Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Anonim Ve Limited Şirketlerde Tasfiye, Devir, Birleşme, Bölünme Ve Tür Değişimi İşlemleri

Anonim Ve Limited Şirketlerde Tasfiye, Devir, Birleşme, Bölünme Ve Tür Değişimi İşlemleri

E. Hesap Uzmanı Av. Ersin Nazalı


Baskı Tarihi: Nisan 2015
Sayfa Sayısı: 324
Fiyatı: 40 TL
İndirimli Fiyatı:39,50 TL (Kdv Dahil)
SİTEMİZDE GÜNCELLEME YAPILMAKTADIR!
(Şu an için sitemizden sipariş alınamamaktadır.)
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb

İÇİNDEKİLER

 

GİRİŞ ………………………………………………………………………………………………………….1

1 . ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN BİRLEŞME VE BÖLÜNME
NEDENLERİ VE TÜRLERİ………………………………………………………………………..7
1.1. ŞİRKET VE ANONİM/LİMİTED ŞİRKET KAVRAMLARININ İÇERİKLERİ………… 7
1.1.1. ŞİRKET)KAVRAMI…………………………………………………………………….. 7
1.1.1.1. Geniş!Anlamda!Şirket ………………………………………………………………………7
1.1.1.2. Dar!Anlamda!Şirket………………………………………………………………………….8
1.1.2. ANONİM)ŞİRKET ……………………………………………………………………… 8
1.1.2.1. Anonim!Şirketin!Önemi ……………………………………………………………………8
1.1.2.2. Anonim!Şirketin!Fonksiyonları…………………………………………………………..9
1.1.2.3. Anonim!Şirketin!Tanımı!Ve!Unsurları …………………………………………………9
1.1.2.4. Anonim!Şirketlerin!Tasnifi ………………………………………………………………12
1.1.3. LİMİTED)ŞİRKET …………………………………………………………………….. 13
1.2. ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN BİRLEŞME VE BÖLÜNME
NEDENLERİ VE TÜRLERİ ………………………………………………………………… 14
1.2.1. BİRLEŞME)NEDENLERİ)VE)TÜRLERİ…………………………………………… 14
1.2.1.1. İşletmelerin!Birleşme!Nedenleri………………………………………………………17
1.2.1.2. İşletme!Birleşmelerinin!Sınıflandırılması …………………………………………..22
1.2.2. ANONİM)Ve)LİMİTED)ŞİRKETLERİN)BÖLÜNME
NEDENLERİ)VE)TÜRLERİ…………………………………………………………. 28
1.2.2.1. Bölünme!Nedenleri ……………………………………………………………………….29
1.2.2.2. Bölünme!Türleri…………………………………………………………………………….30
2. TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE ANONİM VE LİMİTED
ŞİRKETLERİN TASFİYE, BİRLEŞME, BÖLÜNME VE NEVİ DEĞİŞİMİ.35
2.1. ANONİM ŞİRKETLERİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ……………………………. 35
2.1.1. SONA)ERME)SEBEPLERİ ………………………………………………………….. 35
2.1.1.1. Genel!Sebepler……………………………………………………………………………..35
2.1.1.2. Özel!Hâller……………………………………………………………………………………35
2.1.1.3. Sonuçları………………………………………………………………………………………36
2.1.1.4. İflas!Hâlinde!Tasfiye……………………………………………………………………….36
2.1.1.5. Şirket!Organlarının!Durumu ……………………………………………………………37
2.1.2. TASFİYE ……………………………………………………………………………….. 37
2.1.2.1. Tasfiye!Memurları …………………………………………………………………………37
2.1.2.2. Tasfiye!Memurlarının!Görevden!Alınması…………………………………………37
2.1.2.3. Aktifleri!Satma!Yetkisi…………………………………………………………………….37
2.1.2.4. Tasfiye!Memurlarının!Yetkilerin!Sınırlandırılması!Ve!Genişletilmesi……..38
2.1.2.5. Tasfiye!İşlemleri…………………………………………………………………………….38
2.1.2.6. Ek!Tasfiye……………………………………………………………………………………..40
2.1.2.7. Tasfiyeden!Vazgeçilmesi…………………………………………………………………40
2.2. LİMİTED ŞİRKETLERİN TASFİYESİ……………………………………………………… 41
2.3. ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKETLERİN BİRLEŞME,
BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞİMİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER ………………………….. 42
xx
2.3.1. TTK’DA)BİRLEŞME,)BÖLÜNME)VE)TÜR)DEĞİŞİMİNE)
İLİŞKİN)HÜKÜMLERİN)YERİ……………………………………………………… 42
2.3.2. TTK’DA)YER)ALAN)KAVRAMLARIN)TANIMLARI…………………………… 43
2.3.3. BİRLEŞME …………………………………………………………………………….. 43
2.3.3.1. Birleşme!Tanımı!Ve!Türleri ……………………………………………………………..43
2.3.3.2. Tasfiye!Hâlindeki!Bir!Şirketin!Birleşmeye!Katılması…………………………….44
2.3.3.3. Sermayenin!Kaybı!Veya!Borca!Batıklık!Hâlinde!Birleşmeye!Katılma ……..45
2.3.3.4. Ortaklık!Payları!Ve!Hakları………………………………………………………………45
2.3.3.5. Ayrılma!Akçesi ………………………………………………………………………………45
2.3.3.6. Sermaye!Artırımı,!Yeni!Kuruluş!Ve!Ara!Bilanço ………………………………….46
2.3.3.7. Birleşme!Kararı!İle!Birleşme!Tarihi!Arasındaki!Artış!Ve!Azalışlar…………..46
2.3.3.8. Birleşme!Sözleşmesi!Ve!Birleşme!Raporu………………………………………….46
2.3.3.9. İnceleme!Hakkı!Ve!Malvarlığında!Değişiklikler…………………………………..48
2.3.3.10. Malvarlığındaki!Değişikliklerle!İlgili!Bilgiler……………………………………49
2.3.3.11. Birleşme!Kararı………………………………………………………………………….49
2.3.3.12. Birleşmenin!Hukuki!Sonuçları ……………………………………………………..50
2.3.3.13. Sermaye!Şirketlerinin!Kolaylaştırılmış!Şekilde!Birleşmesi ………………..50
2.3.3.14. Bölünme…………………………………………………………………………………..52
2.3.3.15. Tür!Değiştirme ………………………………………………………………………….57
3. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NA GÖRE ANONİM VE LİMİTED
ŞİRKETLERİN TASFİYE, BİRLEŞME, DEVİR, NEVİ DEĞİŞTİRME,
BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ İŞLEMLERİ………………………………………..63
3.1. GENEL AÇIKLAMA…………………………………………………………………………. 63
3.2. TASFİYE ………………………………………………………………………………………. 63
3.2.1. TASFİYE)DÖNEMİ…………………………………………………………………… 64
3.2.2. TASFİYE)DÖNEMİNDE)ÖNCEKİ)DÖNEMDEN
DEVREDEN)ZARARLARIN)MAHSUBUNDA)
DİKKATE)ALINACAK)SÜRE ……………………………………………………….. 66
3.2.3. TASFİYE)DÖNEMİNİN)ZARARLA)SONUÇLANMASI)DURUMU………… 68
3.2.4. TASFİYE)İŞLEMLERİNDE)ZAMANAŞIMI ……………………………………… 73
3.2.5. TASFİYEDEN)VAZGEÇİLMESİ……………………………………………………. 74
3.2.6. TASFİYE)BEYANNAMELERİ………………………………………………………. 75
3.2.7. SERVET)DEĞERİ)KAVRAMI………………………………………………………. 77
3.2.7.1. Tasfiye!Dönemi!Başındaki!Ve!Sonundaki!Servet!Değeri ………………………78
3.2.7.2. Tasfiye!Dönemi!Başındaki!Öz!Sermayeye!Dahil!Olan
Ve!Olmayan!Unsurlar ……………………………………………………………………78
3.2.8. TASFİYE)KARININ)HESAPLANMASI……………………………………………. 81
3.2.8.1. Tasfiye!Döneminin!Başındaki!Servet!Değerine!Yapılacak!İlaveler …………82
3.2.8.2. Tasfiye!Dönemi!Sonundaki!Servet!Değerine!Yapılacak!İlaveler…………….82
3.2.8.3. Tasfiye!Sırasında!Giderler……………………………………………………………….83
3.2.8.4. Tasfiye!Sırasında!Transfer!Fiyatlandırması ………………………………………..83
3.2.9. TASFİYE)MEMURLARININ)SORUMLULUĞU……………………………….. 83
3.2.9.1. Kurumlar!Vergisi!Kanunu’na!Göre!Tasfiye!Memurlarının!Sorumluluğu …85
3.2.9.2. Vergi!Usul!Kanunu’na!(VUK)!Göre!Tasfiye!Memurlarının!Sorumluluğu….90
3.2.9.3. Amme!Alacaklarının!Tahsil!Usulü!Hakkında!Kanun
Uyarınca!Tasfiye!Memurlarının!Sorumluluğu…………………………………….91
xxi
3.2.10. MÜNFESİH)ŞİRKETLER HAKKINDA)TASFİYE SONRASI
YAPILACAK)İNCELEMELER ……………………………………………………… 92
3.2.11. TASFİYE)İŞLEMLERİNİN)İNCELENMESİ ………………………………………. 93
3.2.12. TASFİYE)BEYANNAMELERİ………………………………………………………. 94
3.2.12.1. Tasfiye!Sürecinin!Aynı!Takvim!Yılı!İçinde!Tamamlanması!Halinde…….94
3.2.12.2. Tasfiye!Sürecinin!Birden!Fazla!Dönemi!Kapsaması!Halinde……………..94
3.2.13. TASFİYE)KARI)ÜZERİNDEN)TARH)OLUNAN)VERGİLERİN)ÖDENMESİ. 96
3.2.14. TASFİYEDE)ÖZELLİKLİ)DURUMLAR……………………………………………. 96
3.2.14.1. Zarar!Mahsubu………………………………………………………………………….96
3.2.14.2. Özel!Maliyet!Bedelleri………………………………………………………………..97
3.2.14.3. Yenileme!Fonu ………………………………………………………………………….97
3.2.14.4. İlk!Tesis!Ve!Taazzuv!Giderleri!Ve!Peştemallıklar …………………………….98
3.2.14.5. Taşınmaz,!İştirak!Hisseleri,!Kurucu!Senetler,!İntifa!Senetleri!Ve!Rüçhan!
Haklarının!Satışından!Doğan!Kazanç!İstisnası ………………………………..99
3.2.14.6. Enflasyon!Düzeltmesinden!Kaynaklanan!Olumlu!Farkların
Tasfiyesi!Ve!Vergilendirilmesi …………………………………………………..100
3.2.14.7. Tasfiye!Sonunda!Sermaye!Hesabının!Ortaklara!Dağıtımı
Ve!Tevkifat …………………………………………………………………………….100
3.2.14.8. Maliye!Bakanlığı’na!Tanınan!Yetki ……………………………………………..107
3.3. BİRLEŞME ………………………………………………………………………………….. 107
3.3.1. BİRLEŞME)TASFİYE)HÜKMÜNDEDİR ……………………………………….. 108
3.3.2. BİRLEŞME)KARI……………………………………………………………………. 109
3.3.3. DEĞİŞTİRME)BİRİMİ)VE)BİRLEŞME)PRİMİ ………………………………… 111
3.3.4. BİRLEŞME)KARININ)BEYAN)EDİLMESİ)VE)ÖDENMESİ ………………… 112
3.3.5. BİRLEŞME)HALİNDE)SORUMLULUK ………………………………………… 113
3.3.6. BİRLEŞME)ÖNCESİ)DÖNEMLERDEKİ)SORUMLULUK ………………….. 113
3.3.7. BİRLEŞME)İLE)İLGİLİ)ÖZELLİKLİ)DURUMLAR …………………………….. 114
3.3.7.1. Taşınmaz,!İştirak!Hisseleri,!Kurucu!Senetler,!İntifa!Senetleri
Ve!Rüçhan!Haklarının!Satışından!Doğan!Kazanç!İstisnası………………….114
3.3.7.2. Birleşme!Giderleri………………………………………………………………………..114
3.3.7.3. Birleşilen!Kurumlara!İlişkin!Zararlar………………………………………………..114
3.3.7.4. Birleşen!Şirketin,!Birleşilen!Şirketin!Sermaye!Payına!Sahip!Olması……..115
3.3.7.5. Birleşilen!Şirketin,!Birleşen!Şirkette!Sermaye!Payına!Sahip!Olması …….115
3.4. DEVİR ……………………………………………………………………………………….. 115
3.4.1. DEVİR)İÇİN)ARANAN)ŞARTLAR……………………………………………….. 116
3.4.1.1. Birleşme!Sonucunda!İnfisah!Eden!Kurum!İle!Birleşilen!Kurum!Tam!
Mükellef!Kurum!Olmalıdır…………………………………………………………………………….116
3.4.1.2. Devir!Tarihi!Nedir? ………………………………………………………………………117
3.4.1.3. Münfesih!Kurumun!Devir!Tarihindeki!Bilanço!Değerlerinin,!Birleşilen!
Kurum!Tarafından!Kül!Halinde!Devir!Alınması…………………………………………………119
3.4.2. DEVİR)HALİNDE)VERGİLENDİRMEME)ŞARTLARI……………………….. 120
3.4.2.1. Kurumlar!Vergisi!Beyannamelerinin!Verilmesi…………………………………121
3.4.2.2. Taahhütname!Verilmesi ……………………………………………………………….123
3.4.3. VERGİLENDİRİLMEME)ŞARTLARINA)UYULMAMASI ………………….. 124
3.4.4. DEVİR)HALİNDE)VERGİNİN)ÖDENMESİ……………………………………. 124
3.4.5. DEĞİŞTİRME)BİRİMİNİN)SAPTANMASI ……………………………………. 125
xxii
3.4.6. DEVİR)İŞLEMİ)İLE)İLGİLİ)OLARAK)ÖZELLİKLİ)HUSUSLAR ……………… 126
3.4.6.1. Devir!Giderleri …………………………………………………………………………….126
3.4.6.2. Devir!Halinde!Amortisman!Uygulaması…………………………………………..126
3.4.6.3. Devrolan!Şirket!Tarafından!Ödenen!Ve!Mahsup
Yada!İade!Konusu!Yapılacak!Vergiler……………………………………………..126
3.4.6.4. Devir!Halinde!Geçici!Vergi!Beyannamesi…………………………………………127
3.4.6.5. Devir!Halinde!Eksik!Sermaye!Arttırmı!Ve!İştirak!İlişkisi ……………………..128
3.4.6.6. Devir!Halinde!Ortaya!Çıkan!Birleşme!Primi!Veya!Farkı………………………129
3.4.6.7. Devir!Halinde!KDV Ve!Muhtasar!Beyannamelerinin!Verilmesi……………130
3.4.6.8. Devir!Halinde!Form!Ba!Ve!Form!Bs!Girişi ………………………………………..130
3.4.6.9. Devir!Halinde!Kıst!Beyannamesinin!Her!İki!Kurum!Tarafından
İmzalanmasını!Nasıl!Anlamalıyız?………………………………………………….130
3.4.6.10. Devir!Halinde!Gayrimenkul!Ve!İştirak!Hissesi!Satış!Kazancı!İstisnası .131
3.4.6.11. Devir!Nedeniyle!Alınan!Hisse!Senetlerinin!Durumu………………………132
3.4.6.12. Devir!Durumunda!Alınan!Hisselerin!İktisap!Tarihi ………………………..132
3.4.6.13. Devir!Halinde!Devir!Kararının!Alınması!İle!Devir!Tarihi!Arasında!Ortaya!
Çıkacak!Farklar……………………………………………………………………………………………134
3.4.6.14. Hisseleri!Krediyle!Satın!Alınan!Firmaların!Ana!Firmaya
Devri!Halinde!Finansman!Giderlerinin!Durumu …………………………..135
3.4.6.15. Devir!Nedeniyle!Ortaya!Çıkan!Şerefiyenin!Özsermaye
Hesaplamalarında!Dikkate!Alınıp!Alınmayacağı…………………………..136
3.4.6.16. Devir!Durumunda!Zarar!Mahsubu ……………………………………………..139
3.4.7. DEVİR)İŞLEMİNE)İLİŞKİN)ÖRNEK …………………………………………….. 143
3.5. TÜR DEĞİŞİMİ…………………………………………………………………………….. 146
3.5.1. TÜR)DEĞİŞİMİ)ÖNCESİ)VE)SONRASINDAKİ)KURUMLAR
TAM)MÜKELLEF)OLACAKTIR………………………………………………….. 147
3.5.2. ESKİ)TÜRDEKİ)KURUMUN)BİLANÇO)DEĞERLERİNİN
YENİ)TÜRDEKİ)KURUM)TARAFINDAN)KÜL)HALİNDE
DEVRALINIP)AYNEN)BİLANÇOYA)GEÇİRİLMESİ………………………… 147
3.5.3. TÜR)DEĞİŞİKLİĞİ)SIRASINDA)ORTAK)SAYILARININ
DEĞİŞMESİ)SORUNU …………………………………………………………… 148
3.5.4. TÜR)DEĞİŞİKLİĞİ)SIRASINDA)ALINAN)HİSSELERİN
İKTİSAP)TARİHİ …………………………………………………………………… 148
3.6. BÖLÜNME …………………………………………………………………………………. 148
3.6.1. KURUMLAR)VERGİSİ)KANUNU’NA)GÖRE)BÖLÜNME…………………. 148
3.6.1.1. Tam!Bölünme ……………………………………………………………………………..151
3.6.1.2. Kısmi!Bölünme…………………………………………………………………………….174
3.7. VUK’UN MÜK.298 VE GEÇİCİ 25.MADDELERİNDE YER ALAN
ENFLASYON DÜZELTMESİ HÜKÜMLERİNİN TASFİYE, BİRLEŞME,
DEVİR, VE BÖLÜNME HALLERİNDE UYGULANMASI …………………………. 218
3.7.1. GENEL)AÇIKLAMA………………………………………………………………… 218
3.7.2. ENFLASYON)DÜZELTME)FARKLARI …………………………………………. 219
3.7.3. KONUYA)İLİŞKİN)MUKTEZALAR ……………………………………………… 221
3.7.4. KONUNUN)DEĞERLENDİRİLMESİ …………………………………………… 223
3.7.4.1. Başka!Bir!Hesaba!Nakil: ………………………………………………………………..223
3.7.4.2. İşletmeden!Çekilme:…………………………………………………………………….224
xxiii
3.8. DEVİR VE BÖLÜNME HALLERİNDE VERGİLENDİRME ………………………… 230
3.8.1. DEVİR)VE)TAM)BÖLÜNME)HALİNDE)VERGİLEME)VE)BEYAN ………. 230
3.8.2. KISMİ)BÖLÜNME)HALLERİNDE)VERGİLEME……………………………… 231
3.8.3. BÖLÜNME)HALLERİNDE)VERGİNİN)ÖDENMESİ………………………… 232
3.8.3.1. Tam!Bölünme!İşlemlerinde!Verginin!Ödenmesi……………………………….232
3.9. HİSSE DEĞİŞİMİ ………………………………………………………………………….. 233
3.9.1. HİSSEYİ)DEVRALACAK)ŞİRKETİN)TAM)MÜKELLEF)OLMASI………….. 234
3.9.2. ŞİRKETİN)YÖNETİMİ)VE)HİSSE)SENEDİ)ÇOĞUNLUĞUNU
ELDE)EDECEK)ŞEKİLDE)VE)BELLİ)BÜYÜKLÜKTE)HİSSELERİN
DEVRALINMASI ………………………………………………………………….. 234
3.9.3. DEVRALINAN)HİSSE)SENETLERİNİN)KARŞILIĞINDA)BU)ŞİRKETİN
ORTAKLARINA)KENDİ)ŞİRKETİNİN)SERMAYESİNİ)TEMSİL)EDEN
İŞTİRAK)HİSSELERİNİN)VERİLMESİ …………………………………………. 234
3.9.4. HİSSELERİ)DEVRALANLA)HİSSELERİ)DEĞİŞİME)KONU)EDİLEN
KURUMLAR)SERMAYE)ŞİRKETİ)OLMALIDIR …………………………….. 235
3.9.5. EN)FAZLA)YÜZDE)ONLUK)BİR)NAKİT)ÖDEME)YAPILABİLİR………….. 235
4. DİĞER VERGİ KANUNLARINDA YER ALAN DEVİR VE
BÖLÜNMEYE İLİŞKİN DÜZENLEMELER……………………………………………239
4.1. GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA BİRLEŞME!VE BÖLÜNME İŞLEMLERİ ……….. 239
4.2. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NDA DEVİR VE BÖLÜNME İŞLEMLERİ 239
4.2.1. TAM)BÖLÜNME)HALİNDE)DEVREDEN)KDV’NİN)BÖLEN
KURUMLARDA)PAYLAŞILMASI………………………………………………. 241
4.2.2. KISMİ)BÖLÜNME)HALİNDE)DEVREDEN)KDV’NİN)DURUMU ……….. 243
4.3. DAMGA VERGİSİ KANUNU’NDA DEVİR VE BÖLÜNME HÜKÜMLERİ…….. 244
4.4. HARÇLAR KANUNU’NDA DEVİR VE BÖLÜNME HÜKÜMLERİ………………. 245
4.5. GİDER VERGİLERİ KANUNU’NDA DEVİR VE BÖLÜNME HÜKÜMLERİ ……. 245
5. BİRLEŞME VE BÖLÜNMEYE İLİŞKİN MEVZUAT
DÜZENLEMELERİ…………………………………………………………………………………249
5.1. KURUMLAR VEGİSİSİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER …………………………….. 249
5.1.1. KVK)HÜKÜMLERİ …………………………………………………………………. 249
5.1.1.1. Tasfiye ……………………………………………………………………………………….249
5.1.1.2. Birleşme……………………………………………………………………………………..252
5.1.1.3. Devir,!Bölünme!Ve!Hisse!Değişimi………………………………………………….252
5.1.1.4. Devir,!Bölünme!Ve!Hisse!Değişimi!Hallerinde!Vergilendirme …………….253
5.1.1.5. Ödeme!Süresi ……………………………………………………………………………..255
5.1.2. KVK)TEBLİGLERİNDE)YER)ALAN)DÜZENLEMELER ……………………… 255
5.1.2.1. Örnek!1:……………………………………………………………………………………..256
5.1.2.2. Örnek!2:……………………………………………………………………………………..256
5.1.2.3. 17.1.1.!Tasfiyenin!Zararla!Kapanması!Halinde!Düzeltme …………………..256
5.1.2.4. 17.1.2.!Tasfiyede!Zamanaşımı ……………………………………………………….257
5.1.2.5. 17.2.!Tasfiyeden!Vazgeçilmesi……………………………………………………….258
5.1.2.6. 17.3.!Tasfiye!Beyannameleri …………………………………………………………258
5.1.2.7. 17.4.!Tasfiye!Kârı …………………………………………………………………………259
xxiv
5.1.2.8. 17.5.!Servet!Değeri………………………………………………………………………260
5.1.2.9. 17.6.!Tasfiye!Memurlarının!Sorumluluğu………………………………………..260
5.1.2.10. 17.7.!Tasfiye!İşlemlerinin!İncelenmesi ………………………………………..261
5.1.2.11. 17.8.!Tasfiye!Edilerek!Ticaret!Sicilinde!Tüzel!Kişiliği!Sona!Eren
Kurumlar!Vergisi!Mükellefleri!Hakkında!Yapılacak!Tarhiyatlar ………262
5.1.2.12. 18.!Birleşme ……………………………………………………………………………262
5.1.2.13. 19.2.3.!Bölünme!İşlemlerinde!Hisse!Devri …………………………………..274
5.1.2.14. 19.3.!Devir!Ve!Bölünmeye!İlişkin!Ortak!Hususlar………………………….274
5.1.2.15. 19.3.1.!Alınan!Hisse!Senetlerinin!Durumu …………………………………..274
5.1.2.16. 19.3.2.!Amortisman!Uygulaması………………………………………………..276
5.1.2.17. 19.3.3.!Devir!Ve!Bölünmelerde!Elde!Edilen!Hisselerin!İktisap!Tarihi .276
5.1.2.18. 19.4.!Hisse!Değişimi …………………………………………………………………276
5.1.2.19. 20.!Devir,!Bölünme!Ve!Hisse!Değişimi!Hallerinde!Vergilendirme ……279
5.1.2.20. 20.1.!Devir!Halinde!Vergilendirme!Ve!Beyan……………………………….279
5.1.2.21. 20.2.!Tam!Bölünme!Halinde!Vergileme!Ve!Beyan ………………………..280
5.1.2.22. 20.3.!Kısmi!Bölünme!Ve!Hisse!Değişimi!Hallerinde!Vergileme ……….282
5.1.2.23. 21.!Verginin!Ödenmesi……………………………………………………………..282
5.1.2.24. 21.1.!Ödeme!Süresi………………………………………………………………….282
5.1.2.25. 21.2.!Tasfiye!Ve!Birleşme!İşlemlerinde!Verginin!Ödenmesi……………282
5.1.2.26. 21.3.!Devir!Ve!Tam!Bölünme!İşlemlerinde!Verginin!Ödenmesi ………283
5.1.2.27. 21.4.!Muhtasar!Beyannameler!Üzerinden!Tahakkuk!Eden
Vergilerin!Ödenmesi ……………………………………………………………….284
5.2. TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ…………………………………………….. 284
5.2.1. F))BİRLEŞME,)BÖLÜNME)VE)TÜR)DEĞİŞTİRME…………………………. 284
5.2.1.1. I!/ Uygulama!Alanı!Ve!Kavramlar……………………………………………………284
5.2.1.2. II!/ Birleşme…………………………………………………………………………………285
5.2.1.3. III!/ Bölünme ……………………………………………………………………………….296
5.2.1.4. IV!/ Tür!Değiştirme……………………………………………………………………….304
5.2.1.5. V!/ Ortak!Hükümler………………………………………………………………………308
5.2.1.6. VI!– Ticari!İşletme!İle!İlgili!Birleşme!Ve!Tür!Değiştirme ……………………..309
5.3. BAKANLIK TARAFINDAN ÇIKARILAN GENELGE VE TASLAKLAR……………. 309
5.3.1. TÜR)DEĞİŞİMİNE)İLİŞKİN)SÖZLEŞME)ÖRNEĞİ…………………………… 309