Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Dönem Sonu Vergi ve Muhasebe Uygulamaları

Dönem Sonu Vergi ve Muhasebe Uygulamaları

YMM Hüseyin Yalçın


Baskı Tarihi: 2011
Sayfa Sayısı: 566
Fiyatı: 51 TL
İndirimli Fiyatı:50 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
 • Google
 • Tw
 • Fb

ÖNSÖZ

İşletmelerin sınırsız kabul edilen ömürlerinin, belirli dönemlerde kesilmesi ve bu tarih itibariyle, dönem gelir ya da giderinin tespiti gerekmektedir. Bu kitabımızda, dönem sonunda vergi kanunları gereği yapılması gereken işlemler ve bunların muhasebe kayıtlarına yansıtılmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Kitabımız özellikle uygulamaya yönelik olarak kaleme alındığından, açıklama ve yorumlarda, uygulayıcıların karşılaşabilecekleri sorunlara cevap verilmeye çalışılmıştır. Tüm uygulayıcılara faydalı olmasını dilerim.

Kitabın hazırlanması sırasında, görüş, öneri ve eleştirileri ile katkı sağlayan ve adını burada belirtemediğim herkese teşekkürü borç bilirim.

Katkılarından dolayı, Ahmet Doğrusözlü’ye ayrıca teşekkür ederim.

Özveri ve sabırlarından dolayı, eşim Seral Yalçın ve kızım Duru Yalçın’a da teşekkür borçluyum.

 

İÇİNDEKİLER

 • l.BÖLÜM DÖNEM SONU
 • 1-DÖNEM SONU KAVRAMI 3
 • 2-KURUMLARDA TASFİYE VE GERÇEK KİŞİLERDE ÖLÜM HALİ 4
 • 3-ENVANTER VE DEĞERLEME 10
 • 4-VERGİ KANUNLARI YÖNÜNDEN DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ 11
 • 2. BÖLÜM KASA VE BANKA
 • 1-ULUSAL PARALAR KASA FARKLARI 17
 • 1.1-KASA FARKLARİNİN NEDENİ BULUNMUŞSA 18
 • 1.2-KASA FARKLARİNİN NEDENİ BULUNAMAMİŞSA 20
 • 2-YABANCI PARALAR KASA FARKLARI 23
 • 2.1-KASA FARKLARİNİN NEDENİ BULUNMUŞSA 25
 • 2.2-KASA FARKLARİNİN NEDENİ BULUNAMAMİŞSA 27
 • Dönem Sonu işlemleri
 • 3-YABANCI PARALAR KUR FARKLARI 27
 • 4-İHRACAT VE BORÇLANMALAR İLE İLGİLİ KUR FARKLARI 32
 • 3. BÖLÜM MENKUL KIYMETLER
 • 1-MENKUL KIYMET TANIMI VE DEĞERLEME ÖLÇÜSÜ 35
 • 2-MENKUL KIYMETLERLE İLGİLİ FAİZ VE KUR FARKLARI 36
 • 3-KIST DÖNEM GETİRİ ÖLÇÜSÜ 40
 • 4-DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI 41
 • 5-REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİ 42
 • 6-MUHASEBE KAYITLARI 43
 • 4.BÖLÜM ALACAKLAR VE BORÇLAR
 • 1- ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONU DEĞERLERİNİN TESPİTİ…59
 • 2-YABANCI PARA İLE OLAN ALACAK VE BORÇLARIN KUR
 • FARKLARININ TESPİTİ VE MUHASEBE KAYDI 60
 • 3-İHRACAT NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARI 63
 • 4-MEVDUAT VEYA KREDİ SÖZLEŞMELERİNE MÜSTENİT ALACAK VE
 • BORÇLAR 67
 • Dönem Sonu işlemleri
 • 5-ALACAK VE BORÇ SENETLERİ REESKONTU 75
 • 5.1-GENEL BİLGİ 75
 • 5.2-VADELÎ ÇEKLERDE REESKONT UYGULAMASİ 81
 • 5.3-TEMİNATA VERİLEN SENETLERDE REESKONT UYGULAMASİ 85
 • 5.4-TAHSİLE VERİLEN SENETLERDE REESKONT UYGULAMASİ 87
 • 5.5-KAMPANYALİ SATIŞLARLA İLGİLİ SENETLERDE REESKONT UYGULAMASI 87
 • 5.6-YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDEN KAYNAKLANAN SENETLERDE
 • REESKONT UYGULAMASİ 89
 • 5.7- REESKONT İŞLEMÎNE İLİŞKİN MUHASEBE KAYİTLARİ 92
 • 6-ŞÜPHELİ ALACAKLAR 99
 • 6.1-GENEL BİLGİ 99
 • 6.2-VERİLEN AVANSLARIN ŞÜPHELİ ALACAK OLUP OLMAYACAĞI 104
 • 6.3-İFLAS HALİNDE ŞÜPHELİ ALACAK UYGULAMASI 104
 • 6.4-HOLDİNG VE BAĞLI KURULUŞLAR ARASINDAKİ ALACAKLARIN ŞÜPHELİ
 • ALACAK OLUP OLMAYACAĞI 104
 • 6.5-YURT DIŞI MÜŞTERİLERDEN OLAN ALACAKLAR İÇİN ŞÜPHELİ ALACAK
 • UYGULAMASI 105
 • 6.6-HATIR SENETLERİNİN ŞÜPHELİ ALACAK OLUP OLAMAYACAĞI 105
 • 6.7-KEFALETTEN KAYNAKLANAN ALACAKLARA KARŞILIK AYRILIP
 • AYRILAMAYACAĞI 105
 • 6.8-KATMA DEĞER VERGİSİNDEN KAYNAKLANAN ALACAKLAR İçiN KARŞİLİK
 • AYRILIP AYRILAMAYACAĞI 107
 • 6.9-KAMU KURUM KURULUŞLARİNDAN OLAN ALACAKLAR İÇİN KARŞİLİK AYRİLİP
 • AYRILAMAYACAĞI 107
 • 6. 10-ŞÜPHELİ ALACAKLAR İçiN KARŞİLİK AYRİLMADAN ZARAR YAZİLİP
 • YAZİLAMAYACAĞİ 115
 • 6.11-ŞÜPHELİ ALACAKKARŞİLİĞİ NE ZAMAN AYRİLACAKTİR 117
 • 6.12- ŞÜPHELİ ALACAKLAR MUHASEBE KAYDİ 120
 • 7-DEĞERSİZ ALACAKLAR 128
 • 7.1-GENEL BİLGİ 128
 • 7.2-KANAAT VERİCİ VESİKALAR 130
 • 7.3-Aciz VESİKASİNİN KANAAT VERici VESİKA OLUP OLMADİĞİ 131
 • 7.4-İŞLETME HESABİNA GÖRE DEFTER TUTANLARİN DEĞERSİZ HALE GELEN
 • ALACAKLARI 133
 • 7.5-DEĞERSİZ ALACAKLARİN MUHASEBE KAYDİ 134
 • 8-VAZGEÇİLEN ALACAKLAR 134
 • 8.1-GENEL BiLGi 134
 • 8.2- VAZGEÇİLEN ALACAKLARIN MUHASEBE KAYDI 135
 • 9-TAHVİLLİ BORÇLARIN DEĞERLEMESİ 137
 • Dönem Sonu işlemleri
 • 5.BOLUM STOKLAR
 • 1-STOK SAYIM FARKLARI 143
 • 2-STOK MALİYETİNİN TESPİTİ 146
 • 2.1-GENEL BİLGİ 146
 • 2.2-KURFARKİ VADE FARKİ FİNANSMAN GİDERLERİNİN STOKMALİYETİNE
 • ETKİSİ 152
 • 2.3-İSKONTO VE CİRO PRİMİNİN STOK MALİYETİNE ETKİSİ 154
 • 2.4-STOK DEĞERLEME YÖNTEMLERİ 157
 • 2.4.1-Fiili Maliyet Yöntemi 157
 • 2.4.2-Ortalama Maliyet Yöntemi 159
 • 2.4.2.1-Basit Ortalama Maliyet Yöntemi 160
 • 2.4.2.2-Ağırhklı Ortalama Maliyet 161
 • 2.4.2.3-Hareketli Ağırlıklı Ortalama Maliyet 163
 • 3- DEĞERİ DÜŞEN MALLAR 166
 • 3.1-EMTİA SATIŞ BEDELİ DÜŞÜKLÜĞÜ 166
 • 3.2-DOĞAL AFETLER VEYA FİZİKSEL VE EKONOMÎKNEDENLERLE EMTİA
 • DEĞERİNİN DÜŞMESİ 167
 • 3.3-ZAYİ OLAN MALLAR İçiN KDV İNDİRİMİ 171
 • 3.4-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞİLİĞİ 175
 • 3. 5-ÇALİNAN MALLAR 178
 • 3.6-FİRE 180
 • 4-İMAL EDİLEN MALLARIN MALİYET BEDELİNİN TESPİTİ 182
 • 4.1-DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 184
 • 4.1.1-Genel Bilgi 184
 • 4.1.2-Tek Düzen Muhasebe Sisteminde ilk Madde Ve Malzeme
 • Gideri Hesapları 185
 • 4.1.2.1 -Genel Bilgi 185
 • 4.1.2.2-Fiili Maliyet Yönteminin Uygulandığı Durumlarda Hesaplann İşleyişi 186
 • 4.1.2.3-Önceden Saptanmış Maliyet Yönteminin Uygulandığı Durumlarda Hesaplann
 • İşleyişi 190
 • Dönem Sonu işlemleri
 • 4.2-DtREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ 197
 • 4.2.1-Genel Bilgi 197
 • 4.2.2-Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Direkt İşçilik Gideri Hesapları 201
 • 4.2.2.1-Genel Bilgi 201
 • 4.2.2.2-Fiili Maliyet Yönteminin Uygulandığı Durumlarda Hesaplann İşleyişi 202
 • 4.2.2.3-Önceden Saptanmış Maliyet Yönteminin Uygulandığı Durumlarda Hesaplann
 • İşleyişi 205
 • 4.3-GENEL İMAL GİDERLERİ 211
 • 4.3.1-Genel Bilgi 211
 • 4.3.2-Genel İmal Gideri Çeşitleri 213
 • 4.3.2.1-Endirekt İşçilik Giderleri 213
 • 4.3.2.2-Endirekt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 213
 • 4.3.2.3-Amortismanlar 214
 • 4.3.2.4-Diğer Genel İmal Giderleri 214
 • 4.3.3- Genel İmal Giderlerinin Üretim Maliyetlerine Yüklenmesi 214
 • 4.3.3.1-Genel İmal Giderlerinin Dağıtım Ölçüsü 215
 • 4.3.3.2-Genel İmal Giderlerinin Dağıtım Yöntemleri 219
 • 4.3.4-Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Genel Üretim Gideri Hesapları 226
 • 4.3.4.1-Genel Bilgi 226
 • 4.3.4.2-Fiili Maliyet YöntemininUygulandığı Durumlarda Hesaplann İşleyişi 228
 • 4.3.4.3-Önceden Saptanmış Maliyet Yönteminin Uygulandığı Durumlarda Hesaplann
 • İşleyişi 231
 • 4.4-GENEL YÖNETİM GİDERLERİNİN ÜRETİM MALİYETİNE ETKİSİ 249
 • 4.5-AMBALAJ MALZEMESİ 252
 • 5-İMALAT DEFTERİ 253
 • 6.BÖLÜM SABİT KIYMETLER
 • 1-GAYRİMENKULLER VE HAKLAR 257
 • 1.1 -GAYRİMENKULLERİN MÜTEMMİM CÜZÜLERİ VE TEFERRUATI 258
 • 1.2-TESİSAT VE MAKİNELER 259
 • 1.3-GEMİLER VE DİĞER TAŞITLAR 261
 • Dönem Sonu işlemleri
 • 1.4-GAYRÎMADDİ HAKLAR 261
 • 1.5-GAYRİMENKULLERDE MALİYET BEDELİNİN TESPİTİ 262
 • 1.5.1- Maliyet Bedeline Eklenmesi Zorunlu Giderler 263
 • 1.5.2- Maliyet Bedeline Eklenmesi ihtiyari Giderler 266
 • 1.5.3- Maliyet Bedeline Eklenmeyecek Giderler 268
 • 1.6-ÖZEL MALİYET BEDELİ 270
 • 1.6.1-Kiralanan Arsaya İnşaa Edilen Gayrimenkuller 271
 • 1.6.2- Özel Maliyet Bedeli Olarak Kaydedilen Kıymetlerin Kiralayana Bedelsiz
 • Devrinde Vergisel Yükümlülükler 273
 • 1.6.3-Yap İşlet Devret Yönetimi 285
 • 1.6.4-Özel Maliyet Bedelinin İtfası 286
 • 1.6.4.1-Kira Süresi Belli İse 286
 • 1.6.4.2-Kira Süresi Belli Değilse 288
 • 1.6.4.3-Kira Süresi Bir Yılsa 288
 • 1.6.4.4-Kira Süresi Sonradan Değişirse 289
 • 1.6.4.5-İktisadi Kıymetin Ömrü Kira Süresinden Kısaysa 291
 • 1.6.4.6- Kira Süresinden Önce Kiralanan Şey Boşaltırsa 294
 • 1.6.4.7- Özel Maliyet Bedellerinin İtfasında Azalan Bakiyeler Yöntemi Kullanımı 294
 • 2-DEMİRB AŞLAR 294
 • 3-KREDİ FAİZLERİ VE KUR FARKLARI 295
 • 4-AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERİN SATIŞI 304
 • 4.1-GENEL BİLGİ 304
 • 4.2-SABİT KIYMET YENİLEME FONU 305
 • 4.2.1-Sabit Kıymet Yenileme Fonu Ayrılmasının Şartları 307
 • 4.2.2-Sabit Kıymet Yenileme Fonunun Bilançoda Bekleme Süresi 307
 • 4.2.3-Sabit Kıymet Yenileme Fonun İtfası 311
 • 4.2.4-Yeni İktisadi Kıymetin Satışın Yapıldığı Yılda Alınmasının Sabit Kıymet
 • Yenileme Fonu Ayrılması Etkisi 315
 • 5-İŞLETMEDEN ÇEKİLEN KAMETLER 315
 • 6-FERDİ TEŞEBBÜSLERDE KANUNİ ZORUNLULUK NEDENİYLE
 • ENVANTERE ALINAN GAYRİMENKULLERİN İŞLETMEDEN
 • ÇEKİLMESİ 318
 • 7-AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERİN SİGORTA
 • TAZMİNATI ;326
 • 8-AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERİN ÇALINMASI 327
 • 9-KURULUŞ ÖRGÜTLENME GİDERLERİ VE PEŞTEMALLIKLAR 328
 • 9.1 -KURULUŞ VE ÖRGÜTLENEME GİDERLERİNİN ÖZELLİKLERİ 329
 • 9.2-KURULUŞTA SERMAYEYE YÜRÜTÜLEN FAİZLER 331
 • 9.3-FAALİYET DÖNEMİ 333
 • Dönem Sonu işlemleri
 • 9.4-YENİ ŞUBE AÇİLMASİ 334
 • 9.5-ÖRGÜTLENME GİDERLERİ 334
 • 9.6-KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİNİN AKTİFLEŞTİRİLMESİ 335
 • 9.6.1- Aktifleştirme Ne Zaman Yapılacaktır 335
 • 9.6.2- Kısmen Aktifleştirme Yapılıp Yapılamayacağı 336
 • 9.7-KURULUŞ ÖRGÜTLENME GİDERLERİ VE PEŞTEMALLİKLARİN İTFASI 337
 • 9.8-DANIŞTAY KARARLARI VE MALİYE BAKANLIĞI ÖZELGELERİ 337
 • 7.BÖLÜM AMORTİSMANLAR
 • 1-AMORTİSMAN KONUSU 343
 • 2-AMORTİSMAN AYIRMA KOŞULLARI 344
 • 2.1-İŞLETMEDE KULLANILMA 344
 • 2.2-KULLANIM SÜRESİNİN BİR YILDAN FAZLA OLMASI 349
 • 2.3-YlPRANMA AŞINMA VE KIYMETTEN DÜŞMEYE MARUZ BULUNMA 349
 • 2.4-BELLİ BİR DEĞERİN ALTINDA OLAN ALET EDEVAT VE DEMİRBAŞLARIN
 • AMORTİSMANI 350
 • 3-ARSA VE ARAZİDE AMORTİSMAN 352
 • 4-AMORTİSMAN TUTARININ HESABI 352
 • 4.1-GENEL BiLGi 352
 • 4.2-NORMAL YÖNTEMLE AMORTİSMAN HESABI 354
 • 4.3-AZALAN BAKİYELER YÖNTEMİYLE AMORTİSMAN HESABI 355
 • 4.4-KİST AMORTİSMAN HESABİ 358
 • 5-MADENLERDE AMORTİSMAN 361
 • 6-FEVKALADE AMORTİSMAN 364
 • 6.1-GENEL BiLGi 364
 • 6.2-FEVKALADE AMORTİSMAN YÖNTEMİNDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR 367
 • 6.2.1-Arıza ve Kaza Neticesinde Kıymetini Kaybeden Makinelerin Durumu.. 367
 • 6.2.2- Tabi Afet Nedeniyle Sigortadan Tazminat A lınması 368
 • Dönem Sonu işlemleri
 • 6.2.3-Fevkalade Amortisman Nispetinin Uygulandığı Dönemde Ayrıca
 • Amortisman Ayrılamaz 368
 • 6.2.4-Ayrılmamış Amortismanların Fevkalade Amortisman Yoluyla Giderilmesi
 • Mümkün Değildir 368
 • 6.2.5-Fevkalade Amortismanla ilgili Maliye Bakanlığı Mııktezaları ve Danıştay
 • Kararları 369
 • 7-ÖZELLİKLİ DURUMLAR 375
 • 7.1 -GEÇİCİ OLARAK İHRAÇ EDÎLEN MAKİNE VE TEÇHİZATİN AMORÜSMANİ 375
 • 7.2-BİRLEŞME DEVİR VE BÖLÜNME DURUMUNDA AMORTİSMAN 375
 • 7.3-SANAT ESERLERİNİN AMORTİSMANI 383
 • 7.4-ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN AMORTİSMANI 387
 • 7.5-FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLEN SABİT KIYMETLERİN
 • AMORTİSMANI 388
 • 8-AMORTİSMAN HESAPLARININ KAYITLARDA GÖSTERİLMESİ 389
 • 8.BOLUM
 • YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ
 • 1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ 399
 • 1.1-İŞİN KONUSU İNŞAAT VE ONARIM OLMALIDIR 400
 • 1.2-İNŞAAT VE ONARIM İŞİ TAAHHÜDE BAĞLI OLMALIDIR 402
 • 1.3-İNŞAAT VE ONARIM İŞİ BİRDEN FAZLA YlLI KAPSAMALIDIR 404
 • 13.1-Genel Bilgi 404
 • 1.3.2-Başlanıldığı Yılda Bitirilemeyip İzleyen Yıllara Sarkan işler 405
 • 1.3.3-Bütünlük Arz Eden İşler 406
 • 2-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE İŞİN BİTİM
 • TARİHİ 408
 • 3-ORTAK GENEL GİDERLER VE AMORTİSMANLARIN DAĞITIMI 410
 • Dönem Sonu işlemleri
 • 4-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE GELİR VERGİSİ
 • TEVKİFATI 414
 • 4.1-GENEL BİLGİ 414
 • 4.2-NAKDEN ÖDEME 415
 • 4.3-HESABEN ÖDEME 416
 • 4.4-VERGİ TEVKİFAT1NIN YAPILMAMASININ SONUÇLARI 417
 • 4.5- TEVKİF EDİLEN VERGİLERİN MAHSUBU VE İADESİ 418
 • 5-ÖZELLİKLİ DURUMLAR 425
 • 5.1 -YILLARA YAYGIN İŞLERDEN ELDE EDİLEN İSTİHKAKLARA AİT KUR FARKI VE
 • FAİZ GELİRİ 425
 • 5.2-TAŞERONLARA YAPTIRILAN İŞLER 428
 • 5.3-KIS1MKİSIM YAPTIRILAN İŞLER 429
 • 5.4-KAT KARŞILIĞI YAPILAN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ 432
 • 5.5- KONSORSİYUM OLARAK YAPİLAN İŞLERE İLİŞKJN ÖDEMELER 433
 • 5.6-YURT DIŞINDA YAPILAN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİ 436
 • 5.7-YLLLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNE İLİŞKİN FİYAT FARKI VE
 • GECİKME ZAMLARI 437
 • 6- MUHASEBE KAYITLARI 438
 • 6.1-MALİYETLERİNİN MUHASEBE KAYDİ 438
 • 6.2-HAKEDİŞLERİN MUHASEBE KAYDİ 443
 • 9.BÖLÜM KAR DAĞITIMI
 • l.KAR DAĞITIMI VE VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER 453
 • 1.1.DAĞITILAN KAR PAYLARINDA VERGİ KESİNTİSİ 453
 • 1.2. VERGİ KESİNTİSİ ORANI 457
 • 1.3. 24.4.2003 TARİHİNDEN ÖNCEKİ DÖNEMLERE İLİŞKİN DAĞITILMAMIŞ KARLARIN VERGİLENDİRİLMESİ 457
 • 1.4. KAR PAYİ ELDE EDEN KİŞİLERİN HUKUKİ STATÜLERİNİN BELİRLENEMEMESİ DURUMUNDA VERGİ KESİNTİSİ UYGULAMASİ 459
 • 1.5. İSTİSNA KAZANÇLARIN VERGİ KESİNTİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU 462
 • Dönem Sonu işlemleri
 • 2.KAR DAĞITIMI VE YEDEK AKÇE İLİŞKİSİ 463
 • 2.1-GENEL BİLGİ 463
 • 2.2-SAFİKAR 464
 • 2.3-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI 466
 • 2.4-İKtNCi TERTIP YEDEK AKÇE 466
 • 2.5-BİRİNCİ TEMETTÜ DAĞİTİMİ MECBURİ MiDiR? 467
 • 3-ÖZELLİKLİ DURUMLAR 471
 • 3.1-KARİN SERMAYEYE İLAVESİ KAR DAĞİTİMİ DEĞİLDIR 471
 • 3.2-ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARININ
 • SINIRLAYICI HÜKÜMLERİ 472
 • 3 .3-KAR SERMAYEYE İLAVE EDİLMÎŞ ANCAK ORTAKLAR CARİ HESABİNA BÜYÜK
 • MİKTARDA PARALAR ÇEKİLMİŞSE 472
 • 3.4-TASFİYE SONUCUNDA ORTAKLARA YAPİLAN ÖDEMELER
 • KAR DAĞİTİMİ MİDİR? 473
 • 3.5-HİZMET ERBABINA DAĞITILAN KAR PAYLARININ DURUMU 474
 • 3.6-GEÇMİŞ YIL ZARARLARI KAPATILMADAN KAR DAĞITIMI YAPILAMAZ 475
 • 4- KAR DAĞITIM TABLOSU VE KAR DAĞITIMININ
 • MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 475
 • 10.BÖLÜM
 • DÖNEM SONUNDA
 • HESAPLARIN KAPATILMASI
 • 1-GENEL BİLGİ 497
 • 2-MALİYET HESAPLARININ KAPATILMASI 498
 • 2.1 -ÜRETİLEN MAMULLERE YANSİTİLAC AK MALÎYET HESAPLARİ 500
 • 2.2-DÖNEM GİDERLERİNE YANSITILACAK MALİYET HESAPLARI 501
 • 2.2.1-Hizmet Üretim Maliyeti 502
 • Dönem Sonu işlemleri
 • 2.2.1.1-Genel Bilgi 502
 • 2.2.1.2-Fiili Maliyet Yönteminin Uygulandığı Durumlarda 503
 • 2.2.1.3-Önceden Saptanmış Maliyet Yönteminin Uygulandığı Durumlarda 505
 • 2.2.2-Araştırma ve Geliştirme Giderleri 510
 • 2.2.2.1-Genel Bilgi 510
 • 2.2.2.2-Fiili Maliyet Yönteminin Uygulandığı Durumlarda 512
 • 2.2.2.3-Önceden Saptanmış Maliyet Yönteminin Uygulandığı Durumlarda 514
 • 2.2.3-Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 518
 • 2.2.3.1-Genel Bilgi 518
 • 2.2.3.2-Fiili Maliyet Yönteminin Uygulandığı Durumlarda 519
 • 2.2.3.3-Önceden Saptanmış Maliyet Yönteminin Uygulandığı Durumlarda 522
 • 2.2.4-Genel Yönetim Giderleri 526
 • 2.2.4.1-Genel Bilgi 526
 • 2.2.4.2-Fiili Maliyet Yönteminin Uygulandığı Durumlarda 527
 • 2.2.4.3-Önceden Saptanmış Maliyet Yönteminin Uygulandığı Durumlarda 529
 • 2.2.5-Finansman Giderleri 534
 • 2.2.5.1-Genel Bilgi 534
 • 2.2.5.2-Fiili Maliyet Yönteminin Uygulandığı Durumlarda 535
 • 2.2.5.3-Önceden Saptanmış Maliyet Yönteminin Uygulandığı Durumlarda 537
 • 3-GELİR VE GİDER HESAPLARININ KAPATILMASI 542
 • 3.1-GELİR VE GİDER HESAPLARİ 542
 • 3.2-GELİR VE GİDER HESAPLARININ KAPATILMASI 556
 • KAYNAKÇA 563