Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Muhasebe Meslek Mevzuatı

Muhasebe Meslek Mevzuatı

Doç.Dr. Rıdvan Bayırlı


Baskı Tarihi: Mart 2016
Sayfa Sayısı: 787
Fiyatı: 47,50 TL
İndirimli Fiyatı:47 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb

ÖNSÖZ

3568 Sayılı “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu”, 01.06.1989 tarihinde kabul edilmiş ve 13.06.1989 tarihinde 20194 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5786 Sayılı “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun adı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu” olarak değiştirilmiştir. Başka bir ifade ile 2008 yılında yapılan değişiklik ile kanun metninden, “Serbest Muhasebecilik** ve “Serbest Muhasebeci” ibareleri çıkarılmıştır.

Yasa’nın yürürlüğe girdiği tarihten önce “serbest muhasebeci” unvanım almış olanlar ile serbest muhasebecilik stajına devam edenlere, “serbest muhasebeci mali müşavir”liğe geçiş hakkı tanındı. Bu kişiler, TÜRMOB tarafından verilen mesleki uyum eğitimini tamamladıkları tarihten itibaren beş yıl içinde yapılacak özel serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarına beş defa girebildiler. Bu sınavlarda başarılı olanlar, serbest muhasebeci mali müşavir unvanını almaya hak kazandılar.

Söz konusu sınavlarda başarılı olamayanlar veya sınava katılmayanlar ise sadece “serbest muhasebeci” unvanı ile çalışabilecek, ancak “serbest muhasebeci mali müşavir” unvanını kullanamayacaklar ve yetkileri sınırlı olacaktır. Bu kapsamda, halen belli meslek lisesi mezunlan ile ön lisans mezunlarının smavsız olarak kazandıktan “serbest muhasebeci” unvanı kaldırılmakta mevcut olanlann ise müktesep haklan korunarak smavla bir üst unvana geçme hakkı tanınmaktadır.

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun uygulanmasına ilişkin olarak çalışmalar yapmak ve tereddütleri gidermek görevi, 16.05.2005 tarihli ve 25817 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve

Görevleri Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi ile Gelir İdaresi Başkanlığına verilmiştir.

3568 sayılı Kanun uygulamaları konusunda çeşitli konularda bugüne kadar yayımlanmış ve yürürlükte olan “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğleri’*, “Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğler” ile “1 Sıra No.lu Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Bildirimlerinin ve Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüklerinin Elektronik Ortamda Yerine Getirilmesi Hakkında Genel Tebliğ”in gözden geçirilerek bütünleştirilmesi ve 3568 sayılı Kanun uygulamaları konusunda tereddüt hâsıl olan ve Başkanlığa intikal eden olaylarla ilgili uygulama birliğinin sağlanması açısından Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tek bir uygulama genel tebliği taslağı hazırlanmıştır. Tebliğ taslağına https:// www.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Mecburi meslek kararlarına ise TÜRMOB’un web adresinden ulaşılabilir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve İlgili Mevzuat 01.01.2016 tarihine kadar olan tüm değişiklikler işlenerek (terlenmiş, gerek görülen yerlerde dipnotlarda ve gri tonlamalı kutucuklar içinde ek bilgilendirme açıklamaları yapılmış ve örnekler verilmiştir. Ayrıca staja giriş sınavlarına hazırlanan aday meslek mensuplan düşünülerek test sorulan eklenmiştir. Eser bu haliyle YMM sınavlarına hazırlananlara da hitap etmektedir.

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ…………………………………………………………………………………………………….. 1

t BÖLÜM

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU  ……………….   5

BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL  HÜKÜMLER ……………………….. 5

İKİNCİ BÖLÜM: SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI……………….    24

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ …………. 33

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER ODA VE BİRLİK ORGANLARININ SEÇİM ESASLARI………………..  40

TEST SORULARI I……………………………………………………………………………….       59

TEST SORULARI II……………………………………………………………………………….     71

TEST SORULARI III…………………………………………………………………………………. 81

 

2. BÖLÜM

YÖNETMELİKLER

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK……………………………………………………………………….. 93

BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ VE KAVRAMLAR………………………….. 93

İKİNCİ BÖLÜM: MESLEK MENSUPLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI……………………95

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER İLE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN YAPACAKLARI DENETİMLERLE İLGİLİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI   ——- 113

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: RUHSAT ALAN MESLEK MENSUPLARININ HAK VE ÖDEVLERİ…………….. 121

BEŞİNCİ BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER………………… 122

TEST SORULARI I…………………………… 124

SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ÜCRETLERİNİN ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK…………………………. 139

BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER………………………………………. 139

İKİNCİ BÖLÜM: ÜCRET TARİFESİ…………………………………………….. 140

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: MUHASEBECİLİK VE MÜŞAVİRLİK ÜCRETİ………………… 142

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER………………………………. 145

TEST SORULARI I………………………………………………………………………… 147

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TASDİK EDECEKLERİ BELGELER, TASDİK KONULARI, TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK……………..151

TEST SORULARI I………………………………………………………………………… 165

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ……………………….. 173

BÎRİNCÎ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER……………………………………………. 173

İKİNCİ BÖLÜM: DİSİPLİN CEZALARI…………………………….. ……………… 174

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DİSİPLİN KOVUŞTURMASI………………………………… 184

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: SON HÜKÜMLER…………….. .’………………………… 192

TEST SORULARI I…………………………………..195

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ VE KAVRAMLAR………………………………………. 207

İKİNCİ BÖLÜM: ODAYA İLİŞKİN ESASLAR   ……………………………… 209

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ODANIN İÇ YÖNETİMİ……………………………………….224

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MESLEK MENSUPLARINA İLİŞKİN ESASLAR………………………….. 228

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ……………………. 239

BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ VE KAVRAMLAR………………………………… 239

İKİNCİ BÖLÜM: ODAYA İLİŞKİN ESASLAR…………………………………    240

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ODANIN İÇ YÖNETİMİ……………………………………256

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MESLEK MENSUPLARINA İLİŞKİN ESASLAR………………………… 259

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ …………………………….. 271

BİRİNCİ KISIM: AMAÇ VE KAVRAMLAR………………………………………. 271

İKİNCİ KISIM: BİRLİĞE İLİŞKİN ESASLAR……………………………………. 272

ÜÇÜNCÜ KISIM……………………………………………………………………………. 275

BİRİNCİ BÖLÜM: BİRLİK GENEL KURULU……………………………………. 275

İKİNCİ BÖLÜM: YÖNETİM KURULU……………………………………………… 278

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: BİRLİK DİSİPLİN KURULU……………………………….. 283

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: BİRLİK DENETLEME KURULU…………… 284

DÖRDÜNCÜ KISIM: BİRLİK ORGANLARININ SEÇİM ESASLARI……………………………………… 285

BEŞİNCİ KISIM: DİĞER ESASLAR………………………………………… 289

ALTINCI KISIM: BİRLİĞİN İÇ YÖNETİMİ  ……………………………. 290

YEDİNCİ KISIM: SON HÜKÜMLER……. ……………………………….. 293

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI İLE TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ ORGANLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK……………………………295

BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR …………… 295

İKİNCİ BÖLÜM: BİRLİK VE ODALARIN DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR………… 296

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME………………………..300

SERBEST MUHASEBECİLİK SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GEREĞİNCE YAPILACAK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK……………….301

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI ÜYE AİDATLARI İLE BİRLİK PAYLARININ TESPİTİNE AİT YÖNETMELİK…………………………. 309

BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ VE KAVRAMLAR……………………….. 309

İKİNCİ BÖLÜM: ÜYE AİDATLARI ÇEŞİTLERİ VE UYGULAMALARI ………………………..311

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: AİDAT TESBİT ŞEKLİ VE ASGARİ AZAMİ NİSBETLERİ…………….. 312

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ÖDEME ZAMANLARI……………………… 313

BEŞİNCİ BÖLÜM: SON HÜKÜMLER………………………………….. 315

 

SERBEST MUHASEBECİ VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN KAŞE KULLANMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK………………… 317

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR İLE MESLEK MENSUPLARININ BİLDİRİM MECBURİYETİ HAKKINDA YÖNETMELİK………………………………..   321

BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER…………………………………………. 321

İKİNCİ BÖLÜM: KAYIT DÜZENİ…………….. I………………………….. 323

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: BELGE DÜZENİ……………………….. 324

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: EMANET PARA MAKBUZU……………………………324

BEŞİNCİ BÖLÜM: RAPORLAMA SİSTEMİ……………………………………    325

ALTINCI BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER………………………….. 326

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK………………..329

BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR…………………….329

İKİNCİ BÖLÜM: ETİK KOMİTESİ VE SON HÜKÜMLER…………………………….331

EK 1: SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER…………………….. 333

BİRİNCİ KISIM: TÜM MESLEK MENSUPLARININ UYACAKLARI TEMEL ETİK İLKELERİ……………………………….334

BİRİNCİ BÖLÜM: İLKELERİN GENEL UYGULANIŞ BİÇİMİ…………… 334

İKİNCİ BÖLÜM: DÜRÜSTLÜK………………………………………………………. 337

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: TARAFSIZLIK…………………………………………………. 337

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MESLEKİ YETERLİLİK VE ÖZEN………………… 338

BEŞİNCİ BÖLÜM: GİZLİLİK…………………………………………………………. 338

ALTINCI BÖLÜM: MESLEKİ DAVRANIŞ………………………………………. 340

İKİNCİ KISIM:BAĞIMSIZ ÇALIŞAN MESLEK MENSUPLARININ UYACAKLARI ETİK İLKELER…………………………………………………… 341

BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ……………………………………………………………….. 341

İKİNCİ BÖLÜM: MESLEKİ ATAMALAR……………………………………….. 346

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ÇIKAR ÇATIŞMALARI………………………….. 348

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: İKİNCİL GÖRÜŞLER…………………………………. 349

BEŞİNCİ BÖLÜM: ÜCRETLER VE DİĞER GELİRLER………….350

ALTINCI BÖLÜM: MESLEKİ HİZMETLERİN PAZARLANMASI……. 351

YEDİNCİ BÖLÜM: HEDİYELER VE AĞIRLAMA……………….. 352

SEKİZİNCİ BÖLÜM: MÜŞTERİ VARLIKLARININ MUHAFAZASI…………… 352

DOKUZUNCU BÖLÜM: TÜM HİZMETLERDE TARAFSIZLIK…………………………… 353

ONUNCU BÖLÜM: GÜVENCE SAĞLAMA AMAÇLI SÖZLEŞMELER,BAĞIMSIZLIK VE SÖZLEŞME DÖNEMİ……….. 354

ÜÇÜNCÜ KISIM: BAĞIMLI ÇALIŞAN MESLEK MENSUPLARININ UYACAKLARI ETİK İLKELER………………….. 357

BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ, TEHDİT VE ÖNLEMLER…………………….. 357

İKİNCİ BÖLÜM: POTANSİYEL ÇIKARLAR………………………………. 360

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: BİLGİNİN HAZIRLANMASI VE RAPORLANMASI …………………………….361

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: YETERLİ UZMANLIK BİLGİSİ İLE HAREKET ETME  …………………………….. 362

BEŞİNCİ BÖLÜM: FİNANSAL ÇIKARLAR…………………………………… 363

ALTINCI BÖLÜM: TEŞVİKLER………………………………………………….. 364

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ……………………………………………………….. 367

BİRİNCİ KISIM: HAKSIZ REKABET…………………………………….367

BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR…………………..367

İKİNCİ BÖLÜM: HAKSIZ REKABET SAYILAN HALLER……………………………369

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: HAK, YETKİ VE SORUMLULUKLAR……………… 372

İKİNCİ KISIM: REKLAM KURALLARI……………………………………….   373

ÜÇÜNCÜ KISIM: HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU……………………………378

DÖRDÜNCÜ KISIM: ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER…………………….. 380

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJ YÖNETMELİĞİ………………….. 381

BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER……………………………381

İKİNCİ BÖLÜM: STAJA İLİŞKİN ESASLAR  ……………………………….. 383

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: STAJLA İLGİLİ İŞLEMLER…………………………….. 387

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ADAY MESLEK MENSUPLARI İLE İLGİLİ İŞLEMLER……………………….. 390

BEŞİNCİ BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER……………………….. 393

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK GEÇİCİ KURULU İLE DEĞERLENDİRME VE SINAV KOMİSYONLARININ KURULMASI VE ÇALIŞMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ………………..395

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ……………………………………. 397

BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER……………………………………….. 397

İKİNCİ BÖLÜM: SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR………………………… 398

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER……………………………………. 404

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: SON HÜKÜMLER……………………………………… 405

 

3. BÖLÜM

GENEL TEBLİĞLER

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU TEBLİĞİ, SIRA NO: 1……… 409

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ,

SIRA NO: 2……………….. 421

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALI MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ,

SIRA NO: 3   …………. 429

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALÎ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALÎ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ,

SIRA NO: 4………………. 437

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ,

SIRA NO: 5 …………………….439

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ,

SIRA NO: 6……………………………455

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ,

SIRA NO: 7……………………………      467

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ,

SIRA NO: 8…………………………………     479

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ,

SIRA NO: 9…………………………………….. 491

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ,

SIRA NO: 10 …………………………… 499

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ,

SIRA NO: 11…………….. 511

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ,

SIRA NO: 12………„… 517

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ,

SIRA NO: 13……………………….525

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ,

SIRA NO: 14…………………….529

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ,

SIRA NO: 15……………………..531

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALÎ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ,

SIRA NO: 16 ………………………. 533

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALÎ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ,

SIRA NO: 17……………………..535

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ,

SIRA NO: 18…………………….537

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ,

SIRA NO: 19………………………..553

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALÎ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ,

SIRA NO: 20……………………………… 559

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ,

SIRA NO: 21………………………………….. 571

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ,

SIRA NO: 22…………………………….. 573

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ,

SIRA NO: 23 ……………………………………575

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ,

SIRA NO: 24………………….. ……….577

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALÎ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ,

SIRA NO: 25…………………………. 519

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALÎ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ,

SIRA NO: 26………………………….. 583

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ,

SIRA NO: 27…………………………… 585

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALÎ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ,

SIRA NO: 28…………………………………… 597

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ,

SIRA NO: 29 …………………. ……605

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALÎ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ,

SIRA NO: 30……………………………………. 619

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ,

SIRA NO: 31………………………………….. 625

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ,

SIRA NO: 32……………………… 629

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALÎ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ,

SIRA NO: 33 …….631

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALÎ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ,

SIRA NO: 34………………………………………………………………. 639

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALI MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ,

SIRA NO: 35……………………………………………………………………………………… ….645

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ,

SIRA NO: 36……. İl……………………………………….. 1 1._________________ 655

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ,

SIRA NO: 37 …………………………………… 1|^ _________________________ 663

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALÎ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ,

SIRA NO: 38 —……667

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ,

SIRA NO: 39……………………………………………………………………………………… 677

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ,

SIRA NO 40   ————————————————————————- 689

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ,

SIRA NO 41………………………………………………………………………………………. 697

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ, SIRA NO 42……………………..  705

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ, SIRA NO: 43 …………………………. 713

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ, SIRA NO:44…………………………723

 

4.BÖLÜM

DİĞER TEBLİĞLER

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ETİK EĞİTİMİ VE ETİK SÖZLEŞME YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ ………………..735

BÎRÎNCÎ BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE ………………………….. 735

İKİNCİ BÖLÜM: ETİK EĞİTİM…………………….. 737

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: MUHASEBE MESLEK ETİĞİ SÖZLEŞMESİ…………………………… 740

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER……………………… 741

EK 1: MUHASEBE MESLEK ETİĞİ SÖZLEŞMESİ ……………………..742

EK 2: MUHASEBE MESLEK ETİĞİ TAAHHÜTNAMESİ…………. 745

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TASDİK SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN BİLDİRİMLERİNİN VE SÜREKLİ BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YERİNE GETİRİLMESİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ, SIRA NO: 1 ……………………………….747

EK 1: SÖZLEŞME VE BİLGİ FORMLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERME TALEP FORMU VE TAAHHÜTNAMESİ …………………………753

ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ, SIRA NO: 1……………….. 755

VERGİ BEYANNAMELERİNİN SERBEST MUHASEBECİ VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERCE İMZALANMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ, SIRA NO: 1……………………. 767

VERGİ BEYANNAMELERİNİN SERBEST MUHASEBECİ VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERCE İMZALANMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ, SIRA NO: 2………………………. 769

VERGİ BEYANNAMELERİNİN SERBEST MUHASEBECİ VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERCE İMZALANMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ, SIRA NO: 3 ……………… 771

VERGİ BEYANNAMELERİNİN SERBEST MUHASEBECİ VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERCE İMZALANMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ SIRA NO: 4 …………………….. …773

VERGİ BEYANNAMELERİNİN SERBEST MUHASEBECİ VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERCE İMZALANMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ SIRA NO: 5 …………………….. 781

VERGİ BEYANNAMELERİNİN SERBEST MUHASEBECİ VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERCE İMZALANMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ, SIRA NO: 6……………… 783

SONUÇ VE ÖNERİLER………………………………785