Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Vergi Revizyonu

Vergi Revizyonu

E.Baş Hesap Uzmanı Zihni Kartal


Baskı Tarihi: Ocak 2018
Sayfa Sayısı: 1072 Sayfa
Fiyatı: 110 TL
İndirimli Fiyatı:100 TL (Kdv Dahil)
ÜCRETSİZ KARGO
SİTEMİZDE GÜNCELLEME YAPILMAKTADIR!
(Şu an için sitemizden sipariş alınamamaktadır.)
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb

YMM Zihni KARTAL tarafından yazılan Vergi Revizyonu Kitabı, yoğun beğeni ve talep üzerine gerekli güncellemeler ve yeniliklerle yeni baskısı yapılarak değerli okurlarımızın faydalanması dileğiyle sizlere sunulmuştur. En kısa sürede teslimat olanaklarıyla Vergi Revizyonu Kitabını sitemizden alabilirsiniz.

KİTAP HAKKINDA

ÖNSÖZ

Yapılan her çalışmanın meydana çıkarılması  ve ilgilere ulaştırılarak kullanımına sunulması gerekir. Zira, yayınlanarak ilgili taraflara ulaştırılmayan çalışmaların hiç kimseye yararı bulunmayacaktır. Çalışmaların tamamlanarak sona erdirilmesi bazen, gerekli zaman ve emek yetersizliği nedeniyle olanaklı olmayabilmektedir. Böyle durumlarda dahi, bir başlangıç yaparak mevcut hazırlıkların ilgililere ulaşltırılmasın sağlamak ve izleyen baskılarda bu çalışlmalar daha da olgunlaştırmak en uygun yol olarak görünmektedir. Aksi halde, büyük emekler ve-verilmiş ve uzun zaman harcanmış, buna karşın yazarının hedeflediği en iyi çalışlmaların tozlu raflara terk edilmesi kaçınılmaz olacak ve kimseye bir yarar sağlamayacaktır.

Mükemmel iyinin düşlmanıdır. Bu çalışlma, yukarıda açıkladğım  nedenlerle önerileri ile daha da olgunlaşarak daha iyi bir hale gelecektir. Bu bakımdan, eleştiri, katkı ve önerilerinize değer verdiğimi belirterek, yoluma ışık tutacağına olan inancımı vurgulamak isterim.

Çalışma temelde, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli vergi müfettişleri yeterlik sınavlarına hazırlanan ilgili adaylara yardımcı olmak amacıyla vücuda getirilmişltir. Kitap, 80 adet uygulama sorusundan oluşmakta olup, bunlardan 70 adedinin çözümü verilmiş durumdadır. Soruların içeriğinin gerçek yaflamdan, uygulamanın bizzat merkezinden oluşlturulmasına özen gös-terilmiştir. Soruların gerçek dünyadan  somut olaylardan oluşması bu çalışmaya ciddi bir zenginlik kattığı gibi, yukarıda bahsettiğim alanlarda yapılan sınavlarda yöneltilen sorulara benzerlik göstermektedir. Çalışlma bu açıdan, bir taraftan temel hedefi olan sınavlara hazırlanma aşamasında olan okuyucularımıza klavuzluk yapma amacına hizmet ederken, öte yandan uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne de yardımcı olacaktır. Bu özellikleri nedeniyle önemili bir boşluğu dolduracak ve gereksinimi giderecektir.

İÇİNDEKİLER

I. Bölüm Revizyon Yöntem ve Türleri

1. Revizyon 3

2. Revizyonun Amaçları 3

3. Revizyon ve Kontrol 4

4. Revizyon Çeşitleri 5

5. Revizyon Yöntemleri 8

6. Revizyon İşlemleri 9

7. Muhasebe Hata ve Hileleri 10

8. Vergi Gizleme Yöntemleri 15

9. Vergi İncelemesi ve Revizyonu 17

II. Bölüm Vergi Usul Kanunu

Soru 1: Satın alınan taşıtın değerlemesi, amortisman uygulamaları,

sigorta tazminatı, yenileme fonu 23

Soru 2: Eurobond değerlemesi 42

Soru 3: Hisse senetlerinin değerlemesi 44

Ticari işletmeye dahil hisse senedi yatırım fonu katılma

belgelerinin değerlemesi 46

Soru 5: Nakit ve efektif yabancı para varlıkların değerlemesi 47

Soru 6: Birden fazla yıl kullanılan yabancı para kredi borçlarının

değerlemesi 49

Soru 7: İşletmeden mal çekişi ve değerlemesi 51

Soru 8: Sel nedeniyle zarar gören malların değerlemesi, satışı ve

sigortadan tazminat alınması 53

Soru 9: Hırsızlık nedeniyle kaybolan malların değerlemesi ve

sigortadan tazminat alınması 56

Soru 10: Reeskont uygulaması, Şüpheli alacak karşılığı,

Vazgeçilen alacak, İpotek alınan gayrimenkulün yanması,

Rehin alınan taşıtın paraya çevrilmesi 59

Soru 11: Vergi ziyaı cezası ve yanılma 73

Soru 12: Vergi ziyaı cezası ve kaçakçılık suçu 75

Soru 13: Vergi ziyaına ceza ve tekerrür hükümlerinin uygulaması 77

Soru 14: Vergi ziyaına ceza ve tekerrür hükümlerinin uygulaması 80

Soru 15: Kaçakçılık suçu ve kaçakçılık suçuna iştirak 82

Soru 16: Dahilde işleme izin belgesi kapsamında alınan hammaddelerin

üretilerek yurt içinde satılması 85

Soru 17: Kaza sonucunda sulh yoluyla ödenen tazminatın gider kaydı,

Binek otomobil alışında yüklenilen ve indirilemeyen KDV,

İki yıl kullanma lisanslı bilgisayar programına ödenen bedellerin değerlemesi,

Yurt dışı götürü gider koşulları,

Ocak Ayında ödenen Ekim Ayı sigorta primlerinin gider kaydı,

Satış faturasının gider kaydı,

Makam aracı olarak kullanılan binek otomobillerin giderleri,

Kasko sigorta primlerinde dönemsellik 88

Soru 18: Randıman farkı,

Üretilen ürünlerin işletme ortaklarınca çekilmesi,

İş kazası tazminatı,

Döviz cinsinden verilen avansların değerlemesi,

Döviz cinsinden düzenlenen senetlerin reeskontu,

Giderlerde dönemsellik, Şüpheli alacak karşılıkları,

Motorlu Taşıtlar Vergisinin gider kaydı, Kamuya yararlı

derneklere yapılan bağışlar 99

Soru 19: Kaydi envanter, randıman hesabı, kayıt dışı satış 133

Soru 20: Kaydi envanter farkı,

Kıdem tazminatı karşılığı ayrılması,

Ortaklara tahsis edilen taşıtların giderleri,

Çalınma dolayısıyla kaybolan mallar,

Üretimi planlanan mala yönelik reklam giderleri 143

Soru 21: Randıman incelemesi,

Arsa takası ve gayrimenkul satış kazancı istisnası,

Eğitim ve kültür amaçlı bağışlar,

Verilen avansların tahsil imkanının kalmaması,

Gayrimenkul satışında gelecek dönem kirasının satıcıya ödenmesi 149 Soru 22: Taşıtlara ait kredi giderleri,

Yapı denetim hizmetleri ve damga vergisi giderleri,

Yenileme fonu,

Şüpheli alacak karşılığında dönemsellik,

Son kullanım tarihi geçen ürünlerin imhası,

Son kullanım tarihi geçen ürünlerin düşük bedelle satışı,

Döviz cinsinden düzenlenen ciro primi sözleşmelerinde

damga vergisi 181

Soru 23: Üretilen ürünlerin maliyetinin belirlenmesi,

Belgeye dayanmayan tutarların maliyet kaydı,

Motorlu taşıtlar vergisinin ürün maliyetine eklenmesi,

Dönemsellik ilkesi doğrultusunda sigorta giderlerinin ürün maliyetine eklenmesi,

Döviz kasasından işletme ortalarınca para çekilmesinin kurumlar vergisi, gelir vergisi kesintisi ve katma değer vergisi

karşısındaki durumu 230

Soru 24: Kaydi envanter farkı,

Gayrimenkul kira gelirleri,

Yenileme fonu,

Belgesiz zirai ürün alış-satışı,

Gelir vergisi mükellefinin taşınmaz satış kazancı, Makine kira geliri 254

III. Bölüm

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

Soru 25: Borçlu tarafından kamu alacağına karşılık rızaen yapılan

ödemelerin alacaklara mahsup sırası 279

Soru 26: Borçlu tarafından kamu alacağına karşılık rızaen yapılan

ödemelerin alacaklara mahsup sırası 284

Soru 27: Borçlu tarafından kamu alacağına karşılık rızaen yapılan

ödemelerin alacaklara mahsup sırası 288

Soru 28: Borçlu tarafından kamu alacağına karşılık rızaen yapılan

ödemelerin alacaklara mahsup sırası 294

Soru 29: Borçlu tarafından kamu alacağına karşılık rızaen yapılan

ödemelerin alacaklara mahsup sırası 298

Soru 30: Üçüncü şahıslar tarafından haczedilen mallar paraya çevrilmeden önce o mal üzerine kamu alacağı için de haciz konulması halinde

alacaklılar arasında garameten taksim 303

Soru 31: Üçüncü şahıslar tarafından haczedilen mallar paraya çevrilmeden önce o mal üzerine kamu alacağı için de haciz konulması halinde

alacaklılar arasında garameten taksim 308

Soru 32: Üçüncü şahıslar tarafından haczedilen mallar paraya çevrilmeden önce o mal üzerine kamu alacağı için de haciz konulması halinde

alacaklılar arasında garameten taksim 311

Soru 33: Üçüncü şahıslar tarafından haczedilen mallar paraya çevrilmeden önce o mal üzerine kamu alacağı için de haciz konulması halinde alacaklılar arasında garameten taksim 314

Soru 34: Haczedilmiş menkul ve gayrimenkul malların amme alacağının tahsili amacıyla satılması,

Satıştan yapılan tahsilatın kamu daireleri arasında paylaştırılması,

Tahsilatın kamu alacaklarına mahsubu 317

Soru 35: Kamu alacağının tecil edilmesi ve taksitlendirilmesi 328

Soru 36: Kamu alacağının tecil edilmesi ve taksitlendirilmesi,

Tecilin ihlal edilmesi, Tecilin geçerli sayılması 334

Soru 37: Kamu alacağının tecil edilmesi ve taksitlendirilmesi 341

Soru 38: Kamu alacağının tecil edilmesi ve taksitlendirilmesi 343

Soru 39: Kamu alacağının tecil edilmesi ve taksitlendirilmesi 346

Soru 40: Kamu alacağının tecil edilmesi,

Kamu alacağının taksitlendirilmesi,

Tecilin ihlali 349

Soru 41: Kamu alacağının tecil edilmesi ve taksitlendirilmesi,

Tecil talebinin reddi 358

Soru 42: Kamu alacağının tecil edilmesi ve taksitlendirilmesi,

KDV,

Özel usulsüzlük cezası,

Gecikme faizi ve zammında tecil,

Tecil için aranacak teminat, tecilin ihlali,

Tecilin geçerli sayılması ve yeniden taksitlendirme 361

Soru 43: Dava açılan vergi ve cezalarda gecikme zammı ve gecikme

faizi uygulaması 379

Soru 44: Gecikme zammı uygulanacak süre içinde gecikme zammı oranının

değişmesi 389

IV. Bölüm

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları

Soru 45: Yabancı kişilerin gelir vergisi mükellefiyeti,

Dar mükellef gerçek kişilerin Türkiye’de elde ettiği işyeri ve konut kira gelirleri,

Mütercimlik kazançları,

Telif kazançları,

Alacak faizi,

Mevduat faizi,

Eurobond faizi,

Yabancı ülkede elde ettiği ücret,

Yabancı ülkede elde ettiği hisse senedi alım-satım kazancı,

Vergiden muaf esnaftan hizmet alınması,

Özel maliyet konusu varlığın mal sahibine devri 395

Soru 46: Doktorluk faaliyetinde bulunan gelir vergisi mükellefinin elde ettiği Serbest meslek kazancı,

İşyeri ve konut kira gelirleri,

Gayrimenkul satış kazancı,

Telif kazançları,

Alacak faizi,

Mevduat faizi,

Eurobond faizi,

Tabipler odası aidatı,

Kısmen ikametgah olarak kullanılan işyerinin giderleri, Yardımlaşma derneğine yapılan bağış,

Mesleki yurt dışı toplantı giderleri,

Tedavi hizmeti ile avukatlık hizmetinin takası,

Bireysel emeklilik katkı payları,

Sağlık sigortası primleri,

Bağ-Kur primi,

Eğitim harcaması,

Doğal Afetler Fonuna yapılan bağış,

Sakatlık indirimi,

Hastanelerden elde edilen ücretler,

Sigorta şirketinden elde edilen emeklilik ödemeleri

Soru 47: Kollektif şirketin katma değer vergisi mükellefiyeti,

Kollektif şirket ortaklarının ortaklık kazancından aldıkları payın vergilendirilmesi,

ÖTV nin taşıt maliyeti ile ilişkisi,

KDV nin taşıt maliyeti ile ilişkisi,

Taşıt sigorta giderlerinde dönemsellik,

Kaza sonucu oluşan hasarın ve tazminatın mahkeme kararı ile ödenmesi,

İş kazası sırasında işçinin ölümü nedeniyle ödenen tazminatın gider kaydı,

Lise yönetimine yapılan nakdi bağışın indirim konusu yapılıp yapılamayacağı,

Bireysel emeklilik katkı paylarının gider kaydı,

Hurda haline gelen taşıtın zararlı satışı,

Sigortadan tazminat alınması, yenileme fonu ayrılması ve yüklenilen KDV sinin durumu,

Kollektif şirket ortağına işletmeden ücret ödemesi,

Kollektif şirket ortağının çocuğunun okul ücretinin işletme kaynaklarından ödenmesi,

Gerçeği yansıtmayan faturanın gider kaydı ve KDV sinin indirimi,

Huzur hakkının vergilendirilmesi,

Konut ve işyeri kira gelirlerinin vergilendirilmesi,

Yurt dışı bankalardan elde edilen faiz gelirlerinin vergilendirilmesi,

Yatırım fonu katılma belgelerinden elde edilen gelirlerin

vergilendirilmesi 424

Soru 48: Şahsi harcamaların kollektif şirkete gider kaydı,

İşletmeden çekilen paranın mevduat olarak yatırılması ve elde edilen faiz ile ortağın çocuğuna gayrimenkul satın alınması,

İşletme personelinin maaşlarının ödendiği bankadan promosyon alınması,

Kollektif şirket ortağına ücret ödenmesi,

Gelecek yıllara ait giderlerin değerlemesi,

Şirketin kiraladığı gayrimenkule belgeye dayanmayan harcamalar yapılması,

Yangında yok olan malların değerlemesi,

Kaza nedeniyle ödenen tazminatın gider kaydı,

Özel maliyet harcamalarının mal sahibine devri,

Özel maliyet niteliğindeki varlıkların belediye kararı ile yıkılması 443

Soru 49: Hisse senedi alım-satım kazançları,

Tahvil alım-satım kazançları,

Eurobond faiz gelirleri,

Yatırım ortaklığı hisse senedi alım-satım kazançları kesinti ve

beyan suretiyle vergilendirilmesi 475

Soru 50: İlişkili kişilerden yapılan borçlanmaların örtülü sermaye niteliği,

bu borçlar dolayısıyla katlanılan giderlerin durumu 481

Soru 51: İlişkili kişilerden yapılan borçlanmaların örtülü sermaye niteliği,

Bu borçlar dolayısıyla katlanılan giderlerin durumu 489

Soru 52: Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı,

İlişkili kişiden yüksek bedelli gayrimenkul alımı,

Gerçek kişi ortağa faizsiz kaynak kullandırılması 506

Soru 53: İşletmenin ilişkili kişisi sayılan şirketin ürünlerini yurt dışına pazarlaması karşılığında bir bedel uygulamamasının kurumlar vergisi, gelir vergisi kesintisi ve katma değer vergisi karşısındaki durumu,

Tabela ve panoların gider kaydı 520

Soru 54: İştirak kazancı, Yurt dışı inşaat işi kazancı,

Serbest Bölge Kazancı,

Geçmiş yıl zararı,

Eğitim kurumlarına bağış,

Sponsorluk harcaması 551

Soru 55: İştirak Kazançları,

Yurt Dışı İştirak Kazancı,

Emisyon Primi Kazancı,

Rüçhan Hakkı Kupon Satış Kazancı,

İştirak Hissesi Satış Kazancı,

TMSF ye Borçlu Olan Şirket Lehine Verilen İpoteğin TMSF Tarafından Alınması,

Yurt Dışı Şube Kazancı,

Yurt Dışı İnşaat İşinden Elde Edilen Kazanç,

Serbest Bölge Kazancı,

Geçmiş Yıl Zararı, Binicilik Kulübüne Bağış,

Sponsorluk Harcaması,

Kamuya Yararlı Derneklere Bağışlar,

Yurt Harcaması Bağışı,

Yatırım İndirimi 554

Soru 56: İştirak Kazançları,

Yurt Dışı İştirak Kazancı,

Emisyon Primi Kazancı,

Rüçhan Hakkı Kupon Satış Kazancı,

İştirak Hissesi Satış Kazancı,

TMSF ye Borçlu Olan Şirket Lehine Verilen İpoteğin TMSF Tarafından Alınması,

Yurt Dışı Şube Kazancı,

Yurt Dışı İnşaat İşinden Elde Edilen Kazanç,

Serbest Bölge Kazancı,

Geçmiş Yıl Zararı,

Sponsorluk Harcaması, Kamuya Yararlı Derneklere Bağışlar,

Yurt Harcaması Bağışı,

Yatırım İndirimi 558

Soru 57: Kar dağıtımı,

Yedek akçe ayrılması,

Kar dağıtımına bağlı vergi kesintisi 577

Soru 58: 2008 Yılında İndirilemeyen Yatırım İndiriminin 2010 ve İzleyen

Yıllarda İndirimi 582

Soru 59: 2008 Yılında İndirilemeyen Yatırım İndiriminin 2010 ve İzleyen Yıllarda İndirimi,

Vazgeçilen Alacaklar,

Geçmiş Yıl Zararlarının İndirimi 589

2008 Yılında İndirilemeyen Yatırım İndiriminin 2010 ve İzleyen Yıllarda İndirimi,

Geçmiş Yıl Zararlarının İndirimi,

Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kazanç İstisnası,

Serbest Bölge Kazanç İstisnası 593

Yurt dışı iştirak kazançları istisnası,

Gayrimenkul satış kazancı istisnası,

İştirak kazançları istisnası,

İştirak hissesi satış kazancı istisnası,

Yatırım indirimi 2009 597

İndirimli kurumlar vergisi ve kurumlar vergisi 609

İndirimli kurumlar vergisi ve kurumlar vergisi 616

İndirimli kurumlar vergisi ve kurumlar vergisi 620

V. Bölüm

Revizyon Uygulamaları

Yurt dışında faaliyette gösteren şirketten döviz cinsinden alınan know-how, teknik hizmetler, makine-ekipmanları ile kullanacak olan personelin eğitilmesi hizmetlerinin kurumlar vergisi ve katma değer vergisi karşısındaki,

Mal/hizmet bedeli konusunda çıkan uyuşmazlığın

tahkim mahkemesinde çözümüne dair işlemlerin vergisel sonuçları

durumu,

Tahkim mahkemesinin hükmettiği gecikme faizinin kurumlar vergisi ve katma değer vergisi karşısındaki durumu,

Hizmetin tamamlanması ve tahkim mahkemesinde süren yargılama esnasında 5 yıllık normal tarh zamanaşımı süresinin dolması halinde döviz cinsinden düzenlenen sözleşmenin damga vergisinin durumu,

Hizmet bedelinin döviz cinsinden belirlenmesi ve değerlemesi,

Know-how hakkının değerlemesi ve amortismanı,

Almanya ile yapılan anlaşmaya göre gayrimaddi haklar ve

serbest meslek kazançlarının Türkiye’de vergilendirilmesi 627

Yıllara yaygın inşaat işlerinde kazancın tespiti ve beyanı,

Yıllara yaygın inşaat işlerinde ortak giderlerin dağıtımı,

Yıllara yaygın inşaat işlerinde amortismanların dağıtımı,

Yıllara yaygın inşaat işlerinde işin bitiminden sonra ortaya çıkan maliyet ve hasılatlar,

Bağışlanmak üzere inşa edilen okul ve yüklenilen KDV,

Yatırım teşvik belgesi sahibine karşı taahhüt edilen liman inşaatı, Gayrimenkulün kamulaştırma yoluyla elden çıkarılması halinde kurumlar vergisi ve katma değer vergisi istisnası uygulaması, dava sonucunda bedelin artırılmasında durum,

Alışlarda yüksek fiyat uygulamak suretiyle transfer fiyatlaması suretiyle örtülü kazanç dağıtımı,

Makine ve taşıtlarda maliyet bedelinin oluşumu, ithal tarihinden sonra oluşan kur farkları,

Fazla ödenen KDV,

Giderlerde dönemsellik,

Taşeronlara ödenen avanslarsa vergi kesintisi,

İstisna kazancını dağıtan kurumdan

kar payı elde edilmesi ve iştirak kazançları istisnası

Soru 67: Peşin ödenen kira giderleri,

Bayram dolayısıyla çalışanlara kıyafet verilmesi,

Mal çalınması ve sigortadan tazminat alınması,

Yurt dışından döviz cinsinden isim hakkı kiralanması,

Binek otomobilin alışı sırasında yüklenilen katma değer vergisi, Bağışlanan malın alışı sırasında yüklenilen katma değer vergisi,

İthal edilen mal bedeline ilişkin kur farkı,

Yenileme fonu,

Özel maliyet bedellerinin azalan bakiyeler usulüne göre amortismanı, Kanunen kabul edilmeyen giderin ticari kardan indirilmesi, Temettü ikramiyesinin gider kaydı,

Alacak senetleri reeskontu,

Sözleşmeye dayanarak ödenen tazminatın gider kaydı,

Sermaye taahhüdünün ilgili şirkete ulaşmadan üçüncü şahıslar tarafından elkonulması halinde şüpheli alacak karşılığı ayrılması,

Yurt dışında mukim firmadan yapılan siparişe karşılık ödenen avansın geri alınamaması halinde şüpheli alacak karşılığı ayrılması, Kültür varlıklarının restorasyonu için yapılan bağış,

Hisse senetlerinin değerinin düşmesi halinde değerleme,

Serbest bölge şubesine yapılan ihracatlar dolayısıyla götürü gider hesaplanması,

İşletme aktifine kayıtlı yata ilişkin giderler,

Ortağın boşanma tazminatının gider kaydı,

Proje çizimi karşılığında işyeri kiralanması,

 

Bilgisayar lisansı satın alınması,

Ortağın sahip olduğu gayrimenkulü şirkete 5811 sayılı Kanuna göre sermaye olarak koyması,

Beşinci ve altıncı geçmiş yıl zararları

Soru 68: Şüpheli alacak karşılığı ayırmanın koşulları, takipte bulunulmadan karşılık ayrılması, karşılık ayrılan alacağın tahsili için borçlunun gayrimenkulünün haczedilmesi,

Yatırım teşvik belgesi sahibine karşı taahhüt edilen liman inşaatı, Mükellefiyeti terkin edilen mükelleften fatura alınarak stoklara kaydedilmesi, katma değer vergisinin indirilmesi,

Yurt dışında faaliyette bulunan bir kurumdan döviz cinsinden teşhis hizmeti alınmasında değerleme ve bedelin kurumlar vergisi ve katma değer vergisi karşısındaki durumu,

Ayrılan reeskont tutarlarının izleyen yıl başında ters kayıtla kapatılması,

Muhtaç durumda bulunanlara bedelsiz sağlık hizmeti verilmesi,

Azalan bakiyeler usulünde amortisman ayrılmakta iken izleyen yıl amortisman ayırmama ve onu izleyen yıl normal usulde amortisman ayırma,

Arsanın kamulaştırma yoluyla elden çıkarılmasında gayrimenkul satış kazancı istisnası uygulanması,

Halka bedelsiz check-up hizmeti verilmesinin

kurumlar vergisi ve katma değer vergisi karşısındaki durumu,

Giderlerde dönemsellik,

İhtilaflı giderlerin karşılık gideri kaydı,

Yurt dışında devam eden davalara ilişkin olarak döviz cinsinden avukatlık hizmeti alınması,

Okullara ecza dolabı yaptırılması,

Kayıt dışı sağlık hizmeti sunulması,

Cerrahi müdahale sırasında hayatını kaybeden hastanın mirasçılarına

hekim ve hastane tarafından ödenen tazminatın gider kaydı

Soru 69: Randıman incelemesi, kayıt dışı satış hasılatı farkı

Soru 70: Kontrol edilen yabancı kurum kazancı

Soru 71: Kaydi envanter incelemesi

Randıman incelemesi

Geçmiş dönemlerden devreden yatırım indirimi İzleyen yıl için yönetim kuruluna kar dağıtımı yapılmasına

karar verilmesi ve ancak fiilen dağıtılamaması

Üretilen ürünlerden personele bedelsiz verme işlemi

İzleyen yıl düzenlenecek olan Fuar için, fatura alınarak kaydedilmesi

Şüpheli alacak karşılığı

İthal edilen makinenin montaj giderleri,

montörün elde ettiği gelirin vergilendirilmesi,

makine ithalat maliyetinin yurt dışına kısım kısım transfer edilmesi,

kullanılmayan makine maliyeti üzerinden amortisman ayrılması

Ortağın şahsi malvarlığında kayıtlı binayı şirkete bağışlaması,

bağış yoluyla edinilen binanın kaydı ve amortismanı, intikal vergisi

Verilen avansın tahsilinin şüpheli hale gelmesi

Birden fazla yıl kullanılacak nitelikte bir bilgisayar programı

alınması ve maliyetinin kaydı

Soru 72: Kat karşılığı müteahhide arsa teslimi

Müteaahhit açısından arsa maliyetinin tespiti Müteaahhit açısından, satılan dairelerin maliyetinin tespiti Müteaahhit açısından, arsa sahibine verilen dairelerin maliyetinin tespiti Müteaahhit açısından, stokta kalan dairelerin maliyetinin tespiti Müteaahhit açısından, satılan dairelerin kar-zararının tespiti

Arsa teslimi ve daire teslimlerinin KDV yönü

Soru 73: Vergi muafiyeti bulunan bir vakfa ait arsanın üzerine

gayrimenkul yapılıp belli bir süre kullanılmak üzere verilmesi İnşaatın bir müteahhide yaptırılması

İnşaat için uluslararası finans kuruluşlarından kredi temin edilmesi Kiranın bir kısmının nakit ödenmesi, bir kısmının gayrimenkul üzerine inşa edilen gayrimenkulün maliyetine karşılık sayılması Eğitim kazançları istisnası Yatırım indirimi

İşletme çalışanlarının müşterilere verdiği zararın ödenmesi Arsa üzerine yapılan yapının maliyeti ile yapının arsa sahibine terk edildiği tarihteki piyasa değeri arasında büyük fark bulunması Öğrencilerin bir kısmına %100 burs sağlanarak eğitim hizmeti sunulması

Özel maliyet bedellerinin itfası

Soru 74: Yenileme fonu

Sayım fazlalık ve noksanlıkları

Malların yangın nedeniyle hasar görmesi

Döviz kredisi maliyetleri

Döviz kredisinin ilişkili kişilere aktarılması

Gelecek yılda üretilip satılacak olan ürünlere ilişkin olarak

yapılan reklam giderleri

Gayrimenkul kiralama hizmeti ile mali müşavirlik hizmetinin takası Serbest bölgede mevcut şubeden olan alacağa faiz hesaplanması Kaydi envanter çalışması

Randıman çalışması

Soru 75: İlişkili kişiden mal alımı

Yurt dışında bulunan bir şirketten araştırma hizmeti satın alınması İlişkili dağıtım şirketinden komisyon hizmeti alınması Çalıştırdığı öğretmenlere kitap hazırlatma işlemi Okulun yanında, spor salonu, kantin, konferans salonu, otopark işletilmesi

Şirketin çekilişten otomobil kazanması

Çalışma ofisinin bir odasının yurt dışında yerleşik

bir şirketin irtibat ofisi olarak kiraya verilmesi

Döviz kredisi kullanılması

Taşıma servisi işinin bir başka şirkete yaptırılması

Öğretmen olarak çalıştırılan kişiler için ücret ödenmesi ve

konut kirasının karşılanması

Yurt dışında yerleşik iştirakten kar payı elde edilmesi

Mezuniyetten sonra taahhüdüyle eğitim bursu verilmesi

Kullanılmış ve amortismana tabi tutulmuş bilgisayarların

bir başka okula bağışlanması

Bedelsiz eğitim, taşıma servisi ve yemek hizmeti verilmesi

Menkul kıymet alım satımı

Soru 76: İhale yoluyla alınarak başlanan ve yıl içinde tamamlanması planlanan inşaat işinin yıl sonuna kadar bitirilemeyerek ek süre alınması, izleyen yıl tamamlanarak geçici ve kesin kabullerinin yapılması

İzleyen yıl ortaya çıkan maliyetler ve elde edilen hasılatlar

Soru 77: 6111 sayılı Mali Af Kanunu Uygulamaları Taksit aksatma

Aksatılan taksitlerin gelecek taksit tutarları ile birlikte

toptan ödenmesi

Cari dönem borç aksatma

6111 sayılı Kanuna uygun ödemeler devam ederken

vergi incelemesi dolayısıyla yeni vergi/cezalar ortaya çıkması ve

uzlaşma ile kesinleşmesi

6111 sayılı Kanundan çıkıp 6183 sayılı Kanundan yararlanmak üzere taksitlendirme başvurusu yapma 6183 sayılı Kanundan yararlanılarak taksitlendirilen

borçların ödemesinin aksatılması

Soru 78: Havalimanı sahası içinde restaurant işletilmesi

İşletilen restaurant kapsamında yapılan hizmetlerin KDV ye tabi tutulmaması

Amortismana tabi tutulan demirbaşın alış bedelinin olduğundan yüksek gösterilmesi

Gerçek kişiden kiralanan ve işyeri olarak kullanılacak olan

gayrimenkule harcama yapılması

Gerçek kişiden kiralanan ve işyeri olarak kullanılan

gayrimenkulün sahibine terk edilmesi sırasında harcama

yapılarak eklenen kıymetlerin de mal sahibine bırakılması

Mal sahibine bırakılan kıymetlerin değerinin maliyet bedelinin

çok üstünde olması

Yenileme fonu uygulaması

Binek oto alımında yüklenilen KDV nin indirilmesi

İş akdine son verme nedeniyle işçiye tazminat ödenmesi

Tapu harcı ve emlak vergisinin gider kaydı

Davada kaybedilen vergi ve cezaların ödenmesi

Alış KDV lerinin maliyet olarak kaydedilmesi

Restaurant müşterilerine hediye paketi verilmesi,

alış KDV lerinin indirilmesi

Hisse senedi alım-satımından elde edilen karın fon olarak

kaydedilmesi, fonun sabit kıymet alımında kullanılması

Soru 79: Merkezi Türkiye’de bulunmayan taşıma şirketinin Türkiye limanlarından yük alması Merkezi Türkiye’de bulunmayan taşıma şirketinin Türkiye’de yolcu bileti satması Merkezi Türkiye’de bulunmayan taşıma şirketinin Türkiye ile yabancı ülkeler arasında karayolu taşımacılığı yapması ,Merkezi Türkiye’de bulunmayan taşıma şirketinin Türkiye’de taşıma komisyonculuğu yapması Merkezi Türkiye’de bulunmayan taşıma şirketinin Türkiye’de havayolu şirketi acenteliği yaparak bilet satması

Hasılatların ve komisyonların döviz cinsinden olması

Soru 80: Faturasız mal alınmış olması

Faturasız alınan mallara karşılık, bir başka şirketten

mal almaksızın fatura alınması ve komisyon ödenmesi

Yurt dışında düzenlenen fuara aile fertleriyle birlikte katılınması,

fuarın bitiminden sonra birlikte tatile gidilmesi,

yol ve konaklama masraflarının şirkete gider kaydedilmesi

Genel müdüre makam aracı olarak binek otomobil satın alınması,

giderlerinin şirkete kaydedilmesi, alış KDV sinin indirilmesi

Şirket için yat satın alınması, giderlerinin şirkete kaydedilmesi,

KDV sinin indirilmesi

Vergi cenneti sayılan bir ülkede kurulu ilişkili bir şirketten makine satın alınması

Yurt dışında açılan irtibat bürosunun kira ve dekorasyon

masraflarının şirkete gider kaydedilmesi

Farklı bir sektörde faaliyette bulunan ve geçmiş 3 yılda zarar

etmiş bulunan şirketin devralınması, aynı yıl içinde

bu şirketin elden çıkarılması

Ücretli olarak çalışan bir kişiden depo kiralanması