Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Uluslararası / Türkiye Finansal Raporlama Standartları

Uluslararası / Türkiye Finansal Raporlama Standartları

SMMM Dr. Tuğba Şavlı


Baskı Tarihi: Ocak 2014
Sayfa Sayısı: 376
Fiyatı: 50 TL
İndirimli Fiyatı:49,50 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb

Smmm Dr. Tuğba Şavlı tarafından Yazılan Uluslararası / Türkiye Finansal Raporlama Standartları Kitabı, güncellenmiş yeni baskısı ile  finansal tabloların sunumuna ilişkin genel düzenlemeler, finansal tablo kalemleri, dipnot açıklamalarına ilişkin düzenlemeler içermektedir. İlk kez hazırlanan finansal tablolar ve çok daha fazla içerik ile Uluslararası / Türkiye Finansal Raporlama Standartları Kitabı bu alanda edinmeniz gereken bilgileri ayrıntılı bir şekilde incelemektedir…

 

* KAMU GÖZETİM KURUMU’NUN FİNANSAL TABLO FORMATINA UYGUN ÖRNEKLERLER

* ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA GİRİŞ
* KAVRAMSAL ÇERÇEVE
* FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN GENEL DÜZENLEMELER
* FİNANSAL TABLO KALEMLERİ
* FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK DİĞER HUSUSLAR
* DİPNOT AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
* YABANCI PARA RAPORLAMA
* NAKİT AKIŞ TABLOSU
* İLK KEZ HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR
* ÖRNEK UYGULAMA
I

ÖNSÖZ

Küreselleşen iş dünyası, ortak bir muhasebe dili ihtiyacının da doğmasına neden olmuştur. Bu alandaki bir takım uluslararası gelişmelerin sonucu olarak, bu ihtiyacın karşılanmasında Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ağırlık kazanmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak söz ’vonusu standartlar Türkçe’ye çevrilerek Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) olarak yayınlanmaktadır. Türkiye’de uzun bir süredir :;isse senetleri veya borçlanma araçları borsada işlem gören şirketler, banka ve benzeri fınans kuruluşları, sigorta şirketleri ve yabancı ortaklı şirketlerin önemli bir bölümü finansal tablolarını TFRS’ye uygun olarak hazırlamaktaydı. Ancak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile TFRS finansal tablo hazırlama yükümlülüğü yaygınlaştırılınca, bu standartlar daha fazla konuşulur ve tartışılır olmaya başlamıştır.
UFRS teknik detayları tam olarak verebilmek için karmaşık bir gramer yapısı ve ağır bir dille kaleme alınmıştır, dolayısıyla Türkçe tercümeleri de TFRS) aynı karmaşık yapıya sahiptir. Ayrıca, bazı kavramların dilimize yeni giriyor olmasından dolayı da anlaşılması zor bir hale gelmektedir. Dolayısıyla, ilk kez TFRS finansal tablo hazırlayacak şirketler için TFRS konusunda uygulamaya yönelik eğitim ve kaynak ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
Bu kitap, TFRS alanındaki kaynak ihtiyacına katkıda bulunmak amacıyla 20 yılı aşkın UFRS uygulama tecrübesi ve çeşitli üniversitelerde verdiğim lisans / lisansüstü dersler ile şirketlere vermekte olduğum eğitim tecrübesinin yansımasıyla ortaya çıkmıştır. Standartlardaki karmaşık ifadeler mümkün olduğu kadar yalın bir anlatımla özetlenmiş ve her konuda uygulama örneklerine yer verilmeye çalışılmıştır. Yeni hesap kodları yaratarak karışıklık yaratmamak için, örnek muhasebe kayıtlarında hesap planı detayına girilmemiş, finansal tablo hesap isimleri kullanılmıştır. Okuyucuların gerekli olduğu durumlarda standart metinlerine başvurmalarını kolaylaştırmak için ilgili standartlardaki paragraflara referanslar verilmiştir.
Kitapta öncelikle standartların oluşumu, dünya ve Türkiye uygulamaları hakkında kısa bir bilgiye yer verildikten sonra konular, Bilanço ve Gelir Tablosu hesap kalemleri sıralamasıyla ele alınmıştır. Finansal tabloların hazırlanmasında dikkat edilecek diğer hususlar ve dipnotlara ilişkin açıklamaların ardından Yabancı Para Raporlama ve Nakit Akış Tablosu’nun hazırlanması ayrı bölümler halinde sunulmuştur. Son bölümde ise yasal kayıtlardan yola çıkılarak UFRS bilanço ve gelir tablosunun hazırlanmasına ilişkin kapsamlı bir örnek sunulmuştur.
Kitapta sunulan örneklerde Kamu Gözetimi. Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından yayınlanan ”Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi”ndeki fınansal tablo formatları ve hesap isimleri kullanılmıştır. Ancak bu örnek fmansal tablolar ilk kez 30 Haziran 2013 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemi için Sermaye Piyasası mevzuatına tabi şirketler tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla, yoruma açık hususlarda henüz uygulama teamülü oluşmamıştır. Uygulama örnekleri arttıkça, bu kitap içindeki örneklerde de bir takım değişiklikler yapma ihtiyacı doğabilir. Önceki dönemlerde yayınlanan fmansal tablolar ve dünya uygulamaları ile karşılaştırılabilirliği sağlamak için konuya ilişkin verilen ilk örneklerde kullanılan önceki hesap isimleri de dipnot olarak verilmiştir.
Temel düzeyde hazırlanmış olan bu kitap, UFRS konusunda her türlü soruya cevap veremeyebilir, bu durumlarda kitaptaki referanslar yardımıyla ilgili standarda başvurmak ve uygulama örneklerini araştırmak gerekecektir. Kitapta, standartların bir çoğu ele alınmış olmakla birlikte, Türkiye uygulamalarının çok kısıtlı olduğu standartlar ve sadece belirli sektörlere yönelik standartlar kapsam dışında bırakılmıştır. Kitabın sonunda yer alan indeks bölümünde ele alınan standartlar ayrıca listelenmiştir.
Kitabın ilk kez UFRS uygulayacaklar için iyi başlangıç olmasını umuyorum.
Uzun süredir niyetim olmasına rağmen bir türlü başlayamadığım bu kitabın basım sorumluluğunu üstlenerek beni cesaretlendiren sayın Şaban Erdikler’e; kitabın yazım sürecinde benimle birlikte mesai harcayan sevgili meslektaşım Meral Uçar’a; ihtiyacım olan her an yanımda olup, beni akademik olarak da destekleyen eşim Prof. Dr. Cemal İbiş’e ve kitabın yayıma hazırlanmasını ve dağıtımını yapan Yaklaşım Yayınlarına çok teşekkür ederim.
l

İÇİNDEKİLER:

BİRİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA GİRİŞ
1.1. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları . 1
1.2. Dünyada Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Kullanımı 5
1.3. Türkiye’de Finansal Raporlama Standartlarının Gelişimi. 7
1.3.1. SPK Düzenlemeleri. 7
1.3.2. BDDK Düzenlemeleri. 8
1.3.3. Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları. 9
1.4. Yeni Türk Ticaret Kanununun Finansal Raporlamaya Etkileri. 10
1.4.1. Kurumsal Yönetim İlkeleri. 12
1.4.2. Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanması. 13
İKİNCİ BÖLÜM
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Kavramsal Çerçeve . 19
2.1.1. Genel Amaçlı Finansal Raporlamanın Amacı. 20
2.1.2. Raporlayan İşletme. 21
2.1.3. Faydalı Finansal Bilginin Niteliksel Özellikleri. 21
2.1.4. Kavramsal Çerçeve – 1989’dan Kalan Metin. 24
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN GENEL DÜZENLEMELER
3.1. Finansal Tabloların Sunuluşu . 27
3.1.1. Genel İlkeler. 27
3.1.2. Finansal Tablolar. 30
3.2. Örnek Finansal Tablo Formatı. 37
3.3. Ara Dönem Finansal Tablolar. 58
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
FİNANSAL TABLO KALEMLERİ
4.1. Finansal Araçlar . 63
4.1.1. TMS 39 Kapsamında Finansal Araçlar. 64
4.1.2. TFRS 9 Kapsamında Finansal Araçlar. 95
4.2. Stoklar . 98
4.2.1. Stokların Değerlemesi. 98
4.2.2. Hizmet Sunan İşletmelerde Stok Maliyeti. 105
4.3. Finansal Yatırımlar . 106
4.3.1. Bağlı Ortaklıklar. 108
4.3.2. İş Ortaklıkları. 121
4.3.3. İştirakler. 122
4.3.4. İşletme Birleşmeleri. 130
4.3.5. Bireysel Finansal Tablolar. 135
4.4. Maddi Duran Varlıklar . 136
4.4.1. Maddi Duran Varlıkların İlk Kayda Alınması. 137
4.4.2. Maddi Duran Varlıkların Sonraki Dönemlerde Ölçümü. 146
4.4.3. Maddi Duran Varlıkların Amortismanı. 148
4.4.4. Maddi Duran Varlıklarda Değer Düşüklüğü. 156
4.5. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller . 157
4.5.1. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin İlk Kayda Alınması. 158
4.5.2. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Sonraki Dönemlerde Ölçümü 159
4.5.3. Transferler. 160
4.6. Maddi Olmayan Duran Varlıklar . 163
4.6.1. Maddi Olmayan Duran Varlıkların İlk Kayda Alınması. 164
4.6.2. Maddi Olmayan Duran Varlıkların Sonraki Dönemlerde Ölçümü           168
4.6.3. Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfası. 169
4.6.4. Maddi Duran Varlıklarda Değer Düşüklüğü. 171
4.7. Kiralama İşlemleri . 172
4.7.1. Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi. 173
4.7.2. Faaliyet Kiralamalarının Muhasebeleştirilmesi. 177
4.7.3. Satış ve Geri Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi. 178
4.8. Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar . 179
4.8.1. Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar. 179
4.8.2. Durdurulan Faaliyetler. 181
4.9. Varlıklarda Değer Düşüklüğü . 182
4.9.1. Geri Kazanılabilir Tutar. 183
4.9.2. Nakit Yaratan Birim. 185
4.9.3. Değer Düşüklüğü Karşılığının Ayrılması ve İptal Edilmesi 186
4.10. Karşılıklar. 189
4.10.1. Karşılıklar. 189
4.10.2. Koşullu Borçlar. 199
4.10.3. Koşullu Varlıklar. 200
4.11. Çalışanlara Sağlanan Faydalar. 201
4.11.1. Çalışanlara Sağlanan Kısa Vadeli Faydalar. 201
4.11.2. İşten Ayrılma Sonrası Sağlanan Faydalar. 204
4.11.3. Çalışanlara Sağlanan Uzun Vadeli Faydalar. 209
4.11.4. Çalışmanın Sora Erdirilmesine İlişkin Faydalar. 209
4.12. Hasılat. 210
4.12.1. Mal Satışı. 213
4.12.2. Hizmet Sunumu. 219
4.12.3. Faiz, İsim Hakkı ve Kar Payı. 224
4.12.4. Müşteri Sadakat (Devamlılık) Programları. 224
4.12.5. Gayrimenkul Satışları. 227
4.12.6. İnşaat Sözleşmeleri. 229
4.13. Ertelenmiş Vergi. 234
4.13.1. Ertelenmiş Verginin Finansal Tablolara Etkisi. 234
4.13.2. Geçici Farklar. 237
4.13.3. Ertelenmiş Verginin Hesaplanması. 238
BEŞİNCİ BÖLÜM
FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK DİĞER HUSUSLAR
5.1. Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar         249
5.1.1. Hatalar. 249
5.1.2. Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler. 251
5.1.3. Muhasebe Politikalarında Değişiklikler. 253
5.2. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar. 255
5.2.1. Finansal Tablolarda Düzeltme Gerektiren Hususlar. 255
5.2.2. Finansal Tablolarda Düzeltme Gerektirmeyen Hususlar. 256
ALTINCI BÖLÜM
DİPNOT AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
6.1. İlişkili Taraflar. 257
6.2. Hisse Başına Kazanç. 260
6.3. Faaliyet Bölümleri. 264
YEDİNCİ BÖLÜM
YABANCI PARA RAPORLAMA
7.1. Yabancı Para İşlemler. 267
7.1.1. Yabancı Para İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi. 267
7.1.2. Yabancı Para Raporlama. 268
SEKİZİNCİ BÖLÜM
NAKİT AKIŞ TABLOSU
8.1. Nakit Akış Tablosu. 277
8.1.1. Nakit Akışlarının Sınıflandırılması. 277
8.1.2. Nakit Akış Tablosunun Hazırlanması. 281
DOKUZUNCU BÖLÜM
İLK KEZ HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR
9.1. Finansal Tabloların İlk Kez Hazırlanması. 295
9.1.1. İlk Uygulama. 295
9.1.2. Mutabakatlar. 296
9.1.3. İstisnalar. 299
ONUNCU BÖLÜM
ÖRNEK UYGULAMA
10.1. TFRS Finansal Tabloların Hazırlanması. 305
YARARLANILAN KAYNAKLAR. 361
İNDEKS. 363
EK: STANDARTLAR VE YORUMLAR. 365