Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
İş Güvencesi ve Akdin Sona Ermesinden Doğan Tazminatlar

İş Güvencesi ve Akdin Sona Ermesinden Doğan Tazminatlar

Av. Dr. Sami Narter


Baskı Tarihi: TEMMUZ 2013
Sayfa Sayısı: 1000
Fiyatı: 80 TL
İndirimli Fiyatı:78,50 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
 • Google
 • Tw
 • Fb

İş Güvencesi ve Akdin Sona Ermesinden Doğan Tazminatlar Kitabı (İş ve Borçlar Hukukunda), Av. Dr. Sami NARTER tarafından hazırlanmıştır. Manevi Tazminat, Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Kötü niyet Tazminatı, Sendikal Tazminat, Ayrımcılık Tazminatı, gibi bir çok konu başlığı İş Güvencesi ve Akdin Sona Ermesinden Doğan Tazminatlar Kitabında incelenmiştir. Okuyuculara faydalı olması bakımından işlenen tazminatlar hesaplanmasına yönelik bilirkişi raporları ve bu raporların hazırlanmış kullanılan tablolarla zenginleştirilmiş bir şekilde İş Güvencesi ve Akdin Sona Ermesinden Doğan Tazminatlar Kitabında sunulmuştur.

KİTAP TANITIMI

 

- 6098 sayılı TBK ve 6100 sayılı HMK’na göre Eski-Yeni Karşılaştırmalı, İçtihatlı.

- Haksız Fesih Tazminatı,

- Geriye Kalan Süre Tazminatı,

- İş Göremezlik Tazminatı,

- Destekten Yoksun Kalma Tazminatı,

-  Manevi Tazminat,

- Kıdem Tazminatı,

- İhbar Tazminatı,

- Kötü niyet Tazminatı,

- Sendikal Tazminat,

- Ayrımcılık Tazminatı,

- İş Güvencesi Tazminatı,

- Boşta Geçen Süre Tazminatı.

 

ÖNSÖZ

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve En¬düstri İlişkileri Anabilim Dalı Doktora Programı bünyesinde “Doktora Tezi olarak sunulan ” Türk İş Hukukunda İş Güvencesi Çerçevesinde Tazmi-rıılar ” başlığını taşıyan bu çalışma, 15.06.2012 tarihinde Prof. Dr. Hamdi Vıllamahmutoğlu (Başkan), Prof Dr. A. Nizamettin Aktay (Danışman), faofc Dr. Eyüp Bedir, Prof Dr. Cem Kılıç, Doç. Dr. Türker Topalhan’dan : insan jüri önünde savunulmuş ve oybirliğiyle başarılı bulunarak kabul edilmiştir.
Tezimizin kitap haline getirilmesi sırasında özellikle uygulayıcılara faydalı olması bakımından ilgili konuların hemen arkasına Yargıtay’ın en yeni emsal ve ilke kararlarından örnekler verilmiştir. Ayrıca kitabın son kısmına yine uygulayıcılara faydalı olması bakımından işlenen tazminatlar  hesaplanmasına yönelik bilirkişi raporları ve bu raporların hazırlanmış kullanılan tablolar eklenmiştir
İş güvencesi Kurumu sözleşme serbestisi ilkesi gereğince İşverenin sözleşmeyi fesih hakkı ve işçilerin işverence keyfi tutum ve davranışlarla yapını fesihlere karşı korunması çalışma hayatının çok önemli bir sorununu oluşturmaktadır. Buradaki hassas dengenin korunması taraflar ve toplum açısından oldukça önemli bir konudur. İş hukukunun temel amacını oluşturan işçinin feshe karşı korunması ve dolayısıyla iş ilişkisinin devamlılığının ı böylelikle iş güvencesinin sağlanabilmesi için işverenin fesih hakkına rırıakım sınırlamalar getirilmesi gerekmektedir. Bu sınırlamalar doğrudan fesih hakkının sınırlandırılması şeklinde olabileceği gibi caydırıcılık ve onanalık özellikleri bulunan feshe bağlı değişik tazminat türleri yoluyla da saklanabilmektedir.
Caydırıcılık yanında onarıcı özelliği bulunan kurumlar; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı, sendikal tazminat, ayrımcılık tazminatı, iş güvencesi tazminatı, boşta geçen süre tazminatı gibi İş Hukukundan kaynaklanan tazminatlar ve geriye kalan süre tazminatı, 6098 sayılı kanunla getirilen haksız fesih tazminatı, maddi ve manevi tazminat gibi Borçlar Hukukundan kaynaklanan tazminatlar olup hepsi kitabımızda açıklamalı olarak incelenmiştir.

İşçinin feshe karşı korunması amacıyla iş mevzuatımıza giren iş güvencesine ve tazminatlara ilişkin hükümler,çözülmesi gereken pek çok hukuki sorunu da beraberinde getirmiştir.Bu bağlamda öncelikle böylesine önemli bir konuyu doktora tez çalışması olarak seçmemde bana yardımcı olan, görüş ve önerileriyle her zaman destek olan ve tezin yazımı aşamasında de¬ğerli vaktini bana ayıran, tez danışmanlığımı kabul ederek beni imar. saygıdeğer hocam Prof Dr. A. Nizamettin Aktay’a sonsuz saygı ve teşekkürlerimi sunarım.
Tez izleme komitemde yer alarak hem doktora tez konusunun oluştu¬rulmasında hem de tezin yazımı sırasındaki değerli görüş ve önerileriyle beni yönlendiren, tez jürimde başkan olarak yer alarak çalışmamı değerlen¬diren çok kıymetli hocam Prof. Dr. Hamdi Mollamahmutoğlu’na gerek bi¬limsel katkısı gerek manevi desteği için teşekkürlerimi sunarım.
Tez izleme komitemde yer alarak tezin yazımı aşamasında daima yapıcı görüş ve önerileriyle çalışmama katkıda bulunan ve tez jürimde bulunan değerli hocam Prof. Dr. Eyüp Bedir’e teşekkürlerimi sunarım.
Doktora eğitimim boyunca değerli görüş ve önerileriyle beni her za¬man destekleyen ve tez jürimde bulunarak çalışmamı değerlendiren çok değerli hocam Prof. Dr. Cem Kılıç’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Tezin yazımı sırasındaki görüş ve önerileriyle bana destek olan ve tez jüri üyeliğimi yapan değerli hocam Doç Dr. Türker Topalhan’a teşekkürle¬rimi sunarım.
Doktora eğitimim boyunca bana her konuda destek olan tez yazımı sı¬rasındaki stresli halime katlanan eşim ve çocuklarıma da sevgi ve teşekkür¬lerimi sunarım
Son olarak tezin basımını üstlenen Adalet Yayınevi sahibi sayın Hakan Karaaslan’a kitabın dizgisini yapan sayın Bilgin Teren’e ve yayınevi’nin değerli çalışanlarına teşekkür ederim.
Eylül 2012, Ankara Av. Dr. Sami NARTER

İÇİNDEKİLER

 • Birinci Bölüm
 • TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞ GÜVENCESİ
 • I. -İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI, KAYNAKLARI VE GELİŞİMİ-5
 • A. -İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI VE ÖNEMİ-5
 • 1. -İş Güvencesi Kavramı-5
 • a. -Dar Anlamda İş Güvencesi-6
 • b. -Geniş Anlamda İş Güvencesi-6
 • -1–İşe Girişte İş Güvencesi-7
 • -2–İşin Devamı Sırasında İş Güvencesi-8
 • -3–Feshe Karşı Güvence-8
 • 2. -İş Güvencesinin Taraflar Açısından Önemi-9
 • a. -İşçi Açısından İş Güvencesinin Önemi-9
 • b. -İşveren Açısından İş Güvencesinin Önemi-11
 • c. -Toplum Açısından İş Güvencesinin Önemi-12
 • B. -İŞ GÜVENCESİNİN ULUSLARARASI HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA KAYNAKLARI VE GELİŞİMİ-13
 • 1. -Uluslararası Hukukta İş Güvencesinin Kaynakları ve Gelişimi-13
 • a. -Birleşmiş Milletler Normları-13
 • -1–İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi-13
 • -2–Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi-14
 • b. -Uluslararası Çalışma Örgütü Normları-14
 • -1–Sözleşmeler-15
 • i. -İş İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşme-16
 • ii. -İşletmedeki İşçi Temsilcilerine Sağlanacak Koruma ve İmkânlara ilişkin 135 Sayılı Sözleşme-17
 • -2–Tavsiye Kararları-18
 • i. -119 Sayılı Tavsiye Kararı-18
 • ii. -166 Sayılı Tavsiye Kararı-19
 • -3–Çalışmaya İlişkin Temel Haklar ve İlkeler Bildirgesi-19
 • c. -Avrupa Birliği Normları-20
 • -1–Yönergeler-21
 • -2–Avrupa Sosyal Şartı ve Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı-22
 • -3–Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi-23
 • 2. -Türk Hukukunda İş Güvencesinin Kaynakları ve Gelişimi-23
 • a. -İş Güvencesinin Türkiye’de Tarihi Gelişimi-23
 • -1–Anayasa Açısından İş Güvencesi-24
 • -2–Sendikalar Kanunu Açısından İş Güvencesi-25
 • -3–İş Kanunlarındaki Düzenlemeler-25
 • i. -3008 Sayılı İş Kanunu Dönemi-25
 • ii. -1475 Sayılı İş Kanunu Dönemi-26
 • iii. -4773 Sayılı Kanunun Getirdikleri-27
 • b. -4857 Sayılı Kanun İle Getirilen İş Güvencesi Düzenlemesi Gelişimi-29
 • C. -İŞ GÜVENCESİNİ DÜZENLEYEN HÜKÜMLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ-30
 • D. -KONUYA İLİŞKİN YARGITAY EMSAL VE İLKE KARARLARI-31
 • II. -İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI VE İŞ GÜVENCESİNDE HÂKİM OLAN İLKELER-45
 • A. -İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI-45
 • 1. -İş Güvencesi Kapsamında Fesihte İşyerine İlişkin Şartlar-46
 • a. -Otuz İşçi Sayısının Tespiti-47
 • b. -Otuz İşçi Sayısına Dahil Edilecekler-49
 • c. -Otuz İşçi Sayısının Aranacağı Zaman-53
 • 2. -İş Güvencesi Kapsamında Fesihte İşçiye İlişkin Şartlar-54
 • a. -İşçinin İş Kanununa veya Basın İş Kanununa Tabi Olarak Çalışması-54
 • b. -İşçinin Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışması-57
 • c. -İşçinin Altı Aylık Kıdeminin Bulunması-60
 • d. -İşçinin Belirli Konumdaki İşveren Vekili Olmaması-65
 • e. -İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedilmesi-67
 • B. -İŞ GÜVENCESİNDE HAKİM OLAN İLKELER-69
 • 1. -Uygulamadaki İlkeler-69
 • a. -Son Çare İlkesi -ultima-ratio–69
 • b. -Objektif Seçim Kriteri İlkesi -Sosyal Seçim İlkesi–72
 • 2. -Uygulanması Önerilen İlkeler-73
 • a. -Menfaatlerin Tartılıp Değerlendirilmesi İlkesi-73
 • b. -Beklenilmezlik İlkesi-73
 • c. -Orantılılık İlkesi-74
 • d. -Öngörü İlkesi-74
 • e. -Eşit İşlem İlkesi-74
 • C. -KONUYA İLİŞKİN YARGITAY EMSAL VE İLKE KARARLARI-75
 • III. -İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA FESİH VE FESHİN GEÇERSİZLİĞİ-93
 • A. -İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA FESİH-93
 • 1. -İş Güvencesi Kapsamında Fesihte Esasa İlişkin Şartlar-93
 • a. -Feshin Geçerli Bir Sebebe Dayanması Zorunluluğu ve Geçerli Fesih Kavramı-93
 • b. -Feshin Geçerliliği İçin Gerekli Nedenler-95
 • -1–İşçinin Kişiliğine İlişkin Geçerli Nedenler-95
 • i. -İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Geçerli Nedenler-96
 • ii. -İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Geçerli Nedenler-100
 • -2–İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Geçerli Nedenler-104
 • 2. -İş Güvencesi Kapsamında Fesihte Usule İlişkin Şartlar-106
 • a. -Fesih Bildiriminin Yazılı Olarak Yapılması-107
 • b. -Fesih Sebebinin Açık ve Kesin Olarak Bildirilmesi-108
 • c. -Feshin Makul Bir Süre İçinde Yapılması-109
 • d. -İşçinin Savunmasının Alınması-111
 • -1–Savunmanın Alınma Zamanı-113
 • -2–Savunmanın Şekli ve Usulü-114
 • B. -GEÇERSİZ FESİH VE BENZER KAVRAMLARDAN FARKLARI-115
 • 1. -Geçersiz Fesih Kavramı-115
 • 2. -İş Sözleşmesinin Haklı ve Geçerli Nedenlerle Feshi-116
 • 3. -Geçersiz Feshin Benzer Kavramlardan Farkı-121
 • a. -Geçersiz Feshin Usulsüz Fesihten Farkı-121
 • b. -Geçersiz Feshin Haksız Fesihten Farkı-122
 • c. -Geçersiz Feshin Kötü Niyetli Fesihten Farkı-124
 • 4. -Geçersiz Feshin Geçerli Sayıldığı Haller-125
 • a. -Kanuna Göre İşçinin İşe Başlamak İçin Başvurmaması-125
 • b. -Öğreti ve İçtihatlara Göre Geçersiz Feshin Geçerli Sayıldığı Haller-127
 • -1–İşçinin Süresinde Dava Açmaması-127
 • -2–İşçinin Başvurudan veya İşe Başlamaktan Vazgeçmesi-128
 • -3–İşçi Henüz Dava Açmadan İşyerinin Kapanması-129
 • -4–İşçinin Dava Sürerken Başka Bir İşte Çalışması-129
 • C. -FESHİN GEÇERSİZ OLDUĞU DURUMLAR-130
 • 1. -Geçerli Bir Sebebin Bulunmaması-130
 • a. -Kanunlarda Geçerli Kabul Edilmeyen Sebepler-130
 • -1–Sendika Üyeliği veya Sendikal Faaliyetlere Katılmak-130
 • -2–İşyeri Sendika Temsilciliği Yapmak-131
 • -3–Bir Hakkı Takip veya Bir Yükümlülüğü Yerine Getirmek Üzere İşveren Aleyhine Adli veya İdari Makamlara Başvurmak-132
 • -4–Irk, Renk, Cinsiyet, Medeni Hal, Siyasi Görüş ve Benzeri Nedenler-133
 • -5–Kadın İşçilerin Çalıştırılmalarının Yasak Olduğu Sürelerde İşe Gelmemeleri-134
 • -6–Hastalık veya Kaza Nedeniyle Bekleme Süresinde İşe Geçici Devamsızlık-135
 • -7–İşyerinin Devri-137
 • -8–İşçinin İş Görmekten Kaçınma Hakkını Kullanması-138
 • -9–Kanuni Greve Katılmak-140
 • b. -Doktrinde ve İçtihatlarda Geçerli Kabul Edilmeyen Sebepler-140
 • -1–Emeklilik-140
 • -2–Eşit İşlem İlkesinin İhlali-143
 • -3–Mobbing-144
 • -4–İşçinin, İşverenin Fazla Çalışma Talebini Reddetmesi-146
 • -5–İşçinin, İşverenin Baskısı Sonucu İstifa Dilekçesi Vermesi-147
 • 2. -Feshin Usulüne Uygun Olarak Yapılmaması-147
 • a. -Feshin Yazılı Olarak Yapılmaması-147
 • b. -Fesih Sebebinin Bildirilmemesi-148
 • c. -İşçinin Savunmasının Alınmaması-148
 • d. -Fesihte Son Çare İlkesine Uyulmaması-148
 • e. -Objektif Seçim Kriterlerine Uyulmaması-148
 • 3. -Fesihte Bildirilen Geçerli Sebebin İspatlanamaması-149
 • D. -KONUYA İLİŞKİN YARGITAY EMSAL VE İLKE KARARLARI-149
 • IV. -FESHE İTİRAZ VE İTİRAZ USULÜ-191
 • A. -FESHE KARŞI İŞ MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA-192
 • 1. -Dava Açma Hakkı-192
 • a. -İşçinin Dava Açma Hakkı-192
 • b. -Mirasçıların Dava Açma ve Açılmış Davaya Devam Etme Hakkı-193
 • 2. -Davanın Konusu-195
 • a. -Feshin Geçersiz Sayılması ve İşe İade-195
 • b. -İşe İadeye Bağlı Maddi Haklar-197
 • 3. -Davalı Taraf-198
 • a. -Husumetin Yöneltileceği Kişi veya Kurum-198
 • b. -Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisinde Husumet-199
 • c. -Geçici İş İlişkisinde Husumet-201
 • d. -Tüzel Kişiliği Olmayan Topluluklarda Husumet-202
 • 4. -Görevli ve Yetkili Mahkeme-203
 • a. -Görevli Mahkeme-204
 • b. -Yetkili Mahkeme-205
 • 5. -Dava Açma Süresi-206
 • a. -Dava Açma Süresinin Niteliği-206
 • b. -Dava Açma Süresinin Başlangıcı-208
 • 6. -İspat Yükü-209
 • a. -Genel Olarak İspat Yükü-209
 • b. -İş Güvencesinde İspat Yükü-210
 • c. -İşçinin Feshin Başka Bir Nedene Dayandığını İddia Etmesi-212
 • 7. -Yargılama Süreci-214
 • a. -Yargılama Usulü-214
 • b. -Yargılama Süresi-216
 • B. -FESHE KARŞI ÖZEL HAKEME BAŞVURMA-218
 • 1. -Genel bilgi-218
 • 2. -Tarafların Anlaşması Halinde Özel Hakeme Başvurma-218
 • 3. -Özel Hakem Kaydının Şekli-219
 • 4. -Özel Hakemin Görev Alanı-220
 • 5. -Özel Hakem Kararlarının Niteliği-221
 • 6. -Özel Hakem Kararlarına Karşı Kanun Yolları-221
 • C. -KONUYA İLİŞKİN YARGITAY EMSAL VE İLKE KARARLARI-222
 • V. -FESHE İTİRAZIN HÜKÜM VE SONUÇLARI-227
 • A. -DAVANIN REDDİ VE FESHİN GEÇERLİ SAYILMASI-227
 • B. -DAVANIN KABULÜYLE FESHİN GEÇERSİZ SAYILMASI VE İŞE İADE KARARI-228
 • C. -İŞÇİNİN İŞVERENE BAŞVURUSU-229
 • 1. -Başvuru Süresi-229
 • 2. -Başvuru Usulü-231
 • D. -YARGILAMA SÜRECİNDE MEYDANA GELEN OLAYLARIN DAVAYA ETKİSİ-233
 • 1. -İşçinin Davadan Feragati-233
 • 2. -İşverenin İşçiyi İşe Davet Etmesi-236
 • a. -İşçinin İşe Başlaması-236
 • b. -İşçinin Daveti Reddetmesi-237
 • 3. -İşçinin Emekli Olması-239
 • 4. -İşçinin Ölmesi-241
 • 5. -İşçinin Başka Bir İşte Çalışması-242
 • 6. -İşyerinin Kapanması-243
 • E. -İŞVERENİN İŞÇİYİ İŞE BAŞLATMASININ HUKUKİ SONUÇLARI-245
 • 1. -Feshin Geçersiz Sayılması-245
 • 2. -İşçinin Başlatılacağı İş ve İşe Başlatılma Süresi-247
 • a. -İşçinin Eski İşine İadesi-248
 • b. -İşçinin Başka İşe İadesi-249
 • 3. -Boşta Geçen Sürelere İlişkin Ücretlerin Ödenmesi-251
 • F. -İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI-252
 • 1. -İş Sözleşmesinin Sona Ermesi-252
 • 2. -Kıdem ve İhbar Tazminatı ile İzin Ücreti-252
 • 3. -Boşta Geçen Sürelere İlişkin Ücretlerin Ödenmesi-253
 • 4. -İş Güvencesi Tazminatı-254
 • G. -KONUYA İLİŞKİN YARGITAY EMSAL VE İLKE KARARLARI-256
 • İkinci Bölüm
 • GENEL ANLAMDA TAZMİNAT VE İŞ HUKUKUNDA
 • UYGULANAN BORÇLAR HUKUKU TAZMİNATLARI
 • I. -GENEL ANLAMDA TAZMİNAT KAVRAMI-311
 • A. -TAZMİNAT KAVRAMI, TAZMİNATIN AMACI VE ÖNEMİ-311
 • B. -TAZMİNATIN TEMEL ŞARTLARI-312
 • 1. -Fiil -Davranış–312
 • a. -Davranış Kavramı ve Sorumluktaki Rolü-312
 • b. -Davranışın Tanımı ve Unsurları-312
 • c. -Davranış Çeşitleri-313
 • -1–Olumlu Davranış -Bir Şey Yapma–313
 • -2–Olumsuz Davranış -Bir Şey Yapmama–314
 • 2. -Hukuka aykırılık-315
 • a. -Genel Bilgi-315
 • b. -Hukuka Aykırılığı Ortadan Kaldıran Haller-316
 • 3. -Zarar-317
 • a. -Genel Olarak Zarar Kavramı-317
 • b. -Maddi Zararın Tanımı ve Unsurları-318
 • -1–Malvarlığı-318
 • -2–Malvarlığının Eksilmesi-318
 • -3–Malvarlığındaki Eksilmenin İrade Dışı Meydana Gelmesi-319
 • c. -Maddi Zarar Çeşitleri-319
 • -1–Fiili Zarar – Yoksun Kalınan Kâr-319
 • -2–Doğrudan Zarar – Dolaylı Zarar-321
 • -3–Kişiye İlişkin Zarar – Eşyaya İlişkin Zarar-322
 • c. -Manevi Zararın Tanımı ve Unsurları-322
 • 4. -İlliyet Bağı-322
 • 5. -Kusur-324
 • a. -Tanımı-324
 • b. -Kusurun Türleri-325
 • -1–Kasıt-325
 • -2–İhmal-326
 • C. -TAZMİNAT ÇEŞİTLERİ-328
 • 1. -Maddi Tazminat-328
 • a. -Ayni tazminat-328
 • b. -Nakdi Tazminat-329
 • -1–Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Nakdi Tazminat-329
 • -2–İnsan Ölümünde Nakdi Tazminat-332
 • 2. -Manevi Tazminat-333
 • II. -İŞ HUKUKUNDA UYGULANAN BORÇLAR HUKUKU TAZMİNATLARI-335
 • A. -HAKSIZ FESİH TAZMİNATI-335
 • 1. -Haksız Fesih Tazminatının Hukuki Niteliği-335
 • 2. -Haksız Fesih Tazminatı İsteyebilme Koşulları-336
 • a. -İşveren Tarafından Haksız Fesih Halinde-336
 • -1–Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Haksız Feshi-337
 • i. -İş Güvencesinden Yararlanmayan İşçinin İş Sözleşmesinin Haksız Feshi-337
 • ii. -İş Güvencesinden Yararlanan İşçinin İş Sözleşmesinin Haksız Feshi-338
 • -2–Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Haksız Feshi-338
 • b. -İşçi Tarafından Haksız Fesih Halinde-339
 • 3. -Haksız Fesih Tazminatının Miktarı ve Hesaplanması-340
 • 4. -Haksız Fesih Tazminatının Alacaklısı, Borçlusu, Zamanaşımı ve Gecikme Faizi-341
 • a. -Haksız Fesih Tazminatının Alacaklısı-341
 • b. -Haksız Fesih Tazminatının Borçlusu-341
 • c. -Haksız Fesih Tazminatında Zamanaşımı-341
 • d. -Haksız Fesih Tazminatının Gecikme Faizi-341
 • 5. -Sosyal sigorta Primleri Yönünden Haksız Fesih Tazminatı-342
 • 6. -Vergi Hukuku Yönünden Haksız Fesih Tazminatı-342
 • B. -GERİYE KALAN SÜRE TAZMİNATI-342
 • 1. -Geriye Kalan Süre Tazminatının Hukuki Niteliği-342
 • 2. -Geriye Kalan Süre Tazminatı İsteyebilme Koşulları-343
 • 3. -Geriye Kalan Süre Tazminatının Miktarı ve Hesaplanması-344
 • 4. -Sosyal Sigorta Primleri Yönünden Geriye Kalan Süre Tazminatı-344
 • 5. -Vergi Hukuku Yönünden Geriye Kalan Süre Tazminatı-345
 • 6. -Geriye Kalan Süre Tazminatının Alacaklısı, Borçlusu, Zamanaşımı ve Gecikme Faizi-345
 • a. -Geriye Kalan Süre Tazminatının Alacaklısı-345
 • b. -Geriye Kalan Süre Tazminatının Borçlusu-345
 • c. -Geriye Kalan Süre Tazminatında Zamanaşımı-345
 • d. -Geriye Kalan Süre Tazminatının Gecikme Faizi-345
 • 7. -Konuya İlişkin Yargıtay Emsal ve İlke Kararları-346
 • C. -MADDİ TAZMİNAT-355
 • 1. -İş Göremezlik Tazminatı-355
 • a. -Geçici İş Göremezlik Tazminatı-356
 • -1–Bedensel Zarar Kavramı ve Korunması-356
 • -2–Geçici İş Göremezlikten Doğan Zarar-358
 • i. -Sakatlığın veya Hastalığın Çeşidi Derecesi-360
 • ii. -Sakatlığın veya Hastalığın Zarar Görenin Mesleğine Etkisi-361
 • iii. -Zarar Görenin Elde Ettiği Gelir-361
 • -a–Giydirilmiş Ücret Kavramı ve Tespiti-361
 • -b–Net Ücret Kavramı ve Tespiti-362
 • b. -Sürekli İş Göremezlik Tazminatı-363
 • -1–Yaşam Süresi -Muhtemel Ömür Süresi–363
 • -2–İş Görebilme Çağı -Faal Ömür Süresi – Çalışma Süresi–364
 • -3–İş Göremezlik Oranı -Çalışma Gücünden Kayıp Oranı–365
 • i. -İş Göremezlik Oranının Tespitinde Kullanılan Cetveller-365
 • -a–Kılavuz Maluliyet Baremi-365
 • -b–SGK Maluliyet Baremi-366
 • -4–İşçinin Ücreti -Müstakbel Gelir Kaybı–366
 • -5–Kusurun Belirlenmesi-367
 • c. -İş Göremezlikte Tazminat Hesabı-368
 • -1–Tazminat Hesabında Dikkate Alınacak Etkenler-368
 • i. -İşçiye Bağlı Etkenler-368
 • ii. -İşverene Bağlı Etkenler-371
 • -2–Sürekli İş göremezlikte Zarardan ve Tazminattan Yapılacak İndirimler-372
 • i. -SGK Tarafından Sağlanan Parasal Yardımlar-372
 • -a–Geçici İş Göremezlik Ödeneği-373
 • -b–Sürekli İş Göremezlik Ödeneği-375
 • ii. -İşçinin İş Göremezlik Oranı-377
 • iii. -İşçinin Kendi Kusuru -Ortak kusur–378
 • -a–Zarar Görenin Kusurlu Bulunduğu Durumlar-379
 • -b–Kusurda ve Kaçınılmazlıkta Çeşitli Olasılıklar-381
 • iv. -İşverenin Müzayaka -Yoksulluk- Durumuna Düşmesi-382
 • v. -Özel Sigorta Ödemeleri-384
 • vi. -İşverence ve Özel Kişilerce Yapılan Ödemeler-384
 • vii. -Sosyal Yardım Zamları ve Sürekli Bakıma Muhtaçlık Geliri-385
 • 2. -Destekten Yoksun Kalma Tazminatı-386
 • a. -Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Kavramı, Yasal Dayanağı, Konusu, Amacı ve Hukuki Niteliği-386
 • -1–Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Kavramı-386
 • i. -Destek Kavramı-386
 • ii. -Destekten Yoksunluk Kavramı-387
 • iii. -Destekten Yoksun Kalanlar-388
 • -2–Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Yasal dayanağı-388
 • -4–Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hukuki Niteliği-391
 • b. -İşverenin Hukuki Sorumluluğu-392
 • -1–Kusurlu Sorumluluk-393
 • -2–Kusursuz Sorumluluk-395
 • i. -Olağan Sebep Sorumluluğu-396
 • ii. -Tehlike sorumluluğu-397
 • iii. -İşverenin Kaçınılmazlıktan Doğan Sorumluluğu-399
 • c. -Destekten Yoksun Kalma Zararı ve Zararın Niteliği-400
 • -1–Destekten Yoksun Kalma Zararının Niteliği-400
 • i. -Kazançtan Yoksun Kalma Niteliği-400
 • ii. -Zararın Yansıma Zarar Olması-400
 • -2–Ödenmesi Öngörülen Zararların Çeşitleri-401
 • i. -Cenaze Giderleri-401
 • ii. -Ölüm Hemen Gerçekleşmemişse Tedavi Giderleri-402
 • iii. -Çalışma Gücünün Azalması veya Kaybedilmesinden Doğan Kayıplar-402
 • d. -Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Özel Koşulları-403
 • -1–Destek Olan İşçinin Ölmesi-403
 • -2–Desteklik İlişkisinin Bulunması-403
 • i. -Gerçek Destek -Fiili destek–403
 • ii. -Varsayılan Destek -Farazi destek–404
 • -3–Destekte Bakım Gücünün Bulunması ve Destekten Yoksun Kalanın Bakıma İhtiyacının Bulunması-405
 • i. -Bakım Gücü-405
 • ii. -Bakım İhtiyacı-406
 • e. -Destekten Yoksun Kalma Zararının Hesaplanması-407
 • -1–Zararın Hesaplanma Tarihi-407
 • -2–Desteğe Ait Gelirin Tespiti-408
 • i. -Bilinen Dönem Geliri-408
 • ii. -Bilinmeyen Dönem Geliri-409
 • -a–Aktif Dönem Geliri-409
 • -b–Pasif Dönem Geliri-410
 • -3–Desteğe Ait gelirin Paylaştırılması-410
 • i. -Paylaştırmada İlkeler-410
 • ii. -Paylaştırmada Eş ve Çocukların Payı-411
 • iii. -Destek Gücü ve Bakım ihtiyacı Süresi-411
 • -a–Desteğin Bakım -Destek- Gücü Süresi-411
 • -b–Destekten Yoksun Kalanların İhtiyaç Süresi-412
 • -4–Destekten Yoksun Kalma Zarar ve Tazminat Hesabında İndirimler-413
 • i. -Eşin Evlenme Şansı ve Çalışıp Kazanma Yeteneği-413
 • -a–Eşin Evlenme Şansı-413
 • -b–Eşin Çalışıp Kazanma Yeteneği-414
 • ii. -Yapılmayan Masrafların Dikkate Alınması-414
 • iii. -Desteğin -Müterafık- Kusuru-415
 • iv. -Kaçınılmazlık -Hakkaniyet- İndirimi-415
 • v. -Miras Geliri-416
 • vi. -İşverenin Yoksulluk Durumuna Düşmesi-417
 • vii. -Hak sahiplerine Bağlanan Gelirler-417
 • viii. -Özel Sigortalar Tarafından Yapılan Ödemeler-418
 • -a–Sigorta İşçi Tarafından Yaptırılmışsa-418
 • -b–Sigorta İşveren Tarafından Yaptırılmışsa-418
 • ix. -İşverence ve Üçüncü Kişilerce Yapılan Ödemeler-419
 • f. -Konuya İlişkin Yargıtay Emsal ve İlke Kararları-419
 • D. -MANEVİ TAZMİNAT-421
 • 1. -Manevi Tazminat Kavramı, Niteliği ve İşlevi-421
 • a. -Manevi Tazminat Kavramı-421
 • b. -Manevi Tazminatın Niteliği ve İşlevi-422
 • -1–Tatmin Görüşü-423
 • -2–Ceza Görüşü-424
 • -3–Tazminat -Telafi- Görüşü-424
 • -4–Yargıtay’ın Görüşü-425
 • c. -Manevi Tazminat Davasının Amacı-426
 • 2. -Manevi Tazminat İsteyebilecek Olanlar-426
 • a. -Ruhsal Bütünlüğün İhlali Halinde-426
 • -1–Ruhsal Bütünlüğü Zarar Gören İşçi-427
 • -2–Ağır Bedensel Zarar Gören İşçinin Yakınları-428
 • -3–Zarar Gören İşçinin veya Yakınlarının Mirasçıları-429
 • b. -Ölüm Nedeniyle Manevi Tazminat Talebinde Bulunabilecek Olanlar-429
 • -1–Anne ve Baba-430
 • -2–Eş-431
 • -3–Çocuklar-432
 • -4–Kardeşler-433
 • -5–Nişanlı ve Evlatlık-433
 • -6–Diğer Yakınlar-434
 • 3. -Manevi Tazminat Takdirinde Olayın Özellikleri-435
 • a. -Manevi Zararın Önemli Olması-435
 • b. -İşçinin Kendi Kusuru -Ortak Kusuru–436
 • c. -Olayın Kaçınılmazlık Sonucu Oluşması-436
 • d. -Satın Alma Gücü-437
 • e. -Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları-437
 • f. -Tazminatın Tatmin Duygusu Oluşturacak Tutarda Olması-437
 • g. -Tazminatın Caydırıcılık Uyandıran Tutarda Olması-438
 • h. -Tazminat Davasının Geç Açılması-439
 • ı. -Olayın oluş Şekli-439
 • j. -İşçinin Olay Tarihindeki Yaşı-440
 • -1–Ölüm Tarihindeki Yaşı-440
 • -2–Bedensel Zarar Tarihindeki Yaşı-440
 • k. -Ölen İşçinin Sağlığında Davalı İle Arasındaki İlişkinin Niteliği-440
 • 4. -Manevi Tazminatın Bölünmezliği İlkesi-441
 • a. -Manevi Tazminatın Ek Dava Konusu Yapılamaması-441
 • b. -Islah Dilekçesi İle Manevi Tazminat İstenilmesi-442
 • c. -Açılmamış Sayılan Davadaki Tutarın Bağlayıcı Olmaması-444
 • d. -Bedensel zararın Gelişerek Artış Göstermesi-444
 • e. -Manevi Tazminata Mahsuben Bir Miktar Para Alınmasına Rağmen Dava Hakkının Saklı Tutulması Hali-445
 • 5. -Konuya İlişkin Yargıtay Emsal ve İlke Kararları-446
 • Üçüncü Bölüm
 • İŞ HUKUKUNA ÖZGÜ TAZMİNATLAR
 • I. -KIDEM TAZMİNATI-453
 • A. -KIDEM TAZMİNATININ HUKUKİ NİTELİĞİ-454
 • 1. -Ücret Görüşü-455
 • 2. -Tazminat Görüşü-456
 • 3. -İkramiye Görüşü-457
 • 4. -Sigorta Görüşü-458
 • 5. -İş Güvencesi Kurumu Olduğu Görüşü-459
 • 6. -Kendine Özgü Bir Kurum Olduğu Görüşü-460
 • B. -KIDEM TAZMİNATI İSTEYEBİLME KOŞULLARI-461
 • 1. -İş Kanuna Tabi İşçi Olma-461
 • 2. -İş Sözleşmesinin Kanunda Belirtilen Nedenlerle Sona Ermesi-462
 • 3. -En Az 1 Yıl Çalışmış Olmak Koşulu-466
 • C. -KIDEM TAZMİNATINA ESAS ALINAN KIDEMİN TESPİTİ-468
 • 1. -Kıdemin Tespitine İlişkin Esaslar-468
 • 2. -Süreye İlişkin Farklı Durumlar-469
 • D. -KIDEM TAZMİNATINA ESAS ALINAN ÜCRETİN TESPİTİ-473
 • 1. -Giydirilmiş Ücret-474
 • 2. -Son Ücretin Belirlenmesi-476
 • E. -KIDEM TAZMİNATININ MİKTARI VE HESAPLANMASI-477
 • 1. -Kıdem Tazminatının Miktarı-477
 • 2. -Kıdem Tazminatının Hesaplanması-478
 • F. -KIDEM TAZMİNATININ ALACAKLISI, BORÇLUSU, ZAMANAŞIMI VE GECİKME FAİZİ-480
 • 1. -Kıdem Tazminatının Alacaklısı-480
 • 2. -Kıdem Tazminatının Borçlusu-480
 • 3. -Kıdem Tazminatında Zamanaşımı-482
 • 4. -Kıdem Tazminatının Gecikme Faizi-484
 • G. -SOSYAL SİGORTA PRİMLERİ YÖNÜNDEN KIDEM TAZMİNATI-487
 • H. -VERGİ HUKUKU YÖNÜNDEN KIDEM TAZMİNATI-487
 • I. -KONUYA İLİŞKİN YARGITAY EMSAL VE İLKE KARARLARI-488
 • II. -İHBAR TAZMİNATI-537
 • A. -İHBAR TAZMİNATININ TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ-537
 • 1. -Tanımı-537
 • 2. -Hukuki Niteliği-538
 • B. -İHBAR TAZMİNATI İSTEYEBİLME KOŞULLARI-540
 • 1. -İş Kanuna Tabi İşçi Olma-540
 • 2. -Süresi Belirsiz Sürekli İş Sözleşmesi ile Çalışma-540
 • 3. -İş Sözleşmesinin Bildirimsiz Feshedilmesi-542
 • 4. -Bildirimsiz Feshin Haklı Nedene Dayanmaması-542
 • C. -İHBAR TAZMİNATINA ESAS HİZMET SÜRESİ, ÜCRET VE HESAPLANMASI-544
 • 1. -İhbar Tazminatına Esas Hizmet Süresi-544
 • 2. -İhbar Tazminatına Esas Ücret-544
 • 3. -İhbar Tazminatının Hesaplanması-546
 • D. -İHBAR TAZMİNATININ BORÇLUSU, ALACAKLISI, ZAMANAŞIMI VE GECİKME FAİZİ-546
 • 1. -İhbar Tazminatının Alacaklısı-546
 • 2. -İhbar Tazminatının Borçlusu-547
 • 3. -İhbar Tazminatında Zamanaşımı-548
 • 4. -İhbar Tazminatının Gecikme Faizi-548
 • E. -İHBAR ÖNELİNE İLİŞKİN ÜCRETİN PEŞİN ÖDENMESİ-549
 • F. -SOSYAL SİGORTA PRİMLERİ YÖNÜNDEN İHBAR TAZMİNATI-551
 • G. -VERGİ HUKUKU YÖNÜNDEN İHBAR TAZMİNATI-551
 • H. -KONUYA İLİŞKİN YARGITAY EMSAL VE İLKE KARARLARI-552
 • III. -KÖTÜNİYET TAZMİNATI-577
 • A. -KÖTÜNİYET TAZMİNATININ HUKUKİ NİTELİĞİ-577
 • B. -KÖTÜNİYET TAZMİNATI İSTEYEBİLME KOŞULLARI-579
 • 1. -İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanmayan İşçilerden Olma-579
 • 2. -İş Sözleşmesinin Belirsiz Süreli Olması-580
 • 3. -Fesih Bildiriminin Bir Hakkın Kötüye Kullanılmasını Oluşturması-581
 • C. -KÖTÜNİYETİN ÖLÇÜSÜ VE FESİH HAKKININ KÖTÜYE KULLANILDIĞI DURUMLAR-583
 • 1. -Kötüniyetin Ölçüsü-583
 • 2. -Fesih Hakkının Kötüye Kullanıldığı Durumlar-584
 • D. -KÖTÜNİYETİN İSPAT YÜKÜ-585
 • E. -KÖTÜNİYET TAZMİNATININ MİKTARI VE HESAPLANMASI-586
 • F. -KÖTÜNİYET TAZMİNATININ ALACAKLISI, BORÇLUSU, ZAMANAŞIMI VE GECİKME FAİZİ-587
 • 1. -Kötüniyet Tazminatının Alacaklısı-587
 • 2. -Kötüniyet Tazminatının Borçlusu-587
 • 3. -Kötüniyet Tazminatında Zamanaşımı-587
 • 4. -Kötüniyet Tazminatının Gecikme Faizi-587
 • G. -SOSYAL SİGORTA PRİMLERİ YÖNÜNDEN KÖTÜNİYET TAZMİNATI-588
 • H. -VERGİ HUKUKU YÖNÜNDEN KÖTÜNİYET TAZMİNATI-588
 • I. -6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NA GÖRE KÖTÜNİYET TAZMİNATI-589
 • İ. -KONUYA İLİŞKİN YARGITAY EMSAL VE İLKE KARARLARI-589
 • IV. -SENDİKAL TAZMİNAT-594
 • A. -SENDİKAL TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ-594
 • B. -SENDİKAL TAZMİNAT İSTEYEBİLME KOŞULLARI-596
 • 1. -İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanmayan İşçilerden Olma-596
 • 2. -Sendikaya Üye Olma, Olmama veya Sendikal Faaliyet-596
 • 3. -İş Sözleşmesi Feshedilmeksizin Sendikal Nedenlerle Eşit Davranma Borcuna Aykırı Davranılması-597
 • C. -SENDİKAL TAZMİNATTA İSPAT YÜKÜ-598
 • D. -SENDİKAL TAZMİNATIN MİKTARI VE HESAPLANMASI-599
 • E. -SENDİKAL TAZMİNATIN BORÇLUSU, ALACAKLISI, ZAMANAŞIMI VE GECİKME FAİZİ-599
 • 1. -Sendikal Tazminatın Alacaklısı-599
 • 2. -Sendikal Tazminatın Borçlusu-600
 • 3. -Sendikal Tazminatta Zamanaşımı-600
 • 4. -Sendikal Tazminatın Gecikme Faizi-600
 • F. -SOSYAL SİGORTA PRİMLERİ YÖNÜNDEN SENDİKAL TAZMİNAT-601
 • G. -VERGİ HUKUKU YÖNÜNDEN SENDİKAL TAZMİNAT-601
 • H. -KONUYA İLİŞKİN YARGITAY EMSAL VE İLKE KARARLARI-601
 • V. -AYRIMCILIK TAZMİNATI-606
 • A. -AYRIMCILIK TAZMİNATININ ANAYASAL DAYANAĞI-606
 • B. -AYRIMCILIK TAZMİNATININ HUKUKİ NİTELİĞİ-608
 • C. -EŞİT DAVRANMA BORCUNUN ŞARTLARI-609
 • D. -AYRIMCILIK TAZMİNATI İSTEYEBİLME ŞARTLARI-612
 • 1. -İş İlişkisinde Dil, Irk, Cinsiyet, Siyasal Düşünce, Felsefi İnanç, Din ve Mezhep ve Benzeri Sebeplerle Ayrım Yapılması-612
 • 2. -İş Sözleşmesi Türleri Nedeniyle İşçiler Arasında Ayrım Yapılması-613
 • 3. -Cinsiyet Nedeniyle İşçiler Arasında Ayrım Yapılması-614
 • a. -İş Sözleşmesinin Yapılması, Şartlarının Oluşturulması, Devamı ve Sona Ermesinde İşçiler Arasında Ayrım Yapılması-615
 • b. -Eşit Değerde İş İçin Farklı Ücret Uygulanması-616
 • E. -AYRIMCILIK YAPILDIĞININ İSPATI VE İSPAT YÜKÜNÜN YER DEĞİŞTİRMESİ-618
 • F. -AYRIMCILIK TAZMİNATININ MİKTARI VE HESAPLANMASI-619
 • G. -AYRIMCILIK TAZMİNATININ ALACAKLISI, BORÇLUSU, ZAMANAŞIMI VE GECİKME FAİZİ-620
 • 1. -Ayrımcılık Tazminatının Alacaklısı-620
 • 2. -Ayrımcılık Tazminatının Borçlusu-620
 • 3. -Ayrımcılık Tazminatında Zamanaşımı-620
 • 4. -Ayrımcılık Tazminatının Gecikme Faizi-621
 • H. -SOSYAL SİGORTA PRİMLERİ YÖNÜNDEN AYRIMCILIK TAZMİNATI-621
 • I. -VERGİ HUKUKU YÖNÜNDEN AYRIMCILIK TAZMİNATI-621
 • İ. -KONUYA İLİŞKİN YARGITAY EMSAL VE İLKE KARARLARI-621
 • VI. -İŞ GÜVENCESİ -İŞE BAŞLATMAMA- TAZMİNATI-630
 • A. -İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATININ HUKUKİ NİTELİĞİ-630
 • B. -İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI İSTEYEBİLME KOŞULLARI-631
 • C. -İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATININ MİKTARI VE HESAPLANMASI-632
 • D. -İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATININ ALACAKLISI VE BORÇLUSU, ZAMANAŞIMI VE GECİKME FAİZİ-634
 • 1. -İş Güvencesi Tazminatının Alacaklısı-634
 • 2. -İş Güvencesi Tazminatının Borçlusu-634
 • 3. -İş Güvencesi Tazminatında Zamanaşımı-635
 • 4. -İş Güvencesi Tazminatının Gecikme Faizi-635
 • E. -SOSYAL SİGORTA PRİMLERİ YÖNÜNDEN İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI-635
 • F. -VERGİ HUKUKU YÖNÜNDEN İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI-635
 • G. -KONUYA İLİŞKİN YARGITAY EMSAL VE İLKE KARARLARI-637
 • VII. -BOŞTA GEÇEN SÜRE TAZMİNATI-642
 • A. -BOŞTA GEÇEN SÜREDE İŞ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ-642
 • 1. -Boşta Geçen Sürede İş Sözleşmesinin Hukuki Niteliğinin İşverenin Temerrüdü Açısından Değerlendirilmesi-642
 • 2. -Boşta Geçen Sürede İş Sözleşmesinin Hukuki Niteliğinin İş Sözleşmesinin Askıda Olması Açısından Değerlendirilmesi-646
 • 3. -Boşta Geçen Sürede İş Sözleşmesinin Hukuki Niteliğinin İşçinin Ücretsiz İzinli Sayılması Açısından Değerlendirilmesi-647
 • B. -BOŞTA GEÇEN SÜREDE İŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARININ İŞ KANUNU, BORÇLAR KANUNU VE TÜRK BORÇLAR KANUNU YÖNÜNDEN TARTIŞILMASI-648
 • 1. -Boşta Geçen Sürede İş Sözleşmesi Unsurlarının İş Kanunu Açısından Tartışılması-648
 • 2. -Boşta Geçen Sürede İş Sözleşmesi Unsurlarının Borçlar Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu Açısından Tartışılması-650
 • C. -BOŞTA GEÇEN SÜRE İÇİN ÖDENECEK MİKTARIN ÜCRETİN UNSURLARI YÖNÜNDEN TARTIŞILMASI-652
 • 1. -Boşta Geçen Sürede Ücretin Unsurlarının İş Kanunu Açısından Tartışılması-652
 • 2. -Boşta Geçen Sürede Ücretin Unsurlarının Borçlar Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu Açısından Tartışılması-653
 • 3. -Boşta Geçen Sürede Ücretin Unsurlarının Vergi Hukuku Açısından Tartışılması-654
 • 4. -Boşta Geçen Sürelere İlişkin Ücretin Sosyal Ücret Açısından Tartışılması-655
 • D. -BOŞTA GEÇEN SÜRE İÇİN ÖDENECEK MİKTARIN TAZMİNATIN UNSURLARI YÖNÜNDEN TARTIŞILMASI-657
 • 1. -Boşta Geçen Sürede Tazminatın Unsurlarının İş Kanunu Açısından Tartışılması-657
 • 2. -Boşta Geçen Sürede Tazminatın Unsurlarının Borçlar Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu Açısından Tartışılması-658
 • a. -Kusur -Haksız Fiil- Sorumluluğu İlkesine Göre, Boşta Geçen Sürede Tazminatın Unsurları Yönünden Tartışılması-658
 • b. -Kusursuz Sorumluluk İlkesine Göre, Boşta Geçen Sürede Tazminatın Unsurları Yönünden Tartışılması-661
 • E. -BOŞTA GEÇEN SÜRE İÇİN ÖDENECEK MİKTARIN ÖZELLEŞTİRMEDEN KAYNAKLANAN İŞ KAYBI TAZMİNATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ-663
 • F. -BOŞTA GEÇEN SÜRE İÇİN ÖDENECEK MİKTARIN VERGİ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ-664
 • G. -BOŞTA GEÇEN SÜRE İÇİN ÖDENECEK MİKTARIN SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ-664
 • 1. -Boşta Geçen Sürelere İlişkin Ücretin Sigorta Primleri Açısından Değerlendirilmesi-664
 • 2. -Boşta Geçen Sürelere İlişkin Ücretin İşsizlik Ödeneği Açısından Değerlendirilmesi-666
 • H. -BOŞTA GEÇEN SÜRELERDEKİ HAKLARIN KAPSAMI, MİKTARI VE KIDEM SÜRESİNE ETKİSİ-668
 • 1. -Boşta Geçen Sürelerdeki Hakların Kapsamı-668
 • a. -Dört Ay Sınırlaması ve Daha Uzun Sürelerde Tazminat Talebi-668
 • b. -Yargılama Masrafları, Avukatlık Ücretleri ve Diğer Masraflar-670
 • c. -İhbar ve Kıdem Tazminatının Mahsubu ve İadesi-670
 • 2. -Boşta Geçen Sürelerdeki Hakların Kıdem Süresine Etkisi-671
 • I. -BOŞTA GEÇEN SÜRE TAZMİNATININ ALACAKLISI, BORÇLUSU, ZAMANAŞIMI VE GECİKME FAİZİ-673
 • 1. -Boşta Geçen Süre Tazminatının Alacaklısı-673
 • 2. -Boşta Geçen Süre Tazminatının Borçlusu-674
 • 3. -Boşta Geçen Süre Tazminatında Zamanaşımı-674
 • 4. -Boşta Geçen Süre Tazminatının Gecikme Faizi-674
 • İ. -KONUYA İLİŞKİN YARGITAY EMSAL VE İLKE KARARLARI-676
 • Dördüncü Bölüm
 • TÜRK İŞ HUKUKUNDA UYGULANAN TAZMİNATLARIN
 • İŞ GÜVENCESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • I. -İŞ HUKUKUNDA UYGULANAN BORÇLAR HUKUKU TAZMİNATLARININ İŞ GÜVENCESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ-683
 • A. -HAKSIZ FESİH TAZMİNATININ İŞ GÜVENCESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ-683
 • 1. -İş Güvencesi ile Haksız Fesih Tazminatı Arasındaki İlişki-683
 • 2. -İş Güvencesi Tazminatları İle Haksız Fesih Tazminatı Arasındaki İlişki-685
 • a. -İş Güvencesi Tazminatı İle Haksız Fesih Tazminatı Arasındaki İlişki-685
 • b. -Boşta Geçen Süre Tazminatı İle Haksız Fesih Tazminatı Arasındaki İlişki-686
 • 3. -İşçiye İş Güvencesi Sağlanmasında Haksız Fesih Tazminatının Rolü ve Etkisi-687
 • B. -GERİYE KALAN SÜRE TAZMİNATININ İŞ GÜVENCESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ-689
 • 1. -İş Güvencesi ile Geriye Kalan Süre Tazminatı Arasındaki İlişki-689
 • 2. -İş Güvencesi Tazminatları ile Geriye Kalan Süre Tazminatı Arasındaki İlişki-692
 • a. -İş Güvencesi Tazminatı ile Geriye Kalan Süre Tazminatı Arasındaki İlişki-692
 • b. -Boşta Geçen Süre Tazminatı ile Geriye Kalan Süre Tazminatı Arasındaki İlişki-693
 • 3. -İşçiye İş Güvencesi Sağlanmasında Geriye Kalan Süre Tazminatının Rolü ve Etkisi-694
 • C. -1475 SAYILI İŞ KANUNUNUN -4773 sayılı kanunla değiştirilmeden önceki- 13. MADDESİNİN SON FIKRASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATIN İŞ GÜVENCESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ-694
 • 1. -İş Güvencesi ile Maddi ve Manevi Tazminat Arasındaki İlişki-694
 • 2. -İş Güvencesi Tazminatları ile Maddi ve Manevi Tazminat Arasındaki İlişki-697
 • a. -İş Güvencesi Tazminatı ile Maddi ve Manevi Tazminat Arasındaki İlişki-697
 • b. -Boşta Geçen Süre Tazminatı ile Maddi ve Manevi Tazminat Arasındaki İlişki-698
 • 3. -İşçiye İş Güvencesi Sağlanmasında Maddi ve Manevi Tazminatın Rolü ve Etkisi-699
 • II. -TÜRK İŞ HUKUKUNA ÖZGÜ TAZMİNATLARIN İŞ GÜVENCESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ-700
 • A. -KIDEM TAZMİNATININ İŞ GÜVENCESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ-700
 • 1. -İş Güvencesi ile Kıdem Tazminatı Arasındaki İlişki-700
 • 2. -İş Güvencesi Tazminatları ile Kıdem Tazminatı Arasındaki İlişki-703
 • a. -İş Güvencesi Tazminatı ile Kıdem Tazminatı Arasındaki İlişki-703
 • b. -Boşta Geçen Süre Tazminatı ile Kıdem Tazminatı Arasındaki İlişki-705
 • 3. -İşçiye İş Güvencesi Sağlanmasında Kıdem Tazminatının Rolü ve Etkisi-707
 • B. -İHBAR TAZMİNATININ İŞ GÜVENCESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ-709
 • 1. -İş Güvencesi ile İhbar Tazminatı Arasındaki İlişki-709
 • 2. -İş Güvencesi Tazminatları İle İhbar Tazminatı Arasındaki İlişki-712
 • a. -İş Güvencesi Tazminatı İle İhbar Tazminatı Arasındaki İlişki-712
 • b. -Boşta Geçen Süre Tazminatı İle İhbar Tazminatı Arasındaki İlişki-712
 • 3. -İşçiye İş Güvencesi Sağlanmasında İhbar Tazminatının Rolü ve Etkisi-714
 • C. -SENDİKAL TAZMİNATIN İŞ GÜVENCESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ-715
 • 1. -İş Güvencesi ile Sendikal Tazminat Arasındaki İlişki-715
 • 2. -İş Güvencesi Tazminatları ile Sendikal Tazminat Arasındaki İlişki-718
 • a. -İş Güvencesi Tazminatı ile Sendikal Tazminat Arasındaki İlişki-718
 • b. -Boşta Geçen Süre Tazminatı ile Sendikal Tazminat Arasındaki İlişki-720
 • 3. -İşçiye İş Güvencesi Sağlanmasında Sendikal Tazminatın Rolü ve Etkisi-720
 • D. -KÖTÜNİYET TAZMİNATININ İŞ GÜVENCESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ-722
 • 1. -İş Güvencesi ile Kötüniyet Tazminatı Arasındaki İlişki-722
 • 2. -İş Güvencesi Tazminatları ile Kötüniyet Tazminatı Arasındaki İlişki-724
 • a. -İş Güvencesi Tazminatı İle Kötüniyet Tazminatı Arasındaki İlişki-724
 • b. -Boşta Geçen Süre Tazminatı ile Kötüniyet Tazminatı Arasındaki İlişki-725
 • 3. -İşçiye İş Güvencesi Sağlanmasında Kötüniyet Tazminatının Rolü ve Etkisi-726
 • E. -AYRIMCILIK TAZMİNATININ İŞ GÜVENCESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ-729
 • 1. -İş Güvencesi ile Ayrımcılık Tazminatı Arasındaki İlişki-729
 • 2. -İş Güvencesi Tazminatları ile Ayrımcılık Tazminatı Arasındaki İlişki-730
 • a. -İş Güvencesi Tazminatı ile Ayrımcılık Tazminatı Arasındaki İlişki-730
 • b. -Boşta Geçen Süre Tazminatı ile Ayrımcılık Tazminatı Arasındaki İlişki-732
 • 3. -İşçiye İş Güvencesi Sağlanmasında Ayrımcılık Tazminatının Rolü ve Etkisi-733
 • F. -İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATININ İŞ GÜVENCESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ-734
 • 1. -İş Güvencesi Tazminatının Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Değerlendirilmesi-734
 • 2. -İşçiye İş Güvencesi Sağlanmasında İş Güvencesi Tazminatının Rolü ve Etkisi-736
 • G. -BOŞTA GEÇEN SÜRE TAZMİNATININ İŞ GÜVENCESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ-738
 • 1. -İş Güvencesi Tazminatı ile Boşta Geçen Süre Tazminatı Arasındaki İlişki-738
 • 2. -İşçiye İş Güvencesi Sağlanmasında Boşta Geçen Süre Tazminatının Rolü ve Etkisi-739
 • SONUÇ-741
 • TABLOLAR-755
 • CSO 1980 -AMERİKAN YAŞAM TABLOSU–755
 • GELİR ARTIŞ VE İSKONTO TABLOSU-759
 • GELİR ARTIŞ VE İSKONTOLAMA İSKONTOLU ÇALIŞMA DÖNEMİ KAZANÇLARI-761
 • P. M. F -POPULATION MASCULINE et-FEMİNİNE- YAŞAMA TABLOSU -1931–762
 • PMF YAŞAM TABLOSU-763
 • BİLİRKİŞİ RAPORLARI-765
 • –FESHİN GEÇERSİZLİĞİ-765
 • –İŞ GÜVENCESİ VE BOŞTA GEÇEN SÜRE TAZMİNATI İLE FARK KIDEM TAZMİNATI-768
 • –İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI VE BOŞTA GEÇEN SÜRE TAZMİNATI-773
 • –KIDEM, İHBAR VE KÖTÜNİYET TAZMİNATI-775
 • –KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI-779
 • –KIDEM TAZMİNATI, İHBAR TAZMİNATI, AYRIMCILIK TAZMİNATI, KÖTÜNİYET TAZMİNATI-784
 • –DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI-788
 • –İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT-791
 • –SSK’NIN İŞ KAZASI NEDENİYLE MALULİYETTE RÜCUU-793
 • –BAĞ-KUR ÖLÜMLÜ KAZADA RÜCUEN TAZMİNAT-795
 • –İŞGÜCÜ KAYBI NEDENİ İLE TAZMİNAT HESAP RAPORU-798
 • –İŞ GÜCÜ KAYBI NEDENİ İLE TAZMİNAT HESAP RAPORU-800
 • –DESTEKTEN YOKSUNLUK TAZMİNATI HESABI-803
 • –MESLEK HASTALIĞI NEDENİ İLE KUSUR RAPORU-806
 • –GEÇİCİ İŞ GÖRMEZLİKTEN DOĞAN TAZMİNAT VE MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT-808
 • –MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT-810
 • –İŞ KAZASI NEDENİYLE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI-813
 • –ERKEK ÇOCUK ÖLÜMÜNDE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI-818
 • –KIZ ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNDE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI-822
 • –EŞİN ÖLÜMÜNDE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI-827
 • –DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI-833
 • –DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI-842
 • –BAĞ-KUR SİGORTALISININ ÖLÜMÜNDE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI-849
 • –SİGORTA ŞİRKETİNİN RÜCUU’NDA DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI-854
 • –ÇALIŞMAYAN KİŞİNİN ÖLÜMÜNDE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI-859
 • –DESTEK SÜRELERİ VE PAYLAŞTIRMA-864
 • –PEŞİN DEĞER HESABI-870
 • –ÜCRET TESPİTİ-876
 • –66 YAŞINDA ÖLEN DESTEĞİN TAZMİNAT HESABI-883
 • –TRAFİK İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM-887
 • –ÖĞRENCİNİN MALULİYETİ-893
 • –% 100 MALULİYET-896
 • –ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN YARALANMASI-900
 • –EV HANIMININ MALULİYETİ-905
 • KAYNAKLAR-911