Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Finansal Yönetim

Finansal Yönetim

Prof. Dr. Metin Kamil Ercan, Doç. Dr. Ünsal Ban


Baskı Tarihi: Eylül 2018
Sayfa Sayısı: 373
Fiyatı: 54 TL
İndirimli Fiyatı:53,5 TL (Kdv Dahil)
SİTEMİZDE GÜNCELLEME YAPILMAKTADIR!
(Şu an için sitemizden sipariş alınamamaktadır.)
KİTAP HAKKINDA
 • Google
 • Tw
 • Fb

Finansal Yönetim Kitabı (Değere Dayalı İşletme Finansı), Prof. Dr. Metin Kamil Ercan, Doç. Dr. Ünsal Ban tarfından yazılmıştır. Konular değişen sisteme uyum sağlama amacıyla yazılmış Finansal Yönetim Kitabı (Değere Dayalı İşletme Finansı) güncelliğe önem verilerek hazırlanmıştır. Ücretsiz kargo imkanı ile  Katma Değer Vergisi Kanunu ve Uygulaması Kitabını sitemizden alabilirsiniz.

KİTAP TANITIMI

 • FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL PLANLAMA
 • PARANIN ZAMAN DEĞERİ
 • TAHVİL DEĞERLEMESİ
 • HİSSE SENEDİ DEĞERLEMESİ
 • SERMAYE BÜTÇELEMSİ
 • RİSK VE GETİRİ
 • SERMAYE MALİYETİ
 • SERMAYE YAPISI
 • KARPAYI POLİTİKASI
 • KISAVADELİ FİNANS YÖNETİMİ
 • DEĞERE DAYALI YÖNETİM VE FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ

 

ÖNSÖZ

 

Gelişen bilişim teknolojileri ile günümüzde pek çok anlayış hızla değişmektedir. Finans da bu değişimin amiral gemisi konumunda olup pek çok konu ve akademik çalışmaların bu değişim karşısında nostalji haline geldiğine tanıklık etmektedir.

Yakın zamana kadar firmalar, kar amacı peşinde koşarken, günümüzde değere dayalı yö­netim anlayışını benimseyip hissedar değerini maksimum kılmaya çalışmaktadır. Amaç değer maksimizasyonu olunca, değere dayalı pazarlama, değere dayalı üretim, değere dayalı finans kısacası değere dayalı yönetim kaçınılmaz olmaktadır.

Bu kitapta finans yönetimi, değer yaklaşımı ile anlatılmaya çalışılmıştır. Bu eserin yazılmasındaki temel çıkış noktası, kaçınılmaz olan bu değişime öğrencilerin uyum sağ­layabilmeleri için başvurabilecekleri kaynak kitaplardan biri olmasıdır.

On iki bölümden oluşan bu kitaptaki her bir konuyu ele alırken, okuyucuyu sıkmadan ve elimizden geldiğince basit ve sade bir biçimde anlatmayı hedefledik. Gösterdiğimiz tüm titizliğimize rağmen olabilecek hatalarımızdan dolayı bu çalışmadan faydalanacak tüm okuyucularımızın hoşgörüsüne sığınıyoruz.

Siz okuyucularımızla iletişimimizi sürekli kılmak, eleştiri ve önerilerinizi almak, sizlere daha fazla katkı verebilmek ve bu yolla sinerji yaratabilmek için kitabımızın adıyla ay­nı olan internet üzerinde web adresi oluşturarak diyalog ortamı hazırladık. Kitabın Web sayfasında, her bölüm ile ilgili Power Point (PPT) sunumları, örnek olaylar, soru-cevaplar, tartışma konuları gibi çalışmalar yapılmakta olup, ayrıca sanal ortamda interaktif ile­tişim kurarak kitabın geliştirilmesini öncelikli hedef belirlemiş bulunmaktayız.

Çalışmamızın her aşamasında bizlere anlayışla destek olan ailelerimize, özverili katkıla­rından dolayı Arş. Gör. İlhan Küçükkaplan ve Arş. Gör. E.Savaş Başcı’ya, hazırladıkla­rı güzel çalışma ortamı ve yakın ilgilerinden dolayı Gazi Kitabevi’nin tüm çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ederiz.

 

İÇİNDEKİLER

FİNANSAL YÖNETİME GİRİŞ
1.1 Finans Kavramı 3
Fmansın Gelişimi 4 Finansın İşletmelerdeki Yeri ve Önemi 5 Finansm Temel İlkeleri 8
12 Firma Amacı 11
Hissadarlarm Çıkarlarına Uygun
Amaçlar 11 Firma Çıkarlarına Uygun Amaçlar 11 İdeolojik Amaçlar 12 Firma Karının Maksimum Kılınması 12 Neden Firma Değeri
Maksimizasyonu 14
13 Finans Yönetiminin Temel
Politikaları 15
BÖLÜM 2
FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL PLANLAMA
2.1 Temel Finansal Tablolar 21
Bilanço 21
Net İşletme Sermayesi 22
Likidite 23
Defter Değerine Karşın Piyasa (Pazar)
Değeri 24 Gelir Tablosu 24 Nakit Olmayan Kalemler 25 Vergi Hesaplaması 25
2.2 Nakit Akım Tablosu 26
Varlıklardan Sağlanan Nakit Akım 26
Faaliyetlerden Sağlanan Nakit
Akımları 28 Sermaye Harcamaları 29

Net İşletme Sermayesindeki
Değişim 29 Borç Verenlere ve Hisse Senedi Sahiplerine Olan Nakit Akımı 30 Borç Verenlere Olan Nakit Akımı 30 Hisse Senedi Sahiplerine Olan Nakit
Akımı 30 23 Finansal Oranlar 37 Likidite Oranlan 37 Cari Oran 37 Asit Test Oranı 39 Nakit Oranı 40 Devir Hızı Oranları 40 Stok Devir Hızı 41 Alacak Devir Hızı 41 Kaldıraç Oranlan 43 Toplam Borç Oranı 43 Uzun Vadeli Borç Oranı 44 Faiz Karşılama Oranı 44 Karlılık Oranları 45 Kar Marjı 46
Varlıkların Kazanma Gücü 46 Özsermayenin Kazanma Gücü 47 Hisse Başına Kar 48 Hisse Başına Kar ve Temettü
Miktarlarının Hesaplanması 48 Du Pont Analizi 49 Piyasa Değeri Oranları 50 Fiyat / Kazanç Oranı 50 Piyasa Değeri / Defter Değeri
Oranı 51 2.4 Uzun Vadeli Finansal Planlama ve
Büyüme 51 Dış Finanslama ve Büyüme 53 İçsel Büyüme Oranı 55 Sürdürülebilir Büyüme Oranı 56
Finansal Yönetim

BÖLÜM 3
PARANIN ZAMAN DEĞERİ
Değer 61
Niçin Paranın Zaman Değeri Vardır? 61
3.1 Tek Dönem Hesaplamaları 62
Basit Faiz 63
Bugünkü Değeri Bilinen Bir Tutarın
Gelecek Değerinin
Hesaplanması 63 Gelecek Değeri Bilinen Bir Tutarın
Bugünkü Değerinin
Hesaplanması 64 Bileşik Faiz65 Sürekli Bileşik Faiz 66 Gelecek Değer Faktörü (GDF) 68 Bugünkü Değer Faktörü (BDF) 69
3.2 Anüite Hesaplamaları 69
Gelecek Değer Faktörü
Anüite (GDFA) 70 Bugünkü Değer Faktörü Anüite
(BDFA) 71 Paranın Zaman Değeri Hesaplamaları
İle İlgili Örnekler 77
3.3 Mevduat Hesaplarının
Getirileri 82 Efektif Faiz ve Nominal Faiz 82 ReelFaiz 83 Döviz Tevdiat Hesaplarının
Getirileri 85
3.4 Döviz Kurları, Enflasyon ve Faiz
Oranları 87 Faiz Oranları Paritesi 87 Satın Alma Gücü Paritesi 89 Uluslararası Fisher Etkisi 92

4.1 Tahvilin Kapsamı 97
Tahvil ve Hisse Senedi ile Finansmanın
Farklılıkları 98 Vade Farklılığı 98

Gelir Üzerindeki Haklar 98 Varlıklar Üzerindeki Haklar
Açısından 99 Yönetimde Söz Sahibi Olma
Açısından 99 Bazı Tahvil Çeşitleri 99 4.2 Tahvil Değeri 102
Tahvilde Değer Kavramları 102 Tahvilin Bugünkü Değeri 103 Tahvil Getirişi Oranı 104 Tahvil Değeri ile Faiz Oranı Arasındaki İlişki 106 43 Tahvilde Derecelendirme 107 4.4 Süre (Duration) 109

HİSSE SENEDİ DEĞERLEMESİ
5.1 Hisse Senedinde Değer
Kavramları 117
Defter Değeri 118 Tasfiye» Değeri 118 Nominal Değer 119 İşleyen Teşebbüs Değeri 119 Piyasa Değeri (Borsa Değeri) 119 Gerçek Değer 1
5.2 Hisse Senedi Değerlemesi 120
Fiyat Katsayılarına Göre Hisse Senedi
Fiyatının Belirlenmesi 122 Piyasa Değeri / Defter Değeri 125 Temettü Modeline Göre Hisse Senedi
Değerinin Belirlenmesi 126 Sıfır Büyüme 128 Sabit Büyüme 129 Belli Bir Zaman Diliminden Sonra
Sabit Büyüme 132 İndirgenmiş Nakit Akımları ile Hisse
Senedinin Değerinin
Belirlenmesi 133 Menkul Kıymet Borsaları 134

BÖLÜM 6 j
SERMAYE BÜTÇELEMESİ
Nakit Akımları 140
Beklenen Getiri Oranı 141
Yatırım Türleri 141 *J Net Bugünkü Değer (NBD) 142
Net İşletme Sermayesinin Dikkate Alınması 144
Hurda Değerin Dikkate Alınması 144 62 Geri Ödeme Süresi 146 t» 3 Iskonto Edilmiş Geri Ödeme
Süresi 147 6Â Ortalama Muhasebe Getirişi 149 – 5 İç Getiri Oranı 151
6.6 Karlılık Endeksi 152
6.7 Başabaş Analizi 153 Muhasebe Başabaş Noktası 155 Nakit Başabaş Noktası 157 Finansal Başabaş Noktası 158
6.8 Sermaye Bütçelemesinde Özel
Durumlar 160 NBD ve IRR Çelişkisi 160 Düzeltilmiş İç Getiri Oranı 162 Ekonomik Ömürleri Eşit Olmayan
Birlikte Olanaksız Projeler 164 Yenileme Kararları 166 Enflasyon ve Sermaye
Bütçelemesi 169
BÖLÜM
RİSK VE GETİRİ 7.1 Risk 177
Sistematik Risk 178
Pazar Riski 178
Enflasyon Riski 178
Faiz Oranı Riski 179
Sistematik Olmayan Risk 179
Faaliyet Riski 180
Finansal Risk 180
Yönetim Riski 180 12 Risk ve Getirinin Hesaplanması 181
Risk Primi 182
Riskin Ölçülmesi 183

Beklenen Getiri 185 Risk (Standart Sapma)
Hesaplaması 186 73 Portföy 188
Geleneksel Portföy Yaklaşımı 188 Modern Portföy Yaklaşımı 189 Modern Portföy Teorisinin
Varsayımları 190 Portföyün Beklenen Getirişi 190 Portföyün Varyansı 191 Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma
Modeli ve Menkul Kıymet Pazar
Doğrusu 194 7.4 Risk ve Sermaye Bütçelemesi 197
Nakit Akımlarının Beklenen Değeri ve
Standart Sapması 199 Tam Bağımlılık Durumunda
Yatırımın Riski 201 Tam Bağımsızlık Durumunda
Yatırımın Riski 201

BÖLÜM8 |
SERMAYE MALİYETİ
8.1 Borcun Maliyeti 209
İmtiyazlı Hisse Senedi Maliyeti 211
8.2 Özsermaye Maliyeti 211
83 Ağırlıklı Ortalama Sermaye
Maliyeti 214
Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma
Modeli İle Ağırlıklı Ortalama
Sermaye Maliyetinin
Hesaplanması 215 Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti
ve Menkul Kıymet Pazar
Doğrusu 217 8.4 En Uygun Sermaye Bütçelemesi
Düzeyinin Belirlenmesi 218

Finansal Yönetim

BOLUM 9
SERMAYE YAPISI
Sermaye Yapısı ve İlgili Yaklaşımlar 227
9.1 Net Gelir Yaklaşımı 228
9.2 Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı 231 93 Geleneksel Yaklaşım 233
9.4 Günümüzde Geçerli Olan
Yaklaşım 236 Finansal Sıkıntı ve Temsil Maliyetleri 238
9.5 Firmanın Optimal Sermaye
Yapısının Belirlenmesi 241 Yeni Hisse İhracından Önce
Farklı Bilgi 245 Çok Karlı Proje Durumu 245 Ufukta Karanlık Bulutlar Durumu 246 Projenin Borçla Finanslanması 246
9.6 Kaldıraç 247
Faaliyet Kaldıracı 247
Finansal Kaldıraç 247
Bileşik Kaldıraç 249
BOLUM 10
KARPAYI POLİTİKASI
10.1 10.2 103 10.4
Kar Payı Politikası 257 Kar Payı İlgisizliği Teorisi 259 Eldeki Kuş Teorisi 262 Vergi Farklılığı Teorisi 263 Kar Payı Politikasını Etkileyen
Faktörler ve Dağıtım
Çeşitleri 267 Nakit Kâr Payları 267 Hisse Senedi Geri Satın Alınması
Yoluyla Kar Payı Ödemesi 268 Hisse Senedi Kar Payları ile Temettü
Ödemesi 269

Bolüm
KISA VADELİ FİNANS YÖNETİMİ
11.1 İşletme Sermayesi 275
İşletme Sermayesi Nakit Akım
Döngüsü 277 İşletme Sermayesi Finanslama
Stratejileri 279 Dengeli Finanslama Stratejisi 280 İhtiyatlı Finanslama Stratejisi 280 Atılgan Finanslama Stratejisi 281 Likidite Risk ve Getiri İlişkisi 281
11.2 Kısa Vadeli Planlama ve
Nakit Bütçesi 283 113 Nakit Yönetimi 288 BAT Modeli 289 Miller-Orr Modeli 292
11.4 Alacakların Yönetimi 294
Alacakların Durumunun Takibi 294
Ortalama Tahsilat Süresi 295
Kredi Politikası 296
Kredi Kararı 297 Tahsilat Politikası 300 İskonto Uygulanması 300 Firmanın Kredi Politikasındaki
Değişikliğin Analizi 301 Kredi Süresinin Uzatılması 302 Kredi Süresinin Kısaltılması 303 İskonto Politikasının Değişimi 304
11.5 Stok Yönetimi 305
Firmalarda Stok Düzeyini Etkileyen
Nedenler 305 Hammadde Stok Düzeyini Etkileyen
Nedenler 306 Yarı Mamul Stok Düzeyini Etkileyen
Nedenler 307 Mamul Stok Düzeyini Etkileyen
Nedenler 308 Stok Maliyetleri ve Optimal Stok
Düzeyinin Belirlenmesi 310 Stok Yönetimi İle İlgili Genel
Kavramlar 310

 

Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli 313 Toplam Sipariş Maliyeti 314 Toplam Bulundurma Maliyeti 315 Sipariş Miktarının Değiştirilmesi 315 Iskonto Uygulaması Durumunda
Ekonomik Sipariş Miktarı 318 Stok Bulundurmama Durumu 319 11.6 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 322 Tahakkuklar 323 Kısa Dönem Banka Kredileri 323 Ticari Kağıtlar 324 Ticari Krediler (Satıcılar Hesabı) 324 Ticari Kredinin Finansal
Tablolara Etkisi 327

12.2 Firma Değerinin İndirgenmiş Nakit Akımları İle Tespiti 340
Özsermayeye Serbest Nakit
Akımları 341 Sabit Büyüme Durumunda FCFE
Modeli 342 İki Aşamalı FCFE Modeli 344 Firmaya Serbest Nakit Akımları
(FCFF) 348 Ekonomik Katma Değer 351 Klasik Gelir Tablosu ve Değerlemeye
Dayalı Gelir Tablosu 352
Kaynakça 357 Dizin 363

BOLUM 12
DEĞERE DAYALI YÖNETİM ve FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ 12.1 Değere Dayalı Yönetim 333
Değere Dayalı Yönetimin
Özellikleri 334 Değere Dayalı Yönetim
Uygulamasının Avantajları ve
Dezavantajları 334 Değere Dayalı Yönetim Süreci 335 Firmanın Değer Stratejilerinin
Belirlenmesi 335 Hedeflerin Belirlenmesi 336 Uygulama Planları ve Bütçeler 336 Performans Ölçümü ve Teşvik
Sistemleri 336 Değer Yaratan Unsurlar 336 Firma İçi Değer Yaratan Unsurlar 338 Firma Dışı Değer Yaratan
Unsurlar 339 Finansal Olmayan Değer Yaratan
Unsurlar 339