Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Muhasebe Belgeleri

Muhasebe Belgeleri

Prof. Dr. Raif Parlakkaya


Baskı Tarihi: 2010
Sayfa Sayısı: 192
Fiyatı: 14 TL
İndirimli Fiyatı:13,50 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
 • Google
 • Tw
 • Fb

Muhasebe Belgeleri Kitabı, muhasebe bilgi üreten bir sistem olması dolayısıyla, üretilen bilgilerin güvenilir olması temel koşuluyla belgeler bu alanda önemli bir yere sahiptir. Muhasebe bilgilerinin gerek bu bilgilere ihtiyaç duyan kişi ve kuruluşlara yararlı olabilmesi, gerekse muhasebe kayıtlarının güvenilirliğinin kanıtlanabilmesi ve mali tablo ve raporların objektif bir şekilde hazırlanabilmesi için mutlaka belgelere dayandırılması esasıyla, Muhasebe Belgeleri Kitabının, bu amaca yönelik iyi bir rehber olmasını umuyoruz. Kısa sürede teslimat olanakları ile Muhasebe Belgeleri Kitabını sitemizden temin edebilirsiniz.

KİTAP TANITIMI

İşletmelerde faaliyetler belgeler üzerinden yürütüldüğünden, belge kullanımı hem yasal bir zorunluluk, hem de verimlilik ve etkinlik sağlamanın gereğidir. Belgeler, işletme faaliyetlerini yürütme aracı olmalarının yanında, bu faaliyetlere yasal dayanak oluşturmak suretiyle, bir faaliyetin gösterilmesi, bir olayın aydınlatılması, bir hakkın korunması ya da açıklanmasında kanıtlayıcı ve tanımlayıcı öneme sahiptir. Muhasebe bilgi üreten bir sistem olması dolayısıyla, üretilen bilgilerin güvenilir olması temel koşuldur.

Muhasebe bilgilerinin güvenilirliği bilgilerin belgelendirilmesi ile sağlanabilir. Muhasebenin tarafsızlık ve belgelendirme ya da objektif belge kavramı, muhasebe kayıtlarının gerçek durumu yansıtan ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş objektif belgelere dayandırılması gereğini ifade eder. Ayrıca, muhasebenin sosyal sorumluluğunu yerine getirebilmesi açısından da belgeler büyük önem taşımaktadır.

Bu çalışma, işletmenin kuruluşundan başlayarak, yapılması gereken bildirimler, yapılan ticari faaliyetlere ilişkin belgeler ve ilgili kuruluşlara verilecek bildirge ve beyannameler dahil olmak üzere, genel olarak işletmelerde kullanılan tüm belgelere ilişkin güncel mevzuat ve uygulama örneklerini kapsamaktadır. Çalışma, muhasebe stajyerleri, muhasebe eğitimi alanlar ve işletmelerin çeşitli birimlerinde çalışanların bu konudaki kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

ÖNSÖZ

İşletmelerde faaliyetler belgeler üzerinden yürütüldüğünden, belge kullanımı hem yasal bir zorunluluk, hem de verimlilik ve etkinlik sağlamanın gereğidir. Belge­ler, işletme faaliyetlerini yürütme aracı olmalarının yanında, bu faaliyetlere yasal dayanak oluşturmak suretiyle, bir faaliyetin gösterilmesi, bir olayın aydınlatılması, bir hakkın korunması ya da açıklanmasında kanıtlayıcı ve tanımlayıcı öneme sahiptir.

Muhasebe bilgi üreten bir sistem olması dolayısıyla, üretilen bilgilerin güveni­lir olması temel koşuldur. Muhasebe bilgilerinin güvenilirliği bilgilerin belgelendiril­mesi ile sağlanabilir. Muhasebe bilgilerinin gerek bu bilgilere ihtiyaç duyan kişi ve kuruluşlara yararlı olabilmesi, gerekse muhasebe kayıtlarının güvenilirliğinin kanıtla­nabilmesi ve mali tablo ve raporların objektif bir şekilde hazırlanabilmesi için mutla­ka belgelere dayandırılması gerekir. Muhasebenin tarafsızlık ve belgelendirme ya da objektif belge kavramı, muhasebe kayıtlarının gerçek durumu yansıtan ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş objektif belgelere dayandırılması gereğini ifade eder. Mu­hasebenin temel fonksiyonlarından biri olan kaydetme fonksiyonunun yerine getirile­bilmesi için mali nitelikli işlemlerle ilgili bilgilerin toplanmasına ihtiyaç vardır. Bilgi toplama ise, işletme içinde ve dışında oluşabilecek sistemleştirilmiş bir bilgi ve belge akımı ile sağlanabilir. Ayrıca, muhasebenin sosyal sorumluluğunu yerine getirebilme­si açısından da belgeler büyük önem taşımaktadır.

 

İÇİNDEKİLER

 • İŞLETMELERDE KURULUŞ İŞLEMLERİ VE BİLDİRİMLER
 • 1.1. İşletmelerde Kuruluş İşlemleri 1
 • 1.1.1. Tek Kişi İşletmelerinde Kuruluş İşlemleri 1
 • 1.1.2. Şirketlerde Kuruluş İşlemleri 2
 • 1.1.2.1. Kolektif Şirketlerde Kuruluş İşlemleri 2
 • 1.1.2.2. Komandit Şirketlerde Kuruluş İşlemleri 3
 • 1.1.2.3. Limited Şirketlerde Kuruluş İşlemleri 3
 • 1.1.2.4. Anonim Şirketlerde Kuruluş İşlemleri 8
 • 1.1.2.5. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde Kuruluş İşlemleri 10
 • 1.1.3. Kooperatiflerde Kuruluş İşlemleri 10
 • 1.2. Bildirimler 11
 • 1.2.1. Vergi Dairesi ile İlgili Yükümlülükler 11
 • 1.2.1.1. Vergiden Muaf Esnaf 13
 • 1.2.1.2. Vergi Mükellefleri 14
 • 1.2.1.2.1. Basit Usulde Vergilendirme 15
 • 1.2.1.2.2. Gerçek Usulde Vergilendirilme 17
 • 1.2.1.3. İşe Başlama Bildirimi 18
 • 1.2.1.4. Değişiklikleri Bildirme 33
 • 1.2.1.5. İşi Bırakmayı Bildirme 35
 • 1.2.2. Sosyal Güvenlik Kurumu ile İlgili Yükümlülükler 39
 • 1.2.2.1 İşyerinin SGK’ya Bildirilmesi ve Tescili 39
 • 1.2.2.2. 4/A (SSK) Sigortalısının SGK’ya Bildirilmesi 46
 • 1.2.2.3. Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma 51
 • 1.2.2.2. Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi 52
 • 1.2.3.4/B (Bağ-Kur) Sigortalılarının SGK’ya Bildirimi 54
 • 1.2.4. Türkiye İş Kurumuna Yapılacak Bildirimler 56
 • 1.2.5. Belediye İle İlgili Yükümlülükler 57
 • 1.2.5.1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 58
 • 1.2.5.2. Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı 61
 • 1.2.5.3. İlan ve Reklam Vergisi Mükellefiyeti Tescili 62
 • 1.2.5.4. Çevre Temizlik Vergisi Mükellefiyeti Tescili 63
 • 1.2.6. Ticaret ve Esnaf-Sanatkâr Sicili ile İlgili Yükümlülükler 63
 • 1.2.6.1. Ticaret Sicili 63
 • 1.2.6.2. Esnaf ve Sanatkâr Sicili 66
 • 1.2.7. Meslek Kuruluşları ile İlgili Yükümlülükler 66
 • Bölüm 2 MUHASEBE BELGELERİ
 • 2.1. Belgelerin Temini ve Muhafazası 69
 • 2.2. Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler 70
 • 2.2.1. Fatura 70
 • 2.2.2. İrsaliyeli Fatura 73
 • 2.2.3. Perakende Satış Vesikaları 75
 • 2.2.4. Gider Pusulası 76
 • 2.2.5. Müstahsil Makbuzu 77
 • 2.2.6. Serbest Meslek Makbuzu 78
 • 2.2.7. Döviz Alım ve Döviz Satım Belgeleri 79
 • 2.2.8. Ücret Bordrosu 79
 • 2.2.9. Aylık Prim ve Hizmet Belgesi 92
 • 2.2.10. İhbar ve Kıdem Tazminatı Bordrosu 104
 • 2.2.11. Fatura Yerine Geçen Diğer Belgeler 106
 • 2.3. Faturayı Tamamlayan ve Fatura Düzenlenmesini Gerektiren Belgeler 106
 • 2.3.1. Sevk İrsaliyesi 106
 • 2.3.2. Taşıma İrsaliyesi 108
 • 2.3.3. Yolcu Listeleri 110
 • 2.3.4. Günlük Müşteri Listeleri 110
 • 2.3.5. Adisyon 110
 • 2.3.6. Ambar Tesellüm Fişi 111
 • 2.3.7. Reçete 112
 • 2.4. Kambiyo Senetleri 112
 • 2.4.1. Poliçe 113
 • 2.4.2. Bono (Emre Muharrer Senet) 116
 • 2.4.3. Çek 117
 • 2.5. Menkul Kıymetler 121
 • 2.5.1. Hisse Senetleri 121
 • 2.5.2. Tahviller 122
 • 2.5.3. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgeleri 123
 • 2.5.4. Finansman Bonoları 123
 • 2.5.5. Hazine Bonoları 123
 • 2.5.6. Gelir Ortaklığı Senetleri 123
 • 2.5.7. Varlığa Dayalı Menkul Kıymet 123
 • 2.6. Dış Ticarette Kullanılan Belgeler 123
 • 2.7. Muhasebe Fişleri 124
 • 2.7.1. Kasa Tahsil Fişi 125
 • 2.7.2. Kasa Tediye Fişi 125
 • 2.7.3. Mahsup Fişi 126
 • 2.8. Diğer Belgeler 127
 • 2.9. Elektronik Ticarette Belge Düzeni 127
 • 2.10. Pos Makinesi (Kredi Kartı) ile Satışlar 127
 • Bölüm 3
 • BEYANNAMELER VE YILLIK BİLDİRİMLER
 • 3.1. Muhtasar Beyanname 129
 • 3.1.1. Vergi Tevkifatı Yapmak Zorunda Olanlar 129
 • 3.1.2. Vergi Tevkifatma Tabi Ödemeler ve Oranları 130
 • 3.1.3. Muhtasar Beyannamenin Beyan Şekli ve Zamanı
 • ve Ödenmesi 133
 • 3.2. Katma Değer Vergisi Beyannamesi 140
 • 3.2.1. Katma Değer Vergisinin Konusu 140
 • 3.2.2. Vergiyi Doğuran Olay 141
 • 3.2.3. Verginin Mükellefi ve Vergi Sorumlusu 141
 • 3.2.4. İstisnalar 142
 • 3.2.4.1. Tam İstisnalar 142
 • 3.2.4.2. Kısmi İstisnalar 143
 • 3.2.5. Katma Değer Vergisinin Matrahı 145
 • 3.2.6. KDV’nin Tecil ve Terkini 146
 • 3.2.7. KDV’nin Oranı 146
 • 3.2.8. KDV’nin İndirimi 151
 • 3.2.9. Katma Değer Vergisinde Vergilendirme Usulleri 152
 • 3.2.10. Vergilendirme Dönemi 152
 • 3.2.11. KDV Hesaplamaları 152
 • 3.2.12. KDV Beyannamesi Düzenlenmesi KDV 153
 • 3.3. Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi 164
 • 3.3.1. Verginin Konusu 164
 • 3.3.2. Vergiyi Doğuran Olay 165
 • 3.3.3. Verginin Mükellefi ve Sorumlusu 165
 • 3.3.4. İstisnalar 165
 • 3.3.5. ÖTV’nin Tecil ve Terkini 166
 • 3.3.6 Verginin Matrahı ve Oranları (Tutarları) 167
 • 3.3.7. ÖTV’de Vergilendirme, Beyan ve Ödeme 168
 • 3.3.8. Verginin İndirimi 169
 • 3.4. Damga Vergisi Beyannamesi 171
 • 3.5. Gelir Vergisi Beyannamesi 176
 • 3.6. Kurumlar Vergisi Beyannamesi 179
 • 3.7. Geçici Vergi Beyannamesi 180
 • 3.7.1. Geçici Vergi Mükellefleri 180
 • 3.7.2. Geçici Vergi Dönemleri 181
 • 3.7.3. Geçici Verginin Oram, Beyan Yeri ve Zamanı 182
 • 3.7.4. Geçici Verginin Mahsubu 182
 • 3.8. BA ve BS formları 189
 • YARARLANILAN KAYNAKLAR 191
Kategori: Stoklarda Tükenen Kitaplar
Etiketler: 273