Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

Yılmaz Özbalcı


Baskı Tarihi: Şubat 2012
Sayfa Sayısı: 895
Fiyatı: 80 TL
İndirimli Fiyatı:78,50 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
 • Google
 • Tw
 • Fb

KİTAP TANITIMI

 • Genel Esaslar
 • Amme Alacaklarının Korunması
 • Ödeme
 • Tecil, Tehir, Gecikme Zammı
 • Amme Alacağının Cebren Tahsili
 • Cebren Tahsil ve Esasları
 • Menkul Malların Haczi ve Satışı
 • Zamanaşımı, Terkin, Yasaklar, Cezalar ve Son Hükümler

ÖNSÖZ

Külliyatımızda yer alan bu kitap, Fahri Hesap Uzmanı Yılmaz ÖZBALCI’nın; 1960’lı yılların başından beri harcamakta olduğu yoğun ve kaliteli emeğinin ürünü olarak ortaya çıkmıştır.

Gerek akademik çevrelerde ve, gerekse yargı çevrelerinde, Türk vergi hukukuna ilişkin özgün yorumları ve çözüm önerileri, son derecede de kabul gören Yılmaz ÖZBALCI; temel aldığı salt hukuka bağlılık anlayışı ve sistematiği içerisinde güncelleyerek bu günlere getirdiği eserinin yayın ve telif haklarını, sermayesinin tamamı Maliye Hesap Uzmanlan Vakfı ve Maliye Hesap Uzmanları Demeği’nin bir kuruluşu olan Oluş Yayıncılık A.Ş.ne devretmiş bulunmaktadır.

Biz, Maliye Hesap Uzmanları Vakıf ve Demeği’nin bir kuruluşu olan Oluş Yayıncılık olarak, Üstadımızdan devraldığımız bu değerli birikimi sahipleniyoruz ve, O’nun eserlerini kendisine yaraşır biçimde elden geldiğince yenileyerek-güncelleyerek yaşatmak inancıyla görevimizi yapacağımıza inanıyoruz.

Bu çerçevede Damga Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları Kitabımızın yeni bir baskısını vermekteyiz.

Damga Vergisi Kanununda, 31.12.2004 tarihi itibarıyla yürürlük kazanan 5281 sayılı Kanunla önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikte en önemlisi, damga vergisinin pul yapıştırılmak suretiyle ödenmesi şeklinin kaldırılması; makbuz karşılığı ödemenin asli ödeme şekli haline getirilmiş olmasıdır.

Bunun yanında Kanuna ekli (1) sayılı Tablo yeniden düzenlenip, maktu esasta vergileme sınırlandırılmıştır. 2005 öncesinin vergi tutarı ve nispetleri kanuni nispet ve tutarlar haline getirilmiştir. Avans makbuzları ve diğer bir kısım makbuzların damga vergisi kapsamı dışına çıkarılmış olması da önem taşıyan değişikliktir.

5281 sayılı Kanun değişikliğinden sonra yayımlanan Kanunlarla yapılan değişikliklerle birlikte; 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımlanan 55 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliği ile belirlenen maktu tutarlar ve oranlar, Kanuna ekli (I) sayılı Tabloda yerlerine konulmuştur.

Şubat 2012 tarihi itibarıyla güncel hale getirilen Kitabımızın ilgililere yararlı olmasını dileriz.

 

İÇİNDEKİLER

 • MADDE 1 — Kanunun şümulü
 • AÇIKLAMA VE YORUM 46
 • 1 — Alacağın aidiyeti 46
 • 2— Alacağın mahiyeti 47
 • 3 — Amme alacaklarının madde hükmündeki tasnifi 48
 • a) Asli amme alacakları 48
 • b) Fer’i amme alacakları 49
 • c) Amme hizmeti tatbikatından doğan alacaklar 49
 • d) Takip masrafları 49
 • 4 — Türk Ceza Kanununun para cezalarının tahsil şekli
 • ve hapse tahvili hakkındaki hükümleri 49
 • 5 — Amme alacaklarının vergi, resim, harç ve diğer ala¬
 • caklar olarak sınıflandırılması ve tahakkuk aşaması itibariyle kesinleşmiş olma durumu 50
 • a) Vergi, resim, harçlar, zam ve cezaları 50
 • b) Ek mali yükümler 51
 • c) Sosyal Sigortalar Kurumunun prim ve diğer
 • alacakları 52
 • 6 — 506 sayılı Kanun kapsamında 6183 sayılı Kanun
 • uygulamasının özellikleri ve sistem açısından
 • durumu 52
 • a) Düzenlemenin geneli bakımından 54
 • b) Ödeme vadesi verilip, bu sürenin dolması beklenmeden gecikme zammı uygulanamayacağı
 • cebri takibata girilemeyeceği 55
 • c) İdari para cezalan bakımından durum 56
 • d) Kurumun idari para cezasındaki uygulaması 58
 • e) Gecikme zammına gecikme zammı uygulaması 60
 • MADDE 2 — Tahsili, Tahsili Emval Kanununa atfedilen alacaklar
 • AÇIKLAMA VE YORUM 63
 • 1 — Tahsili Emval Kanunu veya 6183 sayılı Kanuna
 • özel atıf olan hallerde alacağın mahiyeti ve
 • aidiyetine bakılmaz 63
 • 2 — Özel atıf hükümlerinin değerlendirilmesi 63
 • a) 6183 sayılı Kanunun biitiin hükümleri ile uygulanacağı alacaklar 64
 • b) Sadece gecikme zammı uygulama imkânı veren
 • atıflar 64
 • 3 — Tahsili Emval Kanunu veya 6183 sayılı Kanuna
 • atıf yapan Kanunlar 65
 • MADDE 3 — Kanundaki terimler
 • AÇIKLAMA VE YORUM 76
 • 1 — Amme alacağı terimi 76
 • 2 — Amme borçlusu terimi 76
 • a) Amme borcunu ödemek zorunda olan hakiki ve
 • hükmi şahıslar 76
 • b) Vergi mükellefleri 77
 • c) Vergi sorumlusu 77
 • d) 6183 sayılı Kanunun 22 nci maddesindeki
 • sorumluluk 77
 • e) Mirasçılar 78
 • f) Kefil ve yabancı şahıs ve kurumlar temsilcileri 78
 • a a) Kefil 78
 • bb) Yabancı şahıs ve kuramların temsilcileri 79
 • g) Kanuni temsilcilerin durumu 79
 • aa) Vergi Usul Kanunundaki sorumluluk hükmü 80
 • bb) 6183 sayılı Kamımın mükerrer 35 nci madde
 • hükmü 81
 • cc) Vergi Usul Kanunundaki amme alacakları için
 • hangi hüküm uygulanacaktır? 84
 • d d) Kanuni temsilcilerin takibe alınmasında usul 85
 • ee) Kanuni temsilcinin sorumluluğunun zaman
 • itibariyle belirlenmesi 87
 • h) Tasfiye memurlarının sorumluluğu 89
 • ı) Limited şirket ortaklan 89
 • j) Yeminli mali müşavirlerin durumu 90
 • k) Tüzel kişilerin amme borçlusu olması hali 91
 • 3— Alacaklı amme idaresi terimi 94
 • 4 — Tahsil dairesi terimi 95
 • 5— Mal terimi 97
 • 6 — Para cezası terimi 97
 • 7 — Tahsil edilemeyen amme alacağı terimi 97
 • 8— Tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağı
 • terimi 98
 • 9 — Takibat giderleri terimi 98
 • M ADDE 4 — Selahiyetliler ve Mesuliyetleri
 • AÇIKLAMA VE YORUM 113
 • M ADDE 5 — Takibata selahiyetli tahsil dairesi
 • AÇIKLAMA VE YORUM 115
 • 1 — Genel esaslar 115
 • 2— Niyabeten takibat 115
 • a) Niyabet hangi tahsil dairesine verilir? 116
 • b) Borçlu veya mallarının başka mahalde bulunması 116
 • c) Niyabeten neler yaptırılır? 116
 • d) Niyabeten yapılan haciz ve ihtiyati hacze karşı dava açmada ve istihkak iddialarında yetkili
 • mahkeme 117
 • e) Gümrük miişteşarlığına bağlı tahsil dairelerinin alacaklarında niyabet 117
 • MADDE 6 — Yardım mecburiyeti
 • AÇIKLAMA VE YORUM 123
 • MADDE 7 — Borçlunun ölümü
 • AÇIKLAMA VE YORUM 125
 • 1 — 6183 sayılı Kanunun 50 nci madde hükmü 125
 • 2 — Ölüm halinde amme alacağının bulunabileceği
 • safhalar 126
 • a) Ölümden önce ödeme emrinin tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş olması 126
 • b) Tebliğ edilmiş ödeme emri kesinleşmeden
 • borçlunun ölümü 127
 • c) Amme alacağının kesinleşmiş olmasına rağmen
 • ödeme emrinin çıkarılmamış olması 129
 • d) Amme alacağının ölümden önce tahakkuku
 • itibariyle kesinleşmemiş olması 130
 • aa) İhbarnamenin tebliğ edilmiş, davanın açılmamış
 • olması 131
 • bb) Vergi mahkemesinin henüz karar vermemiş
 • olması 132
 • cc) Vergi mahkemesinin tarhiyatı terkin etmiş
 • olması 133
 • dd) Tarhiyatın vergi mahkemesince onanmış
 • Danıştay’dan henüz karar çıkmamış olması 133
 • 3 — Terekenin bir mahkeme veya iflas dairesi
 • tarafından tasfiyesi 134
 • 4 — Mirasın tutulan defter mucibince kabulü 134
 • 5 — Mirasçılar ve sorumluluk hisseleri 135
 • 6— 213 sayılı Kanun kapsamında olmayan alacaklar 136
 • MADDE 8 — Tebliğler ve müddetlerin hesaplanması
 • AÇIKLAMA VE YORUM 141
 • A — SÜRELERİN HESAPLANMASI 141
 • 1 — Kanuni ve idari süreler 141
 • 2 — Sürelerin hesaplanması 142
 • 3 — Mücbir sebepler 142
 • B —TEBLİĞLER 145
 • 1 —6183 sayılı Kanunda öngörülen özel tebliğ
 • usulleri 146
 • a) Belediye lıududları dışındaki köylerde ödenıe
 • emri tebliği 146
 • b) 6183 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre 146
 • 2 — Vergi Usul Kanunu hükümlerine tabi tebliğler 147
 • a) Genel esas 147
 • b) Hüküm ifade etmek bakımından tebliğ 147
 • e) Tebliğ yapılacak kimseler 148
 • d) Bilinen adreste tebliğ 149
 • e) İlan yolu ile tebliğ 149
 • İKİNCİ BÖLÜM Amme Alacaklarının Korunması
 • I
 • TEMİNAT HÜKÜMLERİ
 • MADDE 9 – Teminat isteme
 • AÇIKLAMA 161
 • 1 — Teminat isteme 162
 • 2 — Teminat isteme nedenleri 162
 • a) Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi resim ve harç şeklindeki amme alacaklarında Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesine göre vergi ziyaı cezası veya 359 uncu maddesine göre ceza
 • kesilecek haller 162
 • b) Türkiye’de ikametgâhın bulunmaması 163
 • c) 6183 sayılı Kanunun 9 uncu madde hükmü dışında teminat istenmesi 163
 • 3 — Teminatın Vergi Usul Kanunu kapsamındaki
 • amme alacakları ile sınırlı tutulmasının nedeni 164
 • 4 — Teminatın tutarı ve teminat istenmesinde izlenecek
 • yol 165
 • a) Teminatın tutarı 165
 • aa) Genel olarak 165
 • bb) Sonradan doğacak gecikme faizi ve gecikme zamları. 165
 • b) İzlenen yol 166
 • 5 — Diğer hususlar 167
 • a) Teminat kimden istenir? 167
 • b) Teminat istemede şiire 167
 • c) Müeyyide 168
 • d) Teminat olarak alınan kıymetlerin muhafazası ve haczi 168 MADDE 10 — Teminat ve değerlemesi
 • AÇIKLAMA 175
 • 1 — Para 175
 • 2 — Bankalar ve özel finans kurumlan tarafından
 • verilen süresiz teminat mektupları 176
 • — 5234 sayılı Kanun değişikliği öncesi 176
 • 3 — Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç
 • borçlanma senetleri veya bunlar yerine geçen belgeler 177
 • 4 — Hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahvilat 177
 • 5 — İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından
 • gösterilen ve amme idarelerince haciz varakalarına müsteniden haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar 178
 • a) Değer takdiri 178
 • b) Özellik taşıyan durumlar 178
 • c) İdare menkul mal teminatının kabulünden
 • çekinebilir mi? 180
 • 6 — Teminatın tamamlanması 180
 • 7 — Teminatın değiştirilmesi 181
 • 8 — 6183 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi dışında verilen
 • teminatlarda durum 182
 • 9 — Teminatın iadesi 184
 • a) Başlıca durumlar 184
 • b) Teminatın ilgili borçla sınırlı olarak kullanılması 186
 • MADDE 11 — Şahsi kefalet
 • AÇIKLAMA 189
 • 1 — Şahsi kefalette esaslar ve miktar 189
 • 2 — Şahsi kefilde aranacak nitelikler 191
 • 3 — Şahsi kefalette şekil 191
 • 4 — Amme alacağını ödeyen kefile belge verilmesi 192
 • M ADDE 12 — Teminat hükmünde olan eşya
 • AÇIKLAMA 195
 • 1— Mahiyeti 195
 • 2 — Teminat hükmünde olan eşya, bulundukları yerler
 • ve ilgili amme alacakları 196
 • 3 — Teminat dışında kalan eşya ve malzeme 197
 • a) Gayrimenkul sahibinin demirbaş eşyası 197
 • b) Otel, han ve pansiyonlarda misafir ve kiracılara
 • ait eşya 197
 • 4 — Teminat hükmünde olan eşya üzerinde
 • üçüncü şahısların istihkak iddiaları 198
 • II
 • İHTİYATİ HACİZ
 • MADDE 13 — İhtiyati haciz
 • AÇIKLAMA 202
 • 1 — Tanımı ve mahiyeti 202
 • a) Henüz tahakkuk etmemiş borçlar 202
 • b) Tahakkuk etmiş olduğu halde ödeme vadesi
 • gelmemiş amme alacakları 203
 • c) Amme alacağının tahakkuk etmiş ve ödeme vadesi de dolmuş olduğu halde henüz ödeme emrinin çıkarılmamış olduğu durumlar 203
 • d) Ödeme emrinin tebliğinden sonra ihtiyati haciz uygulanamaz, kesin haciz uygulanması gerekir 204
 • e) Değişik safhalarda birden fazla borcun bulunması 205
 • 2 — İhtiyati hacizde muhatap 205
 • a) Asıl borçlu 206
 • b) Kanuni temsilciler ve diğer sorumluların durumu 206
 • acı) Limited şirket ortaklan 206
 • bb) Kanuni temsilciler 207
 • cc) Kefiller, yabancı şahıs ve kurum temsilcileri 207
 • dd) Mirasçılar 207
 • ee) Şcıhıs şirketi ortakları 207
 • 3 — İhtiyati hacizde usul 207
 • a) Tahakkuk etmemiş amme alacakları için ihtiyati tahakkuk kararı alınması 208
 • b) İhtiyati haciz karan alınması 208
 • c) İhtiyati haciz varakasının düzenlenip onaylanması 209
 • 4 — İhtiyati haciz nedenleri 209
 • a) 9 uncu madde gereğince teminat istenmesini
 • mucip hallerin mevcut olması 209
 • aa) 6183 sayılı Kanunun kabul edildiği tarihteki
 • düzenleme bütünü itibariyle durum 210
 • bb) Bugünkü durum 213
 • b) Borçlunun belli ikâmetgâhının olmaması 214
 • c) Borçlu kaçmışsa veya kaçması, mallarını kaçırma
 • ve hileli yollara sapması ihtimali varsa 215
 • d) Borçludan teminat göstermesi istendiği halde, belli müddette teminat veya kefil göstermemiş veya gösterdiği kefil kabül edilmemişse 216
 • e) Mal bildirimine çağrılan borçlunun belli müddet içinde mal bildiriminde bulunmaması veya noksan bildirimde bulunması 216
 • fi Hüküm sadır olmuş olsun olmasın para cezasını müstelzim fiil dolayısı ile amme davası açılmış olması 217
 • g) İptali istenen muamelelerle ilgili malların elden
 • çıkarılması 218
 • 5— Diğer hususlar 219
 • a) ihtiyati haciz mecburiyeti 219
 • b) İhtiyati haczin hiç bir müddetle kayıtlı olmaksızın uygulanacağı 219
 • c) İhtiyati haciz konusu amme alacakları nasıl
 • takip edilmelidir? 220
 • d) İhtiyati haciz uygulamasında para, hazine tahvil ve bonoları, esham ve tahvilat gibi değerlerin durumu 221
 • e) İhtiyati hacizde istihkak iddiası 223
 • f) Tüzel kişiliği haiz şahıs şirketi ortakları 224
 • g) Ölüm halinde mirasçılarda ihtiyati haciz 224
 • lı) İhtiyati haciz uygulama şekli 224
 • MADDE 14 — İhtiyati hacizde borçlu tarafından gösterilecek teminat
 • AÇIKLAMA VE YORUM 237
 • MADDE 15 —İhtiyati hacze itiraz
 • AÇIKLAMA VE YORUM 239
 • 1 — Dava açacak olanlar 239
 • 2 — Dava açma süresi 239
 • 3 — Yetkili vergi mahkemesi 240
 • 4 — Dava yürütmeyi etkilemez 240
 • 5 — Dava nedenleri 241
 • MADDE 16 — İhtiyati haczin kaldırılması
 • AÇIKLAMA VE YORUM 251
 • III
 • İHTİYATİ TAHAKKUK
 • MADDE 17 — İhtiyati tahakkuk
 • AÇIKLAMA VE YORUM 253
 • 1 — İhtiyati tahakkukun uygulanacağı amme alacakları 254
 • 2 — İhtiyati tahakkukta izlenmesi gereken yol 255
 • 3 — İhtiyati tahakkuk nedenleri 255
 • a) 9 uncu maddeye göre teminat istenmesini
 • gerektiren hallerin bulunması 255
 • b) Borçlunun belli ikametgahının bulunmaması 256
 • c) Borçlunun kaçmış olması veya kaçması mallarını kaçırması ve hileli yollara başvurma ihtimalinin bulunması 257
 • d) Mal bildirimine çağrılan borçlunun belli müddet içinde mal bildiriminde bulunmamış veya noksan bildirimde bulunmuş olması 257
 • e) Amme alacağının tahsiline engel olmaya bağlı
 • olarak yapılan ihtiyati tahakkuk 257
 • J) Teşebbüsün muvazaalı olması, hakikatte başkasına
 • aidiyeti hakkında delillerin bulunmuş olması 258
 • MADDE 18 — İhtiyati tahakkukun neticeleri
 • AÇIKLAMA VE YORUM 263
 • 1 — Matrahı belli olan vergi ve resimler ve cezalarında
 • ihtiyati tahakkuk 264
 • 2 — Matrahı belli olmayan vergi ve resimler ve cezaları 264
 • a) Geçmiş yıllara ait olanlar 265
 • b) Cari yıla ait vergiler 266
 • 3 — Matrahı belli olmayan vergi ve resimlerle ilgili
 • geçici takdirlerin yapılması 267
 • 4 — Tahsil zamanı 267
 • MADDE 19 — İhtiyati tahakkukun düzeltilmesi
 • AÇIKLAMA VE YORUM 269
 • 1 — Beyannameye müstenit tarhiyatta 269
 • 2 — Dava konusu yapılması söz konusu olacak
 • tarhiyatlarda 271
 • MADDE 20 — İhtiyati tahakkuka itiraz
 • AÇIKLAMA VE YORUM 273
 • IV
 • DİĞER KORUNMA HÜKÜMLERİ
 • MADDE 21 — Amme alacaklarında rüçhan hakkı
 • AÇIKLAMA VE YORUM 279
 • 1 — Genel esas 279
 • 2 — Paraya çevrilme tarihi 280
 • aavta
 • 3 Hacze iştirakte kamu alacaklarının öncelik sırası 280
 • 4— Rehinli alacaklar 280
 • a) Gümrük vergileri, bina ve arazi vergileri 280
 • b) Eşya ve gayrimenkulun ayıtından doğan vergilerin cezaları 281
 • c) Katma değer vergisi, zam ve cezaları 281
 • d) Veraset ve intikal vergisi 281
 • e) Relinin nıuteberliği 281
 • f) Rehinden önce konulmuş haciz olması 281
 • 5 — Borçlunun iflası, mirasın reddi, terekenin resmi
 • tasfiyesi halleri 283
 • 6 — İhtiyati hacizde 21 inci madde uygulaması 284
 • .MADDE 22 — Amme alacaklarını kesip ödemek mecburiyetinde olanlar
 • AÇIKLAMA VE YORUM 291
 • 1— Kapsam 291
 • 2 — Vergi kanunlarındaki düzenlemeler 291
 • 3 — Alacağın kesinleşmiş olması 292
 • 4 — Kesilmesi gereken verginin asıl borçlu tarafından
 • ödenmiş olması 292
 • MADDE 22/A —Amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ile işlem yapanların sorumlulukları
 • AÇIKLAMA VE YORUM 293
 • 1 — Borcu yoktur yazısı aranacak ödemeler 294
 • 2 — Sorumluluk aranacak borçlar 296
 • 3— Yaptırım 296
 • MADDE 23 —Tahsil edilen amme alacaklarından yapılacak reddiyat sebebiyle mahsuplar AÇIKLAMA VE YORUM 297
 • 1 — 23 üncü madde hükmü, amme alacağının korunması
 • ile ilgili bir hükümdür 297
 • 2 — Amme alacağının reddedilecek safhaya gelmiş
 • olması 298
 • 3 — Uygulamada durum 298
 • MADDE 24 — İptal davası açılması
 • AÇIKLAMA VE YORUM 309
 • 1 — İptal davasının mahiyeti ve konusu 309
 • 2 — İptal davası açmada şartlar 311
 • a) Amme alacağının kesinleşmiş olması 311
 • a a) Geneli ile durum 311
 • bb) İhtiyati tahakkuk iptal davasına imkân vermez 312
 • b) Borçlu nezdinde yapılan takibatın sonuçsuz
 • kalması 312
 • 3 — İptal davasında görev ve yetki 313
 • 4 — Diğer hususlar 313
 • MADDE 25 — İptal talebinde muhatap
 • AÇIKLAMA VE YORUM 317
 • MADDE 26 — Hükümsüz sayılmada zamanaşımı
 • AÇIKLAMA VE YORUM 321
 • MADDE 27 — İvazsız tasarrufların hükümsüzlüğü
 • AÇIKLAMA VE YORUM 323
 • MADDE 28 — Bağışlama sayılan tasarruflar
 • AÇIKLAMA VE YORUM 325
 • MADDE 29 — Hükümsüz sayılan diğer tasarruflar
 • AÇIKLAMA VE YORUM 331
 • MADDE 30 —Amme alacağının tahsiline imkan bırakmamak maksadiyle yapılan tasarruflar
 • AÇIKLAMA VE YORUM 335
 • 1— Genel olarak 335
 • 2— İspat külfeti 335
 • MADDE 31 — Üçüncü şahısların hakları ve mecburiyetleri
 • AÇIKLAMA VE YORUM 341
 • MADDE 32 — Tasfiye halinde vazifeler
 • AÇIKLAMA VE YORUM 345
 • MADDE 33 — Tasfiye halinde mesuliyet
 • AÇIKLAMA VE YORUM 347
 • MADDE 34 — Ortaklığın feshini isteme
 • AÇIKLAMA VE YORUM 351
 • 1 — Ortaklığa yönelme için şartlar 351
 • 2 — Ortaklığın feshinin istenmesi 352
 • 3 — Diğer hususlar 353
 • MADDE 35 — Limited şirketlerin amme borçları
 • AÇIKLAMA VE YORUM 355
 • 1 — Sorumluluk Sermaye Payına Bağlıdır 355
 • 2 — Ortaklar hakkmdaki takibe nasıl başlanacağı 356
 • 3 — Ortaklar hakkında hangi aşamada takibe
 • başlanacağı 356
 • 4 — Ortakların kendi aralarındaki ilişki 357
 • 5 — Ortaklar hakkında takibe nasıl başlanacağı 358
 • 6 — Ortaklık payının devri 358
 • 7 — Borcun doğduğu ve ödenmesi gerektiği
 • zamanlarda ortakların faklı olması 359
 • 8 — Müdür tayin edilmemiş olması 360
 • 9 — 5766 sayılı Kanun değişikliği bakımından
 • yürürlük 360
 • MÜKERRER MADDE 35 — Kanuni temsilcilerin sorumluluğu
 • AÇIKLAMA VE YORUM 371
 • 1— Maddenin konuluş amacı Vergi Usul kanununa tabi olmayan amme alacaklarında da kanuni temsilcilerin sorumluluğunu sağlamaktır 371
 • 2 — Sorumlu kanuni temsilciler 372
 • 3 — Sorumlular hakkında takibe ne zaman
 • başlanacağı 373
 • 4 — Kanuni temsilcilerin değişmiş olması 374
 • 5 — Vergi Usul Kanununda düzenlenen
 • sorumlulukla ilişki 374
 • 6 — 35’inci ve mükerrer 35’inci maddelerin
 • uygulanmasında öncelik sorunu 375
 • 7 — 5766 sayılı Kanun değişikliği bakımından
 • yürürlük 376
 • MADDE 36 — Birleşme, devir ve şekil değiştirme halleri
 • AÇIKLAMA VE YORUM 381
 • MADDE 36/A — Yurt dışı çıkış tahdidi
 • AÇIKLAMA VE YORUM 383
 • 1 — Yurt dışı çıkış yasağına konu olacak alacaklar 384
 • 2 — Yurt dışı çıkış yasağı uygulanacak kişiler 384
 • 3 — İhtiyati haciz uygulanması durumu 385
 • 4 — Alacak tutarı 385
 • 5— Yasağın kalkması 385
 • 6 — Hastalık ve iş bağlantısı nedeniyle yasağın
 • kaldırılması 386
 • 7— Yurt dışına çıkma yasağına karşı dava yolu 386
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ödeme
 • MADDE 37 – Ödeme zamanı ve önce ödeme
 • AÇIKLAMA 389
 • I — VERGİ USUL KANUNU KAPSAMINA GİREN VERGİ,
 • RESİM VE HARÇLAR 390
 • A — HUSUSİ KANUNLARINDAKİ ÖDEME VADESİ 390
 • 1 — Gelir vergisinde 391
 • a) Genel olarak 391
 • b) Gelirlerinin büyük kısmı zirai kazançtan
 • oluşanlar 391
 • c) Öliim ve memleketi terk hali 391
 • 2 — Kurumlar vergisinde 393
 • a) Genel olarak 393
 • b) Özellik taşıyan durumlar 393
 • aa) Tasfiye halinde 393
 • bb) Birleşme halinde 394
 • c) Devir ve bölünmelerde 394
 • aa) Genel olarak 394
 • bb) Diğer hallerde 395
 • d) Kurum kazancı üzerinden stopaj suretiyle ödenen
 • vergi 395
 • aa) 4842 sayılı Kanun düzenlemesine göre 395
 • bb) Tasfiye, birleşme, devir ve bölünme hallerinde 395
 • 3 — Gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetindeki
 • geçici vergi 396
 • 4 — Veraset ve intikal vergisinde 396
 • 5 — Katma değer vergisinde 397
 • B) SÜRELERİN UZAMASINDA ÖDEME VADESİ 397
 • 1 —Mücbir sebep, zor durum, ölüm ve diğer
 • nedenlerle süre uzaması 397
 • 2 —Veraset ve intikal vergisinde ek süre bakımından
 • durum 398
 • 3 — Ödeme süresinin Maliye Bakanlığınca uzatılması 398
 • a) Genel olarak 398
 • b) Mücbir sebebe bağlı süre uzatımı 399
 • c) Beyanname verme ve ödeme sürelerinde yetki 399
 • C) İKMALEN VE RE’SEN SALINAN VERGİLERİN ÖDENMESİ 400
 • 1 — Genel Olarak 400
 • 2 —Veraset ve İntikal Vergisinde re’sen tarhedilen
 • vergilerde ödeme vadesi 400
 • 3 —İkmalen ve re’sen tarhedilen vergilerin
 • vergi mahkemeleri kararları üzerine ödenmesi 402
 • 4 — Yürütmenin durdurulması hali 402
 • 5 — Dosyanın işlemden kaldırılması 402
 • D) VERGİNİN İDARECE TARHINDA ÖDEME 403
 • E) TEMİNAT GÖSTERİLMESİ HALİNDE ÖDEME 403
 • acı) Kanun hükmü ve geçmiş dönem uygulamaları 451
 • bb) 393 Seri Nolıt Tahsilat Genel Tebliği ile
 • yapılan düzenleme 451
 • d) Banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlarda ödeme 452
 • MADDE 42 —Çekle veya münakale emri ile ödemeye ait hususi hükümler
 • AÇIKLAMA VE YORUM 455
 • MADDE 43 — Çeklerde tanzim tarihi
 • AÇIKLAMA VE YORUM 457
 • MADDE 44 — Hususi ödeme şekillerinde ödeme tarihi
 • AÇIKLAMA VE YORUM 459
 • MADDE 45 — Vergi cüzdanları
 • AÇIKLAMA VE YORUM 461
 • MADDE 46 — Ödemenin ispatı
 • AÇIKLAMA VE YORUM 463
 • MADDE 47 — Ödemenin mahsup edileceği alacaklar
 • AÇIKLAMA VE YORUM 465
 • 1 — Rızaen yapılan ödemelerde mahsup 466
 • a) Ödeme süresi başlamış henüz vadesi geçmemiş alacaklar 466
 • b) İçinde bulunulan takvim yılında zamanaşımına uğrayacak alacaklar 467
 • c) Aynı tarihte zamanaşımına uğrayacak birden fazla alacak bulunması 468
 • d) Vadesi önce gelen ve teminatsız veya az teminatlı alacaklar 468
 • e) Teminatsız veya az teminatlı borç bulunduğunda, rızaen ödeme ile teminatın çözülmesi mümkün
 • değildir 469
 • f) Alacak asılları ve fer’ileri itibariyle durum 469
 • g) Aynı tahsil dairesi alacakları 470
 • 2 — Cebren tahsilatta durum 470
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Tecil, Tehir, Gecikme Zammı
 • MADDE 48 – Tecil
 • AÇIKLAMAVE YORUM 474
 • 1 — Uygulanacağı alacaklar 474
 • 2 — Tecil ne zaman istenir? 475
 • 3 — Tecil yetkisi 475
 • 4 — Tecil mecburi değildir 476
 • 5 — Tecil şartları 476
 • a) Borçlunun yazılı talepte bulunması 476
 • b) Çok zor durum şartı 476
 • c) Teminat gösterilmesi şartı 477
 • d) Faiz şartı 478
 • e) Tecil de süre 478
 • f) Yan şart iyi niyet ilkesi 478
 • 6 — Çok zor durum şartının değerlendirilmesi 479
 • a) Çok zor durum değerlemesinde inceleme 480
 • aa) Mali bünye analizleri 480
 • 1 — Özsermayenin aktif toplamına oranı 480
 • 2— Borçlar toplamının (kısa ve uzun
 • vadeli) net aktif toplamına oranı 480
 • 3 — Borçlar toplamının (kısa ve uzun
 • vadeli) pasif tutarına oranı 480
 • bb) Likidite analizleri 481
 • 1 — Cari oran 481
 • 2 — Likidite oranı 481
 • 3 — Nakit oranı 481
 • cc) Diğer hususlar 481
 • b) Değerlendirme formuna göre yapılan uygulama 482
 • 7— Süreli red 484
 • a) Süreli red hangi aşamadaki tecil talepleri ile
 • ilgilidir 484
 • b) Süreli redde ne kadar vade verilecektir 485
 • Savfa
 • c) Ödemenin verilen sürede yapılmaması 485
 • 8 — İki yıllık tecil süresi itibariyle durum 486
 • 9 — Tecil faizinin hesaplanması 486
 • 10 — Tecil faizinin değişmesi 488
 • a) Tecil faizi oranının indirilmesi 488
 • b) Tecil faizi oranın yükseltilmesi 488
 • 11 — Taksidin erken ödenmesi 489
 • 12 — Gecikme zammının bulunduğu durumlar 489
 • 13 — Tecil şartlarına uyulmaması 489
 • a) Mücbir sebep bulunması 489
 • b) Takipte usul 490
 • c) Tecil edilen alacağın gecikme zammı uygulanmayan alacaklardan olması 490
 • MADDE 49 — İcranın kaza mercilerince tehiri
 • AÇIKLAMA VE YORUM 495
 • MADDE 50 — Ölüm halinde takibin geri bırakılması
 • AÇIKLAMA VE YORUM 497
 • 1 — Borçlunun aile fertlerinden birinin ölümü hali 497
 • 2 — Borçlunun ölümü 498
 • 3 — Mirasçıların şahsen takibi 498
 • MADDE 51 — Gecikme zammı, nisbet ve hesabı
 • AÇIKLAMA VE YORUM 499
 • 1 — Ödeme vadesinin dolmuş olması 499
 • 2 — Gecikme zammı oranı 499
 • a) Kanuni oran 499
 • b) Bakanlar Kurulu Kararı ile oran tespiti 500
 • 3 — Gecikme zammı hesabı 500
 • a) Süre hesabında esaslar 500
 • aa) Ay hesabı 500
 • bb) Sürenin başlangıcı 501
 • cc) Sürenin bitimi 501
 • dd) Sürenin bitiminin tatile rastlaması 502
 • b) Gecikme zammının günlük uygulamasında
 • hesaplama 503
 • c) 430 Seri Nolu Genel Tebliğdeki örnek 503
 • 4 — Gecikme zammında asgari tutar 504
 • 5 — Gecikme zammında üst sınır yoktur 504
 • 6 — Gecikme zammı oranının değişmesi 504
 • 7 — Ceza mahiyetindeki amme alacakları 506
 • a) Vergi Usul Kanununa göre kesilen cezalar 506
 • aa) Vergi ziyaı cezası 506
 • 1- Kesilen cezaya karşı vergi mahkemesinde dava açılmaması 506
 • 2- Uzlaşma halinde ödeme vadesi 506
 • 3- Ceza indiriminde durum 506
 • 4- Kesilen cezaya karşı dava yoluna başvurulması 507
 • 5- Vergi mahkemesi kararının Danıştay’ca bozulması 507
 • 6- Özel haller 508
 • bb) Diğer vergi cezaları 508
 • b) 5510 sayılı Sosyal Güvgenlik Kanununa göre
 • durum 508
 • c) Mahkemeler tarafından verilen ve ceza mahiyetinde
 • olan amme alacakları 509
 • 8 — Gecikme zammının takibi 509
 • 9 — Ölüm halinde gecikme zammı 509
 • 10 — Mücbir sebep hallerinde durum 510
 • 11 — Teminatlı alacaklarda ve hacizli mallarda
 • paraya çevirme süresi 510
 • 12 — Bileşik faiz hesabı ile gecikme zammı hesabı 510
 • MADDE 52 —Gecikme zammında tatbikat müddeti ve
 • diğer hükümler
 • AÇIKLAMA VE YORUM 511
 • 1 — Gecikme zammı uygulama müddetinin başlangıcı 511
 • a) Dava açma süresinden sonra vergi mahkemesine başvurulması 511
 • b) Davanın açılmış sayılması
 • Dosyanın işlemden kaldırılması 511
 • c) Yürütmenin durdurulması 512
 • d) Kay di ihtirazı ile yapılan beyanlarda durum 514
 • e) Alacağın teminata bağlanmış olmasının etkisi 514
 • 2 — Gecikme zammı uygulama müddetinin sonu 515
 • a) Alacağın aslının ödenmiş veya tahsil edilmiş
 • olması 515
 • b) Amme alacağının tecil edilmesi 515
 • c) İflasın açılması 515
 • d) Aciz hali 515
 • e) Yetkili makamlar tarafından el konulma veya faaliyetin durdurulması hali 516
 • 3 — Gecikme zammı uygulama müddetinde durma
 • halleri 517
 • a) Mirasçılarda bekleme müddeti 517
 • b) Mücbir sebebler 517
 • 4 — Gecikme zammına karşı dava yoluna başvurulması 520
 • MADDE 53 — Köylerde gecikme zammı
 • AÇIKLAMA VE YORUM 543
 • İKİNCİ KISIM Amme Alacağının Cebren Tahsili
 • BİRİNCİ BÖLÜM Cebren Tahsil ve Takip Esasları
 • MADDE 54 — Cebren tahsil ve şekilleri
 • AÇIKLAMA VE YORUM 549
 • 1 — Cebren tahsilat safhasının başlaması 550
 • 2 — Cebren tahsil şekilleri 551
 • a) Teminatın paraya çevrilmesi veya kefilin takibi 551
 • b) Borçlu mallarının haczi 551
 • c) Borçlunun iflasının istenmesi 551
 • 3 — Cebren takibatta sıra 552
 • MADDE 55 — Ödeme emri
 • AÇIKLAMA VE YORUM 556
 • 1 — Ödeme emri hangi hallerde çıkarılır 556
 • a) Genel olarak 556
 • b) Özel haller 557
 • cıcı) İkmalen ve re ‘sen tarhedilen vergiler için vergi
 • mahkemesi kararı üzerine ihbarname çıkarılması cebri takibat için yeterli değildir.
 • Ayrıca ödeme emri çıkarılması gerekir 557
 • bb) Bozma kararlarında 558
 • cc) 6183 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca
 • vade verilmesi gereken haller 559
 • dd) Yürütme durdurma kararı bulunması 559
 • ee) Sorumlular hakkında yapılacak takibatta
 • durum 560
 • 2 — Ödeme emrinin içeriği 563
 • 3 — Ödeme emirlerinin tebliği 564
 • a) Genel olarak 564
 • b) Belediye hududu dışındaki köylerde ödeme emri
 • tebliği 564
 • 4 — Ödeme emirlerindeki hatalar 565
 • 5 — Borçluya ait malları ellerinde bulunduranlar 566
 • 6— Kesinleşmemiş veya ödeme vadesi dolmamış
 • amme alacakları 566
 • MADDE 56 — Teminatlı alacaklarda takip
 • AÇIKLAMA VE YORUM 593
 • 1 — Yazının tebliğ esaslarına göre tebliği gerekir 593
 • 2 — Yazı dava konusu yapılabilir 594
 • 3 — Teminatlı alacaklar hangileridir? 596
 • 4 — Teminat paraya çevrilmeden diğer şekillerde cebren
 • tahsil yollarına başvurulmaz 596
 • 5 — İkmalen ve re’sen tarhedilip dava konusu yapılan
 • vergi ve cezalarda yargı organı kararı üzerine önce
 • ödeme vadesini belirleyen ihbarnamenin çıkanlması gerekir 597
 • 6— Ödeme emrine karşı dava açılması dolayısı ile
 • teminat alınmış olması 598
 • MADDE 57 —Kefil ve yabancı veya kurumlar mümessillerini takip
 • AÇIKLAMA VE YORUM 603
 • MADDE 58 — Ödeme emrine itiraz
 • AÇIKLAMA VE YORUM 606
 • 1 — İçerdiği ibareler itibariyle madde metni 606
 • 2 — Dava açma nedenleri 607
 • a) Borcun olmadığı 607
 • aa) Borç tamamen ödenmiştir 607
 • bb) Mahsup durumu 608
 • cc) Vadenin dolmamış olması 608
 • dd) Tahakkukla ilgili tebligatın geçersizliği 608
 • ee) Tahakkukla ilgili zamanaşımı 609
 • ff) Amme alacağını kaldıran diğer nedenler 609
 • gg) Tahakkuk aşaması ile ilgili diğer hususlar 611
 • hh) Düzeltme talebi bakımından durum 611
 • ii) Af nedeniyle borcun kalkması 613
 • jj) Muafiyet iddiası 614
 • b) Borcun kısmen ödendiği 614
 • c) Borcun zamanaşımına uğramış olduğu 614
 • 3— Dava açma süresi 614
 • 4 — Karara bağlama 614
 • 5— Yetkili mahkeme 615
 • 6— Kısmi dava açma 615
 • 7 — Davanın sonuçları 615
 • 8 — Ödeme emrine karşı açılacak davada
 • yürütmenin durdurulması kararı alınmasına
 • ayrıca ihtiyaç var mıdır? 616
 • 9 — Danıştaya başvurma 617
 • 10 — Haksız çıkma zammı 617
 • 11— Düzeltme istekleri 618
 • MADDE 59 — Mal bildirimi
 • AÇIKLAMA VE YORUM 651
 • 1 — Başlıca hususlar 651
 • 2 — Ödeme emrine karşı dava açıldığında mal bildirimi 653
 • 3 — Diğer hususlar 653
 • MADDE 60 — Mal bildiriminde bulunmayanlar
 • AÇIKLAMA VE YORUM 655
 • MADDE 61 — Mal edinme ve mal artmaları
 • AÇIKLAMA VE YORUM 661
 • MADDE 62 — Haciz
 • AÇIKLAMA VE YORUM 663
 • 1 — Haczedilecek malların tespitinde dikkat edilecek
 • hususlar 664
 • 2 — Hacze karşı yargıya başvurma 667
 • a) Vergi mahkemelerinde dava açma 667
 • b) idare mahkemesinde dava açma 668
 • c) Dava açma süresi 668
 • d) Yürütmenin durması 669
 • e) Hacze karşı açılacak davalarda ileri sürülebilecek hususlar 669
 • f) Hacze itiraz ile istihkak iddiası farkı 671
 • 3 — Düzeltme talebinin bulunması 671
 • 4— Şirket ortağının borçları ile adi ortaklık
 • borçlarından dolayı yapılacak hacizler 672
 • MADDE 63 — Diğer hakların paraya çevrilmesi
 • AÇIKLAMA VE YORUM 687
 • MADDE 64 — Haciz varakası
 • AÇIKLAMA VE YORUM 693
 • MADDE 65 — Köylerde haciz
 • AÇIKLAMA VE YORUM 699
 • MADDE 66 —Borçlu elinde haczedilen mallara karşı istihkak iddiaları
 • AÇIKLAMA VE YORUM 701
 • MADDE 67 — Üçüncü şahıs elinde haczedilen mallara karşı istihkak iddiaları
 • AÇIKLAMA VE YORUM 709
 • MADDE 68 — İstihkak iddiaları ile ilgili diğer hükümler
 • AÇIKLAMA VE YORUM 713
 • 1 — İstihkak iddialarına bakacak mahkemeler 713
 • 2 — İstihkak davalarında karar verme usulü 713
 • 3 — Teminat karşılığı icranın ertelenmesi 713
 • MADDE 69 — Amme idareleri arasında hacze iştirak
 • AÇIKLAMA VE YORUM 721
 • MADDE 70 — Haczedilemeyecek mallar
 • AÇIKLAMA VE YORUM 725
 • MADDE 71 — Kısmen haczedilebilen gelirler
 • AÇIKLAMA VE YORUM 735
 • MADDE 72 — Yetişmemiş mahsullerin haczi
 • AÇIKLAMA VE YORUM 737
 • MADDE 73 — Haczin neticeleri
 • AÇIKLAMA VE YORUM 739
 • MADDE 74 — Paraya çevirme
 • AÇIKLAMA VE YORUM 743
 • 1 — Paraya çevirme 743
 • 2 — Mahsup sırası 743
 • 3 — Satışın tehiri 744
 • MADDE 75 — Aciz hali
 • AÇIKLAMA VE YORUM 745
 • 1 — Aciz halinin tahakkuku 745
 • 2 — Aciz halinin tesbiti 745
 • 3 — Aciz halinin tesbitinde nelere dikkat edilecektir? 746
 • MADDE 76 — Aczin Neticeleri
 • AÇIKLAMA VE YORUM 747
 • 1 — Aciz halinin doğurduğu sonuçlar 747
 • 2 — Aciz halindeki borçlunun mali durumunun takibi 747
 • 3 — Aciz halinde iken borcu tecil edilen borçlunun
 • yapmağa mecbur olduğu bildirimler 748
 • 4 — Aciz halinde zamanaşımının durumu 748
 • İKİNCİ BÖLÜM Menkul Malların Haczi ve Satışı
 • M ADDE 77 — Menkul malların haczi
 • AÇIKLAMA VE YORUM 749
 • \LADDE 78 — Haciz sırasında bulunacaklar ve haciz zaptı
 • AÇIKLAMA VE YORUM 753
 • 1 — Haciz sırasında bulunacaklar 754
 • 2 — Gıyapta haciz 754
 • 3 — Hacizden önce borcun ödenmesi 754
 • 4 — Haczin yapılması (Haciz tutanağının düzenlenmesi) 755
 • 5 — Haciz tutanağının tebliğ edilmesi 756
 • a) Huzurda yapılan hacizlerde 756
 • b) Gıyapta yapılan hacizlerde 756
 • 6 — Haczin ne zaman içinde yapılacağı 756
 • MADDE 79 — Üçüncü şahıslardaki menkul malların, alacak
 • ve hakların haczi AÇIKLAMA VE YORUM 759
 • 1 — Haciz bildirisi ile yapılan hacizler 759
 • 2 — Üçüncü şahısların vecibeleri 760
 • MADDE 80 — Zor kullanma
 • AÇIKLAMA VE YORUM 767
 • 1 — Zor kullanma, kapalı ve kilitli yerlerin açtırılması 767
 • 2 — Borçlu üzerindeki malların haczi 768
 • MADDE 81 — Hacizde değerleme
 • AÇIKLAMA VE YORUM 769
 • 1 — Değerlemeyi kim ve nasıl yapar? 769
 • 2 — Köylerde ve Köy Kanunu uygulanan bucaklarda
 • değerlemeyi kim yapar? 769
 • 3 — Hacizde bilirkişiye değer biçtirilmesi 770
 • 4 — Menkul malların değerlendirme şekli 771
 • MADDE 82 — Haczedilen menkul malların korunması
 • AÇIKLAMA VE YORUM 773
 • 1 — Haczedilen menkul malların tahsil dairesince
 • korunması ve saklanması 773
 • 2 — Sair menkul malların korunma şekli 774
 • MADDE 83 —Menkul malları koruyacak olanların mecburiyet ve mes’uliyetleri AÇIKLAMA VE YORUM 775
 • 1 — Hacizli malların aynen iade edilmesi 775
 • 2 — Hacizli malların nerede iade edileceği 775
 • 3 — Hacizli malları talep üzerine geri vermeyeceklerin
 • sorumlulukları 776
 • a) Cezai sorumlulukları 776
 • b) Hukuki sorumlulukları 776
 • MADDE 84 — Menkul malların satışı
 • AÇIKLAMA VE YORUM 781
 • 1 — Satışı kim yapar? 781
 • 2 — Satışta süre 781
 • 3 — Satışına öncelik tanınan mallar 782
 • 4 — Hacizli menkul malların üç ay içinde satılamaması
 • hali 782
 • 5 — Hacizli menkul malların bir kısmının satışı ile
 • amme alacağının karşılanması hali 782
 • 6 — Borçlunun satıştan önce borcunu (fer’ileri dahil)
 • ödemesi hali 783
 • MADDE 85 — Satış şekli, artırma ve ilan
 • AÇIKLAMA VE YORUM 787
 • 1 — Satış gününün saptanması ve ilanı 788
 • 2 — Satış yeri ve şekli 788
 • 3 — Satış tutanağının düzenlenmesi 789
 • 4 — Satış bedelinin tahsili ve vezneye yatırılması 790
 • 5 — Tellallık resminin ödenmesi 791
 • MADDE 86 — Müşterinin malı almaktan vazgeçmesi
 • AÇIKLAMA VE YORUM 795
 • MADDE 87 — Satılmayan menkul mallar
 • AÇIKLAMA VE YORUM 797
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Gayrimenkul Malların Haczi ve Satışı
 • MADDE 88 — Gayrimenkul malların, gemilerin haczi
 • AÇIKLAMA VE YORUM 799
 • MADDE 89 — Haczin rehinli alacaklılara bildirilmesi
 • AÇIKLAMA VE YORUM 805
 • MADDE 90 — Satış ve satış komisyonları
 • AÇIKLAMA VE YORUM 807
 • 1 — Satış komisyonu 807
 • 2 — Gayrimenkullerin satış şekli 808
 • 3 — Satış komisyonunun ve icra dairesinin karşılıklı
 • ödevleri ve mükellefiyetleri 808
 • MADDE 91 — Gayrimenkullere değer biçme
 • AÇIKLAMA VE YORUM 809
 • 1 — Satış komisyonundan gayrimenkule değer
 • biçilmesinin istenmesi 809
 • 2 — Gayrimenkullere ve gemilere değer biçilmesi 809
 • MADDE 92 — Gayrimenkullerin satış şartnamesi
 • AÇIKLAMA VE YORUM 811
 • MADDE 93 — Gayrimenkul satışında ilan
 • AÇIKLAMA VE YORUM 813
 • MADDE 94 — Gayrimenkul mallarda artırma ve ihale
 • AÇIKLAMA VE YORUM 819
 • 1 — Gayrimenkul satışlarında artırmaya katılacakların
 • gösterecekleri teminat 820
 • 2 — Gayrimenkul mallarda artırmaya ait merasim 820
 • MADDE 95 — Artırmanın uzatılması
 • AÇIKLAMA VE YORUM 825
 • 1 — Arttırmanın uzatılması 825
 • 2 — İkinci artırmada ihale yapılabilmesi için bulunması
 • gereken asgari bedel 825
 • MADDE 96 — İhalenin yapılamaması
 • AÇIKLAMA VE YORUM 827
 • MADDE 97 — Gayrimenkul satış bedelinin tahsili
 • AÇIKLAMA VE YORUM 829
 • 1 — Gayrimenkul satış bedelinin tahsili 829
 • 2 — İhalenin feshi ve yeniden artırma 830
 • 3 — İhalenin feshinin doğurduğu sonuçlar 830
 • 4 — Kendisine ihale yapılan kimsenin (derhal veya
 • verilen mühlet içinde ödemede bulunmadığı
 • takdirde) mükellefiyeti 831
 • 5 — Amme borçlusunun takip hakkı ve kendisine
 • bunun için vesika verilmesi 831
 • MADDE 98 — Gayrimenkullerin teferruğu ve geri verilmesi
 • AÇIKLAMA VE YORUM 833
 • 1— Teferruğ zorunlu değildir 834
 • 2 — Teferruğda gayrimenkul üzerindeki borçlar da
 • nazara alınır 834
 • 3 — Teferruğun bedeli ve teferruğ edilen gayrimenkulün
 • satış süresi 835
 • 4 — Teferruğ edilen gayrimenkulün tapuya ve gemi
 • siciline geçirilmesi lazımdır 835
 • 5 — Gayrimenkulün borçluya geri verilmesi 835
 • 6— Teferruğdan vazgeçme 835
 • MADDE 99 — İhalenin neticesi fesih ve tescil
 • AÇIKLAMA VE YORUM 837
 • 1 — İhalenin sonuçları 837
 • a) Mülkiyetin iktisabı ve tescil 837
 • b) İhalenin feshi talebi ve süresi ve karar mercii 838
 • c) Temyiz talepleri ve süresi 838
 • 2 — Tescil için tapu dairesine yapılacak tebligat usulü ve
 • süresi 838
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İflas Yoluyla Takip ve Konkordato
 • MADDE 100 — İflas yoluyla takip
 • AÇIKLAMA VE YORUM 841
 • 1 — Kimler tacirdir? 842
 • a) Gerçek kişiler 843
 • b) Tüzel kişiler 843
 • c) Donatma iştiraki 843
 • 2 — Kimler tacir değildir? 843
 • 3 — Özel kanunlarına göre tacir olmadıkları halde iflasa
 • tabi bulundukları bildirilen kişiler 844
 • 4 — Tacir sayılmayan tüzel kişiler 845
 • 5 — Borçlunun iflasının istenilmesi 845
 • a) Takibat devam ederken amme borçlusunun
 • iflasının istenmesi 845
 • b) Amme borçlusunun doğrudan doğruya (evvelce
 • takibe hacet kalmaksızın) iflasının istenilmesi 846
 • c) Takibin durması ve düşmesi 847
 • d) Alacaklının iflas isteğinde uyulacak esaslar 847
 • e) Borçlunun miiracaatiyle istenecek iflas hali 848
 • fi Anonim ve linıited şirketlerin (Kooperatifler dahil)
 • iflası 848
 • 6 — İflas kararı üzerine yapılacak işlemler (İflasın
 • tasfiyesi) 848
 • a) Alacaklıları davet 850
 • b) Basit tasfiye usulü 850
 • c) Adi tasfiye usulü 851
 • MADDE 101 — Konkordato
 • AÇIKLAMA VE YORUM 853
 • 1 — Konkordato şartları 853
 • 2 — Konkordatonun tasdiki 855
 • 3 — Tasdik edilen konkordato ile amme alacakları
 • arasındaki ilgi 855
 • ÜÇÜNCÜ KISIM Zamanaşımı, Terkin, Yasaklar ve Cezalar ve Son Hükümler
 • BİRİNCİ BÖLÜM Zamanaşımı ve Terkin
 • MADDE 102 — Tahsil zamanaşımı
 • AÇIKLAMA VE YORUM 861
 • MADDE 103 — Zamanaşımının kesilmesi
 • AÇIKLAMA VE YORUM 868
 • 1 — Ödeme 868
 • 2 — Haciz tatbiki 869
 • 3 — Cebren tahsil ve takip muameleleri sonucunda
 • yapılan her çeşit tahsilat 871
 • 4— Ödeme emri tebliği 871
 • 5 — Mal bildirimi, mal edinme ve artmalarının
 • bildirilmesi 871
 • 6 — Yukarıdaki, 5 sıra halinde gösterilen muamelelerden
 • herhangi birinin kefile veya yabancı şahıs ve kurum
 • mümessillerine tatbiki veya bunlar tarafından
 • yapılması 871
 • 7 — İhtilaflı amme alacaklarında kaza mercilerince
 • bozma kararı verilmesi 871
 • 8 — Amme alacağının teminata bağlanması 872
 • 9 — Kaza mercilerince icranın tehirine karar verilmesi 872
 • 10 — İki amme idaresi arasında mevcut bir borç için
 • alacaklı amme idaresi tarafından borçlu amme
 • idaresine borcun ödenmesi için yazıyla müracaat
 • edilmesi 872
 • 11 — Amme alacağının özel kanunlara göre ödenmek
 • üzere müracaatta bulunulması. Ödeme planına bağlanması 872
 • 12 — Zamanaşımının kesilmesinin doğurduğu sonuçlar 872
 • MADDE 104 — Zamanaşımının işlememesi
 • AÇIKLAMA VE YORUM 877
 • MADDE 105 — Tabii afetler sebebiyle terkin M ADDE 106 — Tahsil imkânsızlığı nedeniyle terkin
 • AÇIKLAMA VE YORUM 880
 • 1 — Terkin işlemleri ve mahiyeti 880
 • a) Vergi Usul Kanununun kapsamına girenler 880
 • b) Yargı mercilerinin kararlarına dayanılarak
 • yapılacak terkin işlemleri 880
 • c) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri dairesinde
 • yapılacak terkin işlemleri 880
 • d) Mali af kanunlarına dayanan terkin işlemleri 881
 • 2 — Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki
 • Kanun kapsamına giren terkin işlemleri 881
 • a) Tabii afetler sebebiyle terkin (Md. 105) 881
 • b) Tahsil imkansızlığı sebebiyle terkin 883
 • 3 — Geçici sekizinci madde düzenlemesi 884
 • İKİNCİ BÖLÜM Yasaklar ve Cezalar
 • MADDE 107 — Yasaklar ve cezalar
 • AÇIKLAMA VE YORUM 885
 • MADDE 108 — Artırmalara katılamayacak ve artırmalarda mal satın alamayacak olanlar AÇIKLAMA VE YORUM 887
 • MADDE 109 — Takdir muamelelerine ve kararlara iştirak edemeyecek olanlar
 • AÇIKLAMA VE YORUM 889
 • MADDE 110 — Amme alacağının tahsiline engel olanlar
 • AÇIKLAMA VE YORUM 891
 • MADDE 111 — Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar
 • AÇIKLAMA VE YORUM 893
 • 1 — Yetkili mahkeme, suçun mahiyeti ve verilecek ceza 893
 • 2 — Gerçeğe aykırı bildirimle ilgili Maliye Bakanlığı
 • görüşü 893
 • 3 — Yaşayış tarzları mal bildirimine uymayanlara
 • uygulanacak cezalar 894
 • MADDE 112 — Mal edinme ve artmalarını bildirmiyenler
 • AÇIKLAMA VE YORUM 897
 • MADDE 113 — Amme borçlusuna ait ellerinde
 • bulundurdukları malları bildirmiyenler
 • AÇIKLAMA VE YORUM 899
 • MADDE 114 — İstenecek bilgileri vermiyenler
 • AÇIKLAMA VE YORUM 901
 • MADDE 115 — Suçların takibi
 • AÇIKLAMA VE YORUM 903
 • 1 — Suçların ihbar ve takibi 903
 • 2 — Tüzel kişilerin yönetilmesi sırasında işlenen suçlar 904
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler
 • MADDE 116 — Kaldırılan kanun ve hükümler 905
 • EK MADDE 1 – Erken ödemede indirim 906
 • GEÇİCİ MADDE 1 – 5 907
 • GEÇİCİ MADDE 6 907
 • GEÇİCİ MADDE 7 907
 • GEÇİCİ MADDE 8 907
 • GEÇİCİ MADDE 9 908