Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
İhracat ve İhraç Kayıtlı Satışlar

İhracat ve İhraç Kayıtlı Satışlar

SMMM Zekai Özcan


Baskı Tarihi: Nisan 2012
Sayfa Sayısı: 304
Fiyatı: 41,50 TL
İndirimli Fiyatı:40,5 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
 • Google
 • Tw
 • Fb

İhracat ve İhraç Kayıtlı Satışlar Kitabı, SMMM Zekai Özcan tarafından yazılmıştır. Roaming Hizmetleri, Yolcu Beraberi Satışlar, Bavul Ticareti, Fuar, Panayır ve Sergilere Katılım İstisnası, İhraç Kayıtlı Teslimler gibi ve daha bir çok konu başlığından oluşan İhracat ve İhraç Kayıtlı Satışlar Kitabı vergi, muhasebe, gümrük ve kambiyo mevzuatı ve uygulamaları kapsayan ve sürekli değişen bu alanda ihtiyaçların karşılanmasına yönelik yazılmış bir kaynak eserdir. Kısa sürede teslimat olanakları ile Katma Değer Vergisi Uygulaması Kitabını sitemizden temin edebilirsiniz.

 

KİTAP TANITIMI

 

- Mal ve Hizmet İhracı İstisnası

- Roaming Hizmetleri

- Yolcu Beraberi Satışlar

- Bavul Ticareti

- Fuar, Panayır ve Sergilere Katılım İstisnası

- İhraç Kayıtlı Teslimler

- Dahilde İşleme ve Geçici Kabul’de Tecil–Terkin Uygulaması

- Transit Ticaret

- Danıştay Kararları ve Özelge Örnekleri

- Dış Ticaret Firması Örnek Hesap Planı

 

ÖNSÖZ

Bilindiği üzere ülke ekonomilerinin büyüklüğünün göstergesi diğer bir çok faktörle birlikte yıllık ihracat işlemleri hacminin büyüklüğüdür. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ihracat sektörünün ekonomideki yeri ve diğer sektörleri etkileme gücü dikkate alındığında Türkiye ekonomisi açısından önemli sektörlerden biridir.

İhracat işlemleri, vergi, muhasebe, gümrük ve kambiyo mevzuatı ve bu alandaki uygulamaları da kapsayan ve sürekli değişen dinamik bir alandır.

Ülkemizde ihracat sektörü ve bu sektörle bağlantılı bir çok yan sektörün mevcudiyetini göz önünde bulundurarak hazırlamış olduğumuz bu eser ile ihracat işlemelerini, vergi ve muhasebe uygulamalarını da dikkate alarak inceleyerek temel amacımız olan uygulamacılara ışık tutmakla birlikte bu alanda yaşanan kaynak arayışına çözüm sağlayabilmektir.

Kitabımızın ilk baskısını hazırlarken mesleki uygulama deneyimlerimiz, seminerlerdeki gözlemleriz, uygulamada karşılaşılan sorunlar ile bu konuda bizlere iletilen sorular da dikkate alınmıştır. Kitabı incelediğinizde de görüleceği üzere önce konuyla ilgili mevzuatı içeren açıklamalar, yine aynı konuyla ilgili muhasebe kayıtları ve verilen örneklerin beyannameye aktarılması gibi somut örnekler de yer almaktadır.

Kitapta ihracat işlemleri ağırlıklı olarak Katma Değer Vergisi Kanunu’na paralel bir bölümleme çerçevesinde ele alınarak ihracatla doğrudan ilgili olması nedeniyle transit ticaret ve dahilde işleme izin belgesi konuları da ayrıca incelenmiştir.

 

İÇİNDEKİLER

 • YAZAR ÖZGEÇMİŞLER III
 • BİRİNCİ BÖLÜM İHRACAT
 • A. İHRACAT İSTİSNASI 1
 • 1. İhracat Yönetmeliği Kapsamında İhracat 1
 • 1.1. Ön İzne Bağlı İhracat 2
 • 1.2. Kayda Bağlı İhracat 2
 • 1.3. Kredili İhracat 3
 • 1.4. Konsinye İhracat 3
 • 1.5. Yurt Dışı Fuar ve Sergilere Katılım ve İhracat 4
 • 1.6. İthal Edilmiş Malın İhracı 5
 • 1.7. Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat 5
 • 1.8. Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracat 5
 • 1.9. Takas ve Bağlı Muamele Kapsamında Yapılacak İhracat 7
 • 1.10. Bedelsiz İhracat 7
 • 1.11. Transit Ticaret 8
 • 1.12. Savunma Sanayi Dışındaki Alanlarda Offset Kapsamında Yapılacak İhracat 10
 • 2. Katma Değer Vergisi Kanununa Göre İhracat 10
 • 2.1. Mal İhracatı 10
 • 2.1.1. İhracatta Vergiyi Doğuran Olay 11
 • 2.1.2. İhracat İşleminin Muhasebeleştirilmesi 16
 • 2.2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Kargo İle Yapılan
 • İhracatlar 18
 • 2.3. Yurt Dışı Edilen Malın Geri Gelmesi 21
 • 2.3.1. Geri Gelen Mala İlişkin Katma Değer Vergisinin
 • Nakden Veya Mahsuben İadesinin Henüz Yapılmamış Olması 21
 • 2.3.2. Geri Gelen Mala İlişkin Katma Değer Vergisinin
 • Nakden Veya Mahsuben İadesinin Yapılmış Olması 23
 • 2.3.3. Geri Gelen Mala İlişkin Katma Değer Vergisinin İndirim Yoluyla Giderilmiş Veya Sonraki Döneme
 • Devredilmiş Olması 23
 • 2.4. Yurt Dışı Edildikten Sonra Zayi Olan Mallar 24
 • 2.5. Yurt Dışındaki Şubeye Gönderilen Mallar 24
 • 2.6. Yurt Dışındaki Firmadan Alman Reklamasyon Faturaları 25
 • 2.7. İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi 26
 • 2.7.1. 08.02.2008 Tarihinden Önceki Düzenleme 26
 • 2.7.2. 08.02.2008 Tarihinden Sonraki Düzenleme 27
 • 2.8. Gelmeyen İhracat Bedellerinin Değerlemesi 28
 • 2.9. Serbest Bölgelere Yapılan Mal İhracatları 28
 • 2.10. İhracattan Kaynaklanan Kur Farklarının Katma Değer
 • Vergisi Karşısındaki Durumu 30
 • 2.11. Yüklenilen Katma Değer Vergisinin Hesaplanması 31
 • 2.12. İhracatta Götürü Gider Uygulaması 32
 • 3. İhracat İstisnasında Katma Değer Vergisi İadesi 34
 • 3.1. Nakden Katma Değer Vergisi İadesi 35
 • 3.1.1. Nakden Katma Değer Vergisi İade İşleminde İstenilen Belgeler 37
 • 3.2. Mahsuben Katma Değer Vergisi İadesi 38
 • 3.2.1. Mahsuben Katma Değer Vergisi İade İşleminde
 • İstenilen Belgeler 39
 • 3.3. İndirim Yoluyla Giderilen Veya Devreden Katma Değer Vergisi İçerisinde Kalan Katma Değer Vergisinin Daha Sonra Düzeltme Beyannamesi İle İade İstenilmesi 39
 • 3.4. Yüklenilen Katma Değer Vergisinin Bir Kısmının İade
 • Alınması Bir Kısmının da İndirim Yoluyla Giderilmesi 41
 • 3.5. Amortismana Tabi İktisadi Kıymet (ATİK) Dolayısıyla Yüklenilen Katma Değer Vergisinin İadesi 42
 • 4. İhracat İşlemlerinin Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Gösterilmesi 43
 • B. HİZMET İHRACI İSTİSNASI 49
 • 1. Hizmet İhracı İstisnası 49
 • 1.1. Hizmet Yurt Dışındaki Müşteri İçin Yapılmalıdır 50
 • 1.2. Hizmetten Yurt Dışında Faydalanılmalıdır 50
 • 1.3. Fatura Yurt Dışındaki Müşteri Adına Düzenlenilmelidir 53
 • 1.4. Hizmet Bedeli Döviz Olarak Türkiye’ye Getirilmelidir 53
 • 2. Serbest Bölgeye Yapılan Hizmet İhracının Katma
 • Değer Vergisi Karşısındaki Durumu 55
 • 3. Hizmet İhracı İstisnasında İade İşlemleri 56
 • 3.1. Nakden Katma Değer Vergisi İadesi 56
 • 3.1.2. Nakden Katma Değer Vergisi İade İşleminde İstenilen Belgeler 56
 • 3.2. Mahsuben Katma Değer Vergisi İadesi 57
 • 3.2.1. Mahsuben Katma Değer Vergisi İade İşleminde
 • İstenilen Belgeler 57
 • 4. Hizmet İhracı İstisnasının Katma Değer Vergisi
 • Beyannamesinde Gösterilmesi 58
 • C. ROAMING HİZMETLERİ İSTİSNASI 61
 • 1. Roaming Hizmetleri İstisnası 61
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • YOLCU BERABERİ EŞYA VE BAVUL TİCARETİ
 • A. YOLCU BERABERİ EŞYA 63
 • 1. 43 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği Çerçevesinde Yapılan
 • İstisna Uygulaması 64
 • 1.1. Türkiye’de İkâmet Etmeyen Yolculara Tanınan
 • İstisnadan Faydalanabilecekler 65
 • 1.2. İstisna Kapsamında Satış Yapabilecek Satıcılar 65
 • 1.3. Satıcıların Uyacakları Esaslar 66
 • 1.4. Alıcıların Uyacakları Esaslar 67
 • 1.5. Mal Teslimi Sırasında Tahsil Edilen Katma Değer
 • Vergisinin Alıcıya İade Edilmesi 67
 • 1.5.1. Katma Değer Vergisinin Gümrükten Çıkarken İade Alınması 67
 • 1.5.2. Katma Değer Vergisinin Gümrükten Çıktıktan Sonra
 • İade Alınması 67
 • 1.5.3. Katma Değer Vergisinin Elden İade Alınması 68
 • 1.5.4. Katma Değer Vergisinin Avans Olarak İade Alınması 68
 • 1.5.5. Katma Değer Vergisinin Yetki Belgesine Sahip
 • Aracı Firmalardan İade Alınması 68
 • 1.6. Nakden Katma Değer Vergisi İadesi İçin İstenilen Belgeler 69
 • 1.7. Mahsuben Katma Değer Vergisi İadesi İçin İstenilen Belgeler 69
 • 1.8. 43 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Kapsamındaki Satışların KDV Beyannamesinde
 • Gösterilmesi ve Muhasebeleştirilmesi 69
 • B. BAVUL TİCARETİ 75
 • 1.61 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Kapsamında Bavul Ticareti 75
 • 1.1. Bavul Ticareti Kapsamında Mal Teslim Edebilecekler 77
 • 1.2. Bavul Ticareti Kapsamında Mal Alabilecekler 77
 • 1.3. Bavul Ticareti Kapsamında Yapılan Satışlara Ait Dövizin
 • Yurda Getirilmesi 77
 • 1.4. Özel Fatura İle Mal Tesliminde Bulunanlara Tecil-Terkin Kapsamında Mal Verilmesi 77
 • 1.5. Nakden Katma Değer Vergisi İadesi İçin İstenilen Belgeler 78
 • 1.6. Mahsuben Katma Değer Vergisi İadesi İçin İstenilen Belgeler 79
 • 1.7. Bavul Ticareti İşlemlerinin Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Gösterilmesi ve Muhasebeleştirilmesi 79
 • C. TAŞIMACILIK FAALİYETİ VE FUAR, PANAYIR VE SERGİLERE KATILIM İÇİN SATIN ALINACAK MAL VE HİZMETLERDE İSTİSNA UYGULAMASI 84
 • 1. Uygulamanın Genel Esasları 84
 • 1.1. Katma Değer Vergisi İadesi İçin İstenilen Belgeler 87
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR
 • A. GENEL OLARAK TECİL-TERKİN SİSTEMİ 89
 • 1. İhraç Kayıtlı Mal Teslimlerinde Katma Değer Vergisi İade Hakkı 92
 • 2. İhraç Kayıtlı Mal Tesliminde İhtiyarilik 93
 • 3. İhraç Kayıtlı Mal Tesliminin Muhasebeleştirilmesi 94
 • 3.1 İmalatçı Firmanın Muhasebe Kayıtları 94
 • 3.2 İhracatçı Firmanın Muhasebe Kayıtları 95
 • 4. İhraç Kayıtlı Mal Tesliminde Bulunabilecek Mükellefler 95
 • 4.1. İmalatçılar 96
 • 4.1.1. Sanayi Siciline Kayıtlı Olup, Sanayi Sicil Belgesi
 • Almış Olmak 96
 • 4.1.1.1. Sanayi Sicil Belgesinde Yazılı Olmayan Eşyanın
 • İhraç Kayıtlı Teslimi 98
 • 4.1.1.2. Fason Olarak Üretilen Malların İhraç Kayıtlı Teslimi.. 100
 • 4.1.1.3. İmal Edilecek Ürünün İmalat Safhalarının Bir Bölümünün Fason Olarak Yaptırılması 100
 • 4.1.1.4. İmal Edilecek Ürünün Bir Kısmının Fason Olarak
 • Yaptırılması 100
 • 4.1.2. Sanayi Odaları, Ticaret Odaları veya Esnaf ve
 • Sanatkarlar Derneklerine Kayıtlı Olmaları 102
 • 4.1.2.1 .Sanayi Odalarına Kayıt 102
 • 4.1.2.2. Ticaret Odalarına Kayıt 103
 • 4.1.2.3. Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına Kayıt 104
 • 4.1.3 İmalat İşinde En Az 5 (Beş) İşçi Çalıştırmak 104
 • 4.1.4. Sanayi Sicil Belgesinde Yer Alan Üretim Konusunda Gerekli Araç Parkına Sahip Olmak 106
 • 4.2 Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Satışlarda Katma Değer Vergisi İhracat İstisnası İzin Belgesi Alan Mükelleflere Yapılan Teslimler 107
 • 4.3. Özel Finans Kurumlan 107
 • 4.4. İmalatçı Olmayan Mükellefler Tarafından Sektörel
 • Dış Ticaret Şirketlerine Yapılan Teslimler 108
 • 4.5. Geçici Kabul ve Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında İhraç Edilecek Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İmalinde Kullanılan Maddelerin, Dahilde İşleme veya Geçici Kabul İzin Belgesine Sahip İmalatçı-İhracatçılara Teslimi 108
 • 4.6. Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamında İthal
 • Edilen Maddelerle Üretilen Malların İhracatçılara Teslimi 108
 • 4.7. İmalatçı Olmayan Mükellefler Tarafından Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine Yapılan Teslimler 109
 • 4.8. Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine 27 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinde Tanımı Yapılan İmalatçı Vasfına Haiz Olmayan Ortaklan İle İmalatçı Olup Olmadığına Bakılmaksızın Ortakları Dışındaki Firmalarca İhraç Kaydıyla
 • Yapılan Mal Teslimleri 109
 • B. İHRACATIN MÜCBİR SEBEP OLMAKSIZIN ÜÇ AYLIK
 • SÜRE İÇERİSİNDE YAPILAMAMASI 109
 • 1. Vergi Usul Kanununa Göre Mücbir Sebep 110
 • 1.1. İhraç Kayıtlı Satışlarda Mücbir Sebep Uygulaması 112
 • C. İHRAÇ KAYITLI SATIŞA KONU EŞYANIN YURT DIŞINDAN
 • GERİ GELMESİ VE İMALATÇIYA İADE EDİLMESİ UYGULAMASI ..115
 • 1. İhraç Kayıtlı Satışa Konu Eşyanın Yurt Dışından Geri Gelmesi 115
 • 2. İhraç Kayıtlı Malın İhracatçı Tarafından İmalatçısına İade Edilmesi…. 116
 • 2.1. İhraç Kayıtlı Malın Aynı Dönem İçerisinde İmalatçısına
 • İade Edilmesi 116
 • 2.1.1. Aynı Dönem İçerisinde İmalatçısına İade Edilen İhraç
 • Kayıtlı Malın Muhasebeleştirilmesi 117
 • 2.1.1.1. İmalatçı Firmanın Muhasebe Kayıtları 117
 • 2.1.1.2. İhracatçı Firmanın Muhasebe Kayıtları 118
 • 2.2 İhraç Kayıtlı Malın Sonraki Dönemlerde İmalatçı Firmaya
 • İade Edilmesi 118
 • 2.2.1. İhraç Kayıtlı Malm Sonraki Dönemlerde İmalatçı
 • Firmaya İade Edilmesinin Muhasebeleştirilmesi 119
 • 2.2.1.1. İmalatçı Firmanın Muhasebe Kayıtları 119
 • 2.2.1.2. İhracatçı Firmanın Muhasebe Kayıtları 121
 • D. İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARDA ORTAYA ÇIKAN
 • KUR FARKI VE FİYAT FARKI 122
 • 1. Kur Farkı 122
 • 1.1. İhraç Kayıtlı Satışlarda İmalatçı Lehine Ortaya Çıkan
 • Kur Farkları 126
 • 1.1.1. İmalatçı Lehine Ortaya Çıkan Kur
 • Farklarının Muhasebeleştirilmesi 129
 • 1.1.1.1. İmalatçı Firmanın Muhasebe Kayıtları 129
 • 1.1.1.2. İhracatçı Firmanın Muhasebe Kayıtları 130
 • 1.2 İhraç Kayıtlı Satışlarda İmalatçı Aleyhine Ortaya
 • Çıkan Kur Farkları 130
 • 1.2.1 İmalatçı Aleyhine Ortaya Çıkan Kur
 • Farklarının Muhasebeleştirilmesi 131
 • 1.2.1.1 İmalatçı Firmanın Muhasebe Kayıtları 131
 • 1.2.1.2 İhracatçı Firmanın Muhasebe Kayıtları 132
 • 2. Fiyat Farkı 132
 • E. İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARDA KATMA DEĞER
 • VERGİSİ BEYANNAME ÖRNEKLERİ 133
 • 1. Katma Değer Vergisi Beyanname Örnekleri 133
 • F. İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERDE KATMA DEĞER VERGİSİ
 • İADESİ 145
 • 1. İhraç Kayıtlı Teslimlerde Katma Değer Vergisi İadesi 145
 • G. DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 146
 • 1. Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejiminde Tecil-Terkin
 • Uygulaması 146
 • 1.1. Uygulamadan Yararlanacak Mükellefler 147
 • 1.2. Uygulamanın Esasları 148
 • 1.3. Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Kapsamındaki Mal Alımlarmda Terkin ve İade İşlemleri 150
 • 1.4. Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejiminde Tecil-Terkin Uygulamasının Muhasebeleştirilmesi ve Katma Değer
 • Vergisi Beyannamesinde Gösterilmesi 151
 • 1.4.1. Satıcının Muhasebe Kayıtları ve Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Gösterilmesi 151
 • 1.4.2. Alıcı Firmanın Muhasebe Kayıtları 156
 • H. İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR 156
 • 1. İhraç Kayıtlı Satılan Eşyanın Başka Bir Firma Tarafından
 • Yurt Dışına Çıkarılması Halinde Tecil-Terkin Uygulaması 156
 • 2. İhraç Kayıtlı Satılan Malm Bir Kısmının İhracatçı Tarafından Bir Kısmmın da Üçüncü Bir Firma Tarafından Yurt Dışına
 • Çıkarılması Halinde Tecil-Terkin Uygulaması 157
 • 3. İhraç Kayıtlı Satışa Ait Satış Faturasının İhracattan Sonraki
 • Bir Tarihte Düzenlenmesi Halinde Tecil-Terkin Uygulaması 158
 • 4. İhraç Kayıtlı Satışa Ait Faturanın Dövizli Olarak Düzenlenmesi 160
 • 5. Tasfiye Halindeki İşletmelerin Tecil-Terkin
 • Uygulamasından Faydalanması 161
 • 5.1. Türk Ticaret Kanunu Açısından Tasfiye 161
 • 5.2. Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Tasfiye 163
 • 5.3. Tasfiye Halindeki İşletmelerde Tecil-Terkin Uygulaması 165
 • 6. İhraç Kayıtlı Teslim Alman Eşyanın Bedelsiz İhraç Edilmesi
 • Halinde Tecil-Terkin Uygulaması 167
 • 7. Tevkifat Kapsamında Yer Alan Malların İhraç Kayıtlı Teslimi 168
 • 8. İhracatçı Tarafından İhraç Kayıtlı Olarak Teslim Alman Eşya Üzerinde Değişiklik Yapılması 169
 • 9. İhracatçı Firma Tarafından İhraç Kayıtlı Alınan Malların Montaj Yapılıp İhraç Edilmesinde Tecil-Terkin Uygulaması 171
 • 10. Ambalaj Malzemelerinin Tecil-Terkin Kapsamında İşlem Görmesi… 176
 • 11. Mamul Halde Katma Değer Vergisi Ödenerek Alman
 • Eşyaların İhraç Kayıtlı Teslimi 177
 • 12. İhraç Kayıtlı Satışlardan Doğan İade Alacağının İndirim
 • Yoluyla Giderilmesi 179
 • 13. Süs Bitkilerinin İhraç Kayıtlı Tesliminde Tecil-Terkin Uygulaması… 180
 • 14. Gümrük Beyannamesinde İmalatçının Adının Yer Almaması
 • Halinde Tecil-Terkin Uygulaması 181
 • 15. İhraç Kayıtlı Satışların Götürü Gider İndiriminden Faydalanılmada Dikkate Alınıp Alınmayacağı 183
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TRANSİT TİCARET
 • A. TRANSİT TİCARET 185
 • 1. Transit Ticaret Kavramı 185
 • 2. Transit Ticaretin Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu 186
 • 3. Transit Ticaretin Götürü Gider Hesaplaması Karşısındaki Durumu 186
 • 4. Transit Ticaretin Muhasebeleştirilmesi ve Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Gösterilmesi
 • BEŞİNCİ BÖLÜM ÖZELGE VE DANIŞTAY KARARLARI
 • A. MAL VE HİZMET İHRACI İLE İLGİLİ DANIŞTAY
 • KARARLARI VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 191
 • 1. Danıştay Kararları 191
 • 2. Özelge Örnekleri 192
 • B. BAVUL TİCARETİ İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 196
 • 1. Danıştay Kararları 196
 • 2. Özelge Örnekleri 197
 • C. İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARLA İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 198
 • 1. Danıştay Kararlan 198
 • 2. Özelge Örnekleri 203
 • ALTINCI BÖLÜM
 • DIŞ TİCARET FİRMASI ÖRNEK HESAP PLANI 211
 • KAYNAKÇA 235