Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Vergi Davaları

Vergi Davaları

Oluş Yayıncılık


Baskı Tarihi: 2010
Sayfa Sayısı: 818
Fiyatı: 80 TL
İndirimli Fiyatı:78 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
 • Google
 • Tw
 • Fb

Vergi Davaları Kitabı, Vergi Davalarının Kapsamı, İdari Yargılama Usulü Kanunu, İdari Davalarda Yetki ve Bağlantı, Görevsizlik ve, Yetkisizlik Hallerinde Yapılacak İşlemler gibi konu başlıkları çerçevesinde incelenmiştir. Güncellenen yeni basımında, Vergi Davaları Kitabında yeni Danıştay kararları ve hazırlanan dilekçe örneklerine de yer verilmiştir. Kısa sürede teslimat olanakları ile Vergi Davaları Kitabını sitemizden temin edebilirsiniz.

KİTAP TANITIMI

 • Vergi Davalarının Kapsamı
 • İdari Yargılama Usulü Kanunu
 • İdari Davalarda Yetki ve Bağlantı
 • Görevsizlik ve Yetkisizlik Hallerinde Yapılacak İşlemler

 

ÖNSÖZ

İlk baskısı 1988 yılında yapılmış olan Vergi Davalan Kitabımı­zın yeni bir baskısı sunulmaktadır. 1982 yılından bu yana, vergi yargı­sı, idari yargının bir dalı olarak iki kademede düzenlenmiştir. Birinci kademede, ilk derece yargı yeri olarak vergi mahkemeleri bulunmakta­dır. Üst kademede ise temyiz ve içtihat mahkemesi durumundaki Da­nıştay yer almaktadır. Bu ana model içinde aynca bazı özel düzenle­melere yer verilmiştir. Bunlar Kitap metnindeki açıklamalarda yer al­mıştır.

Kitabın ilk baskısından sonra 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda 3622 ve 4001 sayılı kanunlarla değişiklikler yapılmıştır. En son 4492 sayılı Kanunla da tahkim müessesesi ile bağlantılı belli bir değişiklik gerçekleşmiştir. Açıklamalar en son şekli ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu esas alınarak bu Kanun maddeleri iti­bariyle, fakat konular sadece vergi davalan bakımından ele alınmak suretiyle yapılmıştır. Bu meyanda üç yüzü aşkın Danıştay kararı veril­miştir.

Bu arada, ithalde alınan vergi ve resimler zam ve cezalannın tabi bulunduğu Gümrük Kanunu da 4458 sayılı Kanunla bütünüyle yeniden değiştirilmiş ve Şubat 2000 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Vergi mükellefiyeti ile ilgili düzenlemesinde, önceki 1615 sayılı Kanundaki esaslar geneli ile korunmuş olmakla beraber, bazı hükümlerde farklı­lıklar bulunmaktadır. Özelliği olan diğer bir kısım davalarla birlikte, gümrük idaresince alınan vergi ve resimlerle ilgili uyuşmazlık ve dava­lar konusundaki açıklamalar 4458 sayılı Kanun değişikliği de gözönünde tutularak Kitabın sonunda ayrı bir bölümde yapılmıştır.

Kitabın son kısmı ise okuyuculardan gelen istekler doğrultusun­da yeniden dilekçe örneklerine aynlmıştır. Örneklerin bir kısmı 1988 yılındaki ilk baskıdan aynen alınmış, diğerleri ise yeniden hazırlanmış­tır.

Bu bağlamda, önceki baskılardan farklı olarak; bazı yeni Danış­tay kararlan ve hazırlanan dilekçe örnekleri kitabın bu son baskısına eklenmiştir.

Kitabın 2010 yılı basımının ilgililere yararlı olmasını dileriz.

 

 

İÇİNDEKİLER

 

 • VERGİ DAVALARININ KAPSAMI……………………………………… 35
 • VERGİ YARGI ÖRGÜTÜ…………………………………………………….. 37
 • 1  —  Vergi Mahkemeleri……………………………………………………. 37
 • 2  —  İdare Mahkemeleri…………………………………………………….. 38
 • 3  —  Bölge İdare Mahkemeleri…………………………………………… 39
 • 4  —  Danıştay…………………………………………………………………… 40
 • 5  —  Diğer hususlar…………………………………………………………… 41
 • a)  Vergi benzeri mali yükümlüklerin mahiyet ve
 • kapsamı ve görevli mahkemeler………………………………. 41
 • b)  Kur farkı, ihracatta vergi iadesi vb………………………….. 41
 • YARGILAMA USULÜ………………………………………………………….. 43
 • İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
 • BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar
 • MADDE 1 — Kapsam ve Nitelik
 • AÇIKLAMA      ……………………………………………………………………. 45
 • 1 — Vergi yargı mercilerinde uygulanacak usul
 • hükümleri………………………………………………………………… 45
 • 2  — Yazılı yargılama usulü………………………………………………… 46
 • 3  — Re’sen araştırma ilkesi………………………………………………… 46
 • MADDE İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI…………….. 48
 • MADDE 2 —  İdari dava Türleri ve İdari Yargı Yetkisinin Sınırı
 • AÇIKLAMA      ……………………………………………………………………. 54
 • A)      İDARİ İŞLEM VE İDARİ EYLEM…………………………………. 54
 • B)       İDARİ İŞLEM VEYA EYLEMİN DAVA
 • HAKKI DOĞURMASI………………………………………………… 55
 • 1 —İdari işlemin icrai nitelik taşıması……………………………… 56
 • a)  Tamim, genelge, genel yazı vb. nin
 • durumu…………………………………………………………… 56
 • b) Görüş bildiren işlemler, müktezalar,
 • tebliğler…………………………………………………………… 56
 • c)  Ön işlemler, hazırlayıcı işlemler………………………….. 57
 • aa) Ön işlemler, ödemeye davet yazısı,
 • gecikme zammı…………………………………………… 57
 • bb) Hazırlayıcı işlemler……………………………………… 58
 • d) İdari itiraz usulünün öngörüldüğü
 • durumlar…………………………………………………………. 59
 • aa) Dava açma süresinin dolmasından
 • sonraki düzeltme talebinin reddi…………………… 60
 • bb) Gümrük Kanununda öngörülen idari
 • itiraz……………………………………………………….. 60
 • 2  —Menfaat ihlali, hakkın muhtel olması……………………….. 60
 • 3  —Dava hakkının kanunla kaldırılmamış olması…………….. 61
 • C)  VERGİ DAVALARININ TEORİK NİTELİĞİ…………………… 62
 • 1  —İptal ve tam yargı davalarının niteliği………………………… 63
 • 2  —Bilinen anlamdaki vergi davalarında durum………………. 64
 • a)  Konu ile ilgili görüşler……………………………………….. 64
 • b)  Yargı içtihadı ve konunun pratik plandaki
 • önemi……………………………………………………………… 66
 • 3 —Bazı vergi davalarında durum………………………………….. 67
 • a) Takdir komisyonu kararlarına karşı
 • açılacak davalar………………………………………………. 67
 • b)  Vergi ve cezadaki hataların düzeltilmesi talebinin reddi üzerine açılacak davalar        68
 • c)  Diğer bazı haller……………………………………………….. 69
 • D)   YERİNDELİK DENETİMİ YAPILMAYACAK
 • OLMASI   …………………………………………………………………. 70
 • MADDE İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI……………………. 73
 • MADDE 3 — İdari Davaların Açılması
 • AÇIKLAMA       ………………………………………………………………… 105
 • — Davanın dilekçe ile açılacak olması………………………….. 106
 • — Dilekçenin ilgili yargı merciine hitaben
 • düzenlenecek olması………………………………………………. 106
 • 3 — Dilekçelerde bulunması gereken hususlar………………… 108
 • a) Tarafların ve varsa vekillerinin veya
 • temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları
 • ve adresleri………………………………………………………… 108
 • aa) Davalı taraf………………………………………………….. 108
 • bb) Davacı ile ilgili bilgiler…………………………………… 109
 • b) Davanın konusu ve sebepleri ile dayandığı
 • deliller………………………………………………………………. 111
 • aa) Genel olarak………………………………………………… 111
 • bb) Re’sen araştırma ilkesi ve maddi olaylar ile
 • hukuki sebeplerin değerlendirilmesi………………… 111
 • cc) Dilekçede talep ve sonuç kısmı………………………… 112
 • c)  Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim
 • tarihi…………………………………………………………………. 113
 • aa) Genel olarak………………………………………………… 113
 • bb) Uzlaşma aşamasının araya girmesi halinde
 • durum…………………………………………………………. 114
 • cc) Gümrük vergi ve resimlerinde…………………………. 114
 • dd) Vergi hatası düzeltme talebinin reddi
 • halinde………………………………………………………… 114
 • ee) Diğer haller………………………………………………….. 115
 • d)     Uyuşmazlık konusu miktar………………………………….. 117
 • e)      Davanın ilgili bulunduğu verginin nev’i, yılı, tebliğ edilen ihbarnamelerin tarihi ve
 • numarası ve varsa mükellef hesap numarası………… 117
 • — Dilekçe ekleri………………………………………………………….. 117
 • — Harç ve posta pulu………………………………………………….. 119
 • — Dilekçe red kararı üzerine, usulüne uygun
 • dilekçe ile davanın 30 gün içinde yeniden
 • açılması gerekir…………………………………………………….. 119
 • MADDE İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI………… 119
 • MADDE 4 — Dilekçelerin Verileceği Yerler
 • AÇIKLAMA      ………………………………………………………………….. 129
 • 1  — Dilekçenin ilgili yargı yerine verilmesi…………………………. 129
 • 2  — Dilekçenin verilebileceği diğer yerler…………………………… 129
 • a)  Dilekçenin diğer bir vergi mahkemesine
 • verilmesi……………………………………………………………. 130
 • b)       Asliye hukuk hâkimliklerine dilekçe verilmesi………….. 130
 • c)        Dilekçenin yabancı memleketlerde Türk konsolosluklarına verilmesi 131
 • 3 — Dava dilekçesinin posta ile gönderilmesi yoluna
 • gidilmemelidir………………………………………………………… 132
 • 4 — Savunmalar ve davalara ilişkin her türlü evrak……………… 133
 • MADDE 5 — Aynı Dilekçe ile Dava Açılabilecek Haller
 • AÇIKLAMA      ………………………………………………………………….. 135
 • A)             GENEL KURAL……………………………………………………………. 135
 • B)              TEK DİLEKÇE İLE DAVA AÇILACAK DİĞER DURUMLAR   136
 • 1 — Aynı şahsı ilgilendiren birden fazla işlem…………………….. 136
 • a)       Maddi yönden bağlılık…………………………………………. 137
 • b)       Hukuki yönden bağlılık………………………………………… 137
 • c)        Bazı örneklere göre durum…………………………………… 138
 • d)       Ayrı ayrı açılması gereken davalar tek dilekçe ile açıldığında dilekçe red kararı verilir. Otuz
 • gün içinde dilekçenin yenilenmesi gerekir. ……………… 140
 • 2 — Birden fazla şahsı ilgilendiren işlemden dolayı
 • müşterek dilekçe ile dava açılabilmesi……………………….. 142
 • MADDE İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI…………… 142
 • MADDE 6 — Dilekçeler Üzerine Uygulanacak İşlem
 • AÇIKLAMA      …………………………………………………………………… 150
 • MADDE İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI………………….. 154
 • MADDE 7 — Dava Açma Süresi
 • AÇIKLAMA      …………………………………………………………………… 162
 • A)       DAVA AÇMA SÜRESİ İLE İLGİLİ GENEL HUSUSLAR… 162
 • B)       DAVA AÇMA SÜRELERİ……………………………………………… 163
 • —Dava açmada genci süre……………………………………………. 163
 • —Özel kanunlarda yer alan dava açma süreleri……………… 163
 • a)   Vergi Usul Kanunundaki özel dava açma süreleri…. 164
 • b)   6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunda yer alan özel dava açma süreleri                                                                                      164
 • 3 — Dava açmada ek süre……………………………………………….. 165
 • a) İdari Yargılama Usulü Kanununa göre…………………… 165
 • aa) Görevli olmayan yerlere başvurulması……………… 165
 • bb) Dilekçe yenileme……………………………………………. 166
 • cc) Sürenin sonunun çalışmaya ara verme
 • zamanına rastlaması……………………………………… 166
 • b)  Vergi Usul Kanununa göre…………………………………… 167
 • c)   1136 sayılı Avukatlık Kanununun
 • 42 nci madde hükmü…………………………………………… 167
 • — Dava açma süresinin kesilmesi veya durması……………… 168
 • — Dava öncesi idari başvurularla ilgili sürelerin
 • durumu…………………………………………………………………. 168
 • a)   4458 sayılı Gümrük Kanununa göre durum…………….. 168
 • b)   Vergi hatalarının düzeltilmesi isteklerinde
 • şikayet yolu ile başvuruda durum………………………….. 169
 • c)   Uzlaşmaya başvuru süresi……………………………………. 169
 • d)   Diğer durumlar…………………………………………………… 170
 • C)   DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI………………………. 170
 • 1 — Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi,
 • resim ve harçlar…………………………………………………….. 171
 • a) Beyan üzerine tarh ve tahakkuk ettirilen
 • vergilere karşı dava açma durumu……………………….. 171
 • aa) Vergi hatası bulunması…………………………………… 171
 • bb) Kaydi ihtirazi ile beyan…………………………………… 172
 • b)  ihbarname esasında tarh ve tahakkuk ettirilen vergiler 172
 • c)   Ceza ihbarnamelerine karşı dava açılması………………. 174
 • d)    Uzlaşma komisyonu muamelelerinin tebliği ……………. 175
 • e)     Tebliğ yerine geçen muameleler…………………………….. 177
 • f)      İlanen tebliğde durum………………………………………….. 178
 • g)    Tahakkuku tahsile bağlı vergiler……………………………. 178
 • h) Kesinti yoluyla alınan vergilere karşı dava
 • açmada süre………………………………………………………. 179
 • ı)  Tescile bağlı vergiler……………………………………………. 180
 • 2 — Vergi hatalarının düzeltilmesi taleplerinde
 • durum……………………………………………………………………. 181
 • 3 — 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamına giren
 • vergi ve resimlere karşı dava açılması…………………………. 182
 • 4  — 6183 sayılı Kanun kapsamındaki işlemler…………………….. 183
 • 5  — Vergi benzeri mali yükümler………………………………………. 183
 • 6  — İlan yolu ile tebliğle ilgili genel hüküm…………………………. 184
 • D)   DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERLE İLGİLİ DAVA
 • AÇMA SÜRELERİ………………………………………………………….. 185
 • MADDE İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI………………………… 186
 • MADDE 8 — Sürelerle İlgili Genel Esaslar
 • AÇIKLAMA       …………………………………………………………………… 205
 • 1 — Sürelerin tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen
 • günden başlaması……………………………………………………. 205
 • 2  — Süre hesabında tatillerin durumu…………………………………. 207
 • 3  — Sürenin bitiminin çalışmaya ara verme
 • zamanına rastlaması…………………………………………………. 208
 • 4 — Dava öncesi idari başvurulurla ilgili süreler…………………… 210
 • MADDE İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARI………………………… 212
 • MADDE 9 — Görevli Olmayan Yerlere Başvurma
 • AÇIKLAMA      ……………………………………………………………………. 213
 • MADDE 10 — İdari Makamların Sükutu
 • AÇIKLAMA      ……………………………………………………………………. 215
 • A)      ÖNEMLİ HUSUS…………………………………………………………….. 217
 • B)       VERGİ USUL KANUNUNUN VERGİ HATALARI
 • İLE İLGİLİ DÜZENLEMESİ……………………………………………… 218
 • 1  — Vergi hatalarının mahiyeti…………………………………………. 219
 • 2  — Hataların meydana çıkarılması ve düzeltilmesi…………….. 219
 • 3  — Vergi hatalarının düzeltilmesi…………………………………….. 219
 • a)     Vergi hatalarının idarece tesbiti…………………………….. 219
 • b)     Mükellefin başvurusu üzerine düzeltme…………………… 220
 • c)      Düzeltme isteminde süre………………………………………. 220
 • 4 — Düzeltme isteminin reddi halinde durum…………………….. 220
 • a)      Düzeltme isteminin dava açma süresi içinde yapılması………. 220
 • b)  Düzeltme isteminin dava açma süresinin geç­mesinden sonra yapılması         221
 • 5 — Beyan üzerine tahakkuk fişi esasında yapılan
 • tarhiyatın vergi hatası içermesi halinde
 • doğrudan dava açılıp açılamayacağı………………………….. 221
 • a)        Kanuni düzenleme itibariyle durum………………………. 221
 • b)        Konu ile ilgili Danıştay kararları………………………….. 223
 • C)      VERGİ CEZALARINDA YAPILAN HATALAR…………… 225
 • D)             İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN 10
 • NCU MADDESİNİN AYIRICI ÖZELLİĞİ……………………. 225
 • E)    GÖREVLİ MAHKEME VERGİ MAHKEMESİDİR……….. 226
 • F)    DİĞER HUSUSLAR……………………………………………………… 228
 • 1 — Vergi Usul Kanunu ve 2577 sayılı Kanun
 • itibariyle durum………………………………………………………. 228
 • 2 ■— Süre hesabı……………………………………………………………. 230
 • a)        Vergi dairesine başvuru süresi……………………………… 230
 • b)        Vergi dairesinin cevap süresi……………………………….. 231
 • c)        Şikâyet süresi………………………………………………………. 231
 • d)       Şikâyet merciinin cevabını bekleme süresi……………….. 232
 • e)        Bekleme süresinden sonra cevap verilmesi……………… 233
 • j) Şikayet merciine gidilmeden veya vergi dairesinden
 • düzeltme istenmeden dava açılması halinde
 • mahkemelerce verilen kararlar…………………………….. 234
 • g) Vergi dairesi yerine doğrudan Maliye Bakanlığı
 • (veya diğer şikâyet mercilerine) başvurulması………… 235
 • h) Dava dilekçesinin mahkemece düzeltme dilekçesi olarak vergi dairesi veya şikâyet
 • mercilerine gönderilmesi halinde durum………………… 237
 • i) Düzeltmenin yanlış vergi dairesinden istenmesi………… 237
 • 3 — İstemin reddi üzerine vergi mahkemesinde
 • dava açma süresi…………………………………………………….. 238
 • G)  VERGİ HATALARI DIŞINDA VERGİLEME ALANINDA 10 NCU MADDE KAPSAMINA
 • GİRECEK UYUŞMAZLIKLAR…………………………………….. 239
 • H)  İDARİ İTİRAZIN ÖNGÖRÜLDÜĞÜ DURUMLAR……….. 240
 • MADDE İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI…………………. 241
 • MADDE 11 — Üst Makamlara Başvurma
 • AÇIKLAMA      ………………………………………………………………….. 243
 • A)             11 NCİ MADDE HÜKMÜ DAVA AÇMA SÜRESİ İÇİNDEKİ DÜZELTME İSTEMLERİNİN REDDİ HALİNDE UYGULANMAKTADIR………………………………. 244
 • B)              11 NCİ MADDENİN AYIRICI ÖZELLİĞİ…………………….. 244
 • C)      VERGİ HATALARI İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLAR BAKIMINDAN DURUM         245
 • 1 — Dava konusu olabilecek idari işlemin mevcut
 • olması gerektiği açısından durum……………………………… 245
 • a)  Vergi hatasının ihbarname esasındaki tarhi-
 • yatta yapılmış olması…………………………………………… 246
 • b)  Hatanın beyan üzerinden tahakkuk fişi
 • esasında yapılan tarhiyatta bulunması…………………… 246
 • 2  — Genelde başvurulacak idari makam…………………………….. 249
 • 3  — Süre hesabı……………………………………………………………… 250
 • 4  — Vergi Dairesinin red cevabı üzerine ayrıca üst
 • makama başvurulamaz…………………………………………….. 253
 • 5 — Davanın sadece vergi hatasına bağlı
 • uyuşmazlıkla sınırlı olup olmayacağı…………………………. 254
 • 6 — Vergi hatası bulunup bulunmadığı davanın
 • esası ile ilgili bir değerlemedir………………………………….. 255
 • 7 — Beyan üzerine yapılan tarhiyattaki hatada
 • durum……………………………………………………………………. 256
 • 8 — Dava açma süresi içinde yapılan düzeltme
 • talebinin reddi üzerine açılması gereken dava
 • süresinin geçirilmesi veya davanın süreden
 • reddi halinde yeniden düzeltme istenebilir mi? ………….. 257
 • D)   VERGİ HATALARI DIŞINDA 11 NCİ MADDE
 • HÜKMÜ      ………………………………………………………………….. 259
 • E)   VERGİ HATALARININ DÜZELTİLMESİ
 • İSTEMLERİ HAKKINDAKİ UYUŞMAZLIK
 • BAKIMINDAN 10 ve 11 NCİ MADDE
 • HÜKÜMLERİNİN BİR ARADA DEĞERLENMESİ………. 260
 • F)    DAVANIN TERKİNİ VE İADE VEYA İPTAL
 • TALEBİ İLE AÇILMASI……………………………………………….. 262
 • 10 VE 11 NCİ MADDELERLE İLGİLİ DANIŞTAY
 • KARARLARI     …………………………………………………………………. 263
 • MADDE 12 — İptal ve Tam Yargı Davaları
 • AÇIKLAMA       …………………………………………………………………. 281
 • A)             BİR İDARİ İŞLEMİN BULUNMASI…………………………….. 281
 • B)              12 NCİ MADDENİN VERGİLEME ALANINDAKİ UYGULAMASI     282
 • C)              DAVA AÇMADA SEÇENEKLER VE SÜRE…………………. 283
 • 1 — Tam yargı davasının iptal davasının sonucuna
 • göre açılması………………………………………………………….. 283
 • 2  — İptal ve tam yargı davasının birlikte açılması……………….. 283
 • 3  — Doğrudan tam yargı davası açılması…………………………… 284
 • 4  — Bir işlemin icrası sebebiyle dava açma………………………… 284
 • 5  — İdari makamlara başvurma………………………………………… 285
 • 6  — İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 nci
 • maddesi uyarınca yargı kararının yerine getirilmemesine bağlı davalarda sürenin başlangıcı …285
 • MADDE 13 — Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açılması
 • AÇIKLAMA       …………………………………………………………………. 287
 • A) İDAREYE BAŞVURU……………………………………………………. 288
 • 1 — Başvuru şartı…………………………………………………………… 288
 • 2  — İdareye başvuru süresi………………………………………………. 288
 • 3  — Başvurulacak idare…………………………………………………… 289
 • 4  — İdarenin cevabının alınması veya bekleme
 • süresinin dolması gereği…………………………………………… 290
 • B)              DAVA SÜRESİ…………………………………………………………….. 290
 • C)              İDAREYE BAŞVURU GEREĞİ OLMAYAN
 • DURUM       …………………………………………………………………. 290
 • MADDE 14 — Dilekçeler Üzerine İlk İnceleme
 • AÇIKLAMA      ………………………………………………………………….. 292
 • I —  İLK İNCELEMEDE 14 NCÜ MADDEDEKİ
 • SIRAYA UYULACAK OLMASI…………………………………. 293
 • II — GÖREV VE YETKİ……………………………………………………… 295
 • A)GÖREV…………………………………………………………………… 295
 • 1 — Vergi mahkemelerinin görevleri…………………………… 295
 • a)      Genel olarak………………………………………………… 295
 • b)      Bazı özellikler……………………………………………….. 296
 • c)       Vergi benzeri mali yükümler ek mali yükümlülükler         298
 • d)      6183 sayılı Kanunun uygulamasından
 • doğan uyuşmazlıklar…………………………………….. 299
 • e)   Tarife uyuşmazlıkları…………………………………….. 301
 • j) Tam yargı ve iptal davaları……………………………… 301
 • 2  — İdare mahkemelerinin görevleri……………………………. 302
 • 3  — İlk derece yargı yeri olarak Danıştay’ın
 • görev alanına giren uyuşmazlıklar……………………….. 302
 • 4 — Pratik planda durum…………………………………………… 303
 • B) YETKİ …………………………………………………………………… 304
 • III—İDARİ MERCİ TECAVÜZÜ………………………………………… 304
 • IV—EHLİYET ……………………………………………………………………. 306
 • A) TARAF EHLİYETİ…………………………………………………. 307
 • 1 — Gerçek kişilerde taraf ehliyeti……………………………… 307
 • a)     Genel olarak………………………………………………… 307
 • b)     Dava açma süresi içinde davacının
 • ölümü…………………………………………………………. 308
 • c)      Dava açtıktan sonra ölüm halinde durum…………. 308
 • d)     Davanın karara bağlanmasından sonra
 • ölüm hali…………………………………………………….. 308
 • 2  — Tüzel kişilerin taraf ehliyeti…………………………………. 309
 • 3  — Tüzel kişiliği bulunmayanların taraf ehliyeti…………… 309
 • B) DAVA EHLİYETİ…………………………………………………… 310
 • 1 — Gerçek kişilerin dava ehliyeti………………………………. 311
 • a)       Genel olarak…………………………………………………. 311
 • b)       Evli kadının dava ehliyeti……………………………….. 311
 • c)        Ehliyetsiz gerçek kişiler………………………………….. 311
 • d)       Kanuni temsilcilerin durumu…………………………… 312
 • aa) Veli……………………………………………………….. 312
 • bb) Vasi………………………………………………………. 312
 • cc) Kayyım………………………………………………….. 313
 • dd) Müşavir…………………………………………………. 313
 • e)  Dava ehliyetinin dava sırasında
 • kazanılması………………………………………………….. 314
 • f)   Dava ehliyetinin dava açıldıktan sonra
 • kaybedilmesi…………………………………………………. 314
 • 2  — Tüzel kişilerde dava ehliyeti………………………………… 315
 • 3  — Kamu kurum ve kuruluşlarında durum………………….. 317
 • C) MENFAAT İHLALİ, HAKKIN MUHTEL
 • OLMASI………………………………………………………………… 318
 • D) DAVA ÖNCESİ İŞLEMLERLE İLGİLİ
 • EHLİYET……………………………………………………………….. 319
 • V — İŞLEMİN İCRAİ NİTELİĞİ…………………………………………. 320
 • VI — SÜRELER YÖNÜNDEN İNCELEME…………………………. 320
 • VII — HUSUMET YÖNÜNDEN İNCELEME………………………. 321
 • VIII — DİLEKÇELERİN, İDARİ YARGILAMA
 • USULÜ KANUNUNUN 3 VE 5 NCİ MADDE HÜKÜMLERİNE UYGUN OLUP OLMADIĞI
 • AÇISINDAN İNCELENMESİ…………………………………. 322
 • MADDE İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI…………………. 322
 • MADDE 15 — İlk İnceleme Üzerine Verilecek Karar
 • AÇIKLAMA      ………………………………………………………………….. 324
 • A)             GÖREV YÖNÜNDEN İNCELEME……………………………….. 324
 • B)      YETKİ YÖNÜNDEN DURUM………………………………………. 326
 • 15
 • C)      EHLİYET, SÜRE VE İŞLEMİN İCRAİ NİTELİĞİ YÖNÜNDEN İNCELEME   326
 • D)             HUSUMET YÖNÜNDEN USULSÜZLÜK……………………… 327
 • E)   2577 SAYILI KANUNUN 3 VE 5 NCİ MADDE
 • HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK HALİNDE…………………….. 327
 • F)    İDARİ MERCİ TECAVÜZÜ………………………………………….. 328
 • G)   DİĞER HUSUSLAR……………………………………………………… 329
 • 1 — Dilekçe yenilenmesinde harç alınmayacak
 • durum…………………………………………………………………… 329
 • 2 — İlk inceleme sonucu verilen kararlara karşı
 • kanun yollarına başvurma………………………………………… 329
 • 3 — Tek hakimle görülecek vergi davalarında ilk
 • inceleme kararının da tek hakimce verileceği……………… 330
 • 14 VE 15 NCİ MADDELERLE İLGİLİ
 • DANIŞTAY KARARLARI………………………………………………….. 330
 • MADDE 16 — Tebligat ve Cevap Verme
 • AÇIKLAMA      ………………………………………………………………….. 359
 • 1  — Dava dilekçesinin tebliği ………………………………………….. 360
 • 2  — Cevap dilekçesi……………………………………………………….. 360
 • 3  — Sonraki cevaplaşmalar………………………………………………. 360
 • 4  — Cevap dilekçeleri şekli……………………………………………… 361
 • 5— Süre     ……………………………………………………………………. 361
 • 6  — Tebligat işlemleri……………………………………………………… 362
 • 7  — Cevap dilekçelerinin verileceği yerler………………………….. 363
 • 8  — Ödeme emrine karşı açılan davalarda dosya
 • tekemmülü…………………………………………………………….. 363
 • 9 — Vergi Usul Kanununun Mükerrer 49 ncu
 • maddesinin ikinci fıkra (c) bendine göre durum………….. 364
 • 10 —Davalarda savunma ile birlikte işlem
 • dosyasının gönderilecek olması ……………………………….. 364
 • 11 —Savunma ve cevapları alınmadan karar
 • verilmesi………………………………………………………………… 365
 • 12 —Davacının gösterdiği adrese savunma
 • dilekçesinin tebliğ edilememesi………………………………… 365
 • MADDE 17 — Duruşma
 • AÇIKLAMA      ………………………………………………………………….. 367
 • 1  — Duruşma yapılabilecek davalar…………………………………… 368
 • 2  — Tarafların isteğine bağlı olarak duruşma
 • yapılması……………………………………………………………….. 368
 • 3  — Re’sen duruşma yapılması …………………………………………. 369
 • 4  — Miktar sınırının hesabında vergi ve cezaların
 • durumu………………………………………………………………….. 370
 • 5 — Duruşma davetiyelerinin çıkarılması…………………………… 370
 • MADDE İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARI…………………………. 370
 • MADDE 18 — Duruşmalara İlişkin Esaslar
 • AÇIKLAMA       …………………………………………………………………. 371
 • 1  — Duruşmaların yapılması……………………………………………… 371
 • 2  — Vergi Usul Kanununun mükerrer 378 nci
 • madde hükmü………………………………………………………… 373
 • 3  — Danıştay’daki duruşmalarda durum ……………………………. 373
 • 4  — Duruşmada iddia ve savunmaların
 • genişletilemeyeceği ve değiştirilemeyeceği…………………. 374
 • Madde 19 — Duruşmalı İşlerde Karar Verilmesi
 • AÇIKLAMA      ………………………………………………………………….. 375
 • MADDE 20 — Dosyaların İncelenmesi
 • AÇIKLAMA      ………………………………………………………………….. 378
 • 1  — Re’sen inceleme yetkisi……………………………………………… 378
 • 2  — Danıştay’ın temyiz mercii olarak baktığı
 • davalarda durum…………………………………………………….. 379
 • 3  — İstenecek bilgi ve belgeler…………………………………………. 380
 • 4  — Gönderilmesi zorunlu olmayan bilgi ve belgeler…………… 381
 • 5  — Dava dosyalarının incelenmesi ve
 • sonuçlandırılmasında esas alınacak sıra……………………… 381
 • MADDE İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI…………… 382
 • MADDE 21— Sonradan İbraz Olunan Belgeler
 • AÇIKLAMA      ………………………………………………………………….. 387
 • MADDE 22 — Davaların Karara Bağlanması
 • AÇIKLAMA      ………………………………………………………………….. 389
 • MADDE 23 — Tutanaklar
 • AÇIKLAMA      ………………………………………………………………….. 391
 • MADDE 24 — Kararlarda Bulunacak Hususlar
 • AÇIKLAMA      ………………………………………………………………….. 394
 • MADDE 25 — Kararların Saklanması ve Tebliği
 • AÇIKLAMA      ………………………………………………………………….. 395
 • MADDE 26 — Tarafların Kişilik Veya Niteliğinde
 • Değişiklik……………………………………………………… 397
 • AÇIKLAMA      ………………………………………………………………….. 397
 • 1  — Davacı gerçek kişilerin ölümü……………………………………. 398
 • 2  — Gerçek kişilerin dava ehliyetini kaybetmesi…………………. 402
 • 3  — Gerçek kişilerde nitelik değişikliği……………………………… 402
 • 4  — Tüzel kişilerde durum……………………………………………….. 403
 • a)      Derneklerde……………………………………………………….. 403
 • b)      Vakıflarda………………………………………………………….. 403
 • c)       Ticaret ortaklıkları………………………………………………. 404
 • 5 — Davacının gösterdiği adrese tebligat
 • yapılmaması…………………………………………………………… 404
 • 6 — İşlemden kaldırma ve davanın açılmamış
 • sayılması kararlarının diğer tarafa da tebliğ
 • edileceği………………………………………………………………… 406
 • 7 — 26 ncı madde hükmünün ilk derece yargı yerleri
 • ile birlikte, itiraz ve temyiz aşamasında da ge­
 • çerli olması…………………………………………………………….. 407
 • MADDE İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI…………… 407
 • MADDE 27— Yürütmenin Durdurulması
 • AÇIKLAMA      ………………………………………………………………….. 414
 • A)   VERGİ MAHKEMELERİNDE VERGİ
 • UYUŞMAZLIKLARINDAN DOĞAN DAVALARIN
 • AÇILMASI ………………………………………………………………….. 415
 • 1 — Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler
 • bunların zam ve cezalarının dava konusu
 • edilmesi…………………………………………………………………. 415
 • 2 — 2577 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin üçüncü
 • fıkrası uyarınca işlemden kaldırma kararı
 • verilen dosya konusu davalar……………………………………. 415
 • 3 — Kaydi ihtirazi ile yapılan beyan üzerine
 • tarhedilen vergilere karşı dava açılması……………………… 416
 • 4 — 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamına giren
 • vergi ve resimler……………………………………………………… 416
 • 5 — Tahsilat işlemlerinden doğan davalar………………………….. 418
 • a)       Ödeme emirlerine karşı açılan davalar………………….. 419
 • b)       İhtiyati haciz, ihtiyati tahakkuka karşı dava açılması.. 419
 • c)        Haciz işlemi……………………………………………………….. 420
 • d)       Diğer uyuşmazlıklar……………………………………………. 420
 • e)        Doğrudan ödem emri çıkarılarak takibe alınan alacaklar      421
 • 6 — Diğer davalar…………………………………………………………… 421
 • B)    YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İLE İLGİLİ
 • ESASLAR   ………………………………………………………………….. 422
 • 1 — Telafisi güç veya imkansız zarar doğması ve
 • idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması
 • şartlarının birlikte gerçekleşmesi……………………………….. 422
 • 2  — Gerekçe gösterilmesi gerekliliği………………………………….. 423
 • 3  — Yürütmenin durdurulması kararı ve esas
 • kararla ilgili kısıtlayıcı süreler kaldırılmıştır………………… 423
 • 4  — Yürütme durdurma ile ilgili kararlara itiraz………………….. 425
 • 5  — Teminat alınması………………………………………………………. 427
 • 6  — Özel tebligat usulü……………………………………………………. 428
 • 7— Diğer hususlar…………………………………………………………… 428
 • MADDE İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI…………… 428
 • MADDE 28 — Kararların Sonuçlan
 • AÇIKLAMA      ………………………………………………………………….. 432
 • A)   VERGİ MAHKEMESİ KARARLARI ÜZERİNE
 • YAPILACAK İŞLEM……………………………………………………. 432
 • 1 — İlave tarhiyat ve ceza kesilmesi ile ilgili davalar……………. 432
 • a)  Vergi Usul Kanunu kapsamındaki vergi, resim
 • ve harçlar ve cezaları………………………………………….. 433
 • b)        4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamına giren vergiler          434
 • c)         6183 sayılı Kanun kapsamındaki
 • uyuşmazlıklar…………………………………………………….. 434
 • d)        Vergi benzeri mali yükümler ……………………………….. 435
 • e)         Kaydi ihtirazi ile beyan üzerinden ödenen
 • vergiler……………………………………………………………… 435
 • 2 — Vergilendirme ile ilgili iptal davalarında durum……………. 435
 • B)    DANIŞTAY VE BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
 • KARARI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEM……………………. 436
 • 1  — İdarenin temyiz veya itirazı……………………………………….. 436
 • 2  — Mükellefin temyiz veya itirazı……………………………………. 437
 • 3  — Taraflardan her ikisinin birden itiraz veya
 • temyiz merciine başvurması……………………………………… 439
 • C)      YÜRÜTME DURDURMA KARARLARI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEM       439
 • D)             YARGI KARARLARININ GEREĞİNİN İDARE TARAFINDAN YERİNE GETİRİLMEMESİ         440
 • 1 — İdare aleyhine maddi ve manevi tazminat davası
 • açılması…………………………………………………………………. 441
 • 2 — Görevliler aleyhine tazminat davası……………………………. 442
 • E)   VERGİ DAVALARINDA (VE TAZMİNAT
 • DAVLARINDA) İNFAZIN GECİKMESİ HALİNDE
 • GECİKME FAİZİ ÖDEME MÜKELLEFİYETİ………………. 442
 • MADDE İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI…………………. 443
 • Madde 29 — Açıklama
 • AÇIKLAMA      ………………………………………………………………….. 445
 • MADDE İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARI………………………… 447
 • MADDE 30 — Yanlışlıkların Düzeltilmesi
 • AÇIKLAMA      ………………………………………………………………….. 449
 • Madde 31 —    Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile
 • Vergi Usul Kanununun Uygulanacağı Haller
 • AÇIKLAMA      ………………………………………………………………….. 451
 • A)   HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNA
 • YAPILAN YOLLAMA…………………………………………………. 452
 • 1 —  Hakimin davaya bakmaktan memnuiyeti ve
 • reddi   …………………………………………………………………… 452
 • 2— Ehliyet…………………………………………………………………….. 453
 • 3 — Üçüncü şahısların davaya katılması, davanın
 • ihbarı   ………………………………………………………………….. 453
 • 4  — Tarafların vekilleri…………………………………………………….. 453
 • 5  — Feragat ve kabul, mukabil dava………………………………….. 454
 • 6  — Keşif, delillerin tesbiti………………………………………………. 454
 • 7— Bilirkişi……………………………………………………………………. 454
 • 8 — Yargılama giderleri ve diğer hususlar………………………….. 457
 • B)    VERGİ USUL KANUNUNA YAPILAN YOLLAMA…….. 457
 • HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNUN
 • BİLİRKİŞİ HAKKINDAKİ HÜKÜMLERİNİN
 • UYGULANMASI İLE İLGİLİ YARGITAY
 • KARARLARI     …………………………………………………………………. 458
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • İDARİ DAVALARDA YETKİ VE BAĞLANTI İLE
 • GÖREVSİZLİK VE YETKİSİZLİK HALLERİNDE
 • YAPILACAK İŞLEMLER
 • MADDE 32 — İdari Davalarda Genel Yetki
 • AÇIKLAMA       …………………………………………………………………. 467
 • 1 — Yetkili mahkemenin belirlenmesinde genel
 • kural   …………………………………………………………………… 468
 • 2  — Görev ve yetki itibariyle öncelik………………………………… 469
 • 3  — Yetkinin kamu düzeninde olması……………………………….. 470
 • 4 — Kararın düzeltilmesi ve yargılama yenilenmesi
 • aşamalarında yetki itirazı yapılamaz………………………….. 470
 • 5 — İdare ve vergi mahkemelerinin yargı çevreleri………………. 471
 • MADDE 33 — Kamu Görevlileri ile İlgili Davalarda
 • Yetki…………………………………………………………….. 475
 • MADDE 34 — Taşınmaz Mallara ve Kamu İdarelerine
 • İlişkin Davalarda Yetki…………………………………… 475
 • MADDE 35 — Taşınır Mallara İlişkin Davalarda Yetki…………….. 476
 • MADDE 36 — Tam Yargı Davalarında Yetki
 • AÇIKLAMA      ………………………………………………………………….. 476
 • MADDE 37 — Vergi Uyuşmazlıklarında Yetki
 • AÇIKLAMA      ………………………………………………………………….. 477
 • 1 — Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ve
 • zam ve cezaları……………………………………………………….. 477
 • a)  Vergi Usul Kanununa tabi vergi, resim, harç
 • ve zam ve cezalarında durum……………………………….. 478
 • b)  4458 sayılı Kanun kapsamındaki vergi ve
 • resimler…………………………………………………………….. 479
 • c)  Vergi benzeri mali yükümler…………………………………. 480
 • 2 — Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
 • Kanun uygulaması………………………………………………….. 480
 • 3 — Diğer uyuşmazlıklarda yetkili vergi mahkemesi……………. 481
 • MADDE İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI…………… 482
 • Madde 38 — Bağlantılı Davalar
 • AÇIKLAMA       …………………………………………………………………. 485
 • 1 — Bağlantı ve bağlantılı dava kavramı……………………………. 486
 • a)       Maddi ve hukuki sebebin aynı olması…………………….. 486
 • b)       Davalardan biri hakkında verilecek hükmün diğerini etkileyebilecek nitelikte bulunması      487
 • c)        Davaların aynı yargı aşamasında bulunması………….. 489
 • 2  — Bağlantının ortaya çıkarılması……………………………………. 490
 • 3  — Bağlantının idari yargı düzeni içinde geçerli
 • olduğu…………………………………………………………………… 490
 • 4 — Davaların bulunduğu yargı yerine göre
 • bağlantının değerlendirilmesi……………………………………. 491
 • a)  Davaların aynı vergi mahkemesinde
 • bulunması………………………………………………………….. 491
 • b)  Davaların aynı bölge idare mahkemesi
 • çevresinde farklı vergi mahkemelerinde
 • bulunması………………………………………………………….. 491
 • c)  Davalardan birinin aynı bölge idare
 • mahkemesine bağlı idare mahkemesi,
 • diğerinin vergi mahkemesinde bulunması………………. 492
 • d)  Davaların değişik bölge idare mahkemeleri
 • yargı çevresindeki mahkemelerde bulunması………….. 493
 • e)  Davalardan birinin Danıştay ‘da bulunması…………… 493
 • MADDE İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI…………… 494
 • MADDE 39 — Bağlantının Danıştay’ca İncelenmesi
 • AÇIKLAMA       …………………………………………………………………. 501
 • 1  — Danıştay’ın bağlantı bulunduğuna karar vermesi…………… 502
 • 2  — Bağlantısının kabul edilmemesi………………………………….. 502
 • 3  — Danıştay’ın görevli dairesi…………………………………………. 502
 • MADDE 40 — Bağlantının Bölge İdare Mahkemesince
 • İncelenmesi
 • AÇIKLAMA      ………………………………………………………………….. 505
 • MADDE 41 — Bağlantının Mahkemelerce Kabul
 • Edilmemesi
 • AÇIKLAMA       …………………………………………………………………. 507
 • MADDE 42 — Bağlantılı Davalarla İlgili Diğer Esaslar
 • AÇIKLAMA       …………………………………………………………………. 509
 • MADDE 43 — Görevsizlik ve Yetkisizlik Hallerinde
 • Yapılacak İşlem
 • AÇIKLAMA       …………………………………………………………………. 512
 • 1 — Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi ……………….. 512
 • a)       İlk derece yargı yevlerince görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi          …512
 • b)       Danıştay ‘ca görevsizlik kararı verilmesi………………… 513
 • c)        Davanın yeni yargı yerinde görülmesi……………………. 513
 • 2  — Görev ve yetki uyuşmazlığı……………………………………….. 513
 • 3  — Danıştay ve bölge idare mahkemeleri
 • kararlarının kesinliği………………………………………………… 514
 • 4 — Görevli ve yetkili mahkemeye yeniden dava
 • açılması…………………………………………………………………. 515
 • MADDE 44 — Merci Tayini
 • AÇIKLAMA      ………………………………………………………………….. 517
 • 1 — Yetkili mahkemenin davaya bakmasında fiili
 • veya hukuki bir engel çıkması…………………………………… 518
 • 2 — İki mahkemenin yargı çevresi sınırlarında
 • tereddüt edilmesi……………………………………………………. 518
 • 3 — İki mahkemenin de aynı davaya bakmaya
 • yetkili olduklarına karar vermeleri…………………………….. 518
 • 4 — Yetkili mahkemenin belirlenmesi……………………………….. 519
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KARARLARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI
 • MADDE 45 — İtiraz
 • AÇIKLAMA      ………………………………………………………………….. 522
 • 1  — İtiraz konusu yapılacak kararlar………………………………….. 523
 • 2  — İtiraz süresi……………………………………………………………… 523
 • 3  — İtiraz dilekçesi…………………………………………………………. 523
 • 4  — İtiraz incelemesi……………………………………………………….. 525
 • 5  — Bölge idare mahkemesi kararının kesinliği…………………… 525
 • 6  — Tek hakimli mahkemede hüküm veren hakimin
 • itiraz incelemesine katılmayacağı………………………………. 526
 • MADDE 46 — Temyiz
 • AÇIKLAMA      ………………………………………………………………….. 527
 • 1 — Temyiz konusu yapılacak kararlar………………………………. 527
 • a)      İdare ve vergi mahkemeleri kararları…………………….. 527
 • b)      Danıştay dava dairelerinin kararları……………………… 528
 • 2 — Temyizde süre…………………………………………………………. 528
 • MADDE İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI…………… 528
 • MADDE 47 — Temyiz Edilemeyecek Kararlar
 • AÇIKLAMA       …………………………………………………………………. 539
 • MADDE 48 — Temyiz Dilekçesi
 • AÇIKLAMA       …………………………………………………………………. 542
 • 1 — Temyiz dilekçelerinin Danıştay Başkanlığına
 • hitaben düzenlenecek olması……………………………………. 543
 • 2  — Dilekçelerde bulunacak hususlar………………………………… 543
 • 3  — Temyiz dilekçesinin verileceği yerler…………………………… 545
 • 4  — Cevap dilekçesinde temyiz talebinde
 • bulunulması……………………………………………………………. 545
 • 5 — Süresinden sonra temyiz talebinde
 • bulunulduğunda süre yönünden ret kararı
 • hangi yargı yerince verilir?……………………………………….. 546
 • MADDE 49 — Kararın Bozulması
 • AÇIKLAMA      ………………………………………………………………….. 548
 • 1 — Bozma sebepleri………………………………………………………. 548
 • a)     Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması…………. 548
 • b)     Usul hükümlerine uyulmamış olması……………………… 548
 • c)      Hukuka aykırı karar verilmiş olması………………………. 549
 • 2 — Dava dosyasının kararı veren mahkemeye
 • gönderilmesi………………………………………………………….. 550
 • 3  — Mahkemenin ısrar kararı vermesi………………………………… 550
 • 4  — Danıştay’ın mahkeme kararını kısmen bozması
 • kısmen onaylaması………………………………………………….. 551
 • 5 — Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak
 • baktığı davalar……………………………………………………….. 552
 • MADDE İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI…………… 552
 • MADDE 50 — Temyizen Verilen Karar Üzerine Yapılacak İşlem
 • AÇIKLAMA      ………………………………………………………………….. 565
 • MADDE 51— Kanun Yararına Bozma
 • AÇIKLAMA       …………………………………………………………………. 567
 • Madde 52 — Temyiz ve İtiraz İsteklerinde Yürütmenin Durdurulması
 • AÇIKLAMA       …………………………………………………………………. 571
 • 1 — Başlıca hususlar……………………………………………………….. 571
 • a)  Hukuka aykırılık telafisi güç veya imkansız
 • zarar…………………………………………………………………. 572
 • b)  Yürütme durdurma kararının süresi………………………. 572
 • 2 — Bozma kararı verilmesi……………………………………………… 573
 • MADDE İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI…………… 573
 • Madde 53 — Yargılamanın Yenilenmesi
 • AÇIKLAMA      ………………………………………………………………….. 576
 • 1 — Yargılamanın yenilenmesinin istenebileceği hal- ler        ……… 576
 • 2 — Yargılamanın yenilenmesi isteğine konu olabilecek kararlar …….. 577
 • a)     Kararın kesinleşmiş olması…………………………………… 577
 • b)     Yargı yeri itibariyle durum……………………………………. 577
 • c)      Kararın mahiyeti itibariyle……………………………………. 577
 • 3 — Yargılamanın yenilenmesinin isteneceği mahkeme…. 579
 • 4 — Yargılamanın yenilenmesi isteminde süre……………………. 580
 • MADDE İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI…………… 580
 • Madde 54 — Kararın Düzeltilmesi
 • AÇIKLAMA       …………………………………………………………………. 587
 • 1 — Düzeltme istenebilecek kararlar………………………………….. 588
 • a)      Yargı yeri bakımından…………………………………………. 588
 • b)      Kararın mahiyeti bakımından……………………………….. 588
 • 2 — Kararın düzeltilmesi isteme nedenleri ………………………… 589
 • 3  —Süre      ……………………………………………………………………. 590
 • 4  — Diğer hususlar …………………………………………………………. 591
 • MADDE İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARİ…………… 591
 • MADDE 55 — Yargılamanın Yenilenmesine ve Kararın
 • Düzeltilmesine İlişkin Özel Hükümler
 • AÇIKLAMA       …………………………………………………………………. 597
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
 • MADDE 56 — Danıştay’da Çekinme ve Ret …………………………… 599
 • MADDE 57 — Mahkemelerde Çekinme ve Ret……………………….. 600
 • MADDE 58 — İdari Davalarda Delillerin Tespiti……………………… 600
 • MADDE 59 — Yol Giderleri, Tazminat ve Gündelikler…………….. 601
 • MADDE 60 — Tebliğ İşleri ve Ücretler…………………………………… 601
 • MADDE 61 — Çalışmaya Ara Verme…………………………………….. 601
 • MADDE 62 — Nöbetçi Mahkemenin Görevleri……………………….. 602
 • EK MADDE 1 —…………………………………………………………………. 602
 • EK MADDE 2—………………………………………………………………….. 603
 • EK MADDE 3 —…………………………………………………………………. 603
 • MADDE 63 — Kaldırılan Hükümler………………………………………. 603
 • GEÇİCİ MADDELER………………………………………………………….. 604
 • MADDE 64 — Yürürlük……………………………………………………….. 606
 • MADDE 65 — Yürütme……………………………………………………….. 606
 • ÖZELLİK TAŞIYAN VERGİ DAVALARI İTHALDE ALINAN VERGİ VE RESİMLERLE İLGİLİ DAVALAR
 • I —   GÜMRÜK VERGİ VE RESİMLERİNDE
 • TAHAKKUK………………………………………………………………. 610
 • A) GÜMRÜKLEME ÖNCESİ TARH VE TAHAKKUK… 610
 • B)     MÜKELLEF BEYANININ BAĞLAYICILIĞI…………. 611
 • II — İDARİ İTİRAZ……………………………………………………………. 612
 • A) VERGİ RESİM ASILLARI İLE İLGİLİ
 • UYUŞMAZLIKLARDA………………………………………….. 612
 • 1 — İdari itirazda işleyiş……………………………………………. 612
 • 2  — Süre hesabı……………………………………………………….. 612
 • 3  — Dava açma hakkının doğuşu, görevli ve
 • yetkili mahkeme, dava açma süresi,
 • husumet………………………………………………………….. 613
 • B)  CEZALARDA DURUM………………………………………….. 615
 • 1  — Ceza kesme nedenleri…………………………………………. 615
 • 2  — Kesilen cezalara karşı idari yargıya
 • başvurulacaktır…………………………………………………. 616
 • C) 6183 SAYILI KANUN UYGULAMASI…………………… 616
 • KUR FARKLARI, FİYAT FARKLARI, FONLAR VE BENZERLERİ İLE İLGİLİ DAVALAR
 • I  — KUR FARKLARI FİYAT FARKLARI………………………….. 619
 • A)     KUR FARKLARI……………………………………………………. 619
 • B)      FİYAT FARKLARI………………………………………………… 620
 • II—FONLAR………………………………………………………………………. 621
 • A)    TAHAKKUK AŞAMASI İTİBARİYLE
 • MEVZUATINDA DÜZENLEME BULUNAN
 • FONLAR………………………………………………………………… 622
 • 1  — Savunma Sanayi Destekleme Fonu………………………. 622
 • 2  — Sosyal yardımlaşma dayanışma fonu,
 • çıraklık fonu…………………………………………………….. 622
 • B) TAHAKKUK AŞAMASI HAKKINDA
 • MEVZUATINDA HÜKÜM BULUNMAYAN
 • FONLAR………………………………………………………………… 623
 • KAYDİ İHTİRAZİ İLE YAPILAN BEYAN ÜZERİNDEN SALINAN VERGİLERE KARŞI AÇILACAK DAVALAR
 • I—   MAHİYETİ………………………………………………………………….. 625
 • II — TARH İŞLEMİ VE DAVA AÇMA………………………………… 626
 • A) KAYDİ İHTİRAZİ İLE BEYANDA İŞLEYİŞ…………. 626
 • 1  — Tarh ve tahakkuk, tahakkuk fişi ile yapılır…………….. 626
 • 2  — Kaydi ihtirazi ile beyan dolayısı ile dava
 • açılması tahsilatı durdurmaz………………………………. 626
 • B)     DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI…………….. 627
 • C)  KAYDİ İHTİRAZİ İLE BEYAN NİTELİĞİNDE OLMAYAN BİLDİRİM VE ŞERHLER 630
 • D)    KAYDİ İHTİRAZİNİN GEREKTİRDİĞİ BAŞKA VERGİ ÖDEME DURUMUNUN BULUNMASI………………………………………………………………………………. 631
 • AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN UYGULAMASINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARLA
 • İLGİLİ DAVALAR
 • I    _ GENEL DURUM…………………………………………………………… 633
 • II _ MAHİYET VE TUTAR İTİBARİYLE
 • KESİNLEŞMİŞ AMME ALACAĞI DOĞRUDAN
 • 6183 SAYILI KANUNA GÖRE TAKİP
 • EDİLEBİLİR Mİ?……………………………………………………….. 634
 • A)    KONUNUN AÇIKLANMASI…………………………………. 634
 • B)     KESİNLEŞMEMİŞ AMME ALACAKLARI DOĞRUDAN ÖDEME EMRİ ÇIKARILARAK TAKİBE ALINAMAZ…………………………………………………………… 635
 • 1 — Mali mükellefiyetlerdeki düzenlemenin
 • bütünü…………………………………………………………….. 636
 • 2 — Tahsili Emval Kanunu veya 6183 sayılı
 • Kanuna atıf yapan kanunlar……………………………….. 637
 • 3  — İcra İflas Kanunundaki düzenleme………………………. 641
 • 4  — 6183 sayılı Kanunun sistem bütünlüğü
 • açısından durum………………………………………………. 642
 • 5 — Yargı içtihatlarına göre durum…………………………….. 644
 • a)  Vergi Usul Kanunu kapsamına giren
 • amme alacakları bakımından…………………………. 644
 • b)        Gümrük Kanunu kapsamındaki amme alacakları……….. 646
 • c)         Vergi Usul Kanunu ve Gümrük Kanunu kapsamına girmeyen amme alacaklarında durum      648
 • III — DİĞER HUSUSLAR…………………………………………………. 652
 • A)      37 NCİ MADDE UYARINCA TAHSİL DAİRESİNİN ÖDEME VADESİ BELİRLEYEN YAZISINA KARŞI DAVA AÇILABİLİR Mİ?…….. 652
 • B)      TAKSİT VADELERİ VEYA TECİL ŞARTLARINA UYULMAMASI, TEMİNATA BAĞLI ALACAKLARDA TEMİNAT UYUŞMAZLIĞI….. 654
 • C)             TEMİNATLI AMME ALACAKLARINDA ÖDEME YAPILMADIĞINDA TEMİNATIN PARAYA ÇEVRİLECEĞİ HUSUSUNDA BORÇLUYA YAZILAN YAZI       654
 • ÖZELLİK TAŞIYAN VERGİ DAVALARI
 • KISMINDAKİ AÇIKLAMALARLA İLGİLİ BAZI
 • DANIŞTAY KARARLARI…………………………………………………. 657
 • DİLEKÇE ÖRNEKLERİ……………………………………………………. 665
 • DİLEKÇE ÖRNEKLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR….. 667
 • ÖRNEK 1             669
 • ÖRNEK 2             677
 • ÖRNEK 3             691
 • ÖRNEK 4             707
 • ÖRNEK 5             715
 • ÖRNEK 6             735
 • ÖRNEK 7            747
 • ÖRNEK 8             757
 • ÖRNEK 9              765
 • ÖRNEK 10            773
 • ÖRNEK 11             783
 • ÖRNEK 12              791
 • ÖRNEK 13             799
 • ÖRNEK 14            815