Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Vergisel Yönleriyle Genel Muhasebe

Vergisel Yönleriyle Genel Muhasebe

Vergi Müfettişi Suat Sarıgül


Baskı Tarihi: Ekim 2017
Sayfa Sayısı: 683 Sayfa
Fiyatı: 85 TL
İndirimli Fiyatı:67 TL (Kdv Dahil)
SİTEMİZDE GÜNCELLEME YAPILMAKTADIR!
(Şu an için sitemizden sipariş alınamamaktadır.)
KİTAP HAKKINDA
 • Google
 • Tw
 • Fb

 

ÖNSÖZ

Eserde tekdüzen hesap planının sistematiği dikkate alınmıştır. Buna göre, her bir hesap veya hesap grubu bazında vergi mevzuatında yer alan düzenlemelere yer verilmiş, özelgeler ve farklı örnek uygulamalar ile kitap zenginleştirilmiştir.

Vergi mevzuatında uygulama farklılıkları, farklılıkların mali tablolara ve işletmelerin beyan ettikleri kurumlar ve gelir vergisine etkileri açık bir biçimde ortaya konulmuştur.

Anlatımda izlenen temel yöntem, konunun tüm yönleriyle ele alınması, gereken durumlarda grafik ve şekiller yardımıyla konunun görsel biçimde ortaya konulması, özetlenmesi, her konuda farklı ve güncel örneklere yer verilmesi şeklindedir. Ayrıca bazı bölüm sonlarına eklenen monografiler yardımıyla konuya geniş bir bakış açısı kazandırılması amaçlanmıştır.

 

 

İÇİNDEKİLER

 1. I. KISIM
 2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

 1.Bölüm

GENEL BİLGİLER

Muhasebenin Tanımı ve Fonksiyonları…………………. 33

Muhasebenin Temel Kavramları…………………………..34

2.1Sosyal Sorumluluk Kavramı………………………………34

2.2 Kişilik Kavramı…………………………………………….35

2.3işletmenin Sürekliliği Kavramı…………………………..35..

2.4Dönemsellik Kavramı………………………………………..36

2.5Parayla Ölçülme Kavramı……………………………………..36

2.6. Maliyet Esası Kavramı…………………………………..36

2.7. Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı………………..36

2.8. Tutarlılık Kavramı……………………………………..37

2.9. Tam Açıklama Kavramı………………………………37

2.10. İhtiyatlılık Kavramı…………………………………..37

2.11. Önemlilik Kavramı……………………………………38

2.12. Özün Önceliği Kavramı………………………………38

 1. Muhasebe Türleri……………………………………….38.

3.1.     Finansal (Genel) Muhasebe…………………………..38

3.2.     Maliyet Muhasebesi……………………………………38

3.3.     Yönetim Muhasebesi………………………………….38

 1. Hesap Kavramı……………………………………..39
 2. Muhasebe Fişleri……………………………………..40

5.1.      Kasa Tahsil Fişi………………………………………..40

5.2.      Kasa Tediye Fişi……………………………………….40

5.3.      Mahsup Fişi…………………………………………….40

 1. Yevmiye Defteri Madde Çeşitleri…………………..40

1.1.      Basit Madde…………………………………………….40

1.2.      Bileşik Madde…………………………………………..40

1.3.      Karma Madde…………………………………………..40

1.4.      Tamamlayıcı Madde………………………………….41

7. Muhasebe İşlem Süreci……………………………………41

Tablolar ve Mizanlar……………………………..41

8-1. Temel Mali Tablolar……………………………42

1.1. Bilanço………………………………………………..42

8.1.1.1. Bilanço İlkeleri…………………………………………..44

8.1.2 Gelir Tablosu…………………………………………………………………….47

 

8.1.2.1.       Gelir Tablosu İlkeleri……….49

8.2.       Ek Mali Tablolar………………….50

8.2.1.           Satışların Maliyeti Tablosu…….50

8.2.2.       Fon Akım Tablosu…………….50

8.2.3.       Nakit Akım Tablosu…………..50

8.2.4.       Kâr Dağıtım Tablosu…………50

8.2.5.       Öz Kaynaklar Değişim Tablosu…..50

8.3.       Mizanlar……………………………50

II. BÖLÜM

DEĞERLEME HÜKÜMLERİ

 1. Değerlemenin Tarifi…………………………………………………52
 2. Değerleme Ölçüleri……………………………………………………..52.

2.1.       Maliyet Bedeli (VUK md. 262)……………………………………………..52

2.2.       Borsa Rayici (VUK md. 263)……………………………………………….53

2.3.       Tasarruf Değeri (VUK md. 264)……………………………………………53

2.4.       Mukayyet (Kayıtlı) Değer (VUK md. 265)……………………………….53

2.5.       İtibari (Nominal) Değer (VUK md. 266)…………………………………..53

2.6.       Vergi Değeri (VUK md. 268)……………………………………………….53

2.7.       Rayiç Bedel (VUK md. 266)………………………………………………..53

2.8.       Emsal Bedeli (VUK md. 267)………………………………………………53

2.9.       Alış Bedeli (VUKmd. 279)…………………………………………………..54

2.10.       Alış Emsal Bedeli (VUK md. geçici 4)………………………………….54

2.11.       Ortalama Perakende Satış Bedeli (GVK md. 63)……………………..54

2.12.       Kira Ödemelerinin Bugünkü Değeri (VUK md. mükerrer 290)……….54

II. KISIM
HESAP PLANI
I. BÖLÜM
HAZIR DEĞERLER

 1. Kasa Hesabının (100) İşleyişi…………………………………………. ….57

1.1.       Yabancı Paraların Değerlemesi……………………………………………57

1.2.       Kasa Noksanı ve Kasa Fazlası……………………………………………60

1.3.        6736  Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudunun Beyanı………67

 1. Alınan Çekler (101) ve Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)…………………..70

(103) Hesaplarının İşleyişi…………………………………………………..70

2.1.       Yabancı Paralı Çeklerin Değerlemesi……………………………………..72

2 2. Çeklerde Reeskont Uygulaması……………………………………………………….. 74

2 3. Tahsili Şüpheli Hale Gelen Çekler……………………………………………………… 75

2,      Bankalar Hesabının (102) İşleyişi…………………………………………………… 76

2.1,     TL Cinsinden Açılan Mevduat Hesaplannın Değerlemesi………………………… 76

3.2.     Yabancı Para Cinsinden Açılan Mevduat Hesaplarının Değerlemesi………….. 81

4. Diğer Hazır Değerler Hesabının (108) İşleyişi………………………………… …..84

Monografi………………………………………………………………… ……………………..87

DSnem Sonu İşlemleri……………………………………………………………………….. 88

 1. BÖLÜM

MENKUL KIYMETLER

 1. Hisse Senetleri ve Mali Duran Varlık Hesaplarının İşleyişi………………….. …98

1.1.     Hisse Senedi Alım Satımı……………………………………………………………… 99

1.2.     Hisse Senetlerinin Değerlemesi……………………………………………………… 103

 1. Özel Kesim (111) – Kamu Kesimi (112) Tahvil, Senet ve Bono

Hesapları ile Diğer Menkul Kıymetler (118) Hesabının İşleyişi…………………… 110

2.1.     Tahvil…………………………………………………………………………………….. 110

2.2.     Hazine Bonosu…………………………………………………………………………. 120

2.3.     Finansman Bonosu…………………………………………………………………….. 121

2.4.     Eurobond………………………………………………………………………………… 123

2.5.     Gelir Ortaklığı Senedi………………………………………………………………….. 124

2.6.     Kâr Zarar Ortaklığı Belgesi…………………………………………………………… 125

2.7.     Yatırım Fonu Katılma Belgeleri………………………………………………………. 125

2.8.     Varlığa Dayalı Menkul Kıymet……………………………………………………….. 126

2.9.     Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar………………………………………… 127

2.10.    Kira Sertifikaları……………………………………………………………………….. 127

2.11.    Repo Gelirleri…………………………………………………………………………… 128

2.12.     Altın Alımı ve Değerlemesi……………………………………………………….. 130

 1. BÖLÜM TİCARİ ALACAKLAR
 2. Alıcılar Hesabının (120/220) İşleyişi (Senetsiz Alacaklar)………….134

1.1.     Türk Lirası Cinsinden Senetsiz Alacakların Değerlemesi……………………… 136

1.2.     Yabancı Para Cinsinden Senetsiz Alacakların Değerlemesi………………….. 136

 1. Alacak Senetleri Hesabının (121/221) İşleyişi…………………………………. 137

2.1.     Türk Lirası Cinsinden Senetli Alacakların Değerlemesi………………………… 139

2.2.     Yabancı Para Cinsinden Senetli Alacakların Değerlemesi…………………….. 145

 1. Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının (126) İşleyişi………………….. 147
  1. Diğer Ticari Alacaklar Hesabının (127) İşleyişi

  5,       Şüpheli Ticari Alacaklar (128) ve Şüpheli Ticari Alacaklar

  Karşılığı (129) Hesaplarının İşleyişi…………………………………………………………….149

  5.1.       Şüpheli Ticari Alacak Kavramı (VUK md. 323)……………………………………150

  5.2.       Değersiz Alacaklar (VUK md. 322)……………………………………………..150

  5.3.       Vazgeçilen Alacaklar (VUK md. 324)………………………………………….161

  IV. BÖLÜM STOKLAR

  1. Üretim Faaliyeti…………………………………………………………………………………….164

  1.1.      İlk Madde ve Malzeme Hesabının (150) İşleyişi……………………………………..168

  1.2.      Yarı Mamuller-Üretim Hesabının (151) İşleyişi…………………………………..171

  1.3.      Mamuller Hesabının (152) İşleyişi…………………………………………………172

  1. Emtia Alım Satım Faaliyeti ve Stokların Değerlemesi………………………………….173

  2.1.      Ticari Mallar Hesabının (153) İşleyişi……………………………………………173

  2.1.1.      Maliyet Bedeli ile Değerleme (VUK md. 274)…………………………….175

  2.1.1.1.       Stok Hareketlerini İzleme Yöntemleri………………………………………..176.

  2.1.1.1.1.       Aralıklı Envanter Yöntemi……………………………………………………176

  2.1.1.1.2.       Sürekli Envanter Yöntemi……………………………………………………176

  2.1.1.2.           Stok Değerleme Yöntemleri…………………………………………………….184

  2.1.1.2.1.       Spesifik (Fiili-Has) Maliyet Yöntemi…………………………………………184

  2.1.1.2.2.       Ortalama Maliyet Yöntemi………………………………………………………….185

  2.1.1.2.2.1.       Basit Ortalama Maliyet Yöntemi………………………………………..186

  2.1.1.2.2.2.       Ağırlıklı (Tartılı) Ortalama Maliyet Yöntemi………………………….186

  2.1.1.2.2.3.       Hareketli Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi…………………………186

  2.1.1.2.3.           Son Giren İlk Çıkar (LİFO) Yöntemi…………………………………….186

  2.1.1.2.4.      İlk Giren İlk Çıkar (FİFO) Yöntemi…………………………………………..187

  2.1.2.        Emsal Bedel ile Değerleme (VUK md. 267)………………………………….190

  2.1.2.1.    Birinci Sıra (Ortalama Fiyat Esası)       ……………….191

  2.1.2.2.       İkinci Sıra (Maliyet Bedeli Esası)……………………………………………. ……….196

  2.1.2.3.       Üçüncü Sıra (Takdir Esası)…………………………………………………………197

  2.1.2.3.1.       Değeri Düşen Mallar – Değersiz Hale Gelen (Zayi Olan) Mallar – Fireler……………………198

  2.1.3.           Ortalama Perakende Fiyatı (GVK md. 63)…………………………..210

  2.1.3.1.           Ücretin Ayni Olarak Ödenmesi……………………………………….210

  2.1.4.       Alış Emsal Bedeli (VUK Geçici 4. Madde)……………………………..213

  1. Stoklara İlişkin Özellikli İşlemler……………………………………………………………213
  2. .1.                Stok Noksanlık ve Fazlaları………………………………………………213

  3.2.       Promosyon Olarak Verilen Mallar………………………………………..217

  3.3.       Eşantiyon ve Numune Olarak Verilen Mallar……………………..222

  3.4.       Elden Çıkarılacak Stoklar……………………………………………….223

  M Emtia Sigorta Tazminatı……………………………………………………………… 224

  H Iskontolar ve Ciro Primleri…………………………………………………………… 228

  3.6.1.   Iskontolar…………………………………………………………………………. 228

  3 6,2. Ciro Primleri……………………………………………………………………….. 229

  3.7.    Bağış ve Yardımlar……………………………………………………………….. 232

  3.8.    Komisyoncular Vasıtasıyla veya Konsinyasyon Suretiyle Satış………….. 241

  3.8.1.   Konsinyasyon Suretiyle Satış…………………………………………………. 241

  3 8.2. Komisyoncular Vasıtasıyla Satış……………………………………………… 243

  1. 1. Sipariş Avanslarının Değerlemesi…………………………………………..245

  3.10.6736   Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamında İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer

  Almayan Emtianın Kayda Alınması…………………………………………………… 247

  3.11.6736   Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamında İşletmede Kayıtlarda Yer Aldığı İşletmede Mevcut

  Olmayan Emtianın Kayda Alınması…………………………………………………… 249

  Monografi -1………………………………………………………………………………. 253

  Monografi – 2……………………………………………………………………………… 258

  Monografi – 3………………………………………………………………………..261

  Dönem Sonu İşlemleri…………………………………………………………………… 271

  V. BÖLÜM

  YILLARA YAYGIN İNŞAAT ve ONARIM İŞLERİ ile ÖZEL İNŞAAT İŞLERİ

  1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Kullanılan Hesaplar ve

  Yasal Düzenlemeler……………………………………………………………………… 275

  1.1.       Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Kullanılan Hesaplar………….. 275

  1.1.1.   Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri (170-178)……………………. 275

  1.1.2.   Taşeronlara Verilen Avanslar (179)…………………………………………… 276

  1.1.3.   Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar (295)………………………………………. 276

  1.1.  A. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri (350-358)     276

  1.2.    Yasal Düzenlemeler ve Özellik Arzeden Hususlar…………………………… 276

  1. 2.1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşinde Taraflar…………………………. 276

  J.     2.2. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşinde Unsurlar………………………. 277

  1.2.3.   Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri ile İlgili Çeşitli Kavramlar………… 277

  1.2.4.   Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinin Muhasebeleştirilmesi………………………. 278

  1*2.5. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşinde Vergilendirme…………………….. 279

  2′ Özel İnşaat İşleri……………………………………………………………………… 296

  2*1. Kat Karşılığı İnşaat İşleri………………………………………………………….. 296

  12*1.1, Kat Karşılığı İnşaat İşlerinin Vergilendirilmesi

 2. 21,1.5.      İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması……………………….. 344

  2,1.1*6. Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında ihraç Edilecek falların Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde Tecil-Terkin Uygulaması         349

  2.1.2.    Kısmi İstisna…………………………………………………………………………… 350

  2.2.        Katma Değer Vergisinde Sorumluluk (Tevkifat)………………………………… 350

  2.2.1.    Tam Sorumluluk (Tevkifat) Uygulaması…………………………………………. 352

  2.2.2.    Kısmi Sorumluluk (Tevkifat) Uygulaması…………………………………………. 353

  2.3.     Fazla veya Yersiz Ödenen Vergi……………………………………………………… 359

  2.4.     İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesi……………………………………….. 363

  1. özel Tüketim Vergisi………………………………………………………………           363

  3.1.     İndirim Mekanizması……………………………………………………………………. 369

  3.2.     İhracat İstisnası…………………………………………………………………………. 372

  3.2.1.    ÖTV Mükelleflerinin İhracat Teslimleri…………………………………………….. 372

  3.2.2.    ÖTV Ödenerek Satın Alınan Malların İhracı………………………………………. 373

  3.2.3.    İhraç Kayıtlı Satış…………………………………………………………………….. 375

  3.2.4.    (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Mallar İçin İndirimli Vergi Uygulamaları… 378

  3.2.4.1.    (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Vergi Tutarları Uygulanarak Teslim

  Edilen Malların İmalatçılar Tarafından (I) Sayılı Listeye Dahil Olmayan Malların İmalinde Kullanılması 378

  3.2.4.2.    (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Malların Aynı Cetvelde Yer Alan

  Malların İmalinde Kullanılması……………………………………………………………….. 380

  3.2.4.3.    Baz Yağların İhracata Konu Edilecek Madeni Yağ veya Yağlama

  Müstahzarı İmalinde Kullanılması……………………………………………………………. 382

  1. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar (193) Hesabının İşleyişi………………….   386

  4.1.     Geçici Vergi………………………………………………………………………………. 387

  1. Arazi ve Arsalar Hesabının (250) İşleyişi………………………………………… 396
  2. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri Hesabının (251) İşleyişi…………………. – 396
  3. Binalar Hesabının (252) İşleyişi……………………………………….. 396
  4. Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabının (253) İşleyişi……………………… -m- 398
  5. Taşıtlar Hesabının (256) İşleyişi………………………………………….. ……..401
  6. Demirbaşlar Hesabının (255) İşleyişi……………………………………………..405

  7. Birikmiş Amortisman Hesabının (257) İşleyişi………………………………. ….410

  7.1.     Normal Amortisman Yöntemi (VUK md. 315)…………………………………….. 410

  7.1.1.  Amortisman Kayıt Yöntemleri – Endirekt Yöntem     411

  7.1.2.   Amortisman Kayıt Yöntemleri – Direkt Yöntem        411

  7.2.  Azalan Bakiyeler (Hızlandırılmış) Yöntemi………………………………………. 413

  7.3.      Madenlerde Amortisman (VUK md. 316)………………….416

 3. 7.3.1.      Maden İşletmelerinde Kullanılan Hesaplar………………..4177.3.1.1.      Arama Giderleri (271) Hesabının İşleyişi………………..417

  7.3.1.2.      Hazırlık ve Geliştirme Giderleri (272) Hesabının İşleyişi………417

  7.3.1.3.      Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar (277) Hesabının İşleyişi…….417

  7.3.1.4.      Birikmiş Tükenme Payları (-)(278) Hesabının işleyişi…………418

  7.3.1.5.      Verilen Avanslar (279) Hesabının İşleyişi…………………………418

  7.6.      Fevkalade Amortisman (VUK md. 317)………………………………….. 420

  8. Maddi Duran Varlıklarda Özellikli Durumlar………………………………….422

  8.1.      Kist Amortisman………………………………………………422

  8.2.      Maddi Duran Varlık Satışı…………………………………………………………424

  8.2.1.      Maddi Duran Varlığın Kârlı-Zararlı Satışı…………………………………….424

  8.2.2.      Maddi Duran Varlığın Yenilenmek Amacıyla Satışı……………………………..425

  8.2.2.1.      Yenileme Fonu Ayırmanın Koşulları…………………………………………425

  8.2.3.      Geçici Vergi Dönemlerinde Amortisman Hesaplanan Maddi Duran

  Varlığın Satışı…………………………………………………………………………………427

  8.3.          Amortisman Süresi Tamamlanmadan Kullanılamaz Hale Gelen Maddi

  Duran Varlıklar………………………………………………………………………………..430

  8.6.       Taşınmaz Satış İstisnası………………………………………………………….430

  8.5.                Sigorta Tazminatları……………………………………………………………435

  8.6.       Tarım Arazisi İçin Yapılan Harcamalar…………………………………………..438

  8.7.6736          Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamında İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer

  Almayan Makine Teçhizat ve Demirbaşların Kayda Alınması………………………..440

  8.8.       Isı Yalıtımı ve Enerji Tasarrufu Sağlamaya Yönelik Harcamalar………………….443

  Monografi………………………………………………………………….. -…………………444

  1. BÖLÜM
  2. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ve FİNANSAL KİRALAMA
  1. Haklar Hesabının (260) İşleyişi ve Finansal Kiralama……………………………… ….457

  1.1.       Haklar Hesabının İşleyişi……………………………………………………………………….. 457

  1.2.       Finansal Kiralama………………………………………………………………………………… 460

  1.2.1.       Finansal Kiralamanın Tanımı ve Kapsamı…………………………………………….460

  1.2.1.1.       Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Açısından……………………………………… 460

  1.2.1.2.       Vergi Usul Kanunu Açısından…………………………………………………………….. 461

  1.2.2.           Finansal Kiralama ile İlgili Tanımlar………………………………………………………. 462

  1.2.3.       Kiralayana (Kiraya Veren) İlişkin Hükümler…………………………………………………463

  Kiracıya İlişkin Hükümler   464

 4. 1.1.1.       Finansal Kiralama İşlemlerinde Amortisman………………………………4641.1.2.       Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesinde KullanılacakHesaplar ve İşleyişleri……………………………..465
 5. 2,     Şerefiye Hesabının (261) İşleyişi……………………………………………. 4703 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabının (262) İşleyişi…………….. 472Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabının (263) İşleyişi………………….475

  g, özel Maliyet Hesabının (264) İşleyişi…………………………………………….475

  1. BÖLÜM MALİ BORÇLAR
  2. Banka Kredileri Hesabının (300/400) İşleyişi……………………………. 480
  3. Çıkarılan Tahviller (405) ve Tahvil Anapara Borç, Taksit ve

  ‘ Faizleri (304) Hesaplarının İşleyişi………………………………………………… …483

  1. Çıkarılan Bonolar ve Senetler (305) ve Menkul Kıymetler İhraç

  Farkı (308) Hesabının İşleyişi…………………………………………………….. 485

  1. BÖLÜM TİCARİ BORÇLAR
  2. Satıcılar Hesabının (320/420) İşleyişi……………………………………… …486
  3. Borç Senetleri Hesabının (321/421) İşleyişi……………………………… 487
  4. Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabının (326/426) İşleyişi………………….. 489
  5. Diğer Ticari Borçlar Hesabının (329/429) İşleyişi……………………… 491
   1. BÖLÜM

  ÖDENECEK VERGİ ve DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

  İL Ödenecek Vergi ve Fonlar (360) ve Ödenecek Sosyal Güvenlik

  K Kesintileri Hesaplarının (361) İşleyişi…………………………………………… ….492

  v II Ücret Tahakkuku……………………………………………………………………. 492

  E 1.2. Zamanında Ödenmeyen Vergi ve Primler…………………………………. 497

  1.1.   İşveren Hissesi Hazine Teşviği……………………………………………. 499

  E U. Vergi İncelemesi Sonucu Ortaya Çıkan Matrah Farkı, Vergi ve Cezalar          501

  1.5.6736   Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin | Kanun Kapsamında Matrah Artırımı       506

  1. BÖLÜM

  BORÇ ve GİDER KARŞILIKLARI

  v 1- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabının (370) İşleyişi  ……………….. 508

  1. Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabının (372/472) İşleyişi……………… 513

  Maliyet Gider Karşılığı (373) Hesabının İşleyişi……………………………………518

ÖZ KAYNAKLAR

 1. Ödenmiş Sermaye ve Sermaye Yedekleri Hesaplarının işleyişi………………………519

1.1.       Borçlar Kanununa Göre Şirket…………………………………………………………………520

1.1.1.       Adi Ortaklık……………………………………………………………………………………….520

1.2.       Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler……………………………………………………….521

1.2.1.       Şahıs Şirketleri………………………………………………………………………………..  521

1.2.1.1.       Kollektif Şirket…………………………………………………………………………………522

1.2.1.2.       Adi Komandit Şirket………………………………………………………………………….522

1.2.2.           Sermaye Şirketleri…………………………………………………………………………….522

1.2.2.1.       Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket…………………………………… 523

1.2.2.2.       Limited Şirket…………………………………………………………………………….. 523

1.2.2.3.       Anonim Şirket…………………………………………………………………………….. 524

1.3.               Sermaye Hesaplarının İşleyişi………………………………………………………… 524

1.3.1.       Şirket Kuruluşunda Sermaye Konulması, Sonrasında Sermaye Artırımı……. 524

1.3.2.       Sermaye Azaltılması……………………………………………………………………….. 529

1.3.2.1 Şirketlerin Sermaye Azaltmasının Nedenleri…………………………………………. 529

1.3.2.2.       Şirketlerin Sermaye Azaltımında Vergisel Sonuçlar……………………………. 530

1.3.2.2.1.       Ödenmiş Sermaye Payının Ortaklara Geri Ödenmesi…………………………. 530

1.3.2.2.2.       Geçmiş Yıl Kârlarının Sermayeye İlave Edilmesinin Ardından Sermaye

Azaltılması………………………………………………………………………………………………. 533

1.3.2.2.3.       Geçmiş Yıl Zararlarını Ortadan Kaldırmak Amacıyla Sermaye Azaltımı…. 535

1.3.2.2.4.       Sermayeye Eklenen Emisyon Primi ve Kâr Yedeklerinden Sermaye

Azaltımının Karşılanması…………………………………………………………………………… 536

1.3.3.       Hisse Senedi İptal Kârları……………………………………………………………….. 538

1.3.4.       Bedelsiz Hisse Senetleri………………………………………………………………….. 538

1.3.5.       Rüçhan Hakkı……………………………………………………………………………….. 542

 1. Kâr Yedekleri…………………………………………………………………………………….. 542

2.1.       Kâr Dağıtımına İlişkin Hesapların İşleyişi……………………………………………… 542

2.2.       Özel Fonlar Hesabının (549) Kullanım Yerleri…………………………………………. 556

2.2.1.       İştirak Hisseleri ve Taşınmazların İstisna Satış Kazançları (KVK 5/1-e)……… 556

2.2.2.       Sabit Kıymet Yenileme Fonu (VUK Md. 328, 329)…………………………………… 560

2.2.3.       Vazgeçilen Alacaklar (VUK Md. 324)………………………………………………….. 560

2.2.4.       Girişim Sermayesi Fonu Olarak Ayrılan Tutarlar (VUK Md. 325/A)……………. 560

2.2.5.       TÜBİTAK Tarafından Hibe Desteği……………………………………………………. 562

2.2.6.       Ar-Ge Faaliyetinde Bulunan İşletmelerin Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kanunla Kurulan Vakıflar ile Uluslararası Fonlardan

Aldıkları Hibe Destekler………………………………………………………………………….563

2.2.7.       5811,6111 ve 6736 Sayılı Kanunlar Kapsamında Kayda Alınacak Kıymetler …563

2.2.8.       6486 Sayılı Kanun ile GVK’ya Eklenen Geçici 85. Madde………………………… 564

GELİR TABLOSU ve MALİYET HESAPLARI

 1. Gelir Tablosu Hesaplan…………………………………………………………….. 566
 2. Maliyet Hesapları………………………………………………………………………… 568

2.1.      Fonksiyon Esasına Göre Sınıflandırma (7/A Seçeneği)……………………… 569

2.1.1.     Direkt İlkmadde ve Malzeme Giderleri Hesabı (710)………………………… 569

2.1.2.     Direkt İşçilik Giderleri Hesabı (720)…………………………………………….. 570

2.1.3.     Genel Üretim Giderleri Hesabı (730)……………………………………………. 570

2.1.4.      Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı (740)……………………………………………. 570

2.1.5.      Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı (750)……………………………… 570

2.1.6.      Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı (760)…………………………. 570

2.1.7.      Genel Yönetim Giderleri Hesabı (770)………………………………………….. 571

2.1.8.      Finansman Giderleri Hesabı (780)………………………………………………. 571

22. Çeşit Esasına Göre Sınıflandırma (7/B Seçeneği)…………………………. -….. 573

XVI. BÖLÜM

KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİLECEK ve İNDİRİLEMEYECEK
GİDERLER ile İSTİSNALAR

 1. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Yer Alan İndirilecek Giderler

(GVK Md. 40 – KVK Md. 8)……………………………………………………………………….. 579

 1. Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan İndirilemeyecek Giderler……………………. 592
 2. Kurumlar Vergisi Kanununda Yer Alan İndirilemeyecek Giderler……………… 594
 3. Kurumlar Vergisi Kanununda Yer Alan İstisnalar………………………………… 598

Monografi……………………………………………………………………………………………… 602

Donem Sonu İşlemleri……………………………………………………………………………. …610

Monografi………………………………………………………………………………………….. 620

Mali (Finansal) Tablolar Analizinde Kavramlar Dizini…………………………………… 648

Maliyet Muhasebesinde Kavramlar Dizini…………………………………………………… 658

Genel Muhasebe Kavramlar Dizini………………………………………………………….. 662

Hesap Planı …m……………………………………………………………………………. 673

Kaynakça……………………………………681