Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
İş Mevzuatı Açısından İşverenin El Kitabı 2019 (Açıklamalar-Belge Örnekleri)

İş Mevzuatı Açısından İşverenin El Kitabı 2019 (Açıklamalar-Belge Örnekleri)

Öcal Kemal Evren


Baskı Tarihi: Ocak 2019
Sayfa Sayısı: 407 Sayfa
Fiyatı: 64,5 TL
İndirimli Fiyatı:63,5 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb

ÖNSÖZ

Hızla gelişen teknoloji ile değişen rekabet şartları yeni çalışma biçimlerini, yeni çalışma biçimleri yeni bir takım üretim ilişkilerini ve üretim ilişkilerindeki bu değişim de iş ilişkileri hakkındaki mevzuatın hızla değişmesini veya yenilerinin öngörülmesini gerektirmektedir. Gerek mevcut gerekse değişen kurallara uyum mikro bazda işyerlerinde daha sağlıklı iş ilişkilerinin kurulmasına ve sürdürülebilmesine olanak sağlamakta, maliyetleri azaltmakta, Devletin düzenleyici faaliyetlerinin ve yargı kararlarının işletmeye olası olumsuz etkilerini en aza indirmektedir. Bu husus aynı zamanda rekabet şartlarında işletmenin korunması ve büyümesi anlamında politikalar belirlenmesine ve bunların sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesine olanak sağlayan araçlardan biri olmaktadır.

Bu bağlamda Ülkemizde iş ilişkilerine olan ilgi daha ziyade meydana gelmesinden sonra bir sorunun nasıl çözülebileceğine yöneliktir. Ancak sorunun çözümü için katlanılması gereken maliyetler sorun çıkmaması yolunda katlanılması gereken maliyetlerden daha fazla olacaktır. Bu husus ise iş ilişkilerinin düzenlenmesine proaktif bir yaklaşımı zorunlu kılmaktadır. Bu ifade sorun çıkarmayacak bir sistemin kurulması ve işletilmesi anlamına gelmektedir. Böyle bir iş ilişkileri sisteminin en başta iş mevzuatına uygun olması gerektiği açıktır.

İşte bu kitap anılan proaktif yaklaşımın bir yansıması olarak işyerinde iş ilişkilerinin ilgili mevzuata göre ne şartlarda kurulacağına ve nasıl yürütüleceğine kılavuzluk etme iddiasında olan bir kitaptır.

İlgililere faydalı olması dileğiyle…

Konu Başlıkları
İşyerinin Kurulması ile İlgili İşveren Yükümlülükleri
İş Sözleşmesinin Yapılması ve Sona Ermesi İle İlgili İşveren Yükümlülükleri
İş Sözleşmesinin Devamı Süresince Yerine Getirilmesi Gereken İşveren Yükümlülükleri
Çalışma Kuralları Özel Olarak Düzenlenenler İle İlgili İşveren Yükümlülükleri
Yükümlülüklerin Hukuki Niteliği ve Aykırı Davranmanın Sonuçları
Kanunlar – Tüzükler
Yönetmelikler – Tebliğler
Belge Örnekleri
Ayrıca Aşağıdaki Soruların Cevaplarını ve Çok Daha Fazlasını Bu Kitapta Bulabilirsiniz
İş Güvencesi Nedir, Kimler Ne Şekilde Faydalanır?
Vardiyalı Çalışmalar Nasıl Düzenlenmelidir?
Hafta Tatili ve Genel Tatil Nasıl Kullandırılır, Hangi Oranda Ücretlendirilir ve Ödenir?
Fazla Çalışma Nedir, Hangi Oranda Ücretlendirilir ve Ödenir?
Yıllık İzin Nasıl Hesaplanır, Kaç Gün Üzerinden Kullandırılır?
Özürlü, İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Çocuk ve Genç İşçi, Konut Kapıcısı ve Mevsimlik İşlerde Çalışanların Tabi Olduğu Hükümler Nedir?
Yabancılar ve Türk Soylu Yabancılar Ne Şekilde İstihdam Edilir?
İş Hukuku Yaptırımları Nelerdir, İdari Para Cezaları, Tutarları ve İtiraz Yolları Nedir?
Bir İşyeri Kurulduğunda SGK ve ÇSGB Bölge Müdürlükleri Nezdinde Hangi İşlemler Yürütülmelidir?
İşin Durdurulması veya İşyerinin Kapatılması Ne Anlama Gelir, Ne Gibi İşlemler Yürütülür?
İş Sözleşmesi Nasıl Kurulur, Kaç Çeşit İş Sözleşmesi Vardır, Deneme Süresi Nedir?
İşyerinin Devri İş Sözleşmesini Nesil Etkiler?
Bir İşçi İstihdam Edildiğinde Veya İş Sözleşmesine Son Verildiğinde Hangi İşlemler Gerçekleştirilmelidir?
Haklı Fesih, Haksız Fesih Nedir?
İhbar ve Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?
Çalıştırma Zorunluluğu Kavramı ve Çalıştırma Yasağı Kavramı Hangi Özellikteki İşçileri Kapsar?

 

İÇİNDEKİLER

 
Önsöz  7
Birinci Bölüm
İŞYERİNİN KURULMASI İLE İLGİLİ
İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. İŞYERİ KAVRAMI  19
II. İŞ YASASINA GÖRE İŞYERİNİN BİLDİRİLMESİ  20
A. İşyerinin Kurulması ve Bildirilmesi ile İşyerinin Kapatılması  20
B. Alt İşverenliğin Tescili  21
C. İşin Durdurulması  23
1. Genel Olarak İşin Durdurulması  24
2. Özel Düzenlemeler Bağlamında İşin Durdurulması  28
İkinci Bölüm
İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI VE
SONA ERMESİ İLE İLGİLİ
İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI  31
A. İş İlişkisi Kavramı  31
B. İş Sözleşmesinin Tarafları (İşçi, İşveren ve İşveren Vekili)  31
C. Alt İşverenlik Uygulamaları  33
1. Genel Olarak Alt İşverenlik Kavramı  33
2. Alt İşverenlik Uygulamalarında Muvazaa  34
3. Alt İşverenlikle İlgili Diğer Asıl İşveren Yükümlülükleri  37
4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İlişkin Özel Hususlar  38
a. Kadroya Alma Yasağı  38
b. Ücretlerin Ödendiğinin Kontrol Edilmesi Zorunluluğu  38
c. Kamu Kurum ve Kuruluşunca Kıdem Tazminatı Ödenmesi  39
d. Toplu İş Ssözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesi  41
5. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Özel Hususlar  47
D. Birlikte İstihdam Kavramı  48
E. İş Sözleşmesinin Yapılması  50
1. İş Sözleşmesi Yapılması ve Türleri  50
a. İş Sözleşmesi Kavramı  50
b. İş Sözleşmesinin Yapılması  50
c. İş Sözleşmesinin Türleri  50
ca. Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri  51
cb. Kısmi Süreli ve Tam Süreli İş Sözleşmesi  52
cc. Çağrı Üzerine Çalışma  53
cd. Uzaktan Çalışma  54
ce. Takım Sözleşmesi  54
ce. Asgari Süreli İş Sözleşmesi ve Azami Süreli İş Sözleşmesi  55
2. Sürekli Süreksiz İş Ayrımı  56
3. Deneme Süresi  57
4. Geçici İş İlişkisi  57
5. Yazılı Belge Verilmesi  62
6. İşyerinin Devrinin İş Sözleşmelerine Etkisi  62
7. İş Sözleşmesinin Devrinin İş Sözleşmelerine Etkisi  63
F. İşçi ile İlgili Belge ve Kayıtların Düzenlenmesi  63
1. İstisnalar  63
2. İşçi Özlük Dosyasının Düzenlenmesi  65
3. Sağlık Raporlarının Alınması  66
4. Alınması Gereken İzinler ve İstenilecek Yeterlilik Belgeleri  66
5. Ağır ve Tehlikeli İşlerde Mesleki Eğitim Alınması  66
6. İş Sözleşmesi Yapıldığının Bildirilmesi  68
7. Yurt Dışına İşçi Götürülmesi  68
G. İş Sözleşmesi Yapma veya Çalıştırma Zorunlulukları  72
1. İşe İade Halinde Çalıştırma Zorunluluğu  72
2. Toplu Çıkarma Sonrası Çalıştırma  72
3. Engelli Çalıştırma  73
4. İşyerinin İşçisi İken Malul Olanları Çalıştırma  73
5. Askerlik ve Yasadan Doğan Çalışma Nedeniyle İşten Ayrılanları Çalıştırma  73
6. Ücretin Gününde Ödenmemesi Halinde Çalıştırma Zorunluluğu  73
7. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli ile İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma  74
8. Emzirme Odası ve Çocuk Bakım Yurtlarında Uzman Çalıştırma  74
9. İşçi Sendikası ve Konfederasyonu Yöneticilerinin Çalıştırılmaları  74
10. Grev ve Lokavt Esnasında Çalıştırma Zorunluluğu  74
11. İlkyardımcı Çalıştırma  75
12. Özel Öğretim Kurumlarında İş Sözleşmesi ile Çalıştırma  75
13. Avukat Çalıştırma Zorunluluğu  76
II. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  78
A. Sona Erme Halleri ve Yapılacak İşlemler  78
1. İş Sözleşmesinin Kendiliğinden Sona Ermesi  78
a. Tarafların Ölümü  78
aa. İşçinin Ölümü ve Ölüme Bağlı İşveren Yükümlülükleri  78
ab. İşverenin Ölümü  82
b. Belirli Sürenin Bitimi  83
c. Kısmi Süreli Çalışan İşçinin Tam Süreli Çalışmaya Başlaması  83
2. İş Sözleşmesinin Fesih Bildirimi ile Sona Ermesi  84
a. Bildirimli Fesih  84
aa. Genel Olarak  84
ab. Değişiklik Feshi  85
ac. Şüphe Feshi  87
ad. Baskı Feshi  89
b. Bildirimsiz Fesih  92
aa. Genel Olarak  92
ab. Fesih Hakkını Doğuran Haller  93
ac. Diğer Yasalarda Yer Alan Haller  96
3. İş Sözleşmesinin Eylemli Olarak Sona Erdirilmesi  97
B. Tarafların Anlaşarak İş Sözleşmesinin Sona Erdirmesi (İkale Sözleşmesi)  101
C. Verilmesi Gereken Ücret, Tazminat ve Belgeler  106
1. Ücret ve Tazminatların Ödenmesi  106
a. Ücretlerin Ödenmesi  106
b. İhbar Tazminatı Ödenmesi  106
c. Kıdem Tazminatı Ödenmesi  107
d. Kullanılmamış Yıllık İzin Ücretlerinin Ödenmesi  113
2. Gerekli Belgelerin Düzenlenmesi ve Verilmesi  114
a. Çalışma Belgesi Verilmesi  114
b. İşten Ayrılma Bildirimi Verilmesi  114
c. İş Sözleşmesinin Sona Erdiğinin Bildirilmesi  115
3. Yeni İş Arama İzni Verilmesi  116
D. Fesih Bildirimi ile İlgili Diğer Hususlar  117
1. İş Güvencesi  117
a. İş Güvencesi Şartları  117
b. İş Güvencesinde Uygulanacak Süreç  118
c. İş Güvencesinin Sonuçları  118
2. Çalışma Koşullarında Değişiklik  119
3. Yeni İşverenin Sorumluluğu  119
4. Toplu İşçi Çıkarma  120
5. Rekabet Yasağı  121
6. Zamanaşımı Süreleri  122
7. İbraname  123
8. Doğumu Feshe Bağlı Alacakların Banka Kanalı İle Ödenmesi Zorunluluğu  123
9. İşçinin Geri Verme Yükümlülüğü  124
10. Ceza Koşulu Öngörme  125
11. İşçinin Haksız Olarak İşe Başlamaması veya Aniden İşi Bırakması  125
12. Eğitim Giderlerinin Geri İstenmesi  125
13. İş Sözleşmesinin Feshinde Takas–Mahsup ve Hapis Haklarının Kullanılması  128
a. Takas ve Mahsup Hakkı  128
b. Hapis Hakkı  130
Üçüncü Bölüm
İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVAMI SÜRESİNCE
YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN
İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. ÇALIŞMANIN DÜZENLENMESİ  133
A. Yasada Tanımlanan Çalışma Türleri  133
1. Normal Çalışma  133
a. Genel Olarak  133
b. Denkleştirme Esası  134
2. Haftalık İş Sürelerine Bölünemeyen Çalışmalar  135
3. Günde En Çok Yedibuçuk Saat veya Daha Az Sürmesi Gereken Çalışmalar  137
4. Vardiyalı Çalışmalar  140
5. Fazla Çalışma  144
6. Fazla Sürelerle Çalışma  148
7. Telafi Çalışması  149
8. Hazırlama Tamamlama Temizleme İşleri  150
9. Gece Çalışmaları  151
10. Kısmi Süreli Çalışmalar  153
11. Gebelik ve Doğum Halinde Çalışma  156
12. Kısa Çalışma  158
B. Çalışma Süresinden Sayılan Haller  160
C. Ara Dinlenmesi  162
D. Çalışma ve Dinlenme Saatlerinin İlanı  162
II. ÜCRET ÖDENMESİ  163
A. Genel Anlamıyla ve Uygulamasıyla Ücret  163
1. Ücretin Ödenmesi  163
a. Genel Olarak  163
b. Ücretlerin Banka Aracılığıyla Ödenmesi  163
2. Ücretin Korunması  170
a. İş Yasasındaki Düzenlemeler  170
b. Diğer Yasalarda Yer Alan Düzenlemeler  175
B. Ücret Kesme Cezası  180
C. Asgari Ücret  181
D. Ücret Hesap Pusulası  182
E. Ücretle İlgili Diğer Kavramlar  182
1. Fazla Çalışma Ücreti  182
2. Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti  183
3. Hafta Tatili Ücreti  184
4. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti  185
5. Yüzde Usulüne Göre Ücret  185
6. Yıllık İzin Ücreti  188
7. Hazırlama Tamamlama Temizleme İşleri Ücreti  189
8. Yarım Ücret  189
9. Kısa Çalışma Ödeneği  189
F. İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi (Ücret Garanti Fonu)  191
III. İZİN VERİLMESİ  192
A. Yıllık İzin  192
1. Yıllık İzne Hak Kazanma ve İzin Süreleri  192
2. Yıllık İznin Kullanılması  194
B. Hafta Tatili  196
C. Ulusal Bayram ve Genel Tatil  197
D. Mazeret İzni  198
E. Ücretsiz İzinler  198
F. Doğum ve Emzirme İzni  199
G. Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Karşılığı İzin  202
IV. OLUŞTURULMASI ZORUNLU KURULLAR VE ÜNİTELER  202
A. Yıllık İzin Kurulu  202
B. Değerlendirme Kurulu  203
C. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu  204
D. Emzirme Odası ve Çocuk Bakım Yurdu Açma  208
E. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Kurma  212
F. Kantin Açılması  212
G. Disiplin Kurulu Kurulması  212
V. İŞ HUKUKUNDA MALİ TATİL UYGULAMASI  213
VI. YENİ BORÇLAR YASASININ İŞ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  214
A. Genel Olarak  214
B. Değerlendirme  215
1. İş sözleşmesinin Tanımı ve Kurulması  215
2. İşçinin Borçları  215
3. İşverenin Borçları  217
4. Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakkı  228
5. Hizmet İlişkisinin Devri  228
6. İş Sözleşmesinin Sona Ermesi  229
Dördüncü Bölüm
ÇALIŞMA KURALLARI ÖZEL OLARAK
DÜZENLENENLER İLE İLGİLİ
İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. İŞ MEVZUATINDAN KAYNAKLANANLAR  235
A. Çalışma Şartları Bakımından Özel Olarak Korunanlar  235
1. Çocuk ve Genç İşçiler  236
2. Engelli İşçiler  239
a. Genel Olarak  239
b. Yükümlülüğün Belirlenmesi  239
c. Çalıştırma Esasları, Yürütülecek İşlemler  240
d. Engelli Çalıştırma Hakkındaki Teşvikler  241
3. Kadın İşçiler  243
a. Kadınların Çalışma Şartları Bakımından Korunması  243
b. Gebe, Emziren veya Daha Büyük Yaşta Çocuğu Olan Kadınların Korunması  245
B. Konut Kapıcıları  253
C. Mevsimlik İşlerde Çalışanlar  255
D. Ağır Vasıta Sürücüleri  256
II. DİĞER YASALARDAN KAYNAKLANANLAR  260
A. Meslek Eğitimi Görenler  260
1. Aday Çırak ve Çıraklar  260
2. Meslek Eğitimi Gören Öğrenciler  262
B. Özel Öğretim Kurumlarında Çalışan Yönetici ve Öğretmenler  263
C. Özel Güvenlik Görevlileri  269
D. Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseselerinde Çalışanlar  271
Beşinci Bölüm
YÜKÜMLÜLÜKLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE
AYKIRI DAVRANMANIN SONUÇLARI
I. YÜKÜMLÜLÜKLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ  273
II. HUKUKİ YAPTIRIMLAR  274
A. Tazminat Niteliğindeki Ödemeler  274
1. Sözleşmelerden Kaynaklanan Ödemeler  274
2. Yasadan Kaynaklanan Ödemeler  274
B. Yasanın Statüyü Belirlemesi  275
C. İşin Durdurulması İşyerinin Kapatılması ve Çalışmaktan Alıkonulma  276
III. CEZAİ YAPTIRIMLAR  277
A. Ceza Türleri  277
1. İdari Para Cezaları  277
2. Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar  278
B. Cezaların Tebliği ve Cezalara İtiraz  280
C. Cezalarla İlgili Diğer Hususlar  281
1. Uygulama Mercileri  281
2. Cezaların Ödenmesi Tahsili ve Gecikme Zammı  282
3. Zamanaşımı  283
E K L E R
I. BELGE ÖRNEKLERİ  287
Ek 1 İş Sözleşmesi Örneği  287
Ek 2 Çağrı Üzerine Çalışma Bildirimi  288
Ek 3 Takım Sözleşmesi  289
Ek 4 Deneme Dönemi Değerlendirme Formu  290
Ek 5 Geçici İş İlişkisi Sözleşme Örneği  291
Ek 6 Geçici İş İlişkisi İşçi Onayı  292
Ek 7 Çalışma Şartlarının Bildirilmesi  293
Ek 8 İşçi Özlük Dosyasında Bulunabilecek Evraklar  294
Ek 9 İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu/Ağır ve Tehlikeli İşlerde Rapor  295
Ek 10 Tutanak Örneği  299
Ek 11 İfade Tutanağı Örneği  300
Ek 12 Fesih Bildirimi (Önel Verilerek)  301
Ek 13 Fesih Bildirimi (Derhal Fesih)  302
Ek 14 Fesih Bildirimi (Önelsiz ve Tazminatsız Olarak)  303
Ek 15 Örnek İhbar ve Kıdem Tazminatı Hesaplanması  304
Ek 16 Kıdem Tazminatı Tavan Tutarları  306
Ek 17 İbraname Örneği  307
Ek 18 Çalışma Belgesi Örneği  308
Ek 19 İşten Ayrılma Bildirgesi (İAB)  309
Ek 20 İş Güvencesinde 30 İşçi Hesabında Kapsama Dahil Olanlar  310
Ek 21 İş Güvencesinde 30 İşçi Hesabında Kapsama Dahil Olmayanlar  311
Ek 22 İş Güvencesinde İşçiden Savunma Alınması  312
Ek 23 İş Güvencesinde Savunma Verilmesi  313
Ek 24 İş Güvencesinde Fesih Bildirimi (Önel Verilerek)  314
Ek 25 İş Güvencesinde Fesih Bildirimi (Önel Verilmeksizin)  315
Ek 26 İş Güvencesinde İşe Başlama Başvurusu  316
Ek 27 İş Güvencesinde İşe Başlama İsteminin Kabulü  317
Ek 28 İş Güvencesinde İşe Başlama İsteminin Reddi  318
Ek 29 İş Güvencesinde İşe Başlamanın Tespiti  319
Ek 30 Çalışma Koşullarında Değişikliğin İşçiye Bildirilmesi  320
Ek 31 Çalışma Koşullarında Değişikliğe İşçinin Onay Vermesi  321
Ek 32 Toplu İşçi Çıkarma Bildirimi (Resmi Kurumlara Yönelik Olarak)  322
Ek 33 Toplu İşçi Çıkarma Bildirimi (Sendika Temsilcisine Yönelik Olarak)  323
Ek 34 Toplu İşçi Çıkarma Bildirimi (Faaliyete Son Verme)  324
Ek 35 Toplu İşçi Çıkarma Sonrası İşe Çağırma Bildirimi  325
Ek 36 Rekabet Memnuiyeti (Yasağı) Örneği  326
Ek 37 Haftalık İş Sürelerine Bölünemeyen İşlerde Oluşturulacak Çalışma Çizelgesi  327
Ek 38 Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Listesi  328
Ek 39 Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşlerde Yapılacak Bildirim  333
Ek 40 Vardiyalı Çalışmalarda Yapılacak İlan  334
Ek 41 Vardiyalı Çalışmalarda Yapılacak Bildirim  335
Ek 42 Aylık Puantaj  336
Ek 43 Günlük Puantaj  337
Ek 44 Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma İşçi Onayı  338
Ek 45 Ulusal Bayram ve Genel Tatil İşçi Onayı  339
Ek 46 Kısa Çalışma Talep Formu  340
Ek 47 Hazırlama Tamamlama ve Temizleme İşlerinde İşyerinde Yapılacak Tebliğ  341
Ek 48 Gece Postalarında Çalıştırılacak İşçilerin Bildirilmesi  342
Ek 49 Gece Postalarında Çalıştırılacak Kadın İşçilere Ait İsim Listelerinin Bildirilmesi  343
Ek 50 Çalışma ve Dinlenme Saatlerinin İlanı  344
Ek 51 İşçi Alacak Belgesi  345
Ek 52 Ücret Kesme Cezasının Kayıt Altına Alınması  346
Ek 53 Ücret Kesme Cezası Bildirimi  347
Ek 54 Asgari Ücret Tutarları  348
Ek 55 Asgari Geçim İndirimi Tutarının Hesabı ve Örnek Tutarları  349
Ek 56 Ücret Hesap Pusulası  350
Ek 57 Yüzde Usulünün Uygulandığı İşyerlerinde Kullanılacak Puan Cetveli  351
Ek 58 Yüzde Usulünün Uygulandığı İşyerlerinde Yapılacak İlan  352
Ek 59 Yüzde Usulünün Uygulandığı İşyerlerinde Hesap Pusulası Toplamlarının İşçilere Bildirilmesi  353
Ek 60 Yüzde Usulünün Uygulandığı İşyerlerinde Değerlendirme Kurulu Seçim Sonuçlarının İlan Edilmesi  354
Ek 61 Yıllık İzin Talep Dilekçesi  355
Ek 62 Yıllık Ücretli İzin Kaydı  356
Ek 63 Toplu İzin İlanı  357
Ek 64 Yıllık İzin Kurulu Seçim Sonuçlarının İlanı  358
Ek 65 Yıllık İzin Kurulu Karar Defteri  359
Ek 66 Engelli Çalıştırma Başvuru ve Talep Dilekçesi  360
Ek 67 Engellilerin Kayıtlı Olduğu Listelerin İstenmesi  361
Ek 68 Engellilerin Belirlenmesi ve İstenmesi  362
Ek 69 Engellilerin İstihdamı Konusunda Bilgi Verme  363
Ek 70 Kurum Aracılığıyla Yapılmayan Engelli İstihdamında Kuruma Kaydettirme  364
Ek 71 Engelli Çalıştırma Konusunda SGK Primi Teşvikinin Belgelenmesi Başvurusu  365
Ek 72 Korumalı İşyeri Formu  366
Ek 73 Aylık Personel Durum Çizelgesi  367
Ek 74 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri ve Çalıştırılmalarının Yasak Olduğu İşler Listesi  368
Ek 75 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılmalarında Veli/Vasisine Bilgi Verilmesi  370
Ek 76 Kapıcının Çalışma Koşulları ve Görevleri ile İlgili İlan  371
Ek 77 Konut Sakinlerine Sunulması Gereken ve Kapıcının Çalışma Koşulları ve Görevleri ile İlgili Belge  372
Ek 78 Konut Kapıcısına Konut Tesisatının Kullanma Biçimiyle İlgili Teknik Bilgi Verilmesi  373
Ek 79 4857 Sayılı İş Kanununun Uygulanması Bakımından Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşleri Listesi  374
Ek 80 Mevsimlik İşlerde İş Sözleşmesinin Askıya Alınması  379
Ek 81 Mevsimlik İşlerde İşçinin İşe Çağırılması  380
Ek 82 Çıraklık Sözleşmesi  381
Ek 83 Özel Öğretim Kurumlarında Görev Alan Eğitim Personeline Ait İş Sözleşmesi  387
Ek 84 Özel Güvenlik Görevlisinin İşe Başladığının Bildirilmesi  390
Ek 85 Özel Güvenlik Görevlisinin İşinin Sona Erdiğinin Bildirilmesi  391
Ek 86 İhale ile Hizmet Alımı İşlerinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Kıdem Tazminatı Ödenmesine Esas Hizmet Cetveli Örneği  392
Ek 87 İş Yasasında Yer Alan İdari Para Cezaları Listesi  393
Kavramlar Dizini  395

 

ÖZGEÇMİŞ

Öcal Kemal Evren

1971 yılında Ankara’da doğdum. İlk ve orta öğretimimi Ankara’da çeşitli okullarda tamamladım. 1992 yılında Gazi Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde lisans ve 2000 yılında aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde aynı adı taşıyan ana bilim dalında yüksek lisans öğretimini bitirdim. 1993 yılından buyana Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde iş müfettişi olarak çalışma hayatıma devam ediyorum. Bir kız çocuğu babasıyım.
Seçkin Yayıncılık bünyesinde İşverenin El Kitabı, İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı, İş Güvencesi El Kitabı ve İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması başlıklı dört adet eserim bulunmaktadır. Yine çeşitli dergilerde iş hukuku ve çalışma hayatı ile ilgili yayımlanmış seksenin üstünde makalem ile TÜRMOB tarafından yayınlanmış üç adet sirküler raporum mevcuttur. Ayrıca bugüne kadar iki romanım ve bir şiir kitabım yayımlanmıştır.