Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Gelir Vergisi Matrahının Tespiti ve Beyanı

Gelir Vergisi Matrahının Tespiti ve Beyanı

Vergi Müfettişi Onur Gök


Baskı Tarihi: Şubat 2017
Sayfa Sayısı: 419 Sayfa
Fiyatı: 85 TL
İndirimli Fiyatı:83,5 TL (Kdv Dahil)
SİTEMİZDE GÜNCELLEME YAPILMAKTADIR!
(Şu an için sitemizden sipariş alınamamaktadır.)
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb

 

Vergi Müfettişi Onur GÖK tarafından hazırlanan bu uygulama kitabı, Türk Gelir Ver­gisinde matrahın tespiti ve beyanı konusunda ortaya çıkan sorunları, özellikli durumları açıklamaya çalışan özgün ve yardımcı bir eser olma özelliği taşımaktadır.

Kitabın bu ilk baskısında, gelir vergisi matrahı ve beyanına ilişkin uygulama örnek­leriyle başlayan çalışmanın daha sonraki dönemlerde diğer vergiler alanında da hazır­lanması düşünülmekte ve planlanmaktadır. Böylelikle çalışma daha sonraki evreleri ile bütünlük arz edecektir.

Böyle bir çalışma yapılmasının temel hedefi, gelir vergisinde matrahın tespiti ve beyanı konusundaki sorunlann ve tereddütlerin giderilmesine yardıma olmaktır. Çün­kü vergilendirmede matrahın tam, doğru ve zamanında tespiti ve beyanı gerek vergi idaresi ve gerekse vergi mükellefleri açısından büyük önem arz eder. Gelir vergisinde, bir takvim yılı içinde elde edilen kazanç ve iratların net tutarı iktisadi bir değer olarak matrahı oluşturur. Bu oluşum sürecinde mevzuatın yeterince bilinmemesi, takip edile­memesi, sık değişmesi, anlaşılıp doğru yorumlanamaması devlet ve mükellef açısından istenmeyen durumlar ortaya çıkarabilmektedir. Zira gelir vergisi borcunu hesaplamak için kullanılan, vergi kanunlarına göre belirlenen gelir miktannın etkin bir şekilde tespiti idari tahsilatta artış ve kolaylık sağlayacak ve mükellef haklan da zedelenmeyecektir.

Çalışmada gelir vergisi matrahının tespiti konusunda konular güncel kanuni çerçe­vede tebliğler, özelgeler, Danıştay kararları, sirkülerler incelenerek örneklerle açıklan­maya çalışılmıştır. Ayrıca Gelir Vergisi Kanunu’nun diğer kanun maddeleriyle bağlantı­ları kurularak örneklemeler yapılmıştır. Çalışma bu özelliği ile matrahın tespiti ve beyanı konusunda sağlıklı bir uygulama bilgisinin edinilmesine ve uygulamanın gerçekleştiri­lebilmesine yardımcı olma özelliği taşımaktadır. Bu yönü ile Maliye Bakanlığı bünyesin­deki sınavlara giriş aşamasında ve daha sonra kurum bünyesindeki mesleki yetki ve yeterlilik sınavlarında, vergi hukuku eğitim programlannda, SMMM, YMM adaylarının meslek sınavlarında, üniversitelerin maliye bölümleri lisans programlannda, sosyal bilimler enstitülerinin mali hukuk, mali uygulamalar yüksek lisans programlannda, konuyla ilgili diğer uzmanlık alanlarında kullanılabilecek yardımcı ve yol gösterici bir kaynak özelliği taşımaktadır.

Böyle bir çalışmanın hazırlanmasındaki özverili ve titiz çalışmasından dolayı Sayın Onur GÖK’ü tebrik eder, başarılarının daim olmasını dilerim. Çalışmanın tüm okuyucular için teşvik edici ve yararlı olmasını temenni ederim.

 

ÖNSÖZ

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Türk Vergi Sistemi’nin temelini oluşturan başlıca kanunlardandır. Gelir idaresi Başkanlığının kamuoyu ile paylaştığı rakamlara göre, Ocak 2016 tarihi itibariyle faal gelir vergisi mükellefi sayısı 1.827.867, stopaj gelir vergisi mü­kellefi sayısı 2.556.553, gayrimenkul sermaye iradı faal mükellef sayısı 1.668.064, basit usulde vergilendirilen faal mükellef sayısı ise 749.414’tür. Bu rakamlar bile gelir vergi­sinin etki alanını ve önemini göstermek için başlı başına yeterlidir.

Bilindiği gibi Türk Vergi Sistemi beyan esasına dayalıdır. Bu sistemin başarı ile uy­gulanabilmesi, mükelleflerin ve uygulayıcıların vergi kanunlarına nüfuz edebilmesi ile mümkün olabilecektir. Gerek mükelleflerin gerekse meslek mensuplarının vergi ka­nunlarına yeteri kadar nüfuz edebilmesi içinde mevzuatın açık, anlaşılabilir ve sade ol­ması gereklidir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu yürürlüğe girdiği tarihten bugüne, 290 adet tebliğ ve 90 adet sirküler yayımlanmıştır. Yine mükelleflerin vergi uygulamaları sırasında tered- düte düştüğü konulara ilişkin olarak idare tarafından verilmiş sayısız özelge mevcuttur. Bu durum gelir vergisi mevzuatımızı oldukça geniş ve dağınık bir hale getirmiştir. Gerek mükellefler ve meslek mensupları gerekse akademik çalışma yapanlar bu durumun çeşitli zorluklara sebebiyet verdiğini dile getirmektedir.

Bu kitabın kaleme alınmasındaki temel amaçta geniş ve dağınık bir yapıya sahip olan gelir vergisi mevzuatının uygulamasında karşılaşılabilecek hususlara açıklık ge­tirmektir. Bu hususlara açıklama getirirken de yöntem olarak örnek olaylar üzerinden gidilmesi tercih edilmiştir. Böylelikle bu vergi ile muhatap olacak kişilerin Gelir Vergisi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine nüfuz edebilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Denetim elemanlığında üstat-muavin ilişkisi önemli bir olgudur. Maliye Bakanlığın­da ise bu durum, tabiri caizse hayati bir önem arz etmektedir. Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi, mesleğe ve hayata hazırlanmasında üstatlarının rolü, etkisi ve önemi çok fazladır. Ben de bu kitap vasıtasıyla yetişmemde emeği geçen üstatlarıma sonsuz te­şekkür ediyorum.

Sadece vergi kanunları ile sınırlı kalmayıp maliye biliminin diğer disiplin dallan ile de bizi tanıştıran, olaylara farklı açılardan da bakmamızı sağlayan, bizlere geniş bir ufuk kazandıran Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü öğretim üyelerine, özel olarak da bu kitabın Sunuş yazısını kaleme alan, değerli insan, Prof. Dr. Zeynep ARIKAN’a teşek­kür ederim.

Bu kitabın sîzlerle bulaşmasını sağlayan, bizleri her daim teşvik eden Vergi Müfet­tişleri Derneği Genel Başkanı Sayın Kemal Serkan KESKİN üstada, kitabın her aşaması ile yakinen ilgilenen Vergi Müfettişleri Derneği Yayın Editörü Pınar Elif KARABAL’a da bu vasıtasıyla teşekkür ederim.

Son olarak çeşitli soruları ile bizi her daim zinde tutan, mesleğin ve ülkemizin gele­ceği müfettiş yardımcısı arkadaşlara da teşekkürü bir borç biliyorum.

İÇİNDEKİLER

MONOGRAFİ 1        ……………………………………………………………………….. 19

ÇÖZÜM ………………………………………….. 20

Mükellefiyetin Tespiti……………………………………………………………… 20

İstanbul Moda Haftası Çerçevesinde Elde Edilen Kazanç……………………… …21

FEARLESS Yanşmasına Katılması Sebebiyle Elde Ettiği Gelir……………………………………………….. 22

TV Programlarına Katılma Karşılığında Elde Edilen Gelirler…………………………………………………… 23

Kiraya Verilen Gayrimenkul Dolayısıyla Elde Edilen Gelirler…………………………………………………….. 24

Mevduat Faizleri…………………………………………………………. 25

Gelirin Toplanması ve Beyanı…………………………………………………. 25

MONOGRAFİ 2:……………………………………………………………………………… …. 26

ÇÖZÜM 2:…………………………………………………………. 28

Mükellefiyetin Tespiti…………………………………………………………………………….. 28

Kamu Kurumu Tarafından Yapılan Maaş Ödemeleri ………………………………………………..28

Emeklilik Dolayısıyla Ödenen Emekli İkramiyeleri…………………………………………………………….. 29

Emekli Aylıkları…………………………………………………………. 29

Serbest Meslek Faaliyetinden Sağlanan Kazançlar………………………………………………………29

Oyun Seti Satışından Elde Edilen Kazanç  ………………………………….30

Henüz Bastırılmamış Kitabın Not Olarak Fotokopi Şeklinde Satışından Doğan Kazançlar ………………………………………31

Telif Hakkı Satışından Elde Edilen Kazançlar……………………………………………………… 33

Kitaba Alınan Reklam Dolayısıyla Elde Edilen Kazançlar…………………………………… 34

Konutunu Kiraya Vermesi Karşılığında Elde Ettiği İratlar …………………………………………………….. 34

Devlet Tahvilinden Elde Edilen Faiz Geliri…………………………………………………………………35

Eurobond Faiz Gelirlerinin Vergilendirilmesi ……………………………………………………. 36

Vefat Eden Eşe Ait Geçmiş Yıl Zararlarının Faaliyete Devam Eden Eşinin Kazancından İndirilip İndirilemeyeceği…………………………… 37

İrtibat Bürosunda Çalışanlara Döviz Karşılığında Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi………………………………………….. 38

Satın Alınan Bahçeli Kargir Evin Yıkılarak Vasfının Arsa Olarak Tescil Edilip Satışında Değer Artış Kazancı Yönünden İlk İktisap Tarihinin Tespiti. Endeksleme ve Elde Edilen Kazancın Tespiti………………………….. 40

İvazsız Olarak İktisap Edilen Hisse Senetlerinin Satışında Vergilendirme…………………………………………. 43

Toplu Taşımada Kullanılan Abonman Tipi Ulaşım Kartına Yapılan Harcamanın Eğitim Gideri Olup Olmadığı………………………………. 43

MONOGRAFİ 3:…………………………………………………………46

ÇÖZÜM ………………………………………………………………………47

Mükellefiyetin Tespiti…,.,………………………………………………………………….. 47

Tam Tasdik Hizmeti Karşılığı Tahsil Ettiği Tutarlar.,.,..,……………………………………………………………. 47

Danışmanlık Hizmeti Karşılığında Tahsil Edilen Tutarlar……………………. 47

YMMO Tarafından Yapılan Huzur Hakkı ödemesi………………………………….48

TE5MER Tarafından Yapılan ödemeler…………………………………………………48

Odalara ödenen Aidatlar………………………………………………………………………49

Ödenen Kira Bedelleri…………………………………………………………………………..,50

Özel Jet İçin Ayrılan Amortisman…………………………………………………………50

Serbest Meslek Erbabının Eşine ödediği Ücretler………………………………………….51

Kiraya Verilen İşyeri Dolayısıyla Elde Edilen iratlar…………………………………………51

Envantere Kayıtlı Olmayan Gayrimenkulün Satılması…………………………………………. 52

Türkiye Kızılay Demeğine Yapılan Ayni Bağış………………………………………………….. 53

Gelirin Toplanması ve Beyanı………………………………………………………. .54

MONOGRAFİ 4:………………………………………………………..56

ÇÖZÜM 4…………………………………………………………… 57

Teftiş Kurulu Başkanlığı Tarafından Yapılan Ödemeler……………………………………… 57

Makaleler Dolayısıyla Alınan Telif Ücretleri……………………………. ………………………. 58

Hisse Senetlerinin Elden Çıkarılması Dolayısıyla Elde Edilen Kazançlar……………….. 60

Ortaklık Hisselerinin Elden Çıkarılması……………………………………… 62

Buzdolabı ve Bisikletin Kiraya Verilmesi Karşılığında Tahsil Edilen Tutarlar……..65

Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Paylan………………………………. 66

Başbakanlık Aracılığıyla Suriye’ye Yapılan Bağış ve Yardımlar—– ———————- 67

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve Ödenecek Verginin Hesaplanması……………………………. 67

MONOGRAFİ 5:————————————————————– 49

ÇÖZÜM 5:————————————————— 70

Mükellefiyetin Tespiti…………………………………………………………..70

Borsa İstanbul’da İşlem Gören Hisse Senetlerinin Elden Çıkarılması……………………. 70

Borsa İstanbul’da İşlem Görmeyen Hisse Senetlerinin Elden Çıkarılması……………..71

Adi Komandit Şirketten Elde Edilen Kâr Payları…………………………………………………….. 71

(A) AŞ Tarafından Satın Alınan Tablolar…………………………………………………….72

Devlet Memuru Candaş Yeter’e Verilen Mimarlık Hizmeti…………………………………………. 73

İtalya’daki Bankadan Elde Edilen Mevduat Faizleri………………………………………………… 74

Konut Kira Geliri………………………………………………………74

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve Ödenecek Verginin Hesaplanması…………………………………….76

MONOGRAFİ 6………………………………………………………………..77

ÇÖZÜM ………………………………………………………………… 78

Üniversite Tarafından Yapılan Ödemeler……………………………………………………………… 78

Döner Sermaye işletmesi Tarafından Yapılan Ödemeler………………………………. …… 78

Mesleki Faaliyet Neticesinde Tahsil Edilen Tutarlar……………………………………………….. 79

BAĞ-KUR Ödemeleri …………………………………………………………………………………..80

Eşe Ödenen Ücretler……………………………………..80

Kira Bedelleri…………………………………81

Gayrimenkul Kiralaması Neticesinde Elde Ettiği Gelirler…………………………………………… 81

Hisse Senedi Satışından Doğan Kazançlar.»…………………………………………. 82

Mevduat Faizleri………………………………………………………82

Adi Komandit Şirketten Elde Edilen Kâr Payı…………………………. …….83

Gelirin Toplanması ve Beyanı………………………… …. ……83

MONOGRAFİ 7………………………………………………………………………..85

ÇÖZÜM  ……………………………………………………………..86

MONOGRAFİ 8:………………………………………………………… 89

ÇÖZÜM 8:……………………………………………………………90

MONOGRAFİ ………………………………………………93

ÇÖZÜM 9……………………………………………………94

Nafakaların Gelir Vergisi Kanunu Açısından Değerlendirilmesi…………………………………………94

Tazminatların Gelir Vergisi Kanunu Açısından Değerlendirilmesi………………………………………. 94

Gayrimenkulun Elden Çıkarılması Sonucu Elde Edilen Kazanç………………………95

Devlet Tahvillerinden Elde Edilen Faiz Gelirleri (01.01.2006 Öncesi)………………………………….. 97

Devlet Tahvillerinden Elde Edilen Faiz Gelirleri (01.01.2006 ve Sonrası)…………………………… 98

Gelirin Toplanması ve Beyanı…………………………………………. ………………. 98

MONOGRAFİ 10……………………………………………………………..99

ÇÖZÜM 10……………………………………………….. 100

Mükellefiyetin Tespiti……………………………………………………………..100

Serbest Meslek Faaliyeti Yönünden Yapılan Değerlendirmeler……………………………100

İştirak Hisselerinin Elde Çıkarılması Suretiyle Elde Edilen Kazanç…………………….. 101

Mevduat Faizleri.»……………………………………………………………..102

Kızılay Derneğine Yapılan Bağış …………………………………………….102

Engelli İndirimi…………………………………………………………. 103

Gelirin Toplanması ve Beyanı…………………………………………103

MONOGRAFİ 11:…………………………… 105

ÇÖZÜM 11:——————————————– 106

Mükellefiyetin Tespiti………………………………………106

Eczacılık Faaliyetinden Elde Edilen Kazançlar………………………. 106

İhbar İkramiyesi»…………………………………………………109

Milli Piyango İkramiyesi…………………………………………109

Veraseten İntikal Eden Gayrimenkulün Satışından Doğan Kazanç…………………………………110

Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenmeyen Primler……………………………………………110

Sponsorluk Harcamaları……………………………………………………………….111

Engelli indirimi………………………………………………………………………….. 111

Gelirin Toplanması ve Beyanı……………………………………………. 111

MONOGRAFİ 12ı…………………………………………….. 113

ÇÖZÜM 12………. …….. 114

MONOGRAFİ13 ……………………………………..117

ÇÖZÜM 13…………………………………………………………. 118

Mükellef Tarafından Elde Edilen Kazanç ve İratlara İlişkin Açıklamalar……………………..118

Gelirin Toplanması ve Beyanı………………………………………………………….. 120

MONOGRAFİ 14:……………………………………………………………………………….   125

ÇÖZÜM ………………………………………………….. 126

MONOGRAFİ 15:…………………………………………130

ÇÖZÜM 15……………… ……. 131

MONOGRAFİ ………………………………………………….   134

ÇÖZÜM 16:………………………………………………….135

Ücret Gelirlerinin Beyanına ilişkin Açıklamalar……………………………………135

Menkul Sermaye İratlarının Beyanına İlişkin Açıklamalar………………………136

Mükellefin Gelir Vergisi Beyannamesine Ait Özet Bilgiler……….. ……………….. 136

MONOGRAFİ 17…………………………………………… 138

ÇÖZÜM 17:…………………………………………………… 139

Ücret Gelirlerinin Beyanına İlişkin Açıklamalar…………………………………..139

Menkul Sermaye İratlarının Beyanına İlişkin Açıklamalar…. …………………………. 140

Gelirin Toplanması ve Beyanı………………… ………………………. 140

MONOGRAFİ 18:……. ……………………141

ÇÖZÜM 18: …………………………………………………………….. 142

Mükellefiyetin Tespiti………………………………………………………………………… 142

Mesleki Faaliyeti Dolayısıyla Tahsil Ettiği Tutarlar…………………………………… 142

Mesleki Giderler………………………………………………………. …………… 142

Envantere Kayıtlı Gayrimenkulün Kiralanması Neticesinde Elde Edilen Gelir… 143

Mükellefin Gelir Vergisi Beyannamesine Ait Özet Bilgiler…………………………. 144

MONOGRAFİ 19:…………………………………………….   145

ÇÖZÜM 19……………………………………………….   146

Mükellefiyetin Tespiti………………………………….   146

Ücret Gelirlerinin Beyanına İlişkin Açıklamalar…………………………………. ..146

Konut Kira Geliri………………………………………………. 146

İşyeri Kira Geliri………………………………………….. 148

Yurt Dışı Mevduat Faizi………………………………………. …149

Gelirin Toplanması ve Beyanı……………………………….. ……… 149

MONOGRAFİ 20:……………………………………………………….. 151

ÇÖZÜM 20:………………………………………………………. …152

Gelirin Toplanması ve Beyanı…………………………….   ……………153

MONOGRAFİ 21……………………………………………………       154

ÇÖZÜM 21ı………………………………………………………..     154

Mükellefiyetin Tespiti…………………………………………………………………….154

Mesleki Faaliyeti Dolayısıyla Tahsil Ettiği Tutarlar……………………………………… 156

Serbest Meslek Erbabı Yenileme Fonu Ayırabilir mi?………………………………….. 156

Mesleki Giderler…………………………………………………………………. 158

Engelli indirimi……………………………………………………………… 160

Şahıs Sigorta Primleri …………………….161

Eğitim Harcamaları……………………………………….162.

Gıda Bankacılığı Kapsamında Belediye’ye Yapılan Bağış…………………….. 164

Bedelli Askerlik için ödenen Tutarlar………………………………………………..165

Gelirin Toplanması ve Beyanı ………………………………………………………….. 165

MONOGRAFİ 22………………………………. 167

ÇÖZÜM 22…………………………………………………………………   169

MONOGRAFİ 23……………………………………. 172

ÇÖZÜM 23:……………………………………………………………… 176

MONOGRAFİ 26……………………………………………………… 182

ÇÖZÜM 26……………………………………………………………………   183

Mükellefiyetin Tespiti………………………………………………………. i 83

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tarafından Yapılan Ücret Ödemeleri………………………………. 183

Mevduat Faizleri…………………………………………………………….   186

Konut Kira Geliri…………………………………………………………………….. 185

Gelirin Toplanması ve Beyanı…………………………………………. .185

MONOGRAFİ 25:………………………………………………………. 187

ÇÖZÜM 25:……………………………………….. 188

Mükellefiyetin Tespiti………………………………………………………..188

Japon Dışişleri Bakanlığı Tarafından Ödenen Ücretler……………………….   188

Mevduat Faizleri ………………………………………………………189

Kur Farkı Gelirleri……………………………………………189

Konut Kira Geliri………………………………………………… 189

MONOGRAFİ 26…………………………………………………….. 191

ÇÖZÜM 26………………………………………………………….    192

Mükellefiyetin Tespiti——————————–192

Kozmetik Firmasından Alınan Ücretler………………………………………….. …… 193

Yurt Dışı Mevduat Faizleri……………………………………………… 193

Devlet Tahvili Faizleri……………………………………………… 196

Türkiye’den Elde Ettiği Mevduat Faizi…………………………………………… .. 196

Kira Geliri ve Mahkeme Tarafından Hükmedilen Faizler…………………………….. 194

MONOGRAFİ 27:……………………………………………………..     197

ÇÖZÜM 27………………….. ………………. 198

Mükellefiyetin Tespiti………………………198

Gayrimenkul Alım Satımından Doğan Kazançlar  ………………………199

Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden inşaat ve Onarma işlerinden Elde

Edilen Hakedişter ile Bu Hakedişler Üzerinden Yapılan Tevkifatlar ……..,………..,..,,.,,.199

Hakediş Ödemelerinin Bankalarda Değerlendirilmesi Sonucu Elde EdilenMevduat  Faizleri………………………. 200

Dar Mükellef İhraç Muaflığı………………………….200

Devlet Tahvilinden Elde Edilen Faiz Geliri……………………………….201

Türkiye Yeşilay Cemiyetine Yapılan Bağış……………………………………………. …..202

Bireysel Emeklilik Sistemine ödenen Katkı Payı……………………………………. 202

Getirin Toplanması ve Beyanı……………………………………………………..202

MONOGRAFİ 28:………………………………………………………………………..203

ÇÖZÜM 28:……………………………………………. 205

Mükellefiyetin Tespiti………………………………………………….. 205

Maaş ödemeleri…………………………………………………… 205

Konut Kira Geliri……………………………………. …206

Mevduat Faizleri……………………………………………. …… 209

Altın Alım Satımından Elde Edilen Kazanç………………………………………209

Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları…………………………….209

Başbakanlık Aracılığıyla Suriye’ye Yapılan Yardımlar…………………………..209

Küçük Çocuğu Adına Yaptırdığı Sağlık Sigortası………………………. 210

Gelirin Toplanması ve Beyanı……………………………………211

MONOGRAFİ 29:……………………………………………..     213

ÇÖZÜM 29:…………………………………………………………….. 214

Gelirin Toplanması ve Beyanı………………………………………..217

MONOGRAFİ 30:……………………………………………  220

ÇÖZÜM 30……………………………………………………… 221

MONOGRAFİ 31:…………………………………………….. 228

ÇÖZÜM 31………………………………………………………… 229

Mükellefiyetin Tespiti………………………………………. 229

Sarraflık Faaliyetinden Elde Edilen Kazançlar……………………………………….. 229

Vadeli Mevduat Hesaplarından Elde Edilen Faiz Gelirleri……………………….. 229

İşletmeye Dahil Paraların Değerlemesi Sonucu Ortaya Çıkan Olumlu Kur Farktan…………………………….230

Gayrimenkulün Elden Çıkarılması Neticesinde Oluşan Zarar……………………. 230

BAö-KUR Primleri………………………………….     231

Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu……………………………………………231

Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları………………………………..   232

Eğitim Harcamaları……………………………………………232

Şahıs Sigorta Primleri………………………………………………… 233

Cami Yaptırma Derneğine Yapılan Bağış…………………………………………..     234

Gelirin Toplanması ve Beyanı………………………………………………………235

MONOGRAFİ 32:…………………………………………….     237

ÇÖZÜM 32……………………………………………………   238

Mükellefiyetin Tespiti………………………………………     238

Gayrimenkulünü (X) AŞ’ ye Kiraya Vermesi Neticesinde Elde Ettiği İrat……… 238

Gayrimenkulünü Basit Usulde Vergilendirilen Bay (A)’ya Kiraya Vermesi Neticesinde Elde Ettiği Irat………. 240

Adi Komandit Şirketten Elde Edilen Kâr Payı…………………………. 240

Tam Mükellef (Y) AŞ’den Elde Edilen Kâr Payı………………………………..240

Dar Mükellef Kurumlardan Elde Edilen Kâr Payları…………………………..242

Gelirin Toplanması ve Beyanı……………………………………242

MONOGRAFİ 33…………………………………………………….. 245

ÇÖZÜM 33………………………………………………………………………… 246

Asgari Geçim İndirimi Uygulaması…………………………………………………………… 247

Engelli İndirimi Uygulaması…………………………. ………………………………………..247

Gelirin Toplanması ve Beyanı………………………………….. ………………………248

MONOGRAFİ 34:……………………………………………………………………………… 247

ÇÖZÜM 34………………………………………………………………………… 250

Gelirin Toplanması ve Beyanı………………………………………………………….250

MONOGRAFİ 35:……………………… 253

ÇÖZÜM 35:………………………………………………………………………….. 255

Mükellefiyetin Tespiti……………………………………………………… 255

Serbest Meslek Faaliyeti Yönünden Yapılan Açıklamalar………………………………… 255

İşin Terk Tarihinden Sonra Tahsil Edilen Paralar……………………… …………….. 257

Ücret Geliri Yönünden Yapılacak İşlemler……………………………………. 257

Kontrol Edilen Yabancı Kurumdan Elde Edilen Kâr Payları……………………………………………………. 257

Engelli İndirimi……………………………………………………….. … 261

Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Ayni Bağış………………………………………… 263

Gelirin Toplanması ve Beyanı………………………………………………….. ….264

MONOGRAFİ 36:………………………………………… 266

ÇÖZÜM 36:…………………………………………………… 267

Mükellefin Elde Ettiği Ücret Geliri Yönünden Yapılacak İşlemler………………………………………….. 267

Mevduat Faizleri………………………………………..268

Konut Kira Geliri………………………………………….. 268

Engelli İndirimi ile Asgari Geçim indirimi……………………………….. 268

MONOGRAFİ 37……………………………………………………… 269

CEVAP …………………………………………………………………  271

Mükellefiyete ilişkin Tespitler……………………………………………….,.271

Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden inşaat ve Onarma İşlerinden Elde Edilen Hakedişler ile Bu Hakedişler Üzerinden Yapılan Tevkifatlar………..271

Hakediş Ödemelerinin Bankalarda Değerlendirilmesi Sonucu Elde Edilen Mevduat Faizleri…………………….272

Helikopter Kiralama Bedeli için Ayrılan Amortismanlar…………………………… 272

Rakip Firmaya İhaleye Katılmaması için ödenen Bedeller……………………………… 273

Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Verilen Para Cezası………………………. 273

Reklam Harcamaları………………………………………………………….274

Milli Eğitim Bakanlığına Bağışlanmak Üzere İnşa Edilen Okul İçin Yapılan Harcamalar…………………………….. 274

Kıdem Tazminattan……………………………………………… 275

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen Sigorta Primleri……………………. ……………….. 276

Vergi İncelemesi Sonucunda Tarh Edilen Vergiler ve Kesilen Cezalar………………… 277

İş Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden İşçilerin Ailelerine ödenen Tazminatlar………. 277

Gelirin Toplanması ve Beyanı…………………………………….. 278

MONOGRAFİ 38: ………………………………………………………… 280

ÇÖZÜM 38:…………………………………………………….. 282

Mükellefiyetin Tespiti…………………………………………….. 282

Taşınmazın Sermaye Şirketine Ayni Sermaye Olarak Konulması………………………… 282

Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Derneğe Yapılan Bağış ve Yardımlar……….. 282

Cami Yaptırma Demeğine Yapılan Bağış………………………………….. 283

Hakkında İflas Ertelemesi Karan Bulunan Firmadan Olan Alacaklar İçin Ayrılan Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı……………… 284

Yurt Dışındaki Firmadan Olan Alacak İçin Karşılık Ayrılması……………………………..287

Tahkim Kararına Göre Ödenen Tazminatlar…………………………………………..289

Gelirin Toplanması ve Beyanı……………………………………………….. 290

MONOGRAFİ 39:……………………………………………. 292

ÇÖZÜM 39:……………………………………………………………..293

Mükellefiyetin Tespiti……………………………………………………………………….293

Mesleki Faaliyet Sonucu Elde Edilen Kazançlar…………………………………….294

Serbest Meslek Faaliyeti ile İştigal Eden Adi Komandit Şirketler Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırabilir mi?………………..    294

Serbest Meslek Faaliyeti ile İştigal Eden Adi Komandit Şirketler Yenileme Fonu Ayırabilir mi?………………………… 295

Serbest Meslek Faaliyeti ile İştigal Eden Adi Komandit Şirketlere Yapılan Ödemeler Üzerinden Tevkif Edilen Vergilerin Mahsubu……………….. 296

Serbest Meslek Faaliyeti ile İştigal Eden Adi Komandit Şirketlerin Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu……………………………….. 297

Şirket Ortakları Tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na Ödenen BAğ-KUR Primleri…………………………………………..297.

Ortakların Elde Ettiği Kazancın Tespiti………………..     298

Ortak Ali Tarafından Verilecek Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesine Ait Özet Bilgiler…………………………………………………299

Ortak Ahmet Tarafından Verilecek Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesine Ait Özet Bilgiler………………………… 299

MONOGRAFİ ………………………………………………………….. 302

ÇÖZÜM 40:…………………………………………………. 303

Kollektif Şirketler Hakkında Genel Bilgi……………………………….303.

Kollektif Şirketlerin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu………………. 303

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmeyen Primler…………………………………… 303

Kıdem Tazminattan………………………………………304

işverenler Tarafından Ücretliler Adına Bireysel Emeklilik Sistemine ödenen Katkı Paylarının Ticari Kazancın Tespitinde indirimi……………….305

Şirket Ortağının Eşine Yapılan Ücret Ödemeleri……………………………… 306

Şüpheli Alacak Karşılığı………………………………………………………306

Şirket Tarafından Yapılan Bağış ve Yardımlar……………………………….. 307

Ortaklann Elde Ettiği Kazancın Tespiti……………………………………………… 308

Ortakların Verecekleri Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerine Ait Bilgiler………………………..308

TABLOLAR

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ………………….310

2015 TAKVİM YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ…………………………………….311

DİĞER BİLGİLER………………………………………………………………..311

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO……………………………..312

MENKUL SERMAYE İRATLARININ BEYANINA İLİŞKİN ÖZET TABLO TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER İÇİN……………….313

MENKUL SERMAYE İRATLARININ BEYANINA İLİŞKİN ÖZET TABLO

DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER İÇİN ———————————– -316

GELİRİN TOPLANMASI ve BEYANINA İLİŞKİN ÖZET TABLO…………………………………………. 318

BİRDEN FAZLA GELİR UNSURUNUN BİR ARADA ELDE EDİLMESİ HALİNDE

BEYANNAMEYE DAHİL EDİLECEK veya EDİLMEYECEK GELİR UNSURLARI……. 330

KAYNAKÇA…………………………………………………………………….. 333