Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Vergi Ceza Hukuku

Vergi Ceza Hukuku

Prof. Dr. Doğan Şenyüz


Baskı Tarihi: Eylül 2017
Sayfa Sayısı: 512
Fiyatı: 50 TL
İndirimli Fiyatı:49 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
 • Google
 • Tw
 • Fb

Vergi Ceza Hukuk Kitabı, Prof. Dr. Doğan Şenyüz tarafından yazılmıştır. Suç ve ceza kavramı, Vergi suçları, İdari vergi suçları, Adli vergi suçları konu başlıklarını Vergi Ceza Hukuk Kitabı ayırıntılı şekilde incelemektedir. Vergi mevzuatı kanunlarla olduğu kadar özellikle idare tarafından çıkartılan genel düzenleyici işlemlerle getirilen ve değiştirilen kurallarla birlikte tüm güncelliğiyle Vergi Ceza Hukuk Kitabı, tüm meslek mensuplarına hitap etmektedir.

KİTABIN TANITIMI

VERGİ CEZA HUKUKU (vergi kabahatları ve suçları )

Bu kitapta, mali suçların devlet gelirleri kısmıyla ilişkili olmak üzere Türk Vergi Hukukunda yer alan vergiler için öngörülen suç ve cezaların açıklanması amacına gidilmiştir.

 

- Suç ve ceza kavramı

- Vergi suçları

- İdari vergi suçları

- Adli vergi suçları

 

ÖNSÖZ

Vergi mevzuatı kanunlarla olduğu kadar özellikle idare tarafından çıkartılan genel düzenleyici işlemlerle getirilen ve değiştirilen kurallarla canlılığını daima koruyan bir yapı içinde bulunmaktadır. Mükellefler de bu yapının ve piyasanın rekabetçi şartları içinde vergiyi doğuran olaylarla ilişkilerini sürdürmeye devam etmektedirler  Vergi daireleri yanında önemli sayıdaki meslek mensubu (MM ve YMM) da mevzuatın gereği gibi uygulanması konusunda canla başla çalışmaktadırlar Mü­kellefler, meslek mensupları ve idare üçgeni içinde gerçekleşen vergilendirme ilişkisinde ağırlığı ne olursa şu veya bu sebebe dayanan kural ihlalleri yapılması kaçınılmazdır.

Mükellefiyetlerin yoğun ve değişken olduğu vergi hukukunun alt dalların­dan birini de vergi kabahatleri ve suçlarının ele alındığı vergi ceza hukuku oluş­turmaktadır. Bu konudaki çalışmalardan biri olan 2011 yılında 5. baskısını yaptı­ğımız kitabımızın kısa sürede tükenmesi konuya duyulan ilgiyi yansıtması bakı­mından bizi mutlu etmiştir. Kitabın bu baskısında, önceki baskısı mevzuattaki yeni değişiklikler çerçevesinde gözden geçirilmiş, bazı kısımları ise önemli sayılacak düzeyde düzeltilerek tekrar kaleme alınmıştır. Uygulamada okuyucunun zihninde tereddüt oluşturan konular teori ve yargı kararları ışığında açıklanmaya çalışılmış­tır. Mevzuatı kapsayıcı olma çabası sonuçta kitabın hacminin bir miktar artmasına sebep olmuştur.

Kitabın üniversitelerdeki “Vergi Ceza Hukuku” derslerine kaynak vasfı ko­runmaya çalışılırken uygulamacı konumunda olan başta meslek mensupları, avu­katlar ve idari personelin konu ile ilgili belirli düzeydeki ihtiyaçları da göz önünde tutulmaya gayret sarf edilmiştir. Bu anlamda kitabın plan ve içeriği konusunda okuyucuların bize ulaşan talep ve değerlendirmelerinin önemli olduğunu belirtmek isterim.

Kitapta vergi kabahatleri ve suçları 2012 yılı itibarıyla pozitif hukuktaki meri düzenlemeler çerçevesinde ele alınmıştır. Konuların işlenmesinde bazı kı­sımlardaki açıklamaların tekrar mahiyetinde değerlendirilmesi mümkündür. Fa­kat farklılıkların korunması ve belirginleştirilmesi adına bazı kısımlarda yapılan açıklamaların tekrar mahiyetindeki yapısı konu bütünlüğünün sağlanması, olası karışıklıkların önüne geçilmesi ve anlatım bütünlüğü açısından yararlı olacağı düşünülmüş olup, böylelikle kabahat ve suçlar arasındaki ayırımın net olarak ko­runması amaçlanmıştır.

Kitabın düzeltmelerini Ebru ŞEN gerçekleştirmiştir, kendisine emek ve me­saisi için teşekkür ederim. Koyduğu önemli eleştiri, katkı ve değerlendirmeleriyle Başbakanlık Eski Uzmanı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç Dr. Recep KAPLAN’a, susma hakkı ile gizleme suçu arasındaki normlar çatışması konusunda içten tartışma ortamını sağ­layan Uludağ Üniversitesi Hukuk fakültesi Anayasa Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kemal GÖZLER’e müteşekkirim.

Hiç şüphesiz, bu kapsamdaki kitaptaki eksiklik ve hataların sorumluluğu ta­rafıma aittir. Önceki baskılarda olduğu gibi bizi çok memnun edecek, yapılacak eleştiri ve değerlendirmelerle iyiye ulaşma adına bir adım daha atacağımızı um­maktayız.

Her zaman tatillere rastlayan yeni baskı çalışmaları için projelerini gelecek yıla ertelemek durumunda kalan eşim İlknur ve çocuklanm Dilay ve Edanur’un da gösterdikleri fedakârlıklar nedeniyle teşekkürü fazlasıyla hak ettiklerini düşünüyo­rum.

Kitabın yayınlanma işini gerçekleştiren Ekin Yayınevi ve çalışanlarına te­şekkürü bir borç bilirim.

Okuyuculara yararlı olması dileğimle..

Prof.Dr. Doğan ŞENYÜZ

 

İÇİNDEKİLER

 • I. BÖLÜM KABAHAT VE SUÇ KAVRAMI İLE VERGİ CEZA HUKUKU
 • HUKUK VE SOSYAL DÜZEN………………………………………………………………………………………….. 1
 • KABAHAT VE SUÇ KAVRAMI…………………………………………………………………………………………. 2
 • 1.KABAHATLER…………………………………………………………………………………………………………… 6
 • SUÇLAR…………………………………………………………………………………………………………………. 8
 • KABAHAT VE SUÇLAR ARASINDAKİ FARKLAR……………………………………………………………. 9
 • A. Amaçları Açısından………………………………………………………………………………………………….. 9
 • B. Yaptırım Çeşidi Açısından………………………………………………………………………………………….. 9
 • C. Usul Açısından……………………………………………………………………………………………………… 11
 • D. Kastın Varlığı Açısından…………………………………………………………………………………………… 11
 • E. Yaptırıma Karşı Gidilecek Yargı Yeri……………………………………………………………………………. 12
 • F. Kişiselleştirilebilmek Açısından…………………………………………………………………………………. 13
 • G. Fiil Yaratılabilmesi Açısından……………………………………………………………………………………. 13
 • H. Sonuçları Açısından……………………………………………………………………………………………….. 14
 • CEZA KURALLARININ UYGULAMA ALANI…………………………………………………………………….. 15
 • VERGİ CEZA HUKUKUNUN KONU VE KAPSAMI…………………………………………………………… 23
 • II. BÖLÜM VERGİ KABAHATLERİ
 • VERGİ KABAHATLERİNİN GENEL NİTELİKLERİ………………………………………………………………. 29
 • VERGİ KABAHATLERİNİ DÜZENLEYEN KANUNLAR VE KABAHATLERDE KANUNİLİK
 • İLKESİ………………………………………………………………………………………………………………………. 33
 • 1-VERGİ KABAHATLERİNDE GENEL KANUN – ÖZEL KANUN İLİŞKİSİ……………………………….. 33
 • 2-VERGİ KABAHATLERİNDE KANUNİLİK İLKESİ…………………………………………………………….. 38
 • III. VERGİ KABAHATLERİNİN UNSURLARI………………………………………………………………………… 42
 • 1-KANUNİ UNSUR……………………………………………………………………………………………………… 43
 • 2-MADDİ UNSUR……………………………………………………………………………………………………….. 44
 • 3-MANEVİ UNSUR……………………………………………………………………………………………………… 46
 • 4-HUKUKA AYKIRILIK UNSURU……………………………………………………………………………………. 48
 • IV. VERGİ EHLİYETİ, FAİL (VERGİ ÖDEVLİSİ) VE CEZA EHLİYETİ…………………………………………… 49
 • VERGİ EHLİYETİ…………………………….. ………. ………………………………………………………… 50
 • VERGİ KABAHATLERİNDE FAİL VE CEZA EHLİYETİ…………………………………………………….. 51
 • A. Fail (Vergi Ödevlisi)…………………………………………………………………………………………………. 51
 • B. Ceza Ehliyeti………………………………………………………………………………………………………….. 52
 • a. Gerçek Kişiler Açısından Ceza Ehliyeti……………………………………………………………………….. 52
 • b.Tüzel Kişiler Açısından Ceza Ehliyeti…………………………………………………………………………… 56
 • V. VERGİ KABAHATLERİNİN ORTAYA ÇIKARILMASI……………………………………………………………….. 62
 • VI. KABAHATİN CEZASININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE CEZA KESME USULÜ……………………………………… 66
 • 1-CEZA KESMEDE YETKİ UNSURU………………………………………………………………………………….. 67
 • 2-CEZA KESMEDE ŞEKİL UNSURU………………………………………………………………………………….. 69
 • 3-CEZA KESMEDE SEBEP UNSURU…………………………………………………………………………………. 71
 • 4-CEZA KESMEDE KONU UNSURU………………………………………………………………………………….. 71
 • 5-CEZA KEMEDE AMAÇ UNSURU……………………………………………………………………………………. 72
 • VII. CEZA KESMENİN SONUÇLARI……………………………………………………………………………………… 72
 • VIII. VERGİ USUL KANUNUNDA DÜZENLENEN VERGİ KABAHATLERİ………………………………………… 73
 • 1. VERGİ ZİYAI KABAHATİ……………………………………………………………………………………………… 75
 • A. Kabahatin Unsurları………………………………………………………………………………………………….. 75
 • a. Kanuni Unsur…………………………………………………………………………………………………….. 75
 • b. Maddi Unsur……………………………………………………………………………………………………… 75
 • aa. Hareket (Fiil)………………………………………………………………………………………………… 75
 • aaa. Ağır Nitelikli Fiiller……………………………………………………………………………………… 77
 • (1) Hesap ve Muhasebe Hileleri Yapmak………………………………………………………… 79
 • (2) Gerçekte Olmayan Kişiler Adına Hesaplar Açmak…………………………………………. 83
 • (3) Çift Defter Kullanmak…………………………………………………………………………… 84
 • (4) Defter, Kayıt ve Belgeleri Tahrif Etmek veya Gizlemek…………………………………… 87
 • (a) Tahrifat……………………………………………………………………………………… 87
 • (b) Gizleme…………………………………………………………………………………….. 89
 • (5) Muhteviyatı itibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme veya Kullanma…………………………. 92
 • (a) Yanıltıcı Belge Düzenleme………………………………………………………………. 92
 • (b) Yanıltıcı Belgeleri Kullanma……………………………………………………………… 93
 • (6) Defter, Kayıt veya Belgeleri Yok Etmek……………………………………………………… 94
 • (7) Defter Sayfalarını Kopartarak Yok Etmek……………………………………………………. 95
 • (8) Sahte Belge Düzenlemek veya Kullanmak………………………………………………….. 96
 • (a) Sahte Belge Düzenlemek……………………………………………………………….. 97
 • (b) Sahte Belge Kullanmak………………………………………………………………….. 99
 • (9) Anlaşmasız Matbaalarca Basılan Belgeleri Kullanmak…………………………………… 103
 • bbb. Hafif Nitelikli Fiiller………………………………………………………………………………….. 104
 • ccc. Orta Nitelikli Fiiller…………………………………………………………………………………… 105
 • bb. Netice (Sonuç)……………………………………………………………………………………………. 106
 • aaa. Verginin Eksik veya Geç Tahakkuku…………………………………………………………….. 109
 • (1) Verginin Eksik Tahakkuku……………………………………………………………………. 111
 • (a) Noksan Beyana Dayanan Eksik Tahakkuk…………………………………………. 111
 • (b) Medeni ve Şahsi Durumların Gerçeğe Aykırı Beyanına Dayanan
 • Eksik Tahakkuk………………………………………………………………………. 115
 • (2) Verginin Geç Tahakkuku……………………………………………………………………… 116
 • viii
 • bbb. Verginin Haksız Yere Geri Verilmesi……………………………………………………………… 119
 • c. Manevi Unsur………………………………………………………………………………………………….. 121
 • E Kabahatin Cezası……………………………………………………………………………………………………… 123
 • a. Ziyaa Uğratılan Verginin Bulunması……………………………………………………………………………. 124
 • : Vergi Ziyama Katsayı Uygulanması……………………………………………………………………………… 125
 • 2. USULSÜZLÜK KABAHATLERİ……………………………….. 135
 • - Genel Usulsüzlük Kabahati………………………………………………………………………………………… 137
 • a. Kabahatin Unsurları……………………………………………………………………………………………. 137
 • aa. Kanuni Unsur……………………………………………………………………………………………… 137
 • bb. Maddi Unsur………………………………………………………………………………………………. 137
 • aaa. Hareket……………………………………………………………………………………………….. 138
 • (1) Birinci Derece Fiiller…………………………………………………………………………… 139
 • (a) Beyannamelerin Süresinde Verilmemesi…………………………………………….. 139
 • (b) Defterlerin Tutulmaması……………………………………………………………….. 140
 • (c) Kayıt ve Belgelerin Noksanlığı, Usulsüzlüğü veya Karışıklığı…………………….. 142
 • (d) Çiftçilerin Ekim-Sayım Beyanı Davetine Uymaması………………………………. 145
 • (e) Defterlerde Kayıt Nizamına Uyulmaması……………………………………………. 146
 • (f) işe Başlamanın Zamanında Bildirilmemesi………………………………………….. 148
 • (g) Defter Tasdiklerinin Kanuni Süreyi Takip Eden Bir Aydan Sonra Yaptı­rılması veya Hiç Yaptırılmaması 151
 • (h) Diğer Ücretlerin Zamanında Tarh Ettirilmemesi……………………………………. 155
 • (ı) VİV Beyannamesinin Birinci Ek Süreden Sonra Verilmesi…………………………. 155
 • (2) ikinci Derece Fiiller……………………………………………………………………………. 157
 • (a) VİV Beyannamesinin Birinci Ek Sürede Verilmesi………………………………….. 157
 • (b) Ekim Sayım Beyanlarının Süresinde veya Doğru Bir Şekilde Yapılma­ması……. 157
 • (c) Bildirimlerin Zamanında Yapılmaması………………………………………………… 157
 • (d) Vergi Karnesinin ibraz Edilmemesi……………………………………………………. 158
 • (e) Defter Tasdiklerinin Kanuni Süreyi Takiben Bir Ay içinde Yapılması 159
 • (f) Beyanname, Bildirim ve Belgelerin Şekil ve içeriğe Uymaması………………….. 159
 • (g) Bazı Belgelerin ibraz Edilmemesi…………………………………………………….. 162
 • bbb. Netice…………………………………………………………………………………………………. 163
 • cc. Manevi Unsur……………………………………………………………………………………………… 164
 • b. Kabahatin Cezası………………………………………………………………………………………………. 164
 • aa. Normal Durumda Ceza………………………………………………………………………………….. 164
 • bb. Aynı Takvim Yılında Aynı Neviden Birden Fazla Usulsüzlük Durumunda Ceza…166
 • cc. Usulsüzlüğün Re’sen Takdiri Gerektirmesi Durumunda Ceza…………………………………….. 168
 • B. Özel Usulsüzlük Kabahati…………………………………………………………………………………………… 169
 • a. Kabahatin Niteliği……………………………………………………………………………………………… 169
 • b. Kabahatin Unsurları…………………………………………………………………………………………… 173
 • aa. Kanuni Unsur……………………………………………………………………………………………… 173
 • bb. Manevi Unsur……………………………………………………………………………………………… 174
 • cc. Maddi Unsur………………………………………………………………………………………………. 174
 • aaa. Belge Düzenine ilişkin Aykırılıklar…………………………………………………………………. 176
 • (1) Bazı Belgeleri Vermemek, Almamak veya Farklı Meblağlara Yer
 • Vermek………………………………………………………………………………………… 177
 • (a) Belge Vermeme…………………………………………………………………………….. 183
 • (b) Belge Almama………………………………………………………………………………. 188
 • (c) Gerçeğinden Farklı Meblağlara Yer Vermek……………………………………………. 190
 • (2) Bazı Belgeleri Kullanmamak, Almamak, Bulundurmamak, Aslı ile
 • Örneğinde Farklı Meblağlar Yer Vermek, Gerçeğe Aykırı
 • Düzenlemek………………………………………………………………………………….. 195
 • (3) Tahsilat ve Ödemelerin Geçerli Belgeye Bağlanmaması………………………………… 204
 • bbb. Bilgi Verme ve Bildirim Zorunluluğuna Uymama……………………………………………….. 210
 • (1)istek Üzerine Verilmesi Gereken Bilgileri Vermeme……………………………………….. 210
 • i- Yetkililerin İsteğine Rağmen Bilgi Vermemek…………………………………………. 210
 • ii- Rayiç Bedel Tespitinde Kullanılacak Bilgileri Vermemek…………………………… 212
 • iii- Zirai Kazanç Komisyonlarına Bilgi Vermemek……………………………………….. 213
 • (2)Sürekli Verilmesi Gereken Bilgileri Vermeme……………………………………………….. 215
 • i- Matbaaların Bastıkları Belgeleri Bildirmemeleri……………………………………….. 215
 • ii-Vergi Numaralı işlemleri Bildirmemek………………………………………………….. 217
 • iii- Bilgi Form ve Cetvellerini Verme veya Gönderme Yükümlülüğüne
 • Uymamak…………………………………………………………………………………. 218
 • iv- Ölüm ve intikalleri Bildirmemek………………………………………………………… 223
 • ccc. ibraz Zorunluluğuna Uymamak…………………………………………………………………….. 224
 • (1) Defter, Belge ve Diğer Kayıtları ibraz Etmemek………………………………………….. 224
 • (2) Taşıtta Bulunması Gereken Belgeleri ibraz Etmemek……………………………………. 225
 • ddd. Muhasebe Sistemine Aykırılıklar………………………………………………………………….. 228
 • (1) Hesap Planın Uygulaması ve Mali Tabloların Düzenlenmesinde Aykırılık228
 • (2) Muhasebe Standartlarına Aykırı Bilgisayar Programları Üretmek veya Kul-
 • lanmak………………………………………………………………………………………… 229
 • eee Diğer Aykırılıklar………………………………………………………………………………………. 229
 • (1) Elektronik Ortamda Beyanname Verme Yükümlülüğüne Uymama……………………. 229
 • (2) Vergi İncelemesine Elverişli Şartları Sağlamamak……………………………………….. 231
 • (3) Günlük Tutulacak Defter Düzenine ilişkin Aykırılık……………………………………….. 232
 • (4) Levha ve Vergi Levhasına ilişkin Aykırılık………………………………………………….. 234
 • (5) Vergi Kimlik Numarasını Aramadan işlem Yapmak………………………………………. 235
 • (6) Araçların Durdurulmaması……………………………………………………………………. 238
 • (6) Damga Vergisi Aranmadan işlem Yapmak………………………………………………… 240
 • (7) Maliye Bakanlığı’nca Getirilen Zorunluluklara Uymamak………………………………… 241
 • IX. VERGİ USUL KANUNU DIŞINDA DÜZENLENEN VERGİ KABAHATLERİ………………………………….. 241
 • X. KABAHATLERİN ÖZEL İŞLENİŞ ŞEKİLLERİ………………………………………………………………………. 249
 • 1. BİRLEŞME…………………………………………………………………………………………………………….. 250
 • A. Kabahatlerde Birleşme…………………………………………………………………………………………….. 250
 • a. Birleşmesi Kabul Edilmeyen Kabahatler……………………………………………………………………. 251
 • b. Birleşmesi Kabul Edilen Kabahatler…………………………………………………………………………. 254
 • 3. Cezalarda Birleşme…………………………………………………………………………………………………. 257
 • 1 “EKERRÜR……………………………………………………………………………………………………………… 259
 • A. Genel Açıklama…………………………………………………………………………………………………….. 259
 • 3. Tekerrür Şartları…………………………………………………………………………………………………….. 261
 • a.Kabahatin Vergi Ziyaı veya Genel Usulsüzlük Olması……………………………………………………. 261
 • b. Önceki Kabahatin Cezasının Kesinleşmiş Olması………………………………………………………… 264
 • c. Sonraki Kabahatin Cezasının Belirli Sürede Kesilmesi……………………………………………………. 267
 • C. Tekerrürün Cezası………………………………………………………………………………………………….. 269
 • a. Normal Durumda Ceza……………………………………………………………………………………….. 269
 • b. Genel Usulsüzlük Kabahatinin Aynı Takvim Yılında işlenmesi Durumunda Ceza……………………. 270
 • c. Kabahatlerde Birleşme Durumunda Tekerrür Cezası…………………………………………………….. 272
 • d. Genel Usulsüzlüğün Re’sen Takdiri Gerektirmesi Durumunda Ceza………………………………….. 272
 • İŞTİRAK………………………………………………………………………………………………………………… 274
 • TEŞEBBÜS……………………………………………………………………………………………………………. 277
 • VIII. CEZALARDAN KURTULMA YOLLARI……………………………………………………………………………. 278
 • ÖDEME………………………………………………………………………………………………………………… 278
 • KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ………………………………………………………………………………………….. 279
 • a. Ölüm………………………………………………………………………………………………………………… 279
 • b. Tasfiye……………………………………………………………………………………………………………… 282
 • AF……………………………………………………………………………………………………………………….. 283
 • TERKİN………………………………………………………………………………………………………………… 285
 • A. Terkinden Yararlanma Şartları……………………………………………………………………………………. 286
 • a. Doğal Afete Maruz Kalınması………………………………………………………………………………… 286
 • b. Varlıkların veya Mahsullerin Belli Ölçüde Kaybedilmesi………………………………………………….. 287
 • c. Kapsam İçindeki Vergilerin Cezalarından Olmak………………………………………………………….. 287
 • aa. Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisinde Terkin………………………………………………………….. 288
 • bb. Arazi Vergisinde Terkin…………………………………………………………………………………… 289
 • B. Diğer Hususlar……………………………………………………………………………………………………… 290
 • 5. YANILMA………………………………………………………………………………………………………………. 291
 • A. Yetkili Makamların Yanlış Bilgi Vermesi………………………………………………………………………… 292
 • B. Yetkili Makamların Görüş Değiştirmesi…………………………………………………………………………. 293
 • HATA……………………………………………………………………………………………………………………. 294
 • CEZALARDA İNDİRİM……………………………………………………………………………………………… 299
 • A. Cezalarda indirim Şartları…………………………………………………………………………………………. 299
 • a. Süresinde Başvuru Yapılması………………………………………………………………………………… 300
 • b. Vergi Aslı ve Cezasının Dava Konusu Yapılmaması……………………………………………………… 301
 • c. Kanuni Sürede Ödeme………………………………………………………………………………………… 302
 • B. Cezalarda indirimin Kapsamı…………………………………………………………………………………….. 303
 • C. Cezalarda indirim Miktarı…………………………………………………………………………………………. 303
 • 8. MÜCBİR SEBEPLER………………………………………………………………………………………………… 305
 • 9. ZAMANAŞIMI……………………………………………………………………………………………………….. 309
 • A. Ceza Tebliğ Zamanaşımı……………………………………………………………………………………… 309
 • B. Ceza Tahsil Zamanaşımı……………………………………………………………………………………… 312
 • 10. CEZADAN VAZGEÇME……………………………………………………………………………………….. 314
 • B. Cezayı Tahsilden Vazgeçme…………………………………………………………………………………. 315
 • 11. PİŞMANLIK………………………………………………………………………………………………………… 315
 • A. Genel Açıklama………………………………………………………………………………………………….. 315
 • B. Pişmanlığın Kapsamı…………………………………………………………………………………………… 317
 • a. Vergi Olarak Kapsamı………………………………………………………………………………………. 317
 • b. Kabahat Olarak Kapsam………………………………………………………………………………….. 318
 • C. Pişmanlıktan Yararlanma Şartları……………………………………………………………………………. 319
 • a. Kendiliğinden Haber Verme……………………………………………………………………………… 319
 • b. Belirli Sürede Başvuruda Bulunmak……………………………………………………………………. 321
 • c. Dilekçeden Sonra Beyanname Verilmesi…………………………………………………………….. 323
 • d. Vergi Asıllarıyla Birlikte Pişmanlık Zammının Süresinde Ödenmesi……………………………. 324
 • D. Pişmanlığın Sonuçları ve Şartlarına Uyulmaması…………………………………………. 329
 • 12. UZLAŞMA………………………………………………………………………………………………………….. 331
 • A. Genel Açıklama………………………………………………………………………………………………….. 331
 • B. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma………………………………………………………………………………………. 333
 • a. Genel Açıklama………………………………………………………………………………………………. 333
 • b. Tarhiyat Öncesi Uzlaşmanın Kapsamı…………………………………………………………………. 333
 • c. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Komisyonları………………………………………………………………… 334
 • d. Uzlaşma Talebi, Süresi ve Daveti………………………………………………………………………… 335
 • e. Uzlaşma Görüşmeleri………………………………………………………………………………………. 337
 • aa. Uzlaşma Görüşmelerine Katılmamak……………………………………………………………. 337
 • bb. Uzlaşma Görüşmelerine Katılmak………………………………………………………………… 337
 • aaa. Uzlaşmanın Sağlanamaması……………………………………………………………… 338
 • bbb. Uzlaşmanın Sağlanması……………………………………………………………………. 339
 • C. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma……………………………………………………………………………………… 340
 • a. Tarhiyat Sonrası Uzlaşmanın Kapsamı…………………………………………………………………. 340
 • b. Uzlaşmaya Başvurma Şartları…………………………………………………………………………….. 343
 • c. Uzlaşmaya Başvuru Şekli………………………………………………………………………………….. 346
 • d. Uzlaşma Komisyonları……………………………………………………………………………………… 347
 • e. Uzlaşma Komisyonlarının Yetki Sınırlan………………………………………………………………… 347
 • f. Uzlaşma Talebinin Ön incelemesi……………………………………………………………………….. 349
 • İ-Talebin, şekil ve süre koşullarına uygunluğu yönünden incelenmesi………………………… 349
 • ii- Uzlaşmaya taraf olabilmek açısından komisyonun yetkili olup olmadığı
 • yönünden inceleme…………………………………………………………………………………….. 349
 • g. Uzlaşmaya Davet…………………………………………………………………………………………….. 349
 • h. Uzlaşma Görüşmeleri………………………………………………………………………………………. 350
 • aa. Uzlaşma Görüşmelerine Katılmamak…………………………………………………………………… 351
 • bb. Uzlaşma Görüşmelerine Katılmak……………………………………………………………………….. 353
 • aaa. Uzlaşmanın Sağlanamaması…………………………………………………………………………… 353
 • bbb. Uzlaşmanın Sağlanması……………………………………………………………………………….. 354
 • 13. DAVA AÇMA…………………………………………………………………………………………………………. 355
 • A. Vergilendirme İşlemlerine Yönelik Uyuşmazlık Çeşitleri……………………………………………………… 356
 • B. Vergi ve Cezalara Karşı Vergi Mahkemesinde Dava Açma…………………………………………………. 358
 • a. Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri……………………………………………………………….. 358
 • b. Davanın Tarafları………………………………………………………………………………………………… 359
 • c. Davanın Türü…………………………………………………………………………………………………….. 360
 • d. Davada Görevli ve Yetkili Mahkeme………………………………………………………………………… 360
 • e. Davanın Açılma Süresi ve Biçimi…………………………………………………………………………….. 361
 • f. Dava Süreci……………………………………………………………………………………………………… 362
 • g. Vergi Mahkemesi Kararlarına Karşı Kanun Yolları…………………………………………………………. 365
 • aa. Olağan Kanun Yolları…………………………………………………………………………………….. 366
 • aaa. itiraz Yolu……………………………………………………………………………………………… 366
 • bbb. Temyiz Yolu…………………………………………………………………………………………… 367
 • (1) Vergi Mahkemesi Kararının Onanması……………………………………………………… 369
 • (2) Vergi Mahkemesi Kararının Bozulması……………………………………………………… 369
 • ccc. Karar Düzeltilmesi…………………………………………………………………………………… 372
 • bb. Olağanüstü Kanun Yolları………………………………………………………………………………… 373
 • aaa. Kanun Yararına Bozma……………………………………………………………………………… 373
 • bbb. Yargılamanın Yenilenmesi………………………………………………………………………….. 374
 • O Vergi Yargılamasında İspat ve Delil…………………………………………………………………………………… 375
 • III. BÖLÜM VERGİ SUÇLARI
 • I. SUÇLARA VE CEZALARA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA VE KURALLAR………………………………………. 379
 • 1. SUÇUN UNSURLARI……………………………………………………………………………………………….. 383
 • A. Kanuni Unsur……………………………………………………………………………………………………….. 386
 • B. Maddi Unsur………………………………………………………………………………………………………… 388
 • a. Hareket (Fiil)……………………………………………………………………………………………………. 388
 • aa. Hareketin Belli Olmasına Göre…………………………………………………………………………. 389
 • bb. Hareketin Sayısına Göre…………………………………………………………………………………. 390
 • cc. Hareketin Şekline Göre………………………………………………………………………………….. 391
 • b. Netice (Sonuç)…………………………………………………………………………………………………. 391
 • aa. Neticelerin Kanunda Gösterilmesine Göre……………………………………………………………. 391
 • bb. Neticenin Yarattığı Etkiye Göre………………………………………………………………………… 392
 • cc. Neticenin Devamlı Olmasına Göre…………………………………………………………………….. 393
 • dd. Neticenin Sayısına Göre…………………………………………………………………………………. 393
 • ee. Neticenin Gerçekleşmesine Göre……………………………………………………………………… 394
 • C. Manevi Unsur (Kusurluluk)……………………………………………………………………………………….. 395
 • a. Sübjektif Sorumluluk…………………………………………………………………………………………… 396
 • aa. Kast………………………………………………………………………………………………………… 396
 • bb. Taksir………………………………………………………………………………………………………. 397
 • b. Objektif Sorumluluk………………………………………………………………………………………….. 399
 • D. Hukuka Aykırılık Unsuru………………………………………………………………………………………… 399
 • 2. SUÇ ÇEŞİTLERİ……………………………………………………………………………………………………. 400
 • A. TCK da Yer Alması Açısından Suçlar……………………………………………………………………….. 400
 • B. Yaptırımları Açısından Suçlar………………………………………………………………………………….. 401
 • 3. CEZA KAVRAMI ve ÇEŞİTLERİ………………………………………………………………………………… 401
 • A.Genel Olarak Cezaların Sınıflandırılması……………………………………………………………………. 402
 • B. TCK Açısından Cezaların Sınıflandırılması………………………………………………………………… 403
 • 4. SUÇLARIN CEZALANDIRMA USULÜ………………………………………………………………………. 404
 • A. Uygulanacak Usul Hükümleri………………………………………………………………………………… 404
 • B. Cezalandırmada Görevli ve Yetkili Mahkeme……………………………………………………………. 404
 • O Cezalandırma Süreci……………………………………………………………………………………………. 406
 • D. Suç Fiillerinin Öğrenilmesi……………………………………………………………………………………… 411
 • a. Vergi kaçakçılığı Suçu Açısından…………………………………………………………………………. 411
 • aa. Savcıya Vergi idaresince Bilgi Verilmesi…………………………………………….. 411
 • aaa. Vergi Müfettişlerince Bildirimde Bulunma…………………………………………………… 412
 • bbb. Vergi Dairesi Başkanlıklarınca veya Defterdarlıklarca Bildirimde Bulunma….413
 • bb. Savcının Doğrudan Haberdar Olması……………………………………………………………. 415
 • b. Diğer Vergi Suçları Açısından…………………………………………………………………………….. 418
 • 5. FAİL KAVRAMI, İSNAD YETENEĞİ VE KUSURLULUĞU KALDIRAN HALLER………………… 418
 • A. Fail Kavramı………………………………………………………………………………………………………. 418
 • a. Gerçek Kişilerde Cezai Sorumluluk…………………………………………………………………….. 420
 • b. Tüzel Kişilerde Cezai Sorumluluk……………………………………………………………………….. 423
 • B. Ceza Ehliyetini Sınırlandıran Haller……………………………………………………………….. 431
 • a. Yaş Küçüklüğü……………………………………………………………………………………………….. 432
 • b. Akıl Hastalığı…………………………………………………………………………………………………… 433
 • c. Sağır-Dilsizlik……………………………………………………………………………………………… 434
 • d. Geçici Nedenler………………………………………………………………………………………………. 435
 • O Kusurluluğu Ortadan Kaldıran Haller………………………………………………………………………… 435
 • a. Genel Açıklama………………………………………………………………………………………………. 436
 • b. Kaza ve Tesadüf…………………………………………………………………………………………….. 436
 • c. Mücbir Sebep…………………………………………………………………………………………………. 437
 • d. Cebir ve Şiddet……………………………………………………………………………………………….. 440
 • e. Korkutma ve Tehdit………………………………………………………………………………………….. 440
 • f.Hata……………………………………………………………………………………………………………… 441
 • D. Cezaların Belirlemesi ve Suçu Etkileyen Haller………………………………………………………….. 443
 • a-Ceza Çeşidinin Seçilmesi………………………………………………………………………………….. 443
 • b-Ceza Miktarının Hesaplanması…………………………………………………………………………… 444
 • II. VERGİ SUÇLARININ ÇEŞİTLERİ………………………………………………………………………………….. 448
 • 1. VERGİ USUL KANUNUNDA DÜZENLENEN VERGİ SUÇLARI……………………………………… 448
 • A. Kaçakçılık Suçu…………………………………………………………………………………………………….. 449
 • a. Kaçakçılık Suçunun Unsurları………………………………………………………………………………… 450
 • aa. Kanuni Unsur……………………………………………………………………………………………… 450
 • bb. Maddi Unsur………………………………………………………………………………………………. 450
 • aaa. Hareket……………………………………………………………………………………………….. 450
 • (1) Birinci Grup Fiiller (359/a)…………………………………………………………………….. 457
 • (a) Hesap ve Muhasebe Hileleri Yapmak……………………………………………………. 457
 • (b) Defter ve Kayıtlarda Gerçek Olmayan veya Kayda Konu İşlemlerle
 • ilgisi Bulunmayan Kişiler Adına Hesaplar Açmak………………………………………. 460
 • (c) Defterlere Kaydı Gereken Hesap ve işlemleri Başka Defter, Belge
 • veya Diğer Kayıt Ortamlarına Kaydetmek……………………………………………….. 461
 • (d) Defter, Belge ve Kayıtları Tahrif Etmek………………………………………………….. 463
 • (e) Defter veya Belgeleri Gizlemek…………………………………………………………… 465
 • (f) Muhteviyatı itibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlemek veya Kullanmak…………………. 477
 • (2) İkinci Grup Fiiller (359/b)……………………………………………………………………… 480
 • (a) Defter, Belge veya Kayıtları Yok Etmek………………………………………………… 480
 • (b) Defter Sayfalarını Yok Ederek Yerine Başka Yapraklar Koymak veya
 • Hiç Yaprak Koymamak…………………………………………………………………….. 482
 • (c) Belgelerin Asıl veya Suretlerini Sahte Düzenlemek ya da Bu Belgeleri
 • Kullanmak…………………………………………………………………………………….. 483
 • (3) Üçüncü Grup Fiiller (359/c)………………………………………………………………….. 493
 • (a) Anlaşmasız Matbaalarca Belge Basılması……………………………………………… 493
 • (b) Anlaşmasız Matbaalarca Basılan Belgeleri Bilerek Kullanmak………………………. 494
 • bbb. Netice…………………………………………………………………………………………………. 495
 • (1). Çift Defter Tutmak Fiili Açısından Netice…………………………………………………. 495
 • (2). Çift Defter Tutmak Fiili Dışında Kalan Fiiller Açısından Netice………………………… 495
 • cc. Manevi Unsur…………………………………………………………………………………………….. 496
 • b. Kaçakçılık Suçunun Cezası………………………………………………………………………………….. 499
 • B. Vergi Mahremiyetini ihlâl Suçu…………………………………………………………………………………… 503
 • a. Suçun Faili………………………………………………………………………………………………………. 505
 • aa. Vergilendirme İşlemleriyle Uğraşan Memurlar……………………………………………………….. 506
 • bb. Vergi incelemelerinde Görev Yapanlar………………………………………………………………… 506
 • cc. idari Yargıda Görev Yapanlar……………………………………………………………………………. 506
 • dd. Komisyonlarda Görev Alanlar…………………………………………………………………………… 507
 • ee. Bilirkişiler…………………………………………………………………………………………………… 507
 • ff. Kendilerine Bilgi Verilenler………………………………………………………………………………… 508
 • b. Suçun Unsurları………………………………………………………………………………………………… 508
 • aa. Kanuni Unsur……………………………………………………………………………………………… 508
 • bb. Maddi Unsur………………………………………………………………………………………………. 508
 • aaa-Vergi Sırrının ifşası……………………………………………………………………………………. 511
 • bbb-Sırrın Kendi veya Başkalarının Yararına Kullanılması……………………………………………. 512
 • cc. Manevi Unsur……………………………………………………………………………………………… 513
 • c. Cezası…………………………………………………………………………………………………………… 514
 • C. Mükelleflerin Özel işlerini Yapma Suçu…………………………………………………………………….. 515
 • a. Genel Açıklama………………………………………………………………………………………………. 515
 • b. Suçun Faili……………………………………………………………………………………………………… 516
 • c. Suçun Unsurları………………………………………………………………………………………………. 516
 • aa. Kanuni Unsur……………………………………………………………………………………………. 516
 • bb. Maddi Unsur…………………………………………………………………………………………….. 516
 • aaa. Hareket………………………………………………………………………………………………. 516
 • bbb. Netice………………………………………………………………………………………………… 518
 • cc. Manevi Unsur……………………………………………………………………………………………. 518
 • d. Cezası………………………………………………………………………………………………………….. 519
 • D. Haysiyet ve Şerefe Tecavüz (Hakaret) Suçu……………………………………………………………… 519
 • a. Suçun Faili……………………………………………………………………………………………………… 520
 • b. Suçun Unsurları………………………………………………………………………………………………. 521
 • aa. Kanuni Unsur……………………………………………………………………………………………. 521
 • bb. Maddi Unsur…………………………………………………………………………………………….. 521
 • aaa. Hareket………………………………………………………………………………………………. 521
 • bbb. Netice………………………………………………………………………………………………… 522
 • cc. Manevi Unsur……………………………………………………………………………………………. 523
 • c. Cezası…………………………………………………………………………………………………………… 523
 • E. Ekim Sayım Beyanlarını Denetlememe Suçu…………………………………………………………… 524
 • 2. VERGİ USUL KANUNU DIŞINDA DÜZENLENEN VERGİ VE VERGİLENDİRME
 • SÜREÇLERİNDE KARŞILAŞILAN SUÇLAR………………………………………………………………. 526
 • A. Vergi Usul Kanunu Dışında Düzenlenen Vergi Suçları……………………………………………….. 526
 • B. Vergi Usul Kanunu Dışında Düzenlenen Vergilendirme işlemleri Sırasında
 • işlenebilecek Suçlar…………………………………………………………………………………………….. 527
 • III. SUÇLARDA BİRLEŞME, TEKERRÜR, İŞTİRAK, TEŞEBBÜS, GÖNÜLLÜ VAZGEÇME
 • VE ETKİN PİŞMANLIK……………………………………………………………………………………………….. 528
 • 1. VERGİ SUÇLARINDA BİRLEŞME…………………………………………………………………………….. 528
 • A. Suçların Birleşmesi………………………………………………………………………………………………. 529
 • B. Cezaların Birleşmesi……………………………………………………………………………………………. 533
 • 2. VERGİ SUÇLARINDA TEKERRÜR……………………………………………………………………………. 534
 • A. Tekerrürün Çeşitleri………………………………………………………………………………………………. 535
 • a. Genel Olarak Çeşitleri……………………………………………………………………………………….. 535
 • b. Tekerrürün Şartları……………………………………………………………………………………………. 535
 • aa. Önceden işlenen Suça Verilen Hükmün Kesinleşmesi…………………………………………. 535
 • bb. Yeni Bir Suçun işlenmesi…………………………………………………………………………………. 536
 • cc. Suçların Kasta Dayanması………………………………………………………………………………. 537
 • dd. Sonraki Suçun Belirli Sürede işlenmesi………………………………………………………………. 537
 • c. Tekerrürün Sonuçları………………………………………………………………………………………… 538
 • 3. VERGİ SUÇLARINDA İŞTİRAK…………………………………………………………………………………. 539
 • A. Faillik………………………………………………………………………………………………………………. 541
 • xvi
 • a. Birlikte Faillik………………………………………………………………………………………………. 541
 • b. Dolaylı Faillik……………………………………………………………………………………………… 542
 • B. Azmettirme………………………………………………………………………………………………………… 544
 • C. Yardım………………………………………………………………………………………………………………. 545
 • VERGİ SUÇLARINDA TEŞEBBÜS…………………………………………………………………………… 547
 • VERGİ SUÇLARINDA GÖNÜLLÜ VAZGEÇME VE ETKİN PİŞMANLIK…………………………… 550
 • A. Gönüllü vazgeçme……………………………………………………………………………………………… 550
 • B. Etkin Pişmanlık…………………………………………………………………………………………………… 551
 • IV. CEZAYI ETKİLEYEN VEYA SONA ERDİREN HALLER…………………………………………………….. 552
 • 1.ÖLÜM………………………………………………………………………………………………………………… 552
 • İNFAZ………………………………………………………………………………………………………………….. 553
 • HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI………………………………………………………. 553
 • CEZANIN ERTELENMESİ………………………………………………………………………………………. 554
 • KOŞULLU SALIVERİLME……………………………………………………………………………………….. 555
 • AF………………………………………………………………………………………………………………………. 556
 • ZAMANAŞIMI……………………………………………………………………………………………………….. 557
 • A. Dava Zamanaşımı………………………………………………………………………………………………. 557
 • B. Ceza Zamanaşımı………………………………………………………………………………………………. 560
 • ŞİKÂYETTEN VAZGEÇME……………………………………………………………………………………… 561
 • UZLAŞMA……………………………………………………………………………………………………………. 563
 • PİŞMANLIK………………………………………………………………………………………………………… 565
 • ÖN ÖDEME……………………………………………………………………………………………………….. 569
 • KARARA KARŞI KANUN YOLLARINA BAŞVURMAK…………………………………………………. 570
 • aa. Olağan Kanun Yolları……………………………………………………………………………………… 571
 • aaa. İtiraz……………………………………………………………………………………………….. 571
 • bbb. istinaf……………………………………………………………………………………………… 571
 • ccc.Temyiz………………………………………………………………………………………………….. 575
 • bb. Olağanüstü Kanun Yolları………………………………………………………………………………… 578
 • aaa. Olağanüstü itiraz…………………………………………………………………………………… 578
 • bbb. Kanun Yararına Bozma…………………………………………………………………………. 578
 • ccc. Yargılamanın Yenilenmesi………………………………………………………………………. 579
 • KAYNAKÇA……………………………………………………………………………………………………………….. 583