Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Finansal Tabloları Bağımsız Denetime Hazırlama Kılavuzu

Finansal Tabloları Bağımsız Denetime Hazırlama Kılavuzu

E. Baş Hesap Uzmanı Akın Akbulut


Baskı Tarihi: Aralık 2013
Sayfa Sayısı: 437
Fiyatı: 45 TL
İndirimli Fiyatı:44,50 TL (Kdv Dahil)
SİTEMİZDE GÜNCELLEME YAPILMAKTADIR!
(Şu an için sitemizden sipariş alınamamaktadır.)
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb

Finansal Tabloları Bağımsız Denetime Hazırlama Kılavuzu Kitabı, E. Baş Hesap Uzmanı Akın Akbulut tarafından yazılmıştır. Dört kısımdan oluşan Finansal Tabloları Bağımsız Denetime Hazırlama Kılavuzu Kitabı, Birinci Kısım; Bilanço Ve Gelir Tablosu Kalemlerinin Tfrs Ve Vergi Uygulamalarına Göre Karşılaştırılması: Temel Konular,Finansal Araçlar, Stoklar, Satış Amaçlı Duran Varlıklar, Uzun Vadeli Finansal Varlık Yatırımları,Maddi Duran Varlıklar, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller,Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Şerefiye, Çalışanlara Sağlanan Faydalar, Karşılıklar, Koşullu Borçlar, Koşullu Varlıklar, Devlet Teşvikleri, Kiralama İşlemleri, Hasılat, İnşaat Sözleşmeleri İkinci Kısım; Türkiye Muhasebe Standartlarının Başlangıç Uygulaması:Temel Bilgiler, Örnek Ve Açıklamalarla Türkiye Muhasebe Standartlarına, İlk Geçiş Uygulaması, Üçüncü Kısım; İşletmelerin 2012 Ve 2013 Tarihli Finansal Tablolarının Tfrs’ye Dönüştürülmesi: İşletmenin 31.12.2012 Tarihli Finansal Tabloların Tfrs’ye Dönüştürülmesi,İşletmenin 31.12.2013 Tarihli Tdhp Finansal Tablolarının Tfrs’ye Dönüştürülmesi,Örnek A Aş İşletmesinin 31.12.2012 Ve 31.12.2013 Tarihli Nakit Akış Ve Özkaynak Değişim Tabloları, Karşılaştırmalı Finansal Tablolar Setinin Hazırlanması, Sunumu Ve Kayıtlarda İzlenmesi Dördüncü Kısım; Bağımsız Denetim, Bağımsız Denetime Tabi Şirketler Ve Düzenlenecek Raporlar: Bağımsız Denetim Ve Bağımsız Denetime Tabi Şirketler,Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlama Zorunluluğu Ve Finansal Raporlarla İlişkisi Konu Başlıklarının Detaylı Şekilde Sunumundan Oluşmaktadır.

VUK / TDHP Finansal Tabloların TFRS Finansal Tablolarına Dönüştürülmesi ve Sunumu

ÖNSÖZ

Küreselleşme ile birlikte sermaye piyasalarının gelişmesi ve yabancı yatırımcı hareketleri işletmelere ait finansal tablo bilgilerinin karşılaştırı­labilir, anlaşılabilir ve şeffaf olması ihtiyacını kaçınılmaz bir zorunluluk olarak karşımıza çıkarmaktadır. Finansal tabloların karşılaştırılabilirliği, anlaşılabilirliği ve şeffaflığı ise bu bilgileri üretirken kullanılan ortak bir muhasebe ve denetim dilinin kullanılmasıyla mümkün olabilir. Bu ortak dil ise uluslararası muhasebe ve denetim standartlarının uygulama ile bü- tünleştirilmesiyle sağlanabilir.

Uluslararası muhasebe standartlarına göre üretilen finansal tablolar mutlaka denetlenmelidir. Çünkü ancak denetim ile finansal tabloda iddia edilen bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği arttırılmış olur. Denetimden geçmemiş finansal tabloların bilgi kullanıcıları için güvenilirliği sağlanmamış demektir.[1]

Anonim şirketlerde finansal tabloların bağımsız denetime hazır hale getirilmesi, disiplinler arası bağlantının çok iyi sağlanması ile mümkün olabilmektedir. Vergi, Türk Ticaret Kanunu ve muhasebe uygulamaları bu disiplinlerin belli başlılardır.

Neden Türkiye Muhasebe Standartlarını Bilmek Gerekir?

Bilindiği üzere, Türk Ticaret Kanunu gereği bağımsız denetime tabi işletmeler 01.01.2013’den itibaren Türkiye Muhasebe Standartlarına geçip dönem sonlarında da Standartlara uygun finansal tablolar hazırlamak zorundadırlar. Sırf bu zorunluluk bile TFRS bilinmesini önemli hale getirmektedir.

Neden Türk Ticaret Kanunu’nu Bilmek Gerekir?

Şirketlerin anayasası Türk Ticaret Kanunu’dur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) şirketlerin finansal bilgilerinin oluşturulmasında “dürüst resim ilkesi”nin ön planda olmasını önemsemiştir. Dürüst resmin ise Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulanması ile sağlanacağı anlayışına dayanmıştır. Bu kapsamda TTK, “defter tutmada” olmasa da finansal tabloların oluşturulmasında ve raporlanmasında özellikle “Türkiye Muhasebe Standartları’na” atıf yapmıştır. Bu nedenle Kanun; envanter işlemlerinde, kıymetleri değerlemede, finansal tabloların hazırlanmasında ve sunumunda, denetim sisteminde, yönetim sisteminde, ortaklarla

olan finansal ilişkilerde, ortaklık payları ve kar dağıtımında, işletmenin öz sermayesinin yeterliğinde,… hep temelinde Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulanmasını zorunlu tutan düzenlemelere yer vermiştir.

Öte yandan bağımsız denetim de Türk Ticaret Kanunu gereği ortaya çıkmıştır. Şirketlerin bağımsız denetiminin Denetim Standartlarına göre yapılacağı, denetlenecek finansal tabloların da Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanacağı, denetçinin sahip olacağı vasıflar,… bağımsız denetimden geçmeyen finansal tabloların düzenlenmemiş hükmünde olacağı ve yaptırımlar hep TTK düzenlemesi olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle Türkiye Muhasebe Standartlarını neden uygulamak gerekirin yanıtı için Türk Ticaret Kanunu uygulamalarına da vakıf olmak önem kazanmıştır

 

Neden Vergi Uygulamalarını Bilmek Gerekir?

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu nun 64/5. maddesi ticari defterlerin tutulmasında Vergi Usul Kanunu hükümlerinin uygulanacağını belirtmiştir. Ticari defterlerde Vergi Usul Kanunu hükümlerinin uygulanması demek, VUK uygulaması ile oluşturulan finansal tablolarda kıymet ve borçların değerlemesinde, envanter işlemlerinde hep Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerinin dikkate alınacağını, defterlerin de VUK’a dayanarak çıkarılan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri yani Tek Düzen Hesap Planı’na (TDHP) göre tutulacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle defterlerin doğru tutulması ve bu çerçevede çıkarılacak finansal tabloların Kanun’a uygun olması için meslek personelinin vergi uygulamalarını doğru bilmesi önemlidir.

Bu kapsamda biz de çalışmamızı vergi, TTK ve TFRS bilgilerinin bir arada değerlendirilmesi şeklinde ortaya koyduk. Ancak bunu yaparken de her alanın aşırı ve çalışmamıza katkı sağlamayan kısımlarını ele almaktan da kaçındık. Böylece çalışmamız finansal tabloların vergi tabanından alınıp muhasebe standartları tabanına nasıl alınacağını ve hangi koşullarda kabul edileceğini örneklerle ortaya koyan bir niteliğe büründü. Bu yaklaşımın da başta şirketlerdeki finansal tablo hazırlayıcıları olmak üzere, bağımsız denetim yapan meslek mensupları ve diğer finansal tablo uygulayıcılarına yararlı olacağını düşünüyoruz.

Çalışmamızı yaparken daha önce yayınladığımız iki çalışmadan[2] ya­rarlandık. Ancak her iki çalışma da ayrı ayrı spesifik konuları analiz ettiğin­den, bu çalışmada; bağımsız denetime tabi işletmelerde finansal tabloların hazırlanmasında onlardan farklı, yeni bir anlayışın ortaya konulmasını tercih ettik. Bunu yaparken de hem vergi ve TFRS uygulamalarını kolay anlaşılır şekilde karşılaştırdık, hem de TFRS’ye ilk geçiş uygulamasını ça­lışmamızda işledik. Ülkemiz bağımsız denetimine yön veren düzenlemeleri ele aldık ve bunların ötesinde karşılaştırmalı bilgi ve finansal tablolar setini oluşturmak adına yapılması gerekenlere örnek uygulamayla yer verdik. Bunu yaparken de en son yürürlükteki mevzuat ve rehberler eşliğinde yaptık. Örneğin TFRS’ye dönüştürdüğümüz finansal tabloları oluşturur­ken Kamu Gözetimi Kurumu’nca (KGK) yayımlanan Finansal Tablo Ör­nekleri ve Kullanım Rehberi’ndeki şablonları ve açıklamaları esas aldık.

 Kitabımızı dört kısımdan oluşturduk:

 Birinci kısımda, bilanço ve gelir tablo kalemlerini içeren Türkiye Muhasebe Standartları ve vergi uygulamaları açıklamalarını kısaca ele aldık. Bu kısım vergi uygulamalarını esas alan finansal tabloların TFRS uygulamasındaki karşılığına değinirken neden bu şekilde yapıldığını anlama adına yardımcı olacaktır. Diğer çalışmalara gelen okuyucularımızın talebi de bu yöndeydi. Okuyucularımız bir solukta iki uygulamayı da karşılaştırmak istiyorlardı. Bunu yaparken de konuların olabildiğince kolay anlaşılması için gayret gösterdik. Fazla ayrıntıya girmedik, bilgiyi öne çıkarıp tartışmaları paylaşmadık. Bu kısım yeni kitabın yarısından fazlasını oluşturdu.

 İkinci kısımda, Türkiye Muhasebe Standartlarının başlangıç uygulamasına yer verdik. Böylece bu kısımda TFRS uygulamalarına adım atmış olduk. Türkiye Muhasebe Standartlarının başlangıç uygulaması, sadece Tek Düzen Hesap Planı (TDHP) uygulanarak çıkarılmış bilanço ile Türkiye Muhasebe Standartlarının (TFRS[3]) uygulamasını karşılaştırmak değildir. Uygulaya gelinen durumdan Türkiye Muhasebe Standartlan uygulamasına adım atmak TFRS 1 Standardı rehberliğinde, özenli bir çalışmayla gerçekleşir. Bu nedenle biz de Türkiye Muhasebe Standartlarının başlangıç uygulamasını, normal bir işletmenin karşılaşılabileceği çok sayıda örnekle ele aldık ve ortalama bir işletmenin bilanço kalemleri ile ticari faaliyetlerini ortaya koymaya özen gösterdik.

 Üçüncü kısımda TFRS’ye ilk geçiş yapıldıktan sonra devam uygulamalarına yer vermekte ve 31.12.2013 döneminin kapanmasıyla elde edilecek üç bilanço, iki kar-zarar tablosu, iki nakit akış ve özkaynak değişim tablolarının elde edilmesi için gerekli varsayım ve çözümleri okuyucuyla paylaşmaktayız. Çünkü, TMS 1 ve TFRS 1 Standardı uyarınca ilk geçişin ardından bağımsız denetimin yapılabileceği karşılaştırılabilir finansal tabloların olması gerekir. Anılan Standartlara göre bunun için en az üç finansal durum tablosu (bilanço), iki gelir tablosu, iki nakit akış tablosu ve iki öz sermaye değişim tablosu olmalıdır.

Ayrıca tabloların bağımsız denetim koşullarını sağlayabilmesi için gerek Kamu Gözetimi Kurumu, gerekse Türkiye Muhasebe Standartlarının “sunuma” ilişkin düzenlemelerinin de göz önünden bulundurulması gerekir. Ayrıca finansal tabloların dönüşümünün hangi kayıtlarda izleneceği ve nasıl saklanacağı da KGK ve SPK ve TTK düzenlemeleriyle bu bölümün konuları olarak ele alınmıştır.

Dördüncü ve son kısımda ise 6102 sayılı TTK ve Kamu Gözetimi Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız denetime, denetim standartlarına ilişkin hususlara ve bağımsız denetime tabi şirketler ile düzenlenecek raporları ele aldık. TFRS uygulamasıyla elde edilen genel amaçlı finansal raporların Türkiye Denetim Standartları uyarınca nasıl makul güvence oluşturabileceğine ve denetim çevresine değindik. Ayrıca ilgisi dolayısıyla yönetim kurulu faaliyet raporuna da bu bölümde yer verdik. Böylece muhasebe standartlan alanında yapacağımız çalışmanın çerçevesini bağımsız denetim boyutuyla tamamlamaya çalıştık.

Ek olarak da okuyucuyla TFRS Terimler Sözlüğü’nü paylaştık. Çünkü konuları nasıl ele alırsak alalım okuyucularımızın bir kısmı, hep TFRS kavramlarının tam anlaşılmadığından söz etti. TFRS konularına, ilgili bölümlerinde doğrudan ve kısaca değindiğimiz için kavramların ilk bakışta bilinmesi zor olan okuyucuya yardımcı olmak adına KOBİ TFRS eki Terimler Sözlüğü’nden yararlanılarak Tam Set TFRS’ye uygun hale getirilerek burada sunulmuştur. Bunun nedeni TFRS’lerin Uluslararası Muhasebe Standartlarının çevirisi olmasından ve ülkemizde aşina olmadığımız bazı kavramlara da yer vermesindendir. Bu sorunu gidermek adına biz de ilk defa bir yenilik olarak kitabımızda kullandığımız, kimi zaman da bilindiğini varsaydığımız kavramları KOBİ TFRS Eki nden yararlanarak Tam Set TFRS’ler için oluşturduk ve kitabımızın sonuna ekledik.

Metin Kutusu: 4 Lerzan Bağım*Muhasebenin işlevi, finansal nitelikli işlemleri kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek ve raporlamaktır. Muhasebenin amacı bilgi sunmaktır ve bu görevini önemli ölçüde hazırlanan finansal tablolar aracılığı ile yerine getirir.

Denetimin işlevi ise; muhasebe tarafından sunulan bilgilerin doğru ve güvenilir olup olmadığını tespit etmek ve bir görüş bildirmektir. Yapılış şekli ve amaç itibariyle birbirinden farklı olan bu iki faaliyetin ortak noktası, finansal bilgilerin üretilmesi ve denetlenmesinde ortak ölçütlerin esas alınmasıdır. Bu ölçütler, finansal raporlamada esas olan standartlardır[4].

Muhasebeci ve denetçilik meslekleri karşılaştırıldığında; en önemli farklılıklardan biri, muhasebe işini yürüten kişilerin denetim işlevinde bulunmamasıdır. Diğer bir farklılık da denetim yapacak olan meslek mensuplarının da denetleyeceği finansal bilgilerin oluşturulmasında görev almamış olmasıdır. Yeni yeni öğrenmeye çalıştığımız bu olguların sağlıklı işleyebilmesi bu konuları icra edenlerin sorumluluğundadır. Biz çalışmamızla işletmelerin sağlıklı çalışacak finansal bilgi oluşturma ve raporlama süreçlerine katkı yapmayı amaçladık.

Önceki çalışmalarımızı büyük bir ilgiyle takip eden ve görüşlerini paylaşan değerli okurlarımıza, Kitabımızı baştan sona okuyup önemli katkılarda bulunan Üstadım Muzaffer KÖKVER’e, her zaman değerli görüşlerinden yararlandığım Üstadım Cenk Murat ARSLAN’a, YMM Bağımsız Denetçi Sayın Arif AYTULUN’a, Yönetim Danışmanı Vedat BAY’a, SMM Sayın Cenk İÇER’e; dönem arkadaşım YMM Bağımsız Denetçi Sayın Murat TOKMAKKAYA’ya; tabloların oluşturulmasında yardımlarını esirgemeyen sorumlu baş denetçi Metin ETKİN’e, kitabın dizgi ve kapağında titiz çalışması için Deniz KAYAK’a, koordinasyonu için Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayınları Müdürü, SMMM Bekir YILDIRIM’a çok teşekkür ederim. Çalışmalarımızı yayınlamakta desteğini her zaman gösteren Dernek Başkanımız Üstadım Necdet GÖKMEN’e ise ayrıca teşekkür ederim. Ayrıca titiz baskı çalışması için Acar Matbaası yönetici ve çalışanlarına, her zaman emekleri geçen Vergi Dünyası çalışanlarına da çok teşekkür ederim.

Diğer çalışmalarımızın olduğu gibi bu çalışmamızın da değerli okuyucularımıza yararlı olmasını dilerim.

Akın AKBULUT

 

[1]       Seval Kardeş Selimoğlu, Denetimin Çerçevesi, Bağımsız Denetim (Ortak yayın) SÜSEM, 2013, KGK Özeti, sf.8.www.kgk.gov.tr

[2]        Akın Akbulut, TMS/TFRS Vergi Uygulamaları Karşılaştırması, Kasım 2012, 1248 sayfa ve TFRS’ye İlk Geçiş Uygulaması, Mart 2013, 178 sayfa, Maliye Hesap Uzmanları Der­neği Yayınları.

 

[3]        TFRS tabiri, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, TFRS/TFRS Yorumlarını içeren ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurumu ya da Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Tam Set Muhasebe Standartları anlamında kullanılmıştır.

[4]        Lerzan Kavut, Oktay Taş, Tuba Şavlı, Uluslar arası Denetim Standartları kapsamında Bağımsız Denetim, İSMMMO yay. 130, yılı 2009, sf.18.

l

İÇİNDEKİLER:

I.KISIM
BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE
VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI
1.BÖLÜM
TEMEL KONULAR
1.GİRİŞ . 3
1.1.TDHP Uygulaması ve Dayanağı:. 3
1.2.TFRS Uygulaması:. 4
1.3. Geçiş Uygulaması İçin Temel Konular:. 5
2. TFRS VE VERGİ UYGULAMA FARKLILIKLARI VE BAZI TEMEL
AÇIKLAMALAR: . 7
2.1.Ticari Kar Mali Kar:. 7
2.2.Gerçeğe Uygun Değer Ve Ölçümlemesi. 8
2.2.1. Piyasa Bazlı Yaklaşım. 9
2.2.2 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümlemesinde İzlenecek
Adımlar. 9
2.2.3. Değerlemede Kullanılacak Girdilerin Tespiti – Gerçeğe
Uygun Değer Hiyerarşisi. 10
2.2.4 Değerleme Tekniklerinin Seçimi. 12
2.3.İtfa Edilmiş Maliyet Ve Etkin Faiz Oranı:. 13
2.4.Muhasebe Standartlarında Ertelenen Vergi Uygulaması. 16
2.BÖLÜM
FİNANSAL ARAÇLAR
1.TEMEL BİLGİ . 19
1.1.TFRS 9 Standardı ve Finansal Araçların Ölçümü. 19
1.1.1.Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değerinden Ölçümü:. 20
1.1.2.Finansal Araçların İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçümü:. 21
1.2.Vergi Usul Kanunu Uyarınca Finansal Araçların Değerlemesi. 21
2.FİNANSAL VARLIK VE BORÇLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
VE İPTALİ: . 24
2.1.Değer Düşüklüğü:. 24
2.1.1.TFRS Uygulaması: . 24
2.1.2.Vergi Uygulaması:. 25
2.2.Değer Düşüklüğüne Uğramış Finansal Varlıklar:. 26
2.2.1.Şüpheli Alacaklar : . 26
2.2.2.Değersiz Alacaklar:. 27
3.MENKUL KIYMETLER: . 29
3.1.Hisse Senetleri:. 29
3.2.Devlet ve Özel Sektör Borçlanma Senetleri:. 30
4.BORÇLAR . 34
4.1.TFRS 9 Uygulaması:. 34
4.2.Vergi Uygulaması:. 35
4.3.İhraç Edilen Tahviller:. 35
3.BÖLÜM
STOKLAR
1.TEMEL BİLGİ: . 37
2.STOKLARIN DEĞERLEMESİ: . 37
2.1.TMS 2 Uygulaması:. 37
2.2.Vergi Uygulaması:. 38
3.TİCARİ MALLAR . 39
3.1.Genel Olarak:. 39
3.2.Borçlanma Maliyetlerinin Durumu:. 42
4.ÜRETİLEN MALLAR: . 43
4.1.TMS 2 Uygulaması:. 43
4.2.Vergi Uygulamaları:. 45
4.3.Ortak Ürünler ve Yan Ürünler :. 47
5.HİZMET MALİYETLERİ . 48
5.1.TMS 2 Uygulaması:. 48
5.2.Vergi Uygulaması:. 49
6.STOKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN
İPTALİ . 50
6.1.Stoklarda Değer Düşüklüğü:. 50
6.2.Stoklarda Değer Düşüklüğünün İptali. 53
4.BÖLÜM
SATIŞ AMAÇLI DURAN VARLIKLAR
DURDURULAN FAALİYETLER
1.SATIŞ AMAÇLI DURAN VARLIKLAR: . 54
1.1.TFRS 5’e Göre Sınıflama:. 56
1.1.1.TFRS 5 Kapsamındaki Varlıklar ve Varlık Grupları. 57
1.1.2.TFRS 5 Kapsamına Alınan Duran Varlıklarda
Amortismanların Durumu:. 59
1.1.3.TFRS 5 Kapsamına Alınan Duran Varlıklarda Değer
Düşüklüğü-Değer Artışı Uygulamaları:. 59
1.2.Vergi Uygulaması:. 60
1.2.1.Genel Olarak:. 60
1.2.2.İştirakin Satış Amaçlı Elde Tutulan Olarak Sınıflandırılması. 61
1.2.3.Vergi Kanunlarında Ortaklık Paylarının Satış Olasılığı. 62
1.3.Özet Karşılaştırma:. 64
2.DURDURULAN FAALİYETLER: . 65
2.1.TFRS 5 Kapsamında Durdurulan Faaliyetler:. 65
2.2.Vergi Uygulaması. 66
5.BÖLÜM
UZUN VADELİ FİNANSAL VARLIK YATIRIMLARI
1.UZUN SÜRE ELDE TUTULACAK FİNANSAL ARAÇLAR . 67
2.İŞTİRAKLER : . 67
2.1.TMS 28 Uygulaması. 67
2.2.Vergi Uygulaması:. 70
3.İŞ ORTAKLIKLARI . 72
3.1.TMS 28/TFRS 11 Uygulaması:. 72
3.2.Vergi Uygulaması:. 74
6.BÖLÜM
MADDİ DURAN VARLIKLAR
1.TEMEL BİLGİ: . 77
1.1.TMS 16 Uygulaması. 77
1.2.Vergi Uygulaması:. 78
2.SATIN ALINAN MADDİ DURAN VARLIKLAR: . 80
2.1.Temel Bilgi. 80
2.1.1.Yedek Parçaların Maddi Duran Varlık Niteliği :. 84
2.1.2.Bakım Onarım Giderleri:. 85
2.1.3.Satın Alınan Küçük Demirbaşlar:. 85
3.İMAL EDİLEN MADDİ DURAN VARLIK: . 86
3.1.TFRS 16 Uygulaması:. 86
3.2.Vergi Uygulaması:. 87
4.VARLIKLARIN TAKASI . 88
4.1. TFRS 16 Uygulaması:. 88
4.2.Vergi Uygulaması:. 89
5.MADDİ DURAN VARLIKLARIN SONRAKİ ÖLÇÜMÜ . 90
5.1.Maliyet Yönteminin Tercihi:. 90
5.2.Yeniden Değerleme Yöntemi:. 91
6.AMORTİSMAN UYGULAMASI: . 93
6.1.TMS 16 Uygulaması:. 93
6.2.Vergi Uygulaması:. 94
6.3.Amortisman Konusunda TFRS ve VUK Uygulamalarının
Karşılaştırılması:. 94
6.4.Maddi Duran Varlığın Önemli Parçalarının Amortismanı:. 98
6.5.Maddi Duran Varlık Maliyeti, Çevreyi Eski Hale Getirmek İçin
Tahmin Edilen Maliyet ve Amortismanı. 99
6.6.Özel Maliyet Bedellerinin Durumu:. 100
6.6.1.TMS 16 Uygulaması:. 100
6.6.2.Vergi Uygulaması:. 100
7.MADDİ DURAN VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ . 101
7.1.TMS 16 Uygulaması:. 101
7.2.Vergi Uygulaması:. 105
7.3.Değer Düşüklüğü Zararının İptal Edilmesi. 106
8.MADDİ DURAN VARLIKLARIN BİLANÇO DIŞI BIRAKILMASI: . 108
8.1.TMS 16 Uygulaması:. 108
8.2.Vergi Uygulaması:. 108
7.BÖLÜM
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
1.TEMEL BİLGİ: . 110
2.İLK MUHASEBELEŞTİRME: . 112
2.1.TMS 40 Uygulaması. 112
2.2.Vergi Uygulaması. 113
2.3.Yatırım Amaçlı Gayrimenkulü Satın Almada Finansman Yükü:. 113
2.3.1.Vadeli Satın Almada İlk Muhasebeleştirme. 113
2.3.2.Satın Alma Sırasında Ayrıca Katlanılan Finansman Giderlerinin
Durumu:. 114
3.GAYRİMENKULÜN SONRAKİ ÖLÇÜMÜ: . 115
3.1.Gerçeğe Uygun Değer Yöntemi: . 115
3.2.Vergi Uygulaması ve Gerçeğe Uygun Değer Yöntemi. 115
3.3.Maliyet Yöntemi . 116
3.4.Vergi Uygulaması ve Maliyet Yöntemi. 116
3.4.1.İşletmede İmal Edilen Gayrimenkulün Durumu:. 116
4.ELDEN ÇIKARMA . 118
8.BÖLÜM
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
1.TEMEL BİLGİ: . 120
2.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA İLK KAYDA ALMA: . 121
2.1.TMS 38 Uygulaması:. 121
2.2.Vergi Uygulaması:. 123
2.3.Aktifleştirme Sonrasındaki Harcamaların Durumu. 124
2.4.İşletme İçi Yaratılan Şerefiyenin Durumu. 125
3.İMAL EDİLEN MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR: . 127
3.1.TMS 38 Uygulaması:. 127
3.1.1.İşletme İçi Yaratılan Maddi Olmayan Duran Varlık Maliyeti:.129
3.2.Vergi Uygulaması:. 130
4.MUHASEBELEŞTİRİLME SONRASI ÖLÇME . 131
4.1.Maliyet Yöntemi ile Ölçüm:. 131
4.2.Yeniden Değerleme Yöntemi ile Ölçüm. 132
5.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ: .133
5.1.TMS 38/TMS 36 Uygulaması. 133
5.2.Vergi Uygulaması:. 133
6.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA AMORTİSMAN
UYGULAMASI . 135
6.1.TMS 38 Uygulaması:. 135
6.1.1.Faydalı Ömür Uygulaması:. 135
6.1.2.Sınırlı Yararlı Ömre Sahip Maddi Olmayan Duran Varlıklar:.135
6.1.3.Sınırsız Yararlı Ömre Sahip Maddi Olmayan Duran
Varlıklar:. 136
6.2.Vergi Uygulaması. 136
6.2.1.Genel Amortisman Uygulaması: . 136
6.2.2.Gayrimaddi Hakka Yönelik Olarak Yapılan ve
Aktifleştirilen Ar-Ge Harcamalarının İtfası:. 137
6.2.3.Kalıntı değer. 137
6.2.4.Sınırsız Yararlı Ömre Sahip Maddi Olmayan Duran
Varlıklar. 138
9.BÖLÜM
ŞEREFİYE
1.TEMEL BİLGİ: . 139
1.1.TFRS Uygulaması:. 139
1.1.1.Negatif Şerefiye:. 140
1.2.Vergi Uygulaması:. 141
1.2.1.Negatif Şerefiye ve Vergi Uygulaması:. 141
10.BÖLÜM
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
1.TEMEL BİLGİ: . 143
1.1.TMS 19 Uygulaması:. 143
1.1.1.Çalışanlara Sağlanan Faydaların Sınıflandırılması:. 145
1.2.Vergi Uygulaması:. 146
2.ÇALIŞANLARA SAĞLANAN KISA VADELİ FAYDALAR: . 147
2.1.TMS 19 Uygulaması:. 147
2.2.Vergi Uygulaması:. 147
3.ÇALIŞANLARA İŞ İLİŞKİSİ SONRASINDA SAĞLANAN FAYDALAR .148
3.1.Tanımlanmış Katkı Planları:. 149
3.2.Tanımlanmış Fayda Planları (Kıdem Tazminatı) :. 152
3.2.1.Kıdem Tazminatının TMS 19’a Göre Hesaplanması:. 152
3.2.2.Kıdem Tazminatı ve Vergi Uygulaması:. 154
4.ÇALIŞANLARA SAĞLANAN DİĞER UZUN VADELİ FAYDALAR . 158
4.1.TMS 19 Uygulaması:. 158
4.2.Vergi Uygulaması:. 159
5.İŞ İLİŞKİSİNİN SONA ERDİRİLMESİNDEN DOLAYI SAĞLANAN
FAYDALAR . 160
5.1.TMS 19 Uygulaması:. 160
5.2.Vergi Uygulaması:. 161
11.BÖLÜM
KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR,
KOŞULLU VARLIKLAR
1.TEMEL BİLGİ . 163
2.KARŞILIKLAR: . 163
2.1.TMS 37 Uygulaması:. 163
2.2.Vergi Uygulaması:. 165
3.KOŞULLU BORÇLAR: . 166
3.1.TMS 37 Uygulaması:. 166
3.2.Vergi Uygulaması:. 166
4.KOŞULLU VARLIKLAR . 167
4.1.TMS 37 Uygulaması:. 167
4.2.Vergi Uygulaması:. 167
12.BÖLÜM
DEVLET TEŞVİKLERİ
1.TEMEL BİLGİ: . 168
1.1.TMS 20 Uygulaması:. 168
1.1.1.Devlet Teşvikleri:. 168
1.1.1.1.Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve
Ölçümü. 171
1.1.1.2.Devlet Teşviklerinin Nitelikleri ve Teşviğe Hak
Kazanılan Dönemlerin Belirlenmesi:. 172
1.1.1.3.Devletten Parasal Destekler Elde Edilmesi:. 172
1.1.1.4.Devletten Parasal Olmayan Destekler Elde
Edilmesi:. 174
1.1.2.Devlet Yardımları. 174
1.2.Vergi Uygulaması:. 175
1.2.1.Parasal Devlet Teşvikleri:. 175
1.2.2.Parasal Olmayan Devlet Teşvikleri:. 178
13.BÖLÜM
KİRALAMA İŞLEMLERİ
1.TMS 17 UYGULAMASI: . 179
2.VERGİ UYGULAMASI: . 180
14.BÖLÜM
HASILAT
1.TEMEL BİLGİ: . 182
1.1.TMS 18 Uygulaması:. 182
1.2.Vergi Uygulaması:. 186
2.HİZMET ve MAL SATIŞINDA ORTAYA ÇIKABİLECEK HASILAT
UYGULAMALARI: . 190
2.1.İskontolu Satış :. 191
2.2.Ciro Primi:. 192
2.3.Promosyonlu Satışlar:. 192
2.4.Vadeli Mal Satışları ve Hizmetler:. 194
3.TAKAS UYGULAMASI . 196
3.1.TMS 18 Uygulaması:. 196
3.2.Vergi Uygulaması:. 197
4.MAL SATIŞI . 198
4.1.TMS 18 Uygulaması:. 198
4.2.Vergi Uygulaması:. 201
4.3.Mal Satışlarında Reklamasyon Uygulaması :. 202
5.HİZMETLER . 204
5.1.TMS 18 Uygulaması:. 204
5.2.Vergi Uygulaması:. 206
6.FAİZ, İSİM HAKLARI VE TEMETTÜLER . 209
6.1.Faiz Tahakkuku:. 210
6.2.İsim Hakları ve Temettüler:. 210
15.BÖLÜM
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ
1.TMS 11 UYGULAMASI . 211
1.1.Tamamlanma Yüzdesi Yöntemi:. 213
2.VERGİ UYGULAMASI: . 216
II. KISIM
TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ
BAŞLANGIÇ UYGULAMASI
1.BÖLÜM
TEMEL BİLGİLER
1.TFRS’YE GEÇİŞİN AMACI . 221
2.TFRS’YE GEÇİŞ İŞLEMLERİ, TFRS 1 UYARINCA AŞAĞIDA
BELİRTİLEN ŞARTLAR GÖZETİLEREK YAPILMAK ZORUNDADIR: .222
3.ÖNCEKİ BİLANÇO KALEMLERİNİN TFRS UYGULAMASINDA
RAPORLANACAK HESAP GRUBU: . 224
2. BÖLÜM
ÖRNEK VE AÇIKLAMALARLA
TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA
İLK GEÇİŞ UYGULAMASI
1.GİRİŞ: . 226
2.ÖRNEK A AŞ İŞLETMESİNİN BİLANÇO KALEMLERİNİN TFRS’YE
GEÇİŞ İŞLEMLERİ: . 229
2.1.Bilanço Kalemlerinin Farklarının Oluşturulması. 229
A.DÖNEN VARLIKLAR. 229
1.KASA HESABI. 229
2.ALINAN ÇEKLER HESABI. 230
3. BANKA HESABI-VADESİZ TL. 232
4.BANKA HESABI-VADELİ-TL. 232
5. HİSSE SENETLERİ. 234
6.ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ. 237
7.ALICILAR (SENETSİZ ALACAKLAR). 240
8. ALACAK SENETLERİ. 241
9.ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR. 244
10.ÜRETİLEN MALLAR. 247
11.TİCARİ MALLAR. 249
12.STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI. 250
13.YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ. 252
DÖNEN VARLIKLAR KARŞILAŞTIRMALI GEÇİŞ TABLOSU. 254
B.DURAN VARLIKLAR. 255
14.İŞTİRAKLER. 255
15.ARAZİ VE ARSALAR. 257
16. BİNALAR HESABI. 259
17.TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR. 260
18.TAŞITLAR HESABI. 263
19.(KÜÇÜK)DEMİRBAŞLAR HESABI. 264
20.HAKLAR. 265
21.FİNANSAL KİRALAMADAN HAKLAR HESABI. 267
22.KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ HESABI. 269
23.AR-GE GİDERİ. 271
24.ÖZEL MALİYETLER. 272
DURAN VARLIKLAR KARŞILAŞTIRMALI GEÇİŞ TABLOSU. 273
C.KAYNAKLAR: . 275
25.BANKA KREDİLERİ HESABI. 275
26.SATICILAR (SENETSİZ BORÇLAR) HESABI. 277
27.BORÇ SENETLERİ HESABI. 278
28.DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI. 281
29.FİNANSAL KİRALAMADAN BORÇLAR HESABI. 282
30.KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI. 282
D.ÖZ KAYNAKLAR. 284
31.ÖDENMİŞ SERMAYE HESABI. 284
KAYNAKLAR GEÇİŞ KARŞILAŞTIRMASI TABLOSU: . 284
2.2.Örnek A AŞ İşletmesinin Finansal Tablolarının TFRS’ye Geçişine
İlişkin Ertelenen Vergi ve Geçmiş Dönem Kar/Zarar Hesabı Tablosu
(Mutabakat Tablosu). 285
2.3.Geçişi Yapılan Örnek A AŞ İşletmesinin TFRS 01.01. 2012
Tarihli Açılış Bilançosu. 288
3.TFRS’YE İLK GEÇİŞİ YAPILAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE SUNUM KURALLARI . 289
3.1.Karşılaştırmalı Bilgi. 291
3.1.1.TFRS 1 Uyarınca TFRS Öncesi Karşılaştırmalı Bilgi Ve
Geçmiş Finansal Tablo Verileri Nasıl Sunulmalıdır? . 293
3.1.2.TFRS’lere Geçişe İlişkin Açıklamalar:. 293
3.2.Yapılacak Mutabakatlar. 293
3.3. Tahmini Maliyet Olarak Gerçeğe Uygun Değerin Kullanılması
Konusu. 295
3.4. Örnek A AŞ İşletmesinin 31.12.2011 Tarihli TFRS’ye Geçiş
Bilançosuna İlişkin Açıklamalar ve Dipnotları:. 297
III.KISIM
İŞLETMELERİN 2012 VE 2013 TARİHLİ FİNANSAL
TABLOLARININ TFRS’YE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
1.BÖLÜM
İŞLETMENİN 31.12.2012 TARİHLİ FİNANSAL
TABLOLARIN TFRS’YE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
1.GİRİŞ: . 309
2.ÖRNEK A AŞ İŞLETMESİNİN TFRS’YE GÖRE 01.01.2012
TARİHLİ AÇILIŞ BİLANÇOSU . 310
2.1.ÖRNEK A AŞ İŞLETMESİNİN TDHP’YE GÖRE HAZIRLANMIŞ
VE DÖNÜŞTÜRÜLECEK 31.12.2012 TARİHLİ BİLANÇOSU. 311
2.2.ÖRNEK A AŞ İŞLETMESİNİN VERİ ALINAN 01.01.2012
TARİHLİ TFRS BİLANÇOSU. 312
3. ÖRNEK A AŞ İŞLETMESİNİN 31.12.2012 TARİHLİ TFRS
FİNANSAL TABLOLARINI ELDE ETMEK İÇİN KULLANDIĞIMIZ
VARSAYIMLAR: . 313
4. TFRS FİNANSAL TABLOLARI OLUŞTURMAK İÇİN YAPILAN
VARSAYIMLARIN ÇÖZÜMÜ: . 316
5. ÖRNEK A AŞ İŞLETMESİNİN VARSAYIMLARA GÖRE
OLUŞTURULAN 31.12.2012 TARİHLİ MUTABAKAT TABLOSU: . 322
6. ÖRNEK A AŞ İŞLETMESİNİN 31.12.2012 TARİHLİ TFRS
BİLANÇO VE GELİR TABLOSUNUN OLUŞTURULMASI: . 324
6.1. Örnek A Aş İşletmesi 31.12.2012 Tarihli TFRS’ye Göre
Hazırlanmış Finansal Durum Tablosu (Bilançosu). 325
6.2. Örnek A Aş İşletmesi 31.12.2012 Tarihli Oluşturulan TFRS
Kar Zarar Tablosu:. 328
2.BÖLÜM
İŞLETMENİN 31.12.2013 TARİHLİ
TDHP FİNANSAL TABLOLARININ
TFRS’YE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
1.GİRİŞ . 330
2. ÖRNEK A AŞ İŞLETMESİNİN 31.12.2013 TARİHLİ TDHP
BİLANÇOSU VE KAR ZARAR TABLOSU . 330
2.1.Dönüştürülecek TDHP Bilançosu. 330
2.2.Dönüştürülecek TDHP Gelir Tablosu. 332
3. ÖRNEK A AŞ İŞLETMESİNİN 31.12.2013 TARİHLİ TFRS
FİNANSAL TABLOLARINI OLUŞTURMAK İÇİN KULLANDIĞIMIZ
VARSAYIMLAR: . 333
4. ÖRNEK A AŞ’NİN 31.12.2013 TARİHLİ TFRS FİNANSAL
TABLOLARINI OLUŞTURMAK İÇİN YAPILAN VARSAYIMLARIN
ÇÖZÜMÜ: . 337
5.ÖRNEK A AŞ İŞLETMESİNİN VARSAYIMLARA GÖRE
OLUŞTURULAN 31.12.2013 TARİHLİ GEÇİŞ MUTABAKAT
TABLOSU: . 346
6. ÖRNEK A AŞ İŞLETMESİNİN 31.12.2013 TARİHLİ TFRS
BİLANÇO VE KAR ZARAR TABLOSU: . 348
6.1.FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO). 348
6.2.KAR VE ZARAR TABLOSU. 352
3.BÖLÜM
ÖRNEK A AŞ İŞLETMESİNİN 31.12.2012 ve 31.12.2013 TARİHLİ
NAKİT AKIŞ VE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI.354
4.BÖLÜM
KARŞILAŞTIRMALI FİNANSAL TABLOLAR SETİNİN
HAZIRLANMASI, SUNUMU VE KAYITLARDA İZLENMESİ
1.GİRİŞ . 355
2.TMS 1 UYARINCA FİNANSAL TABLOLAR SETİNİN
HAZIRLANMA VE SUNUM KOŞULLARI . 355
2.1.Finansal Tabloların Amacı. 355
2.2.Finansal Tabloların TFRS’lerle Uyumu ve Gerçeğe Uygun
Sunumu . 356
2.3.Finansal Tablolarda Karşılaştırmalı Bilgi Sunumunun Önemi. 356
2.4.Tam Set TFRS Uygulamasında Finansal Tablolar Seti:. 357
3.KARŞILAŞTIRMALI FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
SETİ NASIL OLUŞTURULUR? . 358
3.1.Finansal Durum Tablosu Oluşturma Koşulları. 358
3.2.Finansal Durum Tablosunda (Bilançoda) ve Dipnotlarda
Sunulacak Bilgiler. 359
3.3.Örnek A AŞ İşletmesinin TFRS Finansal Durum Tabloları Seti. 360
4.KARŞILAŞTIRMALI KAR-ZARAR TABLO SETİ NASIL
OLUŞTURULUR? . 362
4.1.TMS 1’e Göre Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir
Tablosunda Yer Alması Gereken Bilgiler:. 362
4.2.Kâr veya Zarar Tablosunun İlk Bölümünde Sunulacak Bilgiler. 362
4.3.Diğer Kapsamlı Gelir Bölümünde Sunulacak Bilgiler. 363
4.4.Dönem Kar ya da Zararı ile Döneme İlişkin Diğer Kapsamlı
Gelir (Özkaynaklara yansıtılan kar veya zararlar). 3644.5.Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunda ya da
Dipnotlarda Sunulacak Bilgiler. 364
4.6.Örnek A AŞ İşletmesinin TFRS Kar Zarar Tabloları Seti. 365
5.KARŞILAŞTIRMALI NAKİT AKIŞ TABLO SETİ NASIL
HAZIRLANIR? . 366
5.1.Nakit Akış Tablosunun Hazırlanması. 366
5.2.Hazırlanan Nakit Akış Tablosunun Sunumu. 366
5.3.Örnek A AŞ İşletmesinin Karşılaştırmalı TFRS Nakit Akış
Tabloları Seti. 368
6.KARŞILAŞTIRMALI ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLO SETİ NASIL
HAZIRLANIR? . 369
6.1.Özkaynak Değişim Tablosunun Kapsamı. 369
6.2.Özkaynak Değişim Tablosuna İlişkin Sunulacak Bilgiler. 369
6.3.Örnek A AŞ İşletmesi Özkaynak Değişim Tablo Seti. 370
7.FİNANSAL TABLOLARIN DİPNOT VE AÇIKLAMALARI NASIL
HAZIRLANIR? . 371
7.1. Finansal Tablolara İlişkin Dipnotların Hazırlanması. 371
7.2.İşletmenin Muhasebe Politikalarının Açıklanması. 372
7.3.Finansal Tablolara İlişkin Yapılacak Diğer Açıklamalar. 372
7.4.Örnek A AŞ İşletmesinin TFRS Finansal Tablolar Setinin
Dipnot ve Açıklamaları. 373
8.FİNANSAL TABLOLARIN TFRS’YE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN
YAPILAN İŞLEMLERİN TUTULACAĞI DEFTER VE KAYITLAR
NELERDİR? . 375
9.USULÜNE UYGUN HAZIRLANMAYAN FİNANSAL TABLOLAR
İÇİN CEZA UYGULAMASI. 378
IV.KISIM
BAĞIMSIZ DENETİM, BAĞIMSIZ DENETİME TABİ
ŞİRKETLER VE DÜZENLENECEK RAPORLAR
1.BÖLÜM:
BAĞIMSIZ DENETİM ve
BAĞIMSIZ DENETİME TABİŞİRKETLER
1.BAĞIMSIZ DENETİM . 381
1.1.Genel Olarak Türkiye’de Bağımsız Denetim. 381
1.2.Bağımsız Denetim Nedir, Nasıl Yapılır?. 383
2.ULUSLARARASI DENETİM SİSTEMİ VE DENETİM
STANDARTLARI . 386
2.1. Uluslararası Denetim Standartları. 386
2.1.1.Standart Oluşturan Birimler. 386
2.2. Türkiye’deki Yetkili Otoriteler. 388
2.2.1. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurulu (KGK). 389
2.2.2. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK). 390
2.2.3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK). 392
3.BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLER . 393
3.1.Bağımsız Denetim Kapsamında Bulunmayan Şirketler:. 396
3.2.Şirketlerin Bağımsız Denetime Tabi Olup Olmadıkları Nasıl
Belirlenecektir?. 396
3.2.1.Denetime Tabi Olma:. 397
3.2.2.Esas Alınacak Finansal Tablolar . 398
3.2.3.Aktif Toplamı Ve Yıllık Net Satış Hasılatının
Hesaplanması . 398
3.2.4.Çalışan Sayısının Hesaplanması . 400
3.2.5.Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat Ve
Onarma İşleri . 401
3.2.6.Esas Alınacak Finansal Tablolar:. 401
3.3.Karşılaştırmalı Olarak Sunulan Finansal Tablolar:. 401
3.4.Bağımsız Denetim ve Raporlama:. 403
2.BÖLÜM
YILLIK FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA
ZORUNLULUĞU VE FİNANSAL RAPORLARLA İLİŞKİSİ
1.GİRİŞ . 406
2.TÜRK TİCARET KANUNU MEVZUATINDA FAALİYET
RAPORLARI . 407
3.YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASI: . 408
3.1.Yıllık Faaliyet Raporunun İçeriği. 409
3.2.Faaliyet Raporunda Finansal Durum Açıklamaları:. 411
3.3.Şirketler Topluluğunda Ana Şirketin Faaliyet Raporları. 413
3.4.Yıllık Faaliyet Raporunun Sunumu. 413
3.5.Faaliyet Raporunda Denetçinin Sorumluluğu. 413
KAYNAKÇA . 415
EK: TERİMLER SÖZLÜĞÜ . 418