Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Kurum Matrahının Tespitinde Giderler

Kurum Matrahının Tespitinde Giderler

Vergi Başmüfettişi Altar Ömer Arpacı


Baskı Tarihi: Nisan 2015
Sayfa Sayısı: 320
Fiyatı: 30 TL
İndirimli Fiyatı:29 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb
- Kurumlar Vergisi Matrah Tespitinde Temel Esaslar
 - Kurumlar Vergisi Mükellefleri
 - Kurumlar Vergisinde Mükellefiyet Şekilleri
 - Kurum Kazancının Tesbitinde İndirilebilecek Giderler
 - Kurum Kazancının Tespitinde İndirilemeyecek Giderler (Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler)
 - Giderlerin Tevsiki (Belgelendirilmesi) Ve Muhasebeleştirilmesi

 ı

İÇİNDEKİLER

I- GİRİŞ…………………………………………………………………………………………………………………… 17
II- KURUMLAR VERGİSİ MATRAH TESPİTİNDE TEMEL ESASLAR……………………. 18
A- MATRAH TESPİTİNDE, GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN, TİCARİ KAZANÇLARA DAİR ESASLAR GEÇERLİDİR………….. 18
B- VERGİLENDİRME DÖNEMİ HESAP DÖNEMİDİR …………………………………….. 20
C-. KAZANCIN TESPİTİNDE TAHAKKUK VE DÖNEMSELLİK İLKELERİ ESAS ALINIR             21
1- . Dönemsellik İlkesinin Tahakkuk Esasına Göre Önceliği…………………… 27
D- ZİRAİ FAALİYETTEN DOĞAN KAZANÇ TESPİTİ İLE DAR MÜKELLEFLERDE GENEL ESASTAN AYRILINMAKTADIR…………………. 28
III- KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ…………………………………………………………. 28
A- SERMAYE ŞİRKETLERİ……………………………………………………………………………… 29
1- . Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler 29
2- . Fonlar …………………………………………………………………………………………………… 29
a- . Sermaye Piyasası Kurulunun Düzenleme ve Denetimine Tabi Fonlar   29
b- . Yabancı Fonlar ………………………………………………………………………………. 30
B- KOOPERATİFLER………………………………………………………………………………………. 31
1- . Kooperatiflerin Kurumlar Vergisinden Muafiyet Şartları…………………… 33
a- . Muafiyet Şartları Konusunda 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Özellikli Durumlar            36
b-.. Kooperatiflerde Risturn İstisnası…………………………………………………. 37
C- İKTİSADİ KAMU KURULUŞLARI ……………………………………………………………….. 39
a- . Devlete, İl Özel İdarelerine, Belediyelere, Diğer Kamu İdarelerine ve Kuruluşlarına Ait veya Bağlı Olan Ticarî, Sınaî ve Ziraî İşletmeler……………. 42
b-… Yabancı Devletlere, Yabancı Kamu İdare ve Kuruluşlarına Ait veya Bağlı Olan Ticarî, Sınaî ve Ziraî İşletmeler………. 43
D- DERNEK VEYA VAKIFLARA AİT İKTİSADİ İŞLETMELER………………………….. 43
1- . Bakanlar Kurulunca Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması………………… 48
a- . Vergi Muafiyetinin Şartları…………………………………………………………….. 48
aa-  Faaliyet Konusu ………………………………………………………………………. 49
ab- Faaliyet Süresi …………………………………………………………………………. 49
ac- Defter Tutma …………………………………………………………………………….. 49
ad- Mal Varlığı ve Yıllık Gelir ………………………………………………………….. 50
ae- Gelirin Harcanma Şekli ……………………………………………………………. 52
af- İlgili Kuruluşların Görüşünün Alınması ……………………………………… 53
ag- Maliye Bakanlığı Merkezi Denetim Elemanlarınca Yapılacak İnceleme              54
b- . Muafiyet Kapsamına Giren Vakıflara Tanınan Vergisel Avantajlar 54
2- . Kamu Menfaatine Çalışan Dernekler…………………………………………………. 56
a- . Aranan Şartlar……………………………………………………………………………….. 57
b- . Kamu Menfaatine Derneklere Tanınan Vergisel Ayrıcalıklar……… 58
E- İŞ ORTAKLIKLARI………………………………………………………………………………………. 58
1- . Tanımı ve Kapsamı……………………………………………………………………………… 58
2- . Unsurları ……………………………………………………………………………………………… 59
3- . İşin Bitiminde Ortaya Çıkan Zararların Durumu………………………………… 60
IV- KURUM KAZANCININ TESBİTİNDE İNDİRİLEBİLECEK GİDERLER     61
A- GENEL GİDERLER…………………………………………………………………………………….. 61
1- . Genel İdare Giderleri Örnekleri…………………………………………………………… 62
a- . Üretim Üniteleri Haricinde Çalışan Personelin Ücreti ………………… 62
b- . Finansman Giderleri ……………………………………………………………………… 66
c- . Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri …………………………………………. 68
d- . Kira Giderleri………………………………………………………………………………….. 69
e- . Finansal Kiralama Giderleri…………………………………………………………… 70
ea- Tanımlar……………………………………………………………………………………. 70
eb- Değerleme ve Amortisman Uygulaması…………………………………… 74
i- .. Kiralayana ilişkin hükümler…………………………………………….. 74
ii- . Kiracıya İlişkin Hükümler………………………………………………… 75
ec- Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi………………. 76
g- . Aydınlatma-Isıtma, Su, Telefon, Kırtasiye vb. Giderler ………………. 78
h- . Temsil ve Ağırlama Giderleri………………………………………………………… 79
ı- .. Sigorta Giderleri ……………………………………………………………………………. 80
j- .. Meslek Örgütlerine Katılım Giderleri ……………………………………………. 80
k- . Danışmanlık Ücretleri …………………………………………………………………… 80
B- GÖTÜRÜ GİDER…………………………………………………………………………………………. 80
1- . Uygulamadan Yararlanabilecek Olan Mükellefler……………………………… 81
2- . Götürü Gider Kaydedilebilecek Azami Tutar……………………………………… 81
3- . Götürü Gider Uygulamasında Hasılat…………………………………………………. 82
a- . İhracat Şekilleri ve İhracat Hasılatı………………………………………………. 82
aa- Ön İzne Bağlı İhracat ………………………………………………………………… 82
ab- Kayda Bağlı İhracat ………………………………………………………………….. 82
ac- Kredili İhracat ……………………………………………………………………………. 83
ad- Konsinye İhracat ………………………………………………………………………. 83
ae- Yurt Dışı Fuar ve Sergilere Katılım ve İhracat …………………………… 84
af- İthal Edilmiş Malın İhracı ……………………………………………………………. 85
ag- Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat ……………………………………….. 85
ah- Diğer İhracat Şekilleri ………………………………………………………………. 85
aı- İhracat Hasılatı……………………………………………………………………………. 85
b- . Yurt Dışı Taşımacılık Hasılatı………………………………………………………… 87
c- . Yurt Dışında Yapılan İnşaat, Onarma, Montaj ve Teknik Hizmetlerden Sağlanan Hasılat 88
4- . Transit Ticarette Götürü Gider Uygulaması……………………………………….. 89
5- . Götürü Olarak Hesaplanan Giderlerin Muhasebeleştirilmesi…………… 91
C- SOSYAL GİDERLER ………………………………………………………………………………….. 92
1- . İaşe Giderleri……………………………………………………………………………………….. 93
a- . Hizmet Erbabına Yemek Verilmesi Suretiyle Sağlanan Menfaat… 94
aa- Hizmet Erbabına İşyerinde veya İşyerinin Müştemilatında Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatler…….. 94
ab- İşverenlerce İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Hizmet Erbabına Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatler…… 96
ac- Yemek Bedellerinde Katma Değer Vergisi Uygulaması…………… 97
ad- Yemek Bedellerinin Sosyal Sigortalar Kanunu Karşısındaki Durumu  99
ae- Geçici Görevli Personele Verilen Yemek Bedeli………………………. 99
b- . Hizmet Erbabına Nakit veya Erzak Verilmesi Suretiyle Sağlanan Menfaatler     99
2- . İbate (Barınma) Giderleri…………………………………………………………………… 100
3- . Tedavi ve İlaç Giderleri……………………………………………………………………… 101
4- . Sigorta Primleri ve Emekli Aidatı……………………………………………………… 102
5- . Demirbaş Niteliğindeki Giyim Giderleri……………………………………………. 103
D- ZARAR ZİYAN VE TAZMİNATLAR…………………………………………………………….. 103
1- . Gider Kaydı İçin Aranan Şartlar………………………………………………………… 104
a- . Zarar, Ziyan ve Tazminatın İşle İlgili Olması……………………………….. 104
b- . Zarar, Ziyan ve Tazminatın Mukavelename, İlam veya Kanun Emrine Dayanması            104
c- . Zarar, Ziyan ve Tazminatın İşletme Sahibinin Şahsi Kusurundan Doğmaması    106
d- . Zarar, Ziyan ve Tazminatın Ödenmiş Olması……………………………… 106
2- . Konuya İlişkin Özellik Arzeden Hususlar…………………………………………. 106
a- . Mahkeme Kararına İstinaden İş Akdine Son Verilen İşçiye Yapılan Ödemeler    108
E- SEYAHAT GİDERLERİ……………………………………………………………………………… 110
F- . TAŞIT GİDERLERİ ……………………………………………………………………………………. 111
G- AYNİ VERGİ, RESİM VE HARÇLAR …………………………………………………………. 113
H- AMORTİSMANLAR ………………………………………………………………………………….. 115
1- . Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Sigorta Tazminatı……………… 118
I- .. İŞVEREN SENDİKALARINA ÖDENEN AİDATLAR ………………………………….. 121
İ- .. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATKI PAYLARI ………………. 121
J- . FAKİRLERE YARDIM AMACIYLA GIDA BANKACILIĞI FAALİYETİNDE BULUNAN DERNEK VE VAKIFLARA YAPILACAK BAĞIŞLAR……… 122
K- MENKUL KIYMET İHRAÇ GİDERLERİ …………………………………………………….. 127
L- . KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ …………………………………………….. 128
M- GENEL KURUL TOPLANTI GİDERLERİ, BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME, FESİH VE TASFİYE GİDERLERİ   129
N- SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETLERDE KOMANDİTE ORTAĞIN KÂR PAYI             130
O- KATILIM BANKALARINCA KATILMA HESABI KARŞILIĞINDA ÖDENEN KÂR PAYLARI     130
Ö- SİGORTA TEKNİK KARŞILIKLARI…………………………………………………………….. 130
1- . Muallak Hasar ve Tazminat Karşılıkları ………………………………………….. 131
2- . Kazanılmamış Prim Karşılıkları………………………………………………………… 131
3- . Hayat Sigortalarında Matematik Karşılıklar ……………………………………. 133
4- . Deprem Hasar Karşılıkları………………………………………………………………… 133
5- . Ayrılan Sigorta Teknik Karşılıklarının Ertesi Bilanço Döneminde Aynen Kâra Nakledilmesi                 135
P- HOLDİNG ŞİRKETLERİN GENEL İDARE GİDERLERİNİN BAĞLI ŞİRKETLERE DAĞITIMI  135
R- KURUMLARIN ZARAR MAHSUBU…………………………………………………………… 136
1- . 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Düzenleme…….. 137
2- . Geçmiş Yıl Zararları…………………………………………………………………………… 138
3- . Devir ve Bölünme Durumunda Zarar Mahsubu………………………………. 138
a- . Öz Sermaye Tutarı……………………………………………………………………….. 139
b- . Devir ve Bölünme Halinde Zarar Mahsubu Yapılabilmesinin Şartları     139
c- . Devir ve Bölünme Halinde Zarar Mahsubunun Sırası ve Mahsup Edilemeyen Zarar Tutarları       140
4- . Yurt Dışı Zararların Mahsubu……………………………………………………………. 140
a- . Yurt Dışı Zararların Tevsiki…………………………………………………………. 141
b- . Denetim Yaptırma Zorunluluğu…………………………………………………… 141
c- . Yurt Dışında Zarar Mahsubu……………………………………………………….. 142
d- . Geçmiş Yıl Faaliyet Sonuçları……………………………………………………… 143
e- . Faaliyet Sonuçlarının Genel Sonuç Hesaplarına İntikal Ettirilme Zamanı              143
S- ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) HARCAMALARININ % 40’I …………….. 144
1- . Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Harcamalarına Vergi Ertelemesine Yönelik Eski Uygulama    147
2- . 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Harcamaları Teşviği             148
a- . Tanımlar……………………………………………………………………………………….. 149
b- . Ar-Ge Faaliyetleri…………………………………………………………………………. 150
c- . Ar-Ge Sayılmayan Faaliyetler…………………………………………………….. 151
d- . Ar-Ge Faaliyetinin Sınırı………………………………………………………………. 151
e- . Ar-Ge Harcamaları………………………………………………………………………. 152
f- .. Ar-Ge Harcamalarının Kayıtlarda İzlenmesi………………………………. 153
g- . Ar-Ge İndiriminin Uygulanması…………………………………………………… 154
h- . Aktifleştirilen Kıymetlerin Devri ………………………………………………… 155
ı- .. Diğer Hususlar…………………………………………………………………………….. 155
ıa- Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler ………………………………… 155
ıb- Mükelleflerden İstenecek Belgeler ve Diğer Hususlar…………….. 155
i-… Ar-Ge Projesi İle İlgili Olarak İstenecek Belgeler ………… 156
ii- . Projenin Ar-Ge Projesi Olarak Değerlendirilmemesinin Sonuçları            156
iii- Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu …………………………… 157
iv- Diğer Kurumlardan Sağlanan Ar-Ge Destekleri…………… 158
v- . Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ve Serbest Bölgelerde Yapılan Ar-Ge Harcamaları        158
T- . SPONSORLUK HARCAMALARI………………………………………………………………. 159
1- . Kapsam……………………………………………………………………………………………… 161
2- . Sponsorluk Alanları…………………………………………………………………………… 162
3- . Sponsorluk Esasları………………………………………………………………………….. 163
4- . Sponsorluk Sözleşmesi…………………………………………………………………….. 164
5- . Sponsorlara Verilebilecek Haklar ve Sponsorlukla İlgili Kısıtlamalar 165
6- . Ayniyat İşlemleri ve Sponsorların Koordinasyonu…………………………… 165
7- . Sponsorluk ve Reklam Alınmasında Uyulacak Hususlar……………….. 165
8- . 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda ve Kurumlar Vergisi Tebliğinde Sponsorluk Harcamaları 166
U- BAĞIŞ VE YARDIMLAR…………………………………………………………………………….. 169
1- . Kurum Kazancının %5’i ile Sınırlı Bağış ve Yardımlar…………………….. 169
2- . Eğitim ve Sağlık Tesislerine İlişkin Bağış ve Yardımlar………………….. 170
a- . Kapsam………………………………………………………………………………………… 171
b- . Kapsama Dahil Olan Bağış ve Yardımlar ………………………………….. 171
c- . Kapsam Dışında Kalan Bağış ve Yardımlar ……………………………… 171
d- . Bağış ve Yardımın Belgelendirilmesi…………………………………………. 172
3- . Kültür ve Turizm Amaçlı Bağış ve Yardımlar…………………………………… 172
4- . Doğal Afetlere İlişkin Bağış ve Yardımlar………………………………………… 174
5- . Diğer Kanunlar Uyarınca Yapılabilecek Bağışlar……………………………. 174
Ü- GİDER YAZILABİLEN KATMA DEĞER VERGİLERİ …………………………………. 174
1- . Gider Yazılabilen Katma Değer Vergisi Örnekleri…………………………… 175
a- . Binek Otomobillere Ait Katma Değer Vergisi…………………………….. 175
b- . Zayi Olan Emtiaya İlişkin Katma Değer Vergisi…………………………. 176
c- . Promosyon Ürünlerine İlişkin Katma Değer Vergisi…………………. 177
d- . İşverenler Tarafından; İşyerinde veya İşyerinin Müştemilatında, Hizmet Erbabına Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin Katma Değer Vergisi…………………… 179
e- . Takvim Yılının Aşılması Dolayısıyla İndirilemeyen Katma Değer Vergisi              180
f- .. 1 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde Verilen Örnekler     181
g- . Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Alımlarına İlişkin Katma Değer Vergisi            181
h- . Bankaların Katma Değer Vergisi Yüklenimleri………………………….. 181
i- .. Vergi Barışı Kanunu Çerçevesinde Kayıtlara İntikal Ettirilen Makine, Teçhizat ve Demirbaşlara Ait Katma Değer Vergisi……………………………………………………………….. 182
j- .. Kurumlar Vergisi Kanunu’na Uygun Yapılmayan Devir ve Birleşme Halinde Devredilen veya Birleşilen Kurumun Sonraki Döneme Devreden Katma Değer Vergisi……. 183
k- . Diğer İstisna İşlemlere İlişkin Katma Değer Vergileri……………….. 184
V- ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI…………………………………………………………………. 184
1- . Yasal Düzenleme………………………………………………………………………………. 185
2- . Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırabilmenin Şartları……………………………….. 186
a- . Alacağın Ticari ve Zirai Kazancın Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesi İle İlgili Olması       186
b- . Alacağın Dava veya İcra Safhasında Bulunması ya da Yapılan Protestoya veya Yazı ile Bir Defadan Fazla İstenilmesine Rağmen Ödenmemiş Küçük Alacaklar Olması….. 187
c- . Alacağın Teminatlı Olmaması……………………………………………………… 188
d- . Bilanço Esasına Göre Defter Tutulması…………………………………….. 190
e- . Karşılık, Alacağın Şüpheli Hale Geldiği Dönemde Ayrılmalıdır…. 191
3- . Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırabilmenin Yöntemi ve Muhasebeleştirilmesi  191
4- . Şüpheli Alacaklarda Özellikli Durumlar……………………………………………. 192
a- . Kamu Alacaklarının Şüpheli Alacak Durumu…………………………….. 192
b- . Aciz Vesikasına Bağlanan Alacaklar…………………………………………. 193
c- . Tahsil Edilemeyen Katma Değer Vergisi İçin Karşılık Ayrılabilmesi 194
d- . Avansların Şüpheli Alacak Karşısındaki Durumu……………………… 195
Y- . DEĞERSİZ ALACAKLAR………………………………………………………………………….. 196
1- . Yasal Düzenleme………………………………………………………………………………. 197
2- . Değersiz Alacak Yoluyla Gider Yazabilmenin Koşulları………………….. 198
a- . Alacağın Ticari ve Zirai Kazancın Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesi İle İlgili Olması       198
b- . Alacağın Tahsil İmkansızlığına Dair Yargı Kararının Olması…….. 199
c- . Alacağın Tahsil İmkansızlığına Dair Kanaat Verici Bir Vesikanın Olması              199
3- . Avansların Değersiz Alacak Durumu……………………………………………….. 201
4- . Değersiz Alacakların Muhasebeleştirilmesi……………………………………. 201
Z- . ALACAK SENETLERİ REESKONTU………………………………………………………… 201
1- . Yasal Düzenleme………………………………………………………………………………. 203
2- . Reeskont İşleminin Genel Esasları………………………………………………….. 204
a- . Alacak veya Borcun İşletme ile İlgili Olması Gerekir………………… 204
b- . Alacak veya Borç Senede Bağlı Olmalıdır…………………………………. 204
c- . Senet Belirli Bir Vade İçermeli ve Değerleme Gününde Senedin Vadesi Henüz Gelmemiş Olmalıdır          205
d- . Alacak veya Borç Senedi Değerleme Günü İtibariyle İşletmenin Bilançosunda Yer Almalıdır       205
3-.. Reeskont Hesaplaması…………………………………………………………………….. 205
4- Katma Değer Vergisi Dahil Senetlerde Reeskont Uygulaması ………. 207
ZA- MALLARDA DÜŞÜK BEDELLE DEĞERLEME……………………………………….. 211
1- . Maliyet Bedeline Göre Satış Bedeli Düşen Mallarda Değerleme……. 211
2- . Kıymeti Düşen Mallarda Değerleme………………………………………………… 212
ZB- KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DİĞER İNDİRİM LER SATIRI. 213
1- . Temettü İkramiyesi……………………………………………………………………………. 213
2- . Alınan Çeklerle İlgili Olarak Bir Önceki Dönem Ayrılan Reeskont….. 218
V- KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER (KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER)        219
A- ÖZSERMAYE ÜZERİNDEN ÖDENEN VEYA HESAPLANAN FAİZLER……. 220
B- ÖRTÜLÜ SERMAYE ÜZERİNDEN ÖDENEN VEYA HESAPLANAN FAİZ, KUR FARKLARI VE BENZERİ GİDERLER   221
1- . Örtülü Sermayenin Tanımı ve Borç/Öz Sermaye Oranı…………………… 221
a- . Ortak…………………………………………………………………………………………….. 224
b- . Ortakla İlişkili Kişi………………………………………………………………………… 224
c- . Borcun Doğrudan veya Dolaylı Olarak Temin Edilmesi……………. 228
d- . Borcun İşletmede Kullanılması Gereği………………………………………. 229
e- . Borcun Öz Sermayenin Üç Katını Aşması…………………………………. 229
f- .. Örtülü Sermaye Tutarı…………………………………………………………………. 231
2- . Örtülü Sermaye Sayılmayacak Borçlanmalar…………………………………. 232
a- . Gayrinakdi Teminatlar Karşılığında Üçüncü Kişilerden Yapılan Borçlanmalar   232
b- . Banka ve Finans Kurumlarından Temin Edilerek Kullandırılan Borçlar 232
c- . Bankalar Tarafından Yapılan Borçlanmalar…………….. 233
d- . Finansal Kiralama Şirketleri, Finansman ve Faktoring Şirketleri İle İpotek Finansman Kuruluşlarının Bankalardan Yaptıkları Borçlanmalar ……………………………………….. 233
3- . Örtülü Sermaye Uygulamasında Kur Farkı Gelirlerinin Durumu ……. 234
4- . Örtülü Sermaye Üzerinden Yapılan Ödemeler veya Hesaplanan Tutarların Kâr Payı Sayılması ve Yapılacak Düzeltme İşlemleri …………….. 234
a- . Borç Verenin Tam Mükellef Kurum Olması……………………………….. 234
b- . Borç Verenin Dar Mükellef Kurum, Gerçek Kişi, Vergiye Tabi Olmayan veya Vergiden Muaf Herhangi Bir Kişi Olması……………………… 235
5- . Örtülü Sermayenin Hesaplanması …………………………………………………… 236
6- . 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Örtülü Sermaye……………. 241
a- . Örtülü Sermayenin Unsurları…………………………………………………………. 241
aa- Borçlanmanın Kurumla Aralarında Vasıtalı, Vasıtasız Bir Şirket Münasebeti veya Devamlı ve Sıkı Bir İktisadi Münasebet Bulunan Kişilerden Yapılması……….. 241
ab- Borcun Kurumda Devamlı Olarak Kullanılması………………………. 243
ac- Borç Alınan Meblağla Kurumun Özsermayesi Arasındaki Nispetin Emsali Kurumlarınkine Nazaran Bariz Bir Fazlalık Göstermesi……………… 244
ad- Döviz Olarak Borç Verilen Örtülü Sermayede Kur Farklarının Durumu                246
C- TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ OLARAK DAĞITILAN KAZANÇLAR   249
1- . İlişkili Kişi Kavramı ve Emsallere Uygunluk İlkesi………………………….. 250
2- . Emsaline Uygun Fiyat veya Bedelin Tespitinde Uygulanacak Yöntemler     250
3- . Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Dağıtılan Örtülü Kazanç Tutarlarının Kâr Payı Sayılması ve Yapılacak Düzeltme İşlemleri ……………….. 252
4- . 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Örtülü Kazanç Dağıtımı.. 252
a- . Örtülü Kazanç Dağıtımında Sermaye Şirketi Kavramı……………… 253
b- . Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 254
c- . Örtülü Sermaye ve Örtülü Kazanç Müesseselerinin Çakışması Dolayısıyla Karşılaşılan Problem              257
d- . 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Düzenlenen Örtülü Sermaye ve Örtülü Kazanç Üzerine Değerlendirmemiz……………… 259
D- YEDEK AKÇELER ……………………………………………………………………………………. 260
E- HESAPLANAN KURUMLAR VERGİSİ İLE HER TÜRLÜ PARA CEZALARI İLE VERGİ CEZALARI VE GECİKME ZAMLARI………………………… 261
F- . MENKUL KIYMETLERİN İTİBARİ DEĞERİNİN ALTINDA SATIŞINDAN DOĞAN ZARARLAR İLE ÖDENEN KOMİSYONLAR……………… 261
G- İŞLETMENİN ESAS FAALİYET KONUSU İLE İLGİLİ OLMAYAN DENİZ VE HAVA TAŞITLARININ GİDERLERİ VE AMORTİSMANLARI…………….. 262
H- KURUMUN KENDİSİNİN, ORTAKLARININ, YÖNETİCİLERİNİN VE ÇALIŞANLARININ SUÇLARINDAN DOĞAN TAZMİNAT GİDERLERİ……….. 262
I- .. BASIN YOLUYLA İŞLENEN FİİLLERDEN DOLAYI ÖDENEN TAZMİNATLAR 263
J- . ALKOL VE TÜTÜN REKLAM VE İLAN GİDERLERİNİN KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER KISMI % 0 OLARAK BELİRLENMİŞTİR ………………… 263
K- KURUMLARIN YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNE VERİLEN TEMETTÜ İKRAMİYELERİ                263
L- . TEVSİK EDİLEMEYEN GİDERLER…………………………………………………………… 264
M- KURUMLAR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN GİDERLERİN İNDİRİMİ KABUL OLUNMAZ     264
N- DAR MÜKELLEF KURUMLARIN AYRICA İNDİREMEYECEKLERİ GİDERLER 264
O- KAZANCIN ELDE EDİLMESİ VE İDAME ETTİRİLMESİ İLE İLGİLİ OLMAYAN GİDERLER   265
VI- . GİDERLERİN TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ     266
A- GİDERLERİN BELGELENDİRİLMESİNDE GENEL ESASLAR…………………. 266
B- FATURA VE FATURA YERİNE GEÇEN VESİKALAR……………………………….. 269
1- . Fatura ………………………………………………………………………………………………… 269
2- . Fatura Yerine Geçen Vesikalar………………………………………………………… 271
a- . Perakende Satış Vesikaları…………………………………………………………. 271
b- . Gider Pusulası……………………………………………………………………………… 272
c- . Müstahsil Makbuzu………………………………………………………………………. 272
C- DEFTER TUTMA ZORUNLULUĞU DEFTERLERİN TASDİKİ VE İBRAZI … 273
1- . Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Tutacakları Defterler………………….. 274
2- . Defterlerin Tasdiki…………………………………………………………………………….. 274
3- . Defter ve Belgelerin İbraz Mecburiyeti…………………………………………….. 275
D- 8.000.YTL’Yİ AŞAN TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN BANKA, BENZERİ FİNANS KURUMLARI VEYA POSTA İDARELERİNCE DÜZENLENEN BELGELERLE TEVSİK ETMELERİ ZORUNLUDUR          278
1- . Tevsik Zorunluluğuna Uyma Zorunluluğu Olan Mükellefler…………….. 279
2- . 8.000 YTL’yi Aşan Tahsilat ve Ödemeler Tevsik Zorunluluğu Kapsamındadır            279
3- . Tevsik Zorunluluğu Kapsamında Tahsilat ve Ödemelerin Yapılabileceği Aracı Kurumlar      280
4- . Tevsik Zorunluluğu Kapsamı Dışında Kalan Tahsilat ve Ödemeler.. 281
5- . Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar…………………………………………………….. 282
a- . Vadeli Satışlarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar……………….. 282
b- . Cari Hesap Kullanılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 283
6- . Ceza Uygulaması………………………………………………………………………………. 283
KAYNAKÇA…………………………………………………………………………………………………………. 287