Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Gümrük İşlemleri ve Vergilendirilmesi

Gümrük İşlemleri ve Vergilendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Ufuk Selen


Baskı Tarihi: Eylül 2017
Sayfa Sayısı: 292 Sayfa
Fiyatı: 25 TL
İndirimli Fiyatı:24 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
 • Google
 • Tw
 • Fb

Gümrük İşlemleri ve Vergilendirilmesi Kitabı, Yrd. Doç. Dr. Ufuk Selen tarafından yazılmıştır. Gümrük İşlem Süreci, Gümrük Rejimleri, Muafiyet İçermeyen Gümrük Rejimleri, Şartlı, Gümrük İşlemlerine İlişkin Mali Yükümlülükler, Mali Yükümlülükleri Şekillendiren Uluslararası Düzenlemeleri, Gümrük Vergilerinin Sistematik Yapısı ve Tahsil Süreci, Gümrük Vergilerinin Nitelikleri ve Türleri gibi konu başlıkları yanı sıra daha fazla konu başlıklarından oluşmakta olan Gümrük İşlemleri ve Vergilendirilmesi Kitabının sizlere faydalı olmasını umuyoruz. Kısa sürede teslimat olanakları ile Gümrük İşlemleri ve Vergilendirilmesi Kitabını sitemizden temin edebilirsiniz.

KİTABIN TANITIMI

Vergileme açısından önemi ortada olan gümrük işlemleri ve vergilendirilmesi konusundaki eksikliğin giderilmesine katkı sağlamak, çalışmanın ana amacını oluşturmaktadır.
İçindekiler:

- Dış Ticaret İşlem Akışı Ve Gümrük Mevzuatının Kapsamı- Uluslararası İktisat Ve Dış Ticaret İlişkisi

- Dış Ticaret İşlem Aşamaları

- Gümrük Mevzuatının Kapsamı ve Bazı Temel Kavramlar

- Gümrük İşlemleri

- Gümrükçe Onaylanmış İşlem ve Kullanımlar

- Gümrük İşlem Süreci

- Gümrük Rejimleri

- Muafiyet İçermeyen Gümrük Rejimleri

- Şartlı Muafiyet Düzenlemeleri ve Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri

- Gümrük İşlemlerine İlişkin Mali Yükümlülükler

- Mali Yükümlülükleri Şekillendiren Uluslararası Düzenlemeleri

- Gümrük Vergilerinin Sistematik Yapısı ve Tahsil Süreci

- Gümrük Vergilerinin Nitelikleri ve Türleri

- Gümrük Vergilerinin Sistematik Yapısı ve Tahsil Süreci

- Gümrük Vergilerinin Sistematik Yapısı

- Gümrük Vergilerinin Tahsil Süreci

- Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları

- Gümrük Uyuşmazlık Konuları

- Gümrük Suç ve Cezaları

- Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları

- Kaçakçılık Suç ve Cezaları

 

ÖNSÖZ

1980 yılında yürürlüğe giren ekonomik istikrar programıyla Türki¬ye’de radikal denilecek ölçüde ekonomi politikası değişikliği yaşanmıştır. Bu radikal değişimle birlikte Türkiye kapalı ekonomi politikasından dışa açık ekonomi politikalarına yönelmiştir. Bunun anlamı dış dünyadan daha fazla mal almak ve yine dış dünyaya daha fazla mal satmaktır. Bu çerçevede tüm ekonomi politikası öncelikleri değiştirilmiş ve ihracat güdümlü politikalar izlenmeye başlanmıştır.
Ekonomi politikası değişikliğine bağlı olarak daha önceden taraf olu¬nan uluslararası ikili veya çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde Türkiye daha etkin rol üstlenmeye başlamıştır. Uluslararası düzeyde daha liberal dış ticaret politikası uygulamayı amaçlayan tüm oluşumlar içinde yer almaya çalışmış ve bu konuda üstlenilmiş tüm yükümlülükler büyük ölçüde gerçekleştirilmiş¬tir. Örneğin, Türkiye 1994 yılında Dünya Ticaret Örgütü Kurucu Anlaşmasına imza atarak, Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) tüm kurallarını benimsendiğini ve gereğini yapacağını dünyaya ilan etmiş ve iç hukukunu DTÖ kurallarına göre şekillendirmiştir.
Yine benzer biçimde dünya ekonomisine uyum sağlamak adına Avrupa Birliği ile ciddi birleşme hareketleri gerçekleştirilmiş ve 1995 yılında AB ile Gümrük Birliği tesis edilmiştir. Gümrük Birliğini sağlayan 06.03.1995 tarihli 1/95 sayılı Ortaklık Konsey Kararının imzalanmasıyla birlikte dış ticaret, kambiyo, teşvik ve gümrük gibi pek çok mevzuat alanında uyum düzenlemelerini gerçekleştirme yükümlülüğü altına girilmiştir. Bu yükümlülük çerçevesinde, AB’nin taraf olduğu tüm Serbest Ticaret Anlaşmaları tanınmış ve ilgili ülkelerle serbest ticaret anlaşmaları imzalanmıştır. Diğer taraftan Gümrük Kanunu yeniden ele alınmış ve uyum yasası niteliğinde temel kanun olan 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği 2000 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ve yönetmelik farklı zamanlarda değişikliklere uğramıştır. En son değişiklik 5911 sayılı Kanun’la gerçekleştirilmiştir. Bu kanunla özellikle sistematikte önemli değişiklikler yapılmıştır. Aynı zamanda gümrük idareleri ve yükümlüleri arasında yaşanan ihtilafların çözüm süreçleri 2011

yılında yayınlanan 6111 Sayılı Kanunla yeniden düzenlenmiş ve buna ilişkin “Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği” yayınlanmıştır. Yapılan bu değişikliklere bu baskıda, büyük oranda yer verilmiştir.
Tüm bu dışa açılma ve dünya ekonomisiyle bütünleşme çalışmaları dış ticaret alanında yetişmiş eleman ihtiyacını ve dış ticaret eğitiminin önemi¬ni artırmıştır. Bu gelişmelere bağlı olarak eğitim müfredatlarına dış ticaretle ilgili eğitim programları dahil edilmeye başlanmış, pek çok özel ve kamu kuruluşu akademik ve sertifika düzeyinde dış ticaret eğitimi vermeye başla¬mıştır.
Dış ticaret eğitiminin, eğitim sistemi içinde ağırlığını giderek hissettirmesi bu alanda kullanılan eğitim materyal ihtiyacını doğurmuş ve bu alanda akademik ve akademik olmayan yayınlar giderek artmaya başlamıştır. Bu yayınlara genel olarak bakıldığında daha çok dış ticaretin pazarlama ve operasyonel yönüne odaklandığı ve kapsamına giren konuları sığ biçimde ele aldıkları görülmektedir. Oysa dış ticaret işlemleri ve uzantısmdaki gümrük işlemleri mali açıdan oldukça önemlidir. Oysa bu alanda mali literatürde fazlaca çalışma yapılmamaktadır. Kamu gelirleri açısından mali literatürün Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlenen vergiler üzerine yoğunlaşıldığı ve dış ticaretten alman mali yükümlülükler üzerinde fazla durulmadığı gözlenmektedir.
Vergilemede etkinliğin ve adaletin sağlanmasında devletin vergi tabanını kontrol gücü oldukça önemlidir. Devlet, vergi tabanının kontrolünde etkinliği artırmak için kullanabileceği iktisadi mali ve hukuki nitelikli değişik araçlara sahiptir. Gümrük kontrol ve denetimleri, bu araçların en önemlilerinden biri olarak kabul edilebilir. Çünkü, dış ticaret işlemlerinin yasallık boyutu gümrük işlemlerinde somutlaşmaktadır. Gümrük işlemleri aşamasında dış ticarete konu eşyanın başta dış ticaret ve mali mevzuat olmak üzere, ulusal ve uluslararası tüm düzenlemelere uygun olup olmadığının denetimi yapılmaktadır. Yasallığı tescil edilen eşyanın gümrük bölgesine giriş veya çıkışma izin verilmektedir. Yani eşyanın dış ticarete konu edilip edilmeyeceğine gümrük işlemleri sonrasında karar verilmektedir.
Gümrük işlemlerinin vergileme açısından önemi ekonomik faaliyetlerin kayıt altına alınmasında ortaya çıkmaktadır. Gümrük işlemleri ve denetimleri, yurt içinde kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin yakalanmasına ve dış ticaret faaliyetlerinden hareketle vergi gelirlerinin artırılmasına im/can sağlamaktadır. Özellikle hammadde ve yarı mamul ithalatındaki kayıp ve kaçakların azaltılmasıyla yurt içinde gerçekleştirilen kayıt dışı ekonomik faaliyetler girdi kullanım aşamasında kayıt altına alınmaktadır. Bunun vergileme açısından iki önemi vardır. Birincisi dış ticarete yönelik mali yükümlülüklerden sağlanan gelirlerin artırmaktadır. İkincisi ise firmaların, girdi aşamasında kayıt altına alınmasıyla, gelir gizleme imkanları elinden alınmaktadır, ihracat yönlü kontrol ve denetimlerde ise yurt içinde gerçekleştirilen kayıt dışı ekonomik faaliyetler tespit edilerek firmaların kayıt altına alınmasına yardımcı olunmaktadır. Devletin gümrük işlemlerindeki etkinliği ve bu süreçte firmaların mali faaliyetleri hakkında toplanan bilgilerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Özellikle, Gümrük Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı arasındaki bilgi paylaşımın artırılması vergi tabanının kontrolünde önemli yarar sağlayacaktır. Bu alanda Maliye Bakanlığının veri arşivi VEDOP ve Gümrük Müsteşar¬lığının vergi arşivi GUVAŞ arasında bilgi paylaşımını artırmayı amaçlayan işbirliği mekanizmaları kurulmaya çalışılmaktadır.

Vergileme açısından önemi ortada olan gümrük işlemleri ve vergilendirilmesi konusundaki eksikliğin giderilmesine katkı sağlamak, çalışmanın ana amacını oluşturmaktır. Bu amaç yanında Gümrük Kanunu’nun temel kanun olması, gümrük işlemlerinin dış ticaret işlemlerinde önemli bir yer tutması ve bu konuya yönelik özel çalışmanın fazla olmaması çalışmanın hazırlanmasına yönlendiren diğer nedenler olmuştur. Bu amaçlar doğrultusunda, konuya meraklı genel okur kitlesi için bir okuma metni oluşturmaya ve bu alanda çalışan araştırmacıların materyal ihtiyacını karşılanmaya çalışılmıştır.
Gümrük Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik, tebliğ ve diğer yasa unsurlarını temel alan bu çalışma, anlatım tarzı itibariyle klasik hukuk kitapları dışında bir yöntemle ele alınmıştır. Kitapta ele alman konular mümkün olduğunca hukuki metin ve kanun maddelerine atıf yapılmadan, örneklemelerle açıklanmaya çalışılmıştır.
Kitap altı bölüm üzerinde kurgulanmıştır. İlk bölümde dış ticaret işlem akışı içinde gümrük işlemlerinin yeri belirlenmiştir. Ayrıca bu bölüm de gümrük işlemlerini şekillendiren gümrük mevzuatı ve mevzuatta geçen bazı temel kavramlara yer verilmiştir.
İkinci bölümde ise gümrük işlemleri ele alınmıştır. Burada önce gümrükçe onaylanmış işlem ve kullanımlar tanıtılmıştır. Sonrasında ise gümrük işlem süreci ve gümrük beyan işlemlerine yer verilmiştir.
Üçüncü bölüm kapsamında ise dış ticarete konu eşyanın gümrük bölgesi içinde dolaşımını düzenleyen gümrük rejimleri yer almaktadır. Bu bölümde gümrük rejimleri açıklanmıştır.
Dördüncü bölümde, gümrük işlemlerinden kaynaklanan mali yükümlülükler ele almaktadır. Burada mali yükümlülükleri şekillendiren ulusla-

rarası düzenlemeler, gümrük işlemlerinden kaynaklanan mali yükümlülük türleri ve özel olarak gümrük vergilerine yer verilmiştir.
Beşinci bölümde ise gümrük vergilerinin tahsil esasları üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda gümrük vergilerinin sistematik yapısı ve tahsil süreci incelenmiştir.
Altıncı ve son bölümde ise gümrük işlemleri çerçevesinde ortaya çıkan uyuşmazlıklar ve bunların çözüm yolları ele alınmıştır. Burada önce gümrük kanununda suç sayılan unsurlar ve bunlara verilecek cezalar hak¬kında bilgi verilerek sonrasında gümrük işlem sırasında yaşanan uyuşmazlıkların hangi süreçte nasıl çözümlenebileceğine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
Altı bölümden oluşan çalışmada pek çok hocamın ve meslektaşımın yardımını gördüm. Hepsinin ismini zikredememekle birlikte, bazılarının isimlerini anmadan geçemeyeceğim: Beni akademik camiaya girmem konusun¬da teşvik eden ve akademisyenlik ruhunu tattıran hocam Sayın Prof. Dr. Nihat EDIZDOGAN’a, akademik gelişimimde ve doktora çalışmalarımda beni her zaman cesaretlendirip teşvik eden ve maliye aromah dış ticaret çalışmanın önemini kavratan hocam merhum Prof. Dr. Nuri BURHAN’a, çalışmalarımda her zaman fikri destek veren ve tartışmalarıyla yoluma ışık tutan değerli arkadaşım Doç. Dr. Adnan GERÇEK’e ve yüksek öğrenimimde önemli katkıları bulunan Uludağ Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü camiasındaki değerli hocalarıma ve arkadaşlarıma, bana huzurlu çalışma ortamı su¬nan Uşak Üniversitesi İİBF yönetimine çok teşekkür erdim.
Yetişmemde tarifi imkânsız sıkıntılara katlanan cefakâr annem ve fedakâr babama; kitabın hazırlanmasında kendilerine ayırmam gereken zamanlardan çalmama göz yuman ve sabır gösteren sevgili eşim Sibel SELEN ile biricik kızım Selin ve biricik oğlum Utku’ya minnettarım.
Kitabın bu baskısını üstlenen Ekin Kitabevi sahibi Mehmet OYMAK’m şahsında kitabevinin tüm çalışanlarına, teknik ve manevi katkılarından dolayı emekli Bursa Gümrükler Başmüdür Yardımcısı, gümrük müşaviri Erdal NAMAL’a çok teşekkür ederim.
Kitapta mevcut tüm hata ve eksiklikler tamamen bana ait olup, değerli eleştiri ve katkılarınızla düzeltip geliştirmek benim asli sorumluluğum altındadır.
Dr. Ufuk SELEN
UŞAK/2011

 

İÇİNDEKİLER

 • BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET İŞLEM AKIŞI ve GÜMRÜK MEVZUATININ KAPSAMI
 • A. ULUSLARARASI İKTİSAT VE DIŞ TİCARET İLİŞKİSİ 1
 • B. DIŞ TİCARET İŞLEM AŞAMALARI 3
 • 1. HAZIRLIK AŞAMASI 4
 • 2. TAŞIMA VE SİGORTALAMA İŞLEMLERİ AŞAMASI 5
 • 3. BANKA İŞLEMLERİ AŞAMASI 8
 • 4. GÜMRÜK İŞLEMLERİ AŞAMASI 9
 • C. GÜMRÜK MEVZUATININ KAPSAMI VE BAZI TEMEL KAVRAMLAR 10
 • 1. GÜMRÜK MEVZUATININ UNSURLARI 11
 • a- 21.03.2007 Tarih ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 11
 • b- Bakanlar Kurulu Kararları 11
 • c-Yönetmelikler 11
 • d-Tebliğler 12
 • 2. 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE YÖNETMELİĞİNİN SİSTEMATİK
 • YAPISI 12
 • 3. GÜMRÜK KANUNDA GEÇEN BAZI TEMEL KAVRAMLAR 17
 • İKİNCİBÖLÜM GÜMRÜK İŞLEMLERİ
 • A. GÜMRÜKÇE ONAYLANMIŞ İŞLEM VE KULLANIMLAR 27
 • 1. EŞYANIN SERBEST BÖLGEYE GİRMESİ 28
 • 1.1. Serbest Bölge Kavramı ve Eşya Hareketleri 28
 • 1.2. Serbest Bölge İşlemlerinde Vergilendirme 30
 • 2. EŞYANIN YENİDEN İHRACI 31
 • 3. EŞYANIN İMHASI VE GÜMRÜĞE TERKİ 31
 • 4. EŞYANIN BİR GÜMRÜK REJİMİNE TABİ TUTULMASI 32
 • B. GÜMRÜK İŞLEM SÜRECİ 33
 • 1. ÖZET BEYAN VE SUNUM İŞLEMLERİ 34
 • 1.1. Özet Beyan ve Varış Öncesi Bildirim işlemleri 34
 • 11.1. Özet Bayan ve Özet Bayanın Verilmesi
 • 1.1.2. Varış Öncesi Bildirim a
 • 1.1.3. Özet Bayanın Hükmü ve Eşyanın Geçici Depoya Boşaltılması 39
 • 2. Eşyanın Gümrüğe Sunumu 40
 • 2.1. TAŞITLARIN TÜRKİYE GÜMRÜK BÖLGESİNE GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI. 42
 • 2.2 Eşyanın Geçici Depolanması 43
 • 3. GÜMRÜK BEYAN TÜRLERİ VE İŞLEMLERİ 47
 • 3.1. Beyan Türleri 47
 • 3.1.1. Sözlü Beyan 48
 • 3.1.2. Yükümlüsünün Tercih Ettiği Bir Tasarruf Yoluyla Beyan 49
 • 3.1.3. Yazılı Beyan 50
 • 3.1.3.1. Normal Usulde Yazılı Beyan 50
 • 3.1.3.2. Basitleştirilmiş Usulde Beyan 51
 • 3.1.3.2.1. Basitleştirilmiş Usulden Yararlanma Şartları 52
 • 3.1.3.2.2. Basitleştirilmiş Usulden Yararlanmanın Genel Şartları 53
 • 3.1.3.2.3. Basitleştirilmiş Usulden Yararlanmanın Özel Şartları 57
 • 3.2. Gümrük Beyan işlemleri 59
 • 3.2.1. Gümrük Beyannamesinin Verilmesi 59
 • 3.2.1.1. Beyanname Verme Süresi 60
 • 3.2.1.2. Beyannameye Eklenecek Belgeler 62
 • 3.2.2. Beyannamenin Tescili, Düzeltilmesi ve iptali 66
 • 3.2.3. Muayene işlemleri: Fiziki Muayene ve Belge Kontrolü 68
 • 3.2.3.1. Belge Kontrolü 69
 • 3.2.3.2. Fiziki Muayene 70
 • 3.2.4. Beyanname Kapatma işlemleri 72
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GÜMRÜK REJİMLERİ
 • A. MUAFİYET İÇERMEYEN GÜMRÜK REJİMLERİ 73
 • 1. SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ 74
 • 1.1. Rejime Giriş İşlemleri 76
 • 1.2. Nihai Kullanım Mekanizması 78
 • 1.2.1. Nihai Kullanım Amacıyla Serbest Dolaşıma Giriş Koşulları 78
 • 1.2.2. Nihai Kullanım Koşulları 81
 • 1.3. Geçici İhraç Edilen Eşyanın Yeniden Serbest Dolaşıma Girmesi 83
 • 1.4. Eşyanın Serbest Dolaşım Statüsünü Kaybetmesi 84
 • 1.5. Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine İlişkin Örnek Olay 84
 • 2. İHRACAT REJİMİ 85
 • 2.1. ihracatın Tanımı ve ihracat Süreci 85
 • 2.2. ihracat Rejiminin İşleyişi 86
 • 2.3. Taşıt Değiştirilerek Yapılacak İhracatlar 89
 • B. ŞARTLI MUAFİYET DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK ETKİLİ GÜMRÜK
 • REJİMLERİ 90
 • 1. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ (DİR) 91
 • 1.1. Dahilde İşleme Yöntemleri 92
 • 1.2. Dahilde İşleme Rejiminin Çalıştırılması 95
 • 1.3. Süreler ve Kapatma işlemleri 98
 • 1.3.1. Süreler 98
 • 1.3.1. Rejimin Kapatılması 98
 • 2. GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİMİ (GKAİR) 101
 • 2.1. Rejime Giriş Beyanı 103
 • 2.2. Gümrük Kontrolü Altında işleme Rejiminden Çıkış (Rejimin ibrası) 103
 • 3. HARİÇTE İŞLEME REJİMİ (HİR) 106
 • 3.1. Müracaatların Değerlendirilmesi ve Hariçte işleme İzni 110
 • 3.2. Standart Değişim ve Üçgen Trafik Uygulamaları 111
 • 3.3. HİR Giriş Beyanı ve Gümrük idarelerince Yapılacak İşlemler 112
 • 3.4. Hariçte İşleme Rejiminden Çıkış İşlemleri 113
 • 4. GÜMRÜK ANTREPO REJİMİ 113
 • 4.1. Rejimin Genel Esasları 113
 • 4.2. Gümrük Antrepo Rejimin İşleyişi 117
 • 4.3. Rejime İlişkin Gümrük Yükümlülüğü 118
 • 5. GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ 119
 • 5.1. Geçici İthalat Rejimi izin Koşulları 119
 • 5.2. Geçici İthalat Rejiminde Kısmi Muafiyet Uygulaması 122
 • 5.3. Geçici İthalat Rejiminde Teminat Mekanizması 124
 • 6. TRANSİT REJİM 125
 • 6.1. Transit Rejimin Kapsamı 125
 • 6.2. Transit Giriş-Çıkış ve Transit Rejim işlemleri 126
 • 6.2.1. Hareket Gümrük İdaresince Yapılan İşlemler 128
 • 6.2.2. Varış Gümrük idaresince Yapılan işlemler 129
 • 6.2.3. Gümrük Vergi Muafiyeti ve Teminat Uygulaması 130
 • DÖRDÜNCÜ BOLUM GÜMRÜK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER
 • A. MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ ŞEKİLLENDİREN ULUSLARARASI
 • DÜZENLEMELER 133
 • 1. DTÖ KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER 134
 • 1.1. Gümrük Kıymetinin Tespitine ilişkin Düzenlemeler 135
 • 1.2. Menşe-i Kuralları Anlaşması 138
 • 2. DIŞ TİCARETTE ALINAN VERGİ VE FONLAR 140
 • 2.1. Gümrük Vergisi 141
 • 2.2. Harcama Vergileri: KDV ve ÖTV 142
 • 2.2.1. Katma Değer Vergisi 143
 • 2.2.2. Özel Tüketim Vergisi 145
 • 2.3. Ticaret Politikası Önlemleri Çerçevesinde Alınan Vergiler 146
 • 2.4. Tek ve Maktu Vergi 148
 • 2.5. Dış Ticarette Alınan Fonlar 150
 • 2.5.1. Destekleme Fiyat istikrar Fonu (DFİF) 150
 • 2.5.2. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) 150
 • 2.5.3. Toplu Konut Fonu 151
 • 2.5.4. Tütün Fonu 152
 • B. GÜMRÜK VERGİLERİNİN NİTELİKLERİ VE TÜRLERİ 152
 • 1. GÜMRÜK VERGİLERİNİN NİTELİKLERİ 152
 • 2. GÜMRÜK VERGİLERİNİN TÜRLERİ 154
 • 2.1. Gümrük İşlemlerine Göre Gümrük Vergileri 154
 • 2.2. Uygulanan Matraha veya Vergi Tarifesine Göre Gümrük Vergileri 154
 • BEŞİNCİ BÖLÜM GÜMRÜK VERGİLERİNİN SİSTEMATİK YAPISI VE TAHSİL SÜRECİ
 • A. GÜMRÜK VERGİSİNİN SİSTEMATİK YAPISI 157
 • 1. VERGİNİN KONUSU 157
 • 2. VERGİNİ YÜKÜMLÜSÜ VE SORUMLUSU 159
 • 2.1. Doğrudan Temsil 159
 • 2.2. Dolaylı Temsil 159
 • 3. VERGİYİ DOĞURAN OLAY 161
 • 4. MUAFİYET VE İSTİSNALAR 163
 • 5. MATRAH: (EŞYANIN KIYMETİ) 166
 • 6. ORAN VE TARİFE 167
 • xii
 • B. GÜMRÜK VERGİLERİNİN TAHSİL SÜRECİ 170
 • 1.TARH 170
 • 1.1. Eşyanın Menşe-i ve Menşei Şahadetnamenin İncelenmesi 171
 • 1.2. Kıymet Tespit Esasları 174
 • 2. TEBLİĞ VE TAHAKKUK 178
 • 3. ÖDEME VE TEMİNAT 180
 • 3.1. Vergilerin Ödenmesi 180
 • 3.2. Vergilerin Teminata Bağlanması 182
 • 3.2.1. Götürü Teminat 183
 • 3.2.2. Toplu Teminat 183
 • 3.2.3. İndirimli Teminat 184
 • 4. GÜMRÜK VERGİSİNİN GERİ VERİLMESİ VE KALDIRILMASI 185
 • ALTINCI BÖLÜM UYUŞMAZLIKLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI
 • A. GÜMRÜK UYUŞMAZLIK KONULARI 189
 • B. GÜMRÜK SUÇ VE CEZALARI 190
 • 1. GÜMRÜK CEZALARININ TANIMI VE NİTELİKLERİ 191
 • 2. GÜMRÜK SUÇ VE CEZA TÜRLERİ 193
 • 2.1. Vergi Kaybına Neden Olan Suçlar ve Uygulanacak Cezalar 193
 • 2.1.1. Gümrük Beyan Farklarında Uygulanacak Cezalar 194
 • 2.1.2. Özet Beyan Farklarına Uygulanacak Cezalar 197
 • 2.1.3. Değişik Rejim Hükümlerinin ihlalinden Kaynaklanan Farklara Uygulanacak Cezalar 199
 • 3. USULSÜZLÜK SUÇLARI VE UYGULANACAK CEZALAR 200
 • C. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YOLLARI 202
 • 1. UYUŞMAZLIKLARIN İDARİ SÜREÇTE ÇÖZÜMÜ 206
 • 1.1. Gümrük Uyuşmazlıklarının Çözümünde Uzlaşma Mekanizması 207
 • 1.1.1. Uzlaşma Mekanizmasının Kapsamı 207
 • 1.1.2. Uzlaşma Aşaması ve Sonuçları 212
 • 1.2. Gümrük Uyuşmazlıklarının Çözümünde İtiraz Mekanizması 215
 • 1.3. Tahlile itiraz – İkinci Tahlil 217
 • 2. UYUŞMAZLIKLARIN YARGI SÜRECİNDE ÇÖZÜMÜ 219
 • 2.1. Uyuşmazlıkların idari Yargı Sürecinde Çözümü 219
 • 2.2. Uyuşmazlıkların Adli Yargı Sürecinde Çözümü 221
 • D. KAÇAKÇILIK SUÇ VE CEZALARI 223
 • YARARLANILAN KAYNAKLAR 227