Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Birleştirilmiş Vergi Genel Tebliğleri

Birleştirilmiş Vergi Genel Tebliğleri

Maliye Hesap Uzmanları Derneği


Baskı Tarihi: Eylül 2018
Sayfa Sayısı: 967 Sayfa
Fiyatı: 70 TL
İndirimli Fiyatı:69 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb
İÇİNDEKİLER
1. Verginin Konusu …………………………………………………………………………… 3
2. Mükellefler …………………………………………………………………………………… 3
3. Tam ve Dar Mükellefiyet ……………………………………………………………… 14
4. Muafiyetler …………………………………………………………………………………. 15
5. İstisnalar …………………………………………………………………………………….. 33
6. Safi Kurum Kazancı …………………………………………………………………….. 98
7. Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı ………………………………………. 110
8. İndirilecek Giderler ……………………………………………………………………. 119
9. Zarar Mahsubu ………………………………………………………………………….. 127
10. Diğer İndirimler ………………………………………………………………………. 132
11. Kabul Edilmeyen İndirimler ……………………………………………………… 162
12. Örtülü Sermaye ……………………………………………………………………….. 166
13. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı …………… 184
14. Beyan Esası …………………………………………………………………………….. 187
15. Tam Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemelerde Vergi
Kesintisi …………………………………………………………………………………. 190
16. Kurumlar Vergisinin Tarhı ……………………………………………………….. 213
17. Tasfiye ……………………………………………………………………………………. 214
18. Birleşme …………………………………………………………………………………. 220
19. Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi ……………………………………………. 220
20. Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde
Vergilendirme ………………………………………………………………………… 235
21. Verginin Ödenmesi ………………………………………………………………….. 238
22. Safi Kurum Kazancı …………………………………………………………………. 240
23. Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Kurum Kazancının
Tespiti ……………………………………………………………………………………. 246
iii
24. Beyan Esası …………………………………………………………………………….. 247
25. Vergilendirme Dönemi ve Beyan ………………………………………………. 247
26. Özel Beyan Zamanı Tayin Olunan Gelirler …………………………………. 248
27. Beyannamenin Verilme Yeri …………………………………………………….. 249
28. Dar Mükellefiyette Tarhiyatın Muhatabı, Tarh Zamanı ve
Tarh Yeri ………………………………………………………………………………… 250
29. Ödeme Süresi ………………………………………………………………………….. 250
30. Dar Mükellefiyette Vergi Kesintisi …………………………………………….. 251
31. Muhtasar Beyanname ……………………………………………………………….. 267
32. Kurumlar Vergisi Oranı ve Geçici Vergi …………………………………….. 267
33. Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu ………………………………….. 268
34. Yurt İçinde Kesilen Vergilerin Mahsubu …………………………………….. 271
35. Diğer Kanunlardaki Muafiyet, İstisna ve İndirimlerin Sınırı ………….. 276
36. Geçici Hükümler ……………………………………………………………………… 277
37. Mülga 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamasına
İlişkin Olarak Çıkarılan Genel Tebliğler …………………………………….. 280
38. 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu
Kapsamında Düzenlenen Ürün Senetlerinde Kazanç İstisnası ………….. 280
39. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde (KOBİ) Birleşme
İşlemleri …………………………………………………………………………………. 281
iv
1 SERİ NO’LU
TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA
ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA
GENEL TEBLİĞİ
İÇİNDEKİLER
Sayfa
1- Yasal Düzenlemeler …………………………………………………………………… 297
2- Kapsam ……………………………………………………………………………………. 299
3- İlişkili Kişi ……………………………………………………………………………….. 301
4- Emsallere Uygunluk İlkesi …………………………………………………………. 313
5- Emsallere Uygun Fiyat ya da Bedelin Tespitinde Kullanılan
Yöntemler ………………………………………………………………………………… 319
6- Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Anlaşma Usulü ………… 342
7- Mükelleflerden İstenecek Belgeler ………………………………………………. 346
8- Cezalar …………………………………………………………………………………….. 352
9- Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç
Dağıtımında Düzeltme İşlemleri ………………………………………………….. 352
10- Gayri Maddi Haklar …………………………………………………………………. 355
11- Grup İçi Hizmetler …………………………………………………………………… 358
v
KATMA DEĞER VERGİSİ
GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ
İÇİNDEKİLER
Sayfa
I- MÜKELLEFİYET
A. Verginin Konusu ………………………………………………………………………. 367
B. Verginin Konusu İle İlgili Çeşitli Hususlar …………………………………… 375
C. Mükellef Ve Vergi Sorumlusu ……………………………………………………. 394
Ç. Vergiyi Doğuran Olay ……………………………………………………………….. 447
II. İSTİSNALAR
A. İhracat İstisnası ………………………………………………………………………… 449
B. Araçlar, Kıymetli Maden Ve Petrol Aramaları İle Ulusal
Güvenlik Harcamaları Ve Yatırımlarda İstisna ……………………………… 504
C. Taşımacılık İstisnası ………………………………………………………………….. 557
Ç. Diplomatik İstisnalar …………………………………………………………………. 564
D. İthalat İstisnası …………………………………………………………………………. 574
E. İndirim Ve İade Hakkı Tanınan Diğer İstisnalar ……………………………. 578
F. Sosyal Ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar ……………………. 593
G. Geçici Maddelerde Yer Alan İstisnalar ………………………………………… 626
Ğ. İstisnadan Vazgeçme Ve İstisnaların Sınırı ………………………………….. 637
III. MATRAH, NİSPET VE İNDİRİM MATRAH
A. Matrah …………………………………………………………………………………….. 639
B. Oran ………………………………………………………………………………………… 650
C. İndirim …………………………………………………………………………………….. 691
IV. KDV İADESİNDE ORTAK HUSUSLAR
A. İade Tutarının Hesabı Ve İadeye Dayanak İşlem Ve Belgeler ……………. 705
B. İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS) …………………………….. 720
C. Hızlandırılmış İade Sistemi (HİS) ………………………………………………. 725
D. Diğer Hususlar …………………………………………………………………………. 728
E. Özel Esaslar ……………………………………………………………………………… 735
vi
V. VERGİNİN TARHI VE ÖDENMESİ
A. Vergilendirme Usulleri ……………………………………………………………… 764
B. Vergilendirme Dönemi Ve Beyan Esası ………………………………………. 765
C. Tarh İşlemleri ………………………………………………………………………….. 770
D. Verginin Ödenmesi …………………………………………………………………… 771
VI. USUL HÜKÜMLERİ VE ÇEŞİTLİ HUSUSLAR
A. Usul Hükümleri ………………………………………………………………………… 772
B. Çeşitli Hususlar ………………………………………………………………………… 772
C. Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler ………………………………………………… 775
D. Yürürlük ………………………………………………………………………………….. 775
vii
SERİ: A, SIRA NO:1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ
İÇİNDEKİLER
Sayfa
BİRİNCİ KISIM
Genel Esaslar
BİRİNCİ BÖLÜM
Kanunun Kapsamı, Terimler, Görevli ve Yetkililer …………………………… 784
İKİNCİ BÖLÜM
Amme Alacaklarının Korunması …………………………………………………….. 790
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ödeme …………………………………………………………………………………………. 831
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tecil, Tehir, Gecikme Zammı …………………………………………………………. 851
İKİNCİ KISIM
Amme Alacağının Cebren Tahsili
BİRİNCİ BÖLÜM
Cebren Tahsil ve Takip Esasları ……………………………………………………… 885
İKİNCİ BÖLÜM
Menkul Malların Haczi ve Satışı …………………………………………………….. 908
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gayrimenkul Malların Haczi ve Satışı ……………………………………………… 921
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İflas Yoluyla Takip ve Konkordato …………………………………………………. 932
viii
ÜÇÜNCÜ KISIM
Zamanaşımı, Terkin, Yasaklar ve Cezalar, Son Hükümler,
Ek ve Geçici Maddeler
BİRİNCİ BÖLÜM
Zamanaşımı ve Terkin …………………………………………………………………… 933
İKİNCİ BÖLÜM
Yasaklar ve Cezalar ………………………………………………………………………. 941
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler, Ek ve Geçici Maddeler ……………………………………………. 944