Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Hangi Şirket Kurulmalı

Hangi Şirket Kurulmalı

SMMM Zekai Özcan


Baskı Tarihi: Ağustos 2019
Sayfa Sayısı: 368
Fiyatı: 55 TL
İndirimli Fiyatı:54,5 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb

Kitap, yazarın mesleği gereği bugüne kadar çok sayıda ve çeşitli türlerde şirket kuruluşu esnasında karşılaştığı sorunlardan, yaşadığı mesleki tecrübelerinden ve ilk dört baskının ardından gelen eleştiri ve önerilenden oluşmaktadır.

Kurulacak şirket türünün doğru tespit edilmesi, karşılaşılacak yükümlülükler ve vergilendirme farklılıkları nedeniyle önem arz etmektedir. Bunun için her bir şirket türünün ne olup ne olmadığını ve şirketlerin temel özelliklerini iyi bilmenin yanı sıra şirketlerin avantajlı ve dezavantajlı yanlarının da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Kısıtlı sermaye imkânları ile kurulacak olan anonim şirket veya limited şirketin işletme sahibine yükleyeceği ek yükümlülükleri iyi hesaplamak ve buna göre karar vermek kuşkusuz önemli bir noktadır. Bununla birlikte üç ve daha fazla ortaklı kurulacak bir kollektif şirketin veya adi komandit şirketin de doğru bir karar olmayacağı gözden uzak tutulmamalıdır. Ticari hayatta başarılı olmanın önemli etkenlerinden birisinin de doğru şirket türü seçmek olduğu muhakkaktır.

Kitap, yeni şirket kuracaklar ile bu konularda bilgi almak isteyenlere yardımcı olacaktır.

KİTAP TANITIMI

Kurulacak şirket türünün doğru tespit edilmesi, karşılaşılacak yükümlülükler ve vergilendirme farklılıkları nedeniyle,önem arz etmektedir. Bunun için her bir şirket türünün ne olup ne olmadığını ve şirketlerin temel özelliklerini iyi bilmenin yanı sıra şirketlerin avantajlı ve dezavantajlı yanlarının da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Kısıtlı sermaye imkânları ile kurulacak olan anonim şirket veya limited şirketin işletme sahibine yükleyeceği ek yükümlülükleri iyi hesaplamak ve buna göre karar vermek kuşkusuz önemli bir noktadır. Bununla birlikte üç ve daha fazla ortaklı kurulacak bir kollektif şirketin veya adi komandit şirketin de doğru bir karar olmayacağı gözden uzak tutulmamalıdır.

Ticari hayatta başarılı olmanın önemli etkenlerinden birisinin de doğru şirket türü seçmek olduğu muhakkaktır.

- Anonim

- Limited

- Tek Kişi İşletme

- Şahıs Şirketi

Konu Başlıkları
Şirket Kuruluş İşlemleri Nelerdir?
Hangi Tür Şirket Daha Avantajlıdır?
Vergi Kanunlarına Göre Hangi Şirket Daha Avantajlıdır?
Anonim Şirket mi Yoksa Limited Şirket mi Daha Avantajlıdır?
Şahıs Şirketi ile Sermaye Şirketinin Avantajlı ve Dezavantajlı Yönleri Nelerdir?
Türk Ticaret Kanununa Göre Hangi Şirket Daha Avantajlıdır?
Anonim Şirketin Limited Şirketten Farklı Yönleri Nelerdir?
Şahıs Şirketinin Sermaye Şirketinden Farklı Yönleri Nelerdir?
Anonim Şirketi Diğer Şirket Türlerinden Ayıran Yönler Nelerdir?
Limited Şirketi Diğer Şirket Türlerinden Ayıran Yönler Nelerdir?

 

ÖNSÖZ

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, hiç olmadığı kadar ticaret şirketlerini tartışılır hale getirdi. Aslında bu tartışma olumsuz anlamda değil, her bir şirket türünün özellilerinin tam ve anlaşılır olarak kavranması ve bu türlerin yerli yerinde kullanılması anlamında olumlu bir ifadedir.

Eski Kanunda yer almayan birçok müessese bu Kanunda yer bulmuş ve işletme sahiplerine daha önce yüklenmemiş birçok yükümlülükte yine uygulamaya sokulmuştur. Esasen bu olması gereken bir şeydi. Küçük mahalle bakkal veya kasaplarının bile limited şirket olarak kurulduğu bir ülkeyiz. Bu güne kadar anonim şirket veya limited şirketi gerçek anlamda kullanmadığımız gibi, şahıs şirketlerini de maalesef gerçek anlamında kullanamadık. Bugün itibariyle herhangi bir işlevi bulunmayan faaliyetsiz birçok sermaye şirketimizin bulunması veya büyüklük itibariyle bir limited şirket vasfında olmaması gereken işletmenin limited şirket olarak kurulmuş olması başka neyin ifadesidir. Sermaye şirketlerini şahıs şirketlerinden ayıran en önemli vasıflardan birisi yönetimin profesyonelleştirilmesi ve yetkin kişilere bırakılmasıdır. Bu anlamda şahıs şirketlerinde yönetim, özden yönetim ilkesi üzerine oturmuştur. Özden yönetim ilkesinde yöneticiler, şirketin kendi bünyesinden yani şirket ortaklarından oluşmalıdır. Küçük aile işletmelerinde veya esnaf işletmesi vasfını yeni geçmeye başlamış küçük bir markette profesyonelleşmiş yönetimden ne kadar bahsedilebilir ki.

Yeni Türk Ticaret Kanunu işletmelerin kendi çizgilerine çekilmesi konu¬sunda önemli bir işlevi yerine getirecektir.

Biz bu çalışmamızda, işletmelerin temel vasıflarına vurgu yaparken onları diğer işletmelerden ayıran özelliklere de gerek Türk Ticaret Kanunu bağlamında ve gerekse de vergi mevzuatı bağlamında temas etmeye çalıştık. Tek kişi işletmesini ve şahıs şirketini sermaye şirketinden veya anonim şirketi limited şirketten ayıran özellikleri ön plana çıkarmayı gaye edindik. Günümüzde “şahıs şirketi” ile tek kişi işletmelerinin kastedildiği, ancak aslında şahıs şirketlerinin bu olmadığı önem arz etmektedir. Şahıs şirketleri, kollektif şirketler ile adi komandit şirketlerdir. Anonim şirket, limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ise sermaye şirketidir. Ayrımın bu temel üzerinde şekillenmesi kitabımızın daha iyi anlaşılması açısından önemlidir.

Kitabımızda önce işletmelerin temel vasıflarını ve özelliklerini konu edindik. Daha sonra ise, tek kişi işletmesi ile sermaye şirketinin Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatı açısından avantajlı ve dezavantajlı yönlerini ortaya koymaya çalıştık. Günümüzün en önemli konusu olan limited şirketler ile anonim şirketlerin karşılaştırılmasını ise, kitabımızın ikinci kısmında ele aldık. Bu karşılaştırma yine Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatı temelinde yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki karşılaştırmayı; şirketlerin kuruluş işlemleri, sermaye, pay sahipliği, yönetim, genel kurul, pay senetleri, oy hakkı, karar nisapları, borçlanma senetleri çıkarılması, muhasebe ve denetim, rekabet ve borçlanma yasağı, rüçhan hakkı, defterler ve tasfiye işlemleri ana başlıkları altında şekillendirdik.

Bu çalışmanın ortaya çıkmasında ve yayımlanmasında sayın Doç. Dr. Semih Öz, sayın Bülent Öztürk ve meslektaşım sayın Özlem Gündoğdu’nun gayretlerini ve yol göstermelerini şükranla anmam gerekir. Kitabın baskısını büyük bir özenle yapan Seçkin Yayıncılığın değerli çalışanlarına da teşekkürü borç bilirim.

Kitabın oluşması aşamasında büyük bir özveri gösteren ve özenli bir çalışma ortamı yaratan eşime de ayrıca teşekkür ederim.

Zekai ÖZCAN, Üsküdar

 

 İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

1. İşletme

2. Tacir

3. Esnaf

4. Şirket

1. KISIM GERÇEK KİŞİ İŞLETMESİ İLE SERMAYE ŞİRKETLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

1.BÖLÜM KURULUŞ İŞLEMLERİ

2.BÖLÜM GENEL İŞLEYİŞ, YÖNETİM VE TEMSİL

3.BÖLÜM SORUMLULUK

4.BÖLÜM DENETİM VE İNTERNET SİTESİ

5.BÖLÜM DEFTERLER

6.BÖLÜM BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME

7.BÖLÜM TASFİYE

8.BÖLÜM VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMA

2.KISIM ANONİM ŞİRKET İLE LİMİTED ŞİRKETİN TÜRK TİCARET KANUNU AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

1.BÖLÜM KURULUŞ İŞLEMLERİ

A-ŞİRKET KURULUŞU

B-SERMAYE

C-PAY SAHİPLERİ

2.BÖLÜM GENEL İŞLEYİŞ

A-ŞİRKET YÖNETİMİ

B-GENEL KURUL

C-PAY SENETLERİ VE PAY SENETLERİNİN DEVRİ

D-OY HAKKI

E-KARAR NİSAPLARI

F-BORÇLANMA SENETLERİ

G-MUHASEBE VE DENETİM

H-REKABET VE BORÇLANMA YASAĞI

I-RÜÇHAN HAKKI

İ-DEFTERLER

J-DİĞER KANUNLARDAN KAYNAKLANAN FARK

3.BÖLÜM TASFİYE İŞLEMLERİ

1-Şirketlerin Sona Erme Halleri

2-Ortakların Şirketin Feshini İstemesi

3.KISIM ANONİM ŞİRKET İLE LİMİTED ŞİRKETİN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

1-Anonim ve Limited Şirketin Vergi Mevzuatı Kapsamında Kuruluş İşlemleri

2-Pay Senedi (Hisse Senedi) Satış Kazancının Vergilendirilmesi

3-Vergi Borçlarında Sorumluluk

4-Pay Devrinde Damga Vergisi ve Harç Uygulaması

5-Emisyon Primi Kazancı İstisnası

6-İdman ve Spor Faaliyetinde Bulunan Şirketlerin Kurumlar Vergisinden Muaf Tutulması

7-Sporla Uğraşmak İçin Kurulan Anonim Şirketlerde Harç İstisnası

SON SÖZ VE DEĞERLENDİRME

EKLER

EK-1: Yıllık Faaliyet Raporu Örneği

EK-2: Şirket Bölünmesinde İlan Örneği

EK-3: İç Önerge Örneği

Kaynakça

Kavram Dizini