Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Kobi TFRS

Kobi TFRS

Doç. Dr. Mehmet Civan, Yrd. Doç. Dr. Ekrem Kara, Öğr. Gör. Mehmet Körpi, Öğr. Gör. Cengizhan Karaca


Baskı Tarihi: Nisan 2012
Sayfa Sayısı: 464
Fiyatı: 50 TL
İndirimli Fiyatı:49 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
 • Google
 • Tw
 • Fb

Kobi TFRS Kitabı, Doç. Dr. Mehmet Civan, Yrd. Doç. Dr. Ekrem Kara, Öğr. Gör. Mehmet Körpi, Öğr. Gör. Cengizhan Karaca ayrıntılı çalışmalar sonucunda yazılmıştır. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Kavram ve Genel İlkeleri, Finansal Tabloların Sunuluşu, Stoklar, Maddi Duran Varlıklar, Kiralamalar, Devlet Teşvikleri, Hisse Bazlı Ödemeler, Gelir Vergisi konu başlıkları gibi konu başlıkları Kobi TFRS Kitabında yer almaktadır. Kısa sürede teslimat olanakları ile Kobi TFRS Kitabını sitemizden temin edebilirsiniz.

KİTAP HAKKINDA

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler
Kavram ve Genel İlkeleri
Finansal Tabloların Sunuluşu
Finansal Durum Tablosu
Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Taplosu
Nakit Akış Tablosu
Temel Finans Araçları
Diğer Finasal Araçlar
Stoklar
Maddi Duran Varlıklar
Kiralamalar
Devlet Teşvikleri
Hisse Bazlı Ödemeler
Gelir Vergisi
Yüksek Enflasyon
Kobi TFRS’ye Geçiş

 

ÖNSÖZ

 

Günümüzde dünyada yaşanan önemli gelişmeler ülkeler arasındaki sınırları ortadan kaldırmış, küresel bir ekonomide faaliyette bulunan tüm işletmeleri çok yakından etkilemeye başlamıştır. Bu etki her alanda olduğu gibi işletmelerin muhasebe bilgi sistemlerini de yansımış ve yaşanan hızlı rekabet ve küresel pazar olgusu tüm işletmelerin ortak bir muhasebe diliyle konuşmalarını da kaçınılmaz hale getirmiştir.

Birçok ülke bir çalışmanın içine girerek ortak bir muhasebe dilinin oluşturulması için çaba göstermiş, Türkiye’de bu çalışmalara katılmıştır. Konuyla ilgili yapılan çalışmaların başında Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (International Accounting Standards Board-IASB) tarafından hazırlanarak dünya çapında kabul görmüş olan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (International Financial Reporting Standards-IFRS) gelmektedir.

Ülkeler uygulanan yerel muhasebe standartları terk etmiş ve herkesin benimsediği, uygulama taahhüdü verdiği uluslararası muhasebe standartları uygulanmaya başlanmıştır. Avrupa’da hisse senetleri borsada işlem gören birçok işletme finansal tablolarını UFRS’ ye göre hazırlamaya başlamıştır. Avrupa Birliği’ne aday ülke sıfatı taşıyan bir ülke olarak Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 01.01.2005 tarihinden itibaren SPK ya tabi şirketlerin UFRS’ ye uyumlu şekilde muhasebe kayıtları tutmasını zorunlu kılmıştır. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun (TMSK) çıkardığı Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ile UFRS’ leri tam set olarak kabul etmiştir.

Dünyada ve Ülkemizdeki ekonomilerin % 95 Tik kısmım Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) oluşturmaktadır. Şirketler kesiminde büyük bir paya sahip olan KOBİ’lerin kendilerine özgü yapılarının varlığı zorunlu olmuştur. Bu özel yapılardan biri de finansal raporlamadır. Finansal Raporlama Standartlarının giderek yaygınlaşması KOBİ’lerde bu standartların nasıl uygulanacağını gündeme getirmiştir ve bu soruna yönelik IASB tarafından 2009 yılında KOBİTer için UFRS yayınlanmıştır. KOBİTer İçin UFRS, küçük düzeydeki işletmelerin kapasiteleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmış, 239 sayfadan oluşan, müstakil bir Standarttır.

 

Tam set UFRS’ lerdeki varlık, borç, gelir ve harcamaların ölçümleri ile muhasebeleştirilmelerine ilişkin ilkeler basitleştirilmiş, KOBİ’leri ilgilendirmeyecek olan bölümler çıkarılmış ve zorunlu tutulan açıklamalar azaltılmıştır. Ülkemizde de Türkiye Muhasebe Standartlan Kurulu(TMSK) KOBİ’ler için UFRS’yi, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (KOBİ TFRS) adında tam set olarak kabul etmiş ve Türkçeye çevirmiştir. Bu standartlar hakkmdaki tebliğ 01.11.2010 tarih ve 27746 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

Bu kitap “KOBİ TFRS Kapsamında Finansal Raporlama ve Uygulamaları” adıyla, KOBİ olarak tanımlanan işletmelerin tekdüzen hesap planı ile Vergi Usul Kanunlarına uygun olarak hazırladıkları finansal raporları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre nasıl düzeltip düzenleyecekleri ve düzenlemeleri muhasebe kayıtlarında hangi hesaplarda göstermeleri gerektiğini ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Kitap 35 bölümden ve örnek uygulamadan oluşmaktadır. Muhasebe kayıtlarında ve finansal raporların hazırlanmasında TÜRMOB’un eğiticilerin eğitiminde kullandığı taslak halinde olan notlar da dikkate alınmıştır.

Bu kitabımız, yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde KOBİ şartını taşıyan işletmelerin mevcut sistemden yeni sisteme geçişte karşılaşacakları sorunlara çözüm üretmek için kullanıcıların istifadesine sunulmuştur. Bu kitabımızın tüm meslek mensuplarına, tüm akademik camiada bulunan meslektaşlarımıza ve bu konuda gayret gösteren öğrencilerimize faydalı olmasını temenni eder, bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen Öğretim Görevlisi Mustafa AKSİN’e, basımında ve yayımında emeği geçen YAŞAR CEVİZLİ mağazalarına teşekkürü bir borç biliriz.

 

 

İÇİNDEKİLER

 

 • ÖNSÖZ…………………………………………………………………………………………………………………….. i
 • İÇİNDEKİLER………………………………………………………………………………………………………. iii
 • BÖLÜM 1
 • KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER
 • i. i. Kapsamı…………………………………………………………………………………………………………. 15
 • 1.2.        Açıklamalar………………………………………………………………………………………………… 15
 • BÖLÜM 2 KAVRAMLAR VE GENEL İLKELERİ
 • 2.1.         Kapsamı……………………………………………………………………………………………………. 23
 • 2.2.         Açıklamalar………………………………………………………………………………………………. 23
 • 2.2.1.          Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Finansal Tablolarının Amacı 23
 • 2.2.2.          Finansal Tabloda Yer Alan Bilginin Nitelikleri………………………………………. 23
 • 2.2.3.          Finansal Durum…………………………………………………………………………………….. 24
 • 2.2.4.          Faaliyet Sonuçları (Finansal Performans)…………………………………………….. 24
 • 2.2.5.          Varlık, Borç, Gelir ve Giderlerin Muhasebeleştirilmesi………………………….. 24
 • 2.2.6.          Varlık, Borç, Gelir ve Giderlerin Ölçülmesi……………………………………………. 25
 • 2.2.1.         İlk Muhasebeleştirme Sırasındaki Ölçümler…………………………………………. 25
 • 2.2.8.           Sonraki Ölçümler………………………………………………………………………………… 25
 • BÖLÜM 3 FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU
 • 3.1.         Kapsamı……………………………………………………………………………………………………. 29
 • 3.2.         Açıklamalar………………………………………………………………………………………………. 29
 • 3.2.1.          Gerçeğe Uygun Sunum………………………………………………………………………….. 29
 • 3.2.2.          KOBİ TFRS İle Uyum…………………………………………………………………………… 29
 • 3.2.3.          Raporlamanın Sıklığı……………………………………………………………………………. 30
 • 3.2.4.          Sunumun Tutarlılığı……………………………………………………………………………… 30
 • 3.2.5.          Karşılaştırmalı Bilgi………………………………………………………………………………. 30
 • 3.2.6.          Önemlilik……………………………………………………………………………………………….. 30
 • 3.2.7.          Tam B ir Finansal Tablo Seti………………………………………………………………… 31
 • BÖLÜM 4 FİNANSAL DURUM TABLOSU
 • 4.1.         Kapsamı…………………………………………………………………………………………………… 35
 • 4.2.         Açıklamalar………………………………………………………………………………………………. 35
 • 4.2.1.          Finansal Durum Tablosunda Sunulacak Bilgiler…………………………………… 35
 • 4.2.2.           Dönen Varlık/Duran Varlık ve Kısa Vade/Uzun Vade Ayrımı……………. 36
 • BÖLÜM 5 KAPSAMLI GELİR TABLOSU VE GELİR TABLOSU
 • 5.1.          Kapsamı…………………………………………………………………………………………………………. 43
 • 5.2.          Açıklamalar……………………………………………………………………………………………………. 43
 • 5.2.1.           Toplam Kapsamlı Karın Sunumu……………………………………………………………… 43
 • 5.2.2.           Tek Tablo Yaklaşımı…………………………………………………………………………………. 43
 • 5.2.3.            İki Tablo Yaklaşımı…………………………………………………………………………………… 44
 • 5.2.4.           Giderlerin Analizi………………………………………………………………………………………… 44
 • BÖLÜM 6
 • ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU İLE GELİR VE DAĞITILMAMIŞ
 • KARLAR TABLOSU
 • 6.1.          Kapsamı…………………………………………………………………………………………………………. 49
 • 6.2.          Açıklamalar……………………………………………………………………………………………………. 49
 • 6.2.1.           Özkaynak Değişim Tablosu……………………………………………………………………….. 49
 • 6.2.2.            Gelir ve Dağıtılmamış Karlar Tablosu……………………………………………………….. 50
 • BÖLÜM 7 NAKİT AKIŞ TABLOSU
 • 7.1.          Kapsamı…………………………………………………………………………………………………………. 55
 • 7.2.          Açıklamalar……………………………………………………………………………………………………. 55
 • 7.2.1.           Nakit Benzerleri………………………………………………………………………………………….. 55
 • 7.2.2.           Nakit Akış Tablosunda Sunulacak Bilgiler………………………………………………… 55
 • 7.2.2.1.             İşletme faaliyetleri                                                                                          55
 • 1.2.22.             Yatırım faaliyetleri                                                                                         56
 • 1.2.23.             Finansman faaliyetleri                                                                                   57
 • 7.2.3.           İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarının Raporlanması…. 57
 • 7.2.3.1.             Dolaylı Yöntem…………………………………………………………………………………. 58
 • 1.23.2.             Doğrudan yöntem                                                                                          58
 • 7.2.4.           Yatırım Ve Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarının Raporlanması          59
 • 7.2.5.           Yabancı Para Birimine Dayalı Nakit Akışları……………………………………………. 59
 • 7.2.6.           Faiz ve Temettüler……………………………………………………………………………………… 59
 • 7.2.7.            Gelir Üzerinden Alınan Vergiler………………………………………………………………….. 59
 • 7.2.8.           Nakit Dışı İşlemler……………………………………………………………………………………… 59
 • 7.2.9.           Nakit ve Nakit Benzerlerinin İçeriği……………………………………………………………. 60
 • 8.1.         Kapsamı…………………………………………………………………………………………………… 73
 • 8.2.         Açıklamalar……………………………………………………………………………………………… 73
 • 8.2.1.          Dipnotların Yapısı……………………………………………………………………………….. 73
 • 8.2.2.          Muhasebe Politikalarının Açıklanması……………………………………………….. 74
 • 8.2.3.          İşletme Yönetiminin Değerlendirmeleri Hakkında Bilgi………………………. 74
 • 8.2.4.          Tahminlerdeki Belirsizliğin Temel Kaynakları Hakkında Bilgi……………. 74
 • BÖLÜM 9 KONSOLİDE VE BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR
 • 9.1.  Kapsamı………………………………………………………………………………………………………. 95
 • 9.2.         Açıklamalar…………………………………………………………………………………………….. 95
 • 9.2.1.           Konsolide Finansal Tablolarm Sunulma Zorunluluğu…………………………. 95
 • 9.2.2.           Özel Amaçlı İşletmeler(ÖAİTer)………………………………………………………….. 96
 • 9.2.3.          Konsolidasyon İşlemleri……………………………………………………………………….. 97
 • 9.2.4.           Bireysel Finansal Tablolar……………………………………………………………………. 98
 • 9.2.5.           Birleşik Finansal Tablolar…………………………………………………………………….. 98
 • BÖLÜM 10 MUHASEBE POLİTİKALARI, TAHMİNLER VE HATALAR
 • 10.1.  Kapsamı…………………………………………………………………………………………………… 105
 • 10.2.           Açıklamalar……………………………………………………………………………………….. 105
 • 10.2.1.      Muhasebe Politikalarının Seçimi ve Uygulanması…………………………….. 105
 • 10.2.2.      Muhasebe Politikalarının Tutarlılığı………………………………………………….. 106
 • 10.2.3.      Muhasebe Politikalarında Değişiklik………………………………………………….. 106
 • 10.2.4.      Muhasebe Tahminlerinde Yapılan Değişiklikler………………………………… 108
 • 10.2.5.      Geçmiş Dönem Hatalarının Düzeltilmesi…………………………………………… 109
 • BÖLÜM 11 TEMEL FİNANSAL ARAÇLAR
 • 11.1.           Kapsamı…………………………………………………………………………………………….. 113
 • 11.2.           Açıklamalar……………………………………………………………………………………….. 113
 • 11.2.1.      Muhasebeleştirilmesi………………………………………………………………………….. 113
 • 11.2.2.      İlk Ölçüm ve Muhasebeleştirme…………………………………………………………. 113
 • 11.2.3.       Sonraki Ölçümler ve Muhasebeleştirme…………………………………………….. 115
 • 11.2.4.      Finansal Alacaklar Ve Borçların Özellikleri……………………………………….. 118
 • 11.2.5.      Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi……………………………………………. 120
 • 11.2.5.1.        Finansal Araçların ilk ölçüm ve Muhasebeleştirilmesine ilişkin Örnek Uygulamalar         120
 • 11.2.5.2.        Finansal Araçların Sonraki ölçüm ve Muhasebeleştirilmesine ilişkin Örnek Uygulamalar               126
 • 12.1.           Kapsam…………………………………………………………………………………………….. 143
 • 12.2.           Açıklamalar………………………………………………………………………………………. 144
 • BÖLÜM 13 STOKLAR
 • 13.1.           Kapsamı……………………………………………………………………………………………. 151
 • 13.2.           Açıklamalar………………………………………………………………………………………. 151
 • 13.2.1.      Stokların Ölçülmesi…………………………………………………………………………… 151
 • 13.2.2.      Stokların Maliyeti……………………………………………………………………………… 151
 • 13.2.3.      Satın Alma Maliyetleri………………………………………………………………………. 152
 • 13.2.4.      Dönüştürme Maliyetleri…………………………………………………………………….. 154
 • 13.2.5.      Genel Üretim Maliyetlerinin Dağıtımı……………………………………………….. 154
 • 13.2.6.      Ortak Ürünler ve Yan Ürünler……………………………………………………………. 156
 • 13.2.7.      Stoklara Eklenen Diğer Maliyetler…………………………………………………….. 157
 • 13.2.8.      Stoklara Dahil Edilmeyen Maliyetler………………………………………………… 157
 • 13.2.9.      Hizmet Sağlayan İşletmelerin Stok Maliyeti…………………………………….. 159
 • 13.2.10.          Standart Maliyet, Perakende Yöntemi ve En Güncel Alış Fiyatı Gibi, Maliyetin Ölçümü İle İlgili Teknikler       159
 • 13.2.11.         Maliyet Hesaplama Yöntemleri…………………………………………………….. 160
 • 13.2.12.         Stoklarda Değer Düşüklüğü…………………………………………………………… 162
 • 13.2.13.         Gider Olarak Muhasebeleştirme…………………………………………………….. 163
 • BÖLÜM 14 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR
 • 14.1.           Kapsamı……………………………………………………………………………………………. 167
 • 14.2.           Açıklamalar………………………………………………………………………………………. 167
 • 14.2.1.      İştirak Tanımı…………………………………………………………………………………… 167
 • 14.2.2.      Ölçüm-Muhasebe Politikası Seçimi…………………………………………………… 169
 • 14.2.2.1.       Maliyet yöntemi                                                                                    169
 • 14.2.2.2.       Özkaynak yöntemi                                                                               171
 • 14.2.2.3.       Gerçeğe uygun değer yöntemi                                                             172
 • BÖLÜM 15 İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ PAYLAR
 • 15.1       .Kapsamı…………………………………………………………………………………………………. 177
 • 15.2. Açıklamalar……………………………………………………………………………………………. 177
 • 15.2.1.      İş Ortaklıklarının T anımı…………………………………………………………………. 177
 • 15.2.2.      Müştereken Kontrol Edilen Faaliyetler……………………………………………… 178
 • 15.2.3.      Müştereken Kontrol Edilen Varlıklar………………………………………………… 179
 • 15.2.4.      Müştereken Kontrol Edilen İşletmeler……………………………………………….. 180
 • 15.2.5.      Ölçüm-Muhasebe Politikası Seçimi…………………………………………………… 181
 • BÖLÜM 16 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
 • 16.1.           Kapsamı…………………………………………………………………………………………….. 187
 • 16.2.           Açıklamalar……………………………………………………………………………………….. 187
 • 16.2.1.      Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Tanımı………………………………………… 187
 • 16.2.2.      İlk Muhasebeleştirmede Ölçüm…………………………………………………………. 190
 • 16.2.3.      Muhasebeleştirme Sonrası Ölçüm……………………………………………………… 191
 • 16.2.4.      Transferler………………………………………………………………………………………….. 192
 • BÖLÜM 17 MADDİ DURAN VARLIKLAR
 • 17.1.           Kapsamı…………………………………………………………………………………………….. 197
 • 17.2.           Açıklamalar……………………………………………………………………………………….. 197
 • 17.2.1.      Muhasebeleştirme………………………………………………………………………………. 197
 • 17.2.3.      İlk Muhasebeleştirme Sonrası Ölçüm………………………………………………… 204
 • 17.2.4.      Amortisman……………………………………………………………………………………….. 205
 • 17.2.5.      Amortismana Tabi Tutar ve Amortisman Dönemi……………………………. 205
 • 17.2.6.      Amortisman Y öntemi……………………………………………………………………….. 207
 • 11.2.1.     Değer Düşüklüğünün Muhasebeleştirilmesi ve Ölçülmesi………………….. 208
 • 17.2.8.   Finansal Durum Tablosu Dışı Bırakma………………………………………………. 208
 • BÖLÜM 18
 • ŞEREFİYE DIŞINDAKİ MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
 • 18.1.           Kapsamı…………………………………………………………………………………………….. 213
 • 18.2.1.      Muhasebeleştirme………………………………………………………………………………. 213
 • 18.2.2.      İşletme Birleşmesinin Bir Parçası Olarak Elde Etme………………………….. 214
 • 18.2.3.      İlk Ölçüm……………………………………………………………………………………………. 215
 • 18.2.4.      Muhasebeleştirme Sonrası Ölçme……………………………………………………… 218
 • 18.2.5.      Yararlı Ömrü Boyunca İtfa……………………………………………………………….. 219
 • 18.2.6.      İtfa süresi ve itfa yöntemi………………………………………………………………….. 219
 • 18.2.7.      Kalıntı Değer………………………………………………………………………………………. 220
 • 18.2.8.      İtfa Süresinin ve İtfa Yönteminin Gözden Geçirilmesi………………………. 221
 • 18.2.9.       Defter Değerinin Geri Kazanabilmesi Durumu – Değer Düşüklüğü Zararları    221
 • 18.2.10.         Kullanımdan Çıkarmalar ve Elden Çıkarmalar…………………………….. 222
 • BÖLÜM 19 İŞLETME BİRLEŞMELERİ VE ŞEREFİYE
 • 19.1       . Kapsamı…………………………………………………………………………………………………. 225
 • 19.2.           Açıklamalar……………………………………………………………………………………….. 225
 • 19.2.1.      İşletme Birleşmeleri Tanımları…………………………………………………………… 225
 • 19.2.2.      Muhasebeleştirme………………………………………………………………………………. 226
 • 19.2.2.1.       Edinen İşletmenin B elirlenmesi……………………………………………………… 226
 • 19.2.2.2.       İşletme Birleşmesinin Maliyeti……………………………………………………….. 226
 • 19.2.2.3.        İşletme Birleşmesi Maliyetinin Gelecekteki Olayların Gerçekleşmesine Bağlı Olarak Düzeltilmesi   227
 • 19.2.2.4.        İşletme Birleşmesi Maliyetinin Edinilen Varlıklara, Üstlenilen Yükümlülüklere ve Koşullu Yükümlülüklere Dağıtılması                     227
 • 19.2.2.5.       Koşullu Borçlar…………………………………………………………………………… 228
 • 19.2.2.6.       Şerefiye………………………………………………………………………………………. 228
 • BÖLÜM 20 KİRALAMALAR
 • 20.1.            Kapsamı………………………………………………………………………………………………. 233
 • 20.2.            Açıklamalar…………………………………………………………………………………………. 233
 • 20.2.1.       Kiralama İşlemlerinin Sınıflandırılması……………………………………….. 233
 • 20.2.2.       Finansal Kiralamalar…………………………………………………………………….. 234
 • 20.2.2.1.        Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi……………….. 235
 • 20.2.2.2.        Finansal Kiralamada Kiracının Yapacağı Muhasebe işlemleri… 235
 • 20.2.2.3.        Finansal Kiralamada Kiraya Verenin Yapacağı Muhasebe İşlemleri 238
 • 20.2.3.      Faaliyet Kiralaması……………………………………………………………………….. 242
 • 20.2.3.1.        Faaliyet Kiralamasında Kiracının Muhasebe İşlemleri…………….. 242
 • 20.2.3.2.        Faaliyet Kiralamasında Kiraya Verenin Muhasebe İşlemleri……. 242
 • 20.2.3.3.        Satış ve Geri Kiralama İşlemleri………………………………………………… 244
 • BÖLÜM 21
 • KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR
 • 21.1.            Kapsam…………………………………………………………………………………………..
 • 21.2.            Açıklamalar…………………………………………………………………………………….
 • 21.2.1.       İlk Muhasebeleştirme………………………………………………………………….
 • 21.2.2.       İlk Ölçüm…………………………………………………………………………………….
 • 21.2.3.       Sonraki Ölçüm…………………………………………………………………………….
 • 21.2.4.       Koşullu Borçlar……………………………………………………………………………
 • 21.2.6.       Karşılılar, Koşullu Borç ve Alacaklara ilişkin uygulama alanları
 • 21.2.7.       Karşılıkların Muhasebeleştirme örnekleri……………………………………
 • BÖLÜM 22
 • YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZKAYNAKLAR
 • 22.1.            Kapsamı………………………………………………………………………………………………. 259
 • 22.2.            Açıklamalar…………………………………………………………………………………………. 259
 • 22.2.1.       Bir Finansal Aracm Borç Ya Da Özkaynak Olarak Sımflandırılması259
 • 22.2.2.      Uygulamaya Yönelik Tahvil İhracı Örneği……………………………………. 262
 • 22.2.3.       Bir Finansal Aracm Borç Ya Da Özkaynak Hükümleri………………… 266
 • 22.2.3.1.        Payların Veya Diğer Özkaynağa Dayalı Finansal Araçların İlk İhracı    266
 • 22.2.3.2.        Opsiyonlarm, Hakların Ve Teminatların Satışı…………………………. 267
 • 22.2.3.3.        Payların Aktifleştirilmesi Veya Bedelsiz Pay Verilmesi Ve Pay Bölünmeleri          267
 • 22.2.3.4.        Dönüştürülebilir borç veya benzer bileşik finansal araç…………….. 268
 • 22.2.3.5.        İşletmenin geri satın alman kendi payları…………………………………. 268
 • 22.2.3.6.        Ortaklara Yapılan Dağıtımlar……………………………………………………… 268
 • 22.2.3.7.        Kontrol Gücü Olmayan Pay Ve Konsolide Bir Bağlı Ortaklığın Paylarına İlişkin İşlemler   269
 • BÖLÜM 23 HASILAT
 • 23.1.            Kapsamı……………………………………………………………………………………………….. 273
 • 23.2.            Açıklamalar………………………………………………………………………………………….. 273
 • 23.2.1.       Hasılatın Ölçülmesi………………………………………………………………………….. 273
 • 23.2.2.       Hasılatın Hesaplanması………………………………………………………………….. 274
 • 23.2.3.       Hasılat Doğuran İşlemin Belirlenmesi……………………………………………… 274
 • 23.2.4.       Hasılat ile ilgili temel uygulama örnekleri………………………………………… 275
 • 23.2.4.1.        Mal Satışı……………………………………………………………………………………… 275
 • 23.2.4.2.        Hizmet Sunumu……………………………………………………………………………. 280
 • 23.2.4.3.        Faiz, İsim Hakkı ve Temettüler……………………………………………………. 282
 • 23.2.4.4.        İnşaat Sözleşmeleri………………………………………………………………………. 283
 • BÖLÜM 24 DEVLET TEŞVİKLERİ
 • 24.1.            Kapsamı……………………………………………………………………………………………….. 287
 • 24.2.            Açıklamalar………………………………………………………………………………………….. 288
 • 24.2.1.       Muhasebeleştirme ve Ölçme……………………………………………………………. 288
 • 24.2.2.       Muhasebeleştirme Örnekleri…………………………………………………………….. 288
 • 24.2.3.       Ölçüm Örnekleri……………………………………………………………………………….. 291
 • BÖLÜM 25 BORÇLANMA MALİYETLERİ
 • 25.1.            Kapsamı……………………………………………………………………………………………….. 297
 • 25.2.            Açıklamalar………………………………………………………………………………………….. 297
 • BÖLÜM 26 HİSSE BAZLI ÖDEMELER
 • 26.1.            Kapsamı……………………………………………………………………………………………….. 303
 • 26.2.            Açıklamalar………………………………………………………………………………………….. 304
 • 26.2.1.       Muhasebeleştirme……………………………………………………………………………. 304
 • 26.2.2.       Hak ediş koşullarının bulunması durumunda muhasebeleştirme…… 305
 • 26.2.3.       Özkaynaklardan karşılanan hisse bazlı ödeme işlemlerinin ölçülmesi 306
 • 26.2.3.1.        Ölçüm ilkesi………………………………………………………………………………….. 306
 • 26.2.3.2.        Paylar ve hisse opsiyonları ve özkaynaktan karşılanan pay değer artış haklarının ölçümü               306
 • 26.2.4.       Nakit olarak ödenen hisse bazlı ödeme işlemleri……………………………… 308
 • 26.2.5.       Nakit alternatifli hisse bazlı ödeme işlemleri……………………………………. 309
 • BÖLÜM 27 VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
 • 27.1.            Kapsamı……………………………………………………………………………………………… 313
 • 27.2.           Açıklamalar………………………………………………………………………………………… 313
 • 27.2.1.       Stoklarda Değer Düşüklüğü…………………………………………………………… 313
 • 27.2.1.1.        Tamamlanma ve Satış Maliyetleri Düşülmüş Satış Fiyatı………… 313
 • 27.2.1.2.        Değer Düşüklüğünün İptal Edilmesi…………………………………………… 315
 • 27.2.2.       Stoklar Dışındaki Varlıklarda Değer Düşüklüğü…………………………… 315
 • 27.2.2.1.        Genel İlkeler……………………………………………………………………………….. 315
 • 27.2.2.2.        Değer Düşüklüğü Göstergeleri…………………………………………………….. 316
 • 27.2.2.3.        Geri Kazanılabilir Tutarm Ölçülmesi…………………………………………. 316
 • 27.2.2.4.        Satış Maliyetleri Düşülmüş Gerçeğe Uygun Değer…………………….. 316
 • 27.2.2.5.        Kullanım Değeri…………………………………………………………………………. 317
 • 27.2.2.6.        Değer Düşüklüğü Zararının İptal Edilmesi………………………………… 320
 • BÖLÜM 28 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
 • 28.1.            Kapsamı……………………………………………………………………………………………… 323
 • 28.2.            Açıklamalar………………………………………………………………………………………… 324
 • 28.2.1.       Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Genel Muhasebeleştirme İlkesi….. 324
 • 28.2.2.       Çalışanlara Sağlanan Kısa Vadeli Faydalar…………………………………. 324
 • 28.2.2.1.        Örnekler……………………………………………………………………………………… 324
 • 28.2.2.2.        Çalışanlara Sağlanan Kısa Vadeli Faydaların Ölçümüne İlişkin Genel Hüküm    326
 • 28.2.2.3.        Kısa Dönemli Ücretli İzinlerde Muhasebeleştirme…………………….. 326
 • 28.2.2.4.        Kar Paylaşımı ve İkramiyelerde Muhasebeleştirme………………….. 327
 • 28.2.3.       İşten Ayrılma Sonrası Sağlanan Faydalar: Tanımlanmış Katkı Planları İle Tanımlanmış Fayda Planlarının Ayrımı    327
 • 28.2.3.1.        Muhasebeleştirme Ve Ölçme……………………………………………………… 328
 • 28.2.3.2.        İskonto Etme……………………………………………………………………………… 328
 • 28.2.3.3.        Aktüeryal Değerleme Yöntemi…………………………………………………… 329
 • 28.2.3.4.        Muhasebeleştirme – Muhasebe Politikası Seçimi……………………….. 329
 • 28.2.4.       Çalışanlara Sağlanan Diğer Uzun Vadeli Faydalar……………………….. 330
 • 28.2.5.       İşten Çıkarma Tazminatları………………………………………………………….. 330
 • BÖLÜM 29 GELİR VERGİSİ
 • 29.1.            Kapsamı……………………………………………………………………………………………… 335
 • 29.2.            Açıklamalar………………………………………………………………………………………… 336
 • 29.2.1.       Dönem Vergisinin Muhasebeleştirilmesi ve Ölçümü……………………… 336
 • 29.2.2.       Ertelenmiş Verginin Muhasebeleştirilmesi……………………………………… 337
 • 29.2.2.1.        Genel Muhasebeleştirme İlkesi…………………………………………………… 337
 • 29.2.2.2.        Geri Kazanılmaları veya Ödemeleri Vergiye Tabi Karı Etkilemeyecek Olan Varlıklar ve Borçlar     338
 • 29.2.2.3.        Vergiye Esas Değer…………………………………………………………………….. 338
 • 29.2.2.4.        Geçici Farklar……………………………………………………………………………… 338
 • 29.2.2.5.        Ertelenmiş Vergi Borçlan ve Varlıkları………………………………………. 339
 • 29.2.3.       Ertelenmiş Verginin Ölçümü…………………………………………………………….. 340
 • 29.2.3.1.        Vergi Oranları……………………………………………………………………………….. 340
 • 29.2.3.2.        Değerleme Karşılığı………………………………………………………………………. 340
 • 29.2.4.       Dönem ve Ertelenmiş Verginin Birlikte Ölçümü……………………………….. 340
 • 29.2.5.       Temettü Ödemeleri Üzerinde Yapılan Stopaj………………………………….. 341
 • 29.2.6.       Sunum………………………………………………………………………………………………. 343
 • 29.2.6.1.        Kapsamlı Gelir ve Özkaynağa Yapılan Dağıtım………………………….. 343
 • 29.2.6.2.        Cari ve Cari Olmayan Ayrımı………………………………………………………. 343
 • 29.2.6.3.        Netleştirme……………………………………………………………………………………. 343
 • BÖLÜM 30 YABANCI PARA ÇEVRİM İŞLEMLERİ
 • 30.1.            Kapsamı…………………………………………………………………………………………… 351
 • 30.2.            Açıklamalar……………………………………………………………………………………… 351
 • 30.2.1.       Geçerli Para Birimi……………………………………………………………………………. 351
 • 30.2.2.       Yabancı Para İşlemlerinin Geçerli Para Biriminde Raporlanması…… 351
 • 30.2.2.1.        İlk Muhasebeleştirme……………………………………………………………………. 351
 • 30.2.2.2.        İzleyen Raporlama Dönemleri Sonunda Raporlama…………………… 352
 • 30.2.3.       Yurt Dışındaki Bir İşletmeye Yapılan Net Yatırım………………………….. 354
 • 30.2.4.       Geçerli Para Biriminde Değişiklik……………………………………………………… 355
 • 30.2.5.       Finansal Tablolarda Kullanılan Para Biriminin Geçerli Para Biriminden Farklı Olması             355
 • BÖLÜM 31 YÜKSEK ENFLASYON
 • 31.1.            Kapsamı……………………………………………………………………………………………….. 359
 • 31.2.            Açıklamalar…………………………………………………………………………………………… 359
 • 31.2.1.       Yüksek Enflasyonlu Ekonomi………………………………………………………….. 359
 • 31.2.2.       Finansal Tablolarda Kullanılan Ölçüm Birimi…………………………………. 360
 • 31.2.3.       Tarihi Maliyet Esasına Göre Hazırlanmış Finansal Tabloların Düzeltilmesinde İzlenecek Süreçler       360
 • BÖLÜM 32 RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
 • 32.1.            Kapsam…………………………………………………………………………………………………. 365
 • 32.2.            Açıklamalar…………………………………………………………………………………………… 365
 • 32.2.1.       Raporlama Dönemi Sonraki Düzeltme Gerektiren Olaylar……………… 365
 • 32.2.2.       Raporlama Dönemi Sonraki Düzeltme Gerektirmeyen Olaylar………. 368
 • 32.2.3.       Raporlama Dönemine ilişkin Dağıtılan Temettü Durumu……………….. 369
 • 32.2.4.       Raporlama Döneminden Sonra Düzeltme Gerektirmeyen Hususların Açıklama Durumu       370
 • BÖLÜM 33 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
 • 33.1.           Kapsamı…………………………………………………………………………………………….. 375
 • 33.2.           Açıklamalar……………………………………………………………………………………….. 375
 • BÖLÜM 34 ÖZELLİKLİ FAALİYETLER
 • 34.1.           Kapsamı…………………………………………………………………………………………….. 381
 • 34.2.           Açıklamalar……………………………………………………………………………………….. 381
 • 34.2.1.      Tarımsal Faaliyet……………………………………………………………………………….. 381
 • 34.2.1.1.        Muhasebeleştirme                                                                                 381
 • 34.2.1.2.        Gerçeğe Uygun Değer ile Ölçme                                                          381
 • 34.2.1.3.        Maliyet Yöntemi İle Ölçme                                                                 384
 • 34.2.2.      Maden Çıkarma Faaliyetleri……………………………………………………………… 385
 • 34.2.3.      İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları…………………………………………………………… 385
 • 34.2.3.1.        Finansal Varlık Modelinin Muhasebeleştirilmesi                             385
 • 34.2.3.2.        Maddi Olmayan Duran Varlık Modelinin Muhasebeleştirilmesi386
 • 34.2.3.3.        Hizmetlerden Elde Edilen Hasılat                                                      386
 • BÖLÜM 35 KOBİ TFRS’YE GEÇİŞ
 • 35.1.           Kapsamı…………………………………………………………………………………………….. 389
 • 35.2.           Açıklamalar……………………………………………………………………………………….. 389
 • 35.2.1.      İlk Uygulama……………………………………………………………………………………… 389
 • 35.2.2.      Geçiş Tarihinde Finansal Tabloların Hazırlanmasına İlişkin Süreçler. 389
 • UYGULAMA 1 ……………………………………………………………………………………………………… 393
 • UYGULAMA 2………………………………………………………………………………………………………. 435
 • KAYNAKÇA………………………………………………………………………………………………………….. 453