Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Şirketler İçin Hukuki ve Mali Rehberi

Şirketler İçin Hukuki ve Mali Rehberi

SMMM Zekai Özcan


Baskı Tarihi: Mart 2016
Sayfa Sayısı: 406
Fiyatı: 55,50 TL
İndirimli Fiyatı:54,50 TL (Kdv Dahil)
SİTEMİZDE GÜNCELLEME YAPILMAKTADIR!
(Şu an için sitemizden sipariş alınamamaktadır.)
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb

Şirketler İçin Hukuki Ve Mali Rehberi Kitabı; Smmm Zekai Özcanın bugüne kadar çok sayıda şirketin kuruluş, tasfiye, birleşme ve bölünmesini bizzat gerçekleştiren,uygulamalar esnasında karşılaştığı sorunlardan ve yaşadığı mesleki tecrübelerinden oluşmaktadır. Yeni şirket kuracak olanlara olduğu kadar, mevcut şirket yöneticilerine de hitap etmekte Şirketler İçin Hukuki Ve Mali Rehberi Kitabı konun ilgilileri için faydalı bir kitaptır. Şirketler İçin Hukuki Ve Mali Rehberi Kitabı; 6335 Sayılı kanunla Getirilen Değişikliklere Uygun, Şirket Kuruluşları ve Gerekli Belgeler, Ana Sözleşme Değişiklikleri Ve Gerekli Belgeler, Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme Ve Tasfiye İşlemleri, Şirket Açılışlarında Vergi Dairesi İşlemleri, İş değişikliklerinin Bildirilmesi, İşyeri Açılışlarının Sgk’ya Bildirilmesi içeriklerinin kapsamlı olarak ele alınmasından oluşmaktadır.

Eser; yazarın mesleği gereği bugüne kadar çok sayıda şirketin kuruluş, tasfiye, birleşme ve bölünmesini bizzat gerçekleştiren, uygulamalar esnasında karşılaştığı sorunlardan ve yaşadığı mesleki tecrübelerinden oluşmaktadır. Kitap, yeni TTK’ya göre gerçek kişi işletmesi ve sermaye şirketlerinin kuruluşundan tasfiyesine kadar geçen süreçleri örnek belgelerle birlikte basit ve sade bir dille anlatılmıştır.

Kitapta, ticaret sicil işlemlerinin yanı sıra, şirketlerin gerek kuruluşları aşamasında ve gerekse de faaliyet değişiklikleri başta olmak üzere vergi dairesine bildirilmek zorunda olan tüm aşamalar yine örnek belgeler eşliğinde anlatılmıştır. Bununla birlikte işletmelerin Sosyal Güvenlik Kurumlarına ilk başvuru aşamalarına da yer verilmiştir.

Kitap, yeni şirket kuracak olanlara olduğu kadar, mevcut şirket yöneticilerine de hitap etmektedir.

- 6335 SayılıKanunla Getirilen Değişikliklere Uygun
- Şirket Kuruluşlarıve Gerekli Belgeler
- Ana Sözleşme Değişiklikleri ve Gerekli Belgeler
- Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme ve Tasfiye İşlemleri
- Şirket Açılışlarında Vergi Dairesi İşlemleri
- İşDeğişikliklerinin Bildirilmesi
- İşyeri Açılışlarının SGK’ya Bildirilmesi
.
.

ÖNSÖZ

1956 yılından günümüze ticari hayatı tanzim eden 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu işlevini tamamladı. 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 01.07.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Aslında Eski Türk Ticaret Kanunu işlevini çok önceleri tamamlamış olsa bile günümüze kadar hayatiyetini devam ettirmişti.

Yeni Türk Ticaret Kanunu, ticari hayatımıza çok önemli yenilikler getirmesinin yanı sıra önemli değişiklikleri de içinde barındırıyor. Getirilen yeniliklerin hatırı sayılır bir bölümü 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte yürürlüğe girmeden kaldırılmış oldu. Yeni Türk

Ticaret Kanununu gerçekten “yeni”yapan unsurlar belki de kaldırılan hükümlerdi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, şirketlerin kuruluş, ana sözleşme değişiklikleri, birleşme, bölünme, tür değiştirme ve tasfiyesi ile ilgili işlemlerde de kayda değer yenilikleri içinde barındırmaktadır. Bununla birlikte bağımsız denetim, internet sitesi açma ve TMS/TFRS’nin uygulanacak olması da yine başlı başına önemli yenilikler olarak karşımızda durmaktadır.

Şirketlerin kuruluş ve ana sözleşme değişikliklerinde, ticaret sicil müdürlüklerince talep edilecek belgelerde önemli değişiklikler oldu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve 27.01.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan

Ticaret Sicili Yönetmeliği bu boşluğu doldurmada önemli bir işlev yüklenecektir.

Bu kitap, uygulayıcılara özellikle ticaret sicili işlemleri konusunda yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe yeni girmiş olması gerek uygulama birliği sağlanmasında ve gerekse de ortaya çıkan sorunların çabuk ve kalıcı olarak ortadan kaldırılmasında bir takım sıkıntıları doğuracaktır. Ortaya çıkması muhtemel bu tür sorunların zamanla aşılacak olması da kuşkusuzdur. Teorinin pratiğe dökülmesi her zaman kolay olmamaktadır. Ancak çok kısa bir sürede teori ile pratiğin ortak bir paydada buluşacağı tabii dir.

Bu kitabın oluşumunda büyük katkıları bulunan Bülent ÖZTÜRK’e, yayına hazırlanmasında yardımcı olan İlhan EROĞLU’na şükranlarımı sunuyorum.

Ayrıca fedakârlıkları ile bana destek olan sevgili eşime de teşekkürü borç bilirim.

Zekâi ÖZCAN

.
.

İÇİNDEKİLER

Önsöz ………………………………………………………………………………………………………………….. 5
Birinci Bölüm
TİCARET SİCİL
1. TİCARET SİCİL ………………………………………………………………………………………………… 19
1.1. Genel Olarak TicaretSicili ve Yönetimi …………………………………………………………………. 19
1.1.1. Ticaret Sicilinin Kuruluşu ………………………………………………………………………………………… 19
1.1.2. Ticaret Sicilinin Yönetimi ………………………………………………………………………………………… 19
1.1.3. Ticaret Sicilde Tescilin Şartları………………………………………………………………………………… 20
1.1.4. Ticaret Sicilde Tutulacak Defterler ……………………………………………………………………………. 21
1.1.5. Tescil İsteminde Süre …………………………………………………………………………………………….. 22
1.1.6. Ticaret Sicil Müdürünün Görevleri ……………………………………………………………………………. 22
1.1.7. Tescile İtiraz ………………………………………………………………………………………………………….23
1.1.8. Tescil ve İlanın Sonuçları………………………………………………………………………………………… 24
İkinci Bölüm
GERÇEK KİŞİ(TEK KİŞİ) İŞLETMESİ
1. TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE GERÇEK KİŞİ İŞLETMESİNİN TESCİL
İŞLEMLERİ……………………………………………………………………………………………………… 25
1.1. Gerçek Kişi İşletmesi İle İlgili Genel Bilgiler …………………………………………………………… 25
1.1.1. Tacir ……………………………………………………………………………………………………………………. 25
1.1.2. Esnaf …………………………………………………………………………………………………………………… 27
1.1.3. Tacir İle Esnaf Arasındaki Farklılığın Tespitinin Önemi …………………………………………………. 28
1.1.4. Ticaret Unvanı………………………………………………………………………………………………………. 28
1.1.5. Gerçek Kişi İşletmesinin Türk Ticaret Kanununa Göre Defter Tutması…………………………….. 29
1.1.6. Defterlerin Saklanması……………………………………………………………………………………………. 32
1.2. Gerçek Kişi İşletmelerinin Kayıt ve Diğer İşlemlerinin Ticaret Siciline Tescili ……………. 34
1.2.1. Gerçek Kişi Tacirin Ticaret Siciline Kaydı…………………………………………………………………… 34
1.2.2. Gerçek Kişi Tacirin Unvan Değişikliği ………………………………………………………………………… 36
1.2.3. Gerçek Kişi Tacirin Adres Değişikliği…………………………………………………………………………. 36
1.2.4. Gerçek Kişi Tacirin Şube Açılışı……………………………………………………………………………….. 37
1.2.5. Gerçek Kişi İşletmesinin Başka Bir Şahsa Devri ………………………………………………………….. 38
1.2.6. Gerçek Kişi İşletmesinin Ticaretin Terki Nedeniyle Kapatılması…………………………………….. 38
1.2.7. Gerçek Kişi İşletmesinin Vefat Nedeniyle Kapatılması…………………………………………………. 39
8  Şirketler İçin Hukuki ve Mali Rehber
2. VERGİKANUNLARI ÇERÇEVESİNDE GERÇEK KİŞİTACİRİN VERGİ
MÜKELLEFİYETİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERİ………………………………………………………………. 40
2.1. Gerçek Kişi Tacirin Vergi Mükellefiyeti …………………………………………………………………. 40
2.1.1. Gerçek Kişi Tacirin Mükellefiyetinin Başlaması…………………………………………………………… 40
2.1.2. Mükellefiyetin Vergi Dairesine Bildirilmesi ………………………………………………………………….41
2.1.3. Vergi Levhası İşlemleri ……………………………………………………………………………………………. 42
2.1.4. Ödeme Kaydedici Cihazla (Yazar Kasa) İlgili İşlemler ……………………………………………………. 43
2.1.4.1. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımı………………………………………………………….. 44
2.1.5. Mükellefiyette Meydana Gelen Değişikliklerin Bildirilmesi ……………………………………………. 44
2.1.5.1. Adres Değişikliklerinin Bildirilmesi ……………………………………………………………………….. 44
2.1.5.2. İşi Bırakmanın Bildirilmesi ………………………………………………………………………………….. 45
2.1.5.2.1. Mükellefiyetin Ölümle Sona Ermesi ……………………………………………………………….. 45
2.1.5.2.2. Mükellefiyetin Vergi Dairesi Tarafından Re’sen Sona Erdirilmesi ………………………… 46
2.1.6. Merkez İle Aynı İl Sınırları İçinde Açılan Şubelerin Bildirilmesi Sorunu ……………………………. 46
2.1.7. Ölüm Halinde Mirasçıların Beyanname Verme Yükümlülükleri ………………………………………. 47
2.1.8. İşi Bırakma Durumunda BeyannameVerme Süreleri …………………………………………………… 48
2.1.9. İşi Bırakan Mükelleflerin YapmasıGereken İşlemler …………………………………………………….. 48
2.1.10. Gelir Vergisi Mükelleflerinin TutacaklarıDefterler ve Defter Tutma Usulü ……………………… 48
2.1.10.1. İşletme Defterinin Tutulması……………………………………………………………………………… 49
2.1.10.2. Defter Kayıtlarına İlişkin BazıKurallar ………………………………………………………………….. 50
2.1.10.3. Defterlere Kayıt Zamanı……………………………………………………………………………………. 50
2.1.10.4. Vergi Usul Kanununa Göre Tasdiki Zorunlu Olan Defterler ve Tasdik Zamanı……………… 50
Üçüncü Bölüm
KOLLEKTİF VE ADİKOMANDİT ŞİRKETLER
1. TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE KOLLEKTİF VE ADİKOMANDİT
ŞİRKETLER ……………………………………………………………………………………………………… 53
1.1. Kollektif Şirketler Hakkında Genel Bilgiler …………………………………………………………….. 53
1.1.1. Genel Hatlarıyla Kollektif Şirketler …………………………………………………………………………….. 53
1.1.2. Kollektif Şirket Sözleşmesi ………………………………………………………………………………………. 53
1.1.3. Ortaklar Arasındaki İlişki …………………………………………………………………………………………. 54
1.1.4. Ortağın Denetim Hakkı……………………………………………………………………………………………. 55
1.1.5. Oy Hakkıve Karar Alınması…………………………………………………………………………………….. 55
1.1.6. Şirket Finansal Tablolarının Hazırlaması…………………………………………………………………….. 56
1.1.7. Ortağın Şirketten Talep Edebileceği Menfaatler ………………………………………………………….. 56
1.1.8. Kollektif Şirketin Temsili …………………………………………………………………………………………. 57
1.2. Adi Komandit Şirketler Hakkında Genel Bilgiler ……………………………………………………… 57
1.2.1. Genel Hatlarıyla Adi Komandit Şirketler …………………………………………………………………….. 57
1.2.2. Adi Komandit Şirket Sözleşmesi ………………………………………………………………………………. 58
1.2.3. Adi Komandit Şirketin Yönetimi ……………………………………………………………………………….. 59
1.2.4. Adi Komandit Şirketin Denetimi ……………………………………………………………………………….. 59
İçindekiler  9
1.2.5. Hesap Dönemi Sonunda Kâr ve Zarar Paylaşımı…………………………………………………………. 60
1.2.6. Ortaklığın Devri ……………………………………………………………………………………………………… 60
1.2.7. Adi Komandit Şirketin Temsili ………………………………………………………………………………….. 61
1.2.8. Komanditer Ortağın Sorumluluğu ……………………………………………………………………………… 61
1.2.9. Adi Komandit Şirketin İflası……………………………………………………………………………………… 61
1.2.10. Adi Komandit Şirketin Sona Ermesi ………………………………………………………………………… 62
2. KOLLEKTİF VE ADİKOMANDİT ŞİRKETİN KURULUŞVE DİĞER İŞLEMLERİNİN
TİCARET SİCİLDE TESCİLİ………………………………………………………………………………… 62
2.1. Kollektif Şirketin Ticaret Siciline KuruluşKaydı………………………………………………………. 62
2.2. Kollektif Şirketin Unvan Değişikliği……………………………………………………………………….. 64
2.3. Kollektif Şirketin Şube Açılışı……………………………………………………………………………….. 64
2.4. Kollektif Şirkette Hisse Devri ……………………………………………………………………………….. 65
2.5. Kollektif Şirketlerde Birleşme ve Birleşmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili …………. 66
2.5.1. Kollektif Şirketlerde Birleşme …………………………………………………………………………………… 66
2.5.2. Kollektif Şirketlerde Birleşmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili ………………………………….. 70
2.6. Kollektif Şirketlerde Tür Değiştirme ve Tür Değiştirmenin Ticaret Sicil Gazetesinde
Tescili ………………………………………………………………………………………………………………… 72
2.6.1. Kollektif Şirketlerde Tür Değiştirme …………………………………………………………………………… 72
2.6.1.1. Kollektif Şirketin Limited Şirket Olarak Tür Değiştirmesi Halinde Kuruluşve Sermaye
Maddelerinin Yeni Hali ……………………………………………………………………………………….. 74
2.6.2. Kollektif Şirketlerde Tür Değiştirmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili …………………………. 75
2.7. Kollektif Şirketlerin Sona Ermesi, Tasfiyesi ve Tasfiyenin Tescili …………………………….. 76
2.7.1. Kollektif Şirketin Sona Ermesi ………………………………………………………………………………….. 76
2.7.2. Kollektif Şirket Ortağının Ölümü ……………………………………………………………………………….. 78
2.7.3. Kollektif Şirket Ortağının İflas Etmesi ………………………………………………………………………… 78
2.7.4. Kollektif Şirketin Tasfiyesi ……………………………………………………………………………………….. 79
2.7.5. Kollektif Şirketin Feshi ve Tasfiyesinin Ticaret Sicilinde Tescili ……………………………………… 80
2.7.6. Kollektif Şirketin Tasfiye Sonunun Tescili ………………………………………………………………….. 81
3. VERGİKANUNLARI ÇERÇEVESİNDE KOLLEKTİF ŞİRKETİN VE ADİKOMANDİT
ŞİRKETİN VERGİMÜKELLEFİYETİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER ……………………………………….. 81
3.1. Kollektif Şirketlerin Vergi Mükellefiyetleri …………………………………………………………….. 81
3.1.1. Kollektif Şirketlerin Vergilendirilmesi …………………………………………………………………………. 81
3.1.2. Kollektif Şirketin Vergi Dairesine Bildirilmesi ………………………………………………………………. 82
3.1.3. Mükellefiyette Meydana Gelen Değişikliklerin Vergi Dairesine Bildirilmesi ……………………… 84
3.1.4. İşi BırakmayıBildirme …………………………………………………………………………………………….. 84
3.1.4.1. İşi Bırakma Durumunda Beyanname Verme Süreleri……………………………………………….. 84
3.1.4.2. İşi Bırakan Mükelleflerin YapmasıGereken İşlemler ………………………………………………… 85
3.1.5. Kollektif Şirketlerin TutacaklarıDefterler ve Defter Tutma Usulü ……………………………………. 85
3.1.6. Kollektif Şirketlerin Gayrimenkul SatışKazancı İstisnasından ve Katma Değer Vergisi
İstisnasından Faydalanması…………………………………………………………………………………….. 86
3.1.7. Kollektif Şirket Ortağının Ölümü Halinde Vergilendirme ………………………………………………… 87
10  Şirketler İçin Hukuki ve Mali Rehber
3.2. Adi Komandit Şirketlerin Vergilendirilmesi …………………………………………………………….. 88
3.2.1. Adi Komandit Şirketin Mükellefiyet Kaydı………………………………………………………………….. 88
3.2.2. Adi Komandit Şirketin Vergi Dairesine Bildirilmesi ………………………………………………………. 88
3.2.3. Mükellefiyette Meydana Gelen Değişikliklerin Vergi Dairesine Bildirilmesi ……………………… 90
3.2.4. İşi BırakmayıBildirme …………………………………………………………………………………………….. 90
3.2.4.1. İşi Bırakma Durumunda Beyanname Verme Süreleri……………………………………………….. 91
3.2.4.2. İşi Bırakan Mükelleflerin YapmasıGereken İşlemler ………………………………………………… 91
3.2.5. Adi Komandit Şirketlerin TutacaklarıDefterler ve Defter Tutma Usulü ……………………………. 92
Dördüncü Bölüm
SERMAYESİPAYLARA BÖLÜNMÜŞKOMANDİT ŞİRKETLER
1. TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE SERMAYESİPAYLARA BÖLÜNMÜŞ
KOMANDİT ŞİRKET …………………………………………………………………………………………. 93
1.1. Sermayesi Paylara BölünmüşKomandit Şirketler Hakkında Genel Bilgiler ………………… 93
1.1.1. Genel Olarak Sermayesi Paylara BölünmüşKomandit Şirket ………………………………………… 93
1.1.2. Esas Sözleşme ………………………………………………………………………………………………………. 93
1.1.3. Kurucular ve KuruluşHükümleri ……………………………………………………………………………….. 94
1.1.4. Şirketin Yönetimi …………………………………………………………………………………………………… 95
1.2. Sermayesi Paylara BölünmüşKomandit Şirketin Kuruluşve Diğer İşlemlerinin
Ticaret Sicilde Tescili …………………………………………………………………………………………… 96
1.2.1. Sermayesi Paylara BölünmüşKomandit Şirketin Ticaret Sicilde KuruluşTescili ………………. 96
1.2.1.1. Sermayesi Paylara BölünmüşKomandit Şirket Kuruluşunun Ticaret Sicilde Tescili ……… 99
1.2.2. Sermayesi Paylara BölünmüşKomandit Şirketin Unvan Değişikliği ……………………………… 101
1.2.3. Sermayesi Paylara BölünmüşKomandit Şirketlerde Şube Açılışı…………………………………. 101
1.2.4. Sermayesi Paylara BölünmüşKomandit Şirketlerde Birleşme ve Birleşmenin Ticaret
Sicil Gazetesinde Tescili ………………………………………………………………………………………..102
1.2.4.1. Sermayesi Paylara BölünmüşKomandit Şirketlerde Birleşme …………………………………. 102
1.2.4.2. Sermayesi Paylara BölünmüşKomandit Şirketlerde Birleşmenin Ticaret Sicil
Gazetesinde Tescili ………………………………………………………………………………………….. 104
1.2.5. Sermayesi Paylara BölünmüşKomandit Şirketlerde Bölünme ve Bölünmenin Ticaret
Sicil Gazetesinde Tescili ………………………………………………………………………………………..106
1.2.5.1. Sermayesi Paylara BölünmüşKomandit Şirketlerde Bölünme …………………………………. 106
1.2.5.2. Bölünme Sözleşmesi Bölünme Planıve Bölünme Raporu ………………………………………. 107
1.2.5.3. Sermayesi Paylara BölünmüşKomandit Şirketlerde Bölünmenin Ticaret Sicil
Gazetesinde Tescili ………………………………………………………………………………………….. 109
1.2.6. Sermayesi Paylara BölünmüşKomandit Şirketlerde Tür Değiştirme ve Tür
Değiştirmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili …………………………………………………………. 111
1.2.6.1. Sermayesi Paylara BölünmüşKomandit Şirketlerde Tür Değiştirme ………………………… 111
1.2.6.2. Sermayesi Paylara BölünmüşKomandit Şirketlerde Tür Değiştirmenin Ticaret Sicil
Gazetesinde Tescili ………………………………………………………………………………………….. 114
1.2.7. Sermayesi Paylara BölünmüşKomandit Şirketin Sona Erme ve Tasfiyesi ve Tasfiyenin
Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili …………………………………………………………………………….. 114
1.2.7.1. Sermayesi Paylara BölünmüşKomandit Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi ………………. 114
İçindekiler  11
1.2.7.2. Tasfiye Memurunun Atanmasıve Görevleri …………………………………………………………. 116
1.2.7.3. Tasfiye Memurunun Görevden Alınması……………………………………………………………… 116
1.2.7.4. Tasfiye Memurlarının Görevleri ………………………………………………………………………….. 117
1.2.7.5. Tasfiyeden Dönüş……………………………………………………………………………………………. 119
1.2.7.6. Sermayesi Paylara bölünmüşKomandit Şirketin Tasfiyesinin Ticaret Sicilde Tescili …… 120
1.2.7.6.1. Tasfiyeye Giriş…………………………………………………………………………………………. 120
1.2.7.6.2. Tasfiye Sonu ……………………………………………………………………………………………. 120
1.2.7.6.3. Tasfiyeden Dönülmesi ……………………………………………………………………………….. 121
2. VERGİMEVZUATI ÇERÇEVESİNDE SERMAYESİPAYLARA BÖLÜNMÜŞ
KOMANDİT ŞİRKETİN VERGİMÜKELLEFİYETİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER ……………………. 121
2.1. Sermayesi Paylara BölünmüşKomandit Şirketlerin Vergilendirilmesi ……………………… 121
2.1.1. Sermayesi Paylara BölünmüşKomandit Şirketin Mükellefiyet İşlemleri ………………………… 121
2.1.2. İşe Başlamanın Vergi Dairesine Bildirilmesi ……………………………………………………………… 122
2.1.3. Vergi LevhasıBulundurma Mecburiyeti …………………………………………………………………… 123
2.1.4. Ödeme Kaydedici Cihaz İle İlgili İşlemler ………………………………………………………………….. 123
2.1.4.1. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımı………………………………………………………… 124
2.1.5. Mükellefiyette Meydana Gelen Değişikliklerin Vergi Dairesine Bildirilmesi ……………………. 124
2.1.5.1. Adres Değişikliğini Bildirmek …………………………………………………………………………….. 125
2.1.5.2. İşDeğişikliklerinin Bildirilmesi……………………………………………………………………………. 125
2.1.5.3. İşi BırakmayıBildirme ………………………………………………………………………………………. 125
2.1.6. Tasfiye, Birleşme ve Bölünme Halinde Mükellefiyetin Sona Ermesi ……………………………… 126
2.1.6.1. Tasfiye …………………………………………………………………………………………………………… 126
2.1.6.2. Birleşme ………………………………………………………………………………………………………… 127
2.1.6.3. Bölünme ………………………………………………………………………………………………………… 128
2.1.7. İşi Bırakan Mükelleflerin YapmasıGereken İşlemler …………………………………………………… 128
2.1.8. Sermayesi Paylara BölünmüşKomandit Şirketlerin TutacaklarıDefterler ve Defter
Tutma Usulü ……………………………………………………………………………………………………….. 128
Beşinci Bölüm
ANONİM ŞİRKET
1. TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE ANONİM ŞİRKETLER ………………………… 131
1.1. Anonim Şirketler Hakkında Genel Bilgiler ……………………………………………………………. 131
1.1.1. Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirket Tanımı…………………………………………………………. 131
1.1.2. Sermaye Tutarı……………………………………………………………………………………………………. 131
1.1.3. Anonim Şirketlerin Kuruluşu ………………………………………………………………………………….. 133
1.1.3.1. KuruluşBelgeleri ……………………………………………………………………………………………… 133
1.1.3.2. Kurucular ……………………………………………………………………………………………………….. 134
1.1.3.3. Kurucular Beyanı…………………………………………………………………………………………….. 135
1.1.4. Esas sözleşmede BulunmasıGereken Bilgiler …………………………………………………………… 137
1.1.4.1. Esas Sözleşmenin 6102 SayılıTürk Ticaret Kanunu ile Uyumlu Hale Getirilmesi ………… 138
1.1.4.2. Anonim Şirket Esas Sözleşme Örneği …………………………………………………………………. 142
1.1.4.3. Ana Sözleşme Meşgale (Konu-Amaç) Örnekleri ……………………………………………………. 145
12  Şirketler İçin Hukuki ve Mali Rehber
1.1.6. Anonim Şirketin Feshi İçin Dava Açılması……………………………………………………………….. 163
1.1.7. Anonim Şirketin Tescil ve İlanı………………………………………………………………………………. 164
1.1.8. Yönetim Kurulu ……………………………………………………………………………………………………. 165
1.1.8.1. Yönetim Kurulunun Görevleri ………………………………………………………………………………167
1.1.8.2. Yönetim Kurulu Toplantıları……………………………………………………………………………….. 169
1.1.8.3. Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yönetim Kurulu Toplantısı………………………….. 170
1.1.8.4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yakınlarının Şirketle İşYapmasıve Şirkete
Borçlanmaları………………………………………………………………………………………………….. 171
1.1.8.5. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ………………………………………………………………….. 171
1.1.8.5.1. Örnek Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ………………………………………………….. 175
1.1.9. Anonim Şirketlerin Denetimi ………………………………………………………………………………….. 181
1.1.9.1. Genel Olarak Denetim ………………………………………………………………………………………. 181
1.1.9.2. Denetçinin Seçimi ve Görevden Alınması……………………………………………………………. 186
1.1.9.3. Denetçi Olabilecekler ……………………………………………………………………………………….. 188
1.1.9.4. Denetim Raporu ………………………………………………………………………………………………. 190
1.1.10. Genel Kurul ……………………………………………………………………………………………………….. 191
1.1.10.1. Genel Kurulun Görevleri ………………………………………………………………………………….. 191
1.1.10.2. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması…………………………………………………………………. 191
1.1.10.3. Genel Kurulun ToplantıÇağrı Şekli ……………………………………………………………………. 193
1.1.10.4. Çağrısız Genel Kurul ……………………………………………………………………………………….. 193
1.1.10.5. Hazır Bulunanlar Listesi (Hazırun Cetveli) …………………………………………………………… 193
1.1.10.6. Bakanlık Temsilcisinin (Hükümet Komiseri) Genel Kurula Katılması……………………….. 194
1.1.10.7. Genel Kurul ToplantıNisabı……………………………………………………………………………… 195
1.1.10.8. Esas Sözleşme Değişikliklerinde Karar Nisabı…………………………………………………….. 196
1.1.10.9. Genel Kurul Kararlarının İptali …………………………………………………………………………… 198
1.1.10.10. Genel Kurul Kararlarının Geçersiz Sayılması……………………………………………………… 199
1.1.10.11. Anonim şirketlerde Elektronik Ortamda Genel Kurul Yapılması…………………………….. 199
1.1.11. Özel Denetim İsteme Hakkı………………………………………………………………………………….. 201
1.1.12. Anonim Şirket Ortaklarının Şirkete Borçlanmaları……………………………………………………. 203
1.2. Anonim Şirketlerin Kuruluşve Diğer İşlemlerinin Ticaret Sicil Müdürlüğünde Tescil
Edilmesi ……………………………………………………………………………………………………………. 205
1.2.1. Kuruluşu Bakanlık İznine Tabi Olmayan Anonim Şirketlerin KuruluşTescili ……………………. 205
1.2.2. Bakanlık İznine Tabi Olan Anonim Şirketlerin KuruluşTescili ………………………………………. 209
1.2.3. Tek PaylıAnonim Şirket Bildirimi ……………………………………………………………………………. 212
1.2.4. Anonim Şirketlerde Adres Değişikliğinin Tescili ………………………………………………………… 213
1.2.5. Şube Açılışı………………………………………………………………………………………………………… 213
1.2.6. Şube Kapanışı……………………………………………………………………………………………………… 214
1.2.7. Anonim Şirketlerde Genel Kurul İşlemlerinin Ticaret Sicilde Tescili ………………………………. 214
1.2.8. Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımıve Sermaye Artırımının Ticaret Sicil Tescili ………….. 215
1.2.8.1. Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı…………………………………………………………………. 215
1.2.8.2. Sermaye Artırımının Ticaret Sicilde Tescili ………………………………………………………….. 217
1.2.9. Anonim Şirketlerde Pay (Hisse) Senetleri ………………………………………………………………… 220
1.2.10. Anonim Şirketlerde Sermaye Azaltılmasıve Ticaret Sicilde Tescili …………………………….. 221
1.2.10.1. Anonim Şirketlerde Sermaye Azaltılması…………………………………………………………… 221
İçindekiler  13
1.2.10.2. Sermaye Azaltılmasının Ticaret Sicilde Tescil Edilmesi ………………………………………… 224
1.2.11. Anonim Şirketlerde Birleşme ve Birleşmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili …………….. 225
1.2.11.1. Anonim Şirketlerde Birleşme …………………………………………………………………………… 225
1.2.11.2. Anonim Şirketlerde Birleşmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili ………………………….. 227
1.2.12. Anonim Şirketlerde Bölünme ve Bölünmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili …………….. 230
1.2.12.1. Anonim Şirketlerde Bölünme …………………………………………………………………………… 230
1.2.12.2. Bölünme Sözleşmesi, Bölünme Planıve Bölünme Raporu ……………………………………. 232
1.2.12.3. Anonim Şirketlerde Bölünmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili ………………………….. 233
1.2.13. Anonim Şirketlerde Tür Değiştirme ve Tür Değiştirmenin Ticaret Sicil Gazetesinde
Tescili ………………………………………………………………………………………………………………… 239
1.2.13.1. Anonim Şirketlerde Tür Değiştirme …………………………………………………………………… 239
1.2.13.1.1. Anonim Şirketlerin Limited Şirket Olarak Tür Değiştirmesi Halinde Kuruluşve
Sermaye Maddeleri ……………………………………………………………………………………….. 241
1.2.13.2. Anonim Şirketlerde Tür Değiştirmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili ………………….. 242
1.2.14. Yönetim Kurulu Üyesinin İstifasıve Yerine Yeni Üye Atanması………………………………….. 244
1.2.15. Anonim Şirketlerde Sona Erme, Tasfiye ve Tasfiyenin Ticaret Sicilde Tescili ………………. 244
1.2.15.1. Anonim Şirketlerin Sona Ermesi ………………………………………………………………………. 244
1.2.15.2. Anonim Şirketlerde Tasfiye ……………………………………………………………………………… 246
1.2.15.3. Anonim Şirketlerde Tasfiye İşleri ……………………………………………………………………… 247
1.2.15.4. Anonim Şirketlerin Tasfiyeden Dönmesi ……………………………………………………………. 249
1.2.15.5. Anonim Şirketlerde Usulüne Uyulmadan Tasfiye ………………………………………………… 250
1.2.15.6. Anonim Şirketlerde Tasfiyenin Ticaret Sicilde Tescili …………………………………………… 254
1.2.15.6.1. Tasfiyeye Girişin Tescili …………………………………………………………………………… 254
1.2.15.6.2. Tasfiye Sonunun Tescili …………………………………………………………………………… 254
1.2.15.6.3. Tasfiyeden Dönülmenin Tescili ………………………………………………………………….. 255
2. VERGİMEVZUATI ÇERÇEVESİNDE ANONİM ŞİRKETİN VERGİMÜKELLEFİYETİ
İLE İLGİLİ İŞLEMLER ………………………………………………………………………………………. 255
2.1. Anonim Şirketin Vergi MevzuatıÇerçevesinde Mükellefiyet İşlemleri …………………….. 255
2.1.1. Anonim Şirketlerin Vergilendirilmesi ……………………………………………………………………….. 255
2.1.2. İşe Başlamanın Vergi Dairesine Bildirilmesi ……………………………………………………………… 256
2.1.2.1. Şube veya İrtibat Bürosu Açmanın Vergilendirmeye Etkisi …………………………………….. 257
2.1.3. Vergi LevhasıBulundurma Mecburiyeti …………………………………………………………………… 257
2.1.4. Ödeme Kaydedici Cihaz İle İlgili İşlemler ………………………………………………………………….. 258
2.1.4.1. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımı………………………………………………………… 259
2.1.5. Mükellefiyette Meydana Gelen Değişikliklerin Vergi Dairesine Bildirilmesi ……………………. 259
2.1.5.1. Adres Değişikliğini Bildirmek …………………………………………………………………………….. 259
2.1.5.2. İşDeğişikliklerinin Bildirilmesi……………………………………………………………………………. 260
2.1.6. İşi BırakmayıBildirme …………………………………………………………………………………………… 260
2.1.7.1. Tasfiye, Birleşme ve Bölünme Halinde Mükellefiyetin Sona Ermesi …………………………. 261
2.1.7.1.1. Tasfiye ……………………………………………………………………………………………………. 261
2.1.7.1.2. Birleşme ………………………………………………………………………………………………….. 262
2.1.7.1.3. Bölünme …………………………………………………………………………………………………. 262
2.1.8. İşi Bırakan Mükelleflerin YapmasıGereken İşlemler …………………………………………………… 262
2.1.9. Anonim Şirketlerin TutacaklarıDefterler ve Defter Tutma Usulü ………………………………….. 263
14  Şirketler İçin Hukuki ve Mali Rehber
AltıncıBölüm
LİMİTED ŞİRKET
1. TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE LİMİTED ŞİRKETLER …………………………. 265
1.1. Limited Şirketler Hakkında Genel Bilgiler …………………………………………………………….. 265
1.1.1. Türk Ticaret Kanununda Limited Şirket Tanımı………………………………………………………….. 265
1.1.2. Limited Şirketlerde Ortak Sayısı……………………………………………………………………………… 265
1.1.3. Şirket Sözleşmesi ………………………………………………………………………………………………… 266
1.1.3.1. Şirket Sözleşmesinin 6102 SayılıTürk Ticaret Kanunu İle Uyumlu Hale Getirilmesi ……. 268
1.1.3.2. Limited Şirket Ana Sözleşme Örneği …………………………………………………………………… 270
1.1.4. Sermaye …………………………………………………………………………………………………………….. 273
1.1.5. Limited Şirketin Kuruluşu ………………………………………………………………………………………. 274
1.1.5.1. KuruluşBelgeleri ……………………………………………………………………………………………… 274
1.1.5.2. Kurucular Beyanı…………………………………………………………………………………………….. 276
1.1.6. Esas Sermaye Payı………………………………………………………………………………………………. 277
1.1.6.1. Esas Sermaye Paylarının Geçiş Şekilleri ……………………………………………………………… 277
1.1.6.2. Esas Sermaye PayıGeçişDeğerinin Tespit Edilmesi …………………………………………….. 278
1.1.7. Limited Şirketlerde Genel Kurul ………………………………………………………………………………. 279
1.1.7.1. Genel Kurulun Kanundan Doğan Devredilemez Yetkileri …………………………………………. 280
1.1.7.2. Genel Kurulun Şirket Sözleşmesinden Doğan Devredilemez Yetkileri ……………………….. 281
1.1.7.3. Genel Kurul Karar Nisapları……………………………………………………………………………….. 281
1.1.7.4. Genel Kurul Kararlarının Butlanıve İptali ……………………………………………………………… 283
1.1.7.5. Genel Kurul Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılması………………………………………. 284
1.1.8. Şirket Müdürü……………………………………………………………………………………………………… 284
1.1.8.1. Şirket Müdürlerinin Görevleri …………………………………………………………………………….. 285
1.1.8.2. Müdürlerin Temsil Yetkisi ve Bu Yetkinin Sınırlandırılması……………………………………… 286
1.1.8.3. Müdür veya Müdürlerin Görevden Alınması…………………………………………………………. 287
1.1.8.4. Limited Şirketlerde Elektronik Ortamda Müdürler Kurulu Toplantısı………………………….. 287
1.1.8.5. Yıllık Faaliyet Raporu ……………………………………………………………………………………….. 288
1.1.9. Limited Şirketlerin Sona Ermesi ……………………………………………………………………………… 288
1.1.10. Ortakların Şirketten Çıkma Hakkı………………………………………………………………………….. 289
1.1.11. Ortakların Şirketten Çıkarılması……………………………………………………………………………. 290
1.1.12. Ayrılma Akçesi ………………………………………………………………………………………………….. 290
1.1.13. Limited Şirket Ortaklarının Şirkete BorçlanmalarıYasaklanmıştır ……………………………….. 291
1.2. Limited Şirketlerin Kuruluşve Diğer İşlemlerinin Ticaret Sicil Müdürlüğünde Tescil
Edilmesi ……………………………………………………………………………………………………………. 291
1.2.1. Limited Şirketlerin KuruluşTescili …………………………………………………………………………… 291
1.2.2. Adres Değişikliği ………………………………………………………………………………………………….. 294
1.2.3. Şube Açılışı………………………………………………………………………………………………………… 294
1.2.4. Şube Kapanışı……………………………………………………………………………………………………… 295
1.2.5. Limited Şirketlerde Genel Kurul İşlemlerinin Ticaret Sicilde Tescili ………………………………. 295
1.2.6. Limited Şirketlerde Sermaye Artırımıve Sermaye Artırımının Ticaret Sicil Tescili ………….. 296
1.2.6.1. Limited Şirketlerde Sermaye Artırımı………………………………………………………………….. 296
İçindekiler  15
1.2.6.2. Sermaye Artırımının Ticaret Sicilde Tescili ………………………………………………………….. 297
1.2.7. Limited Şirketlerde Esas Sermaye Payının (Hisse) Devrinin Tescil ve İlanı……………………. 298
1.2.7.1. Limited Şirketlerde Esas Sermaye Payı(Hisse Senetleri) ……………………………………….. 298
1.2.7.2. Limited Şirketlerde Pay Devrinin Tescili ………………………………………………………………. 300
1.2.8. Limited Şirketlerde Müdür Ataması………………………………………………………………………… 300
1.2.9. Müdür İstifası……………………………………………………………………………………………………… 301
1.2.10. Limited Şirketlerde Sermaye Azaltılmasıve Ticaret Sicilde Tescili …………………………….. 301
1.2.10.1. Limited Şirketlerde Sermaye Azaltılması……………………………………………………………. 301
1.2.10.2. Sermaye Azaltılmasının Ticaret Sicilde Tescil Edilmesi ………………………………………… 304
1.2.11. Limited Şirketlerde Birleşme ve Birleşmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili ……………… 305
1.2.11.1. Limited Şirketlerde Birleşme ……………………………………………………………………………. 305
1.2.11.2. Limited Şirketlerde Birleşmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili…………………………… 307
1.2.12. Limited Şirketlerde Bölünme ve Bölünmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili ……………… 310
1.2.12.1. Limited Şirketlerde Bölünme ……………………………………………………………………………. 310
1.2.12.2. Bölünme Sözleşmesi Bölünme Planıve Bölünme Raporu …………………………………….. 311
1.2.12.3. Limited Şirketlerde Bölünmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili ……………………………. 313
1.2.13. Limited Şirketlerde Tür Değiştirme ve Tür Değiştirmenin Ticaret Sicil Gazetesinde
Tescili ………………………………………………………………………………………………………………… 318
1.2.13.1. Limited Şirketlerde Tür Değiştirme …………………………………………………………………… 318
1.2.13.1.1. Limited Şirketlerin Anonim Şirket Olarak Tür Değiştirmesi Halinde Kuruluşve
Sermaye Maddeleri ……………………………………………………………………………………….. 320
1.2.13.2. Limited Şirketlerde Tür Değiştirmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili ………………….. 321
1.2.14. Limited Şirketlerde Sona Erme, Tasfiye ve Tasfiyenin Ticaret Sicilde Tescili ……………….. 323
1.2.14.1. Limited Şirketlerin Sona Ermesi ……………………………………………………………………….. 323
1.2.14.2. Limited Şirketlerde Tasfiye ……………………………………………………………………………… 324
1.2.14.3. Limited Şirketlerde Tasfiye İşleri ………………………………………………………………………. 325
1.2.14.4. Limited Şirketlerin Tasfiyeden Dönmesi …………………………………………………………….. 328
1.2.14.5. Limited Şirketlerde Tasfiyenin Ticaret Sicilde Tescili …………………………………………… 328
1.2.14.5.1. Tasfiyeye Girişin Tescili …………………………………………………………………………… 328
1.2.14.5.2. Tasfiye Sonunun Tescili …………………………………………………………………………… 329
1.2.14.5.3. Tasfiyeden Dönmenin Tescili ……………………………………………………………………. 329
2. VERGİMEVZUATI ÇERÇEVESİNDE LİMİTED ŞİRKETİN VERGİMÜKELLEFİYETİ İLE
İLGİLİ İŞLEMLER ……………………………………………………………………………………………. 330
2.1. Limited Şirketin Vergi MevzuatıÇerçevesinde Mükellefiyet İşlemleri …………………….. 330
2.1.1. Limited Şirketlerin Vergilendirilmesi ……………………………………………………………………….. 330
2.1.2. İşe Başlamanın Vergi Dairesine Bildirilmesi ……………………………………………………………… 330
2.1.3. Vergi LevhasıBulundurma Mecburiyeti …………………………………………………………………… 331
2.1.4. Ödeme Kaydedici Cihaz İle İlgili İşlemler ………………………………………………………………….. 332
2.1.4.1. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımı………………………………………………………… 332
2.1.5. Mükellefiyette Meydana Gelen Değişikliklerin Vergi Dairesine Bildirilmesi ……………………. 332
2.1.5.1. Adres Değişikliğini Bildirmek …………………………………………………………………………….. 333
2.1.5.2. İşDeğişikliklerinin Bildirilmesi……………………………………………………………………………. 333
2.1.6. İşi BırakmayıBildirme …………………………………………………………………………………………… 333
2.1.6.1. Tasfiye, Birleşme ve Bölünme Halinde Mükellefiyetin Sona Ermesi …………………………. 334
16  Şirketler İçin Hukuki ve Mali Rehber
2.1.6.1.1. Tasfiye ……………………………………………………………………………………………………. 334
2.1.6.1.2. Birleşme ………………………………………………………………………………………………….. 336
2.1.6.1.3. Bölünme …………………………………………………………………………………………………. 336
2.1.7. İşi Bırakan Mükelleflerin YapmasıGereken İşlemler …………………………………………………… 336
2.1.8. Limited Şirketlerin TutacaklarıDefterler ve Defter Tutma Usulü …………………………………… 337
Yedinci Bölüm
SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SGK İŞLEMLERİ
1. SERMAYE ŞİRKETLERİNİN SGK MÜKELLEFİYETLERİVE İŞYERİAÇILIŞI …………….. 339
1.1. Sermaye Şirketlerinin SGK Mükellefiyetleri …………………………………………………………. 339
1.1.1. Sermaye Şirketlerinin SGK İşyeri Açılışı…………………………………………………………………… 339
1.1.2. Çalışanların SGK’ya Bildirilmesi ……………………………………………………………………………… 340
1.1.3. Aylık Hizmet Bildirgesi ………………………………………………………………………………………….. 341
1.1.4. Eksik Gün Bildirimi ……………………………………………………………………………………………….. 342
1.1.5. İşkur’a Verilecek Aylık İşGücü Çizelgesi ………………………………………………………………….. 343
Sekizinci Bölüm
KOOPERATİFLER
1. KOOPERATİFLER KANUNU ÇERÇEVESİNDE KOOPERATİFLER ……………………………. 345
1.1. Kooperatifler Hakkında Genel Bilgiler ………………………………………………………………….. 345
1.1.1. Kooperatifler Kanununda Kooperatifin Tanımı…………………………………………………………… 345
1.1.2. Unvan ………………………………………………………………………………………………………………… 345
1.1.3. Ana Sözleşme ……………………………………………………………………………………………………… 345
1.1.4. Kuruluşve Ortaklık Yapısı……………………………………………………………………………………… 346
1.1.5. Ortaklıktan Çıkma ………………………………………………………………………………………………… 347
1.1.6. Ortaklıktan Çıkarılma ……………………………………………………………………………………………. 348
1.1.7. Ortağın Ölümü ve Ortaklığın Devri …………………………………………………………………………… 348
1.1.8. Kooperatiflerde Karar Nisabı………………………………………………………………………………….. 349
1.1.9. Genel Kurul …………………………………………………………………………………………………………. 349
1.1.9.1. Genel Kurul Toplantıları…………………………………………………………………………………….. 349
1.1.9.2. Genel Kurul Toplantılarına Çağrı…………………………………………………………………………. 350
1.1.9.3. Genel Kurulun Gündemi ……………………………………………………………………………………. 350
1.1.9.4. Genel Kurulda Oy Hakkı……………………………………………………………………………………. 351
1.1.9.5. Genel Kurulda Karar Nisabı……………………………………………………………………………….. 351
1.1.10. Yönetim Kurulu ………………………………………………………………………………………………….. 351
1.1.10.1. Yönetim Kurulu Üyelik Şartları…………………………………………………………………………. 352
1.1.10.2. Kooperatifin Temsili ……………………………………………………………………………………….. 352
1.1.10.3. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması…………………………………………………………………….. 353
1.1.11. Kooperatiflerin Dağılması…………………………………………………………………………………….. 353
İçindekiler  17
1.2. Kooperatiflerin Kuruluşve Diğer İşlemlerinin Ticaret Sicil Müdürlüğünde Tescil
Edilmesi ……………………………………………………………………………………………………………. 354
1.2.1. Kooperatiflerin KuruluşTescili ………………………………………………………………………………… 354
1.2.2. Kooperatiflerin Ana Sözleşme Değişikliklerinin Tescili ………………………………………………… 355
1.2.3. Kooperatiflerde Genel Kurulun Tescili ……………………………………………………………………….355
1.2.4. Kooperatiflerde Birleşme ve Birleşmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili …………………….. 356
1.2.4.1. Kooperatiflerde Birleşme …………………………………………………………………………………… 356
1.2.4.2. Kooperatiflerin Birleşmesinin Ticaret sicil Gazetesinde Tescili ………………………………… 357
1.2.5. Kooperatiflerde Bölünme ve Bölünmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili …………………….. 361
1.2.5.1. Kooperatiflerde Bölünme…………………………………………………………………………………… 361
1.2.5.2. Bölünmenin Ticaret Sicilde Tescili ……………………………………………………………………… 362
1.2.6. Kooperatiflerde Tür Değiştirme ve Tür Değiştirmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili ……. 366
1.2.6.1. Kooperatiflerde Tür Değiştirme ………………………………………………………………………….. 366
1.2.6.2. Kooperatiflerde Tür Değiştirmenin Tescili ……………………………………………………………. 368
1.2.7. Kooperatiflerin Tasfiyesi ve Tasfiye İşlemlerinin Tescili ……………………………………………… 369
1.2.7.1. Kooperatiflerin Tasfiyesi …………………………………………………………………………………… 369
1.2.7.2. Kooperatiflerde Tasfiyenin Ticaret Sicilde Tescili ………………………………………………….. 371
1.2.7.2.1. Tasfiyeye Giriş İşlemlerinin Tescili ………………………………………………………………. 371
1.2.7.2.2. Tasfiye Sonu İşlemlerinin Tescili …………………………………………………………………. 371
2. VERGİMEVZUATI ÇERÇEVESİNDE KOOPERATİFLERİN VERGİMÜKELLEFİYETİ
İLE İLGİLİ İŞLEMLER ………………………………………………………………………………………. 372
2.1. Kooperatiflerin Vergi MevzuatıÇerçevesinde Mükellefiyet İşlemleri ………………………. 372
2.1.1. Kooperatiflerin Vergilendirilmesi …………………………………………………………………………….. 372
2.1.2. Kooperatiflerin Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu ………………………………………….. 373
2.1.3. Kooperatifler Kanunundan Kaynaklanan Vergi İstisnaları…………………………………………….. 373
2.1.4. Kooperatiflerde Vergi LevhasıKullanılması……………………………………………………………….. 374
2.1.5. Kooperatiflerin Vergi Dairesine Bildirilmesi ………………………………………………………………. 375
2.1.6. Kooperatiflerin TutacaklarıDefterler ………………………………………………………………………. 376
3. KOOPERATİFLERİN SGK MÜKELLEFİYETLERİVE İŞYERİAÇILIŞI ………………………… 377
3.1. Kooperatiflerin SGK Mükellefiyetleri …………………………………………………………………… 377
3.1.1. Kooperatiflerin SGK İşyeri Açılışıve Çalışanların Bildirilmesi……………………………………….. 377
Dokuzuncu Bölüm
YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN
TÜRKİYE’DE ŞUBE AÇMASI
1. YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TÜRKİYE’DE ŞUBE AÇMASI ……………………… 379
1.1. Türk Ticaret Kanunu Kapsamında YabancıSermayeli Şirketlerin Türkiye Şubeleri …… 379
1.1.1. YabancıSermayeli Şirketlerin Türkiye Şubelerinin Unvanı………………………………………….. 379
1.1.2. YabancıSermayeli Şirketlerin Yükümlülükleri …………………………………………………………… 379
1.2. Merkezi Yurt Dışında Bulunan YabancıSermayeli Şirketlerin Türkiye’de Açacakları
Şubenin Tescili ………………………………………………………………………………………………….. 379
18  Şirketler İçin Hukuki ve Mali Rehber
1.3. Merkezi Yurt Dışında Bulunan Şirketin Türkiye’deki Şubesinin Tasfiyeye Girişi ……….. 381
1.4. Merkezi Yurt Dışında Bulunan Şirketin Türkiye’deki Şubesinin Tasfiye Sonunun
Tescili ………………………………………………………………………………………………………………. 382
2. YURT DIŞINDA KURULU YABANCI FİRMALARIN TÜRKİYE’DEKİ ŞUBELERİNİN
VERGİKANUNLARI KARŞISINDAKİDURUMU ………………………………………………….. 382
2.1. Yurt Dışında Kurulu YabancıFirmaların Türkiye’deki Şubelerinin Vergi Kanunları
Karşısındaki Durumu ………………………………………………………………………………………….. 382
2.1.1. YabancıFirmaların Türkiye’deki Şubelerinin Kurumlar Vergisi Karşısındaki Durumu ………… 382
2.1.2. YabancıFirma Tarafından Türkiye’de İrtibat Bürosu AçılmasıHalinde Vergilendirme ………. 383
EKLER ……………………………………………………………………………………………………………… 385
Kaynakça …………………………………………………………………………………………………………. 419
Kavramlar Dizini ………………………………………………………………………………………………..421