Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
İç Denetime Yönelik Etkin Kontrol Ve Yönetim Sistemi İçin Kuruluşlarda Süreç, Performans Ve Risk Analizi / Yönetimi

İç Denetime Yönelik Etkin Kontrol Ve Yönetim Sistemi İçin Kuruluşlarda Süreç, Performans Ve Risk Analizi / Yönetimi

Mehmet Akif Özer


Baskı Tarihi: Mart 2015
Sayfa Sayısı: 334
Fiyatı: 27 TL
İndirimli Fiyatı:26,50 TL (Kdv Dahil)
SİTEMİZDE GÜNCELLEME YAPILMAKTADIR!
(Şu an için sitemizden sipariş alınamamaktadır.)
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb

ÖNSÖZ

Gerek özel sektörde gerekse de kamu sektöründe kuruluşların etkin ve verimli çalışmaları ve kaliteli hizmetler sunmaları, tüm ülke ekonomisini ve yönetimini doğrudan etkilemektedir. Günümüzde özel sektör kuruluşlarının mal ve hizmet kalitesinin günün şartlarının gerektirdiği şekilde iyileştirememeleri halinde varlıklarının sona ermesi, kamu kuruluşları için de geçerli bir olgu haline gelmiştir. Artık kamu kuruluşları da içinde bulundukları verimsizlik ve iş yapmaktan çok iş üretmeyen kurumlar haline gelmeleri sonucunda gerçek varlık sebeplerini ortadan kaldırmakta, fiziksel olarak var olsalar da kamuoyu gözünde büyük imaj kaybına uğramaktadırlar.
Tüm dünyada 1970’lerin ortalarından başlayarak, hizmet sunumunda performansı artırmak, temel bir politika olmuş ve 1990’lı yıllardaki gelişmeler tüm kuruluşlarını ciddi bir şekilde etkilemeye başlamıştır. Bu süreçte gündeme gelen süreç ve performans yönetimi uygulamaları; özellikle kamu kuruluşlarına, etkinliği ve verimliliği izleme, kontrol etme ve stratejik öncelikleri yerine getirme imkânı veren yeni bir yönetim anlayışı olarak dikkat çekmiştir.
Son yıllarda dünya genelinde yaşanan değişim ülkemizde başta kamu sektörü olmak üzere tüm kuruluşlarımızı doğrudan etkilemektedir. Özellikle yasal düzeyde yapılan çalışmalar bu kuruluşların yapılarını ve hizmet sunma felsefelerini doğrudan etkilemektedir. Türkiye’de bu alanda yaşanan en kapsamlı değişim, eski denetim anlayışı karşısında kamu mali yönetiminde yeni sistemin kurulması ve yeni denetim anlayışına geçilmesi şeklinde olmuştur.
Bu kapsamda ülkemizde yapılan en temel düzenleme 2003 yılında çıkarılan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu olmuştur. Performans, süreç yönetimi ve iç denetim konusunda önemli düzenlemeler getiren bu kanunun uygulanmasıyla, ülkemizde birçok kamu kuruluşunda kurumsal yapıda ve kamu hizmetlerinin sunumu süreçlerinde iyileştirmeler görülmeye başlanmıştır.
Türkiye’nin, 1999 yılında Avrupa Birliği’ne adaylığının kabulü ve ardından da 2005 yılında müzakerelerin başlaması, bürokraside ciddi iyileştirmelerin yaşanmasına yol açmıştır. Türkiye’nin üyelik yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için gereklerini yerine getirmek zorunda olduğu müzakere başlıklarından mali kontrol, ülkemiz yönetim sistemine 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte iç kontrol ve denetim süreçlerini kazandırmıştır. Kanun 01. 01. 2006 tarihi itibariyle tüm hükümleri ile yürürlüğe girmiştir.
Bu kanun ile mevzuatımıza giren iç kontrol kavramı kanunda; -idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü- olarak tanımlanmaktadır.
Zamanla ülkemizde bu alanda ilgili kanunun gereklerinin yerine getirilebilmesi için yeni yapılanmaya ihtiyaç duyulmuş ve Türk kamu yönetiminde başta strateji geliştirme başkanlıkları ve iç denetim birimleri olmak üzere yeni yapılanmalar görülmeye başlanmıştır. Ancak söz konusu birimlerin, ilgili kanunun emirlerini yerine getirebilmeleri için, kendi yapılarını kanunun öngördüğü şekilde yeni sisteme uyumlaştırmaları gerekmektedir. Bunun için de kamu kuruluşları, öncelikle süreç, performans ve risk analizi/yönetimi uygulamaları yaparak, kendi bünyelerinde, bu alanda oluşturulan merkezi uyumlaştırma biriminin koordinatörlüğünde, iç kontrol ve denetim sistemini kurmak zorundadırlar.
Bu kapsamda iç denetime yönelik etkin kontrol ve yönetim sistemi için kuruluşlarda süreç, performans ve risk analizi / yönetimi uygulamalarının incelendiği bu çalışmamız altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; bizleri iç kontrol ve denetim anlayışına götüren yönetimde değişim ve reform konusu, ikinci bölümde Türk kamu yönetiminde denetim ve iç kontrol sistemi, üçüncü bölümde süreç analizi / yönetimi, dördüncü bölümde performans analizi / yönetimi, beşinci bölümde risk analizi / yönetimi ve altıncı bölümde de Türkiye’de iç kontrol ve denetim sistemi uygulamaları incelenmiştir.
Çalışmamızın özellikle son bölümünde başta mahalli idareler olmak üzere kamu kuruluşlarında iç kontrol ve denetim sistemi kurulabilmesi için gerekli yol haritası ve model önerimiz yer almaktadır. Bu kısmın özellikle kendi bünyelerinde iç kontrol ve denetim sistemi kurmak için çalışmaları başlatan kuruluşlara büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Çalışmanın ayrıca yukarda belirtilen temel tezler kapsamında başta öğrencilerimize, kamu ve özel sektör kuruluşlarının üst yöneticilerine, yeni kadro tahsisleri ile kamu yönetiminde sayıları hızla artan ve Türk kamu yönetiminin etkinliğe ve verimliliğe doğru yolculuğunda çok büyük paylarının olacağını düşündüğüm iç denetçilere katkı sağlamasını diliyorum.
ı

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
YÖNETİMDE DEĞİŞİM VE REFORM
1. -DEĞİŞİMİN ANLAMI-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2. -KLÂSİK KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞINA ELEŞTİRİLER-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. -ÇIKIŞ ARAYIŞLARI: YENİ KAMU YÖNETİMİ DÜŞÜNCESİ (YKY)-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 1. -Yeni Kamu Yönetimi Düşüncesinin Ortaya Çıkışı-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 2. -Yeni Kamu Yönetimi Düşüncesinin İlkeleri-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
4. -YENİ KAMU YÖNETİMİ DÜŞÜNCESİNİN TÜRKİYE’Yİ ETKİLEMESİ VE REFORM ÇALIŞMALARI-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
5. -DEĞİŞEN KAMU YÖNETİMİNDE İÇ KONTROL VE DENETİM ANLAYIŞI-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
5. 1. -İç Kontrol Sistemi-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
5. 1. 1. -Kamu İç Mali Kontrol Sistemi-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
5. 1. 2. -Avrupa Birliğinde Kamu İç Mali Kontrol Sistemi-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
5. 1. 3. -AB İle Tam Üyelik Görüşmeleri Sürecinde Kamu İç Mali Kontrol Sistemi-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
5. 2. -İç Denetim Sistemi-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
5. 2. 1. – İç Denetimin Kapsamı ve Nitelikleri-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
5. 2. 2. İç Denetimin Fonksiyonları-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
İKİNCİ BÖLÜM
TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE DENETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ
1. -GENEL OLARAK DENETİM VE İÇ KONTROL-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
1. 1. -Denetimin Anlamı, Kapsamı ve Sebepleri-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
1. 2. -Denetimin Aşamaları ve Araçları-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
1. 3. -Denetimde Zaman ve Süreç-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
1. 4. -Denetim ve İç Kontrol-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2. -TÜRKİYE’DE DENETİM ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2. 1. -Klasik Kamu Mali Yönetim Sistemi-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2. 2. -Klasik Sistem ve Yeni İç Kontrol Uygulamaları-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2. 3. -Kamu Yönetiminde Yeni Kontrol ve Denetim Anlayışı-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2. 4. -5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2. 5. -Türk Kamu Yönetiminde İç Kontrol ve Denetim Sistemini Oluşturma Süreci-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. -TÜRKİYE’DE İÇ KONTROL VE DENETİM SİSTEMİNİN ESASLARI-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 1. -İç Kontrolün Genel Esasları-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 1. 1. -İç Kontrolün Özellikleri, Amaçları ve Bileşenleri-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 1. 2. -Türk Kamu Yönetiminde İç Kontrolün İlkeleri-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 1. 2. 1. Yönetimin Sorumluluğu-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 1. 2. 2. İç Kontrole İlişkin Ortak Sorumluluk-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 1. 2. 3. Risk Esaslı Kontroller-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 1. 2. 4. İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 1. 2. 5. İç Kontrolün Kapsamı-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 1. 3. -İç Kontrolün Unsurları ve Genel Koşulları-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 1. 3. 1. Kontrol Ortamı-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 1. 3. 2. Kontrol Faaliyetleri-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 1. 3. 3. Risk Değerlendirme-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 1. 3. 4. Bilgi ve İletişim-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 1. 3. 5. Gözetim-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 1. 4. -Kamu İç Mali Kontrol Sürecindeki Aktörler-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 1. 4. 1. Üst Yöneticiler-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 1. 4. 2. Harcama Yetkilileri-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 1. 4. 3. Mali Hizmetler Birimi Görevlileri-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 1. 4. 4. Muhasebe Yetkilileri-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 1. 4. 5. Gerçekleştirme Görevlileri-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 1. 5. -İç Kontrol Standartları-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 1. 6. -Türk Kamu Yönetiminde Kamu İç Kontrol Standartları-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 1. 6. 1. Kontrol Ortamı Standartları-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 1. 6. 2. Risk Değerlendirme Standartları-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 1. 6. 3. Kontrol Faaliyetleri Standartları-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 1. 6. 4. Bilgi ve İletişim Standartları-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 1. 6. 5. İzleme Standartları-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 1. 7. -Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Süreci-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 1. 8. -İç Kontrolün Değerlendirilmesi-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 2. -İç Denetimin Genel Esasları-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 2. 1. -İç Denetimin Özellikleri ve Fonksiyonları-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 2. 2. -İç Kontrol ile İç Denetimin Karşılaştırılması-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 2. 3. -İç Denetim Standartları-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 2. 4. -Türk Kamu Yönetiminde İç Denetim Standartları-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 2. 5. -Uygulamada İç Denetim Faaliyeti Süreci-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 2. 6. -İç Denetim Sürecinde Risk Değerlendirme-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 2. 7. -Kamu Kuruluşlarında İç Denetimin Unsurları-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 2. 7. 1. Uygunluk Denetimi-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 2. 7. 2. Sistem Denetimi-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 2. 7. 3. Performans Denetimi-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 2. 7. 4. Mali Denetim-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 2. 7. 5. Bilgi Teknolojisi Denetimi-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SÜREÇ ANALİZİ / YÖNETİMİ
1. -SÜREÇ-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
1. 1. -Tanım ve Kavramsal Çerçeve-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
1. 2. -Sürecin Özellikleri-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
1. 3. -Süreç Türleri ve Unsurları-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
1. 4. -Süreç Hiyerarşisi ve Süreç Haritası-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
1. 5. -Süreçlerin Belirlenmesi ve Tasarlanması-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2. -SÜREÇ ANALİZİ / YÖNETİMİ-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2. 1. -Tanımı ve Kavramsal Çerçeve-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2. 2. -Amacı ve Yararları-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2. 3. -Süreç Yönetiminin Aşamaları-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2. 4. -Süreç Yönetim Komitesi-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2. 5. -SÜREÇ İYİLEŞTİRME-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM-HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.
PERFORMANS ANALİZİ / YÖNETİMİ-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
1. -PERFORMANS-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
1. 1. Tanım ve Kavramsal Çerçeve-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
1. 2. Performansın Özellikleri-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
1. 3. -Performans Sisteminin Amacı ve Uygulanması-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
1. 4. -Performans Göstergeleri-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
1. 5. Performans Standartları-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2. PERFORMANS ANALİZİ / YÖNETİMİ-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2. 1. Tanımı-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2. 2. -Amacı ve Yararları-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2. 3. Temel İlkeleri-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2. 4. İçeriği ve Unsurları-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2. 5. Performans Yönetimi Felsefesi-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2. 6. Performans Yönetimi Süreci-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2. 7. Performans Ölçümü-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2. 8. Performans Değerlendirme-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2. 9. Performans Plânlaması-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2. 10. Performans Açığı ve Performansın Denetimi-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2. 11. Performansın Artırılması Çalışmaları-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2. 12. Kamu Kuruluşlarında Performans Yönetimi-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2. 13. Performans Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
BEŞİNCİ BÖLÜM-HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.
RİSK ANALİZİ / YÖNETİMİ-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
1. -TANIM VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
1. 1. Risk Kavramı-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
1. 2. Risk Toplumu-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
1. 3. Risk Türleri-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2. RİSKİN BELİRLENME SÜRECİ-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. -RİSKTEN KAÇINMA VE RİSKE CEVAP VERME-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
4. -RİSK ANALİZİ / YÖNETİMİ-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
4. 1. Risk Yönetiminin Tanımı-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
4. 2. Risk Yönetiminin Amacı, İlkeleri ve Yararları-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
4. 3. Risk Yönetiminin Unsurları ve Riskin Kabul Edilebilirliği-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
4. 4. Risk Yönetimi Seviyeleri-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
4. 5. Risk Yönetimi Süreci-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
4. 6. Risk Yönetiminin Uygulanması ve Sorumluluklar-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
5. -RİSK DEĞERLENDİRME-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
5. 1. Risk Değerlendirmesi ve Risk Haritası-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
5. 2. Risk Bileşenleri-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
5. 3. Risk Denetimi-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
5. 4. Risk Kontrol Tedbirleri ve Kararları-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
5. 5. Risk Kontrollerinin Uygulanması-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
5. 6. Gözetleme ve Gözden Geçirme-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
5. 7. Risk Kontrollerinin Etkinliğinin İzlenmesi-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
6. BİR MODEL OLARAK SOSYAL RİSK YÖNETİMİ-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
7. YÖNETİCİLER İÇİN RİSK YÖNETİMİ REHBERİ-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
ALTINCI BÖLÜM-HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.
TÜRKİYE’DE İÇ KONTROL VE DENETİM SİSTEMİ UYGULAMALARI-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
1. -UYGULAMADA İÇ KONTROL VE DENETİM SİSTEMİ-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
1. 1. Plânlama-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
1. 2. Denetimin Yürütülmesi-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
1. 2. 1. Ön Çalışma-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
1. 2. 2. Potansiyel Sorunlu Alanların Belirlenmesi-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
1. 2. 3. Bireysel Çalışma Plânının Hazırlanması-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
1. 3. Denetimde Saha Çalışması-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
1. 3. 1. – Denetim Testlerinin Uygulanması-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
1. 3. 2. Örnekleme Yöntemi-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
1. 3. 3. Bulguların Oluşturulması ve Önerilerin Geliştirilmesi-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
1. 3. 4. Bulguların Denetlenen Birimle Paylaşılması ve Sonuçların Raporlanması-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
1. 3. 5. -Denetim Sonuçlarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2. -KURULUŞLARDA İÇ KONTROL VE DENETİM İÇİN MODEL ÖNERİSİ-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2. 1. Hazırlık Çalışmaları-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2. 2. Analiz Çalışmaları-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2. 3. Süreç, Performans ve Risk Yönetimi Modeli-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2. 4. İç Kontrol ve Denetim Sisteminin Kurulması-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. -MAHALLİ İDARE BİRİMLERİ İÇİN İÇ KONTROL VE DENETİM SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 1. Mahalli İdarelerde İç Kontrol ve Denetim Sistemi Sorumluları-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 2. Mahalli İdarelerde İç Kontrol ve Denetim Sisteminin Kuruluş Aşamaları-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 2. 1. Mahalli İdarelerde İç Kontrol Sistemi Altyapı Hazırlık Çalışmaları-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 2. 2. Mahalli İdarelerde İç Kontrole Dönük Süreç Yönetiminin Aşamaları-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 2. 3. Süreç Yönetimi Uygulamalarının Mahalli İdarelere Katkıları-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 2. 4. Mahalli İdarelerde İç Kontrol Sisteminin Kuruluşu-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. 2. 5. Mahalli İdareler İçin İç Kontrol Sisteminin Önemi-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
SONUÇ-HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.
SEÇİLMİŞ KAYNAKÇA-HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.