Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Kaynakçalı, Güncel Vergi Kanunları

Kaynakçalı, Güncel Vergi Kanunları

Özkan Aykar


Baskı Tarihi: Nisan 2018
Sayfa Sayısı: 1107 Sayfa
Fiyatı: 85 TL
İndirimli Fiyatı:84 TL (Kdv Dahil)
SİTEMİZDE GÜNCELLEME YAPILMAKTADIR!
(Şu an için sitemizden sipariş alınamamaktadır.)
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb
İlgili Kanun Maddesi
Bakanlar Kurulu Kararı
İlgili Yönetmelik ve İç Genelge
İlgili Genel Tebliğ
İlgili Sirküler
ı

İÇİNDEKİLER

Kanun No-Sayfa
Gelir Vergisi Kanunu-: -193-1
Kurumlar Vergisi Kanunu-: -5520-133
Vergi Usul Kanunu-: -213-183
Katma Değer Vergisi Kanunu-: -3065-351
Özel Tüketim Vergisi Kanunu-: -4760-413
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun-: -6183-453
Savunma Sanayii Müsteşarlığının Kurulması ve11 Temmuz 1939 Tarih ve 3670 Sayılı Milli Piyango TeşkilineDair Kanunun İki Maddesi İle 23 Ekim 1984 Tarih ve3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Bir MaddesindeDeğişiklik Yapılması Hakkında Kanun-: -3238-507
Belediye Gelirleri Kanunu-: -2464-517
Damga Vergisi Kanunu-: -488-549
Değerli Kağıtlar Kanunu-: -210-575
Emlak Vergisi Kanunu -: -1319-579
Gider Vergileri Kanunu-: -6802-605
Harçlar Kanunu-: -492-617
-Kanun No-Sayfa
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme KaydediciCihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun-: -3100-689
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu-: -197-695
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu-: -7338-711
İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe VergiGelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun-: -5779-723
Konut İnşaatında ve Kalkınmada Öncelikli YörelerdeYapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna veMuaflıkları Tanınması Hakkında Kanun-: -2982-729
Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması veNoterlik Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Tapu Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Çekle Ödemelerin Düzenlenmesive Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun, BankalarKanunu, Posta Kanunu İle Pasaport Kanununda DeğişiklikYapılması Hakkında Kanun-: -4358-733
İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Milli Eğitim BakanlığınınTeşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24. 3. 1988 Tarihli ve3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kağıt veİşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun-: -4306-735
Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeİstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik YapılmasıHakkında Kanun-: -4325-739
17. 8. 1999 ve 12. 11. 1999 Tarihlerinde Marmara Bölgesi veCivarında Meydana Gelen Depremin Yol Açtığı Ekonomik KayıplarıGidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetler İhdası ve Bazı VergiKanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun-: -4481-743
-Kanun No-Sayfa
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli MaliMüşavirlik Kanunu-: -3568-751
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para BirimiHakkında Kanun-: -5083-781
Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve GörevleriHakkında Kanun-: -5345-785
Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İleTahsili Hakkında Kanun-: -5736-809
Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle Bazı KanunlardaDeğişiklik Yapılması Hakkında Kanun-: -5084-815
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve VakıflaraVergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun-: -4962-823
Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile ÇeşitliKanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun-: -5597-825
Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fonve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun-: -5602-827
Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun-: -5604-835
Araştırma ve Geliştirme FaaliyetlerininDesteklenmesi Hakkında Kanun-: -5746-837
İdari Yargılama Usulü Kanunu. -: -2577-843
İş Kanunu İle Bazı Kanun ve K. H. K. ’de Değişiklik Yapılmasıİle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun-: -6552-877