Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Katma Değer Vergisi Kanunu ve Uygulaması

Katma Değer Vergisi Kanunu ve Uygulaması

Prof. Dr. Şükrü Kızılot


Baskı Tarihi: Mart 2012
Sayfa Sayısı: 1824
Fiyatı: 93 TL
İndirimli Fiyatı:92 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
 • Google
 • Tw
 • Fb

Katma Değer Vergisi Kanunu ve Uygulaması Kitabı Prof. Dr. Şükrü Kızılot tarafından yazılmıştır. Mükellefiyet, Verginin Konusu, Mükellef Ve Vergi Sorumlusu, Vergiyi Doğuran Olay, İstisnalar, İhracat İstisnası, Araçlar, Petrol Aramaları Ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda İstisna, Taşımacılık İstisnası, Diplomatik İstisnalar, İthalat İstisnası, Sosyal Ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar ve daha bir çok konu başlığından Katma Değer Vergisi Kanunu ve Uygulaması Kitabında yer almaktadır. Ücretsiz kargo imkanı ile  Katma Değer Vergisi Kanunu ve Uygulaması Kitabını sitemizden alabilirsiniz.

KİTAP TANITIMI

- Mükellefiyet, Verginin Konusu, Mükellef Ve Vergi Sorumlusu
- Vergiyi Doğuran Olay
- İstisnalar, İhracat İstisnası, Araçlar, Petrol Aramaları Ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda İstisna, Taşımacılık İstisnası, Diplomatik İstisnalar, İthalat İstisnası
- Sosyal Ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar
- İstisnadan Vazgeçme İstisnaların Sınırı
- Matrah, Nispet Ve İndirim, Verginin Tarhı Ve Ödenmesi
- Vergilendirme Usulleri, Vergilendirme Dönemi Ve Beyan Esası
- Tarh İşlemleri, Verginin Ödenmesi
- Gümrük İdarelerince Alınan Katma Değer Vergisine İlişkin Hükümler
- Usul Hükümleri, Çeşitli Hükümler, Kaldırılan Hükümler, Geçiş Hükümleri

 

ÖNSÖZ

Katma Değer vergisi, toplam vergi gelirlerinin üçte birini oluştur­ması nedeniyle, özel bir önem taşıyor.

Önceki basımları olağanüstü ilgi görerek, kısa sürede tükenen eliniz­deki kitabın, her maddesi tek tek gözden geçirilerek, güncellenmiş olan bu basımını da çok beğeneceğinizi umuyoruz.

Bilindiği gibi, katma değer vergisi, 1985 yılından itibaren Türk Vergi Sistemi içinde yerini alan ve kısa sürede benimsenerek başarı ile uyulanan ve en yüksek hasılat toplanan bir vergi.

Katma değer vergisi sistemine geçişi zorunlu kılan nedenler; ekono­mik ve mali nedenler olmak üzere iki grupta toplanabilir. Ekonomik nedenler; yatırımların teşvik edilmesi, ihracatın eliştirilmesi, sanayi kesimi üzerindeki vergi yükünün azaltılması, enflasyonist baskının ön­lenmesi, kaynakların optimal dağılımında uygunluk sağlanması, uzman­laşmanın teşviki ve fiyatlar genel düzeyinin kontrolü şeklinde sıralana­bilir. Mali nedenler ise vergi adaletinin sağlanması, vergi hasılatını artırması, vergi kaçakçılığının önlemesi, vergilemede adaletin sağlan­ması, vasıtasız vergiler sistemini tamamlayıcı niteliği ve diğer ülkelerin vergi sistemleri ile uyum sağlanması olarak açıklanabilir.

“Katma Değer Vergisi Kanunu ve Uygulaması” adlı bu kitabımız, daha önce katma değer vergisi ile ilgili olarak yayımlanan kitapların tümünden farklı bir anlayış ve yöntemle kaleme alınmıştır.

Kitapta, Katma Değer Vergisi Kanunu, maddeler itibariyle tek tek ele alınmış ve değişen maddeler ya da bent veya fıkralar da dahil, tümüyle ilgili gerekçelere yer verilmiştir. Daha sonra da, o maddelerle ilgili genel tebliğlerin numarası ve tebliğin konu ile ilgili kısımları öelırfiT-miştir.

Maddeler açıklanırken, uygulamada karşılaşılan özellikli durumla­ra değinilmiş örnekler verilmiş ve tartışmalı konulara ilişkin açıklama ve yorumlar yapılmış, çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

 

Konular açıklanırken dayanağı olan mııktezalara (özelgelere), Da­nıştay kararlarına ve iç genelgelere bunların tarih ve numaraları dip­not halinde belirtilmek suretiyle, metin içinde yer verilmiştir.

Katma değer vergisi ile ilgili kitaplarda olduğu gibi, bazı konular yalnızca açıklanıp geçiştirilmiş ya da “Adaliye Bakanlığı ‘nın ve Danış­tay’ın görüşü de bu yöndedir” demekle yetinilmeyip, özelgenin ve Da­nıştay Kararının çok kısa bir özetine yerverilmiş, dipnot halinde de, emsal gösterilmesi amacıyla, tarih ve numaraları belirtilmiştir.

Kitapta, KDV ile ilgili olarak karşılaşacağınız sorunların büyük bir kısmına yanıt bulacağınıza inanıyorum.

Bu kitabın, elinizde bulunan şeklini alması kuşkusuz yalnızca yazarı tarafından gerçekleştirilmemiştir. Hazırlanması, dizgisi, finansmanı, ciltlenmesi, dağıtımı vs. oldukça geniş bir organizasyonu ve yoğun ça­lışmayı gerektirmektedir. Bu konuda çevremden büyük destek gördüm. Kitabın önceki baskısının titiz bir şekilde gözden geçirilmesi aşamasın­da, ciddi anlamda yardımını gördüğüm başta Sevgili Abdullah TOLU olmak üzere, hepsine çok teşekkür ederim.

Bu kitabın, siz değerli okurlara yararlı olabildiği ölçüde kendimi mutlu sayacağımı belirtir, yazı ile uyarı, öneri, katkı ve eleştiride bulu­nacaklar ile karşılaştıkları sorunları yazacak olanlara, teşekkürü şimdi­den borç bilirim.

 

İÇİNDEKİLER

 • BİRİNCİ KISIM
 • MÜKELLEFİYET
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • VERGİNİN KONUSU
 • I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER 63
 • A- MADDE METNİ 63
 • Madde 1. : VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN İŞLEMLER. 63
 • B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER 65
 • C- GEREKÇE 65
 • II- GENEL AÇIKLAMA 68
 • III- GENEL OLARAK VERGİNİN KONUSU 69
 • A- KONUNUN BELİRLENMESİNDEKİ ETKENLER 69
 • B- KATMA DEĞER VERGİSİNİN UYGULAMA KOŞULLARI. 69
 • 1- Ortada Bir İşlemin Bulunması. 69
 • 2- İşlemin Bir Faaliyet Çerçevesinde Yapılması veya Belirli Fa­aliyetlerden Doğması 70
 • 3- Faaliyette Bulunanların Hukuki Durumları İle Faaliyette Bulunma Nedenlerinin Önemli Olmaması 70
 • 4- İşlemlerin Türkiye’de Yapılması 71
 • V- TİCARİ, SINAİ, ZİRAİ FAALİYET VE SERBEST MESLEK FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER 73
 • A- FAALİYETİN DEVAMLILIĞI. 73
 • 1- Ticari ve Sınai Faaliyet 74
 • 2- Zirai Faaliyet. 77
 • 3- Serbest Meslek Faaliyeti 78
 • 4- Ticari, Sınai, Zirai Faaliyetler ile Serbest Meslek Faaliyetle­rinin Arızi Olarak Yapılması. 81
 • 5- Ticari, Sınai, Zirai Faaliyet İle Serbest Meslek Faaliyetinin Boyutları. 84
 • B- MAL TESLİMİ VE HİZMET İFASI. 87
 • V- HER TÜRLÜ MAL VE HİZMET İTHALATI 88
 • A- MAL İTHALATINDA. 88
 • 1- Genel Olarak. 88
 • 2- Mutemet Eliyle İthalat 89
 • B- HİZMET İTHALATINDA 90
 • 1- Genel Olarak. 90
 • 2- Yurt Dışından Sağlanan Hizmetlerde KDV. 90
 • 3- Yabancı Kişi ve Kuruluşların Türkiye’de Yaptıkları Hizmet­ler ve Mal Satışlarında KDV 97
 • 4- Yurt Dışından Kredi Sağlanması Hizmetlerinde KDV 101
 • 5- Yabancı Uzmanların Türkiye’de Yaptıkları Danışmanlık Hiz­metlerinde KDV 103
 • 6- Yurt Dışındaki Kişilere Proje Çizdirilmesinde KDV 104
 • 7- Yurt Dışında Yerleşik Bir Kuruma Fizibilite Raporu Ha­zırlattırılması İşleminde KDV 104
 • 8- Türkiye’de Yerleşik Bir Firmanın Yabancı Firmalara Yurt Dışında Pazar Araştırması Yaptırmasında KDV 104
 • 9- Yurt Dışında Yapılan Hizmetlerin, Hizmet İhracı Kapsa­mında KDV’den İstisna Olup Olmadığı 105
 • 10- Yurt Dışında İnşaat İşi Yapan Müteahhitlerin Aldıkları İşin Bir Bölümünü Türk Taşeronlara Yine Yurt Dışında Yaptırmaları Halinde KDV 105
 • 11- Müteahhitlerin Yurt Dışında Yapacakları İnşaatların Projele­rini Türkiye’de Çizdirmeleri Halinde KDV 105
 • VI- DİĞER FAALİYETLERDEN DOĞAN TESLİM VE HİZ­METLER 106
 • A- POSTA, TELEFON, TELGRAF, TELEKS VE BUNLARA BEN­ZER HİZMETLER İLE RADYO VE TELEVİZYON HİZMETLERİ (KDVK Md.1/3-a) 106
 • 1- Genel Olarak. 106
 • 2- Özel Televizyonlarda KDV 107
 • B- HER TÜRLÜ ŞANS VE TALİH OYUNLARININ TERTİPLENMESİ VE OYNANMASI (KDVK Md. 1/3-b) 108
 • C- PROFESYONEL SANATÇILARIN YER ALDIĞI GÖSTERİLER VE KONSERLERLE PROFESYONEL SPORCULARIN KATILDIĞI SPORTİF FAALİYETLER, MAÇLAR, YARIŞLAR VE YARIŞMALAR TERTİPLENMESİ, GÖSTERİLMESİ (KDVK Md. 1/3-c) 109
 • 1- Profesyonel Sanatçıların Yer Aldığı Gösteriler ve Konserler Tertiplenmesi, Oynanması 109
 • 2- Profesyonel Sporcuların Katıldığı Sportif Faaliyetler, Maç­lar, Yarış ve Yarışmalar Tertiplenmesi, Oynanması 111
 • D- MÜZAYEDE MAHALLERİNDE VE GÜMRÜK DEPO­LARINDA YAPILAN SATIŞLAR (KDVK Md.1/3-d). 112
 • 1- Genel Açıklama. 112
 • 2- Müzayede Mahallerinde Yapılan Satışlar 112
 • 3- Gümrük Depolarında Yapılan Satışlar 120
 • E- TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK FAALİYETLERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU 121
 • 1- Konu Hakkında KDV Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler 121
 • 2- Ürün Senetlerinin Mahiyeti 122
 • 3- Ürünlerin Lisanslı Depocuya Tesliminde KDV 123
 • 4- Ürün Senetlerinin Tesliminde KDV 123
 • 5- Ürün Senetlerinin Tesliminde KDV 123
 • F- BORU HATTI İLE HAMPETROL, GAZ VE BUNLARIN ÜRÜN­LERİNİN TAŞINMALARI (KDVK Md.1/3-e) 124
 • G- GELİR VERGİSİ KANUNU’NUN 70. MADDESİNDE BE­LİRTİ­LEN MAL VE HAKLARIN KİRALANMASI İŞLEMLERİ (KDVK Md. 1/3-f) 124
 • 1- GVK’nın 70. Maddesinde Sayılan Mal ve Haklar 124
 • 2- GVK’nın 70. Maddesinde Sayılan ve Mal ve Hakların Kiraya Verilmesi İşleminin KDV Karşısındaki Durumu 125
 • 3- Kiralama İşlemlerinde Vergiyi Doğuran Olay ve Vergilen­dirme Dönemleri. 134
 • 4- Dernek, Vakıf ve Sendikalarca Yapılan Gayrimenkul Kiralamalarında KDV 135
 • 5- Kiralama İşlemlerinde Sorumluluk Uygulaması. 136
 • 6- Belediyelere Ait Gayrimenkullerin Kiralanması 138
 • H- GENEL VE KATMA BÜTÇELİ İDARELERE, İL ÖZEL İDA­RE­LERİNE, BELEDİYELER VE KÖYLER İLE BUNLA­RIN TEŞKİL ET­TİKLERİ BİRLİKLERE, ÜNİVERSİTELERE, DERNEK VE VA­KIFLARA, HER TÜRLÜ MESLEKİ KU­RULUŞLARA AİT VEYA TABİ OLAN VEYA BUNLAR TARAFINDAN KURULAN YADA İŞ­LETİLEN MÜES­SESELER İLE DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLA­RIN VEYA BUN­LARA AİT VEYA TABİ DİĞER MÜESSESELERİN TİCARİ, SINAİ, Zİ­RAİ VE MESLEKİ Nİ­TELİKTEKİ TESLİM VE HİZMETLERİ (KDVK Md.1/3-g) 140
 • 1- Genel Olarak. 140
 • 2- Orduevleri, Askeri Gazinolar, Askeri Kantinlerin KDV Karşısındaki Durumu 142
 • 3- Üniversitelerin Öğrenci ve Çalışanlarına Hizmet Sunan Kantin, Kafeterya ve Yiyecek-İçecek Hizmeti Sunan Sosyal Tesislerinin KDV Karşısındaki Durumu 142
 • 4- Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine Ait Kreş ve Konukevlerinde KDV 143
 • 5- Belediyelerde KDV Uygulaması. 144
 • 6- Hükümlü ve Tutukluların Zorunlu İhtiyaçlarının Karşılan­ması Amacıyla Cezaevlerinde Açılan Kantin, Tabldot ve Çayocağı İşletmeleri 149
 • 7- Derneklere Ait İktisadi İşletmelerin Kurumlar Vergisi ve KDV Karşısındaki Durumu. 150
 • I- İSTEĞE BAĞLI MÜKELLEFİYET YOLU İLE VERGİLEN­DİRİ­LECEK TESLİM VE HİZMETLER (KDVK Md.1/3-h) 156
 • İ- ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI KONULAR. 156
 • 1- Noterlerin İşyerindeki Demirbaşları Kiraya Vermeleri ve Satmaları İşleminde KDV. 156
 • 2- Türkiye’de Kurulu Firmanın Yurt Dışında Mal Alıp Satmasının KDV’ye Tabi Olmadığı 157
 • 3- Holdinglerin Bağlı Şirketlerine Kredi Kullandırması İşleminin KDV Karşısındaki Durumu 159
 • 4- Ortağın Limited Şirketteki Payını Mal Olarak Almak Suretiyle Ayrılması Halinde KDV. 163
 • 5- Rezidanslardaki Konut ve İşyeri Satışlarında KDV 163
 • 6- Adi Ortaklıklarda KDV. 165
 • 7- Taşınmaz ve Taşınmaz Niteliği Taşıyan Mal ve Hak Satışlarında KDV 178
 • 8- Hastaya Muayene Hizmeti Verilmeksizin Yalnızca Re­çete­nin Yenilenmesi. 184
 • 9- Belediyelere Arsa Karşılığı Yapılan Konut ve İşyeri Teslimle­rinde KDV 185
 • 10- Avukatlık Hizmetlerinin KDV Karşısındaki Durumu 189
 • 11- Mahkemelerce Tayin Olunan Kayyum, Vasi ve Tereke İdare Memuruna Yapılan Ücret Ödemelerinin Vergiye Tabi Olmaması 202
 • 12- Mesleki Kuruluşların, Baroların Yayım Faaliyetinin Ver­giye Tabi Olması. 203
 • 13- Mesleki Kuruluşların Üyelerinden Aldığı Kayıt ve Tasdik Ücretlerinin KDV Karşısındaki Durumu 203
 • 14- Özel Okulların KDV Karşısındaki Durumu 203
 • 15- İrtibat Bü­rolarının KDV Karşısındaki Durumu 204
 • 16- Fuar ve Sergilerde Yapılan Satışların Vergiye Tabi Olması 205
 • 17- Yardım Toplama Kanunu’na Göre Toplanan Yardımlar. 205
 • 18- Ltd. ve A.Ş’lerin Aktiflerinde Kayıtlı Menkul ve Gayrimenkullerin Başka Ltd. veya A.Ş’lere Ayni Sermaye Olarak Konulması 206
 • 19- Aidatlarda KDV 208
 • 20- İştirak Kazançları ve Mevduat Faizlerinin Vergiye Tabi Olmaması. 209
 • 21- Depozito ve Teminatların Vergiye Tabi Olmayacağı. 209
 • 22- Ticari Şirketlerin Kiraladıkları Gayrimenkulleri Yeniden Kiralamalarının Vergiye Tabi Olması 210
 • 23- Şoförler ve Otomobilciler Odalarının Basılı Kağıt Satışlarında KDV 210
 • 24- Öğrenci Derneklerinin Otobüs Kiralayarak Taşıma İşi Yapmalarının Vergiye Tabi Olması 210
 • 25- Siyasi Partilerin Mallarını Satmasının Vergiye Tabi Tu­tulmayacağı 211
 • 26- Ferdi İşletmeye İşletme Sahibinin Yakınlarının Yada Üçüncü Şahısların Ortak Olarak Alınmasının KDV’ye Tabi Olup Olmayacağı 211
 • 27- Özel Şahıslar Tarafından Özel Sürücü Kurslarına Kiralanan Taşıtların Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu 211
 • 28- Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Konutların Kendi Mensup­larının Yanısıra, Başka Kurum ve Kuruluş Mensuplarına Lojman Olarak Tahsis Edilmesi 212
 • 29- İşi Terkten Sonra Elde Edilen Kazançların Arızi Kazanç Olduğu. 213
 • 30- Konut Yapı Kooperatiflerine Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV. 213
 • 31- Ticari Taksi Plakası Satışı ve Kiralamasında KDV 236
 • 32- ATM Konulmak Üzere Taşınmaz Kiralamasında KDV 237
 • 33- Otoyollarda Yol Güvenlik Sahasında Yer Alan Reklam Panolarının ve Alanlarının Kiralanmasında KDV 238
 • 34- Trafo Devirlerinde KDV 239
 • 35- Yardım Kampanyası Kapsamında GSM Operatörlerine Gönderilen SMS’ler Aracılığıyla Toplanacak Bağışlarda KDV 240
 • 36- Kaza Yapan Sigortalı Binek Otomobillerde KDV Uygulaması 242
 • 37- Tıbbi Görüntüleme ve Tahlil Hizmetlerinin KDV Karşısındaki Durumu 244
 • 38- Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerinde Arsa ve İşyeri Teslimleri 245
 • 39- Finansal Kiralama İşlemlerinde KDV 246
 • 40- Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV 252
 • 41- İnşaat Devam Ederken Arsa Üzerine Kat İrtifakı Kurularak Yapılan Konut ve İşyeri Satışlarında KDV 263
 • 42- Gecikme Cezaları ve Tazminatlarda KDV 265
 • 43- Devre Mülk Hakkı Satışlarında KDV 272
 • 44- Merkezi Türkiye’de Bulunan Bir Şirketin Yurt Dışında Bulunan Şubeleri Aracılığıyla Yine Yurt Dışında Yaptığı Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarında KDV. 275
 • 45- Yurt Dışındaki Kuruluşlara Know-How Karşılığı Yapı­lan Ödemelerin (Royalti) KDV Karşısındaki Durumu 278
 • 46- Münhasıran Komisyoncu Sıfatıyla Canlı Hayvan Alım Sa­tımına Aracılık Edenler. 280
 • 47- Yedieminlik Ücretine KDV Uygulanıp Uygulanmaya­cağı. 282
 • 48- Eczacılar Odası Tarafından İşletilen Lokallerin Durumu 284
 • 49- Köy Tüzel Kişiliğince İçme Suyu Teslimi 284
 • 50- Üniversitelerin Mal İthalinde KDV 285
 • 51- Yağlı Güreş Tertiplenmesi İşleminde KDV 285
 • 52- Bedeli Ödendiği Halde Faturası Düzenlenmeyen ve Teslim Edilemeyen Malların Satışından Vazgeçilmesi Halinde KDV 285
 • 53- Maden İşletmeciliği Yapan Şirketin, Maden Arama Ruhsa­tını Devri. 286
 • 54- İş Hanı veya Apartman Yöneticiliği 286
 • 55- Sürekli Bir Nitelik Taşıyan Dergi Yayınlama ve Reklam Hizmeti 287
 • 56- Kollektif Şirketlerde Ortaklık İçi Hisse Devri – Ortaklığın Tümüyle Devri 287
 • 57- Siyasi Partilerin Düzenlemiş Olduğu Konser ve Bilet Satış­larının KDV’ye Tabi Olduğu. 287
 • 58- Menkul Kıymet Alım-Satım Aracılığıyla Uğraşan Aracı Ku­rumların Faaliyetlerinin KDV’ye Tabi Olup Olmayacağı 288
 • 59- Ecrimisilin KDV Karşısındaki Durumu. 290
 • 60- Boğaz Köprüsü ve Otoyol Geçiş Ücretlerinde KDV. 290
 • 61- Masraf Yansıtılması ve KDV. 291
 • 62- Alacağın İcra Yoluyla Tahsilinde KDV 298
 • 63- Oto Galerilerinin KDV Karşısındaki Du­rumu 299
 • 64- Çok Katlı Bina Satışında KDV 299
 • 65- Talih Oyunlarının Oynatıldığı Yerlere Girme İmkanı Ve­ren Giriş Kartı Satışında KDV. 299
 • 66- Okul ve Öğrenci Koruma Derneklerinin Öğrencilerin Bilgi­le­rini Artırmak Amacıyla Kurs Düzenlemesi 300
 • 67- Kamulaştırma İşlemlerinde ve Tezyid-i Bedelde KDV 301
 • 68- Banka ve Sigorta Şirketleri ile Bankerlerin KDV Karşısın­daki Du­rumu 304
 • 69- İhrazata Konu Olan Malzemenin İdare Tarafından Temin Edilmesi ve İnşaat Alanına Depolanması Durumunda, Hakedişler­den Kesilen İhrazat Bedelinin KDV’ye Tabi Olma­yacağı. 305
 • 70- Çiftçilerin Ürettikleri Zeytinleri Zeytinyağı Fabrikalarına Vererek Kendi Adlarına (Fason) Zeytinyağı İmal Ettirmeleri Kar­şılığında (Hak) Zeytin, Zeytinyağı ve/veya Pirina Vermeleri İşleminin Gelir Vergisi ve KDV Karşısındaki Durumu 306
 • 71- Telif Kazancı Elde Edenlerin Durumu. 307
 • 72- Ücret Gelirlerinin KDV Karşısındaki Durumu 310
 • 73- Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifinin Sahip Olduğu Gayrimenkulleri Kiralaması 311
 • 74- İhale Şartnamesi Satışlarında KDV. 312
 • 75- Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okullarda Açılan Kurslarda KDV. 312
 • 76- Devre Tatil Sisteminin KV ve KDV Karşısındaki Durumu. 313
 • 77- Personelin İhtiyaçlarını Karşılamak Amacıyla Kuru­lan Tüketim Kooperatiflerinde KDV. 318
 • 78- Derneklerce Düzenlenen Yabancı Dil Kurslarında KDV. 318
 • 79- Konaklama Tesislerinde KDV. 319
 • 80- İşletmedeki Varlıkların Değerlemesi Sonucu Ortaya Çıkan Değerleme Farklarında KDV. 320
 • 81- Dernek, Vakıf ve Cemaatlere Ait Okullarda KDV 320
 • 82- Bilirkişilerde KDV 322
 • 83- Dersanelerde Ücretsiz Öğrenci Okutulması İşlemle­rinde KDV. 322
 • 84- Hatır Senedi İmzalanıp Verilmesi İşleminde KDV 324
 • 85- Kooperatiflerin Üyelerine Yaptıkları İşyeri Teslimlerinde KDV. 325
 • 86- Tüketim Kooperatiflerinin Üyelerine Alışveriş Ko­laylığı Sağlaması Karşılığı Aldığı Bedellerde KDV 325
 • 87- Eğitim Hakkı Karşılığı Yabancı Firmaya Ödenen Li­sans Ücretlerinde KDV. 326
 • 88- Belediye Arsası Üzerine İnşaat Masrafları Karşılığı Belli Bir Süre Kullanıldıktan Sonra, Belediyeye Devredilmek Üzere İnşa Edilen Gayrimenkullerde KDV 326
 • 89- Profesyonel Sporcuların Katıldığı Futbol Faaliyetle­rinde KDV 326
 • 90- Kapıdan Satışlarda KDV. 330
 • 91- Milli Park ve Mesire Yerlerine Giriş Ücretlerinin Özel Sektöre İhale Edilmesinin KDV’ye Tabi Olup Olmayacağı 330
 • 92- Üyelerince Üretilen El Sanatları Eserlerini Satan Derneğin KDV Karşısındaki Durumu 332
 • 93- SİT Alanında Bulunan Taşınmazlarına Karşılık Şahıslara Hazine Arazisi Verilmesinin KDV Karşısındaki Durumu 332
 • 94- Gümrük Antreposundaki Malların Antrepoda Başka Bir Şirkete Devredilmesi. 333
 • 95- Kurulacak Adi Ortaklığa Kar Ortağı Olarak Nakit Sermaye Konulmasının KDV’ye Tabi Olmadığı 333
 • 96- Rödövans Bedeli Karşılığı Yapılan Kiralamalarda KDV. 334
 • 97- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Hazine’ye Ait Hizmet Binalarının Bazı Bölümlerini Kantin, Çay Ocağı ve Büfe Olarak Kiraya Vermeleri Halinde KDV. 335
 • 98- Garsoniye Ücretlerinin KDV’ye Tabi Olup Olmayacağı 336
 • 99- Kooperatiflere Ait Sosyal Tesislerin İhale Yoluyla Satılması Halinde KDV. 336
 • 100- Aile Hekimliği Sistemiyle Üyelere Verilen Sağlık Hizmetlerinde KV ve KDV. 336
 • 101- Risk Payı Karşılığı Yapılan Ödemelerde KDV 338
 • 102- Yurt Dışı İnşaat İşlerinin KDV’ye Tabi Olup Olmadığı 339
 • 103- Personele Verilen Avans Niteliğindeki Borç Paralarda KDV. 341
 • 104- Lisans Mezunu Olmaları Sağlanacak Önlisans Öğrencilerinden Alınacak Katkı Paylarında KDV 341
 • 105- Binek Otomobil Kiralamalarında KDV 341
 • 106- Üniversiteler Tarafından Öğrencilere Bedel Karşılığı Verilen Pedagojik Formasyon Derslerinde KDV 346
 • 107- Türk Patent Enstitüsü’nün Marka ve Patent Tesciline İlişkin Hizmetlerinde KDV. 346
 • 108- Sermaye Şirketlerinin Ortaklarına Borç Para Kullandırması İşleminde KDV. 347
 • 109- Üniversitelerin Otel İşletmesi Faaliyetinde KDV 352
 • 110- Serbest Bölgelerden Türkiye’ye Mal Getirilmesi Halinde KDV 352
 • 111- Vakfın Üniversiteden Kiraladığı Arazileri Üzerine Belli Bir Süre Sonra Üniversiteye Devredilecek Tesis Yaptırılmak Şartıyla Üçüncü Kişilere Kiralanmasında KDV 352
 • 112- Franchising İşlemlerinde KDV. 353
 • 113- Siyasi Partilerin Lokal İşletmesinde KDV 354
 • 114- DSİ Tarafından Bedel Karşılığı Yapılan Hizmetlerin KDV Karşısındaki Durumu. 354
 • 115- Vakıfların Üyelerine Moral Vermek Amacıyla Tiyatro Grubu Oluşturarak Tiyatro Faaliyeti Tertiplemesi Halinde KDV 355
 • 116- Sermaye Piyasası Araçlarından Oluşan Portföylerin Alım Satımına Aracılık Eden Şirketlerin Teslim ve Hizmetlerinin KDV Karşısındaki Durumu 355
 • 117- Milli Eğitim Müdürlüğü’nce Yapılan İhale Sonucu Bedeli Genel Bütçeden Ödenen ve Belediye Tarafından Yapılan Öğrenci Taşıma Hizmetinde KDV 356
 • 118- Rehabilitasyon Merkezinde Özürlü Çocukların İhtiyaçlarını Karşılamak Üzere Kurulan Kooperatiflerin Teslim ve Hizmetlerinde KDV 356
 • 119- Müşterilerine Ait Hisse Senetlerinin Alım-Satımını Yapan Şirketlerin Bu Hizmetleri Karşılığı Elde Ettiği Komisyonlarda KDV 357
 • 120- Belediyelerin Kooperatiflere Açık Artırma Suretiyle Taksitle Arsa Satışlarında KDV. 357
 • 121- Konut Yapı Kooperatifleri Birliğinin Üye Kooperatiflere Yaptığı Arsa Teslimlerinde KDV 357
 • 122- Kamu Kuruluşlarının Kendisine İş Yapan Müteahhitlere Sahibi Olduğu Araç ve Gereci Kiralaması İşleminde KDV 358
 • 123- Özel Üniversitelerde Verilen Eğitim Hizmetlerinde KDV 359
 • 124- İhale Usulüyle Taksitle Yapılan Arsa Satışlarında KDV 359
 • 125- Bankaların Kredi Kartı İle Alış Veriş Yapanlara Belli Puana Ulaşmaları Halinde Verdikleri Hediyelerin Vergilendirilmesi 360
 • 126- Özel Okulların Eğitim Hizmeti ile Birlikte Pansiyon ve Yemek Hizmetleri de Vermesi Halinde KDV Uygulaması 360
 • 127- Akaryakıt İstasyonlarının Kredi Kartı Karşılığı Yaptığı Akaryakıt Satışları Nedeniyle Aldıkları Komisyonlarda KDV 361
 • 128- İnşaat Şirketlerinin Döviz Cinsinden Sattıkları Konut ve İşyerlerinde KDV. 364
 • 129- Konut Yapı Kooperatiflerine Satış Protokolü Çerçevesinde Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV 366
 • 130- Hediye Çeklerinin KDV Karşısındaki Durumu. 366
 • 131- KOSGEB Tarafından Geri Dönüşümsüz Olarak Sağlanan Desteklerin KDV’ye Tabi Olmadığı. 370
 • 132- Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okul ve Kurumlardaki Kantin, Açık Alan, Salon ve Benzeri Yerlerin İşletilmesi ve Kiralanmasının KDV Karşısındaki Durumu. 370
 • 133- Şehiriçi Ticari Araçlara Verilen Reklamlarda KDV. 372
 • 134- Hasılat Paylaşımı Esasına Göre Yapılan İnşaat İşlerinde KDV 376
 • I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER 380
 • A- MADDE METNİ. 380
 • Madde 2. : TESLİM 380
 • B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER 381
 • C- GEREKÇE. 381
 • II- GENEL AÇIKLAMA 383
 • III- TESLİM VE TESLİMİN KOŞULLARI. 384
 • A- TESLİM KONUSU BİR MALIN BULUNMASI. 384
 • B- MAL ÜZERİNDEKİ TASARRUF HAKKININ DEVREDİLMESİ 384
 • 1- Malın Maliki Tarafından Alıcıya Teslimi 384
 • 2- Malın Maliki Tarafından, Alıcı Adına Hareket Edenlere Teslimi 385
 • 3- Malın Malik Adına Hareket Edenlerce, Alıcıya Teslimi. 385
 • 4- Malın Malik Adına Hareket Edenlerce, Alıcı Adına Ha­re­ket Edenlere Teslimi. 385
 • 5- Malın, Alıcı veya Onun Adına Hareket Edenlerin Göster­diği Yere Bırakılması. 385
 • 6- Malın Alıcı veya Onun Adına Hareket Edenlerin Göster­diği Kişilere Bırakılması. 385
 • 7- Malın Alıcıya veya Onun Adına Hareket Edenlere Gön­derilmesi 385
 • C- TESLİM FİİLİNİN GERÇEKLEŞMESİNİ ETKİLEMEYECEK HUSUSLAR. 386
 • 1- Bedelsiz Teslimler. 386
 • 2- Malın Alıcıya Ulaşmaması. 386
 • 3- Malların Zayi Olması. 386
 • 4- Bedelin veya Verginin Alıcı Tarafından Ödenme­mesi veya Ödenememesi. 386
 • IV- ZİNCİRLEME İŞLEMLERDE TESLİM. 387
 • A- ZİNCİRLEME TESLİMİN KOŞULLARI . 387
 • B- ZİNCİRLEME TESLİMİN ÖZELLİĞİ 388
 • V- SU, ELEKTRİK, GAZ, ISITMA, SOĞUTMA VE BENZERİ ŞE­KİLLERDEKİ DAĞITIMLARDA TESLİM 388
 • VI- KAP VE AMBALAJLAR İLE DÖKÜNTÜ VE TALİ MADDELER. 389
 • A- KAP VE AMBALAJLARIN GERİ VERİLMESİ 389
 • B- DÖKÜNTÜ VE TALİ MADDELERİN GERİ VERİLMESİ 390
 • VII- TRAMPA İŞLEMİNDE TESLİM. 391
 • A- GENEL OLARAK TRAMPA 391
 • B- KDV YÖNÜNDEN TRAMPA. 391
 • C- TAKAS 392
 • VIII- ÖZELLİK GÖSTEREN HALLER. 393
 • A- İŞLETMEDE BULUNAN VERGİYE TABİ MALLARIN İŞLET­MEDE TÜKETİLMESİ 393
 • B- ARİYET, KARZ VE VEDİA SÖZLEŞMELERİ YA­PILMASI (ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLEMLERİNDE KDV UY­GULAMASI) 393
 • 1- Ariyet, Karz ve Vedia’nın Tanımı 393
 • 2- Ariyet, Karz ve Vedia Sözleşmeleri Sonucu Oluşan Teslimlerin KDV Karşısındaki Durumu 394
 • C- MÜKELLEFLERE AİT BİRDEN FAZLA İŞYER­LERİ ARASINDA MAL HAREKETLERİ 395
 • D- MALLARIN SATILMAK ÜZERE KOMİSYONCU­LARA VEYA KONSİNYASYON SURETİYLE MAL SATAN­LARA VERİLMESİ VEYA GÖNDERİLMESİ 396
 • E- PROMOSYON ÜRÜNLERİ. 396
 • F- EŞANTİYON VE NUMUNE MALLAR. 396
 • G- TİCARİ İŞLETMEYE ZİRAİ İŞLETMEDEN ÜRÜN GÖNDE­RİLMESİ 397
 • H- FASON İMALAT VEYA BİTİM İŞLERİ İÇİN MALLARIN TEVDİİ. 397
 • İ- KAPIDAN SATIŞLARDA TESLİM. 397
 • J- SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ YAPILMASI HALİNDE KDV 397
 • K- SATIŞ İŞLEMİNİN MAHKEME KARARI İLE İPTAL EDİL­MESİ. 398
 • L- BEDELSİZ TESLİM 398
 • M- MALIN, NAKLİYE SIRASINDA ZAYİ OLMASI 399
 • N- FASON İŞLERDE TESLİM. 399
 • I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER 400
 • A- MADDE METNİ. 400
 • Madde 3. : TESLİM SAYILAN HALLER. 400
 • B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER 400
 • C- GEREKÇE. 400
 • II- GENEL AÇIKLAMA 401
 • III- TESLİM SAYILAN HALLER 401
 • A- VERGİYE TABİ MALLARIN HER NE SURETLE OLURSA OL­SUN VERGİYE TABİ İŞLEMLER DIŞINDAKİ AMAÇLARLA İŞLET­MEDEN ÇEKİLMESİ, VERGİYE TABİ MALLARIN İŞLETME PERSO­NELİNE ÜCRET, PRİM, İK­RAMİYE, HEDİYE, TEBERRU GİBİ NAM­LARLA VERİL­MESİ 401
 • 1- Personele Yapılan Bedelsiz Teslim ve Hizmet İfaları. 401
 • 2- İşletme Sahibine veya Diğer Üçüncü Şahıslara Bedelsiz Yapılan Mal Teslimi ve Hizmet İfaları. 404
 • 3- Satışların Artırılması, Reklam, Tanıtım Gibi Amaç­larla Eşantiyon, Numune vb. Adlarla Bedelsiz Mal Verilmesi 404
 • B- VERGİYE TABİ MALLARIN ÜRETİLİP TESLİMİ VERGİDEN İS­TİSNA EDİLMİŞ OLAN MALLAR İÇİN HER NE SURETLE OLURSA OLSUN KULLANILMASI VEYA SARFI 418
 • C- MÜLKİYETİ MUHAFAZA (MÜLKİYETİN SAKLI TUTULMASI) KAYDIYLA YAPILAN SATIŞLAR 419
 • D- AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERİN İŞLET­MEDE KULLANILMAK ÜZERE İMAL VEYA İNŞA EDİL­MESİ HA­LİNDE, VUK HÜKÜMLERİNE GÖRE BU KIYMETLERİN AKTİFE ALINMASI VEYA KULLANILMAYA BAŞ­LANMASI 420
 • IV- ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI DURUMLAR 421
 • A- GARANTİ BELGESİ ÇERÇEVESİNDE SATIŞ SONRASI VERİLEN BEDELSİZ HİZMETLER İLE MALLARIN YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLMESİ İŞLEMLERİNDE KDV UYGULAMASI 421
 • 1- Yurt İçinde Garanti Şartları Çerçevesinde Yapılan Bedelsiz Hizmetler ve Mal Değiştirmelerinde KDV 421
 • 2- Garanti Kapsamında Tamir Amacıyla Yurt Dışına Gönderilen veya Bedelsiz Olarak Yenisiyle Değiştirilen Malların İthalinde KDV Uygulaması. 423
 • B- KAPANIŞ BİLANÇOSUNDA YER ALAN VARLI­ĞIN ŞAHSİ TA­SARRUFA ALINMASININ VERGİYE TABİ OLMASI 424
 • C- ÖZEL MALİYET BEDELİNİ OLUŞTURAN KIY­METLERİN KİRA SÜRESİ SONUNDA BEDELLİ VEYA BEDEL­SİZ OLARAK KİRALA­YANA DEVREDİLMESİ İŞLEMİNDE KDV UY­GULAMASI 424
 • D- İŞİN BIRAKILMASI HALİNDE, İŞLETMEDE YERALAN MALLARLA İLGİLİ OLARAK YAPILACAK İŞLEMLER 425
 • E- TİCARİ OLARAK İŞLETİLEN ARACIN HUSUSİYE ÇEVRİL­MESİ 426
 • F- FİRMALARIN KURULUŞ YILDÖNÜMLERİNDE PERSONELİNE BEDELSİZ VERDİĞİ MALLARDA KDV 426
 • 1- Kuruluş Yıldönümlerinde Personele Bedelsiz Mal Verilmesi Halinde KDV 427
 • 2- Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Personelin Belli Bir Limite Kadar Yapacağı Harcamaların Karşılanması Şeklindeki İşlemlerde KDV 427
 • I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER 429
 • A- MADDE METNİ. 429
 • Madde 4. : HİZMET. 429
 • B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER 429
 • C- GEREKÇE. 429
 • II- GENEL AÇIKLAMA 430
 • III- HİZMETİN TANIMI VE HİZMET İFASININ KO­ŞULLARI. 430
 • A- HİZMETİN TANIMI 430
 • 1- Genel Olarak Hizmetin Niteliği. 430
 • 2- Hizmet Olarak Tanımlanan İşlemler. 431
 • B- HİZMET İFASININ KOŞULLARI. 431
 • 1- Bir Hizmetin İfa Edilmiş Olması 431
 • 2- Hizmetin Kanunda Belirtilen Faaliyetler Çerçevesinde Ya­pılmış Bulunması. 431
 • 3- Hizmetin Kanunda Belirtilen Şekilde Gerçekleştirilmiş Ol­ması. 431
 • 4- Hizmetin Türkiye’de Yapılması veya Hiz­metten Türkiye’de Yararlanılması. 432
 • IV- HİZMET KARŞILIĞININ MAL VEYA BAŞKA BİR HİZ­MET OLMASI HALİ (HİZMET TRAM­PASI). 432
 • V- ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI DURUMLAR. 433
 • A- HİZMET İFASIYLA BİRLİKTE MAL TESLİMİ 433
 • B- CİRO PRİMLERİNİN HİZMET KARŞILIĞI OLUP OLMADIĞI. 433
 • I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER 434
 • A- MADDE METNİ. 434
 • Madde 5. : HİZMET SAYILAN HALLER 434
 • B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER 434
 • C- GEREKÇE. 434
 • II- GENEL AÇIKLAMA 435
 • III- KARŞILIKSIZ YARARLANMA VE YARARLANANLARIN NİTELİĞİ. 435
 • A- KARŞILIKSIZ YARARLANMA 435
 • B- YARARLANANLARIN NİTELİĞİ. 435
 • 1- İşletme Sahibi. 436
 • 2- İşletme Personeli 436
 • 3- Diğer Şahıslar. 437
 • IV- ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI DURUMLAR 438
 • A- DOKTORLARIN BEDELSİZ VERDİKLERİ MUAYENE HİZMET­LERİ. 438
 • B- OTEL SAHİBİNİN OTELİNDE EŞ VE ÇOCUKLA­RINI YADA PERSONELİN EŞ VE ÇOCUKLARINI BEDELSİZ KONAKLATMASI VE DİĞER HİZMETLERDEN YARARLANDIRMASI. 438
 • C- OTEL SAHİBİNİN İŞ GEREĞİ EVİNE GİDEMEYİP OTE­LİNDE YATMASI 438
 • D- KANUNLARIN GÖSTERDİĞİ GEREK ÜZERİNE BEDELSİZ HİZMET YAPILMASI 439
 • E- GARANTİ KAPSAMINDA BEDELSİZ VERİLEN HİZMETLER 439
 • F- OTELLERDE TANITIM AMACIYLA VERİLEN BEDELSİZ KONAKLAMA HİZMETLERİNDE KDV. 439
 • I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER 441
 • A- MADDE METNİ. 441
 • Madde 6. : İŞLEMLERİN TÜRKİYE’DE YAPILMASI. 441
 • B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER 441
 • C- GEREKÇE. 441
 • II- GENEL AÇIKLAMA 442
 • A- MAL TESLİMLERİNİN TÜRKİYE’DE YAPIL­MASI 442
 • B- HİZMETİN TÜRKİYE’DE YAPILMASI 443
 • 1- Hizmetin Türkiye’de Yapılması 443
 • 2- Hizmetten Türkiye’de Faydalanılması. 443
 • 3- Genel Tebliğlerdeki Düzenlemeler. 444
 • C- ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI DURUMLAR. 446
 • 1- Yurt Dışı Reklam ve Komisyon Giderlerinin Gider Kaydı ve KDV Karşısındaki Durumu 446
 • 2- Türkiye’den Yurt Dışına Düzenlenen Turistik Seya­hat­lerde KDV 447
 • 3- Firmalar Tarafından Türkiye’den Yurt Dışına Öğrenci Yada Hasta Gönderilmesi Halinde KDV 448
 • 4- Yurt Dışında Düzenlenen Sergi ve Fuarlara Katılacaklara Verilen Hizmetler 451
 • 5- Yurt Dışından Sağlanan Sigorta Hizmetleri 451
 • 6- Yurt Dışında Kredi Temin Edilmesi 452
 • 7- Transit Ticaretin KDV’ye Tabi Tutulamayacağı 452
 • 8- İhracat Nedeniyle Yabancı Komisyonculara Ödenen Komisyonlarda KDV 453
 • 9- İthalat Komisyonlarının KDV Karşısındaki Durumu. 454
 • 10- Yabancı Kurumların Türkiye’de Gerçekleştirilen Pul Müzayedesinde Sattıkları Ancak Yabancı Bir Ülkede Teslim Edecekleri Pulların KDV’ye Tabi Olmayacağı. 455
 • 11- Yurt Dışı Eğitim Hizmetlerinde KDV 456
 • 12- Yurt Dışı Avukatlık Hizmetlerinde KDV. 457
 • 13- Yurt Dışında Bulunan Sigorta Şirketlerine Verilen Hizmetlerde KDV. 459
 • 14- Yurtdışında Bulunan Şirketten Alınan Makine Tamir Hizmetlerinde KDV. 461
 • 15- Yurtdışında Yayımlanan Bir Dergiye Türkiye’de Abone Bulma Şeklinde Verilen Hizmetlerde KDV 462
 • 16- Yabancılara Türkiye’deki Konut Satışları Nedeniyle Yurtdışındaki Komisyonculara Ödenen Komisyonlarda KDV 462
 • I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER 464
 • A- MADDE METNİ. 464
 • Madde 7. : ULUSLARARASI TAŞIMA İŞLERİ. 464
 • B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER 464
 • C- GEREKÇE. 464
 • II- GENEL AÇIKLAMA 465
 • III- İSTİSNA HÜKMÜ. 465
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU
 • I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER 466
 • A- MADDE METNİ. 466
 • Madde 8. : MÜKELLEF 466
 • B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER 467
 • C- GEREKÇELER. 467
 • II- GENEL AÇIKLAMA 469
 • III- İŞLEM TÜRLERİNE GÖRE KDV’NİN MÜKELLEFLERİ 470
 • A- MAL TESLİMİ VE HİZMET İFASI HALLERİNDE BU İŞLERİ YA­PANLAR 470
 • B- İTHALATTA, MAL VE HİZMET İTHAL EDENLER. 470
 • C- TRANSİT TAŞIMALARDA GÜMRÜK VEYA GEÇİŞ İŞLEMİNE MUHATAP OLANLAR. 470
 • D- PTT İŞLETME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE RADYO VE TELE­VİZ­YON KURUMLARI 471
 • E- HER TÜRLÜ ŞANS VE TALİH OYUNLARINDA BUNLARI TERTİP EDENLER 471
 • F- PROFESYONEL SANATÇI VE SPORCULARIN KATILDIĞI GÖSTERİLERDE, BUNLARI TERTİPLEYENLER VEYA GÖSTERENLER 472
 • G- GELİR VERGİSİ KANUNU’NUN 70. MADDESİNDE BE­LİRTİLEN MAL VE HAKLARI KİRAYA VERENLER 472
 • H- İSTEĞE BAĞLI MÜKELLEFİYETTE, TALEPTE BULUNANLAR 473
 • I- MÜZAYEDE MAHALLERİNDE YAPILAN SATIŞLARDA MÜKELLEF. 473
 • İ- ADİ ORTAKLIKLARDA MÜKELLEFİYET. 473
 • J- KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNİN KDV MÜKELLEFİYETİ. 474
 • K- SERBEST BÖLGELERDE KDV MÜKELLEFİYETİ. 474
 • IV- FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN VERGİLERİN BEYANI VE İADESİ 475
 • A- FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN KDV’DE YÖNTEM DEĞİŞİKLİĞİ: İNDİRİM YOK, İADE İSTENECEK 475
 • B- FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN KDV’NİN DÜZELTİLMESİNE VE İADESİNE İLİŞKİN YENİ USUL VE ESASLAR 476
 • C- FAZLA VE YERSİZ TEVKİF EDİLEN KDV’NİN DÜZELTİLMESİ 477
 • 1- 116 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nden Önceki Uygulama 477
 • 2- 116 Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan ve 19.01.2012 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Uygulama 478
 • D- İTHALATTA FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN KDV’NİN DÜZELTİLMESİ 479
 • V- ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI DURUMLAR. 480
 • A- İHRACAT TESLİMLERİNE VERGİ UYGULAYAN MÜKELLEFİN, BU VERGİYİ HAZİNE’YE ÖDEMEK ZORUNDA OLDUĞU 480
 • B- VAKIFLARDA KDV MÜKELLEFİYETİ 480
 • C- DSİ’NİN BEDEL KARŞILIĞI YAPTIĞI HİZMETLERDE KDV MÜKELLEFİYETİ 480
 • D- ÜNİVERSİTENİN UYGULAMA OTELİ İŞLETMESİ 480
 • E- VAKFIN SÜREKLİ OLARAK TİYATRO GÖSTERİSİ DÜZENLEMESİ. 481
 • F- BANKERLERİN GEÇİCİ KDV MÜKELLEFİYETLERİ. 481
 • G- SPOR KULÜPLERİNİN KDV MÜKELLEFİYETİ 481
 • H- İRTİBAT BÜROLARININ KDV MÜKELLEFİYETİ. 482
 • I- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (ÖTV) KANUNU’NUN (8/1) MADDESİ KAPSAMINDA TESLİM EDİLEN MALLARIN ÖTV’Sİ ÜZERİNDEN HESAPLANAN KDV’NİN DÜZELTİLMESİ. 482
 • - MADDE METNİ VE GEREKÇELER. 484
 • A- MADDE METNİ. 484
 • Madde 9. : VERGİ SORUMLUSU 484
 • B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER 485
 • C- GEREKÇE. 486
 • II- GENEL OLARAK VERGİ SORUMLUSU 487
 • III- KDV AÇISINDAN VERGİ SO­RUMLUSU. 488
 • A- GENEL OLARAK KDV’DE SORUMLULUK UYGULAMASI. 488
 • B- VERGİ SORUMLULUĞUNU GEREKLİ KILAN HALLER 488
 • 1- Mükellefin İkametgahının ve İşyerinin Türkiye’de Bu­lunma­ması. 488
 • 2- Mükellefin Kanuni ve İş Merkezinin Türkiye’de Bulun­ma­ması 488
 • 3- Gerekli Görülen Diğer Durumlar 488
 • C- VERGİ SORUMLUSU TUTULABİLECEK KİMSE­LER. 489
 • 1- İşlemlere Taraf Olanlar 489
 • 2- Üçüncü Kişiler 490
 • D- SORUMLULUĞUN UYGULANACAĞI VERGİLENDİRME DÖNEMİ. 490
 • E- SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN VERGİLERİN İNDİ­RİMİ. 491
 • F- SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLECEK KDV’NİN ÜZE­RİNDEN HESAPLANACAĞI MATRAH, MATRAHIN HESABINDA GÖZÖNÜNE ALINACAK KUR VE UYGULANACAK KDV ORANI. 492
 • G- SORUMLULUK GEREKTİREN İŞLEMLERİN TOPLUCA BEYAN EDİLECEĞİ, HER BİR İŞLEM İÇİN AYRI AYRI 2 NO.LU BEYANNAME VERİLMEYECEĞİ 493
 • H- SORUMLU SIFATIYLA KDV ÖDENEN İŞLEMLERDE MÜTESELSİL SORUMLULUK VE KDV İADE İŞLEMLERİ 493
 • IV- KDV’DE TAM SORUMLULUK (TEVKİFAT) GEREKTİREN İŞLEMLER. 495
 • A- YURT DIŞINDAN TEMİN EDİLEN HİZMETLERDE SORUMLULUK UYGULAMASI. 495
 • 1- Doğrudan Yurt Dışından Sağlanan Hizmetlerde Sorumluluk 495
 • 2- Yabancı Kişi ve Kuruluşlardan Türkiye’de Alınan Hizmetlerde Sorumluluk 496
 • B- KİRALAMA İŞLEMLERİNDE KDV SORUMLULUĞU. 499
 • C- REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE SORUMLULUK UYGULAMASI 500
 • 1- Genel Olarak. 500
 • 2- Binaların Dış Cephe Yüzeylerinin Reklam Panosu Olarak Kiraya Verilmesi Halinde KDV ve Sorumluluk Uygulaması 501
 • D- TELİF FAALİYETLERİNDE KDV SORUMLULUK UYGULAMASI. 502
 • E- LİSANSLI DEPOCULUKTA KDV SORUMLULUĞU. 504
 • F- SINIR TİCARETİ YOLUYLA İTHAL EDİLEN MALLARIN SATIŞINDA VERGİ UYGULAMASI. 504
 • V- KDV’DE KISMİ SORUMLULUK (TEVKİFAT) GEREKTİREN İŞLEMLER. 505
 • A- FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE SORUMLULUK UYGU­LAMASI 505
 • 1- Fason İmalatın Tanımı. 505
 • 2- Fason İşçilik Hizmetlerinin Kapsamı. 505
 • 3- Fason Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde Tevkifat Oranı 506
 • 4- Serbest Bölgede Bulunan Firmaya Verilen Fason Hizmetlerde Tevkifat Uygulaması 507
 • 5- Fason İş Yapanların Vergilerini Beyanı 507
 • 6- Tevkifat Yapanların Tevkif Ettikleri KDV’nin Beyanı. 507
 • 7- KDV’si Tevkif Edilen Mükelleflerin Yüklenip İndiremedikleri KDV’nin İadesi. 508
 • 8- Tevkifat Kapsamına Giren İşlemlerde Ortaya Çıkan Fi­yat Farklarına Ait KDV’den Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı 509
 • 9- Tevkifat Matrahında Değişiklik Olması Halinde Yapılacak İşlemler 510
 • 10- Terzilerin Pantolon ve Etek Boyunun Kısaltılması, Ütülenmesi, Düğme Dikilmesi, Fermuar Değişimi Gibi İşlemlerinin Tevkifat Kapsamına Girip Girmediği 511
 • B- İSTİSNADAN VAZGEÇEN MÜKELLEFLERCE YAPILAN HURDA VE ATIK METAL, PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KAĞIT VE CAM TESLİMLERİNDE KDV TEVKİFAT UYGULAMASI 511
 • 1- Genel Açıklama ve Tevkifat Uygulamasında Alt Sınır 511
 • 2- İstisnadan Vazgeçen Mükelleflerden Yapılan Hurda Metal Alımlarında Sorumluluk Uygulaması 512
 • 3- İstisnadan Vazgeçen Mükelleflerce Yapılan Hurda veya Atık Cam Teslimlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması 516
 • 4- İstisnadan Vazgeçen Mükelleflerce Yapılan Hurda ve Atık Kağıt ve Plastik Malzeme Teslimlerinde Tevkifat Uygulaması 517
 • 5- Hurda Metalin Tamir, Bakım vb. İşlemlerden Sonra Aynen Kullanılabilmesi Halinde Tevkifat Uygulaması 517
 • 6- İstisnadan Vazgeçme Nedeniyle Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt, Cam Hurda ve Atıkları Satışlarında KDV’si Tevkif Edilen Mükelleflerin Yüklenip İndiremedikleri KDV’nin İadesi. 518
 • 7- Hurda ve Atık Plastikten Elde Edilen Ürünlerde Tevkifat Uygulaması 521
 • C- BAKIR, ALÜMİNYUM VE ÇİNKO ÜRÜNLERİNDE KDV TEVKİFAT UYGULAMASI. 521
 • 1- Hurdadan Elde Edilenler Dışındaki Bakır, Alüminyum ve Çinko Külçelerinde Tevkifat Uygulaması 521
 • 2- Bakır, Çinko ve Alüminyum Ürünlerinde Tevkifat Uygulaması 522
 • 3- Alüminyum Profil ve Alüminyum Levha Teslimlerinde Tevkifat Uygulaması. 523
 • 4- Bakır, Çinko ve Alüminyum Külçe ve Mamullerindeki Tevkifat Uygulamasında Alt Sınır. 523
 • 5- Kablo Teslimleri 524
 • D- HURDA METALDEN ELDE EDİLEN KÜLÇE TESLİMLERİNDE KDV UYGULAMASI. 524
 • E- AKARYAKIT TESLİMLERİNDE KDV SORUMLULUK UYGULAMASI. 524
 • F- 91 SERİ NO.LU KDV GENEL TEBLİĞİ’NDE BELİRTİLEN BAZI İŞLEMLERDE KDV TEVKİFAT UYGULAMASI 526
 • 1- Sorumlu Tayin Edilen ve Tevkifat Yapacak Olan Kuruluşlar . 526
 • 2- Tevkifat Uygulanacak İşlemler . 527
 • 3- Tevkifat Oranı . 529
 • 4- Tevkifata Tabi Tutulan İşlemlerin Kapsamı 529
 • 5- Tevkifat Uygulamasında Sınır . 534
 • 6- Tevkifata Tabi Hizmetleri İfa Eden Mükelleflerin Yapacakları İşlemler 535
 • 7- İade . 535
 • 8- Sorumlu Tayin Edilen Kurum ve Kuruluşlarca Yapılacak İşlemler . 537
 • 9- Fazla ve Yersiz Tevkif Edilen Verginin İadesi . 537
 • G- İŞGÜCÜ HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI 539
 • 1- Tevkifat Uygulayacak Kuruluşlar 539
 • 2- Tevkifat Uygulamasının Kapsamı. 540
 • 3- İade Uygulaması. 547
 • H- PAMUK, TİFTİK, YÜN VE YAPAĞI İLE HAM POST VE DERİ TESLİMLERİNDE KDV TEVKİFAT UYGULAMASI 548
 • 1- Tevkifat Uygulaması ve İade. 548
 • 2- Tevkifatın Sınırı. 548
 • 3- Bildirim Zorunluluğu ve Müteselsil Sorumluluk 549
 • I- BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ETLERİNİN (SAKATAT VE BAĞIRSAK DAHİL) TESLİMİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI 549
 • 1- Tevkifat Uygulaması ve İade. 549
 • 2- Tevkifatın Sınırı. 550
 • 3- Bildirim Zorunluluğu ve Müteselsil Sorumluluk 550
 • İ- TURİZM ACENTESİ, REHBER VE BENZERLERİNİN TURİSTLERİ ALIŞVERİŞ YAPMALARI İÇİN GÖTÜRDÜKLERİ DÜKKAN VE MAĞAZALARDAN ALDIKLARI KOMİSYONLARDA TEVKİFAT UYGULAMASI 551
 • 1- Tevkifat Uygulaması ve İade. 551
 • 2- Bildirim Zorunluluğu ve Müteselsil Sorumluluk 552
 • J- BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLERDE TEVKİFAT UYGULAMASI 553
 • VI- FATURASIZ MAL VE HİZMETLERE AİT KDV’­NİN ALICI­LAR TARAFINDAN SORUMLU SIFATIYLA BEYANI 554
 • A- GENEL AÇIKLAMA. 554
 • B- BELGESİZ MAL YA DA HİZMET BULUNDURAN MÜKEL­LEF­LERDE KDV SORUMLULUK UYGULAMASI 554
 • 1- Belge Düzenlememenin VUK Karşısındaki Durumu. 554
 • 2- Belgesiz Mal yada Hizmet Bulunduranların KDV Beyan ve Ödeme Sorumluluğu 555
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • VERGİYİ DOĞURAN OLAY
 • I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER 561
 • A- MADDE METNİ. 561
 • Madde 10. : VERGİYİ DOĞURAN OLAY. 561
 • B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER 562
 • C- GEREKÇE. 562
 • II- GENEL AÇIKLAMA 564
 • A- VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN TANIMI 564
 • B- KDV YÖNÜNDEN VERGİYİ DOĞURAN OLAY VE ÖNEMİ. 566
 • III- MAL TESLİMLERİ VE TESLİM SAYILAN HALLERDE VER­GİYİ DOĞURAN OLAY 568
 • A- MAL TESLİMLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY 568
 • 1- Genel Olarak Mal Teslimlerinde Vergiyi Doğuran Olay 568
 • 2- 7 Günlük Fatura Düzenleme Süresinin KDV’nin Beyanına Etkisi. 568
 • 3- Kısım Kısım Mal Teslimlerinde 572
 • 4- Teslimden Önce Fatura Düzenlenmesi. 574
 • 5- Trampa Halinde. 574
 • 6- Tasarruf Hakkının Zincirleme Akit Yoluyla Devredilmesi 575
 • 7- Malın Alıcıya ya da Adına Hareket Edenlere Gönderil­mesi 576
 • 8- Su, Elektrik, Gaz vb. Enerji Teslimlerinde 577
 • 9- Kap ve Ambalaj Maddelerinde. 578
 • 10- Lisanslı Depoculukta Vergiyi Doğuran Olay. 578
 • B- TESLİM SAYILAN HALLERDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY 579
 • 1- Vergiye Tabi Malların Vergiye Tabi İşlemler Dışındaki Amaçlarla İşletmeden Çekilmesi 579
 • 2- Vergiye Tabi Malların Personele Verilmesi. 579
 • 3- Vergiye Tabi Malların Dahili Sarfı. 580
 • 4- Mülkiyeti Muhafaza (Mülkiyetin Saklı Tutulması) Kaydıyla Yapılan Satışlar 580
 • C- ÖZELLİKLİ BAZI DURUMLAR. 581
 • 1- Gayrimaddi Mallar ve Hakların Durumu. 581
 • 2- Müzayede ve Cebri İcra Yoluyla Yapılan Satışlar 581
 • 3- Müşterinin Kabul Koşuluna Bağlı Mal Satışı 582
 • 4- Alivre Satışların Durumu. 585
 • 5- Hizmet İfasıyla Birlikte Mal Teslimi 586
 • 6- Vadeli-Taksitli Satışlar. 586
 • 7- Taşınmaz Satışları. 587
 • 8- Malın Ödünç Olarak Veya Emaneten Teslimi. 588
 • 9- Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV’nin Doğduğu Tarih 589
 • 10- İnşaat Devam Ederken Arsa Üzerine Kat İrtifakı Kurularak Yapılan Satışlarda KDV 591
 • 11- Mal Teslim Edilmekle Beraber, Satış Fiyatı Belli Olmadığı İçin KDV Hesaplanmamış Olması 593
 • 12- Kapıdan Satışlarda (Tecrübe ve Muayene Koşuluna Bağlı) Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Geldiği Tarih 594
 • IV- HİZMETİN TANIMI KAPSAMI VE HİZMETİN İFASINDA VE HİZMET SAYILAN DURUMLARDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY 595
 • A- HİZMET İFASINDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY. 595
 • 1- Hizmetin Yapılması. 595
 • 2- Hizmetin Kısım Kısım Yapılması. 595
 • 3- Hizmet Karşılığının Mal veya Başka Bir Hizmet Olması 596
 • 4- Hizmetin Yapılmasından Önce Fatura ve Benzeri Belgelerin Düzenlenmesi 596
 • 5- Hizmet Bedelinin Peşin Alınması 596
 • B- HİZMET SAYILAN HALLERDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY 597
 • 1- İşletme Sahibinin Hizmetten Karşılıksız Yararlandırıl­ması. 597
 • 2- İşletme Personelinin Hizmetten Karşılıksız Yararlan­dırıl­ması. 597
 • 3- Diğer Şahısların Hizmetten Karşılıksız Yararlandırıl­ması. 598
 • C- SERBEST MESLEK HİZMETLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY 598
 • V- KOMİSYONCULAR VASITASIYLA VEYA KONSİNYASYON SURETİYLE SATIŞ VE HAL KOMİSYONCULARINA İLİŞKİN ÖZELLİKLİ DURUM 601
 • A- KOMİSYONCULAR VASITASIYLA VEYA KONSİNYASYON SURETİYLE SATIŞ. 601
 • 1- Komisyoncular Suretiyle Yapılan Satış 601
 • 2- Konsinyasyon Suretiyle Yapılan Satış 601
 • B- VERGİYİ DOĞURAN OLAY 602
 • C- YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER 603
 • VI- İŞLETMEDE KULLANILMAK ÜZERE İMAL VE İNŞA EDİLEN AMORTİSMANA TABİ TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY. 604
 • VII- KİRAYA VERME İŞLEMLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY 604
 • A- TİCARİ İŞLETME AKTİFİNE KAYITLI MAL VE HAKLARIN Kİ­RALANMASI 604
 • 1- Ticari Faaliyet Kapsamında Gerçekleştirilen Taşınır-Taşınmaz Mal ve Hak Kiralamalarında KDV’yi Doğuran Olay 604
 • 2- Peşin Ödemeli Kiralamalarda KDV’yi Doğuran Olay ve Verginin Beyan Edileceği Dönem. 605
 • B- TİCARİ İŞLETMEYE DAHİL OLMAYAN MAL VE HAK­LARIN KİRALANMASI. 607
 • VIII- İTHALATTA VERGİYİ DOĞURAN OLAY 608
 • A- MAL İTHALATINDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY. 608
 • B- HİZMET İTHALATINDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY 608
 • IX- DAR MÜKELLEFİYETE TABİ OLANLAR TARAFINDAN YAPILAN ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTA VERGİYİ DOĞURAN OLAY 609
 • X- İLERİ TARİHLERDE YAPILACAK TESLİM VE HİZMETLER İÇİN ÖDENEN AVANSLARDA KDV 609
 • A- KDV KANUNU’NUN İLGİLİ HÜKÜMLERİ 610
 • B- AVANS ÖDEMELERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU . 610
 • XI- ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI DURUMLAR. 611
 • A- İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE, KDV YÖNÜNDEN VERGİYİ DOĞURAN OLAY 611
 • 1- Vergi İdaresinin Görüşü 611
 • 2- Yargı Organlarının Görüşü 611
 • 3- Kişisel Görüşümüz. 616
 • B- ÖZEL SÜRÜCÜ KURSLARINDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU. 616
 • C- EĞİTİM HİZMETLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY. 617
 • D- AVUKATLIK HİZMETLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY. 619
 • E- OTELCİLİK HİZMETLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY. 619
 • F- NAKLİYE HİZMETLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY. 619
 • G- GARANTİ KAPSAMINDA BEDELSİZ YAPILAN HİZ­METLER 620
 • H- SOĞUK HAVA DEPOSU İŞLETİLMESİ FAALİYETİNDE VER­GİYİ DOĞURAN OLAY 620
 • I- MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNDE KDV YÖNÜNDEN VERGİYİ DOĞURAN OLAY 621
 • 1- Gelir İdaresi’nin Görüşü 622
 • 2- Danıştay’ın Konuya İlişkin Kararları 622
 • 3- Kişisel Görüşümüz. 624
 • J- PTT TARAFINDAN VERİLEN HABERLEŞME HİZMETLE­RİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY 626
 • K- FİYAT FARKLARI, VADE FARKLARI, KUR FARKLARINDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY 626
 • L- KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TEZYİD-İ BEDEL DAVASI SONUCUNDA ARTIRILMASI HALİNDE KDV YÖNÜNDEN VERGİYİ DOĞURAN OLAY 627
 • İKİNCİ KISIM
 • İSTİSNALAR
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • İHRACAT İSTİSNASI
 • I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER 628
 • A- MADDE METNİ. 628
 • Madde 11. : MAL VE HİZMET İHRACATI 628
 • B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER 631
 • C- GEREKÇE. 632
 • II- GENEL AÇIKLAMA 634
 • A- MAL İHRACATI. 634
 • 1- İhracatın Tanımı ve Kapsamı. 634
 • 2- KDV İhracat İstisnasının Uygulanma Koşulları. 635
 • 3- İhracat İstisnasının Uygulanacağı ve Beyan Edileceği Vergilendirme Dönemi. 636
 • 4- İhraç Şekillerine Göre KDV İstisna Uygulaması 643
 • 5- Mal İhracatı İle İlgili Olarak Özellik Taşıyan Durumlar 665
 • B- HİZMET İHRACATI İSTİSNASI 676
 • 1- Genel Açıklama. 676
 • 2- Avrupa Birliği Direktiflerine Göre Hizmet İhracatı An­layışı. 677
 • 3- KDV Kanunu’na Göre Hizmet İhracat İstisnası. 678
 • 4- Hizmet İhracatı Açısından Özellik Taşıyan Durumlar 684
 • 5- Serbest Bölgedeki Bir Firmanın Yurt Dışındaki Firmanın Mallarının Pazarlanmasına İlişkin Olarak Yabancı Firma İle Türkiye’deki Alıcılara Verdiği Aracılık Hizmetlerinde KDV. 692
 • 6- Türkiye’den Serbest Bölgelerdeki Müşterilere Yapılan Hizmetlerde KDV İstisnası. 693
 • 7- KDV’ye Tabi Hizmetine İstisna Uygulayan Mükellefin Vergi İnceleme Raporu Uyarınca Tarh Edilen Vergiyi İhracatçıya Rücu Etmesi 694
 • C- TURİSTLERE YAPILAN SATIŞLARDA (TAX FREE) KDV İADESİ. 694
 • 1- İstisnadan Yararlanacak Yada Yararlanma­yacak Alıcılar 695
 • 2- İstisna Kapsamında Satış Yapabilecek Satıcılar 695
 • 3- İstisna Kapsamına Giren Mallar. 696
 • 4- İstisna Kapsamında Satış Yapılabilecek Asgari Tutar 696
 • 5- Satıcıların Uyacakları Esaslar. 696
 • 6- Alıcıların Uyması Gereken Esaslar. 700
 • 7- Verginin Alıcıya İade Edilmesi. 700
 • 8- Turistlere Yapılan Satışlara Ait Bedellerin KDV Beyannamesinde Gösterilmesi. 704
 • 9- Özellik Taşıyan Durumlar 705
 • D- YABANCI TAŞIMACILAR İLE TÜRKİYE’DE DÜZENLENEN FUAR, PANAYIR VE SERGİLERE KATILANLARA TÜRKİYE’DE YÜKLENDİKLERİ KDV’NİN İADESİ. 706
 • 1- İstisna Uygulamasından Yararlanacak Olanlar 707
 • 2- İstisna Kapsamında Satın Alınacak Mal ve Hizmetler 708
 • 3- İstisna Kapsamında Yapılacak Alımlarda Asgari Tutar 708
 • 4- İstisnanın Yabancı Ülkelere Karşılıklılık İlkesi Çerçevesinde Uygulanacağı. 708
 • 5- İadenin Belirlenen Vergi Dairesi Müdürlüklerince Yapılabileceği 709
 • 6- İadenin Aylık Dönemler İtibariyle Talep Edilebileceği. 709
 • 7- İade Talebinde Aranılacak Belgeler 709
 • 8- İadenin Ne Şekilde Yapılacağı 711
 • E- YABANCI SİNEMA YAPIMCILARINA TANINAN KDV İSTİSNASI. 711
 • 1- İstisnanın Kapsamı. 711
 • 2- Asgari Tutar 712
 • 3- İade İçin Başvurulacak Vergi Dairesi 712
 • 4- İade Talebi 712
 • F- İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN MAL TESLİMLE­RİNDE TECİL TERKİN UYGULAMASI 713
 • 1- İhraç Kaydıyla Tecil-Terkin Sistemi Kapsamında Mal Teslim Edebilecek Mükellefler 714
 • 2- İhraç Kaydıyla Tecil-Terkin Sistemi Kapsamında Mal Teslim Edebilecek İmalatçıların Tanımları ve Özellik Taşıyan Durumlar 715
 • 3- İmalatçı Olmayan Mükellefler Tarafından Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması 723
 • 4- İhracatın 3 Aylık Süre İçerisinde Gerçekleştirilememesi ve Ek Süre 724
 • 5- İhracatın Gerçekleşmemesi veya Zamanında Yapılmaması Hallerinde Vergi Ziyaı Cezasının Uygulanmaması 730
 • 6- Tecil-Terkin İşlemlerinin İhraç Edilecek Mal İle Bu Malın Eklentisi veya Ayrılmaz Parçası Niteliğindeki Mallara Uygulanabileceği 730
 • 7- İmalatçının Faturasının İhracatçı Faturasından Sonraki Bir Tarihi Taşıması Halinde Tecil-Terkin İşlemi 732
 • 8- İhraç Edilen Mallar Nedeniyle Ortaya Çıkan Tartım Fazlalarında ve Noksanlarında Tecil-Terkin İşlemleri 733
 • 9- İhraç Kaydıyla Teslim Edilen Malın Markasının İhracatçı Tarafından Değiştirilmesi Halinde Tecil-Terkin İşlemi 734
 • 10- Ltd. Şti. İken Alınan Sanayi Sicil Belgesinin A.Ş. Haline Dönüşüldüğünde Geçerli Olup Olmayacağı 734
 • 11- Gümrük Beyannamesinde İmalatçının Adının Ya­zılma­ması Halinde Tecil-Terkin İşlemleri 734
 • 12- İmalatçı Tanımına Girmeyen Mükelleflerin İhracatçılara İhraç Kaydıyla Mal Teslim Edip, Tecil-Terkin Uygulamasından Yararlanmaları Yada İhraç Kaydıyla Teslim Edilen Malların İhraç Edilen Nihai Mamul Olmaması Halinde Yapılacak İşlem 735
 • 13- İhracat Bedellerine Bağlı Vergi İadesi, Kur Farkı ve Kay­nak Kullanımı Destekleme Priminde Tecil-Terkin Uygulaması 737
 • 14- Tecil Edilen Verginin Terkin Edilmesi. 738
 • 15- Tecil, Terkin ve İade Edilecek KDV’nin Hesabı 739
 • 16- İhraç Kaydıyla Tecil-Terkin Sistemi Kapsamında Teslim Edilen Mallar Nedeniyle Tecil Edilen Verginin Hatalı Beyan Edilmesi Halinde VUK’un Pişmanlık Hükümlerinin Uygulan­ması 741
 • 17- İmalatçı Olmayanların Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketi Vasfını Taşıma­yanlara Yapacakları Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulanmayacağı. 742
 • 18- İhraç Kaydıyla Alınan Malların İhraç Edilmeyerek Yurt İçinde Başka Bir Firmaya Satılması 743
 • 19- İhracatı Yapılamayan Malın, İhracatçı Tarafından İhraç Kaydıyla Teslimde Bulunana İade Edilmesi 743
 • 20- İhraç Kaydıyla Teslim Edilen Malların Başka İhracatçılar Tarafından İhraç Edilmesi 744
 • 21- İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi. 744
 • 22- İhraç Kaydıyla Teslim Edilen Eşyanın İhracatçı Firma Tarafından Bedelsiz Olarak İhraç Edilmesi Durumunda Tecil-Terkin Uygulaması 745
 • I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER 746
 • A- MADDE METNİ. 746
 • Madde 12. : İHRACAT TESLİMİ VE YURT DIŞINDAKİ MÜŞTERİLER İÇİN YAPILAN HİZMETLER 746
 • B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER 747
 • C- GEREKÇE. 748
 • II- GENEL AÇIKLAMA 749
 • A- MAL TESLİMLERİNDE İHRACAT İSTİSNASI UYGULAMA­SININ ŞARTLARI. 749
 • 1- Serbest Bölgelere Yapılan Teslimler 749
 • 2- Yurt Dışındaki Müşterilere Gönderilmek Üzere Yetkili Antrepolara Yapılan Teslimler 750
 • 3- İstisnanın Uygulanacağı Tarih. 750
 • 4- İstisnanın Beyanı Açısından İhracat Bedeli Dövizlerin TL’ye Çevrileceği Tarih 751
 • 5- Malların Yurt Dışındaki Alıcıya veya Adına Hareket Eden­lere Türkiye’de Teslim Edilmesi 751
 • B- HİZMET İHRACATI İSTİSNASI UYGULAMASININ ŞART­LARI 752
 • 1- Hizmet Türkiye’de Yurt Dışındaki Bir Müşteri İçin Yapılmış Olmalıdır 752
 • 2- Fatura veya Benzeri Nitelikteki Belge Yurt Dışındaki Müşteri Adına Düzenlenmelidir 752
 • 3- Hizmet Bedeli, Döviz Olarak Türkiye’ye Getirilmelidir 752
 • 4- Hizmetten Yurt Dışında Yararlanılmalıdır. 752
 • C- SERBEST BÖLGELERDEKİ MÜŞTERİLER İÇİN YAPILAN FASON HİZMETLERDE KDV İSTİSNASI. 752
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • ARAÇLAR, PETROL ARAMALARI VE TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARDA İSTİSNA
 • I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER 754
 • A- MADDE METNİ. 754
 • Madde 13. : ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 754
 • B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER 757
 • C- GEREKÇELER. 757
 • II- GENEL AÇIKLAMA 762
 • A- İSTİSNANIN AMACI 762
 • B- MADDE HÜKMÜNDE DÜZENLENEN İSTİSNALARIN UYGULANMASINDA ASGARİ TUTAR. 763
 • III- ARAÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA 764
 • A- ARAÇ TESLİMLERİNDE VE İTHALİNDE KDV İSTİSNASI. 764
 • 1- Araç Teslimlerinde KDV İstisnası Uygulaması 764
 • 2- Araçların İcra Yoluyla Satın Alınması Halinde İstisna Uygulanıp Uygulanmayacağı 766
 • 3- Araçların İthalindne İstisna Uygulaması 766
 • 4- Filika Teslimlerinde KDV İstisnası Uygulanıp Uygulanmayacağı. 766
 • 5- Sportif ve Eğlence Amaçlı Bazı Deniz ve Hava Araçlarının Teslimlerinde KDV İstisnası Uygulanıp Uygulanmayacağı 767
 • 6- Balıkçı Teknesi, Gezi Teknesi ve Sandal Teslimlerinde KDV İstisnası 767
 • 7- Şişme Bot Teslimlerinde İstisna Uygulaması. 768
 • 8- Simülatör Cihazı Teslimi veya İthalinde İstisna Uygulaması. 768
 • 9- Araçların Aksam ve Parçalarının Teslimi veya İthalinde İstisna Uygulanıp Uygulanmayacağı 769
 • B- ARAÇLARIN TADİLİ, ONARIMI VE BAKIMI ŞEKLİNDE ORTAYA ÇIKAN HİZMETLERDE İSTİSNA. 769
 • C- ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASI İLE İLGİLİ TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA UYGULAMASI. 770
 • 1- Araçları Bizzat İmal veya İnşa Edenler. 771
 • 2- Araçları Sipariş Vererek İmal veya İnşa Ettirenler. 771
 • 3- Araçları Sipariş Üzerine Fiilen İmal ve İnşa Edenler. 772
 • Ç- FAALİYETLERİ DENİZ TAŞIMA ARAÇLARININ İMAL VE İNŞASI OLANLARA BU ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASI İLE İLGİLİ OLARAK YAPILACAK TESLİM VE HİZMETLERDE KDV İSTİSNASI. 772
 • 1- İstisnanın Kapsamı. 773
 • 2- İstisna Uygulaması 773
 • 3- Müteselsil Sorumluluk 774
 • 4- 25.2.2011 Tarihinden Önceki Tarhiyatlar. 774
 • D- KDV KANUNU’NUN 13/a MADDESİNDE DÜZENLENEN İSTİSNANIN BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN YADA VERGİDEN MUAF OLAN ESNAFLARA UYGULANIP UYGULANMAYACAĞI. 774
 • E- TİCARİ AMAÇLA HAVA TAŞIMACILIĞI YAPANLARIN UÇAK KİRALAMALARI HALİNDE KDV İSTİSNASI 775
 • F- İSTİSNANIN BELGELENMESİ. 775
 • G- MÜTESELSİL SORUMLULUK 781
 • H- DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ KİRALANMASINDA KDV ORANI 781
 • IV- LİMAN VE HAVA MEYDANLARINDA YAPILAN HİZMET­LERLE İLGİLİ İSTİSNA 782
 • A- GENEL AÇIKLAMA. 782
 • B- İSTİSNA UYGULAMASI. 782
 • 1- İstisna Kapsamına Giren Hizmetler 783
 • 2- İstisna Kapsamına Girmeyip Vergiye Tabi Olan Hizmetler 784
 • 3- Gümrük Antrepoları, Geçici Depolama Yerleri ve Gümrüklü Sahalarda Verilen Hizmetler. 785
 • C- ACENTALARA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER 786
 • 1- Genel Olarak. 786
 • 2- Acentaların Hizmetin Temininde Aracılık Gö­revi Yapması 786
 • 3- Acentalık Ücretlerinin İstisna Karşısındaki Du­rumu. 787
 • D- DENİZ VE HAVA TAŞIMA ARAÇLARINA YAPILAN İKMAL MADDESİ TESLİMLERİ. 787
 • 1- Deniz Taşıma Araçlarına Yapılan İkmal Maddeleri Teslimleri 787
 • 2- Hava Taşıma Araçlarına Yapılan İkmal Maddesi Teslimleri 789
 • E- HAVA MEYDANLARINDA YOLCULARA VERİLEN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN YOLCU SERVİS ÜCRETLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI 789
 • V- ALTIN, GÜMÜŞ VE PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME, ZENGİNLEŞTİRME VE RAFİNAJ FAALİYETLERİ İLE PETROL ARAMA FAALİYETLERİNİ YÜRÜTENLERE YAPILAN MAL TESLİMİ VE HİZMET İFALARI İLE BORU HATTI İLE TAŞIMACILIK YAPANLARA BU HATLARIN İNŞA VE MODERİNAZASYONUNA İLİŞKİN OLARAK YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER. 791
 • A- PETROL ARAMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İSTİSNA 791
 • 1- İstisnadan Yararlanacak Olanlar. 791
 • 2- İstisna Kapsamına Giren Mal Teslimi ve Hizmet İfalari. 791
 • 3- İstisnanın İşleyişi 792
 • B- TÜRK PETROL KANUNU’NA GÖRE BORU HATTIYLA TAŞIMACILIK YAPANLARA BU HATLARIN İNŞA VE MODERNİZASYONUNA İLİŞKİN YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE KDV İSTİSNASI 793
 • C- ALTIN, GÜMÜŞ, PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME, ZENGİNLEŞTİRME VE RAFİNAJ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLMAK ÜZERE BU FAALİYETLERİ YÜRÜTENLERE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE KDV İSTİSNA UYGULAMASI. 794
 • 1- İstisnanın Kapsamı. 794
 • 2- İstisnanın Uygulanması. 796
 • 3- İstisna Uygulamasına İlişkin Diğer Hususlar 797
 • VI- LİMANLARA BAĞLANTI SAĞLAYAN DEMİRYOLU HATLARI, LİMANLAR VE HAVA MEYDANLARININ İNŞAASI, YENİLENMESİ VE GENİŞLETİLMESİ İŞLERİNDE KDV İSTİSNASI. 798
 • A- GENEL AÇIKLAMA. 798
 • B- İSTİSNANIN KAPSAMI. 798
 • 1- Genel Olarak İstisna 798
 • 2- İstisnanın Muhatabı. 799
 • 3- Yap-İşlet-Devret Modelinde İstisna Uygulaması 801
 • 4- İstisna Belgesi 803
 • 5- İstisna Kapsamına Giren Mal ve Hizmetler. 803
 • 6- İade 805
 • VII- ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARINDA KDV İSTİSNASI. 806
 • A- İSTİSNANIN KAPSAMI. 806
 • 1- Mükellefler Bakımından. 806
 • 2- İşlemler Bakımından. 807
 • B- İSTİSNANIN UYGULANMASI . 808
 • 1- Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Doğrudan Yapılan Teslim ve Hizmetlerde. 808
 • 2- Yüklenici Firmalara Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde 808
 • C- İADE UYGULAMASI 809
 • 1- Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Doğrudan Yapılan Teslim ve Hizmetlerde. 809
 • 2- Yüklenici Firmalara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde 810
 • D- MÜTESELSİL SORUMLULUK 810
 • E- DEVAM EDEN İŞLEMLER 811
 • VIII- TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARDA İSTİSNA 816
 • A- İSTİSNANIN KAPSAMI VE TANIMI 816
 • B- YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SAHİBİ MÜKELLEFLERİN KDV İSTİSNASINDAN YARARLANABİLMESİ İÇİN VERGİ DAİRESİNDEN ALACAKLARI YAZI 817
 • C- YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SAHİBİ MÜKELLEFLERİN FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA MAKİNE VE TEÇHİZAT TEMİNİ 819
 • D- YATIRIM TEŞVİK BELGESİ TARİHİNE GÖRE İSTİSNA UYGULAMASI 820
 • 1- 01.08.1998 Tarihinden Sonra Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerine Göre KDV İstisnası. 820
 • 2- 01.08.1998 Tarihinden Önce Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerine Göre KDV İstisnası 820
 • 3- Yatırım Teşvik Belgelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı’na Bildirilmesi. 821
 • E- YATIRIMIN USULÜNE UYGUN OLARAK GERÇEK­LEŞMEMESİ. 822
 • F- KDV İSTİSNASININ YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE UYGULANMASI. 822
 • 1- İstisna Kapsamına Giren Makine Teçhizatın Finansal Kiralama Şirketlerinden Temin Edilmesi 822
 • 2- Kullanılmış Makine ve Teçhizat İthalinde İstisna Uygulaması. 826
 • 3- Teşvik Belgesi Kapsamındaki Makine ve Teçhizata İlişkin Fiyat Artışları ve Azalışlarında KDV İstisna Uygulaması 828
 • 4- Teşvik Belgesi Eki Listelerde Makine ve Teçhizat Olarak Değil Set, Ünite veya Sistem Şeklinde Belirtilen ve Kısım Kısım Teslim Edilen Mallarda KDV İstisnası 830
 • 5- Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında KDV’den İstisna Olarak Alınan Makine ve Teçhizatın Devir, Temlik ve Satışında İstisna Uygulaması. 833
 • 6- Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenmeden Önce KDV Ödenerek Alınan Makine ve Teçhizat İçin Sonradan KDV İstisnası Uygulanıp Uygulanamayacağı 836
 • G- YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA ALINAN MALLARIN İADESİ. 837
 • H- İSTİSNANIN BEYANI. 838
 • I- TEŞVİKLİ YATIRIM MALI İTHALİNDE ERTELEME UYGULAMASI 839
 • İ- KDV MÜKELLEFİYETİ BULUNMAYANLAR İLE MAKİNE-TEÇHİZATI MÜNHASIRAN İNDİRİM HAKKI TANINMAYAN İŞLEMLERDE KULLANACAK OLANLARA YAPILAN TESLİMLERDE KDV. 839
 • IX- BAŞBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINA YAPILAN ARAÇ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI. 841
 • X- LİSANSLI DEPOCULUKTA ÜRÜN SENETLERİNİN İHTİSAS BORSALARI VE TİCARET BORSALARINCA İLK TESLİMİNDE KDV İSTİSNASI 842
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • TAŞIMACILIK İSTİSNASI
 • I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER 843
 • A- MADDE METNİ. 843
 • Madde 14. : TRANSİT TAŞIMACILIK 843
 • B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER 844
 • C- GEREKÇE. 844
 • II- TAŞIMACILIK İSTİSNASI UYGULAMA USUL VE ESASLARI. 845
 • A- İSTİSNANIN AMACI 845
 • B- İSTİSNANIN KAPSAMI. 845
 • C- İSTİSNADAN YARARLANACAK OLANLAR VE İSTİSNADAN YARARLANMANIN KOŞULLARI. 846
 • 1- İstisnadan Yararlanacak Olanlar. 846
 • 2- İstisnadan Yararlanmanın Koşulları. 847
 • D- ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞA AİT İSTİSNANIN BEYAN EDİLECEĞİ DÖ­NEM. 849
 • E- BEDELİ DÖVİZ CİNSİNDEN YAPILAN ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İŞLEMLERİNDE, DÖVİZİN TL’YE ÇEVRİLECEĞİ TARİH 851
 • F- İSTİSNADAN YARARLANILABİLMESİ İÇİN TAŞIMACILIK BEDELİNİN DÖVİZ OLARAK YURDA GETİRİLMESİNİN ZORUNLU OLUP OLMADIĞI 851
 • G- TAŞIMACILIK İSTİSNASININ BELGELENDİRİLMESİ. 851
 • 1- Kara Taşımacılığında. 852
 • 2- Hava ve Deniz Yolu Taşımacılığında 853
 • H- ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMACILIĞINA AİT BİLET SA­TIŞ KOMİSYONLARI. 854
 • I- TAMAMI YURT DIŞINDA YAPILAN TA­ŞIMA FAALİYETLERİ­NİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU 856
 • İ- TÜRKİYE’DE YERLEŞİK SEYAHAT ACENTALARINCA ORGANİZE EDİLEREK YURT DIŞINA DÜZENLENEN TURLARIN KDV KARŞISIN­DAKİ DURUMU 857
 • J- HAC TAŞIMACILIĞININ KDV KARŞISINDAKİ DURUMU 858
 • K- ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞA AİT NAVLUN ÜCRETLERİ İLE NAVLUN KOMİSYONLARINDA KDV 859
 • L- TAŞIMACILIK YAPAN FİRMALARA ARAÇ SAĞLAYANLARIN KDV İS­TİSNASI KAPSAMINA GİRİP GİRMEDİĞİ 859
 • M- ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YAPMAK ÜZERE ARAÇ KİRALANMASI HALİNDE KDV İSTİSNASI 859
 • N- TAŞIMACILIK YAPMAYIP, SADECE ARACINI KİRAYA VERENLERDE İSTİSNA UYGULAMASI 860
 • O- BROKERLİK, NAKLİYE VB. KOMİSYONLARDA İSTİSNA UYGULAMASI. 860
 • Ö- TÜRKİYE’DEN SERBEST BÖLGELERE YAPILAN TAŞIMACILIK İŞLERİNDE KDV 860
 • 1- Maliye Bakanlığı’nın Görüşü ve Uygulaması 860
 • 2- Konunun Değerlendirilmesi ve Kişisel Görüşümüz. 861
 • P- TAŞIMACILIK İSTİSNASININ MÜMESSİLLİK SÖZLEŞMESİ İLE BELGELENEMEYECEĞİ. 863
 • R- TAŞIMACILIK İSTİSNASINA AİT BEDELLERİN ÖNCE ARANILAN BELGELERİN İBRAZ EDİLEMEMESİ NEDENİYLE VERGİLENDİRİLMESİ DAHA SONRA BELGELENMESİ HALİNDE İSE DÜZELTME YAPILIP YAPILAMAYACAĞI 864
 • S- İTHALATA KONU MALIN YURT DIŞINDAN YURT İÇİNDEKİ İTHALATÇI FİRMANIN İŞYERİNE KADAR TAŞINMASI 864
 • Ş- YABANCI ULAŞTIRMA KURUMLARINDA TAŞIMACILIK İSTİSNASININ UYGULANMASINDA KARŞILIKLILIK ESASI 865
 • III- İHRACAT REJİMİ KAPSAMINDA YURT DIŞINA ÇIKARILACAK EŞYAYI TAŞIYAN KAMYON, ÇEKİCİ VE SOĞUTUCU ÜNİTESİNE SAHİP YARI RÖMORKLARA MOTORİN TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI 866
 • A- UYGULAMADAN YARARLANACAK ARAÇLAR. 866
 • B- KDV’SİZ MOTORİN SATIŞININ YAPILACAĞI SINIR KAPILARI. 866
 • C- KDV’SİZ MOTORİN SATABİLECEK OLANLAR 867
 • D- KDV’SİZ MOTORİN SATIŞLARINDA KDV İADESİ. 867
 • E- İSTİSNANIN KDV BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLMESİ. 868
 • IV- TÜRKİYE’DE İKAMETGAHI, İŞYERİ, KANUNİ VE İŞ MERKEZİ BULUNMAYANLARIN TAŞIMACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK YÜKLENDİKLERİ KDV’NİN İADESİ 870
 • A- YASAL DÜZENLEME 870
 • B- İADE USUL VE ESASLARI. 870
 • C- İADENİN YAPILMASI. 871
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • DİPLOMATİK İSTİSNALAR
 • I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER 873
 • A- MADDE METNİ. 873
 • Madde 15. : . 873
 • B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER 874
 • C- GEREKÇE. 874
 • II- GENEL AÇIKLAMA 875
 • III- YABANCI ÜLKELERİN TÜRKİYE’DEKİ DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUKLARI İLE BUNLARIN DİPLOMATİK HAKLARA SAHİP MENSUPLARI VE ULUSLARARASI ANLAŞMALARLA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN ULUSLARARASI KURULUŞLAR İLE MENSUPLARINA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE AİT İSTİSNA . 876
 • A- YABANCI ÜLKELERİN TÜRKİYE’DEKİ DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUKLARI İLE ULUSLARARASI ANLAŞMALARLA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN ULUSLARARASI KURULUŞLARIN RESMİ (KENDİ İHTİYAÇLARI İÇİN) ALIMLARINDA İSTİSNA UYGULAMASI 876
 • 1- İstisnadan Yararlanacak Olanlar. 876
 • 2- İstisna Uygulanacak Ülkeler İle Mal ve Hizmetler 876
 • 3- İstisna Kapsamında Satış Yapabilecek Satıcılar 877
 • 4- İstisnadan Yararlanılacak Asgari Miktar. 877
 • 5- İstisnanın Uygulanması. 877
 • 6- İstisna Kapsamındaki Satışların Beyanı. 878
 • 7- Akaryakıt Alımlarında İstisna Uygulaması 878
 • B- YABANCI ÜLKELERİN TÜRKİYE’DEKİ DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUKLARI İLE ULUSLARARASI ANLAŞMALARLA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN ULUSLARARASI KURULUŞLARIN DİPLOMATİK HAKLARA SAHİP MENSUPLARINA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA UYGULAMASI 879
 • 1- 01.01.2007-31.12.2009 Tarihleri Arasında Geçerli Olan KDV İstisnası Uygulaması. 879
 • 2- 01.01.2010 Tarihinden İtibaren Yürürlüğe Giren İstisna Uygulaması 881
 • IV- YABANCI ÜLKELERİN TÜRKİYE’DEKİ DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUKLARININ KDVK’NIN 17/1. MADDESİNDE SAYILAN KURUM VE KURULUŞLARA YAPACAKLARI BAĞIŞLARLA İLGİLİ MAL VE HİZMET ALIMLARINDA KDV İSTİSNASI 887
 • V- ORTAK SAVUNMA AMACIYLA ABD TARAFINDAN VEYA ONUN NA­MINA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINDA İSTİSNA UYGULAMASI 887
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • İTHALAT İSTİSNASI
 • I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER 893
 • A- MADDE METNİ. 893
 • Madde 16- : İTHALAT İSTİSNASI. 893
 • B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER 894
 • C- GEREKÇELER. 894
 • II- GENEL AÇIKLAMA 897
 • A- KAPSAMI. 897
 • B- İSTİSNANIN AMACI 897
 • III- YURT İÇİNDE TESLİMİ VEYA İFASI VERGİDEN İSTİSNA OLAN İŞLEMLERİN İTHALİ 898
 • A- DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARI İSTİSNASI. 898
 • B- PETROL ARAMA FAALİYETİNDE KULLANILACAK MALLARIN İTHALİ. 899
 • C- YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA İTHAL EDİLECEK MAKİNE VE TEÇHİZATTA KDV İSTİSNASI. 899
 • D- BAŞBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATININ ARAÇ İTHALİNDE KDV İSTİSNASI 899
 • IV- GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF OLAN MALLARIN İTHALİ İŞLEMİNDE KDV İSTİSNASI. 900
 • A- GÜMRÜK KANUNU’NUN 167. MADDESİ KAPSAMINDA GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF VEYA MÜSTESNA OLAN EŞYANIN İTHALİNDE KDV İSTİSNASI 900
 • B- HARİÇTE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF VEYA MÜSTESNA OLAN EŞYANIN İTHALİNDE KDV İSTİSNASI 902
 • C- GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ KAPSAMINDA GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF VEYA MÜSTESNA OLAN EŞYANIN İTHALİNDE KDV İSTİSNASI 905
 • D- İHRAÇ EDİLDİKTEN SONRA GERİ GELEN EŞYANIN İTHALİNDE KDV İSTİSNASI 906
 • 1- Genel Açıklama. 906
 • 2- Gümrük Kanunu’nda Yer Alan Düzenlemeler. 906
 • 3- İhraç Edildikten Sonra Yurda Geri Gelen Malların KDV Karşısındaki Durumu. 907
 • 4- Geri Gelen Mallar Nedeniyle Gümrüğe Ödenen KDV’nin İndirimi. 911
 • 5- Geri Gelen Malların İhracatçılar Tarafından İmalatçılarına Tedarikçilerine Yada Yurt İçinde Başka Firmalara Satışında KDV 911
 • 6- Geri Gelen Mallar Nedeniyle İthalat İstisnasından Yarar­lanmama Yolunun Tercih Edilmesi 912
 • E- GÜMRÜK KANUNU’NUN DİĞER MADDELERİ GEREĞİNCE GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF VEYA İSTİSNA OLARAK İTHAL EDİLEN MALLARDA KDV 912
 • V- TRANSİT VE GÜMRÜK ANTREPO REJİMLERİ İLE SERBEST BÖLGELER VE GEÇİCİ DEPOLAMA HÜKÜMLERİNİN UYGULANDIĞI MAL VE HİZMETLER. 913
 • A- TRANSİT REJİMİNİN UYGULANDIĞI MALLARDA KDV İSTİSNASI. 913
 • B- GÜMRÜK ANTREPOSU REJİMİNİN UYGULANDIĞI MALLARDA KDV İSTİSNASI 914
 • C- GEÇİCİ DEPOLAMA HÜKÜMLERİNİN UYGULANDIĞI MALLARDA KDV İSTİSNASI 915
 • D- SERBEST BÖLGE REJİMİNİN UYGULANDIĞI MALLARDA KDV İSTİSNASI. 916
 • 1- Genel Açıklama. 916
 • 2- Serbest Bölgelerde KDV Uygula­ması. 916
 • VI- GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURT İÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU 918
 • A- YURT İÇİNDEN YAPILACAK MAL TESLİMLERİ 918
 • B- İTHALAT İŞLEMLERİ VE GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARININ TESLİMLERİ 918
 • ALTINCI BÖLÜM
 • SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALARLA DİĞER İSTİSNALAR
 • I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER 920
 • A- MADDE METNİ. 920
 • Madde 17. : 920
 • B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER 927
 • C- GEREKÇELER. 927
 • II- SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALARLA DİĞER İSTİSNALAR 936
 • A- GENEL AÇIKLAMA. 936
 • B- KÜLTÜR VE EĞİTİM AMACI TAŞIYAN İSTİSNALAR 936
 • 1- İstisnadan Yararlanacak Kurum ve Kuruluşlar. 936
 • 2- İstisna Edilen Faaliyet Konuları. 941
 • 3- Tarım Kredi Kooperatifleri ile Ziraat Odalarının Üyelerine Gübre, Zirai İlaç ve Alet Teslim Etmelerinde KDV 944
 • 4- İstisnadan Vazgeçme. 945
 • C- SOSYAL AMAÇ TAŞIYAN İSTİSNALAR. 945
 • 1- Kanun’un 17/1. Maddesinde Sayılan Kurum ve Kuruluşların Hastane, Nekahathane, Klinik vb. Yerleri İşletmelerinde KDV İstisnası. 945
 • 2- Kanun’un 17/1. Maddesinde Sayılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bedelsiz Olarak Yapılan Mal Teslimi ve Hizmet İfalarında KDV İstisnası. 946
 • 3- Kanunların Gösterdiği Gerek Üzerine Bedelsiz Yapılan Tes­lim ve Hizmetler. 947
 • 4- Üniversite ve Yüksekokullar İle 5580 Sayılı Kanun’a Tabi Özel Okullarda Verilen Bedelsiz Eğitim ve Öğretim Hizmetleri İle Öğrenci Yurtlarında Bedelsiz Verilen Yurt Hizmetlerinde KDV İstisnası. 948
 • 5- Fakirlere Yardım Amacıyla Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Bağışlanan Gıda Maddelerine İlişkin İstisna. 950
 • 6- Yabancı Hayır ve Yardım Kuruluşları İle Diplomatik Kuruluşlara Yapılan Teslimlere İlişkin İstisna 953
 • 7- Tescilli Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon ve Restitüsyon Projelerine Münhasır Olmak Üzere Bu Projelerden Yararlananlara Verilen Mimarlık Hizmetleri İle Projelerin Uygulanması Kapsamında Yapılacak Teslimlerde İstisna 955
 • 8- Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Tarafından Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna 958
 • D- ASKERİ AMAÇ TAŞIYAN İSTİSNALAR 959
 • 1- Askeri Fabrika, Tersane ve Atölyelerin Teslim ve Hizmetleri. 959
 • 2- Harp Silah, Araç ve Gereçleriyle İlgili İstisna. 960
 • E- DİĞER İSTİSNALAR 960
 • 1- Gelir Vergisi Kanunu’na Göre, Vergiden Muaf Esnaf ile Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler Tarafından Yapılan Teslim ve Hizmetler 960
 • 2- Gerçek Usulde Vergiye Tabi Olmayan Çiftçiler İle Vergiden Muaf Serbest Meslek Erbabı Tarafından Yapılan Teslim ve Hizmetler 962
 • 3- Gelir Vergisi Kanunu’nun 81. Maddesinde Belirtilen İşlemler İle Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre Yapılan Devir ve Bölünme İşlemleri 963
 • 4- İktisadi İşletmelere Dahil Olmayan Gayrimenkullerin Kira­lanması İşlemleri 969
 • 5- Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) Kapsamına Giren İş­lemler ve Sigorta Aracılarının Sigorta Şirketlerine Yaptığı Sigorta Muamelele­rine İlişkin İşlemleri. 972
 • 6- Darphane ve Damga Matbaası Tarafından Yapılan Teslim ve Hizmetler İle Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nce Düzenlenen Piyango, Sayısal Loto, Hemen Kazan ve Benzeri Oyunların Tertiplenmesi veya Oynanması 980
 • 7- Külçe Altın, Külçe Gümüş, Kıymetli Taşlar, Döviz, Para, Damga Pulu, Harç Pulu, Değerli Kağıtlar, Taşıt Pulu, Hisse Senedi Tahvil İle Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt, Cam Hurda ve Atıklarının Teslimleri 981
 • 8- Zirai Sulama Amaçlı Su Teslimleri İle Köy Tüzel Kişiliklerince Köyde İkamet Edenlere Yapılan Ticari Amaçlı Olmayan Perakende İçme Suyu Teslimleri, Kamu Kuruluş­ları, Tarımsal Kooperatifler ve Çiftçi Birliklerince Yapılan Arazi Islahına Ait Hizmetler 986
 • 9- Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetlerde KDV İstisnası. 987
 • 10- Boru Hattı İle Yapılan Yabancı Hampetrol, Gaz ve Bunların Ürünlerinin Taşınması Hizmetleri 990
 • 11- Organize Sanayi Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitelerinin Kurulması Amacıyla Oluşturulan İktisadi İşletmelerin Arsa ve İşyeri Teslimleri. 991
 • 12- Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Konut Teslimleri. 992
 • 13- Kredi Garanti Fonu’na İlişkin İstisna 994
 • 14- Varlık Yönetim Şirketleri ve Yeniden Yapılandırılan Borçlara İlişkin KDV İstisnası 995
 • 15- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na İlişkin KDV İstisnası 996
 • 16- Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’ne Verilen Haber Hizmetlerinde İstisna. 996
 • 17- Gümrük Antrepoları ve Geçici Depolama Yerleri İle Gümrüklü Sahalarda İthalat ve İhracat İşlemlerine Konu Mallar İle Transit Rejimi Kapsamında İşlem Gören Mallar İçin Verilen Ardiye, Depolama ve Terminal Hizmetleri İle Vergisiz Satış Yapılan İşyerlerinin ve Bu İşyerlerine Ait Depo ve Ardiye Gibi Bağımsız Birimlerin Kiralanması Hizmetlerinde KDV İstisnası. 997
 • 18- Hazine’ce Yapılan Taşınmaz Teslim ve Kiralamaları, İrtifak Hakkı Tesisi Kullanma İzni ve Ön İzin Verilmesi İşlemleri İle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca Yapılan Arsa ve Arazi Teslimlerinde KDV İstisnası. 999
 • 19- Kurumların En Az İki Tam Yıl Süreyle Aktiflerinde Kayıtlı Olan İştirak Hisseleri İle Taşınmazların Satışı, Bankalara Borçlu Olanlar ve Kefillerinin Borçlarına Karşılık Taşınmaz ve İştirak Hisselerini Bankalara Devretmelerinde KDV İstisnası. 1002
 • 20- Özürlülerin Eğitimleri, Meslekleri, Günlük Yaşamları İçin Özel Üretilmiş Her Türlü Araç-Gereç ve Özel Bilgisayar Programları Teslimlerinde KDV İstisnası 1016
 • 21- Konut Finansmanı Sistemi (Mortgage) Kapsamında Yapılan Teslimlerde KDV İstisnası. 1021
 • 22- Lisanslı Depoculukta Ürün Senetlerinin Tesliminde KDV İstisnası 1024
 • 23- Gayrimenkul ve Maddi Olmayan Varlıkların Varlık Kiralama Şirketlerine Devri İle Bu Varlıkların Bu Şirketlerce Kiralanması ve Devralınan Kuruma Devri İşlemlerinde KDV İstisnası 1024
 • E- ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI DURUMLAR 1025
 • 1- Aktife Kayıtlı Taşınmazların Başka Şirketlere Ayni Sermaye Olarak Konulmasında KDV 1025
 • 2- Tarım Kredi Kooperatiflerinin Ortaklarına Nakdi ve Ayni Kredi Vermesi İşleminde KDV 1028
 • 3- Kızılay’ın Yabancı Ülkelere Göndereceği Yardımlarda KDV. 1029
 • 4- Üniversitelere Bağlı Hastanelerde KDV. 1029
 • 5- Milli Eğitim Bakanlığı’nca Okullara Satılan Öğrenci Kar­nesi, Diploma, Teşekkür Belgesinde KDV 1030
 • 6- Akşam Sanat Okullarınca Satılan Eğitim İçerikli Video Kasetleri İle Açık Öğretim Lisesi Öğrencileri İçin Hazırlanan Ders Kasetlerinde KDV. 1031
 • 7- Okul, Dershane ve Kurslardaki Eğitim ve Öğretimde KDV. 1031
 • 8- Sermaye Piyasası Araçlarından Oluşan Portföylerin Alım Satımına Aracılık Etmek Suretiyle Sağlanan Komisyonlarda KDV 1034
 • YEDİNCİ BÖLÜM
 • İSTİSNADAN VAZGEÇME İSTİSNALARIN SINIRI
 • I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER. 1035
 • A- MADDE METNİ. 1035
 • Madde 18. : İSTİSNADAN VAZGEÇME. 1035
 • B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER. 1036
 • C- GEREKÇELER. 1036
 • II- GENEL AÇIKLAMA. 1038
 • III- KATMA DEĞER VERGİSİNDE İSTİSNA UYGULAMASININ OLUMSUZ ETKİLERİ 1039
 • IV- İSTİSNADAN VAZGEÇMEYE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. 1040
 • A- İSTİSNADAN VAZGEÇİLEBİLECEK VE VAZGEÇİLEMEYE­CEK İŞLEMLER 1040
 • 1- İstisnadan Vazgeçilebilecek İşlemler 1040
 • 2- İstisnadan Vazgeçilemeyecek İşlemler 1042
 • B- İSTİSNADAN VAZGEÇMENİN KOŞULLARI. 1044
 • C- İSTİSNADAN VAZGEÇME TERCİHİNDE BULUNANLARIN TER­CİHLERİNİ YENİDEN DEĞİŞTİREMEYECEKLERİ SÜRE 1044
 • D- İSTİSNADAN VAZGEÇMENİN SONUÇLARI 1045
 • 1- Mükellefiyet Yönünden 1045
 • 2- Vergilendirme Usulü Yönünden. 1045
 • 3- Defter ve Belge Düzeni Yönünden 1045
 • 4- Stok Mallar Yönünden. 1046
 • I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER. 1047
 • A- MADDE METNİ. 1047
 • Madde 19. : İSTİSNALARIN SINIRI 1047
 • B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER. 1047
 • C- GEREKÇE. 1047
 • II- GENEL AÇIKLAMA. 1048
 • III- DİĞER KANUNLARDAKİ İSTİSNA VE MUAFİYET HÜKÜMLERİNİN KDV YÖNÜNDEN GEÇERLİLİĞİ 1049
 • A- KDV’DEN ÖNCE VEYA SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN KANUNLARDAKİ İSTİSNALARIN GEÇERLİLİĞİ 1049
 • 1- Üstü Kapalı Kaldırma 1049
 • 2- Yasamaya Sınır 1050
 • B- BELEDİYE KANUNU’NDA YER ALAN MUAFİYET HÜKMÜNÜN KDV YÖNÜNDEN GEÇERLİLİĞİ. 1051
 • C- ULUSLARARASI ANLAŞMALARDAKİ İSTİSNA VE MUAF­LIK­LAR 1052
 • D- TÜRKİYE İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ARASINDA VERGİ MU­AFİYETLERİ ANLAŞMASI GEREĞİNCE, ORTAK SAVUNMA AMACIYLA AME­RİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ TARAFINDAN VEYA ONUN NAMINA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINDA İSTİSNA UYGULANMASI 1054
 • E- BAKÜ – TİFLİS – CEYHAN HAM PETROL BORU HATTI ANLAŞMASINDA YER ALAN KDV İSTİSNASI 1055
 • F- TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI KAPSAMINDA KDV İSTİSNASI UYGULAMASI 1056
 • 1- Vergi İstisnasının Uygulama Alanı ve Tarihi 1057
 • 2- Mükellef Olmayan AT Yüklenicilerine KDV İstisnasının Uygulanması 1058
 • 3- KDV Yönünden Mükellefiyet Kaydı Olmayan AT Yüklenicilerine Yapılacak KDV İadelerinin Genel Esasları 1062
 • 4- Türkiye Cumhuriyeti’ne Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaşması 1066
 • G- İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) KAPSAMINDA, İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİNE BAĞLI OLARAK FAALİYET GÖSTEREN İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİNE YAPILACAK TESLİM VE HİZMETLER 1070
 • 1- İstisnanın Kapsamı 1070
 • 2- İstisna Kapsamına Giren Mal ve Hizmetler. 1070
 • 3- İstisna Uygulaması 1071
 • 4- İade Uygulaması 1071
 • ÜÇÜNCÜ KISIM
 • MATRAH, NİSPET VE İNDİRİM
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • MATRAH
 • I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER. 1072
 • A- MADDE METNİ. 1072
 • Madde 20. : TESLİM VE HİZMET İŞLEMLERİNDE MATRAH. 1072
 • B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER. 1073
 • C- GEREKÇE. 1073
 • II- GENEL AÇIKLAMA. 1074
 • III- TESLİM VE HİZMET İŞLEMLERİNDE MATRAH 1074
 • A- MATRAHIN MAHİYETİ. 1074
 • B- BEDEL DEYİMİNİN KAPSAMI 1075
 • 1- Genel Olarak 1075
 • 2- Bedel Kapsamına Giren Değerler. 1076
 • 3- Bedelin Emsal Bedeline veya Emsal Ücretine Göre Düşük Ol­ması Durumu. 1076
 • IV- İŞLETMEDE KULLANILMAK ÜZERE İMAL VE İNŞA EDİLEN AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERDE MATRAH 1077
 • V- TARİFELİ İŞLER İLE BEDELİN BİLETLE TAHSİLİ HALLE­RİNDE MATRAH 1077
 • VI- KDV’NİN BEDELE DAHİL OLUP OLMADIĞININ İHTİLAFLI OLMASI HALİNDE YAPILACAK İŞLEM 1078
 • VII- ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI DURUMLAR. 1080
 • A- MALZEMENİN İŞVEREN TARAFINDAN VERİLEREK YAP­TIRILAN İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİ MATRAHI 1080
 • B- İNŞAAT VE TAAHHÜT İŞLERİNDE FİYAT FARKI, GECİKME CEZASI VE VERGİ TEVKİFATININ MATRAHA DAHİL OLMASI 1080
 • C- MÜŞTERİ ADINA YAPILAN MASRAFLARIN KOMİSYON BEDELİNE DAHİL EDİLİP TOPLAM TUTAR ÜZERİNDEN FA­TURA DÜZENLENMESİ 1081
 • D- KİRALAMA HİZMETİ KARŞILIĞINDA KİRACIDAN TAHSİL EDİLEN HER TÜRLÜ BEDELİN VERGİYE TABİ OLMASI 1081
 • E- TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV. 1082
 • F- SORUMLU SIFATIYLA ÖDENECEK KDV’DE MATRAH. 1082
 • G- SATIŞ BEDELİ KDV DAHİL OLARAK BELİRLENEN İŞLERDE KDV MATRAHI. 1082
 • H- ÖZEL OKULLARIN İLAN ETTİĞİ ÜCRETLERDEN DAHA DÜŞÜK BEDELLE ÖĞRENCİ ALMASI HALİNDE MATRAH 1082
 • I- TEZYİD-İ BEDEL NEDENİYLE MAL BEDELİNDE SONRADAN ORTAYA ÇIKAN ARTIŞLARIN KDV MATRAHINA DAHİL OLMASI 1083
 • İ- DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÇIKARILACAK HATIRA PULLARI VE MADALYONLARDA KDV 1084
 • J- AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE GÖRE YAPILACAK VEKALET ÜCRETİ ÖDEMELERİNDE KDV 1084
 • 1- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne KDV’nin Dahil Olduğu, Ayrıca KDV Hesaplanamayacağı 1085
 • 2- Avukatlık Ücret Tarifesi’ne KDV Dahil Bulunduğundan, Gelir Vergisi Stopajının KDV Ayrıldıktan Sonra Hesaplanması Gerektiği 1087
 • K- ATIK SU BEDELİ VE ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ. 1087
 • L- BELEDİYELERE ÖDENEN HAL RÜSUMU 1088
 • M- HAZİNECE KARŞILANAN PRİM TUTARLARININ İDARECE YÜKLENİCİNİN HAKEDİŞİNDEN KESİLMESİNDE KDV MATRAHI 1088
 • N- 3093 SAYILI TRT GELİRLERİ KANUNUNUN 4. MADDESİ UYARINCA BANDROL ÜCRETİ ALINAN CİHAZLARDA KDV MATRAHI 1089
 • I- MADDE METNİ VE GEREKÇE. 1090
 • A- MADDE METNİ. 1090
 • Madde 21. : İTHALATTA MATRAH. 1090
 • B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER. 1090
 • C- GEREKÇE. 1091
 • II- GENEL AÇIKLAMA. 1092
 • III- İTHALATTA KDV’NİN MATRAHINI OLUŞTURAN UNSURLAR 1092
 • A- İTHAL EDİLEN EŞYANIN GÜMRÜK VERGİSİ TARHINA ESAS OLAN KIYMETİ 1092
 • 1- İthal Malın Gümrük Vergisine Tabi Olması. 1092
 • 2- Malın Gümrük Vergisinden Muaf Olmaması. 1099
 • B- İTHALAT SIRASINDA ÖDENEN HER TÜRLÜ VERGİ, RESİM, HARÇ VE PAYLAR. 1100
 • C- BEYANNAMENİN TESCİL TARİHİNE KADAR YAPILAN DİĞER GİDER VE ÖDEMELER 1100
 • V- ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI DURUMLAR. 1102
 • A- SERBEST BÖLGEDEN YAPILAN İTHALATTA KDV MAT­RAHI 1102
 • B- KÜLÇE ALTIN VE KÜLÇE GÜMÜŞTEN MAMUL EŞYA İTHALİNDE MATRAH. 1102
 • C- İTHALATTA ORTAYA ÇIKAN KUR FARKLARININ KDV KARŞISINDAKİ DURUMU. 1103
 • 1- Yasal Mevzuat 1103
 • 2- Mal ve Hizmet İthalatında Ortaya Çıkan Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu. 1104
 • D- İTHALATIN FİNANSMANINDA KULLANILAN KREDİLER İÇİN İTHALATÇILAR TARAFINDAN ÖDENEN FAİZ GİDERLERİNİN KDV MATRAHINA DAHİL EDİLİP EDİLMEYECEĞİ 1107
 • I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER. 1110
 • A- MADDE METNİ. 1110
 • Madde 22. : ULUSLARARASI YÜK VE YOLCU TAŞIMALARINDA MATRAH. 1110
 • B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER. 1110
 • C- GEREKÇE. 1110
 • II- GENEL AÇIKLAMA. 1111
 • I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER. 1112
 • A- MADDE METNİ. 1112
 • Madde 23. : ÖZEL MATRAH ŞEKİLLERİ. 1112
 • B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER. 1113
 • C- GEREKÇE. 1113
 • II- GENEL AÇIKLAMA. 1115
 • III- KDV KANUNU’NDA DÜZENLENEN ÖZEL MATRAH ŞEKİLLERİ. 1116
 • A- SPOR-TOTO, MİLLİ PİYANGO VE HER TÜRLÜ PİYANGODA MATRAH. 1116
 • 1- Spor Toto Oyununda Matrah 1116
 • 2- Milli Piyango ve Benzeri Piyangolarda Matrah 1116
 • B- AT YARIŞLARI VE DİĞER MÜŞTEREK BAHİS VE TALİH OYUNLARINDA MATRAH. 1116
 • C- PROFESYONEL SANATÇILARIN YER ALDIĞI GÖSTERİLER VE KONSERLER İLE PROFESYONEL SPORCULARIN KATILDIĞI SPOR­TİF FAALİYETLER, MAÇLAR VE YARIŞLARDA MATRAH 1117
 • D- GÜMRÜK DEPOLARINDA VE MÜZAYEDE SALONLARINDA YAPILAN SATIŞLARDA MATRAH. 1117
 • E- ALTINDAN MAMUL VEYA ALTIN İHTİVA EDEN ZİYNET EŞ­YALARI İLE SİKKE ALTINLARIN TESLİM VE İTHALİNDE MATRAH 1118
 • IV- MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN TESPİT EDİLEN ÖZEL MATRAH ŞEKİLLERİ 1119
 • A- KÜLÇE GÜMÜŞ TESLİMİNDE VE İTHALİNDE KDV MATRAHI. 1119
 • B- ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞLARINDA ÖZEL MATRAH ŞEKLİ UYGULAMASI 1119
 • 1- 1 Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenleme. 1120
 • 2- 89 Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenleme 1120
 • 3- 93 Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenleme 1121
 • 4- Alkollü İçki Teslimlerinde KDV Uygulamasında Son Durum ve Konunun Değerlendirilmesi 1121
 • C- TÜTÜN MAMULLERİNDE ÖZEL MATRAH ŞEKLİ UYGULAMASI 1121
 • D- GAZETE, DERGİ VE BENZERİ PERİYODİK YAYINLARDA MAT­RAH 1123
 • E- TALİH OYUNLARI SALON İŞLETMECİLİĞİNDE MATRAH. 1123
 • F- ÖN ÖDEMELİ HAZIR KARTLAR DAHİL TELEFON KARTI VE JETON SATIŞLARINDA ÖZEL MATRAH ŞEKLİ UYGULAMASI 1124
 • G- BELEDİYELER TARAFINDAN YAPILAN ŞEHİRİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞINDA ÖZEL MATRAH ŞEKLİ UYGULAMASI 1125
 • H- TŞÖF TARAFINDAN BASIMI VE DAĞITIMI YAPILAN ARAÇ PLAKALARI VE BASILI EVRAKLARDA ÖZEL MATRAH UYGULAMASI 1125
 • I- KIYMETLİ TAŞ TESLİMLERİNDE ÖZEL MATRAH ŞEKLİ UYGULAMASI. 1126
 • İ- İDDİA OYUNUNDA ÖZEL MATRAH UYGULAMASI 1127
 • V- ÖZEL MATRAH ŞEKLİNE TABİ İŞLEMLERİN KDV BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLMESİ VE KDV İNDİRİMİ 1128
 • A- VERGİSİ ÖNCEKİ SAFHALARDA BEYAN EDİLEN ÖZEL MATRAH ŞEKLİNE TABİ İŞLEMLERİN BEYANNAMEDE GÖSTERİLMESİ 1128
 • B- ALTIN, GÜMÜŞ VE KIYMETLİ TAŞ İHTİVA EDEN ZİYNET EŞYALARI SATIŞLARININ BE­YANNAMEDE GÖSTERİLMESİ 1128
 • C- YUKARIDA BELİRTİLENLER DIŞINDA KALAN ÖZEL MATRAH ŞEKİLLERİ­NİN BEYANNAMEDE GÖSTERİLMESİ 1129
 • D- ÖZEL MATRAH ŞEKLİNDE VERGİLENDİRİLEN İŞLEMLERDE KDV İNDİRİMİ. 1129
 • IV- TARIMSAL ÜRÜNLERE İLİŞKİN LİSANSLI DEPOCULUKTA ÖZEL MATRAH ŞEKLİ 1129
 • I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER. 1130
 • A- MADDE METNİ. 1130
 • Madde 24. : MATRAHA DAHİL OLAN UNSURLAR. 1130
 • B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER. 1130
 • C- GEREKÇE. 1130
 • II- GENEL AÇIKLAMA. 1131
 • III- MATRAHA DAHİL OLAN UNSURLAR. 1131
 • A- TESLİM ALANIN GÖSTERDİĞİ YERE KADAR SATICI TA­RA­FINDAN YAPILAN TAŞIMA, YÜKLEME VE BOŞALTMA Gİ­DERLERİ 1131
 • 1- Genel Olarak 1131
 • 2- Satılan Malın Vergiden İstisna Olması veya Farklı Oranlara Tabi Mallardan Oluşması Halinde Durum 1132
 • B- AMBALAJ GİDERLERİ, SİGORTA, KOMİSYON VE BENZERİ Gİ­DER KARŞILIKLARI İLE VERGİ, RESİM, HARÇ, PAY, FON KARŞILIĞI GİBİ UNSURLAR 1132
 • 1- Ambalaj Giderleri 1133
 • 2- Sigorta Giderleri 1134
 • 3- Komisyon ve Benzeri Giderler. 1134
 • 4- Vergi, Resim, Harç, Pay, Fon Karşılığı Gibi Unsurlar. 1135
 • C- VADE FARKI, FİYAT FARKI, FAİZ, PRİM GİBİ ÇEŞİTLİ GELİR­LER İLE SERVİS VE BENZER ADLAR ALTINDA SAĞLANAN HER TÜRLÜ MENFAAT, HİZMET VE DEĞERLER. 1136
 • 1- Vade Farkı. 1136
 • 2- Fiyat Farkı. 1137
 • 3- Faiz. 1137
 • 4- Prim 1138
 • 5- Servis ve Benzeri Adlar Altında Sağlanan Her Türlü Menfaat, Hizmet ve Değerler. 1139
 • 6- Kur Farkları. 1139
 • IV- ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI DURUMLAR 1140
 • A- VERGİDEN İSTİSNA OLAN MAL SATIŞLARINA İLİŞKİN VADE FARKLARININ KDV’YE TABİ OLMAYACAĞI 1140
 • B- STOPAJA TABİ ÖDEMELERDE KDV MATRAHININ HESAP­LANMASI. 1140
 • C- FİNANSAL KİRALAMADA, KİRA BEDELİNİN DIŞIN­DAKİ GELİRLERDE KDV ORANI 1141
 • D- ELETRİK FATURALARININ GEÇ ÖDENMESİ NEDENİYLE UYGULANAN GECİKME ZAMLARINDA KDV 1142
 • E- GEÇ ÖDEME, GEÇ YÜKLEME VE SÜRESİNDE TESLİM ETMEME NEDENİYLE UYGULANAN TAZMİNATLARDA KDV 1143
 • F- ÖTV’NİN KDV MATRAHINA DAHİL OLDUĞU. 1144
 • G- ELEKTRİK TÜKETİMİNDEN ALINAN % 2 TRT PAYI ÜZERİNDEN KDV HESAPLANIP HESAPLANMAYACAĞI 1144
 • 1- Yasal Mevzuat 1144
 • 2- Elektrik Tüketim Bedeli Üzerinden Tüketicilerden Alınan % 2 TRT Payının KDV Karşısındaki Durumu 1145
 • I- MADDE METNİ VE GEREKÇE. 1148
 • A- MADDE METNİ. 1148
 • Madde 25. : MATRAHA DAHİL OLMAYAN UNSURLAR 1148
 • B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER. 1148
 • C- GEREKÇE. 1148
 • II- GENEL AÇIKLAMA. 1149
 • III- İSKONTOLARIN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU. 1149
 • A- İSKONTOLARIN KDV MATRAHINA DAHİL OLMAMASI İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR. 1149
 • 1- İskontoların KDV Matrahına Dahil Olmaması İçin Aranılan Koşullar. 1149
 • 2- Ticari Teamüllere Uygun Olmayan İskontolar. 1151
 • 3- İskontonun Dekontla Bildirilmesi 1151
 • B- İSKONTO ŞEKİLLERİNE GÖRE KDV UYGULAMASI 1152
 • 1- Teslim Sırasında Yapılan İskonto (Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Geldiği Tarihte Yapılan İskontolar) 1152
 • 2- Ayni İskontolar 1153
 • 3- Bedelin Vadesinden Önce Ödenmesi Nedeniyle Yapılan İskon­tolar. 1156
 • 4- Küsürat Giderme (Yuvarlama) Amacıyla Yapılan İskontolar 1158
 • 5- KDV Dahil Olarak Belirlenen İşlemlerde İskonto Uygula­ması 1158
 • 6- Dönem Sonunda veya Belli Bir Ciro Aşıldığında Yapılan İskontolar. 1158
 • IV- HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ. 1166
 • V- ÖZELLİK TAŞIYAN DURUMLAR 1167
 • A- ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ UYGULAMASI. 1167
 • B- MAL KALİTESİNDEKİ DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE KESİLEN CEZANIN KDV MATRAHINDAN İNDİRİLMEMESİ 1167
 • I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER. 1168
 • A- MADDE METNİ. 1168
 • Madde 26. : DÖVİZ İLE YAPILAN İŞLEMLER 1168
 • B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER. 1168
 • C- GEREKÇE. 1168
 • II- GENEL AÇIKLAMA. 1169
 • III- DÖVİZ İLE YAPILAN İŞLEMLERİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU 1169
 • A- BEDELİ DÖVİZ CİNSİNDEN VEYA DÖVİZE ENDEKSLİ OLARAK BELİRLENEN İŞLEMLERDE KDV, DÖVİZİN TL’YE ÇEVRİLECEĞİ TARİH VE ESAS ALINACAK KUR. 1169
 • 1- Bedeli Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Olarak Belirlenen İşlemlerin KDV Karşısındaki Durumu 1169
 • 2- Dövizle Yapılan İşlemlerde Dövizin TL’ye Çevrileceği Tarih ve Esas Alınacak Kur. 1170
 • B- KDV’YE TABİ MAL VE HİZMET BEDELİNİN GEÇ ÖDENMESİNE BAĞLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN KUR FARKLARI 1170
 • 1- Maliye Bakanlığı’nın Görüşü ve Uygulaması 1170
 • 2- Danıştay’ın Görüşü ve Kararları. 1171
 • 3- Kişisel Görüşümüz ve Değerlendirmemiz 1174
 • C- SATICI LEHİNE OLUŞAN KUR FARKLARINDA KDV’NİN HESABI VE BEYANI. 1175
 • 1- Kur Farkının Döviz Cinsinden KDV Dahil Olarak Belirlenen Tutar Üzeriden Hesaplandığı Hallerde 1175
 • 2- Kur Farkının Döviz Cinsinden Belirlenen Bedelin KDV Hariç Tutarı Üzerinden Hesaplanması. 1177
 • D- SATICI ALEYHİNE OLUŞAN KUR FARKLARINDA KDV 1178
 • E- KUR FARKI FATURASININ DÜZENLENECEĞİ TARİH. 1179
 • F- KUR FARKLARINA UYGULANACAK KDV ORANI. 1179
 • G- DÖNEM SONU DEĞERLEMELERİ NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN KUR FARKLARINDA KDV 1180
 • H- DÖVİZLİ SENETLERİN KIRDIRILMASI-CİRO EDİLMESİ HALİNDE KDV 1180
 • I- SATIŞ BEDELİNİN DÖVİZ CİNSİNDEN AVANS OLARAK ALINMASI. 1181
 • İ- İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE, İŞİN DÖVİZ KARŞILIĞI YAPILMASI VE AVANS ALINMASI HALİNDE KDV 1182
 • J- ULUSLARARASI İHALELER VE KAMU İHALELERİNDE ÖDEMEYE BAĞLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN KUR FARKLARINDA KDV 1183
 • K- İHRACATÇILARIN İHRAÇ ETTİKLERİ MALLAR NEDENİYLE MAL SATIN ALDIKLARI FİRMALARA LEHTE VEYA ALEYHTE OLUŞAN KUR FARKLARINI YANSITMALARI İŞLEMİNDE KDV 1184
 • 1- KDV Ödeyerek Satın Alınıp İhraç Edilen Mallar Yönünden 1184
 • 2- Kanun’un 11/1-c Maddesi Kapsamında KDV Ödenmeden Satın Alınıp İhraç Edilen Mallar Yönünden 1185
 • L- MAL VE HİZMET İTHALATI NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN KUR FARKLARININ KDV KARŞISINDAKİ DURUMU 1186
 • 1- Mal İthalatı Nedeniyle Ortaya Çıkan Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu 1187
 • 2- Hizmet İthalatı Nedeniyle Ortaya Çıkan Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu. 1188
 • I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER. 1191
 • A- MADDE METNİ. 1191
 • Madde 27. : EMSAL BEDELİ VE EMSAL ÜCRETİ 1191
 • B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER. 1191
 • C- GEREKÇE. 1192
 • II- GENEL AÇIKLAMA. 1193
 • III- KDV UYGULAMASINDA EMSAL BEDEL VE EMSAL ÜCRET 1193
 • A- EMSAL BEDELİ VE EMSAL ÜCRETİ 1193
 • 1- Emsal Bedelin Tanımı ve Kapsamı. 1193
 • 2- Emsal Ücretin Tanımı ve Kapsamı 1194
 • 3- Emsal Bedelin Tespiti 1194
 • 4- Emsal Bedeli Yerine Geçen Değerler veya Unsurlar 1195
 • 5- Bedelin Ücret Olması. 1196
 • 6- Bedelin Paradan Başka Değerler Olması 1196
 • 7- Bedelin Emsal Bedeli veya Emsal Ücretine Göre Açık Bir Şe­kilde Düşük Olması ve Düşüklüğün Mükellefçe Haklı Bir Sebeple Açıklanamaması. 1196
 • 8- İşletmeden Aynen Çekilen Değerlerde Matrah 1198
 • 9- Genel İdare Giderleri ve Genel Giderlerden Pay Veril­mesi. 1198
 • 10- Serbest Meslek Faaliyetlerinde Emsal Bedeli veya Em­sal Ücreti 1199
 • B- YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ KAPSAMINDA KURULAN TESİSİN SÜRESİ SONUNDA İLGİLİ KURUMA DEVRİNDE EMSAL BEDEL UYGULAMASI 1200
 • C- İŞİ BIRAKMA HALİNDE KDV UYGULA­MASI 1201
 • D- MOTORLU ARAÇ SATIŞLARINDA SATIŞ BEDELİNİN KASKO DE­ĞERİNİN ALTINDA OLMASI. 1201
 • E- ÖZEL MALİYET KONUSU MALLARIN BEDELSİZ OLARAK MAL SAHİBİNE DEVREDİLMESİ 1203
 • F- ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİNDE ARSANIN KARŞILIĞI OLARAK ARSA SAHİBİNE KONUT VE İŞYERİ TESLİM EDİL­MESİ 1203
 • G- PROMOSYON, EŞANTİYON VE NUMUNE MALLARDA KDV 1203
 • 1- Promosyon Malları Yönünden. 1203
 • 2- Numune ve Eşantiyon Mallar Yönünden. 1204
 • 3- Reklam Amacıyla Şemsiye, Tente, Pano vs. Malların Teslimi. 1204
 • 4- Bayilere Demirbaş Olarak Kullanılmak Üzere Mal Veril­mesi 1204
 • I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER. 1205
 • A- MADDE METNİ. 1205
 • Madde 28. : ORAN 1205
 • B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER. 1205
 • C- GEREKÇE. 1206
 • II- GENEL AÇIKLAMA. 1208
 • III- YÜRÜRLÜKTE OLAN KDV ORANLARI VE BU ORANLARA TABİ MAL VE HİZMETLER. 1209
 • A- KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI 1209
 • B- MAL VE HİZMETLERİ TANIMLAMA YETKİSİ. 1209
 • C- % 1 ORANINDA KDV’YE TABİ TESLİM VE HİZMETLER ((I) SAYILI LİSTE) 1209
 • D- % 8 ORANINDA KDV’YE TABİ TESLİM VE HİZMETLER ((II) SAYILI LİSTE) 1214
 • 1- Gıda Maddeleri 1214
 • 2- Diğer Mal ve Hizmetler 1215
 • E- İTHALATTA UYGULANACAK KDV ORANI 1223
 • IV- KDV ORAN UYGULAMASINDA ÖZELLİK TAŞIYAN DURUMLAR. 1224
 • A- TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİNDE KDV ORANI. 1224
 • 1- İplikler . 1224
 • 2- Mensucat 1224
 • 3- İç ve Dış Giyim Eşyası ile Mensucattan Ev Tekstil Ürünleri . 1225
 • 4- İşlenmiş Post, Deri, Kösele ve Taklitleri ile Bunlardan Yapılan Giyim Eşyası 1226
 • 5- Ayakkabılar ve Çantalar. 1226
 • 6- Halılar ve Diğer Dokumaya Elverişli Maddelerden Yer Kaplamaları 1226
 • 7- Halılar ve Diğer Dokumaya Elverişli Maddelerden Yer Kaplamaları. 1227
 • B- VADE FARKI VE KUR FARKLARINA UYGULANACAK KDV ORANI. 1227
 • C- MAL VE HİZMET İADELERİNDE İLK TESLİM VEYA HİZMETİN YAPILDIĞI TARİHTEKİ ORANIN UYGULANACAĞI 1228
 • D- BAZI KIRTASİYE ÜRÜNLERİNDE KDV ORANI 1228
 • E- TIBBİ CİHAZ TESLİMİ VE KİRALANMASINDA KDV ORANI 1229
 • F- İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞINA YÖNELİK KORUYUCU HEKİMLİK, TEŞHİS VE TEDAVİ HİZMETLERİ 1230
 • G- ATIK SU TESLİMLERİNDE KDV ORANI. 1231
 • H- ÖZEL OKUL, DERSANE, SÜRÜCÜ KURSLARI VB.’LERDE KDV ORANI 1231
 • I- GIDA MADDELERİNDE KDV ORANI İLE İLGİLİ ÖZELLİK GÖSTEREN DURUMLAR 1231
 • 1- Karıştırılarak veya Soya, Şeker Yada Benzeri Maddelerle Kopyalanarak Satışa Sunulan Kuruyemişlerde KDV Oranı 1231
 • 2- Buğday Unundan İmal Edilen Ekmeklerde KDV Oranı 1232
 • 3- Zeytin Teslimlerinde KDV Oranı. 1232
 • 4- Çiğ Döner Teslimlerinde Uygulanacak KDV Oranı 1232
 • İ- FASON OLARAK YAPILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE KDV ORANI 1233
 • J- ARAÇLARIN TESLİMİNDE ORAN UYGULAMASI. 1234
 • K- YEMEK ÇEKİ, KUPONU VE KARTLARININ KULLANILDIĞI YEMEK HİZMETLERİNDE ORGANİZATÖR FİRMALARIN DURUMU 1237
 • L- GECELEME HİZMETLERİNDE KDV ORAN UYGULAMASI 1238
 • 1- Geceleme Hizmetlerinin Kapsamı ve Uygulanacak KDV Oranı. 1238
 • 2- Konaklama Tesislerinin Bünyesindeki Hizmet Birimlerinde KDV Uygulaması. 1238
 • 3- Konaklama İşletmelerinde Kullanılan Alkollü İçecekler Dolayısıyla Yüklenilen KDV . 1239
 • 4- Konaklama Tesislerinin Bünyesindeki Hizmet Birimlerinin Niteliğine İlişkin Belgelerin İbrazı 1240
 • 5- Geceleme Faaliyetlerinin Seyahat Acenteleri Aracılığıyla Verildiği Durumlarda KDV Oran Uygulaması 1240
 • %0