserin iş sağlığı ve iş güvenliği uygulamacılarına, iş güvenliği uzmanı ve adaylarına, işyeri hekimlerine ve adaylarına, işverenlere ve işçiler ile araştırmacılara ve değerli öğrencilerimize faydalı olmasını umuyoruz.

 ÖNSÖZ

  • İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Analizi
  • Risk Değerlendirilmesi
  • Teori – Mevzuat
  • İşçi ve İşverenlerin Hukuksal Hak ve Yükümlülükleri

Türkiye’de iş güvenliği önem kazanmaya başlamıştır. Bunun sebebi iş kazalarının yeterince önüne geçilememiş olmasıdır. Kamu otoriteleri bu konu üzerine daha fazla eğilmeye başlamış yeni kanunlar ve yeni yönetmelikler ile kazalarını önleyebilmek için çalışmalarına hız vermişlerdir.

Ülkelerin sanayileşme süreci hızlandıkça iş kazalarının da buna bağlı olarak artma eğilimi gösterdiği saptanmıştır. Ancak, az gelişmiş ülkelerde de herhangi bir güvenlik önlemi kültürü olmadığı için iş kazaları devamlı ve yoğun olarak yaşanmaya devam etmektedir. Türkiye’de ise sanayileşmenin başladığı 1930 yılından bu yana iş kazası ve meslek hastalıkları vakaları görülmeye başlanmış, her yıl değişen kaza sayıları ile günümüzde dek süregelmiştir.

Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeyi sanayi ve hizmetler sektörlerinde çalışan sayılarına göre belirlenmektedir. Özellikle tarım sektöründe diğer sektörlere göre daha az kişinin çalışması istenmekte ve bu sektördekilerin diğer sektörlere kaydırılması ekonomik kalkınmanın ölçütü olarak kabul edilmektedir. Tarımdan sanayiye göç eden insanlar iş hayatına teknik eğitim almadan geçtikleri için iş güvenliği bilgileri zayıf olmakta ve iş kazalarını azaltmak zorlaşmaktadır.

Çalışanları çalışma gücünden yoksun kılan, dolayısıyla onları belki de ömür boyu gelirsiz veya bakıma muhtaç bırakan ya da ölümle sonuçlandığında geride kalan aileyi çok zor durumda bırakan iş kazaları ve meslek hastalıklarına önem vermek tüm işverenlerin ve çalışanların görevidir. Bu konuya eğilmek ise araştırmacı ve akademisyenlerin görevidir. Kamu karar alıcılarına düşen görev ise tüm verileri dikkate alarak iyileştirmelere gitmektir.

 İÇİNDEKİLER

1)SANAYİ SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

2)TARIM SEKTÖRÜNDE  İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

3)TURİZM SEKTÖRÜNDE  İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

4)İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI

5)İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI HALLERİNDE İŞVEREN VE İŞÇİLERİN YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE HAKLARI

TABLOLAR LİSTESİ

ŞEKİLLER LİSTESİ

RESİMLER LİSTESİ