Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Prof.Dr. Mualla Öncel, Prof. Dr. Ahmet Kumrulu, Prof. Dr. Nami Çağan


Baskı Tarihi: Eylül 2017
Sayfa Sayısı: 446 Sayfa
Fiyatı: 38,60 TL
İndirimli Fiyatı:38,10 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
 • Google
 • Tw
 • Fb

İÇİNDEKİLER

GENEL VERGİ HUKUKU

Birinci Bölüm

GİRİŞ VE TARİHİ GELİŞİM

GİRİŞ…………………………………………………………………… 3

 1.  Vergi Hukukunun Tanımı ve Kapsamı.,…………………………………3
 2. Kamu Hukuku Bütünü İçinde Vergi Hukukunun Konumu…………………………… 4
 3. Vergi Hukukunun Özel Hukuk ile İlişkisi………………………………………….. 7
 4.  Vergi Hukukunun Bölümlenmesi………………………………………………7

TARİHİ GELİŞİM………………………………………………………. 9

 1. Batı Demokrasilerinde…………………………………………………….. 9
 2.  Türkiye’de………………………………………….. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  İkinci Bölüm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE YORUM

KAYNAKLAR…………………………..    .14

 1. Bağlayıcı ve Yardımcı Kaynaklar Ayrımı………………………………………………………… 14
  1.  Bağlayıcı (Aslî) kaynaklar …………………………………..14

a)       Anayasa…………………………………………………………..     14

b)       Yasa:…………………………………………………. 15

c)       Anlaşma:………………………………………………………. 15

d)       Kanun Hükmünde Kararname:…………………………………………… 15

e)       Yürütme organının özel düzenleyici işlemleri:……………………………………… 16

f)        Diğer düzenleyici işlemler:…………………………………………16

g)       İçtihadı birleştirme kararlan:…………………………………………. 16

 1. Yardımcı (İkincil) kaynaklar…………………………………………   17
 2. Vergi Yasalannda Boşluk Doldurma…………………………………….. 17

VERGİ HUKUKUNDA YORUM —————————– 18

 1. Genel Açıklama……………………………………………………………    18
  1. Yorum Çeşitleri………………………………….19

1.       Yasama yorumu………………………………………………..19.

2.      İdari yorum………………………………………………………19

3.      Yargısal yorum……………………………………………..19

4.      Bilimsel yorum……………………………………..20

2.Yorum Yöntemleri…………………………………………………..20

1.        Deyimsel (Lafzî) yorum yöntemi………………………….20

2.        Sistematik yorum yöntemi………………………………….20

3.        Tarihi yorum yöntemi………………………………………..22

4.        Amaçsal (Gaî) yorum yöntemi………………………………….22

5.        Yorum yöntemlerinin uygulanması ile varılan sonuçlar……………..23

3.Vergi Hukukunda Yorumun özellikleri……………………..23

1.         Yasal çerçeve…………………………………………………….23

2.         Ekonomik yaklaşım……………………………………………23

3.         Kıyas yasağı……………………………………………….30

4.         Tipleştirme ve tipiklik…………………………………………31

 

Üçüncü Bölüm

VERGİLENDİRME YETKİSİ

I.       KURAMSAL TEMEL VE SINIFLANDIRMA———— 34

II-    VERGİLENDİRME YETKİSİNİN DEMOKRASİ İLE İLİŞKİSİ……………………35

         A.       Köken Yönünden……………………………………….. 35

         B.        Güçler Ayrılığı Kuramı Yönünden…………………..   36

         C.       Vergi İdaresinde Demokrasi……………………………. 38

         D.       Yerel İdarelerin Vergilendirme Yetkisi…………….. 38

1.      Geniş mali özerklik………………………………………. 39

2.       Sınırlı mali özerklik……………………………………..   39

3.       Merkezi devlete bağlılık……………………………….. 39

III-        HUKUK DEVLETİ İLKESİ AÇISINDAN SINIRLAR—— 40

        A.       Genel Açıklama……………………………………………….. 40

        B.        Yasal İdare İlkesi…………………………………………….. 40

        C.       Genellik ve Eşitlik İlkeleri…………………………………………… 41

        D.       Temel Hak ve özgürlükler Açısından Sınırlandırmalar………………… 45

        E.        Hukukî Güvenlik İlkesinin Etkisi………………………..46

1.      Genel Açıklama………………………………………………..46

2.       Vergilendirmede belirlilik ilkesi…………………….. 47

3.       Vergi yasalarının geriye yürümezliği ilkesi……. ……47

         F.        Başvurma Hakkı ve Yargısal Denetim……………… 51

IV-    SOSYAL DEVLET İLKESİ AÇISINDAN SINIRLAR ………………………………………. 52

           A.        Genel Açıklama……………………………………………….. 52

           B.        Mali Güce Göre Vergilendirme İlkesi……………….. 53

C.         Gelirin ve Servetin Vergilendirme Yolu ile Yeniden Dağıtılması………………………… 54

D.         Sosyal Devlette Planlı Kalkınma ve Vergilendirme……………………………………………….. 55

E.          Sosyal Devlet İlkesinin Vergilendirme Yetkisini Sınırlandırmada Hukukî Değeri……………………………….55

V-     VERGİLENDİRME YETKİSİNİN ULUSLARARASI ALANDA SINIRLARI——————————— 57

 1. Genel Açıklama…………………………………………………………………………57
 2. Vergi Yasalarının Yer Bakımından Uygulanması ve Vergilendirme Yetkisi Çakışmaları…………………………… 58
 3. Yasalarla Tek Yanlı Sınırlandırma…………………………………………………………………………………. 59
 4. Uluslararası Anlaşmalarla Sınırlandırma……………………………………………………………… 61
 5. Uluslararası Ekonomik Bütünleşmelere Katılarak Sınırlandırma……………………… 64
 6. Uluslararası ve Uluslarüstü Kuruluşların Vergilendirme Yetkisi………………………. 69

    Dördüncü Bölüm

VERGİ ÖDEVİ

I-     KAVRAM…………………………………………………………………. 72

II-   VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ………………………………………….72

III- EHLİYET VE TEMSİL…………………….  75

IV-  VERGİ SORUMLULUĞU——————————————– 76

 1. Kapsam………………………………………………………………………… 76
 2. Vergi Sorumluluğuna Girmeyen Durumlar……………………………………………………….. 78
  1. Yükümlünün kendi borcundan sorumluluğu…………………………………………78
  2. Tüketime dayalı vergiler……………………………………………………………………..78
  3. Birden çok kişinin aynı borcun borçlusu olması………………………………………………….80
  4. Sorumluluğun Hukukî Niteliği…………………………………………………………………………..81
  5. Sorumlunun Yetkileri………………………………………………………………………………………….82
  6. Vergi Mevzuatımızda Sorumluluğa İlişkin Hükümler………………………………………….. 83
   1. Mirasçıların sorumluluğu………………………….83
   2. Vergi kesenlerin sorumluluğu………………………………………………84
   3. Kamesiz hizmet erbabı çalıştıranların sorumluluğu………………………………………………….85
   4. Yasal temsilcilerin sorumluluğu…………………………………………………………….85
   5. Emlâk vergisinde sorumluluk………………………………………………………………………85
   6. Diğer sorumluluk çeşitleri……………………………………………………………86

V-         VERGt HUKUKUNDA TESELSÜL…………………………………………………………86


Beşinci Bölüm

                                                                                                                                                               VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ

I-        GENEL OLARAK VERGİLENDİRME SÜRECİ———- 88

II-       TARH İŞLEMİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ———————— 90

III-     TARH İŞLEMİNİN UNSURLARI.——————————- 92

IV-      TARH İŞLEMİNİN ÇEŞİTLERİ——————————- 97

             A.       Beyana Dayanan Tarh………………………………………… 97

             B.        İkmalen Vergi Tarhı…………………………………………….   98

             C.       Re’sen Vergi Tarhı……………………………………………..   99

             D.       Verginin İdarece Tarhı………………………………………   100

V-          VERGİ TARHINDA ÖN İŞLEMLER………………………………………….. 100

             A.       Genel Açıklama…………………………………………………. 100

            B.        Yoklama……………………………………………………………   100

            C.       İnceleme…………………………………………………………     101

            D.       Arama……………………………………………………………….   101

            E.        Bilgi Toplama………………………………………………….. …102

            F.        Takdir Komisyonlarınca Matrah Saptanması…………….103

VI-  TEBLİĞ……………………………………………………………. 104

VH-TAHAKKUK………………………………………………………………………….107

vm-TAHSiL………………………………………………………………………………109

IX- VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER……………………………………………………………111

        A.Sürelerin Önemi ve Sınıflandırılması………………….. 111

              1. Organik sınıflandırma…………………………………….   111

                 a)      Yasal süreler:………………………………….. 111

                 b)       İdari süreler:…………………………………………………. 112

                c)       Yargısal süreler:………………………………………..   112

             2.       Sürelerin hukuki niteliklerine göre sınıflandırma 113

                a)      Hak düşürücü süreler:………………………………….. 113

                b)       Vergi ödevleri ile ilgili süreler:………………………. 114

                c)       Müsamaha süreleri:………………………………….      114

               d)       Zamanaşımı süreleri:……………………………………. 115

                e)       Düzenleyici (uyarıcı) süreler:……………………..     115

            3.       Diğer sınıflandırmalar……………………………………… 116

B.        Sürelerin Hesaplanması……………………………………. 117

C.       Sürelerin Uzaması…………………………………………….. 118

     1.      Mücbir sebep (zorlayıcı neden)………………………. 118

              a)      Yasal düzenleme:………………………………………… 118

              b)      Mücbir sebebin niteliği ve mücbir sebep sayılan haller:…………………. 119

              c)      Mücbir sebebin geçerlilik alanı:……………….     121

d)      Mücbir sebebin sonuçları:……………………… 122

       2.Zor durum…………………………………………………..122

       3. Ölüm.. ………………………………..122

       4. Özel durumlar……………………………………………… 123

 

Altıncı Bölüm

VERGİ BORCUNUN SONA ERMESİ

I-       ÖDEME…………………………………………..125

          A.       Tanım……………………………………………………………. 125

          B.       Ödeme Zamanı………………………………………………. 126

1.Özel ödeme zamanlan.,………………………………. 126

2.Ödeme zamanlarının uzatılması…………………. 128

           C.       Vergi Borcunun Ödenmemesinin Hukukî Sonuçlan…………………………………………129

                       1.      Vadesinde ödenmeyen alacağa gecikme zammı uygulanması…………………………………..129

                       2.       Cebri icra yoluyla tahsil………………………………………………131

           D.       Ödeme Yeri…………………………………………………… 131

           E.       Verginin Tahsil Şekilleri……………………. ………………………………..132

II-    ZAMANAŞIMI………………………………………………………133      

A.Genel Açıklama………………………………………… 133

B.Vergi Hukukunda Zamanaşımı Çeşitleri……………………………………………..134

1.Tahakkuk zamanaşımı……………………………….. 134

                 a)      Başlangıcı:……………………………………………… 135

                 b)      Sonuçlan:……………………………………………….. 137

                  c)       Tahakkuk zamanaşımı süresinin işlemesine engel olan nedenler………………………………… 138

              2.Tahsil Zamanaşımı…………………………………………………140

                  a)      Başlangıcı:……………………………………………… 140

                  b)      Sonuçları:……………………………………………….. 141

                   c)     Tahsil zamanaşımı süresinin işlemesine engel olan nedenleri………………………141

           C. Vergi Hukukunda Zamanaşımı Hükümlerinin Zaman Bakımından Uygulanması…………………………………… 142

           D. Zamanaşımı Sürelerinin Hukukî Niteliği………………………………….144

1.Vergi hukuku zamanaşımı-Borçlar hukuku zamanaşımı………………………. 144

2.Vergi hukuku zamanaşımı-Ceza hukuku zamanaşımı…………………………………………………147

III-       TAKAS……………………………………………………………. 148

IV-       TERKİN…………………………………………………….151

               A. Genel Açıklama………………………………………………151

               B. Başlıca Terkin Nedenleri……………………………..   152

                     1.Vergi hataları dolayısıyla yapılan terkinler…………………………………. 152

                     2. Yargı organlarının kararına dayanan terkinler………………………………………………..152

3.Vergi Usul Kanununun öngördüğü terkin nedenleri…………………………………………………………153

4.Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun öngördüğü terkin nedenleri……………… 153

V-   VERGİ BORCUNU SONA ERDİREN DİĞER NEDENLER…………………………………… 154

        A. Hata Düzeltme………………………………………………… 154

        B. Uzlaşma…………………………………………………………………..154

        C. Yargı Kararlan…………………………………………………. 154

         D. Ölüm……………………………………………….. ————– 154

         E. Ceza İndirimi…………………………………………………… 154

         F. Af………………………………………………….155

Yedinci Bölüm

VERGİ ALACAĞININ GÜVENCE ALTINA ALINMASI

I-        GENEL AÇIKLAMA……………………………………………..157

II-       VERGİ İCRA HUKUKU KAVRAMI…………………………………………….158

III-      KAMU ALACAĞININ HUKUKİ NİTELİĞİ………………………………………………….161

IV-      CEBREN TAHSİL İŞLEMLERİ……………………………………………………..164

             A. Cebren Tahsil Şekilleri…………………………………… 164

             B. Ödeme Emirlerine Karşı Yargı Yolu…………………. ………………………165

             C. Cebren Tahsilde Diğer Davalar……………………… ………………167

V-       KAMU ALACAĞI İÇİN GÜVENCE ÖNLEMLERİ………………………………………168

            A. Rüçhan Hakkı……………………………………………….   168

            B. Teminat…………………………………………………………… 169

            C. İhtiyatî Haciz………………………………………………..     169

            D. İhtiyatî Tahakkuk………………………………………….     170

            E. Hükümsüz Sayılan İşlemler……………………………. 170

             F. Diğer önlemler………………………………………… ……………………..171

Sekizinci Bölüm

                                                                                                                                        VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA ÇÖZÜM YOLLARI

I-     GENEL AÇIKLAMA——————————————————————- 173

II-   İDARİ ÇÖZÜM YOLLARI.———————————————————- 174

A. Uzlaşma…………………………………………………………………………………………   174

B. Vergi Hatalan ve Düzeltme……………………………………………………………….. 177

1. Genel Olarak……………………………………………………………………………… 177

2. Vergi hatalan……………………………………………………………………………… 179

a)   Hesap hataları…………………………………………………………………….182

b)   Vergilendirme hataları…………………………………………………………. 183

3. Düzeltme kapsamı dışında kalan diğer konular………………………………………. 185

4. Düzeltme yolları……………………………………………………………………………………………….. 186

5. Düzeltme zamanaşımı………………………………………………………………………………….. 187

6. Düzeltme ve yargısal çözüm……………………………………………………………………………. 187

III- VERGİ YARGISI……………………………………………………………189

A. Genel Açıklama…………………………………………………………………………………………….. l89

B. Vergi Yargısının Yapısı………………………………………………………… 190

C. Vergi Davasının Kapsamı ve Niteliği ……………………………………………………193

D. Vergi Davalarında Yargılama Usulü……………………………………………………………..195

          1. Davanın açılması……………………………………………………………………….195

2. Yargılama………………………………………………………………………. 197

3. Vergi davasının sonucu…………………………………197

4. Kanun yollan………………………………………………………………………199

a)  İstinaf ve temyiz yolları………………………………………………………………… 199

b)  Diğer kanun yollan…………………………………..201

E.  Vergi Yargısında İspat ve Delil…………………………………………………………………………202

               1.Genel Olarak……………………………………………………………………….202

2.İspat………………………………………………………….204

3.Delil………………………………………………………………………………………207

 

Dokuzuncu Bölüm

VERGİ SUÇ VE CEZALARI

I-     GENEL AÇIKLAMA.————————————————————————- 213

II-    VERGİ SUÇ VE CEZALARININ ÇEŞİTLERİ………………………………………………………….. 215

 1.  Mali Nitelikli Suçlar ve Cezalar………………………………………………………….. 215
  1.  Vergi ziyaı suçu ve cezası …………………………………………………….215
  2. Usulsüzlük Suçu ve Cezası……………………………………………………    215
  3.  Ceza Hukuku Anlamında Suçlar ve Cezaları……………………………………216
   1. Kaçakçılık Suçlan ve Cezalan……………………………………………… 216
   2. Vergi mahremiyetinin ihlali suçu…………………………………………. 218
   3. Yükümlülerin özel işlerini yapma suçu………………………………….. 219

III-   VERGİ SUÇ VE CEZALARINA İLİŞKİN GENEL KURALLAR……………………………………………..219

 1. İştirak (Katılma)…………………………………………………………………………………………………… 219
  1. Tekerrür……………………………………………………………………………………………………… 220
  2. Birleşme…………………………………………………………………………………………………….. 220
 IV-  VERGİ SUÇLULUĞUNUN VE VERGİ CEZALARININ KALKMASI……………………………………… 221
 1. Vergi Suçluluğunu Kaldıran Nedenler………………………………………………………………………….. 221
  1.  Yanılma……………………………………………………………………………………………… 221
  2. Mücbir sebep (zorlayıcı neden)………………………………………………………………………………… 221
  3. Vergi Cezalarını Sona Erdiren ve Kaldıran Nedenler………………………………………………… 222

 

III-   VERGİ SUÇ VE CEZALARINA İLİŞKİN GENEL KURALLAR______________ 219

 1. İştirak (Katılma)………………………………………………………………………………………………………………. 219
  1. Tekerrür……………………………………………………………………………………………………………………………… 220
  2. Birleşme…………………………………………………………………………………………………………………………….. 220

IV-  VERGİ SUÇLULUĞUNUN VE VERGİ CEZALARININ KALKMASI 221

 1. Vergi Suçluluğunu Kaldıran Nedenler………………………………………………………………………….. 221
  1.  Yanılma………………………………………………………………………………………………221
  2. Mücbir sebep (zorlayıcı neden)………………………………………………………………………………… 221
  3. Vergi Cezalarını Sona Erdiren ve Kaldıran Nedenler………………………………………………… 222

1.Ödeme……………………………………………………………………….222

2.Ölüm…………………………………………………………222

3.Zamanaşımı……………………………………………………222

4.Vergi Cezalarında Hata Düzeltme……………………………………..222

5.Uzlaşma………………………………………………….223

6.Terkin…………………………………………………………..223

7.Af………………………………………………..223

8.Vergi cezalarında indirim…………………………………………..224

9.Pişmanlık ve Islah……………………………………………224

İKİNCİ KİTAP
ÖZEL VERGİ HUKUKU

Birinci Bölüm
GİRİŞ VE TARİHİ GELİŞİM

I-    TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TANIMI…………………………………..223

II-   CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN GELİŞİMİ——————— 225

 

İkinci Bölüm

GELİRDEN ALINAN VERGİLER

Birinci Alt Bölüm: Gelir Vergisi

I-     GELİR VERGİSİNİN UNSURLARI…………………………………………… 235

II-   GELİR VERGİSİNİN KONUSU: GELİR—————— 236

         A. Kuramsal Temel………………………………………………………………… 236

1. Kaynak Kuramı……………………………………………237

2. Sâfi Artış Kuramı………………………………………………………………………… 238

         B.  Gelir Vergisi Kanununa Göre Gelir Kavramı……….. 238

         C.  Gelir Türleri……………… ………………………………. —….. 240

         D. Gelirin Nitelikleri…………………………………………………. 24^

III- GELİR VERGİSİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY:ELDE ETME———————————- 246

IV-  GELİR VERGİSİNDE YÜKÜMLÜLÜK ÇEŞİTLERİ……………………………………. 251

        A. Genel Açıklama…………………………………….. ………….251

       B. Tam Yükümlülük……………………………………………. 252

             1.  Tam Yükümlülük Koşullan …………………………………….252

                  a)      Türkiye’de Yerleşme Ölçütü………………………………………………………….252

                          aa) İkametgâh (Yerleşim Yeri) Esası………………………………. 252

ab) Oturma Süresi Esası………………………………………..253

ac) Oturma Süresi Esasının İstisnaları………………………………………………254

                   b)      Uyrukluk ölçütü………………………………………… 255

                2.      Yabancı Ülkelerde Sağlanan Kazançların Elde Edilmesi…………………………………………………… 256

                3.      Tam Yükümlülükte Uluslararası Çifte Vergilendirmenin önlenmesi……………………………………………….. 256

            C.  Dar Yükümlülük………………………………………. 257

                   1.      Dar Yükümlülük Koşullan………………………………………….. 257

                    2.      Dar Yükümlülükte Gelirin Türkiye’de Elde Edilmesi………………………………………………. 258

                            a)      Ticarî Kazançlarda (m. 7/b.l)………….. 258

                            b)      Ziraî Kazançlarda (m. llb.2)………………. 258

                            c)      Ücretlerde (m. 7/b.3)…………………………………………….. 258

                            d)    Serbest Meslek Kazançlarında (m. 7/b.4)   ……..    259

                            e)     Gayrimenkul Sermaye İratlarında (m. 7/b.5)………………………………………….259

                           f)       Menkul Sermaye iratlarında (m. 7/b.6)___ __                         259

                           g)      Diğer Kazanç ve İratlarda (m. 7/b.7)_____ 260

 

V-       GELİR UNSURLARININ VERGİLENDİRİLMESİ………………………………………………… 260

 1. Ticarî Kazanç—————————————-    260
 2. 1.      Kavram… ————————————————– 260
 3. 2.      Kapsam——————————————        261
 4. 3.      Matrahın Saptanması….————————– 263

              a) Gerçek Usul——————————————-264

aa) Bilanço Usulü——————————– 264

ab) İşletme Hesabı Usulü——————– 270

ac) Birden Çok Yılı Kapsayan inşaat ve Onarma İşlerinde Saptama…………………………..271

ad) Giderlerin İndirilmesi……………………………………………………………..273

ae) Amortismanlar……………………………….                     275

af)  Yenileme Fonu…………………………………     275

                b) Basit Usul…………………………………………………………….277

ba) Genel Koşullar………………..   277

bb) özel Koşullar… ……………………. …. 278

bc) Basit Usulün Sınırlan. ……………….  273

              4.  Vergi Kolaylıklan……………………………………..   279

                    a) Esnaf Muaflığı……………………………………..   279

                    b)İhracat İstisnası…………………………………….280

                    c)Sergi ve Panayır İstisnası……………………… 280

                   d)PTT Acentalannda Kazanç İstisnası…………………………………. 281

                   e) Eğitim öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası (m. 20)……………………………..281

2.Ziraî Kazanç…………………………………………………………………………………………281

Kavram…………………… 28ı

Kapsam……………………………………………………………………………………………….282

Mtrahın Saptanması…………………………………………………………………………………………..283

a) Vergi Tevkifatı……………………………………………………………………………………..283

b) Gerçek Usul…………………………………………………………………………….. ………………………284

ba) Ziraî İşletme Hesabı Esası………………………………………………………………………….285

bb) Bilânço Esası………………………………………………………………………………………….285

3. Ücretler……………………………………………………………………………….285

1.Kavram………………………………………………………………………………………………………………………..286.

       2.Kapsam……………………………………………..    287

       3. Matrahın Saptanması…………………………………   289

            a)Gerçek Usul…………………………………………….289

            b)Diğer ücretler…………ı,………………….. 290

        4. Vergi Kolaylıkları………………………………….. 290

        5. Vergilendirmede Özellikler…………………… 2914

4. Serbest Meslek Kazançları……………………………             293

      1. Kavram………………………………………………..   293

      2. Kapsam……………………………………………..     294

      3.Matrahın Saptanması: Gerçek Usul………. 296

      4. Vergi Kolaylıkları:……………………………………… 298

          a)Telif Kazançları istisnası………………………….                         298

          b)Muafiyet………………………………………        299

        5. Vergilendirmede Özellikler…………………….. 30q

5. Gayrimenkul Sermaye İradan… …………………… 300

     1. Kavram………………………………………………..   300

     2. Kapsam………………………………………………       302

      3.  Matrahın Saptanması…………………………………. 302

          a) Gerçek Usul:…………………………………………. 305

          b) Götürü Gider Usulü………………………………. 306

       4. Vergi Kolaylığı: Konut Kirası İstisnası……. 306

        5. Vergilendirmede özellikler……………………   306

6. Menkul Sermaye İratları…………………………….. 308

1.Kavram………………………………………………….. 308

2.Kapsam…………………………………………………. 308

a)Hisse Senetlerinin Kâr Paylan………..     308

b)İştirak Hisselerinden Doğan Kazançlar…………………………………..309

c)Kurumların Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Verilen Kâr Payları……………………309

d)Kurumlarca Elde Edilen Bazı Menkul Sermaye İratları     309

e)Her Çeşit Tahvil Faizleri ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve özelleştirme İdaresince Çıkanlan Menkul Kıymetlerden Sağlanan Gelirler………………………………… 309

f)Her Çeşit Alacak Faizi……………………….. 309

g)Mevduat Faizleri………………………………………………………. „…. 310

h)Hisse Senetlerinin ve Tahvillerin Vadesi Gelmemiş Kuponlarının Satış Bedelleri…………………………………… 310

i) İştirak Hisselerinin Tahakkuk Etmemiş Kâr Paylarının Devri Karşılığı Alınan Bedeller…………………………………………….. 310

j)İskonto Bedelleri……………………………………………………………. 310

        k)Faizsiz Kredi Verenlere, Kâr – Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine, Özel Finans Kuramlarının Hesap Sahiplerine Ödenen Kâr Payları…………………………………………….. ….311

        l)Repo Geliri ……………………………………………….. 311

m)Tüzel Kişiliği Haiz Emekli Sandıkları, Yardım Sandıkları İle Emeklilik ve Sigorta Şirketleri Tarafından Yapılan Ödemeler………….. 311

3. Matrahın Saptanması………………………………………………………….. 311

7.Diğer Kazanç ve İratlar…………………………………………………………….. 312

     1. Kavram……………………………………………………………………… 312

     2. Kapsam…………………………………………………………. 313

a)Değer Artışı Kazançları …………………………………… 313

aa) Menkul Kıymetlerin veya Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar…………………. 313

ab) Bir Kısım Hakların Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar…………………………………………………………. 313

ac) Telif Haklan ve İhtira Beratlarının Elden Çıkanlmasından Doğan Kazançlar………………………………………. 313

ad) Ortaklık Haklanmn ya da Paylannm Elden Çıkanlmasından Doğan Kazançlar………………………………………. 313

ae) Faaliyeti Durdurulan İşletmelerin Kısmen ya da Tamamen Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar…………………. 314

af)Gayrimenkullerin ve Bir Kısım Hakların Elden Çıkanlmasından Doğan Kazançlar………………………………. 314

b) Anzî (Geçici) Kazançlar:…………………………                                                315

ba) Anzî Ticari Kazançlar……………………………………………..    …315

bb)Bir Kısım Faaliyetlerin Durdurulması ya da Yapılmaması Karşılığında Elde Edilen Kazançlar…………………….. 315

bc) Gayrimenkullerin Boşaltılması ya da Kiracılık Hakkının Devri Karşılığında Alman Tazminat ve Peştemallıklar …………………….. 315

bd)Arızi Serbest Meslek Kazançları……………………………………….. 316

be)Yükümlülerin Terk Ettikleri İşleri ile İlgili Olarak Sonradan Elde Ettikleri Kazançlar……………………………………… 316

bf) Dar Yükümlülerin Geçici Ulaştırma Faaliyetlerinden Elde Ettikleri Kazançlar……………………………………………….      316

3.  Matrahın Saptanması…………………………………………………………….. 316

a) Değer Artışı Kazançlarında………………………………………… 317

b) Anzî Kazançlarda…………………317

  4. Vergi Kolaylıkları………………………317.                                                                                           

 

VI.  GELİR VERGİSİNİN TARHI………………………318

       A.  Beyan Esası ve Beyanname Çeşitleri…………………..318

       I. Yıllık Beyanname………………………….318

          a) Kazanç ve İratların Toplanması…………………………..319       

b) İstisna: Yıllık Beyanname Verilmemesi…………………………………319

ba) Tam Yükümlülükte Gelir……319.

bb) Dar Yükümlülükte Gelir………………….320

         c) Zarar Mahsubu ve Nakli………………………320

        d) Yıllık Beyannamenin Verilme Zamanı ve Yıllık Beyannamede İndirimler………………………320

2. Vergi Tevkifatı ve Muhtasar Beyanname…………………………….321

3.  özel Haller ve Münferit Beyanname………………………………………………….322

    B.  Gelir Vergisinde Oran Yapısı……………………………………323

            1.  Artan Oranlı tarife…………………………..323

            2. Sabit Oranlar……………………………….323

    C. Tarh İşlemleri…………………………………324

          1. Tarh Yeri……………………………………..324

          2. Tarhiyatm Muhatabı…………………….324

          3. Vergilendirme Dönemi………………..324

         4. Tarh Zamanı……………………………….324

   D. Verginin Ödenmesi………………………..325

         1.       Ödeme Zamanı ve Taksitler………..325

         2.       Geçici Vergi (Peşin Ödeme)………..35

   E.  Gelir Vergisinde Mahsuplar………….326

          1.       Vergi Tevkifatmın Mahsubu………326.

          2.        Diğer Ücret Vergisinin Mahsubu……..327

          3.        Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerin Mahsubu……………………….327

 

İkinci Alt Bölüm: Kurumlar Vergisi

I-       GENEL AÇIKLAMA…………………………………329.

II-        KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU—-330

III-        KURUMLAR VERGİSİNİ DOĞURAN OLAY………………….331

IV-        KURUMLAR VERGİSİNİN YÜKÜMLÜLERİ……………………….331

 1. A.        Sermaye Şirketleri……………………………332
 2. B.        Kooperatifler…………………………………….332
 3. C.        İktisadi Kamu Kuruluşları…………………333
 4. D.        Demeklere ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler……………………………..333
 5. E.        İş Ortaklıkları (Joint Ventures)…………..335

V-          KURUMLAR VERGİSİNDE YÜKÜMLÜLÜK ŞEKİLLERİ……………336

 1. A.       Tam Yükümlülük………………………………336
 2. B.        Dar Yükümlülük………………………337

 

VI-      KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAHIN SAPTANMASI………………. 338

 1. A.        Gerçek Usul…………………………………………………             338
  1. 1.      İndirilecek Giderler………………………………… 339
  2. 2.       İndirilemeyecek Giderler…………………                                    339
  3. 3.       örtülü Sermaye………………………………….          340
  4. 4.       Transfer Fiyatlandırması Yoluyla örtülü Kazanç Dağıtımı  341
  5. B.        Götürü Usul: Yabancı Ulaştırma Kuramlarında Matrahın Saptanması       343

VII-      KURUMLARDA SONA ERME VE VERGİLEME………………………..344

 1. A.        Vergili Sona Erme……………………………… 344
  1. 1.      Tasfiye……………………………. ………. …..344
  2. 2.       Birleşme…………………………………….. 345
  3. B.        Vergisiz Sona Erme………………………..     345
   1. 1.      Devir……………………………………………….   345
   2. 2.       Bölünme ve Hisse Değişimi………………………346

VIII-        VERGİ KOLAYLIKLARI………………………….347

 1. A.        Vergi Muaflıkları……………………. …………………….             347
  1. 1.      İktisadi Kamu Kuruluşlarında…………… 347
  2. 2.       Kooperatiflerde……………………………………. 348
  3. 3.       Diğer Muaflıklar………………………………. 348
  4. B.        Vergi İstisnaları………………………………….. 348
   1. 1.      İştirak Kazançları İstisnası………………. ….     349
   2. 2.       Risturn İstisnası…………………..349
   3. 3.       Menkul Kıymet Portföy İşletmeciliği İstisnası ………………349
   4. 4.       Emisyon Primi İstisnası…………………     350
   5. 5.       Diğer istisnalar……………………………       350
   6. C.        Muaflık, İstisna ve İndirimlerin Smırı……………..350                                                350

IX-           KURUMLAR VERGİSİNİN TARHI………… 351

 1. A.        Beyan Esası ve Beyanname Çeşitleri…………. 351
  1. 1.      Yıllık Beyanname……………………………… 351
  2. 2.       özel Beyanname………………………………………. 351
  3. 3.       Vergi Kesintisi ve Muhtasar Beyanname …………………… …….. 352
  4. B.        Kurumlar Vergisinin ve Geçici Verginin Oranı………………………. 353
  5. C.        Tarh İşlemleri……………………………………… …… 353
   1. 1.      Tarh Yeri……………………………………………… 353
   2. 2.       Tarhiyatın Muhatabı…………………………….. 353
   3. 3.       Vergilendirme Dönemi……………………………… 354
   4. 4.       Tarh Zamanı………………………………… ………354
   5. D.        Verginin ödenmesi………………………………………. 354
    1. 1.      ödeme Zamanı…………………………………….. 354
    2. 2.       Peşin ödeme (Geçici Vergi)………………………. 354
    3. E.        Kurumlar Vergisinde Mahsuplar…………. 354
     1. 1.      Kaynakta Kesilen Vergilerin Mahsubu………………. 354
     2. 2.       Yabancı Ülkelerde ödenen Vergilerin Mahsubu …………………………………355

 

Üçüncü Bölüm

SERVETTEN ALINAN VERGİLER

Birinci Alt Bölüm: Emlâk Vergisi

I-        GENEL AÇIKLAMA………………………………………………….359

II-        EMLÂK VERGİSİNİN UNSURLARI———————————————-361

 1. Verginin Konusu………………………………………………………………………. 361
 2. Vergiyi Doğuran Olay………………………………………………………………. 363
 3. Yükümlü…………………………………………………………………………………. 363
 4. Matrah……………………………………………………………………………………. 365
 5. Oran………………………………………………………………………………………. 366

III- VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ……………………………………………………….367

IV-       VERGİ KOLAYLIKLARI………………………………………………………………   369

V-         GÜVENLİK ÖNLEMLERİ……————————————————– 371

İkinci Alt Bölüm: Veraset ve İntikal Vergisi

I-       GENEL AÇIKLAMA……_______________________________________ 373

II-       VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN UNSURLARI———————— 375

 1. Konu: İvazsız İntikal Eden Değerler………………………………..375
 2. Vergiyi Doğuran Olay: İvazsız İktisap………………………………………. 377
 3.  Yükümlü: İvazsız İktisapta Bulunan Kişi                                    381
 4. Matrah: Rayiç Değer…. ………………….,………………………………………—383
 5. Oran: Çifte Artan Oranlı Vergi Tarifesi……………………………………… 385

III- VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ………………………………………….387

 1. Beyan Esası…………………………………………………………………………..     387
 2. Verginin Tarhı………………………………………………………. …………………388
 3. Verginin ödenmesi…………………………………………………………………     389

IV-       VERGİ KOLAYLIKLARI__________________________ …._________ 390

 1. Muaflıklar…………………………………………….. «……………………………… 390
 2. İstisnalar………………………………………………………………………..   ………390

V-         GÜVENLİK ÖNLEMLERİ…………………………………….. 391

 1. Tahakkuk Eden Verginin Ödenmesine İlişkin Önlemler…………………. 391
 2. Vergi Konusuna Girecek Değerlerin Saptanmasına İlişkin Önlemler. 392

Üçüncü Alt Bölüm: Motorlu Taşıtlar Vergisi

I-       GENEL AÇIKLAMA………………………………395

II-        MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN UNSURLARI………………………396

A. Konu……………………………………………………….. ……………………………….. …396


 1. B.       Vergiyi Doğuran Olay…………..397.
 2. C.       Yükümlü………………………………………………. 397
 3. D.       Vergi Tarifeleri……………………….397

III-      VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ………………- 398

 1. A.       Tarh ve Tahakkuk………………………………………….             398
 2. B.        ödeme………………………………………………… 399

IV-   VERGİ KOLAYLIKLARI     .                       400

V-     GÜVENLİK ÖNLEMLERİ……………… 400

 

Dördüncü Bölüm

HARCAMALARDAN ALINAN VERGİLER

Birinci Alt Bölüm: Katma Değer Vergisi

I- GENEL AÇIKLAMA………………………..405

H- VERGİNİN KONUSU………………….406

 1. A.       Kavram——————— 406
  1. 1.      Mal Teslimi…………………………. 406

a)       Genel Kural:…. ………… ………….. 406

b)       Teslim Sayılan Haller: ……………………………. 407

 1. 2.  Hizmet ifası………..408

a)       Genel Kural:………………. ……………………………408

b)       Hizmet Sayılan Haller:……….      408

 1. B. Verginin Konusuna Giren İşlemler  ……………………….. 408
  1. 1.  Türkiye’deki ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslimler ve hizmet ifaları………………….. 408

a)  İşlemler Türkiye’de yapılmış olmalıdır……………………. 409

b)       İşlemler ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılmış teslim ve hizmetler olmalıdır…………………….          409

 1. 2.          Her Türlü Mal ve Hizmet İthali……………………             410
 2. 3.       Diğer Faaliyetlerden Doğan Teslimler………… 410

III-      YÜKÜMLÜ VE VERGİ SORUMLUSU………………410

IV-      VERGİYİ DOĞURAN OLAY———–411

V-        MATRAH……………………………… 412

 1. A.       Genel Kural: Gerçek Usul……………….. …………… 412
 2. B.        özel Matrah Şekilleri………………………………………  412
 3. C.       Değerleme Yoluyla Saptanan Matrahlar……….. 413

VI-      ORAN YAPISI VE VERGİNİN HESAPLANMASI ……………….  .. 413

 1. A.  Oran Yapısı……………………….. 413
 2. B.   Verginin Hesaplanması …………………………….414

 

VII-    VERGİ KOLAYLIKLARI: İSTİSNALAR………………………..417

 1. İhracat istisnası………………………………………………………… 41 7
 1. Araçlar ve Petrol Aramalarında ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda İstisna……………………………………. 417
 1. Taşımacılık İstisnası……………………………………………………….418^
 2. Diplomatik İstisnalar…………………………………………………….. 418
 3. İthalat İstisnası………………………………………………………………….418
 4. Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalar İle Diğer İstisnalar………………….. 418

VIII- VERGİLENDİRME DÖNEMİ VE BEYAN ESASI…………………….419

 1. Vergilendirme Dönemi………………………………………………………….. 419
 2. Beyan Esası…………………………… ……………………… …… ……………………. 419

IX-TARH İŞLEMLERİ VE VERGİNİN ÖDENMESİ————————— 421

 1. Tarh Yeri…………………………………………………………………………    420
 2. Tarhiyatın Muhatabı……………………………… 420
 3. Tarh Zamanı……………………………………………………………421
 4. Verginin Ödenmesi……………………………………………………………     421

T. Ödeme Zamanı…………………………………………… 421

2. Verginin Etikette Gösterilmesi Zorunluluğu………………………….. 421

İkinci Alt Bölüm:

1. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

I-    GENEL AÇIKLAMA ——————————————- 423

II-  VERGİNİN KONUSU VE YÜKÜMLÜLERİ—————————— 423

III- MATRAH VE ORAN YAPISI————————————————- 424

 1. Matrah…………………………………………………………………………. 424
 2. Oran Yapısı…………………………………………………………………………. 424

IV-    BEYAN VE ÖDEME………..425

V-  VERGİ KOLAYLIKLARI……………………………………………………425

2. Özel İletişim Vergisi………………………………………………………………. 427

Üçüncü Alt Bölüm: Özel Tüketim Vergisi

L    GENEL AÇIKLAMA——————————————————-429

IL VERGİNİN KONUSU………——————————————– 430

A. Kavram………………………………………………………………………………      430

 1. Teslim……………………………………………………………………………… 430

a)      Genel kural………………………………………………………….. ……..430

b)      Teslim sayılan haller………………………………………………… 431

 1. İlk İktisap…………………………………………………………………. ……..431

III-    YÜKÜMLÜ VE VERGİ SORUMLUSU……………………..         431

IV-    VERGİYİ DOĞURAN OLAY…………………………………..431


V-    MATRAH VE ORAN………………………….. 431

VI-  VERGİ KOLAYLIKLARI: İSTİSNALAR…………………………              433

 1. A.       İhracat istisnası……………………….. 433
 2. B.        Diplomatik istisna ………………….433
 3. C.       Diğer istisnalar…………………………..  433

VII- VERGİNİN BEYANI, TARHI VE ÖDENMESİ ………………………………      434

VIII- VERGİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ………………………..435

 

Dördüncü Alt Bölüm: Damga Vergisi ve Değerli Kâğıtlar

I- GENEL AÇIKLAMA……………………………..437

II- DAMGA VERGİSİNİN KONUSU……………………437

III- DAMGA VERGİSİNİN YÜKÜMLÜLERİ…………………… 438

IV-  DAMGA VERGİSİNDE MATRAH…………………….438

V-  DAMGA VERGİSİNDE İSTİSNALAR…………………………. 439

VI-  DAMGA VERGİSİNİN ÖDENME ŞEKİLLERİ ……………………………………….    439

 1. A.        Basılı Damga Konularak Ödeme ……………………………………………  439
 2. B.       Makbuz Karşılığı Ödeme———————- 439
 3. C.        İstihkaktan Kesinti Yapılarak Ödeme………………………………………..  439

VII- DEĞERLİ KÂĞITLAR………………………………….440

Beşinci Alt Bölüm: Harçlar

I-    GENEL AÇIKLAMA—————————-441

II-  HARÇLARIN KONUSU——————– .441

 1. A.       Yargı Harçları……………………………..441
 2. B.       Noter Harçları——————————– 441
 3. C.       Vergi Yargısı Harçları……………………………. 441
 4. D.       Tapu ve Kadastro Harçları……………………….. 442
 5. E.       Konsolosluk Harçları…………………………   442
 6. F.        Pasaport, İkamet Tezkeresi, Vize ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları…………………………….. 442
 7. G.       Gemi ve Liman Harçları…………………………………………… 442
 8. H.       İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları………………………….  442

İ. Trafik Harçları………………………………………. 442

I-          HARÇLARIN YÜKÜMLÜLERİ…………………… 442

II-        HARÇLARDA MATRAH………………………………….. 443

III-      HARÇLARDA MUAFLIK VE İSTİSNALAR…………………………………443

IV-       HARÇLARIN ÖDENME ŞEKİLLERİ4…………………………………..44

KISALTMALAR_____________________ ____