Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Anonim Şirketler (TTK’ya Göre Açıklamalı, İçtihatlı, Örnekli)

Anonim Şirketler (TTK’ya Göre Açıklamalı, İçtihatlı, Örnekli)

Soner Altaş


Baskı Tarihi: Ocak 2019
Sayfa Sayısı: 1328
Fiyatı: 270 TL
İndirimli Fiyatı:242 TL (Kdv Dahil)
ÜCRETSİZ KARGO
Adet : Sepete Ekle Hemen Al
KİTAP HAKKINDA
 • Google
 • Tw
 • Fb

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi Soner Altaş hazırlanan yazılan Anonim Şirketler Kitabı, Yeni TTK’ya Göre Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Örnekli olarak yazılmıştır.
Anonim Şirketler Kitabı; Genel Kurul, Toplantı ve Karar Yetersayıları,Yönetim Kurulu, Anonim Şirketin Denetimi, Pay ve Pay Senetleri Esas Sözleşme Değişiklikleri, Sermayenin Artırılması ve Azaltılması, Şirketler Topluluğu, Ticari Defterler ve Belgeler, Finansal Tablolar ve Raporlar ,Hukuki ve Cezai Sorumluluk ve bir çok konu başlıkları ile bu alanda size rehber olacak zengin içeriklerle hazırlanmıştır. Sitemizden ücretsiz kargo imkanı ile Anonim Şirketler Kitabını satın alabilirsiniz.

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu anonim şirketlere yönelik birçok değişiklik ve yenilik öngörmektedir. Tek kişilik anonim şirket kuruluşuna ve tek kişilik yönetim kuruluna izin verilmesi; halka açık olmayan anonim şirketler için kayıtlı sermaye sisteminin, birikimli oyun ve kâr payı avansının öngörülmüş olması; denetçinin şirket organı olmaktan çıkarılması; bazı anonim şirketlere bağımsız denetçiler tarafından Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenme ve internet sitesi açma, diğerlerine de şirket dışı denetçiler tarafından denetlenme zorunluluğunun getirilmesi; genel kurul ile yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesi; finansal tabloların Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenecek standartlara göre düzenlenecek olması; anonim şirketlerin büyüklüklerine göre sınıflandırılması; birleşme, bölünme ve tür değiştirmenin yeni kurallara bağlanması; yeni ihdas edilen cezalar ile şirketler topluluğuna ilişkin düzenlemeler bu yeniliklerden ve değişikliklerden sadece birkaçıdır.

Soner ALTAŞ tarafından kaleme alınan ve, 6335 ile 6455 sayılı kanunlar ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan değişikliklere, 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu’na, konuya ilişkin yönetmeliklere ve tebliğlere göre güncellenen bu eserde, Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlere ilişkin düzenlemeleri en son haliyle ve tüm yönleriyle ele alınmıştır.

 • Anonim Şirketlerin Kuruluşu ve Kuruluş Belgeleri
 • Genel Kurul, Toplantı ve Karar Yetersayıları
 • Yönetim Kurulu
 • Anonim Şirketin Denetimi
 • Pay  ve Pay Senetleri
 • Esas Sözleşme Değişiklikleri
 • Sermayenin Artırılması ve Azaltılması
 • Şirketler Topluluğu
 • Kar Payı ve Yedek Akçeler
 • Ticari Defterler ve Belgeler
 • Finansal Tablolar ve Raporlar
 • Hukuki ve Cezai Sorumluluk
 • Ölçeklerine Göre Anonim Şirketler
 • Anonim Şirketin Sona Erme Sebepleri ve Tasfiye
 • Anonim Şirketlerin Birleşmesi, Bölünmesi, Tür Değiştirmesi

 

ÖNSÖZ

Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirketler kitabımızın dördüncü baskısı ile yine siz değerli okurların huzurundayız. Bildiğiniz üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1 Temmuz 2012 tarihinin üzerinden dört buçuk aylık bir süre geçti. Ağustos ayı içerisinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ; Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik; Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik; Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari içeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik; Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ; Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ; Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ Resmi Gaze- te’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ekim ayı içerisinde ise yine adıgeçen Bakanlık tarafından hazırlanan Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Ayrıca, 4 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme tanımında ve sınıflandırma kriterlerinde birtakım değişikliklere gidildi. 15 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ ile de kuruluşu ve esas sözleşme değişiklikleri Bakanlık iznine tabi şirketler ilan edildi.

Anılan ikincil düzenlemeleri kitabın sonuna ek olarak koymak yerine, ilgili konu başlıkları içerisinde ele almanın okuyucu açısından daha faydalı olacağı düşünülmüştür. Bu çerçevede, kitabımızın bir önceki baskısı baştan sona gözden geçirilerek anılan Yönetmelikler ve Tebliğler ile getirilen düzenlemeler konuları itibariyle ilgili kısımlara işlenmiş ve kitabımız konuya ilişkin mevzuatın son haline göre güncellenmiştir.

Bu baskıda yapılan bir diğer güncelleme de, önceki baskılarda farkmdalık oluşturmak ve karışıklığa sebebiyet vermemek amacıyla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu için “eski TTK” manasında kullanılan “ETTK”, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu için de “yeni TTK” manasında kullanılan “YTTK” kısaltmaların ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu için kullanılan “yeni” ibarelerinin terk edilmesi olmuştur. 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren yürürlükte olduğundan,

bu baskıda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu için “TTK”, yürürlükten kaldırılan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu için ise “Eski Ticaret Kanunu” ve “ETK” ibareleri kullanılmıştır.

Kitabımızın önceki baskılarında yer verilen 6762 sayılı eski Ticaret Kanu- nu’na ilişkin bölümler, okurların mukayese yapabilmesi amacıyla bu baskıda da muhafaza edilmiştir. Anılan bölümlerde geniş zamanlı dil kullanılmıştır. Bu bölümleri geçmiş zamanlı olarak güncellemenin anlamı ve akışı bozacağı düşüncesiyle, anılan bölümlere yönelik bir değişiklik yapılmamıştır. Okurların anılan bölümleri okurken bu hususu göz önünde bulundurmalarını; yine kitabımızın bazı bölümlerinde konuya ilişkin örneklere yer verildiğini hatırlatmak isteriz.

Önceki baskılarda olduğu üzere, ortak zamanlarımızdan kitap yazımı için uzak kaldığım anlarda gösterdikleri fedakarlık ve hoşgörü için sevgili eşim Alev Şule ALTAŞ’a ve canım oğlum Fatih ALTAŞ’a şükranlarımı arz ediyorum. Anonim şirketler kitabımıza göstermiş olduğunuz ilgi dolayısıyla siz değerli okurlara te kitabımızı biran önce siz değerli okurlara ulaştırmak amacıyla titiz ve özverili bir çalışmada bulunan Seçkin Yaymevi’nin saygıdeğer yönetici ve çalışanlarına da bu baskı vesilesiyle bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Anonim Şirketler kitabımızın dördüncü baskısının şirket ortaklarına, yöneticilerine, hukukçulara, meslek mensuplarına ve konuya ilgi duyan her kesimden okura faydalı olmasını temenni ediyorum.

Saygılarımla,

Soner ALTAŞ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi

 

İÇİNDEKİLER

Dördüncü Baskıya Önsöz 7

Üçüncü Baskıya Önsöz 9

İkinci Baskıya Önsöz 11

Önsöz 13

Kısaltmalar 41

Birinci Bölüm TÜRK TİCARET KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN TİCARET ŞİRKETLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

1.1. TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 43

1.2. TİCARET ŞİRKETLERİNİN TÜRLERİ 46

1.2.1. Şahıs Şirketleri 46

1.2.1.1. Koliektif Şirket 46

1.2.1.2. Komandit Şirket 47

1.2.2. Sermaye Şirketleri 48

1.2.2.1. Anonim Şirket 48

1.2.2.2. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket 49

1.2.2.3. Limited Şirket 51

İkinci Bölüm > TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU VE KURULUŞ BELGELERİ

2.1. ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR 55

2.1.1. Anonim Şirketin Tanımı ve Konusu 55

2.1.2. Kuruluş için Gerekli En Az (Asgarî) Sermaye Tutarı 55

2.1.3. En Az (Asgarî) Kurucu Sayısı 58

2.1.4. Kuruluş için izin Alınması 59

2.1.5. Kurucu işlem ile Tüzel Kişilik Kazanma Arasındaki Fark 62

2.1.6. Kuruluşta Halka Arz 63

2.1.7. Aynî Sermaye Taahhütleri 64

2.1.7.1. Aynî Sermaye Taahhütlerinde Diğer Sicillere Yapılacak Bildirim 66

2.1.8. Anonim Şirketin Ticaret Unvanı 67

2.1.9. Kuruluşta Kayıtlı Sermaye Sistemini Kabul Etmenin Şartları 69

2.2. ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞ BELGELERİ 71

2.2.1. Şirket Esas Sözleşmesi 72

2.2.2. Kurucular Beyanı 74

2.2.3. Değerleme Raporu 75

2.3. ANONİM ŞİRKETİN TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI 76

2.4. TESCİLDEN ÖNCEKİ İŞLEM VE TAAHHÜTLERİN ŞİRKET TARAFINDAN ÜSTLENİLMESİ 78

2.5. KURULUŞ GİDERLERİNİN ŞİRKET TARAFINDAN KARŞILANMASI 78

2.6. KANUNA AYKIRI KURULUŞ VE SONUÇLARI 79

Üçüncü Bölüm TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKET GENEL KURULU

3.1. ANONİM ŞİRKET GENEL KURULU 81

3.1.1. Genel Kurulun Toplantı Şekli, Zamanı ve Yeri 81

3.1.2. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 82

3.1.3. Genel Kurulu Toplantıya Çağırmaya Yetkili ve Görevli Olanlar 83

3.1.4. Genel Kurul Toplantısına Çağrı (Davet) 86

3;1.5. Çağrısız Genel Kurul 87

3.1.6. Genel Kurul Toplantısının Gündemi 88

3.1.7. Genel Kurulun Toplanması 90

3.1.7.1. Hazır Bulunanlar Listesinin Tanzimi 90

3.1.7.2. Genel Kurul Toplantısına Katılmaya Yetkili Olan Paysahipleri 92

3.1.7.3. Genel Kurul Başkanlığının Oluşturulması 94

3.1.7.4. Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esaslarına ilişkin Yönerge Çıkarma Zorunluluğu …94

3.1.7.5. Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi 95

3.1.7.6. Genel Kurul Toplantı Tutanağı 95

3.1.8. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortam Üzerinden Katılma 96

3.1.8.1. Online Genel Kurul için Esas Sözleşmeye Konulacak Hüküm 97

3.1.8.2. Online Genel Kurul Öncesinde Yapılacak işlemler 98

3.1.8.2.1. Genel Kurula ilişkin Bilgi ve Belgelere Erişimin Sağlanması 98

3.1.8.2.2. Genel kurula Elektronik Ortamda Katılma Bildirimi 99

3.1.8.3. Online Genel Kurul Anında Yapılacak İşlemler 100

3.1.8.3.1. Genel Kurul Toplantısına Katılım 100

3.1.8.3.2. Genel Kurul Toplantısının Elektronik Ortamda Açılması 100

3.1.8.3.3. Elektronik Ortamda Görüş iletme ve Oy Verme 100

3.1.8.4. Online Genel Kurul Sonrasında Yapılacak işlemler 101

3.1.8.5. Online Genel Kurul Yapacak Şirketlerin Uyacakları Diğer Yükümlülükler 101

3.1.8.6. Elektronik Genel Kurul Sisteminin Güvenlik Kriterleri 103

3.1.9. Genel Kurul Toplantısında Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu 103

3.1.10. Genel Kurulun Toplantı ve Karar Yetersayısı 106

3.1.10.1. Genel Toplantı ve Karar Yetersayısı 106

3.1.10.2. Özel Toplantı ve Karar Yetersayısı 107

3.1.10.2.1. Esas Sözleşme Değişikliklerinde Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 107

3.1.10.2.2. Paysahiplerinin Tümünün Oybirliğini Gerektiren Esas Sözleşme Değişiklikleri 108

3.1.10.2.3. Şirket Sermayesinin En Az %75′ini Oluşturan Payların Sahiplerinin veya Temsilcilerinin Olumlu Oylarını Gerektiren Esas Sözleşme Değişiklikleri 109

3.1.10.2.4. Esas Sözleşme Değişikliklerinde Hafifletilmiş Nisap Uygulayabilecek Şirketler 110

3.1.11. Genel Kurul Kararlarının Bağlayıcılığı ve Etkisi 111

3.1.12. Pay Sahiplerinin Genel Kuruldaki Oy Hakkı 111

3.1.12.1. Oy Hakkının Doğumu 113

3.1.12.2. Paysahibinin Oy Hakkını Kullanamayacağı Haller 113

3.1.12.3. Birikimli Oy Kullanımı 114

3.1.12.3.1. Birikimli Oy Kullanımı için Gerekli Şartlar 114

3.1.12.3.2. Birikimli Oyun Hesaplanması 115

3.1.12.3.3. Birikimli Oyun Kullanılma Şekli 115

3.1.12.3.4. Birikimli Oyun Temsilen Kullanılması 116

3.1.12.3.5. Birikimli Oya ilişkin Sorumluluk 116

3.1.13. Pay Sahiplerinin Genel Kurulda Temsil Edilmesi 116

3.1.14. Genel Kurul Kararlarının iptali 117

3.1.15. Genel Kurul Kararlarının Butlanı 118

3.2. ETK’YA GÖRE ANONİM ŞİRKET GENEL KURULU VE GENEL KURUL

TOPLANTILARI 120

3.2.1. ETK’ya Göre Anonim Şirket Genel Kurulunun Yapısı ve işlevi 120

3.2.2. ETK’ya Göre Genei Kurul Toplantısının Çeşitleri 122

3.2.3. ETK’ya Göre Genel Kurul Toplantısının Yapılma Zamanı 123

3.2.4. ETK’ya Göre Anonim Şirket Genel Kurul Toplantısının Yapılacağı Yer 124

3.2.5. ETK’ya Göre Genel Kurulu Toplantıya Davet Etmeye Yetkili Olanlar 124

3.2.5.1. ETK’ya Göre Genel Kurulu Olağan Toplantıya Davete Yetkili Olanlar 124

3.2.5.2. ETK’ya Göre Genel Kurulu Olağanüstü Toplantıya Davete Yetkili Olanlar…..’ 125

3.2.5.3. ETK’ya Göre imtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulunu Toplantıya Davete Yetkili Olanlar 125

3.2.5.4. ETK’ya Göre Kuruluş Genel Kurulunu Toplantıya Davete Yetkili Olanlar 126

3.2.5.5. ETK’ya Göre Genel Kurulu Toplantıya Davete Yetkili Olan Diğer Kişiler 126

3.2.6. ETK’ya Göre Genel Kurulu Toplantısına Davet ve İlan 127

3.2.7. ETK’ya Göre Genel Kurul Toplantısının ilansız ve Çağrısız Olarak Yapılabileceği Haller 128

3.2.8. ETK’ya Göre Genel Kurul Toplantısının Gündemi 128

3.2.9. ETK’ya Göre Genel Kurulu Toplantılarında Bakanlık Komiseri Bulundurulması 130

3.2.10. ETK’ya Göre Hazirun Cetveli ve Genel Kurulu Toplantısında Hazır Bulundurulması Zorunlu Olan Diğer Belgeler 132

3.2.11. ETK’ya Göre Anonim Şirket Genel Kurulu Toplantısında Bulunması Gereken Organ Üyeleri 133

3.2.12. ETK’ya Göre Pay Sahiplerinin Genel Kurulu Toplantılarına Katılma ve Oy Kullanma Hakları 134

3.2.13. ETK’ya Göre Oy Hakkının Kullanılmayacağı Haller 135

3.2.14. Genel Kurulu Toplantısında Oy Kullanma Usulü 136

3.2.15. ETK’ya Göre Genel Kurulu Toplantısına Vekaleten Katılma 136

3.2.16. ETK’ya Göre Genel Kurul Toplantı ve Karar Yetersayıları 137

3.2.16.1. ETK’ya Göre Olağan Genel Kurul Toplantılarına ilişkin Toplantı ve Karar Yetersayıları 137

3.2.16.2. ETK’ya Göre Esas sözleşme Değişikliklerine ilişkin Toplantı ve Karar Yetersayıları 138

3.2.16.3. ETK’ya Göre imtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantılarına ilişkin

Toplantı ve Karar Yetersayıları 138

3.2.16.4. Tahvil ihracına Yönelik Genel Kurul Toplantılarına ilişkin Toplantı ve

Karar Yetersayıları 139

3.2.16.5. ETK’ya Göre Şirketin Feshi için Gerekli Toplantı ve Karar Yetersayıları 140

3.2.16.6. ETK’ya Göre Tasfiye Halinde Şirket Aktiflerinin Toptan Satışı için Gerekli Toplantı ve Karar Yetersayıları 140

3.2.17. ETK’ya Göre Genel Kurul Toplantı Tutanağının Düzenlenmesinde Dikkat

Edilecek Hususlar 140

3.2.18. ETK’ya Göre Genel Kurul Toplantısının Yapılamayacağı Haller 141

3.2.19. ETK’ya Göre Genel Kurul Toplantısının Erteleneceği Haller 142

3.2.20. Genel Kurulu Toplantısı Sonrasında Yapılması Gereken İşlemler 142

3.2.21. £TK’ya Göre Genel Kurul Kararlarının iptali 142

3.2.22. ETK’ya Göre Sermaye Artırımına ilişkin Genel Kurul Kararlarının Geçersizliği

ve iptali 145

3.2.23. ETK’ya Göre Genel Kurul Kararlarının Butlanı 151

3.2.24. ETK’ya Göre Anonim Şirket Genel Kurulunun Devredilemez Yetkileri 151

3.2.24.1. ETK’ya Göre Tedricî Kuruluşta Kuruluş Genel Kuruluna Tanınan Devredilemez Yetki ve Görevler 153

3.2.24.2. ETK’ya Göre Kuruluştan Doğan Sorumluluğun Sulh ve ibrası 154

3.2.24.3. ETK’ya Göre işletme, Tesisat, Mal ve Hakların Şirket Tarafından Devralınmasına Dair Sözleşmelerin Onaylanması 155

3.2.24.4. ETK’ya Göre Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Azli ve ibrası 155

3.2.24.5. ETK’ya Göre Şirketin Karşılıksız Kalan Sermayesinin Tamamlanmasına

veya Mevcut Sermaye ile Yetinilmesine Karar Verilmesi 156

3.2.24.6. ETK’ya Göre Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücret Miktarının Belirlenmesi 156

3.2.24.7. ETK’ya Göre Şirketle Ticarî Muamelede Bulunulmasına izin Verilmesi 157

3.2.24.8. ETK’ya Göre Şirketle Rekabette Bulunulmasına izin Verilmesi 157

3.2.24.9. ETK’ya Göre Yönetim Kurulu Üyeleri Aleyhine Dava Açılmasına Karar Verilmesi 158

3.2.24.10. ETK’ya Göre Şirket Denetçilerinin Seçilmesi, Azli ve ibrası 158

3.2.24.11. ETK’ya Göre Yönetim Kurulu Raporu ile Denetçi Raporlarının Müzakeresi …159

3.2.24.12. ETK’ya Göre Özel Denetçi Görevlendirilmesi 159

3.2.24.13. ETK’ya Göre Şirket Esas Sözleşmesinde (Anasözleşmesinde) Değişiklik Yapılması 160

3.2.24.14. ETK’ya Göre Şirket Esas Sermayesinin Artırılması 161

3.2.24.15. ETK’ya Göre Şirket Esas Sermayesinin Azaltılması 162

3.2.24.16. ETK’ya Göre Hisse Senetlerinin/Payların Bölünmesi veya Birleştirilmesi 163

3.2.24.17. intifa Senedi Çıkarılması 164

3.2.24.18. ETK’ya Göre Tahvil Çıkarılması 164

3.2.24.19. ETK’ya Göre Anonim Şirketin Feshine Karar Verilmesi 166

3.2.24.20. ETK’ya Göre Tasfiye Memurlarının Tayini ve Azli 167

3.2.24.21. ETK’ya Göre Tasfiye Halinde Şirket Aktiflerinin Satış Yönteminin Belirlenmesi ve Toptan Satışına izin Verilmesi 167

3.2.24.22. ETK’ya Göre Tasfiye Bakiyesinin Dağıtım Şeklinin Belirlenmesi 168

3.2.24.23. ETK’ya Göre Birleşme Sözleşmesinin Onaylanması 168

3.2.24.24. ETK’ya Göre Kamu Tüzel Kişisi Tarafından Devralınma Halinde Tasfiye Yapılmamasına Karar Verilmesi 169

3.2.24.25. ETK’ya Göre Kâr Dağıtımı ve ihtiyarî Yedek Akçe Ayrımı 169

3.2.24.26. İtibarî Değerinin Üzerinde Bir Bedelle Hisse Senedi Çıkarılması 171

3.2.25. ETK’ya Göre Anonim Şirket Genel Kurulunun Devredebileceği Yetkileri 171

3.2.25.1. ETK’ya Göre Anonim Şirketlerde Murahhas Aza ve Müdürün Tayini 172

3.2.25.2. ETK’ya Göre Şirket Çalışanlarının Tayini 173

3.2.25.3. ETK’ya Göre Şirketin Ticari Defterlerinin ve Belgelerinin Pay Sahiplerinin incelemesine Sunulması ..174

Dördüncü Bölüm TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU

4.1. ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU 175

4.2. YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU (ÜYELERİN SAYISI VE NİTELİKLERİ) 175

4.2.1. Tüzel Kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliği 177

4.2.2. Yönetim Kurulu Üyeleri için Öngörülen Ehliyet ve Eğitim Düzeyi Şartı f 178

4.2.3. Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçilmeye Mani Haller 179

4.3. BELİRLİ GRUPLARIN YÖNETİM KURULUNDA TEMSİL EDİLMESİ 180

4.4. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNCE ZARAR SİGORTASI YAPTIRILMASI 182

4.5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ 185

4.5.1. ETK’ya Göre Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi 186

4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVDEN ALINMASI 186

4.7. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ 188

4.8. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDE YAŞANAN BOŞLUKLARIN GİDERİLMESİ 188

4.9. YÖNETİM KURULUNUN ŞİRKETİ YÖNETME VE TEMSİL YETKİSİ 193

4.9.1. Yönetim Kurulunun Görev Dağılımı 193

4.9.2. Anonim Şirketin Yönetimi ve Yönetimin Devri 195

4.9.2.1. Yönetim Yetkisinin Üyelere veya 3. Şahıslara Devri 196

4.9.3. Yönetim Kurulunun Ticarî Mümessil ve Vekil Atama Yetkisi 197

4.9.4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yönetimle Görevli 3. Şahısların Özen ve Bağlılık Yükümlülüğü 198

4.9.5. Anonim Şirketin Temsili 200

4.9.5.1. Temsilcilerin Tescil ve ilanı 201

4.9.5.2. imzanın Şekli 202

4.9.5.3. Şirketi Temsil Yetkisinin Kapsam ve Sınırları 203

4.9.6. Tek Ortaklı Anonim Şirketlerde Ortak ile Şirket Arasında Sözleşme Yapılması 204

4.10. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 205

4.11. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 208

4.11.1. Yönetim Kurulunun Toplantı ve Karar Yetersayısı 208

4.11.2. Yönetim Kurulu Toplantılarında Oyların Eşit Çıkması Hali 210

4.11.3. Yönetim Kurulu Toplantıların Yazılı Olması Zorunluluğu 211

4.11.4. Yönetim Kurulu Toplantılarında Temsilen ve Vekaleten Oy Kullanma 211

4.11.5. Toplantı Yapılmaksızın Yönetim Kurulu Kararı Alınmasının Usulü 211

4.11.6. Elektronik Ortamda Yönetim Kurulu Toplantısı Yapılması 212

4.11.6.1. Yönetim Kurulu Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım 214

4.11.6.2. Online Yönetim Kurulu için Esas Sözleşmeye Konulacak Hüküm 214

. 4.11.6.3. Yönetim Kuruluna Elektronik Ortamda Katılma Bildirimi 214

/ 4.11.6.4. Online Yönetim Kurulu Toplantısına Katılım, Görüş Bildirme ve Oy

Verme 215

4.11.6.5. Online Yönetim Kurulu Konusunda Şirketlerin Uyacakları Yükümlülükler 215

4.11.6.6. Elektronik Toplantı Sisteminin Güvenlik Kriterleri 217

4.12. BATIL YÖNETİM KURULU KARARLARI 217

4.13. YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI 219

4.13.1. Yönetim Kurulu Üyesinin Yönetim Kurulunda Bilgi Alma ve inceleme Hakkı 220

4.13.2. Yönetim Kurulu Üyesinin Yönetim Kurulu Dışında Bilgi Alma ve inceleme Hakkı… 221

4.14. YÖNETİM KURULU BAŞ KANININ BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI 222

4.15. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRMA HAKKI 222

4.16. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN KATILMASI YASAK OLAN MÜZAKERELER 223

4.17. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE YAPILABİLECEK ÖDEMELER 225

4.18. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETLE İŞLEM YAPMA VE ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞI 226

4.19. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETLE REKABET YASAĞI 229

4.20. YÖNETİM KURULUNUN ŞİRKET SERMAYESİNİN KAYBI VE BORCA BATIK

OLMA HALİNDEKİ GÖREVLERİ VE YETKİLERİ 230

4.20.1. ETK’ya Göre Yönetim Kurulunun Şirket Sermayesinin Kaybı ve Borca Batık

Olma Halindeki Görevleri ve Yetkileri 231

4.20.1.1. ETK’ya Göre Şirket Esas Sermayenin Yarısının (1/2′sinin) Karşılıksız

Kalması 232

4.20.1.2. ETK’ya Göre Şirketin Aciz Halinde Bulunduğu Şüphesini Uyandıran Emarelerin Mevcut Olması ve Şirket Esas Sermayesinin Üçte ikisinin (2/3′ünün) Karşılıksız Kalması 233

4.20.1.3. ETK’ya Göre Şirketin Borca Batık Olması 237

4.20.2. TTK’ya Göre Yönetim Kurulunun Şirket Sermayesinin Kaybı ve Borca Batık

Olma Halindeki Görevleri ve Yetkileri 237

4.20.2.1. TTK’ya Göre Şirket Sermayesi ile Kanunî Yedek Akçeler Toplamının

Yarısının Zarar Sebebiyle Karşılıksız Kalması 238

4.20.2.2. TTK’ya Göre Şirket Sermayesi ile Kanunî Yedek AkçelerToplamının Üçte ikisinin Zarar Sebebiyle Karşılıksız Kalması 239

4.20.2.3. TTK’ya Göre Şirketin Borca Batık Olması 239

4.21. YÖNETİM KURULUMUN RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE YÖNETİMİNE

İLİŞKİN GÖREVLERİ 242

Beşinci Bölüm TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETİN DENETİMİ

5.1. ETK’YA GÖRE ANONİM ŞİRKETİN DENETİMİ 245

5.1.1. ETK’ya Göre Anonim Şirketlerde Dış Denetim 245

5.1.2. ETK’ya Göre Anonim Şirketlerde iç Denetim 247

5.2. TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETİN DENETİMİ 252

5.2.1. Anonim Şirketlerde Dış Denetim 255

5.2.1.1. Anonim Şirketlere ilişkin Tebliğ Çıkarma Yetkisi 255

5.2.1.2. Anonim Şirketleri Denetleme Yetkisi 256

5.2.1.2.1. Bakanlık Denetiminin Amacı 257

5.2.1.2.2. Bakanlık Denetimine Konu işlemler 257

5.2.1.2.3. Bakanlık Denetiminin Usulü .,…258

5.2.1.2.4. Bakanlık Denetimi Sonucunda Düzenlenecek Raporlar ….259

5.2.1.2.5. Anonim Şirketlerin Bakanlık Denetimine ilişkin Yükümlülükleri 259

5.2.1.2.6. Üçüncü Kişilerin Bakanlık Denetimine İlişkin Yükümlülükleri 260

5.2.1.3. Diğer Bakanlık, Kurum, Kurul ve Kuruluşlara Uygun Görüş Verme Yetkisi 261

5.2.1.4. Anonim Şirketler Hakkında Fesih Davası Açma Yetkisi 261

5.2.1.5. Bazı Anonim Şirketlerin Kuruluşuna ve Esas Sözleşme Değişikliklerine izin Verme Yetkisi 262

5.2.1.6. Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Temsilci Bulundurma Yetkisi 266

5.2.2. Denetçilerin Denetimi ve Gözetimi 269

5.2.2.1. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 269

5.2.2.2. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun Görev ve Yetkileri 273

5.2.2.3. Denetçilerin KGK Tarafından Yetkilendirilmesi 275

5.2.2.4. Denetçinin Faaliyet izninin Askıya Alınması ve iptali 277

5.2.2.5. Denetçinin Sorumluluğu 277

5.2.2.6. Denetçinin Sorumluluk Sigortası Yaptırma Yükümlülüğü 278

5.2.2.7. Denetçinin KGK Tarafından Denetlenmesi ve incelenmesi 278

5.2.2.8. Denetçilerin inceleme Sonuçlarına Uyma Yükümlülüğü 279

5.2.2.9. Denetçilerin inceleme Elemanlarına Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü 280

Altıncı Bölüm TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE PAY KAVRAMI VE SERMAYE KOYMA BORCU

6. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY KAVRAMI VE SERMAYE KOYMA BORCU 281

6.1. Anonim Şirketlerde Pay 281

6.1.1. Payın Asgarî itibarî Değeri 281

6.1.2. Payın Bölünmezliği 282

6.1.3. imtiyazlı Paylar 283

6.1.4. Oyda imtiyazlı Paylar 286

6.1.4.1. Oyda imtiyazın Etkinsizleştiği Kararlar 289

6.2. Pay Bedelini ifa Borcu 289

6.2.1. Pay Bedelini ifa Borcuna ilişkin Genel ilkeler 289

6.2.1.1. Tek Borç ilkesi 290

6.2.1.2. Kayıtlı Sermaye Sisteminde Primli Pay Çıkarılması 291

6.2.1.3. Pay Bedelini iade Yasağı 291

1 6.2.1.4. Paysahiplerinin ikincil Yükümlülükler; 291

6.2.1.5. Pay Bedelini Ödemeye Çağrı (Apel) 292

6.3. Pay Bedelini Ödemede Temerrüde Düşülmesi 292

6.3.1. Temerrüt ve Sonuçları 292

6.3.2. Iskat Usulü 293

6.4. Anonim Şirketin Kendi Paylarını İktisap veya Rehin Olarak Kabul Etmesi 295

6.4.1. Anonim Şirketin Kendi Paylarını ivazlı Olarak İktisap Veya Rehin Kabul

Etmesine İlişkin Genel Kurallar 297

6.4.1.1. Genel Kurulca Verilmiş Bir Yetki Olmaksızın Şirketin Kendi Paylarını iktisap Edebileceği Haller 300

6.4.1.2. İvazlı iktisap Yasağının istisnaları 301

6.4.1.3. ivazlı iktisapta Kanuna Karşı Hile Yapılması ve Sonuçları 302

6.4.2. Şirketin Kendi Paylarını ivazsız iktisabı 303

6.4.3. iktisap Edilen Payların Elden Çıkarılması 304

6.4.4. Kanuna Aykırı iktisap Halinde Elden Çıkarma 304

6.4.5. Diğer Kanunlardaki iktisap Hükümlerinin TTK’ya Etkisi 305

6.4.6. iktisap Edilen Paylara ilişkin Hakların Kullanılması 305

6.5. Şirketin Kendi Paylarını Taahhüt Yasağı 306

6.6. Sermayesine Göre Sözleşmeli Avukat Bulundurmak Zorunda Olan Anonim Şirketler 307

Yedinci Bölüm TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE PAY SENETLERİ, İNTİFA SENETLERİ VE PAY DEFTERİ

7.1. PAY SENETLERİ 313

7.1.1. Pay Senedinin Türleri 313

7.1.2. Payın veya Pay Senetlerinin Türlerinin Değiştirilmesi 314

7.1.3. Pay Senedi Çıkarılması 315

7.1.4. Şirketin Tescilinden veya Sermaye Artırımından Önce Çıkarılan Pay Senetleri 316

7.1.5. Pay Senetlerinin Şekli 317

7.1.6. Yıpranmış Pay Senetlerinin ve İlmühaberlerin Değiştirilmesi 318

7.1.7. ilmühaber Bastırılması 319

7.2. PAY SENETLERİNİN DEVRİ 320

7.2.1. Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devri 320

7.2.2. Nama Yazılı Payların ve Pay Senetlerinin Devri 320

7.2.3. Payların ve Pay Senetlerinin Devrinin Sınırlandırılması 321

7.2.3.1. Kanunî Sınırlama 321

7.2.3.2. Esas Sözleşme ile Sınırlama 322

7.2.3.2.1. Esas Sözleşme İle Sınırlamada Genel ilkeler 322

1.23.2.2. Borsaya Kote Edilmemiş Nama Yazılı Payların Devrinin Esas

Sözleşme ile Sınırlanması 323

7.2.3.2.2.1. Esas Sözleşmede Öngörülebilecek Red Sebepleri 326

7.23.2.2.2. Beyan Verilmemesi Nedeniyle Devrin Reddi 326

1.23.2.23. Kanunî Geçiş Hallerinde Devrin Reddi 327

7.2.3.2.2.4. Devre ilişkin Esas Sözleşme Şartlarının Ağırlaştırılması 327

7.2.3.2.2.5. Devrin ve Reddin Hükümleri 328

7.2.3.2.2.6. Şirketin Devri Reddetme Süresi 329

1.23.23. Borsaya Kote Edilmiş Nama Yazılı Payların Devrinin Esas Sözleşme

ile Sınırlanması 329

7.2.3.2.3.1. Borsada iktisap Edilen Nama Yazılı Payların Devrinin Esas Sözleşme ile Sınırlanması 329

7.2.3.2.3.2. Beyan Verilmemesi Nedeniyle Devrin Reddi 330

7.2.3.2.3.3. Kanunî Geçiş Hallerinde Devrin Reddedilememesi 331

7.2.3.2.3.4. Pay Devrini Şirkete Bildirme Yükümü 331

7.2.3.2.3.5. Borsaya Kote Edilmiş Nama Yazılı Payların Devirlerinde

Hakların Geçişi f. 331

7.2.3.2.3.5.1. Pay Defterine Kaydın Hakların Kullanılmasına Etkisi 333

7.2.3.2.3.5.2. Oy Hakkından Yoksun Paysahipliği 333

7.2.3.2.3.5.3. Pay Devrinin Reddinin Hukuka Aykırı Olması 334

7.2.3.2.3.5.4. Şirketin Devri Reddetme Süresi 335

7.2.4. ETK’ya Göre Düzenlenmiş Pay Devrini Sınırlandıran Esas Sözleşme

Hükümlerinin TTK’ya Uyumlaştırılması 335

7.3. PAY DEFTERİ 335

7.3.1. Pay Defterindeki Yanlış Beyana Dayalı Kaydın Silinmesi 337

7.3.2. Bedellerinin Tamamı Ödenmemiş Nama Yazılı Payların Devrinde Pay Defterine Kaydın Hükümleri 337

7.4. İNTİFA SENETLERİ 338

7.5. ETK’YA GÖRE İNTİFA SENETLERİ 340

7.5.1. ETK’ya Göre intifa Senetlerinin Temel Özellikleri 340

7.5.1.1. ETK’ya Göre intifa Senetlerinin Çeşitleri 342

7.5.1.1.1. ETK’ya Göre Kurucu intifa Senetleri 342

7.5.1.1.2. ETK’ya Göre Adi intifa Senetleri 343

7.5.1.1.2.1. Adi intifa Senedi Tahsis Edilebilecek Kişiler 344

7.5.1.1.3. Katılma intifa Senetleri (KİS) 345

7.5.1.2. ETK’ya Göre intifa Senedi Sahibine Tanınacak Menfaatler 346

7.5.1.3. ETK’ya Göre intifa Senedinin ihdası 348

7.5.1.3.1. intifa Senedinin Şirketin Kuruluşu Sırasında ihdas Edilmesi 348

7.5.1.3.2. intifa Senedinin Şirketin Kuruluşundan Sonra ihdas Edilmesi 348

7.5.1.3.3. ETK’ya Göre intifa Senedi Sahipleri Genel Kurulu 349

7.5.1.4. ETK’ya Göre intifa Senedinin Şekli, Devri ve Sona Ermesi 349

7.5.1.4.1. ETK’ya Göre intifa Senedinin Şekli 349

7.5.1.4.2. ETK’ya Göre intifa Senedinin Devri 350

7.5.1.4.3. ETK’ya Göre intifa Senedinin Sona Ermesi veya iptali 351

7.6. ETK’YA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERCE PAY DEFTERİ TUTULMASI VE PAY DEFTERİNİN ÖNEMİ 352

7.7. ETK’YA GÖRE KAPALI ANONİM ŞİRKETLERCE HİSSE SENEDİ ÇIKARILMASI 355

7.7.1. ETK’ya Göre Kapalı Anonim Şirketlerce Hisse Senedi Çıkarılması Zorunlu mudur?… 358

7.7.2. ETK’ya Göre Kapalı Anonim Şirketlerde Hisse Senedi Çıkarmak için Herhangi

Bir Organ Kararı Gerekmekte midir? 358

7.7.3. ETK Işığında Tek Bir Hisse Senedine veya ilmühabere Bağlanmış Payların Kısmi Devri 360

7.8. ÇTK’YA GÖRE İLMÜHABER ÇIKARILMASI 363

7.8.1. ETK’ya Göre ilmühaberlerin Devri 367

7.8.2. ETK’ya Göre Anonim Şirketlerce ilmühaber Çıkarılması Zorunlu mudur? 367

7.8.3. ETK’ya Göre ilmühaber Çıkarmak İçin Herhangi Bir Organ Kararı Gerekmekte

midir? 367

7.9. ETK’YA GÖRE PAY DEVRİNİN SINIRLANDIRILMASI 368

7.9.1. ETK’ya Göre Hamiline Yazılı Hisse Senetlerinin Devri ve Devrin Sınırlandırılması 369

7.9.2. ETK’ya Göre Nama Yazılı Hisse Senetlerinin Veya Payların Devrinin Sınırlandırılması 370

7.9.2.1. ETK’ya Göre Esas Sözleşmede Yazılı Sebeplerden Dolayı Nama Yazılı Hisse Senetlerinin Devrinin Sınırlandırılması 372

7.9.2.2. ETK’ya Göre Nama Yazılı Hisse Senetlerinin Devrinin Sebepsiz Olarak Sınırlandırılması 373

7.9.2.3. ETK’ya Göre Bedelinin Ödenmemiş Olması Nedeniyle Hisse Senedinin

Devrinin Sınırlandırılması 374

7.9.2.4. ETK’ya Göre Miras, Karı-Koca Mallarının idaresine Ait Hükümler veya

Cebri İcra Halinde Devrin Sınırlandırılması 374

7.9.3. ETK’ya Göre ilmühabere Bağlanmış Payların Devri ve Devrin Sınırlandırılması 375

7.9.4. Aile Anayasası ve Aile Konseyi (Meclisi) 376

7.9.4.1. Aile Anayasasının Hazırlanması 377

Sekizinci Bölüm TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE PAYSAHİBİNİN TEMSİLİ, OY HAKKI, BİLGİ EDİNME VE İNCELEME HAKKI İLE ÖZEL DENETİM İSTEME HAKKI

8.1. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİBİNİN TEMSİLİNE İLİŞKİN GENEL KURAL 387

8.2. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİPLERİNİN KİTLESEL TEMSİLİ 387

8.2.1. Organın Temsilcisi ve Bağımsız Temsilci 388

8.2.2. Kurumsal Temsilci 389

8.2.3. Tevdi Eden Temsilcisi 391

8.2.4. Organın Temsilcisi, Bağımsız Temsilci ve Kurumsal Temsilci Tarafından Yayınlanması Zorunlu Olan Bildirge 393

8.2.5. Organın Temsilcisinin, Bağımsız Temsilcinin, Kurumsal Temsilcinin ve Tevdi

Eden Temsilcisinin Bildirim Yükümlülüğü 394

8.3. PAY SAHİBİNİN MÜNFERİDEN TEMSİLİ 395

8.4. PAYIN BİRDEN FAZLA SAHİBİNİN OLMASI DURUMUNDA TEMSİL 395

8.5. PAYIN ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI BULUNMASI DURUMUNDA TEMSİL 396

8.6. GENEL KURUL TOPLANTILARINA YETKİSİZ KATILMA 396

8.7. PAYSAHİBİNİN OY HAKKI 397

8.7.1. Birikimli Oy 399

8.7.2. Oy Hakkının Doğumu 400

8.7.3. Oy Hakkından Yoksunluk 400

8.8. EŞİT İŞLEM İLKESİ 401

8.9. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI 402

8.9.1. Bilgi Alma Hakkının Kullanımının Reddedilebileceği Haller 404

8.9.2. Bilgi Alma ve inceleme Hakkı Ertelenen veya Reddedilen Paysahibinin Dava Hakkı 405

8.10. ÖZEL DENETİM İSTEME HAKKI 405

8.10.1. Özel Denetçinin Atanması 405

8.10.1.1. Genel Kurulun Kabulü Halinde Özel Denetçinin Atanması 405

8.10.1.2. Genel Kurulun Reddi Halinde Özel Denetçinin Atanması 407

8.10.2. Özel Denetimin Konusu ve Kapsamı 409

8.10.3. Özel Denetim Raporu 410

8.10.4. Özel Denetim Giderlerinin Karşılanması 411

Dokuzuncu Bölüm TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ, ESAS SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI

9.1. ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ 413

9.1.1. Anonim Şirket Esas Sözleşmesinin Değiştirilmesinde Geçerli Olan Genel ilke 413

9.1.2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçişe ilişkin Esas Sözleşme Değişikliği 415

9.1.2.1. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçişe ilişkin Şartlar 415

9.1.2.2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş için Bakanlık izni ve Genel Kurul Kararı Alınması 419

9.1.2.3. Kayıtlı Sermaye Sisteminden Çıkmış Sayılma, Çıkma ve Çıkarılma 420

9.1.3. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin Alınması ve Değişiklik Taslağının ilan Edilmesi… 421

9.1.4. Esas Sözleşme Değişiklikleri için Gerekli Toplantı ve Karar Yetersayısı 423

9.1.4.1. Adi Toplantı ve Karar Yetersayısı 424

9.1.4.2. Özel Toplantı ve Karar Yetersayıları 425

9.1.4.2.1. Paysahiplerinin Oybirliğini Gerektiren Esas Sözleşme Değişiklikleri 426

9.1.4.2.2. Sermayenin En Az %75′ine Sahip Paysahiplerinin Oyunu Gerektiren

Esas Sözleşme Değişiklikleri 427

9.1.4.2.3. Pay Senetleri Borsada işlem Gören Anonim Şirketlerin Adi Nisapla Kararlaştırabilecekleri Esas Sözleşme Değişiklikleri 429

9.1.4.3. TTK’ya Uyum Amacıyla Yapılacak Esas Sözleşme Değişiklikleri için Gerekli Toplantı ve Karar Yetersayısı 429

9.1.5. imtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu 430

9.1.5.1. imtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun Toplantıya Çağrılması 431

9.1.5.2. imtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun Toplantı ve Karar Yetersayısı 432

9.1.5.3. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısının Yapılmayacağı Haller 433

9.1.5.4. imtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağı 433

9.1.5.5. imtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısında Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu 434

9.1.5.6. imtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Kararlan Aleyhine iptal Davası Açılması 436

9.1.6. Esas Sözleşmenin Değiştirilmesine ilişkin Genel Kurul Kararlarının Tescil ve ilanı…. 436

9.2. ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYENİN ARTIRILMASI 438

9.2.1. Sermaye Artırımına ilişkin Genel İlkeler 438

9.2.1.1. Önceki Sermayenin Ödenmiş Olması 438

9.2.1.2. Sermaye Artırımına Karar Verecek Organ 439

9.2.1.3. Sermaye Artırımı için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin Alınması 439

9.2.1.4. Sermaye Artırımının Tescil Ettirilmesi 442

9.2.1.4.1. Sermaye Artırımında Diğer Sicillere Yapılacak Bildirim 443

9.2.1.5. Kanuna Aykırı Sermaye Artırımından Dolayı Şirket Aleyhine Fesih Davası Açılması 444

9.2.2. Yönetim Kurulunca Hazırlanacak Sermaye Artırım Beyanı 444

9.2.3. Sermaye Artırım Türleri 446

9.2.3.1. Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı 446

9.2.3.1.1. Esas Sermaye Sisteminde Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı …447

9.2.3.1.1.1. İştirak Taahhüdü 447

9.2.3.1.1.2. Sermaye Artırımına Uygun Fonlar Var iken Sermaye Taahhüdü

Yoluyla Sermaye Artırımına Gidilememesi 448

9.2.3.1.1.3. Sermaye Artırımı Kapsamında Şirkete Aynî Sermaye Konulması

ve Buna Değer Biçilmesi 449

9.2.3.1.1.4. Nakdî Sermaye Artırımlarında Pay Bedellerinin Ödenmesi 450

9.2.3.1.1.5. Sermaye Artırımı Yoluyla Payların Halka Arz Edilmesi 451

9.2.3.1.1.6. Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların itibarî Değeri 452

9.2.3.2. Kayıtlı Sermaye Sisteminde Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı 453

9.2.3.2.1. Sermaye Artırımına iştirak Taahhüdünün Şekli 455

9.2.3.2.2. Kayıtlı Sermaye Sisteminde Şirkete Aynî Sermaye Konulması ve

Buna Değer Biçilmesi 456

9.2.3.2.3. Nakdî Sermaye Artırımlarında Pay Bedellerinin Ödenmesi 457

9.2.3.2.4. Sermaye Artırımı Yoluyla Payların Halka Arz Edilmesi 458

9.2.3.2.5. Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların itibarî Değeri 460

9.2.3.2.6. Sermaye Artırımı Kapsamında imtiyazlı ve Primli Pay Çıkarılması iie Paysahiplerinin Yeni Pay Alma Haklarının Sınırlandırılması 460

9.2.3.2.7. Kayıtlı Sermaye Sisteminde Sermaye Artırımının Tescil Ettirilmesi 460

9.2.3.2.8. Kayıtlı Sermaye Sisteminde Yönetim Kurulunun Sermaye Artırım

Kararları Aleyhine iptal Davası Açılması 461

9.2.3.2.9. Sermaye Artırımına Uygun Fonlar Mevcut iken Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımına Gidiiememesi 461

9.2.3.3. Rüçhan Hakkı 462

9.2.3.3.1. Rüçhan Hakkının Sınırlandırılması veya Kaldırılması 463

9.2.3.3.1.1. Esas Sermaye Sisteminde Rüçhan Hakkının Sınırlandırılması

veya Kaldırılması 463

9.2.3.3.1.2. Kayıtlı Sermaye Sisteminde Rüçhan Hakkının

Sınırlandırılması veya Kaldırılması 465

9.2.3.3.2. Rüçhan Hakkının Devri 465

9.2.3.4. iç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 466

9.2.3.4.1. Sermaye Artırımında Kullanılabilecek iç Kaynaklar 467

9.2.3.4.2. Sermaye Artırımında Kullanılacak iç Kaynakların Yönetim Kurulu Tarafından Doğrulanması 467

9.2.3.4.3. Sermaye Artırımına Uygun iç Kaynaklar Mevcut iken Nakdî Sermaye Artırımına Gidiiememesi 468

9.2.3.4.4. iç Kaynaklardan Yapılan Sermaye Artırımının Tescili 469

9.2.3.5. Şarta Bağlı Sermaye Artırımı 469

9.2.3.5.1. Şarta Bağlı Sermaye Artırımının Koşulları 470

9.2.3.5.2. Şarta Bağlı Sermaye Artırımına ilişkin Esas Sözleşme Maddesinin

Zorunlu içeriği 471

9.2.3.5.3. Şarta Bağlı Sermaye Artırımı Kapsamında ihraç Edilecek Senetleri Alabilecek Olanlar 472

9.2.3.5.4. Şarta Bağlı Sermaye Artırımının Üst Sınırı .’…473

9.2.3.5.5. Şarta Bağlı Sermaye Artırımında Paysahiplerinin Korunması :…473

9.2.3.5.6. Şarta Bağlı Sermaye Artırımında Değiştirme ve Alma Hakkını Haiz Bulunan Kişilerin Korunması 474

9.2.3.5.7. Şarta Bağlı Sermaye Artırımında Taahhüdün ifası ve Paysahipliğinin Doğması 475

9.2.3.5.8. Şarta Bağlı Sermaye Artırımında Şirket Esas Sözleşmesinin Uygun

Duruma Getirilmesi 477

9.2.3.5.9. Şarta Bağlı Sermaye Artırımında Değişikliklerin Tescil Ettirilmesi 478

9.3. ANONİM ŞİRKETLERDE ESAS SERMAYENİN AZALTILMASI 478

9.3.1. Esas Sermayenin Azaltılmasının Nedenleri, Amacı ve Şekli 479

9.3.2. Şirket Esas Sermayesinin Azaltılması Prosedürü 480

9.3.2.1. Sermaye Azaltımı Konusunda Genel Kurul Kararı Alınması 480

9.3.2.2. imtiyazlı Pay Sahiplerinin Onaylarının Alınması 483

9.3.2.3. Alacaklılara Çağrıda Bulunulması 484

9.3.3. Sermayenin Azaltılması Kararının ifası 485

9.3.4. Sermayenin Azaltılması Kararının Tescili 486

9.3.5. Kayıtlı Sermaye Sisteminde Çıkarılmış Sermayenin Azaltılması 487

9.3.6. Sermayenin Azaltılması Yöntemleri 487

Onuncu Bölüm TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETLER TARAFINDAN TUTULMASI VE SAKLANMASI ZORUNLU OLAN TİCARÎ DEFTERLER VE BELGELER

10.1. TİCARİ DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 489

10.2. YENİ İŞE BAŞLAYANLARDA TİCARİ DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 492

10.3. BELGELERİ SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 492

10.4. İNTERNET SİTESİNE KONULAN YÖNLENDİRİLMİŞ MESAJ İÇERİĞİNİN SAKLANMASI ZORUNLULUĞU KALDIRILDI 493

10.5. TİCARİ DEFTERLERİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASDİKLERİ 495

10.5.1. Vergi Usul Kanununa Göre Defterlerin Tasdiki 501

10.5.1.1. Vergi Usul Kanununa Göre Defterlerin Tasdik Zamanı 502

10.5.1.1.1. Öteden Beri işe Devam Edenler için Tasdik Zamanı 502

10.5.1.1.2. Özel Hesap Dönemine Tabi Olanlar için Tasdik Zamanı 502

ı 10.5.1.1.3. Yeni işe Başlayanlar için Tasdik Zamanı 503

10.5.1.1.4. Sınıf Değiştirenler veya Yeni bir Mükellefiyete Girenler İçin

Tasdik Zamanı 503

10.5.1.1.5. Vergi Muafiyeti Kalkanlar için Tasdik Zamanı 503

10.5.1.1.6. Defterleri Dolanlar için Tasdik Zamanı 503

10.5.1.1.7. Defterlerini Ertesi Yılda da Kullanmak isteyenler için Tasdik

Zamanı 503

10.5.1.2. Vergi Usul Kanununa Göre Defterleri Tasdik Ettirmemenin Cezai Müeyyidesi 503

10.6. ANONİM ŞİRKETLER TARAFINDAN TUTULACAK OLAN TİCARİ DEFTERLER 504

10.7. DEFTER TUTMA USÛL VE ESASLARI 506

10.7.1. Ticari Defterlerin Türkçe Tutulması ve Kısaltmaların Açıkça Belirtilmesi 506

10.7.2. Ticari Defterlere Yapılacak Kayıtların Doğru ve Eksiksiz Olması 506

10.7.3. Ticari Defter Kayıtlarının Çizilmesi ve Değiştirilmesi 507

10.7.4. Ticari Defterlerin ve Kayıtların Dosyalama Şeklinde veya Veri Taşıyıcılar Aracılığıyla Tutulması 508

10.8. ENVANTER ÇIKARMA ZORUNLULUĞU 508

10.8.1. Malvarlıklarının Değişmeyen Değerle Envantere Alınması 510

10.8.2. Aynı Türdeki Stok Malvarlığı Kalemlerinin Envantere Alınması 511

10.8.3. Fizikî Envanter Yerine Uygulanabilecek Yöntemler 511

10.9. AÇILIŞ BİLÂNÇOSU VE YILSONU FİNANSALTABLOLARI 512

10.9.1. Açılış Bilânçosu 513

10.9.2. Yıllık Bilânço ile GelirTablosu 513

10.9.3. Yılsonu Finansal Tabloları 513

10.9.4. Yılsonu Finansal Tabloların Düzenlenmesine ilişkin ilkeler 514

10.9.5. Yılsonu Finansal Tablolarında Kullanılacak Dil ve Para Birimi 514

10.9.6. Açılış Bilânçosu ile Yılsonu Finansal Tabloların imzalanması 514

10.9.7. Finansal Tablo Kalemlerine ilişkin ilkeler 514

10.9.7.1. Tamlık ilkesi 514

10.9.7.2. Mahsup Yasağı 515

10.9.7.3. Bilânçonun içeriği 515

10.9.7.4. Aktifleştirme Yasağı 516

10.9.7.4.1. işletmenin Kuruluşu ve Özkaynak Sağlanması Amacıyla Yapılan Harcamalar için Bilançoya Aktif Kalem Konulamaması 516

10.9.7.4.2. Bedelsiz Olarak Elde Edilmiş, Maddî Olmayan Duran Varlıklar

İçin Bilânçonun Aktifine Kalem Konulamaması 516

10.9.7.5. Karşılıklar 517

10.9.7.6. Geçici Hesaplar 517

10.9.7.7. Sorumlulukların Bilançoda Gösterilmesi 517

10.9.8. Finansal Tablolara ilişkin Değerleme ilkeleri, Ölçüleri ve Yöntemleri 518

10.9.8.1. Finansal Tablolara ilişkin Genei Değerleme İlkeleri 518

10.9.8.2. Finansal Tablolara ilişkin Genel Değerleme ilkelerinden Ayrılma 519

10.9.8.3. Değerleme Ölçüleri ve Yöntemleri Konusunda Türkiye Muhasebe Standartlarına Uyma Yükümlülüğü 519

10.10. TİCARÎ DEFTERLERİN VE BELGELERİN SAKLANMASI 520

10.10.1. Saklanması Zorunlu Olan Defter ve Belgeler 521

10.10.2. Belgelerin Elektronik Ortamda Saklanması 522

10.10.3. Defter ve Belgeleri Saklama Süresi 523

10.10.4. Ölüm, Ticareti Terk ve Sona Erme Hallerinde Defter ve Belgelerin

Saklanması 524

10.10.5. Vergi Usul Kanununa Göre Defter ve Belgelerin Saklanması 525

10.11. SAKLANMASI GEREKEN BELGELERİN ZAYİ OLMASI VE ZAYİ BELGESİ ‘ ALINMASI ..526

10.11.1. Zayi Belgesi Talep Edilebilecek Haller 526

10.11.2. Zayi Belgesi Taleplerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 527

10.11.2.1. Davanın Süresinde Açılmış Olması 527

10.11.2.2. Davacının Tacir Sıfatına Sahip Olması 528

10.11.2.3. Anonim Şirketin (Tacirin) Özen Borcunu Yerine Getirmiş Olması 528

10.11.2.4. Zayi Belgesinin Kanunda Öngörülen Defter ve Belgeler için Talep

Edilmiş Olması 529

10.11.2.5. Defterlerin Tutulmuş Olduğunun ispat Edilmesi 529

10.11.2.6. Defter ve Belgelerin işletmeyle Bağdaşmayacak Bir Yerde

Tutulmamış Olması 531

10.11.2.7. Mücbir Sebep ile Defter ve Belgelerin Kaybolması Arasında ilişki

Olması 531

10.11.2.8. Davanın Hasımsız Olarak Açılmış Olması 533

10.11.3. Elektronik Ortamda Tutulan Defter ve Belgelerin Zayi Olması Halinde Zayi

Belgesi Alınması 534

10.12. HUKUKÎ UYUŞMAZLIKLARDA TİCARİ DEFTERLERİN MAHKEMEYE İBRAZI

VE MAHKEMECE İNCELENMESİ 535

10.1. KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU’NUN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN YETKİSİ 536

10.13.1. Türkiye Muhasebe Standartlarının İFRS ile Özdeş Olması Zorunluluğu 538

10.13.2. Türkiye Muhasebe Standartlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını

ve Yorumlarını Uygulamak Zorunda Olan Şirketler ve işletmeler 539

10.13.3. KGK Tarafından Belirlenen Diğer Standartları Uygulamak Zorunda Olan

Şirketler 540

10.13.4. Değişik Ölçütteki işletmeler ve Sektörler için Farklı Standartlar Konulması 541

10.13.5. Düzenleyici ve Denetleyici Kurum ve Kurullara Tanınan Sınırlı Düzenleme

Yetkisi 542

10.13.6. Türkiye Muhasebe Standartlarında Hüküm Bulunmayan Hâllerde

Uygulanacak Hükümler 542

10.2. TİCARÎ DEFTERLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULMASI 543

10.14.1. Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması için Gerekli Şartlar 546

10.14.2. Elektronik Defter Oluşturma 547

10.14.3. Elektronik Ortamda Tutulabilecek Defterler 549

10.14A Elektronik Defterlerin Açılış ve Kapanış Onayları 549

10.14.5. Elektronik Defterlerin Muhafazası ve ibrazı 550

10.14.6. Elektronik Defter izninin iptali 550

10.14.7. Elektronik Defterlere İlişkin Sorumluluk ve Cezaî Müeyyideler 551

10.14.8. Elektronik Defter Kullananların Denetlenmesi 551

10.14.9. Elektronik Kayıtların Zayi Olması 551

10.3. TİCARÎ DEFTERLERİN SAHİBİ LEHİNE VE ALEYHİNE DELİL OLMASI 552

Onbirinci Bölüm TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR, KAZANÇ VE TASFİYE PAYI, YEDEK AKÇELER VE FİNANSAL TABLOLAR

11.1. ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR VE TASFİYE PAYI 555

11.1.1. Anonim Şirketlerde Kâr ve Tasfiye Payını Hesaplama Yöntemi 556

11.1.2. Kâr Payının Dağıtılabileceği Bilanço Kalemleri 557

11.1.3. Kâr Payı Avansı 557

11.1.3.1. Kâr Payı ile Kâr Payı Avansı Arasındaki Fark 559

11.1.3.2. Kâr Payı Avansı Dağıtım Şartları 559

11.1.3.3. Dağıtılacak Kâr Payı Avansının AzamîTutarı ve Hesaplanması 559

11.1.3.4. Kâr Payı Avansı Dağıtımına ilişkin Genel Kurul Kararının içeriği ve Yetersayısı 561

11.1.3.5. Kâr Payı Avansı işlemlerinde Yönetim Kurulunun Görevleri 561

11.1.3.6. Kâr Payı Avansı Ödemeleri 562

11.1.3.7. Sermaye Artırımında Kâr Payı Avansı Ödemeleri 562

11.1.3.8. Dağıtılan Kâr Payı Avansının iadesinin Gerektiği Haller 563

11.1.3.9. Dağıtılan Kâr Payı Avansının Mahsubunun Gerektiği Haller 565

11.2. HAZIRLIK DÖNEMİ FAİZİ 565

11.3. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE ÖDENECEK KAZANÇ PAYI 567

11.4. HAKSIZ YERE VE KÖTÜ NİYETLE ALINAN KÂR VE KAZANÇ PAYLARI İLE HAZIRLIK DÖNEMİ FAİZLERİNİN ŞİRKETE İADE EDİLMESİ 567

11.4.1. Kötü Niyet Halinde Kâr ve Kazanç Payları ile Hazırlık Dönemi Faizlerinin

Şirkete İadesi 568

11.4.2. Şirketin iflası Halinde Kâr ve Kazanç Payları İie Hazırlık Dönemi Faizlerinin

Şirkete iadesi 568

11.5. ANONİM ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARI İLE YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORU 569

11.5.1. Finansal Tabloları Hazırlama Yükümü 569

11.5.2. Dürüst Resim ilkesi 570

11.5.3. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporu 571

11.5.3.1. Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasında Uyulacak Genel ilkeler 572

11.5.3.2. Yıllık Faaliyet Raporunun Bölümleri ve içeriği 573

11.5.3.2.1. Genel Bilgiler 573

11.5.3.2.2. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 574

11.5.3.2.3. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları 574

11.5.3.2.4. Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlerine ilişkin Önemli Gelişmeler 574

11.5.3.2.5. Finansal Durum 575

11.5.3.2.6. Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi 576

11.5.3.2.7. Diğer Hususlar 576

11.5.3.3. Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Sunumu 576

ı

11.6. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNUN FİNANSAL TABLOLARI VE YILLIK FAALİYET RAPORU 576

11.6.1. Şirketler Topluluğunun Finansal Tablolarında Uygulanacak Muhasebe Standartları 576

11.6.2. Şirketler Topluluğunda Yıllık Faaliyet Raporu 577

11.7. FİNANSAL TABLOLAR İLE YILLIK FAALİYET RAPORUNUN İLAN EDİLMESİ 579

11.8. ÖZEL MEVZUATA TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARI 580

11.9. ANONİM ŞİRKETLERDE YEDEK AKÇE AYRIMI 581

11.9.1. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Kanunî Yedek Akçe Ayrımı 581

11.9.1.1. Genel Kanuni Yedek Akçe Ayrımı 581

11.9.1.2. Şirketin iktisap Ettiği Kendi Pay Senetleri için Yedek Akçe Ayırması 584

11.9.2. Türk Ticaret Kanunu’na Göre İsteğe Bağlı Yedek Akçe Ayrımı 585

11.9.3. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Olağanüstü Yedek Akçe Ayrımı 585

11.9.4. Türk Ticaret Kanunu’na Göre işçiler Yararına Yedek Akçe Ayrımı 586

11.9.5. Yedek Akçe Ayrımı ile Kâr Payı Dağıtımı Arasındaki ilişki 588

11.9.6. Yeniden Değerleme Fonu ile Diğer Fonlar 588

11.9.7. Gizli Yedek Akçe 588

Onikinci Bölüm TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYE

12.1. ANONİM ŞİRKETİN SONA ERME SEBEPLERİ 589

12.1.1. Genel Sona Erme Sebepleri 590

12.1.1.1. Esas Sözleşmede Öngörülen Sürenin Sona Ermesi ile Anonim Şirketin

Sona Ermesi 591

12.1.1.2. işletme Konusunun Gerçekleşmesiyle Veya Gerçekleşmesinin imkânsız

Hâle Gelmesiyle Anonim Şirketin Sona Ermesi 592

12.1.1.3. Genel Kurul Kararı ile Anonim Şirketin Sona Ermesi 593

12.1.1.4. Kanunlarda Öngörülen Diğer Hallerde Anonim Şirketin Sona Ermesi 594

12.1.2. Özel Sona Erme Sebepleri 594

12.1.2.1. Organların Eksikliği Nedeniyle Anonim Şirketin Sona Ermesi 594

12.1.2.2. Anonim Şirketin Haklı Sebeplerle Sona Ermesi 596

12.2. SONA ERMENİN TESCİL VE İLÂN EDİLMESİ 598

12.3. /ANONİM ŞİRKETİN TASFİYESİ 598

12.3.1. Tasfiye Halinde Şirket Organlarının Durumu 599

12.3.2. Tasfiye Memurları 600

12.3.2.1. Tasfiye Memurlarının Atanması 600

12.3.2.2. Tasfiye Memurlarının Mahkeme Tarafından Atanması 600

12.3.2.3. Tasfiye Memurlarının Ücreti 601

12.3.2.4. Tasfiye Memurlarının Tescil ve ilan Edilmesi 602

12.3.2.5. Tasfiye Memurlarının Uyrukluğu 602

12.3.2.6. Tasfiye Memurlarının Görevden Alınması 603

12.3.2.7. Tasfiye Memurlarının Şirket Aktiflerini Satma Yetkisi 603

12.3.2.8. Tasfiye Memurlarının Yetkilerinin Devredilmesi, Sınırlandırılması ve Genişletilmesi 604

12.3.2.8.1. Tasfiye Memurlarının Yetkilerini Devretmesi 604

12.3.2.8.2. Tasfiye Memurlarının Tasfiye Amacı Dışında Yaptıkları işlemlerin Şirketi Bağlaması 605

12.3.2.8.3. Tasfiye Memurlarının Şirketi Temsil ve ilzamı 605

12.3.2.8.4. Tasfiye Memurlarının Haksız Fiillerinden Şirketin Sorumluluğu 606

12.3.3. Tasfiye işleri 606

12.3.3.1. ilk Envanter ile Bilânçonun Çıkarılması ve Genel Kurulun Onayına

Sunulması 606

12.3.3.2. Tasfiye Memurlarının Şirketin Malları ile Defter ve Belgelerine El

Koyması 607

12.3.3.3. Alacaklıların Alacaklarını Bildirmeye Çağrılması 608

12.3.3.4. Alacaklıların Korunması 608

12.3.3.4.1. Bankaya Depo Edilecek Alacaklar 609

12.3.3.4.2. Notere Depo Edilecek Alacaklar 609

12.3.3.5. Şirket Alacaklılarına Haksız Olarak Ödenen Paralardan Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu 610

12.3.3.6. Tasfiye Memurlarına Yüklenilen DiğerTasfiye işleri 611

12.3.4. Tasfiye Sonucunda Kalan Mevcudun Dağıtımı 613

12.3.5. Tasfiye Sonunda Defter ve Belgelerin Saklanması 615

12.3.6. Tasfiye Sonunda Şirket Unvanının Sicilden Silinmesi 616

12.3.7. Paysahipieri ile Tasfiye Memurları Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü 616

12.3.8. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu 617

12.3.9. Tasfiyeye ilişkin Genel Kurul Toplantı ve Karar Yetersayısı 617

12.3.10. Ek Tasfiye 618

12.3.10.1. EkTasfiye Talebinde Bulunulması 618

12.3.10.2. EkTasfiye Talebinin Mahkeme Tarafından Kabulü veya Reddi 620

12.3.11. Tasfiyeden Dönme 621

12.3.11.1. Tasfiyeden Dönülmesi için Gerekli Genel Kurul Karar Yetersayısı 622

12.3.11.2. iflâs Halinde Tasfiyeden Dönme 622

12.3.12. Anonim Şirketin iflâsı Hâlinde Tasfiye 622

12.4. GAYRİFAAL ANONİM ŞİRKETLERE GETİRİLEN TASFİYE VE TERKİN

KOLAYLIĞI 623

12.4.1. Kolaylaştırılmış Tasfiye ve Terkin imkanından Faydalanacak Ticaret Şirketleri 623

12.4.2. Kolaylaştırılmış Tasfiye ve Terkin imkanından Faydalanamayacak Olan Ticaret Şirketleri 624

12.4.3. Kolaylaştırılmış Tasfiye ve Terkin imkanından Faydalanacak Olan Ticaret Şirketlerinin Tespiti 624

12.4.4. Kolaylaştırılmış Tasfiye ve Terkin Usulünde Takip Edilecek Aşamalar 624

12.4.5. 1 Temmuz 2012 Tarihinden Önce Tasfiyeye Girmiş Olan Ticaret Şirketlerinin Durumu 627

12.4.6. Harç ve Vergi istisnası f… 627

12.4.7. Kolaylaştırılmış Tasfiye ve Terkin ile ilgili Diğer Hususlar: .-… 627

Onüçüncü Bölüm TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE HUKUKÎ SORUMLULUK

13.1. ANONİM ŞİRKETLERDE HUKUKÎ SORUMLULUK 629

13.1.1. Anonim Şirketlerde Hukukî Sorumluluk Halleri 629

13.1.1.1. Belgelerin ve Beyanların Kanuna Aykırı Olması 629

13.1.1.2. Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar ve Ödeme Yetersizliğinin Bilinmesi 630

13.1.1.3. Ayın ve işletmelere Değer Biçilmesinde Yolsuzluk Yapılması 631

13.1.1.4. izinsiz Olarak Halktan Para Toplanması 632

13.1.2. Kurucuların, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Yöneticilerin ve Tasfiye

Memurlarının Sorumluluğu 633

13.1.3. Denetçinin ve Özel Denetçinin Sorumluluğu 636

13.1.4. Sorumluluk Davası Açmaya Hakkı Olanlar 637

13.1.5. iflâs Halinde Sorumluluk Davası Açma Hakkı Olanlar 639

13.1.6. Müteselsil Sorumluluk 639

13.1.7. ibra 644

13.1.8. Kuruluşta ve Sermaye Artırımında ibra 646

13.1.9. Sorumluluk Davasında Zamanaşımı 646

13.1.10. Sorumluluk Davasında Yetkili Mahkeme 647

13.2, ETK’YA GÖRE HUKUKİ SORUMLULUK 648

13.2.1. ETK’ya Göre Sorumluluktan Kurtulma Halleri 651

13.2.2. ETK’ya Göre Sorumluluk Davası 652

13.2.3. ETK’ya Göre Dava Açma Süresinin Geçirilmesi 655

13.2.4. ETK’ya Göre Dava Açma Şartı 655

13.2.5. Anonim Şirket Ortakların ve Yönetim kurulu Üyelerinin Şirketin Vergi ve Sair Amme Borçlarına ilişkin Sorumluluğu 655

13.2.5.1. KanunîTemsilci Sıfatını Haiz Anonim Şirket Ortaklarının Sorumluluğu 656

13.2.5.2. KanunîTemsilci Sıfatını Haiz Olmayan Anonim Şirket Ortaklarının Sorumluluğu 660

Ondördüncü Bölüm ; TÜRK TİCARET KANUNUNDA ANONİM ŞİRKETLER İÇİN ÖNGÖRÜLEN CEZAÎ SORUMLULUK HALLERİ

14.1. TTK’NIN 562. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN CEZAÎ SORUMLULUK HALLERİ 661

14.1.1. Ticari Defterlerin Tutulmamasına ilişkin Cezaî Sorumluluk 661

14.1.2. Ticarî Belgelerin Saklanmamasına ilişkin Cezaî Sorumluluk 664

14.1.3. Ticarî Defterlerin Tasdikine İlişkin Cezaî Sorumluluk 664

14.1.4. DefterTutma Kurallarına Uyulmamasına İlişkin Cezaî Sorumluluk 667

14.1.5. Hileli Envanter Çıkarılmasına ilişkin Cezaî Sorumluluk 668

14.1.6. Görüntü ve Veri Taşıyıcılara Aktarılmış Belgelere ilişkin Cezaî Sorumluluk 669

14.1.7. Denetim Elemanlarına Bilgi ve Belge Verilmemesine İlişkin Cezaî Sorumluluk 670

14.1.8. Türkiye Muhasebe Standartlarına Uyulmamasına ilişkin Cezai Sorumluluk 672

14.1.9. Bağlı ve Hâkim Şirketlerin Raporlarına ilişkin Cezaî Sorumluluk 673

14.1.10. Kurucular Beyanına ilişkin Cezaî Sorumluluk 675

14.1.11. Şirkete Borçlanılmasına ilişkin Cezaî Sorumluluk 676

14.1.14. Şirket Sırlarına İlişkin Cezaî Sorumluluk 681

14.1.15. Belgelere ve Beyanlara İlişkin Cezaî Sorumluluk 684

14.1.16. Sermaye Hakkındaki Yanlış Beyanlara ve Onaylara İlişkin Cezaî Sorumluluk 684

14.1.17. Ayni Sermayeye ve Devralınacak işletmeye Değer Biçilmesine İlişkin Cezaî Sorumluluk 685

14.1.18. Halktan Para Toplanılmasına ilişkin Cezaî Sorumluluk 686

14.1.19. internet Sitesine İlişkin Cezaî Sorumluluk 688

14.2. TTK’NIN DİĞER MADDELERİNDE ÖNGÖRÜLEN CEZAİ SORUMLULUK

HALLERİ 690

14.2.1. Ticaret Sicili Müdürlüğü Personeline Karşı işlenebilecek Suçlar 690

14.2.2. Tescili Zorunlu Olan Hususların Tescil Ettirilmemesine İlişkin Cezai Sorumluluk…. 694

14.2.3. Tescil ve Kayıt için Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunulması 699

14.2.4. Ticari işletmenin ve Şubelerinin Tescil Ettirilmemesi 699

14.2.5. Ticaret Unvanına ilişkin Cezai Sorumluluk Halleri 701

14.2.6. Ticaret Unvanının Kullanımına İlişkin Cezaî Sorumluluk 703

14.2.7. Ticaret Unvanının Devrine İlişkin Cezaî Sorumluluk 704

14.2.8. işletme Adının Gerçeğe Aykırı Olarak Tesciline ilişkin Cezaî Sorumluluk 705

14.2.9. Haksız Rekabet 706

14.2.9.1. Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklam Yapma ve Satış Yöntemleri Kullanma 706

14.2.9.2. Sözleşmeyi ihlâle veya Sona Erdirmeye Yöneltme 708

14.2.9.3. Başkalarının iş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma 708

14.2.9.4. Üretim ve iş Sırlarını ifşa Etme 708

14.2.9.5. iş Şartlarına Uymama 709

14.2.9.6. Dürüstlük Kuralına Aykırı işlem Şartları Kullanma 709

14.2.9.7. Haksız Rekabet Davranışlarına ilişkin Cezaî Sorumluluk 709

14.2.9.8. Haksız Rekabet Davası Açabilecek Olanlar 710

14.2.9.9. Haksız Rekabette Tüzel Kişilerin Sorumluluğu 711

14.3. ETK’DA ANONİM ŞİRKETLER İÇİN ÖNGÖRÜLEN CEZAİ SORUMLULUK

HALLERİ 712

14.3.1. ETK’ya Göre Ayın Nevinden Sermayeye Değer Biçilmesinde Hile Yapılması 712

14.3.2. ETK’ya Göre ilk Yönetim Kurulu Üyelerinin inceleme Görevlerini ihmal

Etmeleri 713

14.3.3. ETK’ya Göre Ticari Defterlerin Kanuna Uygun Surette Tutulmaması /714

14.3.4. ETK’ya Göre Tescili Zorunlu Olan Hususların Tescil Ettirilmemesi ya da

Kanuna Aykırı Şekilde Tescil Ettirilmesi 716

14.3.5. Tescil ve Kayıt için Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunulması 722

14.3.6. Ticari işletmenin ve Şubelerinin Tescil Ettirilmemesi 722

14.3.7. Ticaret Unvanının Kanuna Aykırı Şekilde Oluşturulması ve Kullanılması 723

14.3.8. ETK’ya Göre işletmenin Giriş Cephesinde Ticaret Unvanına Yer Verilmemesi 725

14.3.9. ETK’ya Göre Ticaret Unvanının Kanuna Aykırı Şekilde Devredilmesi 725

14.3.10. ETK’ya Göre Gerçeğe ve Kanuna Aykırılık Teşkil Eden işletme Adının Kullanılması 726

14.3.11. ETK’ya Göre iyiniyet Kurallarına Aykırı Şekilde Rekabette Bulunulması

(Haksız Rekabet) 727

14.4. ADLİ PARA VE HAPİS CEZASINDA ÖNÖDEME İLE KAMU DAVASINDAN KURTULMA 730

14.5. İDARÎ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENEL İLKELER 731

14.5.1. Kabahatin ve İdarî Para Cezasının Tanımı 732

14.5.2. Adlî Para Cezası ile İdarî Para Cezası Arasındaki Fark 733

14.5.3. İdarî Para Cezasında Tüzel Kişinin Sorumluluğu 733

14.5.4. Kabahate iştirak Halinde İdarî Para Cezası 734

14.5.5. içtima Halinde İdarî Para Cezası 734

14.5.6. İdarî Para Cezası Vermeye Yetkili Makamlar 734

14.5.7. İdarî Para Cezasının Ödenmesi 735

14.6. HAPİS VE ADLÎ PARA CEZALARINDA ZAMANAŞIMI 735

14.6.1. Dava Zamanaşımı 735

14.6.2. Ceza Zamanaşımı 736

14.7. İDARÎ PARA CEZALARINDA ZAMANAŞIMI 736

14.7.1. Soruşturma Zamanaşımı 736

14.7.2. Yerine Getirme Zamanaşımı 737

Onbeşinci Bölüm TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU

15.1. TTK’NIN ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ 739

15.2. ŞİRKETLER TOPLULUĞU VE TOPLULUK ŞİRKETLERİNİN TANIMI 742

15.3. HÂKİM VE BAĞLI ŞİRKET 742

15.4. HÂKİMİYET KARİNESİ 744

15.5. DOLAYLI HÂKİMİYET 745

15.6. TOPLULUK ŞİRKETLERİNİN SERMAYE ŞİRKETİ OLMASI ZORUNLULUĞUNUN İSTİSNALARI 745

15.7. HAKİMİYETİN SAPTANMASI (PAY VE OY ORANLARININ HESAPLANMASI) 746

15.7.1. Pay Oranlarının Hesaplanması 746

15.7.2. Oy Oranlarının Hesaplanması 748

15.8. KARŞILIKLI İŞTİRAK 748

15.9. BİLDİRİM, TESCİL VE İLÂN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 749

15.10. BAĞLI VE HÂKİM ŞİRKETLERİN RAPORLARI 750

15.10.1. Bağlılık Raporu 750

15.10.2. Hâkim Şirketin Yönetim Kurulu Tarafından Düzenlenecek Olan Rapor 752

15.11. HÂKİM ŞİRKETİN PAYSAHİPLERİNİN BAĞLI ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİ

ALMA HAKKI 753

15.12. KARŞILIKLI İŞTİRAKTE HAKLARIN DONMASI 753

15.13. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA SORUMLULUK 755

15.13.1. Hâkimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılması Durumunda Sorumluluk 755

15.13.2. Denkleştirmenin Yapılmaması Halinde Dava Hakkı ve Şartları 758

15.13.3. Paysahiplerine Tanınan Şirketten Çıkma Hakkı 760

15.13.4. Sorumluluğun Sözleşme ile Üstlenilmesi 761

15.13.5. Tam Hâkimiyet Halinde Sorumluluk 761

15.13.5.1. Tam Hâkimiyet Halinde Bağlı Şirketin Organlarının Şirkete ve Paysahiplerine Karşı Sorumsuzluğu 762

15.13.5.2. Tam Hâkimiyet Halinde Bağlı Şirket Alacaklılarının Dava Hakkı 763

15.13.6. Güvenden Doğan Sorumluluk 764

15.14. BAĞLI ŞİRKETİN PAYSAHİPLERİNE TANINAN ÖZEL DENETİM İSTEME

HAKKI 766

15.15. HÂKİM ŞİRKETİN AZLIĞIN PAYLARINI SATIN ALMA HAKKI 767

15.16. ŞİRKETLER TOPLULUĞU HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINDA YÖNETİM KURULU 767

Onaltmcı Bölüm TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTESİ AÇMA ZORUNLULUĞU

16.1. İNTERNET SİTESİ AÇMA ZORUNLULUĞU 769

16.2. ANONİM ŞİRKETLERE GETİRİLEN İNTERNET SİTESİ AÇMA YÜKÜMÜ 769

16.3. İNTERNET SİTESİNDE BULUNDURULMASI GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER 772

16.4. BİLGİ VE BELGELERİN İNTERNET SİTESİNDE KALMA SÜRESİ 777

16.5. İNTERNET SİTESİ AÇMA VE GEREKLİ BİLGİ VE BELGELERİ YAYIMLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK HALİNDE ÖNGÖRÜLEN CEZALAR 777

ı

Onyedinci Bölüm ANONİM ŞİRKETLERİN ÖLÇEKLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI

17.1. ÖLÇEKLERİNE GÖRE İŞLETMELER 780

17.1.1. Küçük ve Orta Büyüklükte işletmenin Tanımı 781

17.1.2. KOBİ’lerin Sınıflandırılması 782

17.1.3. KOBİ Vasfının Kaybedilmesi 783

17.1.4. Avrupa Birliği’nde KOBİ Tanımı 784

17.2. ÖLÇEKLERİNE GÖRE ANONİM ŞİRKETLER 785

17.2.1. Küçük ve Orta Büyüklükte Anonim Şirketler 786

17.2.2. Büyük Anonim Şirketler 787

17.2.3. Tür Değiştirme ve Birleşme Halinde Anonim Şirketin Ölçeğinin Belirlenmesi 788

17.2.4. Anonim Şirketlerinin Büyüklük Yönünden Konumlarının Değişmesi 788

17.2.5. Anonim Şirketlerin Ölçeklerinin TTK’nın Diğer Maddelerine Etkisi 789

Onsekizinci Bölüm TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİ, BÖLÜNMESİ, TÜR DEĞİŞTİRMESİ

18.1. TTK’NIN BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRMEYE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİNE GENEL BİR BAKIŞ 791

18.2. TTK’DA BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İÇİN KULLANILAN

ORTAK KAVRAMLAR 793

18.3. ANONİM ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİ 794

18.3.1. ETK’ya Göre Anonim Şirketlerin Birleşmesi 794

18.3.2. Anonim Şirketlerin Birleşmesi 797

18.3.2.1. Birleşme Yolları 797

18.3.2.2. TTK’da izin Verilen ve Yasaklanan Şirket Birleşmeleri 798

18.3.2.3. Tasfiye Hâlindeki Bir Şirketin Birleşmeye Katılması 800

18.3.2.4. Sermayesini Kaybeden veya Borca Batık Olan Şirketin Birleşmeye

Katılması 801

ı

18.3.2.5. Birleşmede Ortaklık Payının ve Haklarının Korunması 802

18.3.2.5.1. Birleşmede Şirket Payının Devamlılığı ilkesi 802

18.3.2.5.2. Birleşmede Denkleştirme Akçesi 803

18.3.2.5.3. Birleşmede Oydan Yoksun Paysahiplerinin Korunması 804

18.3.2.5.4. Birleşmede imtiyazlı PaySahiplerinin Korunması 804

18.3.2.5.5. Birleşmede intifa Senedi Sahiplerinin Korunması 804

18.3.2.5.6. Birleşmede Ayrılma Akçesi 804

18.3.2.5.6.1. isteğe Bağlı Ayrılma Akçesi 807

18.3.2.5.6.2. Zorunlu Ayrılma Akçesi 807

18.3.3. Devralma Yoluyla Birleşmede Yapılacak Sermaye Artırımı 807

18.3.4. Yeni Kuruluş Yoluyla Birleşmede Uygulanacak Hükümler 808

18.3.5. Birleşme Sözleşmesi ve Asgarî içeriği 808

18.3.6. Birleşmede Ara Bilanço Çıkarılması 810

18.3.7. Birleşme Raporu 811

18.3.8. Ortakların Birleşme Hakkında Bilgi Edinme ve İnceleme Hakkı 812

18.3.9. Birleşen Şirketlerin Malvarlıklarındaki Değişikliklerin Birleşmeye Etkisi 813

18.3.10. Birleşme Kararına ilişkin Yetersayılar 814

18.3.11. Birleşmenin Tescili 816

18.3.11.1. Birleşmede Diğer Sicillere Yapılacak Bildirim 816

18.3.12. Birleşmenin Tescilinin Hukuki Sonuçları 817

18.3.13. Kolaylaştırılmış Birleşme Usulü 818

18.3.14. Birleşmede Alacaklıların Korunması 821

18.3.15. Birleşmede Ortakların Kişisel Sorumlulukları 822

18.3.16. Birleşmede Çalışanların Korunması 824

18.4. ANONİM ŞİRKETLERİN BÖLÜNMESİ 824

18.4.1. Bölünmede Genel ilke 826

18.4.2. Bölünme Türleri 827

18.4.3. Geçerli Bölünmeler 830

18.4.4. Bölünmede Ortaklık Paylarının ve Haklarının Korunması 831

18.4.4.1. Bölünmede Şirket Payının Devamlılığı ilkesi 831

18.4.4.2. Bölünmede Denkleştirme Akçesi 832

18.4.4.3. Bölünmede Oydan Yoksun Paysahiplerinin Korunması 833

18.4.4.4. Bölünmede imtiyazlı Pay Sahiplerinin Korunması 833

18.4.4.5. Bölünmede intifa Senedi Sahiplerinin Korunması 833

18.4.5. Devreden Şirketin Sermayesinin Azaltılmasında Uygulanmayacak Hükümler 833

18.4.6. Devralan Şirket Tarafından Yapılacak Sermaye Artırımı 834

18.4.7. Bölünme Çerçevesinde Yeni bir Şirket Kurulmasında Uygulanacak Hükümler 835

18.4.8. Bölünme Sözleşmesi ve Bölünme Planı 835

18.4.9. Bölünme Sözleşmesinin ve Bölünme Planının Zorunlu içeriği 836

18.4.10. Bölünmede Ara Bilanço Çıkarılması 837

18.4.11. Bölünme Dışında Kalan Malvarlığı 838

18.4.12. Bölünme Raporu 839

18.4.13. Ortakların Bölünme Hakkında Bilgi Edinme ve inceleme Hakkı 840

18.4.14. Bölünmeye Katılan Şirketlerin Malvarlıklarındaki Değişikliklerin Bölünmeye

Etkisi 841

18.4.15. Bölünmede Alacaklılara Yapılacak Çağrı 841

18.4.16. Bölünmede Alacaklıların Korunması 842

18.4.17. Bölünme Kararına ilişkin Yetersayılar 842

18.4.18. Bölünmeye Katılan Şirketlerin ikinci Derecede Sorumluluğu ;…. 844

18.4.19. Bölünmede Ortakların Kişisel Sorumluluğu •…. 845

18.4.20. Bölünmede Çalışanların Korunması 846

18.4.21. Bölünmenin Tescili 847

18.4.21.1. Bölünmede Diğer Sicillere Yapılacak Bildirim 847

18.4.22. Bölünmenin Tescilinin Hukuki Sonuçları 848

18.5. ANONİM ŞİRKETLERİN TÜR DEĞİŞTİRMESİ 849

18.5.1. Tür Değiştirmede Genel ilke 850

18.5.2. Geçerli Tür Değiştirmeler 850

18.5.3. Tür Değiştirmede Ortaklık Paylarının ve Haklarının Korunması 852

18.5.4. Tür Değiştirmede Uygulanacak Hükümler 854

18.5.5. Tür Değiştirmede Ara Bilanço Çıkarılması 854

18.5.6. Tür Değiştirme Planı 855

18.5.7. Tür Değiştirme Raporu 855

18.5.8. Tür Değiştirmede Ortakların Bilgi Edinme ve inceleme Hakkı 856

18.5.9. Tür Değiştirme Kararına ilişkin Yetersayılar 856

18.5.10. Tür Değiştirmenin Tescili ve Tescilin Hukukî Sonuçları 857

18.5.10.1. Tür Değiştirmede Diğer Sicillere Yapılacak Bildirim 857

18.5.11. Tür Değiştirmede Paysahiplerinin Kişisel Sorumlulukları 858

18.5.12. Tür Değiştirmede Çalışanların Korunması 859

18.6. BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRMEDE ORTAKLIK PAYLARININ VE HAKLARININ İNCELENMESİ 860

18.7. BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME KARARLARININ İPTALİ 862

18.8. BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRMEDE SORUMLULUK 862

18.9. TİCARİ İŞLETMELERİN BİRLEŞMESİ VE TÜR DEĞİŞTİRMESİ 862

18.9.1. Ticari İşletmenin Devrinde Diğer Sicillere Yapılacak Bildirim 863

18.9.2. Ticari işletmeye Dönüşmede Diğer Sicillere Yapılacak Bildirim 864

Ondokuzuncu Bölüm TÜRK TİCARET KANUNUNUN HÜKÜMLERİNİN YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

19. TÜRK TİCARET KANUNUNUN HÜKÜMLERİNİN YÜRÜRLÜK TARİHLERİ 867

EK -1: TÜRK TİCARET KANUNU’NA GEÇİŞ VE UYUM SÜRECİ TABLOSU 871

EK – 2: TÜRK TİCARET KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN SUÇLARA VE CEZALARA

İLİŞKİN TABLO 874

Kaynakça 879

Kavramlar Dizini 885