Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Yeni KDV El Kitabı

Yeni KDV El Kitabı

Özkan Aykar


Baskı Tarihi: Ağustos 2018
Sayfa Sayısı: 517
Fiyatı: 85 TL
İndirimli Fiyatı:83,5 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
İlgili Kanun Maddeleri
Güncel Katma Değer Vergisi Oranları
Yeni Genel Tebliğ İle Yapılan Değişikliklere İlişkin Açıklamalar
KDV Genel Uygulama Tebliği (1 ve 2 Seri No’lu Değişiklikler İşlenmiş)
Nakden ve Mahsuben İadelere İlişkin Limitler
İade Hakkı Doğuran İşlemlerde İbraz Edilecek Belgeler
ı

ÖNSÖZ

26 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile bugüne kadarki toplam 123 KDV Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmış ve geçmişte çeşitli tebliğ ve sirkülerlerle açıklanan tüm hususlar tek bir Genel Uygulama Tebliği’nde toplanmıştır.
Yeni uygulama tebliği 1 Mayıs 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş ve mevzuattaki dağınıklığın önüne geçilmiştir. Tebliğde yapılan önemli değişiklikler esas olarak, KDV iadelerinin yerine getirilmesindeki usul ve esaslara ilişkindir. Ancak bu güne kadar yayımlanan KDV Sirkülerleri, İç genelgeler ve özelgelerden yeni tebliğde yapılan düzenleme ve açıklamalara aykırı olmayanların uygulanmasına devam edilecektir. Tebliğinin geçiş döneminde uygulamalarda tereddüt edilen hususlar ise 66 Seri No. lu KDV Sirkülerde açıklanmıştır.
Yeni uygulama tebliğinde, KDV iadelerinde incelemesiz ve teminatsız iade yapılmasına ilişkin limitler artırılırken, bugüne kadar sadece belirli şartları taşıyan imalat veya ihracat yapan mükelleflerin yararlandığı indirimli teminat uygulamasından, tebliğde açıklanan şartları haiz tüm mükelleflerin yararlanması amaçlanmıştır. Daha önce uygulanmakta olan Hızlandırılmış İade Sisteminden (HİS) yararlanma koşulları kolaylaştırılmıştır.
Söz konusu tebliğde tevkifata konu işlemler ve oranları aynen korunmuş olup, Külçe metal, bakır, çinko, kurşun, alüminyum teslimleri, metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam, hurda ve atıkları ile bunlardan mamul hammadde teslimi, pamuk tiftik, yün, yapağı ve ham post ve deri teslimi, ağaç ve orman ürünleri teslimlerinden doğan mahsuben KDV iade taleplerinin vergi inceleme raporu ya da YMM raporu aranılmadan yerine getirilmesine imkan tanınmıştır.
Ayrıca hakkında vergisel yönden olumsuzluk (sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme, kullanma) tespit edilme gibi nedenlerle KDV iadeleri özel usullere göre yerine getirilen mükelleflerle ilgili kriterler kolaylaştırıcı bir şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Bu itibarla KDV uygulayıcılarının elinin altında bulundurması gereken temel hükümlerin yer aldığı bu kitapta; Katma Değer Vergisi Kanunu, 26. 04. 2014 tarihli Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği, Katma Değer Vergisi Oranları, Nakden ve Mahsuben İadelere İlişkin Limitler ile İbrazı İstenen Belgeler ve Listelerin yer aldığı tablolar bulunmaktadır. Bunların dışında Yeni KDV Genel Uygulama Tebliği ile yapılan tüm değişiklikler (yirmibir başlıktan oluşan açıklama listesi halinde) siz değerli okuyucularımıza sunulmuştur.
Yeni KDV Genel Uygulama Tebliğinde; 16. 10. 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No’lu Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 30. 12. 2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Seri No’lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ uyarınca birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeler, kitabımızda bulunan KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili bölümlerine işlenmiştir.
ı

İÇİNDEKİLER

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU-1
GÜNCEL KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI-35
YENİ KDV TEBLİĞİ İLE YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-51
1. -Tevkifata Tabi İşlemler-51
2. -İstisnaları tevsik edici belgeler-51
3. -Hizmet ihracı-51
4. -Uluslararası Taşımacılık-52
5. -Yetki Belgeli Aracı Firmalar-52
6. -Fuar, Panayır ve Sergiye Katılanlar ile Taşımacılık Faaliyeti Yapanlara KDV İadesi-52
7. -Geçici İhracat veya Hariçte İşleme Rejimleri Çerçevesinde -İhracat- olarak Kabul Edilmeyen Haller-52
8. -Tarım Üreticileri İçin Tecil-Terkin Uygulaması-52
9. -İhracatçının Süresinde İhraç Edemediği Mallara Yönelik Olarak İmalatçıya Ödenen KDV’nin Durumu-52
10. -Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında KDV Uygulaması-53
11. -Tadil, Bakım, Onarım İşlerinde İstisna Belgesi-53
12. -Nakden İadelerde Vergi İnceleme Raporu Uygulaması-53
13. -Maden Arama, İşletme, Zenginleştirme ve Rafinaj Faaliyetlerinde KDV İstisnası-54
14. -Teşvik Belgesi Kapsamdaki Satışlarda Bildirim Formu-54
15. -Antrepo İşleticilerinin Düzenleyeceği Ardiye Faturaları-54
16. -İhraç Kayıtlı Teslimlerde İndirilecek KDV’nin Durumu-54
17. -Teminatlı İadeler-55
18. -HİS Sertifikası Sahibi Mükelleflerin İade Talepleri-55
19. -Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Düzenleme Raporu veya Tespiti İle İlgili Hususlar-55
20. -Defter ve Belgelerinin Zayi Olma Hali-56
21. -Kayıtların Ayrı Hesaplarda İzlenmesi-56
YENİ KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNE GEÇİŞ DÖNEMİ İLE İLGİLİ 66 SERİ NO. LU KDV SİRKÜLERİ-57
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ-59
I. -MÜKELLEFİYET-59
A. -VERGİNİN KONUSU-59
1. -Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler-59
1. 1. -Ticari, Sınaî, Zirai Faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim ve Hizmetler-59
1. 2. -İthalat-60
1. 3. -Diğer Faaliyetlerden Doğan Teslim ve Hizmetler-60
2. -Teslim-61
3. -Teslim Sayılan Haller-62
4. -Hizmet-63
5. -Hizmet Sayılan Haller-63
6. -İşlemlerin Türkiye’de Yapılması-63
6. 1. -Mal Teslimlerinin Türkiye’de Yapılması-64
6. 2. -Hizmetin Türkiye’de Yapılması-64
6. 3. -Uluslararası Taşıma İşleri-64
B. -VERGİNİN KONUSU İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ HUSUSLAR-64
1. -Kap ve Ambalaj Maddelerinin Vergilendirilmesi-64
2. -Kamu Kurum ve Kuruluşları, Dernek ve Vakıflar ile Mesleki Kuruluşların Vergilendirilmesi-65
2. 1. -Genel Olarak-65
2. 2. -Genel Bütçeli İdareler-65
2. 3. -Kamu Kuruluşlarınca Personele Sağlanan Hizmetler-66
3. -Nakil Vasıtaların Satışı-66
4. -Avukatlık Ücretleri-66
5. -Personele Sağlanan Menfaatler-66
6. -Müzayede Mahallinde Yapılan Satışlar-66
6. 1. -Genel Olarak-66
6. 2. -İcra Dairelerinde Yapılan Satışlar-67
6. 2. 1. -Verginin Mükellefi-67
6. 2. 2. -Verginin Beyanı ve Ödenmesi-67
6. 2. 3. -Aylık Bildirim-67
6. 3. -İşlemin Gerçekleşmemesi-68
7. -Adi Ortaklıklarda Vergileme-68
8. -Arsa Karşılığı İnşaat İşleri-68
8. 1. -Arsa Sahibi Tarafından Müteahhide Arsa Teslimi-69
8. 2. -Müteahhit Tarafından Arsa Sahibine Konut veya İşyeri Teslimi-69
9. -Yurt Dışına Düzenlenen Turlar-69
10. -Promosyon Ürünleri, Numune ve Eşantiyonlar-69
10. 1. -Promosyon Ürünleri-69
10. 2. -Eşantiyon veya Numune Mallar Verilmesi-71
11. -Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamındaki Satışlar-72
11. 1. -Satılan Malın İade Edilmesi, Başka Bir Mal ile Değiştirilmesi, Ödenen Bedelin İade Edilmesi, Değer Kaybının Bedelden İndirilmesi-72
11. 2. -Taksitli Satışlar-73
11. 3. -Kapıdan Satışlar-73
12. -Profesyonel Futbol Faaliyetleri-73
12. 1. -Spor Kulüpleri-73
12. 2. -Türkiye Futbol Federasyonu-75
12. 3. -Spor Genel Müdürlüğü-75
12. 4. -Defter Tutma ve Belge Düzenleme-75
12. 5. -İndirim-75
13. -Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin KDV Karşısındaki Durumu-76
14. -Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı-76
15. -İlaç Bedelleri-76
C. -MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU-76
1. -Mükellef-76
1. 1. -Fazla veya Yersiz Uygulanan Vergi-77
1. 1. 1. -Fazla veya Yersiz Vergi Uygulayanlar-77
1. 1. 2. -Fazla veya Yersiz Ödenen Verginin İadesi-78
2. -Vergi Sorumlusu-79
2. 1. -KDV’de Tevkifat Uygulaması-79
2. 1. 1. -KDV Tevkifatının Niteliği-79
2. 1. 1. 1. -Beyan-80
2. 1. 1. 2. -İndirim-81
2. 1. 2. -Tam Tevkifat Uygulaması-81
2. 1. 2. 1. -İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler-82
2. 1. 2. 2. -Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim ve Hizmetler-82
2. 1. 2. 3. -Kiralama İşlemleri-84
2. 1. 2. 4. -Reklâm Verme İşlemleri-85
2. 1. 3. -Kısmi Tevkifat Uygulaması-86
2. 1. 3. 1. -Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar-86
2. 1. 3. 2. -Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler-87
2. 1. 3. 2. 1. -Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri-87
2. 1. 3. 2. 1. 1. -Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı-87
2. 1. 3. 2. 1. 2. -Kapsam-87
2. 1. 3. 2. 2. -Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler-89
2. 1. 3. 2. 2. 1. -Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı-89
2. 1. 3. 2. 2. 2. -Kapsam-89
2. 1. 3. 2. 3. -Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri-90
2. 1. 3. 2. 3. 1. -Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı-90
2. 1. 3. 2. 3. 2. -Kapsam-90
2. 1. 3. 2. 4. -Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri-91
2. 1. 3. 2. 4. 1. -Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı-91
2. 1. 3. 2. 4. 2. -Kapsam-91
2. 1. 3. 2. 5. -İşgücü Temin Hizmetleri-92
2. 1. 3. 2. 5. 1. -Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı-92
2. 1. 3. 2. 5. 2. -Kapsam-92
2. 1. 3. 2. 6. -Yapı Denetim Hizmetleri-93
2. 1. 3. 2. 6. 1. -Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı-93
2. 1. 3. 2. 6. 2. -Kapsam-93
2. 1. 3. 2. 7. -Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri-93
2. 1. 3. 2. 7. 1. -Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı-93
2. 1. 3. 2. 7. 2. -Kapsam-93
2. 1. 3. 2. 7. 3. -Fason İşlerle İlgili Aracılık Hizmetleri-94
2. 1. 3. 2. 8. -Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri-95
2. 1. 3. 2. 8. 1. -Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı-95
2. 1. 3. 2. 8. 2. -Kapsam-95
2. 1. 3. 2. 9. -Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri-95
2. 1. 3. 2. 9. 1. -Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı-95
2. 1. 3. 2. 9. 2. -Kapsam-95
2. 1. 3. 2. 10. -Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri-96
2. 1. 3. 2. 10. 1. -Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı-96
2. 1. 3. 2. 10. 2. -Kapsam-96
2. 1. 3. 2. 11. -Servis Taşımacılığı Hizmeti-97
2. 1. 3. 2. 11. 1. -Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı-97
2. 1. 3. 2. 11. 2. -Kapsam-97
2. 1. 3. 2. 12. -Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri-97
2. 1. 3. 2. 12. 1. -Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı-97
2. 1. 3. 2. 12. 2. -Kapsam-97
2. 1. 3. 2. 13. -Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler-98
2. 1. 3. 3. -Kısmi Tevkifat Uygulanacak Teslimler-98
2. 1. 3. 3. 1. -Külçe Metal Teslimleri-98
2. 1. 3. 3. 1. 1. -Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı-98
2. 1. 3. 3. 1. 2. -Kapsam-98
2. 1. 3. 3. 2. -Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi-98
2. 1. 3. 3. 2. 1. -Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı-98
2. 1. 3. 3. 2. 2. -Kapsam-99
2. 1. 3. 3. 3. -Hurda ve Atık Teslimi-99
2. 1. 3. 3. 3. 1. -Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı-99
2. 1. 3. 3. 3. 2. -Kapsam-99
2. 1. 3. 3. 4. -Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıklarından Elde Edilen Hammadde Teslimi-100
2. 1. 3. 3. 4. 1. -Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı-100
2. 1. 3. 3. 4. 2. -Kapsam-101
2. 1. 3. 3. 5. -Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri-101
2. 1. 3. 3. 5. 1. -Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı-101
2. 1. 3. 3. 5. 2. -Kapsam-101
2. 1. 3. 3. 6. -Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi-101
2. 1. 3. 3. 6. 1. -Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı-101
2. 1. 3. 3. 6. 2. -Kapsam-101
2. 1. 3. 4. -Tevkifat Uygulamasıyla İlgili Ortak Hususlar-102
2. 1. 3. 4. 1. -Tevkifat Uygulamasında Sınır-102
2. 1. 3. 4. 2. -Belge Düzeni-102
2. 1. 3. 4. 3. -Beyannamenin Düzenlenmesi-103
2. 1. 3. 4. 3. 1. -Alıcıların Beyanı-103
2. 1. 3. 4. 3. 2. -Satıcıların Beyanı-104
2. 1. 4. -Düzeltme İşlemleri-104
2. 1. 4. 1. -Mal İadeleri-104
2. 1. 4. 2. -Matrahta Değişiklik-105
2. 1. 4. 3. -Fazla veya Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin İadesi-106
2. 1. 5. -Tevkifata Tabi İşlemlerde KDV İadesi-106
2. 1. 5. 1. -Genel Açıklamalar-106
2. 1. 5. 2. -İade Uygulaması-108
2. 1. 5. 2. 1. -Mahsuben İade Talepleri-108
2. 1. 5. 2. 2. -Nakden İade Talepleri-109
2. 1. 5. 3. -İade Uygulaması ile İlgili Diğer Hususlar-110
2. 1. 6. -Bildirim Zorunluluğu ve Müteselsil Sorumluluk-111
2. 1. 6. 1. -Bildirim Zorunluluğu-111
2. 1. 6. 2. -Müteselsil Sorumluluk-112
Ç. -VERGİYİ DOĞURAN OLAY-112
1. -Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi-112
II. -İSTİSNALAR-113
A. -İHRACAT İSTİSNASI-113
1. -Mal İhracı-113
1. 1. -Gümrük Beyannameli Mal İhracı-113
1. 1. 1. -İstisnanın Kapsamı ve Beyanı-113
1. 1. 2. -İstisnanın Tevsiki-115
1. 1. 3. -İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi-116
1. 1. 4. -İade-117
1. 1. 4. 1. -Mahsuben İade-117
1. 1. 4. 2. -Nakden İade-117
1. 2. -Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti)-117
1. 2. 1. -İstisna Belgesi-117
1. 2. 2. -İstisnanın Şartları-117
1. 2. 3. -İstisnanın Beyanı-118
1. 2. 4. -İade-118
1. 2. 4. 1. -Mahsuben İade-118
1. 2. 4. 2. -Nakden İade-119
2. -Hizmet İhracı-119
2. 1. -İstisnanın Kapsamı-119
2. 2. -İstisnanın Tevsiki ve Beyanı-121
2. 3. -İade-121
2. 3. 1. -Mahsuben İade-121
2. 3. 2. -Nakden İade-122
3. -Roaming Hizmetleri-122
3. 1. -Kapsam-122
3. 2. -İstisnanın Beyanı-122
3. 3. -İstisnanın Tevsiki-122
3. 4. -İade-122
3. 4. 1. -Mahsuben İade-123
3. 4. 2. -Nakden İade-123
4. -Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler-123
4. 1. -İstisnanın Kapsamı-123
4. 2. -İstisnanın Beyanı-123
4. 3. -İstisnanın Tevsiki-124
4. 4. -İade-124
4. 4. 1. -Mahsuben İade-124
4. 4. 2. -Nakden İade-124
5. -Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye’de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar)-124
5. 1. -İstisnadan Yararlanacak Alıcılar-125
5. 2. -İstisna Kapsamında Satış Yapabilecek Satıcılar-125
5. 3. -İstisna Kapsamına Giren Mallar ve Satış Yapılabilecek Asgari Tutar-125
5. 4. -Satıcının Uyacağı Esaslar-125
5. 5. -Alıcının Uyacağı Esaslar-126
5. 6. -Verginin Alıcıya İade Edilmesi-126
5. 6. 1. -İadenin Gümrükten Çıkarken Banka Şubesinden Alınması-126
5. 6. 2. -İadenin Gümrük Çıkışından Sonra Alınması-126
5. 6. 3. -Verginin Elden İadesi-126
5. 6. 4. -İadenin Avans Olarak Ödenmesi-126
5. 6. 5. -Yetki Belgesine Sahip Aracılar Tarafından İade-127
5. 7. -Aracı Firmalar ve Yetkilendirilmeleri-127
5. 7. 1. -Yetki Belgesi İçin Aranacak Şartlar-127
5. 7. 2. -Başvuru Dilekçesine Eklenecek Belgeler-127
5. 7. 3. -Yetki Belgesinin Verilmesi-127
5. 7. 4. -Belge Düzeni-128
5. 7. 5. -Alıcıya İadenin Yapılması-129
5. 8. -Satıcının Yükümlülükleri-130
5. 9. -İstisnanın Beyanı-130
5. 10. -İstisnanın Tevsiki-131
5. 11. -İade -131
5. 11. 1. -Mahsuben iade-131
5. 11. 2. -Nakden İade-131
6. -Türkiye’de İkamet Etmeyen Taşımacılar ile Fuar, Sergi, Panayır Katılımcılarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna-131
6. 1. -İstisnanın Kapsamı-132
6. 2. -İade-132
6. 2. 1. -İade Talebinde Aranılacak Belgeler-132
6. 2. 2. -İade Uygulaması-133
7. -Yabancı Sinema Yapımcılarına Tanınan İstisna-133
7. 1. -İstisnanın Kapsamı-133
7. 2. -İade-133
8. -İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması-134
8. 1. -Kapsam-134
8. 2. -Tecil-Terkin Uygulanacak Teslimler-135
8. 3. -Tecil-Terkin Uygulamasından Yararlanacak Satıcılar-135
8. 4. -Uygulama Kapsamına Giren Mallar-136
8. 5. -Tecil Edilecek Verginin Hesabı ve Terkini-138
8. 6. -İhracat İçin Ek Süre Verilmesi-139
8. 7. -İhracatın Gerçekleşmemesi Hali-140
8. 8. -İmalatçı Lehine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik-141
8. 9. -İmalatçı Aleyhine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik-142
8. 10. -Bedelsiz İhracatta Tecil-Terkin Uygulaması-142
8. 11. -İhraç Kaydıyla Teslim Edilerek İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi-142
8. 12. -İhraç Kaydıyla Teslimin Beyanı-142
8. 13. -İade-144
8. 13. 1. -Mahsuben İade-145
8. 13. 2. -Nakden İade-145
9. -Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde Tecil-Terkin Uygulaması-145
9. 1. -Kapsam-145
9. 2. -Uygulamadan Yararlanacak Mükellefler-146
9. 3. -Uygulama Kapsamında Teslimde Bulunabilecek Satıcılar-146
9. 4. -Uygulama Kapsamında Teslim Edilebilecek Mallar-146
9. 5. -Tecil-Terkin Uygulaması-147
9. 6. -İhracatın Belgede Öngörülen Süre ve Şartlara Uygun Olarak Yapılmaması-148
9. 7. -Satıcıların KDV Beyanı-149
9. 8. -İade-149
9. 8. 1. -Mahsuben İade-149
9. 8. 2. -Nakden İade-149
B. -ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA-150
1. -Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının Tesliminde, Tadil, Bakım ve Onarımında, İmal ve İnşasına İlişkin Alımlarda İstisna-150
1. 1. -Araç ve Tesislerin Tesliminde İstisna-150
1. 2. -Araç ve Tesislerin Tadil, Onarım ve Bakım Hizmetlerinde İstisna-151
1. 3. -Faaliyetleri İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesislerin Kiralanması veya Çeşitli Şekillerde İşletilmesi Olan Mükelleflere Bu Araçların İmal ve İnşası ile İlgili Yapılan Teslim ve Hizmetler-153
1. 3. 1. -İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesisleri Bizzat İmal veya İnşa Edenler-154
1. 3. 2. -İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesislerin Sipariş Üzerine İmal ve İnşa Edilmesi-155
1. 3. 2. 1. -İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesisleri Sipariş Vererek İmal veya İnşa Ettirenler-155
1. 3. 2. 2. -İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesisleri Sipariş Üzerine Fiilen İmal ve İnşa Edenler-156
1. 3. 3. -Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları ile Yüzer Tesis ve Araçların İmal ve İnşası Olanlara Bu Araçların İmal ve İnşası ile İlgili Yapılan Teslim ve Hizmetlere Yönelik İstisna-157
1. 4. -İstisnanın Beyanı-158
1. 5. -İade-159
1. 5. 1. -Araç ve Tesislerin Tesliminde-159
1. 5. 2. -Araç ve Tesislerin Tadil, Onarım ve Bakım Hizmetlerinde-159
1. 5. 3. -Araç ve Tesislerin İmal ve İnşasıyla İlgili Teslim ve Hizmetlerde-160
1. 5. 3. 1. -Faaliyetleri Araç ve Tesislerin Kiralanması veya Çeşitli Şekillerde İşletilmesi olan Mükelleflere Bu Araçların İmal ve İnşasıyla İlgili Yapılan Teslim ve Hizmetlerde-160
1. 5. 3. 1. 1. -Araç ve Tesisleri Bizzat İmal veya İnşa Edenler-160
1. 5. 3. 1. 2. -Araç ve Tesisleri Sipariş Üzerine İmal veya İnşa Edenler-160
1. 5. 3. 1. 2. 1. -Araç ve Tesisleri Sipariş Vererek İmal ve İnşa Ettirenler-160
1. 5. 3. 1. 2. 2. -Araç ve Tesisleri Sipariş Üzerine Fiilen İmal ve İnşa Edenler-161
1. 5. 3. 2. -Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları ile Yüzer Tesis ve Araçların İmal ve İnşası Olanlara Bu Araçların İmal ve İnşası ile İlgili Teslim ve Hizmetler-161
1. 6. -Müteselsil Sorumluluk-162
2. -Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlere İlişkin İstisna-162
2. 1. -Kapsam-162
2. 2. -İstisna Uygulaması-163
2. 3. -Beyan-164
2. 4. -İade-164
2. 4. 1. -Mahsuben İade-165
2. 4. 2. -Nakden İade-165
3. -Petrol Arama Faaliyetlerine İlişkin İstisna-165
3. 1. -Türk Petrol Kanunu Hükümlerine Göre Petrol Arama Faaliyetlerini Yürütenlere Yapılan Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna-165
3. 1. 1. -Kapsam-165
3. 1. 2. -İstisnanın Uygulanması-166
3. 2. -Boru Hattıyla Taşımacılık Yapanlara Bu Hatların İnşa ve Modernizasyonuna İlişkin Yapılan Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna-167
3. 2. 1. -Kapsam-167
3. 2. 2. -İstisnanın Uygulanması-167
3. 3. -Beyan-168
3. 4. -İade-168
3. 4. 1. -Mahsuben İade-169
3. 4. 2. -Nakden İade-169
3. 5. -Müteselsil Sorumluluk-169
4. -Altın, Gümüş, Platin ile İlgili Arama, İşletme ve Zenginleştirme Faaliyetlerine İlişkin İstisna-169
4. 1. -Kapsam-169
4. 2. -İstisnanın Uygulanması-170
4. 3. -Beyan-171
4. 4. -İade-171
4. 4. 1. -Mahsuben İade-171
4. 4. 2. -Nakden İade-172
5. -Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna-172
5. 1. -Kapsam-172
5. 2. -İstisna Uygulaması-174
5. 3. -Finansal Kiralama Yoluyla Makine-Teçhizat Alımlarında Uygulama-175
5. 4. -Bildirim Zorunluluğu-175
5. 5. -Yatırımın Usulüne Uygun Olarak Gerçekleşmemesi-176
5. 6. -İstisnanın Beyanı-176
5. 7. -İade-176
5. 7. 1. -Mahsuben İade-177
5. 7. 2. -Nakden İade-177
6. -Limanlar ve Hava Meydanlarına Bağlantı Sağlayan Demiryolu Hatları ile Liman ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin İstisna-177
6. 1. -Kapsam-177
6. 2. -İstisna Uygulaması-178
6. 3. -İstisnanın Beyanı-179
6. 4. -İade-179
6. 4. 1. -Mahsuben İade-179
6. 4. 2. -Nakden İade-179
6. 5. -Müteselsil Sorumluluk Uygulaması-179
7. -Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna-180
7. 1. -Kapsam-180
7. 2. -İstisnanın Uygulanması -181
7. 2. 1. -Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Doğrudan Yapılan Teslim ve Hizmetlerde-181
7. 2. 2. -Yüklenici Firmalara Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde-181
7. 3. -Bildirim Zorunluluğu-182
7. 4. -İstisnanın Beyanı-182
7. 5. -İade-183
7. 5. 1. -Mahsuben İade-183
7. 5. 2. -Nakden İade-183
7. 6. -Müteselsil Sorumluluk-183
8. -Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılacak Araç Teslimlerinde İstisna-184
8. 1. -Kapsam-184
8. 2. -İstisnanın Beyanı-184
8. 3. -İade-184
8. 3. 1. -Mahsuben İade-184
8. 3. 2. -Nakden İade-184
9. -Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi-185
9. 1. -Kapsam-185
9. 2. -İade-185
9. 2. 1. -Mahsuben İade-185
9. 2. 2. -Nakden İade-185
10. -İstisna Uygulamalarında Alt Sınır-185
C. -TAŞIMACILIK İSTİSNASI-186
1. -Transit ve Türkiye ile Yabancı Ülkeler Arasında Yapılan Taşımacılık İşlerinde İstisna-186
1. 1. -Kapsam-186
1. 2. -İstisnanın Beyanı-187
1. 3. -İade-187
1. 3. 1. -Mahsuben İade-189
1. 3. 2. -Nakden İade-189
2. -İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde İstisna-189
2. 1. -Kapsam-189
2. 2. -İstisnanın Beyanı-190
2. 3. -İade-190
2. 3. 1. -Mahsuben İade-190
2. 3. 2. -Nakden İade-190
Ç. -DİPLOMATİK İSTİSNALAR-190
1. -Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluklara Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna-191
1. 1. -Kapsam-191
1. 2. -İstisnanın Beyanı-191
1. 3. -İade-191
1. 3. 1. -Mahsuben İade-192
1. 3. 2. -Nakden İade-192
2. -Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna-192
2. 1. -Kapsam-192
2. 2. -Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programları Gereğince Türkiye’de Yapılacak İnşa ve Tesis İşlemlerine İlişkin İstisna Uygulaması-192
2. 3. -Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Vergi Muafiyetleri Anlaşması Gereğince, Ortak Savunma Amacıyla Yapılan Mal ve Hizmet Alımlarında İstisna Uygulaması-193
2. 4. -İstisnanın Beyanı-193
2. 5. -İade-194
2. 5. 1. -Mahsuben İade-194
2. 5. 2. -Nakden İade-194
3. -Yabancı Devletlerin Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluk Mensupları ile Uluslararası Kuruluş Mensuplarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna-194
3. 1. -Kapsam-194
3. 2. -İstisna Uygulaması-195
3. 3. -İade-195
D. -İTHALAT İSTİSNASI-197
1. -Yurtiçi Teslimleri KDV’den İstisna Olan Mal ve Hizmetler-197
2. -Gümrük Kanununa Göre Gümrük Vergisinden Muaf veya Müstesna Olan Eşya-198
2. 1. -Gümrük Kanununun 167 nci Maddesi Kapsamında Yer Alan Mallar-198
2. 2. -Geçici İthalat Yoluyla Getirilen Mallar-198
2. 3. -Hariçte İşleme Rejimi Kapsamındaki Mallar-198
2. 4. -Geri Gelen Eşya Kapsamındaki Mallar-199
3. -Bazı Gümrük Rejimlerinin Uygulandığı Mallar-199
E. -İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR-200
1. -Engellilerin Kullanımına Mahsus Araç ve Gereçlerin Tesliminde İstisna-200
1. 1. -Kapsam-200
1. 2. -İstisnanın Beyanı-200
1. 3. -İade-201
1. 3. 1. -Mahsuben İade-201
1. 3. 2. -Nakden İade-201
2. -Birleşmiş Milletler (BM) ile Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) Temsilcilikleri ve Bu Teşkilatlara Bağlı Program, Fon ve Özel İhtisas Kuruluşları ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) Resmi Kullanımları İçin Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İfaları ile Bunların Sosyal ve Ekonomik Yardım Amacıyla Bedelsiz Olarak Yapacakları Mal Teslimi ve Hizmet İfalarında İstisna-201
2. 1. -Kapsam-201
2. 2. -İstisna Uygulaması-202
2. 3. -Beyan-202
2. 4. -İade-202
2. 4. 1. -Mahsuben İade-203
2. 4. 2. -Nakden İade-203
3. -3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası-203
3. 1. -Kapsam-203
3. 1. 1. -İstisnadan Yararlanacak Projeler-203
3. 1. 2. -İstisna Kapsamına Giren İşlemler-204
3. 1. 3. -İstisna Kapsamına Giren Mal ve Hizmetler-204
3. 2. -İstisnanın Uygulanması-204
3. 3. -Beyan-205
3. 4. -İade-205
3. 4. 1. -Mahsuben İade-206
3. 4. 2. -Nakden İade-206
3. 5. -Müteselsil Sorumluluk-206
4. -Büyük ve Stratejik Yatırımlara İlişkin İstisna-206
4. 1. -Kapsam-206
4. 2. -İstisnanın Uygulaması-207
4. 3. -İstisnanın Beyanı-207
4. 4. -İade-207
4. 4. 1. -Mahsuben İade-207
4. 4. 2. -Nakden İade-208
5. -İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna-208
5. 1. -Kapsam-208
5. 2. -İstisna Uygulaması-208
5. 3. -İstisnanın Beyanı-209
5. 4. -İade-209
5. 4. 1. -Mahsuben İade-209
5. 4. 2. -Nakden İade-209
F. -SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALARLA DİĞER İSTİSNALAR-209
1. -Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar-210
2. -Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar-210
2. 1. -Belli Kurum ve Kuruluşların Kanunda Sayılan İşleri Yapmak veya Yönetmek Suretiyle İfa Ettikleri Teslim ve Hizmetlerde İstisna-210
2. 2. -Özel Okullar ve Üniversiteler Tarafından Bedelsiz Olarak Verilen Eğitim ve Öğretim Hizmetleri ile Öğrenci Yurtları Tarafından Bedelsiz Olarak Verilen Yurt Hizmetlerinde İstisna-211
2. 3. -Kanunların Gösterdiği Gerek Üzerine Yapılan Bedelsiz Teslim ve Hizmetlerde İstisna-211
2. 4. -Belli Kurum ve Kuruluşlara Yapılan Bedelsiz Teslim ve Hizmetlerde İstisna-212
2. 5. -Fakirlere Yardım Amacıyla Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Bağışlanan Bazı Malların Tesliminde İstisna-212
2. 5. 1. -Bağışın Yapılacağı Dernek veya Vakıflar-212
2. 5. 2. -Bağışa Konu Olacak Mallar ve Bağışın Niteliği-212
2. 5. 3. -Bağışı Yapanlarca Düzenlenecek Belge-213
2. 5. 4. -Dernek ve Vakıflarca Düzenlenecek Belge-213
2. 5. 5. -Kayıt Düzeni ve Beyan-213
2. 6. -Yabancı Devletlerin Türkiye’deki Diplomatik Temsilcilik ve Konsoloslukları ile Yabancı Hayır ve Yardım Organizasyonlarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna-214
2. 7. -Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki İşlemlerde İstisna-214
2. 7. 1. -İstisna Kapsamına Giren Mal ve Hizmetler-215
2. 7. 2. -İstisna Kapsamına Giren İşlemlerde Alt Sınır-215
2. 7. 3. -İstisna Uygulaması-215
2. 8. -Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının, Kanunlarla Kendilerine Verilen Görev Gereği ve Kuruluş Amaçlarına Uygun Ruhsat, İzin, Onay ve Benzeri Hizmetlerde İstisna-216
3. -Askeri Amaç Taşıyan İstisnalar-217
4. -Diğer İstisnalar-217
4. 1. -Vergiden Muaf Esnaf, Çiftçi ve Serbest Meslek Erbabı-217
4. 2. -Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler-217
4. 3. -Gelir Vergisi Kanununun 81 inci Maddesi Kapsamındaki İşlemler ile Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Yapılan Devir ve Bölünme İşlemleri-218
4. 4. -İktisadi İşletmeye Dâhil Olmayan Gayrimenkullerin Kiralanması-218
4. 5. -Banka ve Sigorta Muameleleri Kapsamına Giren İşlemler-219
4. 5. 1. -Banka ve Bankerlik İşlemleri-219
4. 5. 2. -Sigorta Aracılık İşlemleri-219
4. 5. 3. -Reasürans İşlemleri-220
4. 6. -Darphane ve Damga Matbaası Tarafından Yapılan İşlemler-220
4. 7. -Değerli Madenler, Kıymetli Taşlar, Değerli Kâğıtlar, Para, Döviz, Menkul Kıymetler, Damga Pulu ile Hurda ve Atık Teslimleri-220
4. 7. 1. -Değerli Maden, Değerli Kâğıt, Para, Döviz, Menkul Kıymet Teslimleri-220
4. 7. 2. -Metal, Plastik, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıkların Teslimi-220
4. 7. 3. -Kıymetli Taş Teslimleri -221
4. 8. -Zirai Amaçlı Su Teslimleri ile Arazi Islahına Ait Hizmetler-221
4. 9. -Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler-221
4. 10. -Boru Hattı ile Yapılan Akaryakıt Taşımaları-222
4. 11. -Varlık Yönetim Şirketlerinin Bazı Teslimleri ile Finansal Yeniden Yapılandırma Hükümleri Kapsamında Bazı Borçların Teminatını Oluşturan Mal ve Hakların Teslimi-222
4. 12. -Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Mal ve Hakların Teslimi-222
4. 13. -Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne Verilen Haber Hizmetleri-223
4. 14. -Gümrüklü Alanlarda Yapılan Bazı Hizmetler-223
4. 15. -Hazinenin Taşınmaz Teslimi ve Kiralamaları, İrtifak Hakkı Tesisi, Kullanma İzni ve Ön İzin Verilmesi İşlemleri ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının Arsa ve Arazi Teslimleri-223
4. 16. -İki Tam Yıl Süreyle Sahip Olunan İştirak Hisseleri ve Taşınmazların Satışı-224
4. 16. 1. -Taşınmaz Satışlarında İstisna Uygulaması-224
4. 16. 2. -İştirak Hisselerinin Satışında İstisna Uygulaması-226
4. 16. 3. -Bankalara Borçlu Olanların ve Kefillerinin Borçlarına Karşılık Yapılan Teslimlere İlişkin İstisna Uygulaması-227
4. 17. -Konut Finansmanı Amacıyla Teminat Gösterilen veya İpotek Konulan Konutların Teslimi (Mortgage-Tutsat)-227
4. 18. -Lisanslı Depoculuk Kapsamındaki İşlemler-228
4. 18. 1. -Kapsam ve İşleyiş-228
4. 18. 2. -Ürün Senetlerinin, İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi-229
4. 18. 3. -Ürün Senetlerinin İlk Tesliminden Sonraki Teslimleri-229
4. 18. 4. -Ürün Senetlerinin Ürünü Depodan Çekecek Olanlara Teslimi ve Sorumluluk Uygulaması-229
4. 19. -Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından Yapılan Devir ve Kiralama İşlemleri-230
4. 20. -Sigorta Tahkim Komisyonu Tarafından Verilen Hizmetler-231
4. 21. -Finansal Kiralama Şirketlerince Taşınmazların Bizzat Kiracıdan Satın Alınması, Satan Kişilere Kiralanması ve Kiralayana Satılması (Sat-Kirala-Geri Al) İşlemi-231
4. 22. -Patentli veya Faydalı Model Belgeli Buluşa İlişkin Gayri Maddi Hakların Kiralanması, Devri veya Satılması İşlemleri-231
4. 23. -Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerine Tanınan İstisna-231
G. -GEÇİCİ MADDELERDE YER ALAN İSTİSNALAR-232
1. -Özelleştirme Kapsamına Alınan İktisadi Kıymetlerin Teslim ve Kiralanması İşlemleri-232
2. -Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Verilen Teslim ve Hizmetler-232
3. -Milli Eğitim Bakanlığına Bilgisayar ve Donanımlarının Bedelsiz Teslimleri ile Bunlara İlişkin Yazılım Teslimi ve Hizmetleri-233
3. 1. -İstisnanın Kapsamı-234
3. 2. -İstisnanın Uygulanması-234
3. 2. 1. -İstisna Belgesinin Düzenlenmesi-234
3. 2. 2. -KDV Mükelleflerince Yapılacak Bedelsiz Teslim ve/veya İfalarda İstisna Uygulaması-234
3. 2. 3. -KDV Mükellefi Olmayanlarca Yapılacak Bedelsiz Teslim ve/veya İfalarda İstisna Uygulaması-235
3. 2. 4. -Nakdi Bağışlarla Alınacak Bilgisayarlarda İstisna Uygulaması-235
3. 3. -İndirim-235
4. -Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Konut Teslimleri ile Konut Yapı Kooperatiflerine Yapılan İnşaat Taahhüt İşleri-236
4. 1. -Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Konut Teslimleri-236
4. 2. -Konut Yapı Kooperatiflerine Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde İstisna/İndirimli Oran Uygulaması-236
4. 3. -Konut Yapı Kooperatiflerinin Arsa (Kat) Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV Uygulaması-237
4. 4. -İstisna Kapsamındaki İşlemlerde İndirim-238
5. -Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemine Taşınmaz ve İştirak Hissesi Devri-238
6. -Şehir İçi Ulaşım Sistemleri ve Bunlara İlişkin Tesislerin Devir ve Teslimleri-238
7. -Taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumuna Devir ve Teslimi ile Bu Taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Devir ve Teslimleri -239
Ğ. -İSTİSNADAN VAZGEÇME VE İSTİSNALARIN SINIRI-239
1. -İstisnadan Vazgeçme-239
1. 1. -Uygulama-240
1. 2. -İstisnadan Vazgeçmenin Mümkün Olmadığı Durumlar-240
III. -MATRAH, NİSPET VE İNDİRİM-241
A. -MATRAH-241
1. -Teslim ve Hizmet İşlemlerinde Matrah-241
1. 1. -Genel Açıklama-241
1. 2. -Tarifeli İşler ile Bedelin Biletle Tahsil Edildiği Hallerde Matrah-241
2. -İthalatta Matrah-242
3. -Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımalarında Matrah-243
4. -Özel Matrah Şekilleri-243
4. 1. -Şans Oyunları, Profesyonel Gösteriler ve Açık Artırmalar-243
4. 2. -Altın ve Gümüşten Mamul Eşya Teslimleri-243
4. 2. 1. -Altından Mamul Eşya-243
4. 2. 2. -Gümüşten Mamul Eşya-244
4. 3. -Gazete, Dergi ve Benzeri Periyodik Yayınlar-244
4. 4. -Tütün Mamulü Teslimleri-244
4. 5. -Belediyeler Tarafından Yapılan Şehir İçi Yolcu Taşımacılığı-245
4. 6. -Telefon Kartı ve Jeton Teslimi-245
4. 7. -Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Tarafından Araç Plakaları ile Basılı Evrakın Teslimi-245
4. 8. -Kıymetli Taş Teslimleri-246
5. -Matraha Dâhil Olan Unsurlar-246
5. 1. -Boş Kaplara Ait Depozitolar-246
5. 2. -Vade Farkları-247
5. 3. -Kur Farkları-247
6. -Matraha Dâhil Olmayan Unsurlar-247
6. 1. -İskontolar-247
6. 2. -Hesaplanan KDV-248
6. 3. -Özel İletişim Vergisi-248
7. -Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti-248
B. -ORAN-249
1. -Genel Açıklama-249
1. 1. -Perakende Satışın Tanımı-249
1. 2. -Vade Farkı, Kur Farkı ve Matrahta Değişikliğe Yol Açan İşlemlerde KDV Oranı-249
1. 2. 1. -Vade Farkları-249
1. 2. 2. -Kur Farkları-250
1. 2. 3. -Malların İade Edilmesi, İşlemin Gerçekleşmemesi veya İşlemden Vazgeçilmesi-250
1. 3. -İndirimli Orana Tabi Mallar ile Genel Orana Tabi Malların Birlikte Satılması Halinde Fatura Düzeni-250
2. -İndirimli Orana Tabi Bazı Mal ve Hizmetlere İlişkin Açıklamalar-250
2. 1. -Konut Teslimleri ve İnşaat Taahhüt İşleri-250
2. 1. 1. -Uygulanacak KDV Oranı-250
2. 1. 2. -Konut Yapı Kooperatiflerine Verilen İnşaat Taahhüt İşlerinde İndirimli Oran Uygulaması-251
2. 1. 3. -Net Alan-251
2. 2. -Finansal Kiralama İşlemleri-252
2. 3. -Toptancı Hallerinde Faaliyet Gösterenler Tarafından Yapılan Teslimler-252
2. 4. -Yiyecek ve İçecek Sunulan Yerlerde KDV Oran Uygulaması-252
2. 4. 1. -Kapsam-252
2. 4. 2. -Konaklama Tesislerinin Bünyesindeki Hizmet Birimlerinde Yiyecek-İçecek Hizmetleri-253
2. 4. 3. -Yemek Çeki, Kuponu ve Kartlarının Kullanıldığı Yemek Hizmetlerinde Organizatör Firmaların Durumu-254
2. 5. -Geceleme Hizmetlerinde KDV Oran Uygulaması-254
2. 5. 1. -Kapsam-254
2. 5. 2. -Konaklama İşletmelerinde Kullanılan Alkollü İçecekler Dolayısıyla Yüklenilen KDV-254
2. 5. 3. -Seyahat Acentelerinin Geceleme Hizmetleri İçin Verdikleri Aracılık Hizmetleri-255
2. 6. -Fason Tekstil ve Konfeksiyon İşleri-255
3. -İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması-256
3. 1. -İade Tutarının Hesaplanması-257
3. 1. 1. -Yılı İçinde Talep Edilen Mahsuben İade Tutarlarının Hesaplanması-257
3. 1. 2. -İzleyen Yıl İçerisinde Talep Edilen Nakden/Mahsuben İade Tutarlarının Hesaplanması-258
3. 1. 3. -İade Hesabına Dahil Edilebilecek Yüklenilen KDV-259
3. 1. 3. 1. -Genel Olarak-259
3. 1. 3. 2. -Stoklarda Yer Alan Mallar-260
3. 1. 3. 3. -Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler-260
3. 1. 3. 4. -Sonradan Düzenlenen veya Temin Edilen Belgeler-260
3. 2. -Yılı İçerisindeki Mahsup Taleplerinin Yerine Getirilmesi-260
3. 2. 1. -Genel Olarak-260
3. 2. 2. -Mahsubu Talep Edilebilecek Borçlar -262
3. 2. 3. -İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Amaçlı Teslimlerinde Mahsuben İade-263
3. 2. 4. -Mahsup İşlemi-264
3. 3. -Yılı İçinde Mahsup Edilemeyen Vergilerin İadesi-264
3. 4. -Diğer Hususlar-267
3. 4. 1. -İndirimli Orana Tabi İşlemleriyle Birlikte Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemleri Bulunan Mükellefler-267
3. 4. 2. -İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kaydıyla Teslimi-268
3. 4. 3. -Fason Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde İade Uygulaması-268
3. 4. 4. -Süresinden Sonra İade Talebinde Bulunulması-268
3. 4. 5. -İade İşlemi Sonuçlandırıldıktan Sonra İndirimli Orana Tabi İşlemlerin Matrahında Meydana Gelen Değişiklikler-269
3. 4. 6. -Özel Hesap Dönemi Tayin Edilen Mükelleflerin İade Talepleri-271
3. 4. 7. -Önceki Yıllara Ait İade Edilmeyen Alt Sınır Tutarları-271
3. 5. -İade Taleplerinin Beyannamede Gösterilmesi-271
3. 5. 1. -Yılı İçinde İade Taleplerinin Beyannamede Gösterilmesi-271
3. 5. 2. -Yıllık İade Taleplerinin Beyannamede Gösterilmesi-272
3. 5. 3. -Yılı İçerisinde Mahsup Edilemeyen Tutarların Beyannamede Gösterilmesi-272
3. 6. -Açıklamalı Örnek-272
C. -İNDİRİM-277
1. -Vergi İndirimi-277
2. -İndirilemeyecek KDV-278
2. 1. -Genel Açıklama-278
2. 2. -İmalat Artıklarının Tesliminde KDV Uygulaması-280
2. 3. -Sigorta Aracılarında KDV İndirimi-280
2. 4. -Kullanım Süresi Geçen veya Kullanılamayacak Hale Gelen Mallara İlişkin Yüklenilen KDV’nin İndirimi-280
3. -İstisna Edilmiş İşlemlerde İndirim-280
4. -Kısmi Vergi İndirimi-281
4. 1. -Bağış Amacıyla Yapılan İnşaatlarda Durum-281
4. 2. -Diğer Hallerde Kısmi Vergi İndirimi Uygulaması-281
5. -İndirimin Belgelendirilmesi-281
5. 1. -Fatura ve Benzeri Belge-282
5. 2. -Liste ve Etiketlerde Fiyatların KDV Dâhil Olarak Gösterilmesi-283
5. 3. -Verginin Fatura ve Benzeri Belgelerde Gösterilme Usulü-283
5. 4. -Verginin Hesaplanması-284
5. 5. -Verginin İndirimi-284
5. 6. -İndirimin Zamanı-284
6. -Matrah ve İndirim Miktarlarının Değişmesi-285
6. 1. -Genel Açıklama-285
6. 2. -Sadece BSMV Kapsamındaki İşlemleri Yapanların Satın Aldıkları Malları İadesinde ve Gerçekleşmeyen Hizmetlerde KDV Uygulaması-286
IV. -KDV İADESİNDE ORTAK HUSUSLAR-286
A. -İADE TUTARININ HESABI VE İADEYE DAYANAK İŞLEM VE BELGELER-286
1. -İadesi Talep Edilebilecek KDV-286
1. 1. -Kapsam-286
1. 2. -İşlemin Bünyesine Giren Verginin Hesabına Dahil Edilebilecek Unsurlar-287
1. 3. -Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerde İade Uygulaması-287
1. 4. -YMM KDV İadesi Tasdik Raporu Hazırlanması Hizmetine Ait KDV-288
1. 5. -DİİB Sahibi Mükellefin İhraç Kaydıyla Tesliminde İade Edilecek KDV-288
2. -Vergi İnceleme Raporu ve Teminat Aranmaksızın İade-289
2. 1. -Mahsup Yoluyla İade-289
2. 1. 1. -Mahsup Edilebilecek Borçlar-289
2. 1. 2. -Mahsuben İade Talebi-290
2. 2. -Mahsup Sonrası Alacağın Nakden İadesi-291
3. -Maliye Bakanlığınca Belirlenen Sınırı Aşmayan Nakden İadeler-291
4. -YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna Dayalı Nakden İadeler-292
5. -Teminat Karşılığı İade-292
5. 1. -Genel Açıklama-292
5. 2. -Teminat Türleri-293
5. 3. -Teminat Miktarları-293
5. 4. -Teminat Mektuplarının İadesi-293
5. 5. -Teminat Mektuplarının Teyidi-293
6. -Vergi İnceleme Raporu ile İade-293
7. -İade Talebinde Aranan Belgeler-294
7. 1. -İade Talep Dilekçesi-294
7. 2. -İade Hakkı Doğuran İşlemin Beyan Edildiği Döneme Ait İndirilecek KDV Listesi-295
7. 3. -İade Hakkı Doğuran İşleme Ait Yüklenilen KDV Listesi-295
7. 4. -İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu-296
7. 5. -Satış Faturaları Listesi-296
B. -İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ (İTUS)-296
1. -İTUS Sertifikası Kapsamına Giren Mükellefler-296
1. 1. -Genel Şartlar-296
1. 2. -Özel Şartlar-297
1. 2. 1. -İhracat İstisnası Kapsamındaki İade Talepleri Bakımından-297
1. 2. 1. 1. -İmalatçılar ve İmalatçı-İhracatçılar-297
1. 2. 1. 2. -Diğer İhracatçılar (Hizmet İhracatı Yapanlar Hariç)-298
1. 2. 2. -Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler Bakımından-298
2. -İTUS Sertifikası Uygulamasına Göre İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi-298
3. -İTUS Sertifikasının İptal edilmesi-299
C. -HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ (HİS)-299
1. -HİS Uygulaması Kapsamına Girecek Mükellefler-299
2. -HİS Uygulamasına Göre İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi-300
3. -HİS Sertifikasının İptal Edilmesi-301
D. -DİĞER HUSUSLAR-302
1. -İade Hakkının İndirim Yoluyla Kullanılması-302
2. -Defter ve Belgelerin Zayi Olması (Yangın, Su Baskını, Çalınma Gibi) Durumunda İade-302
3. -Kamuya Ait Kuruluşlara İade-303
4. -İstisna Kapsamında Yapılan Teslim ve/veya Hizmetin Matrahının Değişmesi ve Düzeltme İşlemleri-303
5. -İstisna Kapsamındaki İşlemin Gerçekleştiği Dönemden Sonra Ortaya Çıkan Ödemeler-304
6. -İade Taleplerinde, Sadece Listesi Gönderilen Belgelere İlişkin Saklama ve İbraz Yükümlülüğü-304
7. -Yoklama ve Değerlendirme-304
8. -Kayıt Düzeni-305
E. -ÖZEL ESASLAR-306
1. -Ortak Hükümler-306
1. 1. -Amaç-306
1. 2. -Belge Kavramı-307
1. 3. -Özel Esaslara Tabi Mükellefler-307
1. 4. -Özel Esaslara Tabi Olmayan Mükellefler-308
1. 5. -Olumlu Rapor-308
1. 6. -Olumsuz Rapor-308
1. 7. -Genel Esaslar-309
2. -Sahte Belge Düzenlemek Amacıyla Mükellefiyet Tesis Ettirilmesi-309
2. 1. -Sahte Belge Düzenlemek Amacıyla Mükellefiyet Tesis Ettirenler-309
2. 2. -Sahte Belge Düzenlemek Amacıyla Mükellefiyet Tesis Ettirenlere Mal Teslimi ve Hizmet İfasında Bulunanlar-310
3. -Sahte Belge Düzenleyen veya Kullananlar-310
3. 1. -Sahte Belge Kavramı-310
3. 2. -Haklarında Sahte Belge Düzenleme Raporu Bulunanlar-311
3. 3. -Haklarında Sahte Belge Düzenleme Tespiti Bulunanlar-311
3. 4. -Haklarında Sahte Belge Kullanma Raporu Bulunanlar-311
3. 5. -Haklarında Sahte Belge Kullanma Tespiti Bulunanlar-312
4. -Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyen veya Kullananlar-313
4. 1. -Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kavramı-313
4. 2. -Haklarında Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme Raporu Bulunanlar-313
4. 3. -Haklarında Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme Tespiti Bulunanlar-314
4. 4. -Haklarında Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Raporu Bulunanlar-314
4. 5. -Haklarında Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Tespiti Bulunanlar-315
5. -İşlemlerin Gerçekliğini İspat-315
6. -Haklarında Olumsuz Rapor Bulunan Mükelleflerin İade Talepleri-316
6. 1. -Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme Raporu Bulunanların İade Talepleri-316
6. 1. 1. -İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi-316
6. 1. 2. -Genel Esaslara Dönüş-317
6. 2. -Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Raporu Bulunanlar-317
6. 2. 1. -İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi-317
6. 2. 2. -Genel Esaslara Dönüş-317
7. -Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme veya Kullanma Tespiti Bulunan Mükelleflerin İade Talepleri-318
7. 1. -Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlediği Konusunda Tespit Bulunanlar-318
7. 1. 1. -İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi-318
7. 1. 2. -Genel Esaslara Dönüş-318
7. 2. -Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullandığı Konusunda Tespit Bulunanlar-319
7. 2. 1. -İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi-319
7. 2. 2. -Genel Esaslara Dönüş-319
8. -İadeye Esas Diğer Belgelerin Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Olması-319
9. -Diğer Tespitler-320
9. 1. -Adresinde Bulunamama-320
9. 2. -Defter ve Belge İbraz Etmeme-320
9. 3. -Beyanname Vermeme-321
9. 4. -İhtiyati Tahakkuk veya İhtiyati Haciz Uygulanan Mükellefler-321
10. -Özel Esaslara Tabi Mükelleflerin Kanuni Temsilcileri, Ortakları, Ortak Oldukları veya Bunların Kurdukları veya Ortağı Oldukları Mükellefler ile Kanuni Temsilcisi Oldukları Mükellefler-322
11. -Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Mükellefler Hakkında Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunanlar-323
12. -Geçiş Hükümleri-323
V. -VERGİNİN TARHI VE ÖDENMESİ-326
A. -VERGİLENDİRME USULLERİ-326
B. -VERGİLENDİRME DÖNEMİ VE BEYAN ESASI-327
1. -Vergilendirme Dönemi-327
2. -Beyan Esası-328
2. 1. -Genel Açıklama-328
2. 2. -Şahıs Şirketlerince Verilecek Beyannameler-328
2. 3. -Sigorta Aracıları Tarafından Verilecek Beyannameler-328
3. -Beyanname Verme Zamanı-329
4. -Beyanname Çeşitleri-329
C. -TARH İŞLEMLERİ-329
1. -Tarh Yeri-329
2. -Tarhiyatın Muhatabı-330
3. -Tarh Zamanı-330
D. -VERGİNİN ÖDENMESİ-330
VI. -USUL HÜKÜMLERİ VE ÇEŞİTLİ HUSUSLAR-331
A. -USUL HÜKÜMLERİ-331
1. -Kayıt Düzeni-331
B. -ÇEŞİTLİ HUSUSLAR-331
1. -Verginin Gider Kaydedilemeyeceği-331
2. -Müteselsil Sorumluluk-331
2. 1. -Kapsam-331
2. 1. 1. -İşleme Doğrudan Taraf Olanlar-332
2. 1. 2. -İşleme Doğrudan Taraf Olmayanlar-333
2. 2. -Uygulama-333
C. -YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER-333
D. -YÜRÜRLÜK-333
EKLER-336
İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLERDE NAKDEN VE MAHSUBEN İADELERE İLİŞKİN LİMİTLER-381
İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLERDE İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BELGELER-389