Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Ücret Ödemelerinin Vergilendirilmesi

Ücret Ödemelerinin Vergilendirilmesi

Gelir İdaresi Grup Başkanı İmdat Türkay


Baskı Tarihi: EYLÜL 2020
Sayfa Sayısı: 496
Fiyatı: 75 TL
İndirimli Fiyatı:74 TL (Kdv Dahil)
Adet : Sepete Ekle Hemen Al
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb

Kitap, işverenler tarafından milyonlarca çalışana yapılan Maaş, Prim, İkramiye, Tazminat, Sigorta, AGİ, Harcırah gibi onlarca farklı ödemenin vergilendirilmesini, teorik bilgilerden çok, uygulamacıların anlayacağı ve kayıtlarını yapabilecekleri şekilde ve örneklerle desteklenen bir şekilde anlatan çok az sayıdaki eserlerden biridir.

Kitapta; çeşitli kanunlara göre çalışanlara yapılan onlarca farklı ödemenin (Maaş, Prim, İkramiye, Tazminat, Sigorta, AGİ, Harcırah) ücret kapsamında olup olmadığı, hangi ücret ödemelerinin vergiden istisna olduğu, gelir vergisi tevkifatının ne şekilde yapılıp beyan edileceği, vergi tarifesinin uygulanması, hangi ücret gelirlerinin yıllık beyanname ile beyan edileceği gibi konular son yapılan yasal düzenlemeler kapsamında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Ayrıca, çalışanlar için ayrı bir öneme sahip olan harcırah ödemelerinin vergilendirilmesi, çalışanlarda asgari geçim indirimi ve engellilik indirimi uygulaması, brüt ücret tutarından nelerin indirim konusu yapılacağı ve işverenler ile çalışanlar arasından ihtilaf yaratan birçok konu ayrı başlıklar altında detaylı olarak incelenmiştir.

Bu çalışmayı benzerlerinden ayıran bir diğer hususta, ücretin (Maaş, Prim, İkramiye, Tazminat, Sigorta, AGİ, Harcırah) vergilendirilmesi konusunda onlarca farklı konu hakkında; yasal düzenlemeler, genel tebliğler, idari görüşler (özelgeler), yargı kararları ve uzman görüşlerinin yer almasıdır.
Konu Başlıkları

İşveren ve Ücretli–Hizmet Erbabı
Ücret Geliri
Ücret Kapsamındaki Ödemeler
Ücret İstisnaları–Vergiden İstisna Tazminatlar
Vergiden İstisna Gündelik Ödemeleri
Gayrisafi Ücret Tutarından İndirimler
Vergi Tarifesi–Vergi Tevkifatının Esasları
Nakten–Hesaben Ücret Ödemesinde Tevkifat
Asgari Geçim İndirimi–Engellilik İndirimi
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi
Tevkifatlı Tevkifatsız Ücretin Yıllık Beyanı
Ücret Bordrosu–Ücretin Giderleştirilmesi
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları
Türkiye–Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II)

İÇİNDEKİLER

İçindekiler
İkinci Baskı İçin Önsöz  7
Önsöz  8
Armağan  10
Kısaltmalar  29
GİRİŞ  31
Birinci Bölüm
ÜCRET ÖDEMELERİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL BİLGİLER
Soru 1: Gelir Vergisi Kanununa göre vergiye tabi gelir nedir?  33
Soru 2: Ücret gelirinin elde edilme şekli nedir?  33
Soru 3: Ücret gelirinde elde etmeyi hukuki ve ekonomik tasarruf esasına bağlayan görüş nedir?  34
Soru 4: Ayırma kuramı gereğince ücret gelirlerine sağlanan ayrıcalıklar nelerdir?  35
Soru 5: 4857 sayılı İş Kanununa göre asgari ücretin tanımı nedir?  36
Soru 6: Gelir Vergisi Kanununa göre ücretin tanımı nedir?  37
Soru 7: Bir ödemenin ücret sayılması için gerekli olan şartlar nelerdir?  38
Soru 8: Hizmet erbabına verilen ayınların mahiyeti nedir ve ücret midir?  39
Soru 9: Hizmet erbabı kavramının kapsamı nedir?  39
Soru 10: Gelir Vergisi Kanununa göre işveren kimdir?  40
Soru 11: Gerçek ücretin tespitinde ispat külfeti (yükü) işçiye mi işverene mi aittir?  41
Soru 12: Tam/dar mükellef sayılan ücretliler kimlerdir?  44
Soru 13: Serbest meslek kazancı–ücret ayırımının esasları nasıldır?  44
İkinci Bölüm
ÜCRET VE ÜCRET KAPSAMINDA SAYILAN ÖDEMELER
Soru 14: Gelir Vergisi Kanununda hangi ödemeler ücret sayılmıştır?  47
Soru 15: Bir ortaklık ilişkisi niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması halinde elde edilen gelir ücret midir?  48
Soru 16: Kasa tazminatı veya bu amaca yönelik ödemeler ücret midir?  48
Soru 17: Ücretin başka adlar altında ödenmesi ücret olma vasfını ortadan kaldırır mı?  49
Soru 18: Gelir Vergisi Kanununda hangi ödemeler ücret kapsamında sayılmıştır?  50
Soru 19: Evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler hangi şartlarda ücret olarak değerlendirilir?  51
Soru 20: Toplu iş sözleşmeleri ile eskiye yönelik olarak ödenen ücret farklarının vergilendirilmesi nasıl olacaktır?  52
Soru 21: Tahsil ve tatbikat ödemeleri gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında yapılan ödemeler ücret kapsamında vergiye tabi midir?  53
Soru 22: TBMM üyeleri, meclisi üyeleri, komisyon üyelerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler ücret midir?  53
Soru 23: Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle, tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla yapılan ödemeler ücret midir?  53
Soru 24: Bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü yarışma jürisi üyelerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatlerin tamamı ücret midir?  54
Soru 25: Apartman yöneticiliğine bağlı olarak çalıştırılan ve kat malikleri arasından seçilen yönetici ve deneticilere yapılan ödemeler ücret midir?  54
Soru 26: Sporculara spor kulüpleri tarafından yapılan ödemeler ücret midir?  55
Soru 27: Şirkette ortaklık münasebeti bulunmayan yönetim kurulu üyelerine verilen kar payları ücret midir?  56
Soru 28: Bilirkişilere yapılan ödemeler ücret midir?  57
Soru 29: Uzlaştırmacı olarak çalışan kişilerin elde ettiği gelir ücret midir?  58
Soru 30: Personele ödenecek temettü ikramiyeleri ile performans primi ve ikramiyesi ücret midir?  59
Soru 31: Mahkeme tarafından tayin olunan tereke temsilcisine yapılan ödemeler ücret midir?  59
Soru 32: Arabuluculuk faaliyeti sonucu elde edilen gelir ücret midir?  60
Soru 33: Eksperlik faaliyeti kapsamında yapılan ödemeler ücret midir?  63
Soru 34: Sigorta ve gayrimenkul eksperliği faaliyetinden elde edilen gelir ücret midir?  64
Soru 35: Huzur hakkı ödemeleri gelir vergisi uygulamasında ücret midir?  65
Soru 36: Memurların yönetim/denetim/tasfiye/danışma kurullarında görev alması ve huzur ücreti elde etmesi mümkün müdür?  66
Soru 37: Seçilmiş kişilere yapılan ödemeler ücret midir?  68
Soru 38: İkale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatları ücret kapsamında mıdır?  69
Soru 39: Mahkeme kararına istinaden yapılan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ve genel tatil ödemeleri ücret kapsamında mıdır?  70
Soru 40: İşverenler tarafından çalışanlara yapılan kreş ve bakım yardımı adı altında yapılan sosyal yardımlar ücret kapsamında mıdır?  71
Soru 41: İşverenler tarafından çalışanlara bayramlarda ve özel günlerde bayram harçlığı adı altında yapılan ödemeler ücret midir?  72
Soru 42: İşverenler tarafından çalışanlara verilen ayınlar ücret midir?  72
Soru 43: Ayni ücret ödemelerinin kapsamı ve değerlemesi nasıl yapılacaktır?  73
Soru 44: İşverenler tarafından çalışanlara verilen aile yardımı ödeneği ücret midir?  74
Soru 45: Yatacak yer veya konut tahsisi, toplu taşıma yardımı ve demirbaş olarak verilen giyim eşyası ücret midir?  75
Soru 46: İşverenler tarafından çalışanlara verilen ayınların (mal) ortalama perakende fiyatı nasıl bulunur?  75
Soru 47: Personele dini bayramlarda dağıtılan gıda paketleri ayni ücret midir?  77
Soru 48: İşten çıkarılan üst düzey yöneticilere rekabet yasağı adıyla yapılan ödemeler ücret midir?  77
Soru 49: İşverenler tarafından çalışanlara sağlanan okul ve kurs giderleri ücret midir?  78
Soru 50: İşverenler tarafından çalışanlara verilen hediye çekleri ücret midir?  79
Soru 51: İşverenler tarafından çalışanlara çeşitli adlarla yapılan ücret ve ücret kapsamındaki bazı ödemelerde vergi kesintisi nasıldır?  80
Üçüncü Bölüm
ÜCRET ÖDEMELERİNE İLİŞKİN İSTİSNALAR
Soru 52: Gelir vergisi uygulamasında diplomat muaflığı nedir?  83
Soru 53: Diplomat muaflığından yararlanmanın şartları nelerdir?  83
Soru 54: Yabancı elçilik ve konsolosluklarda çalışan memur ve hizmetlilere ödenen ücretlerde istisna uygulamasının yasal düzenlemesi nedir?  85
Soru 55: Köylerde faaliyet gösteren ve münhasıran el ile dokunan halı ve kilim imal eden işletmelerde çalışan işçilerin ücretlerinde istisna uygulaması nasıldır?  88
Soru 56: Gelir vergisinden muaf olanların veya gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin yanında çalışan işçilerin ücretlerinde istisna uygulaması nasıldır?  89
Soru 57: Toprak altı maden işletmelerinde çalışanlara ödenen ücretler vergiden istisna mıdır?  90
Soru 58: Köy muhtarları ile köylerin katip, korucu, imam, bekçi ve benzeri hizmetlilerine köy bütçesinden ödenen ücretler ile çiftçi mallarını koruma bekçilerinin ücretlerinde istisna uygulaması nasıldır?  92
Soru 59: Hizmetçilerin ücretlerinde istisna uygulaması nasıldır?  93
Soru 60: Sanat okulları ile bu mahiyetteki enstitülerde, ceza ve ıslahevlerinde, darülacezelerin atölyelerinde çalışan öğrencilere, hükümlü ve tutuklulara ve düşkünlere verilen ücretlerde istisna uygulaması nasıldır?  95
Soru 61: İşverenlerce hizmet erbabına işyerinde veya işyerinin müştemilatında yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerde istisna uygulamasının şartları nedir?  96
Soru 62: İşyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatin vergiden istisna edilmesinin şartları nelerdir?  96
Soru 63: Çalışanlara yemek çeki, yemek kuponu ve yemek bileti vermek yoluyla yemek bedeli ödenmesi istisna kapsamında mıdır?  98
Soru 64: Hizmet erbabına konut vermek suretiyle sağlanan menfaatlerde istisna uygulaması nasıldır?  99
Soru 65: Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri vergiden istisna mıdır?  101
Soru 66: İşçilere nakden yapılan yol parası, konut yardımı ve yemek yardımı ödemeleri vergiden istisna mıdır?  104
Soru 67: Emekli, malûliyet, dul ve yetim aylıklarında istisna uygulaması nasıldır?  105
Soru 68: 07.10.2001 tarihinden önce faaliyete başlamış olan emekli ve yardım sandıkları ile sigorta şirketleri tarafından iştirakçilerine yapılan ödemelerin vergilendirilmesi nasıldır?  107
Soru 69: 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanununa tabi çırakların asgari ücreti aşmayan ücretlerin vergiden istisna edilmesi nasıldır?  108
Soru 70: Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli, maluliyet, dul ve yetim aylıklarının vergiden istisna edilmesi nasıldır?  110
Soru 71: Yabancı işverenlerin Türkiye’de açtığı irtibat ofislerinde çalışan hizmet erbabına döviz olarak ödediği ücretler hangi şartlarla vergiden istisnadır?  111
Soru 72: Bölgesel yönetim merkezlerinde münhasıran merkezin faaliyet izni kapsamında istihdam ettikleri hizmet erbabına döviz olarak ödediği ücretlerin vergiden istisna edilmesi nasıldır?  112
Soru 73: Amatör sporculara ödenen ücretler hangi şartlarla vergiden istisna edilmiştir?  114
Soru 74: Kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi yardımında vergi istisnası nasıldır?  116
Soru 75: Pilot ve kabin memurlarına ödenen uçuş ücretinin ne kadarı vergiden istisna edilmiştir?  118
Soru 76: Gelir vergisinden istisna edilen gider karşılığı yapılan harcırah ödemelerinin mahiyeti nedir?  119
Soru 77: Harcırah veya yolluk olarak yapılan ödemelerin yasal dayanağı nedir?  120
Soru 78: Harcırah ödemesinin avans olarak yapılması vergiden istisna mıdır?  121
Soru 79: Harcırahın tüm unsurları kamu ve özel sektörde istisna kapsamında mıdır?  122
Soru 80: İstisna tutarını aşan gündelik ödemesinden tevkifat yapılacak mı?  123
Soru 81: İşverenler tarafından personele ödenen geçici görev harcırahı hangi şekillerde ödenmektedir?  123
Soru 82: Vergiden istisna edilecek yurtiçi gündelik tutarının belirlenmesi nasıl yapılmaktadır?  124
Soru 83: Aynı aylık seviyesindeki Devlet memuruna verilen gündelikler nasıl belirlenir?  127
Soru 84: Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek tutarı nedir?  129
Soru 85: Teftiş, denetim ve inceleme yetkisine sahip kişilere ödenecek gündelikler nasıl belirlenir?  130
Soru 86: Denetim elemanlarına %50 artırımlı konaklama bedeli ödenmesi nasıldır?  131
Soru 87: Denetim elemanı dışındaki personele artırımlı konaklama bedeli ödenmesi nasıldır?  131
Soru 88: Harcırah ödemelerine ilişkin Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalar nedir?  133
Soru 89: Yemek ve yatmak giderinin belge karşılığında gerçek tutarı ile ödenmesi halinde vergilendirme nasıl yapılacaktır?  134
Soru 90: Nakden ödenen gündeliklerin vergiden istisna edilecek tutarının hesaplanması nasıldır?  134
Soru 91: Teftiş, denetim ve inceleme yetkisine sahip bulunan kişilere ödenecek gündeliklerin vergilendirilmesi nasıldır?  136
Soru 92: Yemek ve yatma giderinin belge karşılığında ödenmesinin dışında nakit olarak ayrıca gündelik ödenmesi durumunda vergilendirme nasıldır?  136
Soru 93: Yurtiçi konaklama bedelinin belgelendirilmesi, yemek bedelinin belgelendirilememesi durumunda vergilendirme nasıldır?  137
Soru 94: Yurtdışı gündelik ödemelerinin vergilendirilmesi nasıldır?  139
Soru 95: KKTC’de ödenecek vergiden istisna gündelik tutarları nasıl tespit edilir?  140
Soru 96: KKTC için belirlenen gündelik tutarlarına ilişkin Karar ve Cetvel nedir?  141
Soru 97: KKTC’ye giden personele %50 artırımlı gündelik ile ayrıca konaklama gideri ödenmesi mümkün müdür?  142
Soru 98: Yurtdışı gündelik tutarlarına ilişkin Cetvel nedir?  143
Soru 99: Vergiden istisna edilecek yurtdışı en yüksek gündelik tutarı nedir?  146
Soru 100: Yemek ve yatmak giderlerinin nakden ödenmesi durumunda vergilendirme nasıldır?  147
Soru 101: Yurtdışında ilk 10 gün için %50 fazla gündelik ödenmesi nasıldır?  148
Soru 102: Yurtdışında konaklama gideri için ilave ödeme yapılması nasıldır?  149
Soru 103: Gündeliklerin belge karşılığında gerçek tutarıyla ödenmesi yurtdışı gündelik ödemesinde mümkün müdür?  150
Soru 104: Yurtdışı konaklama bedelinin Vergi Usul Kanunu uyarınca belgelendirilmesi, yemek bedelinin belgelendirilememesi durumunda vergilendirme nasıldır?  150
Soru 105: Yurtdışı gündeliğin Türk Lirasına çevrilmesinde dikkate alınacak kur nasıl tespit edilir?  151
Soru 106: 657 sayılı Kanuna göre ödenen yakacak yardımı vergiden istisna mıdır?  151
Soru 107: Seçimlerinde görevli kişilere yapılacak ödemelerin vergiden istisna edilmesinin esasları nedir?  152
Soru 108: Ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar ile işsizlik ödeneği ve işe başlatmama tazminatı vergiden istisna mıdır?  154
Soru 109: Hizmet erbabının ölümü halinde işveren tarafından varislere yapılan yardımlar ve ödenen tazminatlar vergiye tabi midir?  155
Soru 110: İşçiye, mahkeme kararının kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için en çok 4 aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer haklarının ödenmesi vergiye tabi midir?  156
Soru 111: 4857 sayılı İş Kanununa göre ödenen ihbar tazminatı vergiden istisna mıdır?  156
Soru 112: İşe başlatmama tazminatı vergiden istisna mıdır?  158
Soru 113: Hizmet erbabına; ana, baba, eş veya çocuğunun ölümü nedeniyle verilen tazminatlar gelir vergisinden istisna mıdır?  159
Soru 114: Muhtaç olanlara belli bir süre için veya hayat kaydıyla yapılan yardımlar vergiden istisna mıdır?  160
Soru 115: Kanunla kurulan emekli sandıkları yardım sandıklar tarafından yapılan ikramiye, tazminat ve toptan yapılan ödemeler ne şekilde vergiden istisna edilecektir?  161
Soru 116: 7.10.2001 tarihinden önce faaliyete geçmiş bulunan emekli ve yardım sandıkları ile bu tarihten önce düzenlenen sigorta poliçeleri için yapılan ödemeler vergiden istisna mıdır?  163
Soru 117: 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamında kurulan sandık tarafından kendisine zat aylığı bağlanan üyelere ödenen emeklilik ikramiyesi vergiden istisna mıdır?  164
Soru 118: Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından yapılan emekli yardımı vergiden istisna mıdır?  166
Soru 119: Hizmet erbabına ödenen çocuk zamları ve aile yardımı ödeneği hangi şartlarla vergiden istisnadır?  166
Soru 120: Evlenme ve doğum münasebetiyle hizmet erbabına yapılan yardımlar vergiden istisna mıdır?  168
Soru 121: Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalılara yapılan ödemeler vergiden istisna mıdır?  169
Soru 122: İşçilere ödenen kıdem tazminatı ödemelerinin yasal dayanağı nedir?  169
Soru 123: Kıdem tazminatının gelir vergisinden istisna edilmesinin şartları nelerdir?  171
Soru 124: Kıdem tazminatı ödemesinde vergiden istisna edilecek tutar nasıl belirlenmektedir?  173
Soru 125: Kıdem tazminatı ile ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatların ilişkisi nedir?  174
Soru 126: 7143 sayılı Kanun sonrasında ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatların vergiden istisna edilecek kısmı nasıl belirlenecektir?  176
Soru 127: İkale sözleşmesi kapsamında yapılan ödemeler ve yardımların vergiden istisna edilecek tutarı nasıl belirlenecektir?  177
Soru 128: Karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisi nasıl iade edilecektir?  179
Soru 129: Nafakalar gelir vergisinden istisna mıdır?  180
Soru 130: Yardım sandıkları tarafından statüleri gereğince kendi üyelerine ölüm, engellilik, doğum, evlenme gibi sebeplerle yapılan yardımlar vergiden istisna mıdır?  181
Soru 131: Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından yapılan ödemeler vergiden istisna mıdır?  181
Soru 132: GVK’da yer alan vatan hizmetleri yardımlarında istisnalar nelerdir?  182
Soru 133: GVK’da yer alan teçhizat ve tayın bedellerinde istisnalar nelerdir?  182
Soru 134: Özel kanunlara dayanarak verilen yemek ve hayvan yem bedelleri veya bu mahiyette yapılan ödemelerin gelir vergisinden istisna edilmesi nasıldır?  183
Soru 135: Demirbaş olarak verilen giyim eşyasının gelir vergisinden istisna edilmesi nasıldır?  183
Soru 136: Tahsilde bulunanlar için yapılan giyim giderlerinin gelir vergisinden istisna edilmesi mümkün müdür?  185
Soru 137: GVK’da yer alan tahsil ve tatbikat ödemelerinde istisnalar nelerdir?  185
Soru 138: Tahsil ve tatbikat ödemelerindeki istisnanın özelliği nedir?  186
Soru 139: Tahsilat ve tatbikat giderleri karşılığı yapılan ödemeler evvelce yapılan veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında yapılan ödemeler kapsamında ücret midir?  187
Soru 140: Yabancı memleketlerde tahsilde ve stajda bulunan öğrenci ve memurlara gider karşılığı olarak yapılan ödemeler istisna kapsamında mıdır?  188
Soru 141: Türkiye’de tahsilde bulunan öğrencilere yapılan ödemeler istisna kapsamında mıdır?  190
Soru 142: Öğrencilere tatbikat dolayısıyla yapılan ödemeler istisna kapsamında mıdır?  191
Soru 143: Teşvik gayesiyle verilen ikramiye ve mükafatlarda istisnalar nelerdir?  193
Soru 144: İlim ve fenni, güzel sanatları, tarımı, hayvan yetiştirilmesini ve memleket bakımından faydalı olan diğer işleri ve faaliyetleri teşvik maksadıyla verilen ikramiyeler ve mükafatlar vergiden istisna mıdır?  193
Soru 145: 1905 sayılı Kanuna göre ödenen muhbir ve müsadir ikramiyelerinin gelir vergisi karşısındaki durumu nedir?  195
Soru 146: Uçuş ve dalış tazminatı hangi şartlarla gelir vergisinden istisna edilmiştir?  195
Soru 147: Eleman temininde güçlük zammı ödemesi gelir vergisinden istisna mıdır?  198
Soru 148: Spor yarışmalarına katılan amatör sporculara ödenen ödül ve ikramiyeler vergiden istisna mıdır?  198
Soru 149: Amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretlerde istisna uygulaması nasıldır?  199
Soru 150: Vakıf üniversitelerinde görevli öğretim elemanlarına ödenen “üniversite ödeneği” ile “eğitim öğretim ödeneği”nin vergilendirilmesi nasıldır?  201
Soru 151: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan hangi tazminat/yardımlar gelir vergisinden istisna edilmiştir?  202
Soru 152: Bazı Kanunlara göre ödenen yabancı dil tazminatı vergiye tabi midir?  203
Soru 153: Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticilere yapılan ödemeler vergiden istisna mıdır?  204
Soru 154: Özel okullarda çalışan öğretmenlere ödenen öğretim yılına hazırlık tazminatı gelir vergisi kesintisine tabi midir?  206
Dördüncü Bölüm
GAYRİSAFİ ÜCRET MATRAHINDAN YAPILACAK İNDİRİMLER
Soru 155: İşverenler hizmet erbabına hangi yöntemlerle ücret ödemesinde bulunabilir?  209
Soru 156: Ayın olarak ödenen ücretler nasıl değerlendirilir?  209
Soru 157: Konut sağlanması ve diğer şekillerde yarar sağlanması şeklinde ücret ödenmesi durumunda değerleme nasıldır?  210
Soru 158: İşveren ve ücretli diledikleri tutarda ücret belirleyebilir mi?  211
Soru 159: Gerçek ücret ve ücretin gerçek safi değeri nedir?  211
Soru 160: Ticari, zirai ve serbest meslek kazancının tespitinde giderler indirilirken ücret matrahından neden indirimler söz konusu olmaktadır?  213
Soru 161: Gayrisafi ücret tutarı nasıl belirlenmektedir?  214
Soru 162: Ücretin gerçek safi değeri (safi ücret tutarı) nasıl bulunur?  215
Soru 163: Ücret gelirinden yapılacak indirimlerin uygulanmasında esas alınacak dönemler nasıldır?  215
Soru 164: Gayrisafi ücret tutarından indirim yapılabilecek unsurlar nelerdir?  216
Soru 165: Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) tarafından yapılan kesintiler ücretin safi tutarının tespitinde nasıl indirim konusu yapılır?  217
Soru 166: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 190′ıncı maddesi uyarınca memur aylıklarından kesinti yapılıyor mu?  218
Soru 167: Kanunla kurulan Emekli Sandıkları ile 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primlerin mahiyeti nedir?  218
Soru 168: 5510 sayılı Kanun ile 506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primlerin indiriminde bir sınır var mıdır?  219
Soru 169: Gayrisafi ücret tutarından indirim konusu yapılan işçi payı sigorta prim kesintisi oranı ne kadardır?  220
Soru 170: Gayrisafi ücret tutarından indirim konusu yapılan sosyal güvenlik destek primi işçi payı kesintisi oranı ne kadardır?  220
Soru 171: Gayrisafi ücret tutarından indirim konusu yapılan işsizlik sigortası primi işçi payı kesintisi oranı ne kadardır?  220
Soru 172: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20’nci maddesinde belirtilen sandıkların devri halinde uygulama nasıl olacaktır?  221
Soru 173: Emekli aidatı ve sosyal sigorta primleri peşin olarak toptan ödenmiş ise gayrisafi ücret tutarından indirim nasıl yapılır?  222
Soru 174: Çalışanların ödediği askerlik ve doğum borçlanma primlerinin ücret matrahından indirimi nasıldır?  223
Soru 175: Çalışanların eşleri adına ödemiş olduğu isteğe bağlı Bağ–Kur sigorta primleri ücret matrahından indirilebilir mi?  225
Soru 176: Hayat/şahıs sigorta primlerinin ücret matrahından indirilmesinin şartları nelerdir?  226
Soru 177: Ödenen hayat/şahıs sigorta primlerinin ücret matrahından indirilecek tutarının hesaplanması nasıldır?  228
Soru 178: Şahıs/hayat sigorta primlerinin indiriminde “çocuk” veya “küçük çocuk” tabiri neyi ifade etmektedir?  229
Soru 179: İndirim konusu yapılacak prim tutarının tespitinde esas alınacak ücretin kapsamı nedir?  229
Soru 180: İşverenler tarafından çalışanları adına ödenen şahıs/hayat sigorta primleri ücret matrahından indirim konusu yapılabilir mi?  230
Soru 181: Gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılacak şahıs/hayat sigorta prim tutarı nasıl belgelendirilir?  232
Soru 182: Ücretlinin eşi adına ödediği birikimli hayat sigortası primi kendi ücret gelirinden nasıl indirim konusu yapılır?  233
Soru 183: Şahıs/hayat sigorta poliçeleri için ödenen primler hangi dönemde indirim konusu yapılabilecektir?  234
Soru 184: Aylık ücret matrahından indirilemeyen primlerin daha sonraki aylarda indirim konusu yapılabilir mi?  235
Soru 185: Konut, taşıt ve tüketici kredileri için şahıs/hayat sigortası poliçelerine ödenen primler indirim konusu yapılır mı?  235
Soru 186: Geçmiş dönemlere yönelik yapılan (gecikmiş) prim ödemeleri ücret matrahından indirilebilir mi?  236
Soru 187: Ücretlinin çocuğu için SGK’ya ödediği zorunlu sağlık sigortası ücret matrahından indirilebilir mi?  237
Soru 188: Sendikalara ödenen aidatlar ücret matrahından indirim konusu yapılabilir mi?  238
Soru 189: Sendika üyesi olan kamu görevlilerine ödenen toplu sözleşme ikramiyesi vergiye tabi midir?  239
Soru 190: Engellilik indiriminden ücretliler nasıl yararlanır?  240
Soru 191: Engellilik indirimi ücretin hangi tutarından indirilecektir?  240
Soru 192: Engellilik indiriminden yararlanmak için sadece ücretlinin kendisinin mi engelli olması gerekmektedir?  241
Soru 193: Engellik indiriminden yararlanan bir kişinin aylık ve yıllık vergi avantajı ne kadardır?  242
Soru 194: Engellilik indiriminden ücretliler dışında kimler yararlanır?  243
Soru 195: Dar mükellefiyete tabi ücretliler engellilik indiriminden yararlanabilir mi?  243
Soru 196: Birden fazla işverenden ücret alan hizmet erbabı engellilik indiriminden hangi işveren kanalıyla yararlanacaktır?  243
Soru 197: Ücretlinin bakmakla yükümlü bulunduğu birden fazla engelli çocuğu için engellilik indiriminden faydalanması mümkün müdür?  243
Soru 198: Engellilik indirimi başvurusu üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı ne yapmaktadır?  244
Soru 199: Başka amaçlarla alınmış raporlar engellilik indiriminde de geçerli midir?  244
Soru 200: Engellilik indiriminden hangi tarihlerden itibaren yararlanılır?  245
Soru 201: Engellilik indiriminden yararlanan ücretlinin işyerini değiştirmesi durumunda ne yapacaklardır?  245
Soru 202: Engellilik indiriminden yararlanan ücretliler asgari geçim indirimi uygulamasından yararlanabilir mi?  246
Soru 203: Net ücret alan çalışanlar engellik indiriminden yararlanabilir mi?  246
Soru 204: Emekli olduktan sonra tekrar çalışmaya başlayan ücretli engellilik indiriminden yararlanabilir mi?  248
Soru 205: Engellilere sağlanan diğer vergi avantajları nelerdir?  248
Beşinci Bölüm
ÜCRET ÖDEMELERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
Soru 206: Gerçek usule tabi ücretlerin vergilendirilmesi kaç şekilde yapılmaktadır?  251
Soru 207: Ücret gelirinde kaynakta kesinti (stopaj) usulü ile vergilendirme nedir?  252
Soru 208: Ücret ödemesinden yapılan tevkifat ücretin hangi tutarından yapılmaktadır?  254
Soru 209: Vergi tevkifatında uyulacak esaslar nelerdir?  254
Soru 210: Vergi tevkifatı kayıtlarda nasıl gösterilir?  255
Soru 211: İşverenler tarafından ücret ödemelerinden yapılan tevkifatın beyanı nasıldır?  255
Soru 212: Net ücret ödemesinde gelir vergisi tevkifatının yapılması nasıldır?  258
Soru 213: İşverenler tarafından ücretin hesaben ödenmesi nedir?  258
Soru 214: Toplu iş sözleşmelerinde net ücret üzerinden anlaşılması durumunda ücretlinin yararlanacağı AGİ ve engellilik indirimi net ücrete yansır mı?  260
Soru 215: Net ücret ödemesinden brüt ücretin hesaplanması nasıldır?  261
Soru 216: Brüt ücretten (gayrisafi ücretten) net ücrete geçişte neler dikkate alınmaktadır?  262
Soru 217: Ücret ödemelerine uygulanacak vergi tarifesi nedir?  263
Soru 218: İki ayrı firmanın birleşmesi (devir, nev’i değişikliği ve bölünme dahil) halinde çalışanlara ödenen ücrete vergi tarifesi nasıl uygulanır?  265
Soru 219: Birden fazla işverenden aynı dönemde ücret alınması durumunda işverenler vergi tarifesini nasıl uygulayacaktır?  265
Soru 220: Kamuda yıl içinde işveren değiştirilmesi durumunda vergi tarifesinin uygulanması nasıldır?  268
Soru 221: Özel sektörde işveren değişikliğinde vergi tarifesi nasıl uygulanacaktır?  270
Soru 222: Aynı kuruluş bünyesindeki fonlar, sandıklar ve döner sermayelerden ek ücret alınması durumunda vergi tarifesinin uygulanması nasıldır?  272
Soru 223: Net ücret sözleşmesi ile çalışan hizmet erbabının ücretlerinde meydana gelecek artışlar ücretliye yansıtılacak mı?  274
Soru 224: Geçmiş dönemlerle ilgili olarak hizmet erbabına yapılan ücret ödemelerine uygulanacak vergi tarifesi nasıldır?  274
Soru 225: Toplu iş sözleşmeleri ile eskiye yönelik olarak ödenen ücret farklarının vergilendirilmesi nasıldır?  275
Soru 226: Ücret bordrosunun düzenlenmesi ücretin hesaben ödendiği anlamına gelir mi?  276
Soru 227: Ücretlinin aynı işveren bünyesinde çalışırken şef, müdür veya genel müdür olması durumunda ücret matrahı sıfırlanacak mı?  277
Soru 228: Çalışanlar aynı işveren bünyesinde çalışırken işverenin değişmesi durumunda ücret ödemesinde yeni işveren olarak değerlendirilecek mi?  277
Soru 229: 15 Aralık–14 Ocak döneminde memur/işçilere ödenen ücretin tahakkuk ve ödemesine göre vergi tevkifatı nasıl yapılacaktır?  278
Soru 230: Emekli olup işten ayrılan işçilere sonraki yılda ödenecek ücret farklarına hangi yılın vergi tarifesi uygulanacaktır?  284
Soru 231: İşverenler tarafından ödenen “emeklilik teşvik tazminatı” ücret matrahına dahil edilerek mi vergi kesintisine tabi tutulacaktır?  285
Soru 232: Bilirkişilere ödenen ücrete uygulanacak vergi tarifesi nasıldır?  286
Soru 233: Ayni olarak verilen malın değerinin brütleştirilmesi ve gelir vergisi tevkifatı nasıldır?  288
Soru 234: Jokeyler, jokey yamakları ve antrenörlere ücret olarak yapılan ödemelerde sabit oranlı tevkifat uygulaması nasıldır?  288
Soru 235: Sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerde sabit oranlı tevkifat uygulaması nasıldır?  289
Soru 236: Sporculara transfer ücreti ve başka adlar adında yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ücret midir?  291
Soru 237: Sporculara yapılan ücret ödemeleri için yıllık beyanname verilmesinin şartları nelerdir?  292
Soru 238: Tek işverenden veya birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirlerinin yıllık beyanı nasıldır?  294
Soru 239: Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin tek işveren veya birden fazla işveren olarak değerlendirilmesi nasıl yapılacaktır?  297
Soru 240: Özel sektör işyerlerinde çalışanlarda birden fazla işverenden veya tek işverenden ücret elde edildiği nasıl belirlenecektir?  300
Soru 241: Ücret gelirinin yanında diğer gelirlerin olması durumunda beyanname verme sınırının tespitinde ücret geliri hesaplamaya dahil edilecek mi?  301
Soru 242: Birden fazla işverenden hem tevkifatlı hem de tevkifatsız ücret geliri olması durumunda beyanname verilip verilmeyeceği nasıl tespit edilecektir?  302
Soru 243: İstisna kapsamında elde edilen ücret gelirleri yıllık beyanname verme sınırının tespitinde dikkate alınacak mı?  303
Soru 244: Kanunla kurulan emekli sandıkları tarafından ödenen emekli aylıkları için yıllık beyanname verilecek mi?  304
Soru 245: Ücret gelirinden ilgili yılda indirim konusu yapılamayan indirimler ertesi yıla zarar olarak devredilebilir mi?  305
Soru 246: Vergi kesintisine tabi olan ve olmayan ücret gelirinde beyan sınırı var mıdır?  305
Soru 247: Ücret geliri elde edenlerden yıllık beyanname verecek olanların işe başlama bildiriminde bulunması gerekir mi?  306
Soru 248: Yıllık beyannamede beyan edilen hangi ücret gelirinden engellilik indirimi düşülebilir?  307
Soru 249: Ücretlinin birden fazla işverenden aynı anda ücret alması durumunda engellilik indirimi ve asgari geçim indirimi nasıl uygulanır?  307
Soru 250: Bilirkişilerin birden fazla işverenden ücret alması durumunda yıllık beyanname verilecek mi?  307
Soru 251: Yabancı elçilik ve konsolosluklarda çalışan memur ve hizmetlilerin elde ettiği ücret geliri beyan edilecek midir?  309
Soru 252: Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerden elde edilen tevkifata tabi olmayan ücret gelirleri nasıl beyan edilecektir?  310
Soru 253: Dar mükellefler tarafından elde edilen tevkifata tabi ücret geliri için yıllık beyanname verilecek mi?  310
Soru 254: Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları yıllık beyannameyi hangi mükellefiyet türüne göre verecektir?  310
Soru 255: Yıllık Beyanname ile beyan edilen ücret gelirinden yapılacak indirimler nelerdir?  311
Soru 256: Hayat/şahıs sigorta primlerinin yıllık beyannamede indirim konusu yapılmasının şartları nelerdir?  312
Soru 257: Eğitim ve sağlık harcamalarının yıllık beyannamede indirim konusu yapılmasının şartları nelerdir?  312
Soru 258: Ücret gelirinin yıllık beyanname ile beyanında engellilik indirimi nasıl indirim konusu yapılacaktır?  313
Soru 259: Yıllık beyan esasında beyannamenin verilme zamanı ve şekli nedir?  313
Soru 260: Birden fazla işverenden alınan ücretlerde beyanname verme sınırının kıyaslamasında dikkate alınacak ücret tutarının hesaplanması nasıldır?  314
Soru 261: Yıllık Beyanname verilecek ücret gelirlerine ilişkin örnek olaylar nelerdir?  315
Soru 262: Bir işverenden ücret alan ücretlinin ikinci işverenden yönetim kurulu üyeliği nedeniyle elde ettiği ücretin (huzur hakkının) yıllık beyanname ile beyanı nasıldır?  318
Soru 263: Diğer ücretli hizmet erbaplarının vergilendirilmesi nasıldır?  319
Altıncı Bölüm
ÜCRETLİLERDE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASI
Soru 264: Ücret gelirine asgari geçim indirimi uygulamasının yasal hükümleri nedir?  321
Soru 265: Asgari geçim indiriminden yararlanacak ücretliler kimlerdir?  323
Soru 266: İşverenler tarafından hangi ücret ödemesinin asgari geçim indiriminde dikkate alınacağının ölçüsü nedir?  324
Soru 267: Sporcuların asgari geçim indiriminden yararlanması mümkün müdür?  325
Soru 268: Asgari geçim indirimi oranları nedir?  325
Soru 269: Asgari geçimin indirimi tutarının hesaplanması nasıldır?  326
Soru 270: Ücretlinin medeni durumu ve çocuk sayısına göre alacağı asgari geçim indirimi tutarı ne kadardır?  328
Soru 271: Asgari geçim indirimi asgari ücretin net tutarına dahil midir?  329
Soru 272: Bir aydan daha az süreli çalışılması durumunda AGİ oranı nasıl hesaplanır?  329
Soru 273: İşveren değiştiren ücretli eski işverenden aldığı toplam AGİ tutarını yeni işverene bildirmesi gerekir mi?  329
Soru 274: İşverenler asgari geçim indirimi tutarını hesaplarken, ücretlinin hangi tarihteki durumunu esas alacaktır?  329
Soru 275: İşverenler net ücret üzerinden sözleşme imzalattırdıkları hizmet erbabına asgari geçim indirimini nasıl ödeyeceklerdir?  330
Soru 276: Çalışana ödenen ek ders ücretine ve hastane döner sermaye ödemesine AGİ uygulanacak mıdır?  331
Soru 277: İşveren değiştiren ücretliye eski işveren tarafından ödenmeyen asgari geçim indirimi tutarını yeni işveren ödeyebilir mi?  331
Soru 278: Sistemin uygulanmasında ücretlinin medeni hali ve aile durumu neden önemlidir?  332
Soru 279: Yeni işe giren ücretli asgari geçim indiriminden yararlanmak için işverene bildirimde bulunmak zorunda mıdır?  332
Soru 280: Ücretliler Aile Durumu Bildirimini nasıl dolduracaklardır?  332
Soru 281: Ücretlinin “Aile Durumu Bildirimini” işverene zamanında vermemesi durumunda geçmiş dönemlere ilişkin AGİ’ni alabilir mi?  333
Soru 282: Asgari geçim indiriminde, aile fertlerinin, emekli maaşı olanların ve boşananların durumu nasıldır?  334
Soru 283: Her ikisi de ücretli olan eşlerin birinin ücretinden vergi kesilmiyorsa diğer eş, eşini bildirip AGİ’den yararlanabilir mi?  335
Soru 284: Asgari geçim indirimi uygulamasında eş tabirinin anlamı nedir?  335
Soru 285: Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşin mahiyeti nedir?  335
Soru 286: Emekli aylığı geliri olan eş AGİ oranı hesaplamasında dikkate alınacak mı?  336
Soru 287: Asgari geçim indirimi uygulamasında çocuk tabirinin kapsamı nedir?  336
Soru 288: Çocuklar sosyal güvenlik yönünden ücretli olmayan eşe tabi olması durumunda ücretli olan diğer eş çocuklar için AGİ’den yararlanabilir mi?  338
Soru 289: Yasal bir evlilik bağına dayanmayan çocuklardan dolayı AGİ’den yararlanmak mümkün müdür?  338
Soru 290: Sadece emekli maaşı alanların ücret geliri dışında diğer gelir unsurlarını da elde etmesi sistemden yararlanmasına engel midir?  338
Soru 291: Birden fazla işverenden ücret alan ücretliye AGİ tutarının ödenmesi nasıl yapılacaktır?  338
Soru 292: Boşanan eşlerin çocuklarının olması durumunda AGİ uygulaması nasıl olacak?  339
Soru 293: Boşanan eşlerde nafakası emekli olan baba tarafından karşılanan çocuklar için velayeti kendisinde olan ücretli anne sistemden yararlanabilir mi?  340
Soru 294: Sosyal güvenlik yönünden emekli olan veya vefat eden eşe tabi olan çocuklar için ücretli olan diğer eş sistemden yararlanabilir mi?  340
Soru 295: İşveren değişikliğinde yeni işverene ibraz edilecek bir belge var mıdır?  341
Soru 296: Doğum, askerlik, yurtdışı görev ve diğer sebepler dolayısıyla ücretsiz izine ayrılan ücretlilerde AGİ uygulaması nasıl olacaktır?  341
Soru 297: AGİ’den ücretli anne veya babası yoluyla yararlanan çocukların çalışmaya başlaması ve ücret elde etmeleri durumunda ne yapılması gerekir?  342
Soru 298: Teşvik amaçlı indirim ve istisnalarla birlikte AGİ uygulaması mümkün müdür?  342
Soru 299: İşverenler tarafından Asgari Geçim İndirimine Ait Bordronun düzenlenmesi nasıldır?  343
Soru 300: AGİ tutarının ücret bordrosunda gösterilmesi nasıldır?  343
Soru 301: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi veren işverenler tarafından yapılacak işlemler nelerdir?  344
Soru 302: Aylık ve üç aylık Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde mahsup işlemi nasıl yapılacaktır?  345
Soru 303: Ücretliye ödenmeyen AGİ tutarı mahsup edilebilir mi?  345
Soru 304: AGİ tutarının Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde tevkif yoluyla kesilen vergiler toplamından mahsubu mümkün müdür?  347
Soru 305: Ücret ödemesini aylık dönemler dışında ödeyen işveren AGİ’yi nasıl ödeyecektir?  348
Soru 306: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermek zorunda olmayan işverenlerce AGİ’de yapılacak işlemler nelerdir?  348
Soru 307: Çalışanlar AGİ hesaplamasını etkileyen değişiklikleri işverene bildirilmesinin usul ve esasları nelerdir?  348
Soru 308: Ücretlinin evlenme, boşanma, ölüm, doğum vb. durumları işverene geç bildirmesi halinde yapılacak işlemler nelerdir?  350
Soru 309: Yıl içinde işyeri ve işveren değiştiren ücretliler AGİ’den nasıl yararlanacaktır?  351
Soru 310: Emekli olduktan sonra tekrar çalışmaya başlayan ve ücret elde edenler AGİ’den yararlanabilir mi?  351
Soru 311: Ay içinde kıst dönem çalışan bir hizmet erbabının AGİ’den yararlanması mümkün müdür?  352
Soru 312: Aynı ay içinde birden fazla işveren değiştiren bir ücretliye asgari geçim indirimini hangi işveren ödeyecektir?  352
Soru 313: Net ücret üzerinden anlaşan ücretlilerde AGİ uygulaması nasıldır?  353
Soru 314: Yıllık beyanname veren ücretlilerde AGİ uygulaması nasıl uygulanacaktır?  354
Soru 315: Engellilik indiriminden yararlanan ücretlilerde asgari geçim indirimi uygulaması nasıldır?  355
Soru 316: Memur ve işçi olarak çalışan ücretlilere 15 Aralık–14 Ocak dönemi ücret ödemelerine hangi yılın engellilik indirimi ve AGİ tutarları uygulanacaktır?  355
Soru 317: Ücretlinin alacağı AGİ tutarı haczedilebilir mi?  356
Soru 318: Asgari ücretin net tutarının vergi tarifesi nedeniyle düşmemesi için sürekli ilave AGİ uygulaması ile telafisinin usul ve esasları nelerdir?  357
Soru 319: Asgari geçim indirimi ile teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnaların birlikte uygulanması nasıldır?  359
Soru 320: Tevkifata tabi olmayan ücret gelirlerinin diğer gelir unsurları ile birlikte beyan edilmesi halinde AGİ’nin mahsubu nasıl olacaktır?  359
Soru 321: Ücret gelirinin kıst dönem elde edilmesi halinde yıllık beyannamede mahsup edilecek AGİ tutarı nasıl tespit edilecektir?  359
Soru 322: Anonim şirket yönetim kurulu üyelerine ödenen huzur ücreti ile limited şirket ortaklarına ödenen aylık ücret ödemelerine AGİ uygulanacak mıdır?  360
Soru 323: Ücretlinin Aile Durumu Bildirimini vermemesi veya verdiği bildirimde eşi ve çocuklarını bildirmemesi durumunda, daha sonra bir hak iddia edebilir mi?  360
Soru 324: Birden fazla işverenden aynı anda ücret geliri elde eden ücretli bütün işverenlerden aynı anda AGİ tutarını alabilir mi?  361
Soru 325: Dava sonucuna göre işe başlatılan personele geçmiş dönemler için yapılan ücret ödemelerine AGİ uygulanır mı?  361
Soru 326: Yıl içinde işten ayrılan bir ücretli kalan AGİ tutarını eski işverenden isteyebilir mi?  362
Soru 327: Yıl içinde ücretlinin aylık maaşında veya asgari ücret tutarında meydana gelen artış AGİ tutarını artırır mı?  363
Soru 328: İşverenin AGİ tutarını sehven ücretliye ödememesi/eksik ödemesi durumunda yapılacak işlem nedir?  363
Soru 329: İşverenler AGİ’ye ait bordroyu kaç yıl muhafaza edecektir?  364
Soru 330: Yıllık beyanname veren ücretlinin haksız yere AGİ’yi mahsup etmesi halinde yapılacak işlemler nedir?  364
Soru 331: Asgari geçim indirimi uygulamasında cezai müeyyideler nelerdir?  364
Soru 332: Haksız yere AGİ’den yararlanan ücretliden bu tutarın geri alınması nasıldır?  365
Soru 333: İşverenler tarafından çalışana ödenmediği halde haksız yere Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinden mahsup edilen AGİ tutarı için cezai müeyyide nedir?  366
Soru 334: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermek zorunda olmayan işverenin yanında çalışan ücretliden fazla aldığı AGİ tutarı nasıl geri alınacaktır?  367
Soru 335: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermek zorunda olan işverenin yanında çalışan ücretliden fazla aldığı AGİ tutarı ne şekilde geri alınacaktır?  367
Yedinci Bölüm
DAR MÜKELLEFLERE ÖDENEN ÜCRETİN VERGİLENDİRİLMESİ
Soru 336: Dar mükelleflerin Türkiye’de elde ettiği ücret gelirinin tespiti nasıldır?  369
Soru 337: Dar mükellefiyette ücret gelirlerinin genel vergilendirme şekli nedir?  370
Soru 338: Dar mükellef gerçek kişilere ödenen ücretin tevkif suretiyle vergilendirilmesi nasıldır?  370
Soru 339: Dar mükellef gerçek kişinin birden fazla işverenden aynı anda ücret geliri elde etmesi halinde vergi tarifesi nasıl uygulanır?  371
Soru 340: Dar mükellef gerçek kişi tevkifatlı ücret geliri için yıllık beyanname verecek mi?  372
Soru 341: Dar mükellef gerçek kişiler tevkifatsız ücret geliri için yıllık beyanname verecek mi?  372
Soru 342: Dar mükellefler engellilik indiriminden ve asgari geçim indiriminden yararlanabilir mi?  373
Soru 343: Bir işveren bünyesinde ücretli olarak çalışan yabancı uyruklu gerçek kişilerin vergilendirilmesi nasıl olur?  373
Sekizinci Bölüm
ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI YÖNÜNDEN ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
Soru 344: Çifte vergileme nedir ve çifte vergilemeyi önleme anlaşmalarının amacı nedir?  375
Soru 345: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının ücret gelirlerinin vergilendirilmesindeki önemi nedir?  376
Soru 346: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının kapsamına kimler girmektedir?  377
Soru 347: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında yer alan genel tanımlar nelerdir?  377
Soru 348: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında mukimlik nasıl belirlenmektedir?  378
Soru 349: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında serbest meslek faaliyetinden elde edilen gelirler nasıl vergilendirilmektedir?  378
Soru 350: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında ücret gelirleri nasıl vergilendirilmektedir?  379
Soru 351: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarındaki ücretin vergilendirilmesine ilişkin hükümler her ülke için farklı mıdır?  379
Soru 352: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında emekli maaşları nasıl vergilendirilmektedir?  380
Soru 353: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında kamu görevi dolayısıyla elde edilen ücret ve emekli maaşlarının vergilendirilmesi nasıldır?  380
Soru 354: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında öğretmen ve öğrenciler nasıl vergilendirilmektedir?  381
Soru 355: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında çifte vergilendirmenin önlenmesi nasıl sağlanmaktadır?  381
Soru 356: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında diplomatlar ve konsolosluk memurlarının durumu nasıldır?  382
Soru 357: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?  382
Soru 358: Almanya’da mukim firma tarafından Türkiye’de görevlendirilen personele ödenen ücretlerin vergilendirilmesi nasıldır?  382
Soru 359: Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında yapılan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına göre ücret gelirlerinin vergilendirilmesi nasıldır?  386
Dokuzuncu Bölüm
TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA II) ÇERÇEVE ANLAŞMASI KAPSAMINDA ÖDENEN ÜCRET ÖDEMELERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
Soru 360: Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) nedir?  389
Soru 361: Türkiye–Avrupa Birliği arasında mali yardımlara ilişkin kaç adet çerçeve anlaşması imzalanmıştır?  390
Soru 362: IPA II Çerçeve Anlaşması nedir?  391
Soru 363: 1 Sıra No.lu Türkiye–Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğinin amacı ve kapsamı nedir?  392
Soru 364: IPA II Çerçeve Anlaşmasında vergi istisnalarına ilişkin genel kural nedir?  392
Soru 365: 6647 Sayılı Kanunla Onaylanan IPA II Çerçeve Anlaşmasında yabancı çalışanların vergilendirilmesi nasıldır?  393
Soru 366: IPA II Anlaşmasına göre T.C. Vatandaşı olan/olmayan ve Türkiye’de ikamet eden/etmeyen gerçek kişilere ödenen ücret ödemelerinin vergilendirilmesi nasıldır?  393
Soru 367: Avrupa Birliği organlarıyla yapılan anlaşmalar hakkında Gelir Vergisi Kanununda yer alan düzenleme nedir?  394
Soru 368: Bir işveren bünyesinde ücret elde eden kişiye Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında yapılan ikinci ödemede tevkifat nasıl yapılacaktır?  395
Soru 369: Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında görevlendirilen kamu personeline yapılan ücret ödemelerinin vergilendirilmesi ve belge düzeni nasıldır?  395
Soru 370: IPA II Çerçeve Anlaşması kapsamında projede görevli üniversite öğretim üyesine yapılan ücret ödemeleri ve harcırah ödemelerinin vergilendirilmesi nasıldır?  399
Soru 371: IPA II Projesinde görev yapan yabancı uyruklu kişilere yapılan ücret ödemelerinde gelir vergisi ve damga vergisi istisnası uygulanacak mı?  401
Onuncu Bölüm
İŞVERENLERİN ÜCRET ÖDEMELERİNDEKİ SORUMLULUĞU
Soru 372: İşverenler tarafından hizmet erbabına yapılan ücret ödemelerinin kayıt altına alınmasında bilinmesi gereken ortak hükümler nelerdir?  405
Soru 373: Ücret ödemelerinde verginin hesaplanması nasıldır?  407
Soru 374: İşverenlerin hizmet erbabına yaptığı ücret ödemeleri üzerinden vergi keserken sorumluluğu nedir?  408
Soru 375: İşverenler ücret ödemelerinde tevkif yoluyla kesintiyi ne şekilde yapmaktadır?  408
Soru 376: İşverenlerin çalışanların ücretlerini banka kanalıyla ödemedeki sorumluluğu nedir?  409
Soru 377: İşveren tarafından personele sağlanan ayni yardımların değerlemesi ve gelir vergisi tevkifatının yapılması nasıl olacaktır?  410
Soru 378: 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre kimler ücret bordrosu düzenlemek zorundadır?  412
Soru 379: Ücret bordrosunda yer alacak gelir vergisi nasıl hesaplanmaktadır?  413
Soru 380: Avans ödemelerinde ücret bordrosu düzenlenmesi gerekir mi?  415
Soru 381: Hizmet erbabına ödenen yurtiçi ve yurtdışı harcırahların ticari, zirai ve mesleki kazancın tespitinde, genel gider beyanında ücret olarak gider yazılabilir mi?  415
Soru 382: İşverenler tarafından işyerinde veya işyerinin müştemilatında, hizmet erbabına yemek vermek suretiyle sağlanan menfaatler nasıl gider yazılabilir?  418
Soru 383: Huzur hakkından dolayı ödenen vergiyi ödemeyi yapan işveren karşılarsa sağlanan bu menfaat nasıl gider yazılacaktır?  420
Soru 384: İşverenler tarafından 15–31 Aralık/15 Aralık–14 Ocak dönemi ücret ödemesinde bordro düzenlenmesinin önemi nedir?  422
Soru 385: Nakdi ve ayni ücret ödemesinde damga vergisi kesintisi hangi oranda yapılır?  423
Soru 386: Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinde belirtilen ve gelir vergisinden istisna edilen ücretler damga vergisinden istisna mıdır?  424
Soru 387: İşverenler kendi çalışanına ödediği burs ödemesi için damga vergisi kesintisi yapacak mı?  425
Soru 388: İşçilere ödenen aile yardımı, çocuk yardımı, yemek yardımı, yakacak yardımı, sorumluluk zammı, ikramiye gibi ödemelerden damga vergisi kesintisi yapılacak mı?  425
Soru 389: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasında ücret gizliliği nasıl sağlanmıştır?  426
Soru 390: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin vergilendirme dönemleri ve verileceği vergi dairesi neresidir?  428
Soru 391: Mükellef işyerinde ücretsiz çalışan eşi için tevkifat yapacak mı?  431
Soru 392: Çalıştırılan personele ücret ödemesi yapılmaması durumunda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilecek midir?  431
Soru 393: Net ücret ödemesinde gelir vergisi tevkifatının yapılması ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyanı nasıldır?  434
Soru 394: İşverenler tarafından Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edilecek gelir vergisi tevkifatı hangi ücret üzerinden hesaplanacaktır?  435
Soru 395: Ücret ödemelerinin muhasebeleştirilmesi nasıldır?  435
Soru 396: Personele verilen ayınların giderleştirilmesi nasıldır?  436
Soru 397: Ayni ücret ödemelerinde ticari kazanç yönünden giderleştirme nasıldır?  437
Soru 398: Ramazan paketlerinin ücret olarak vergilendirilmesi nasıldır?  438
Soru 399: Hizmet erbabına civar lokantalarda veya yemek verme hizmeti sağlayan kuruluşlarda yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatin gider yazılması nasıldır?  439
Soru 400: İşverenler tarafından ödenen tahsil ve tatbikat ödemelerinin gider yazılması mümkün müdür?  439
Soru 401: İş akdi feshedilen işçiye ödenecek olan kıdem ve ihbar tazminatları hangi dönemde gider yazılacaktır?  440
Soru 402: İhbar tazminatı, ayrımcılık tazminatı, işe başlatmama tazminatı, işçinin çalışmadığı süre için ödenen ücret, ücret fark alacakları ile yasal faiz ve yargılama giderlerinin gider yazılması mümkün müdür?  442
Soru 403: İşverenler tarafından işe başlatmama tazminatının gider yazılması nasıldır?  443
Soru 404: Şirket ortağı olan müdürün çocuğunun yurt dışı eğitimi için ödenecek burs ödemesi gider yazılabilir mi?  444
Soru 405: Yönetim, denetim veya tasfiye kurulu üyeliklerinden dolayı kişilerin ödedikleri vergiyi ilgili kuruluşlar karşılayabilir mi?  445
Soru 406: Kayıtdışı işçi çalıştıran işverenler nereye şikayet edilecektir?  448
Soru 407: İşveren tarafından ücreti zamanında ödenmeyen veya eksik ödenen işçinin kanuni hakları nelerdir?  449
Soru 408: İşveren tarafından gerçek maaşın bordroda gösterilmemesi halinde işçiler nereye şikayet edeceklerdir?  450
Soru 409: Çalışana aylık olarak ödenmesi gereken asgari geçim indirimini ödemeyen işveren nereye şikayet edilecektir?  451
Soru 410: İşveren tarafından sigortasız çalıştırılan işçiler nereye şikayette bulunacaktır?  453
Soru 411: Çalışanlar işverenleri ile yaşadıkları ihtilaflar için nereye dava açacaklardır?  453
Soru 412: İş Kanununa göre açılan işe iade davalarında arabulucuya başvuru şartı var mıdır?  454
Onbirinci Bölüm
KORONAVİRÜS SALGINININ İŞVEREN VE ÇALIŞANLARA ETKİSİ
Soru 413: Koronavirüs döneminde devlete ve işverenlere yönelik makroekonomik önlemler neler olabilir?  455
Soru 414: İşyerlerinde Koronavirüse (Covid–19) karşı alınması gereken önlemler nelerdir?  456
Soru 415: Kısa çalışma ve işçilere kısa çalışma ödeneği verilmesinin usul ve esasları nelerdir?  458
Soru 416: Kısa çalışma ödeneğinden gelir vergisi kesintisi yapılacak mı?  465
Soru 417: Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında ödenen bin lira kimleri kapsıyor?  466
Soru 418: Koronavirüs kapsamında 2020 yılı asgari ücret desteği nedir?  466
Soru 419: Koronavirüs sürecinde işçi ve işverenlerin iş hukukundan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri nelerdir?  468
Soru 420: Koronavirüs sürecinde alınan vergisel önlemler nelerdir?  469
Soru 421: Koronavirüs sebebiyle ödenmeyen SGK primleri gider yazılabilir mi?  474
Soru 422: Koronavirüs veya başka nedenlerle faaliyetine geçici ara veren işverenler işçileri ücretsiz izne zorlayabilir mi?  475
Soru 423: İşsizlik ödeneği nedir ve vergi kesintisine tabi midir?  476
Soru 424: Ücretsiz izne çıkarılan işçilere İşsizlik Sigortası Fonundan ödenen nakdi ücret desteği ödemesinin usul ve esasları nelerdir?  477
Soru 425: İşten çıkarmaların 3 ay süre ile yasaklanmasına ilişkin İş Kanunu’na eklenen hüküm nedir?  479
Soru 426: İş sağlığı ve güvenliği açısından Koronavirüs sürecinde çalışma hayatında işveren ve işçilerin yükümlülükleri nelerdir?  481
Soru 427: Kısa çalışma ödeneğinin ödenme sürecinde işverenlerin sorumlulukları nelerdir?  482
Soru 428: İşveren Covid–19 tedbirlerini almazsa işçi çalışmaktan kaçınabilir mi?  483
Soru 429: İşin durdurulduğu işyerini izinsiz çalıştıran işverene hapis cezası verilebilir mi?  484
Soru 430: Covid 19 tedbirlerine uymayan işçi işten atılabilir mi?  484
Soru 431: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından işverene Kovid–19 tavsiyeleri nelerdir?  484
Soru 432: Koronavirüs döneminde vergisel konularda OECD Vergi İdareleri Forumu’nun önerileri nelerdir?  485
Soru 433: COVID–19 nedeniyle başlatılan yardım kampanyasına yapılan bağışlar vergi matrahından indirim yapılabilir mi?  487
Kaynaklar  491
Yazarın Özgeçmişi  495