Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Açıklamalı Ve İçtihatlı Vergi Usul Kanunu Ve Yorumu

Açıklamalı Ve İçtihatlı Vergi Usul Kanunu Ve Yorumu

Kemal Çağlar


Baskı Tarihi: Nisan 2018
Sayfa Sayısı: 880 Sayfa
Fiyatı: 150 TL
İndirimli Fiyatı:147,5 TL (Kdv Dahil)
ÜCRETSİZ KARGO
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb
Vergi Usul Kanunu Metni
Vergilendirmede Genel Esaslar
Ödeme, Vergi Hatası ve Zamanaşımı
Defter Tutma Esasları ve Vesikalar
Değerleme Esasları ve Yapılması
Finansal Kiralama ve Esasları
Amortisman Ayırma ve Esasları
Vergi Cezası ve Esasları
Uzlaşma ve Esasları
Vergi Davası Açılması ve Esasları
 

ÖNSÖZ

Devlete gelir sağlama işlevi yanında ekonomik ve sosyal amaçların elde edilmesinde en önemli araçlardan birisi olan vergi, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendirmektedir. Kendimize güven duygusu ve başarma isteğini aşılarsak ancak o zaman hem kendimiz hem de ülkemiz açısından çok güzel sonuçlar elde edebiliriz. Başarıyı yakalamak için var olan şartları değiştirmek yetmez bunun yanında kendimizi de değiştirmemiz gereklidir.
Kitabımın ana konusu; Vergilendirme, mükellefin ödevleri, değerleme, cezalar ve vergi davaları olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. Birçok defa; değiştirilmiş ek maddeler, mükerrer maddeler ilave edilmiş ve bazı maddeleri ise yürürlükten kaldırılmıştır. Usul kavramı açısından baktığımızda hukukun diğer alanlarındaki -Usul- den farklı bir manada kullanılmıştır, bu bakımdan bazı hukukçular tarafından eleştirilerek olgunlaştırılmaya çalışılmıştır. Vergi kavramı; devletin, kamu giderlerini karşılamak üzere egemenlik gücüne dayalı biçimde, zora dayanarak tek taraflı olarak belirledği somut bir şekilde karşılığı olmayan parasal ödemeleri ifade etmektedir. Öte yandan devletin, enflasyonist etkisi olmayan asli ve en sağlıklı gelirleri de vergiden elde edilen gelirlerdir.
Vergi Usul Kanunu ve diğer yasalar; halkın ortak norm ve değerleri dikkate alınarak, hukuksal süreçlerden geçirilmiş, yasalaştırılmış pozitif bilimler ışığında dönem dönem halkın ihtiyaçlarına göre çeşitli bakımlardan değişime uğramış, günümüze kadar gelmiştir. Buradan bahisle eğitimin öneminden bahsetmeden geçersek yaptığımız işler konusunda toplumumuza büyük bir haksızlık etmiş oluruz; Şöyle ki -eğitimini tamamla insanların elinden alamayacağı tek şey budur- ifadesinden yola çıkacak olursak pratikteki eğitimin tanımıyla eşdeğer bir anlam kazandırmış olaacağız- eğitim bireyin kendi yaşantısı yolu ile istendik yönde davranış değişikliği yaratma sürecini ifade eder- literatürde bu şekilde tanımlanmış ve önemli bir anlam yüklenmiştir. Öte yandan geleceğimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize sosyo ekonomik açıdan eğitim sevgisini aşılamayı hedeflemiş olmakla büyük bir aşama kaydetmiş olacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kalkınmasının ve ilerleyebilmesinin tek yolu eğitimli, konusunda ihtisaslaşmış donanımlı bireylerle gerçekleşebileceği aşikardır. Yetişmiş bireylerin ülkemizde katma değeri yüksek ürünler üretip, refah ve huzurumuzu daha da arttırabileceğinin önemini anlamak ve bu konuyu her platformda dile getirmek bizlerin asli görevidir. Bahsi geçen konuyu örnekleyecek olursak ulu önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün de söylediğ gibi İstikbal Göklerdedir söylemi bu düşüncelerimizi pekştirmektedir. Gerçek hayatta ortaya çıkan olayların karmaşık yapı ve düzensizliği; yasa metinlerinin yorumunu gerekli kılabilmektedir. Örnek verecek olursak vergi hukukunda geçen ikmalen tarh, vergi ziyaı, ikrazat, sözleşme, gelir, sermayegibi kavramların anlamları vergi idaresi ile mükellef arasında çoğu zaman uyuşmazlıklara sebebiyet vermektedir. Yorum bu açıdan tüm hukuk dallarında başvurulan bir yöntemdir bu vesileyle kitabın bir başka özelliği de kanun maddelerinin yorumlanması yoluyla konuların ve maddelerin izahında belirli bir akıcılığın sağlanması düşünülmüştür. Çalışmamızda özellikle Vergi idaresi tarafından en fazla işlem gören kanun maddeleri detaylı olarak analiz edilmiş ve bu maddeler üzerinde örneklemeler yapılarak yorumlanmış okuyucularımıza artı bir değer katması amaçlanmıştır. Ayrıca kanun maddelerine ait ilgili tebliğ, danıştay kararları ve bakanlar kurulu kararlarıyla da desteklenmiş olup sistematik ve pratik bir kullanım kazandırılmış, önemli maddelerin ekinde yorumsal değerlendirmeler yapılmış öte yandan diğer maddelerde genel olarak konu bazlı yorumlamaya tabi tutulmuş, böylece okuyuculara daha da faydalı olacağı düşünülmüştür.
Ülkemizin kalkınması, kayıt dışı ekonıominin kayıt altına alınması ve de en önemlisi -Vergilendirilmiş kazancın kutsal sayılması bakımından- ülkemizde yaşayan her bireyin alışveriş yaptığında veya herhangi bir hizmet aldığında mutlaka fişini (belgesini) istemesi ve alması bir vatandaşlık görevidir. Vergi bilincinde olan toplumlar eninde sonunda mutlaka kalkınacaklardır. Öte yandan mükellefler açısından da haksız rekabet koşulları da bir bakıma önlenmiş önlenmiş olacaktır.
Mali mevzuatın uygulanabilirliği açısındanvergi denetim yöntemi olarak; yoklama, arama, bilgi toplama ve vergi incelemesi müesseselerine yer verilmiştir. Türk Vergi Hukukunda tüm vergi kanunlarıyla iç içe çalışan diğer bir anlatımla iletişimli ve bağlantılı olarak çalışmaya endekslenen Vergi Usul Kanunu hakkında madde ve konular ayrı ayrı değerlendirilerek ve yorumlanarak irdelenmiş olup;kanun maddeleri baştan sona gözden geçirilerek 2015 yılı Şubat ayı itibariyle güncellenmiştir.
ı

İÇİNDEKİLER

VERGİ USUL KANUNU
GİRİŞ
Madde 1- Kanunun Şümulü-1
Madde 2- Gümrük ve tekel vergileri-1
Madde 3- Vergi Kanunlarının uygulanması ve ispat-1
Açıklama: (madde 3)-2
İLGİLİ TEBLİĞ-3
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-5
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-6
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-8
BİRİNCİ KİTAP
Vergilendirme
BİRİNCİ KISIM
Genel Esaslar
BİRİNCİ BÖLÜM
Vergi Uygulanmasında Yetki
Madde 4- Vergi dairesi-10
Madde 5- Vergi mahremiyeti-10
Madde 6- Yasaklar-12
Madde 7- İdarenin yardımı-12
Açıklama: (madde 5)-12
Açıklama: (madde 7)-13
İLGİLİ TEBLİĞ-14
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-30
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-32
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-34
İLGİLİ TEBLİĞ-36
İKİNCİ BÖLÜM
Vergi Sorumluluğu
Madde 8- Mükellef ve vergi sorumlusu-37
Madde 9- Vergi ehliyeti-38
Madde 10- Kanuni temsilcilerin ödevi-38
Madde 11- Vergi kesenlerin sorumluluğu-39
Madde 12- Mirasçıların sorumluluğu-39
Madde 13- Mücbir sebepler-40
Açıklama: (Madde 8)-40
Açıklama: (Madde 11)-41
İLGİLİ TEBLİĞ-42
İLGİLİ TEBLİĞ-46
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-50
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-51
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-53
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-55
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Süreler
Madde 14- Kanuni ve idari süreler-57
Madde 15- Mücbir sebeplerle gecikme-57
Madde 16- Ölüm halinde sürenin uzaması-58
Madde 17- Mühlet verme-58
Madde 18- Sürelerin hesaplanması-58
Açıklama (madde 16)-59
Açıklama: (Madde 15)-59
İLGİLİ SİRKÜLER-60
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Vergi Alacağının Tayini
Madde 19- Vergiyi doğuran olay-61
Madde 20- Tarh-61
Madde 21- Tebliğ-61
Madde 22- Tahakkuk-61
Madde 23- Tahsil-61
Madde 24- Tahakkuku tahsile bağlı vergiler-61
Açıklama: (madde 19)-62
Açıklama: (madde 20)-62
Açıklama: (madde 21)-62
Açıklama: (madde 22)-62
İKİNCİ KISIM
Tarh ve Tahakkuk Usulü
BİRİNCİ BÖLÜM
Beyannameye Dayanan Tarh
Madde 25- Tahakkuk fişi esası-63
Madde 26- Tahakkuk fişinin muhteviyatı-63
Madde 27- Tahakkuk fişinin kesinliği-64
Madde 28- Vergi beyannamesinin postayla veya elektronik ortamda gönderilmesi-64
Mükerrer Madde 28- Beyanname Verme ve Ödeme Sürelerinde Yetki-64
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-64
İLGİLİ SİRKÜLER-67
İKİNCİ BÖLÜM
İkmalen, Re’sen ve İdarece Tarh
Madde 29- İkmalen vergi tarhı-69
Madde 30- Re’sen vergi tarhı-70
Mükerrer Madde 30- Verginin idarece tarhı-71
Madde 31- Takdir kararı-72
Madde 32- Takdir kararlarının tevdii-72
Madde 33- Re’sen tarhta mahsup-72
Madde 34- İhbarname esası-72
Madde 35- İhbarnamenin muhteviyatı-73
Açıklama: (madde 29)-73
Açıklama: (madde 30)-74
Açıklama: (mükerrer madde 30)-75
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-75
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-77
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-80
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-81
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-84
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-86
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-88
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-89
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-92
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-93
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tahrire Dayanan Tarh
Madde 36- Tahrire göre vergi tarhı-94
Madde 37- Tahrir ihbarnamesi-94
Madde 38- İhbarnamenin muhteviyatı-95
Madde 39- Tekalif cetveli-95
Açıklama: (Madde 36)-95
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Götürü Matrahların Tespiti
Madde 40- Götürü Matrahların Tespiti-96
Madde 41- Götürü matrahlara göre dava açma-96
Madde 42- Ortalama kar hadlerinin tespiti-97
Madde 43- Ortalama kar hadlerinin kesinleşmesi ve ilanı-97
Madde 44- Uygulama süresi-98
İLGİLİ TEBLİĞ-98
İLGİLİ YÖNETMELİK ORTALAMA KAR HADLERİNİN TESPİTİ HAKKINDA-100
BEŞİNCİ BÖLÜM
Zirai Kazanç Ölçüleri ile Emlak Vergisine Ait Bedel ve Değerlerin Tespiti
Madde 45- Ölçüler ve tarifleri-108
Madde 46- Zirai kazanç ölçülerinin tespiti-109
Madde 47- Ziraat birimleri-110
Madde 48- Tasdik ve ilan-110
Madde 49- Uygulama süresi-111
Mükerrer Madde 49- Emlak vergisine ait bedel ve değerlerin tespiti, ilanı ve kesinleşmesi-111
Açıklama: (Mükerrer madde 49)-112
İLGİLİ TEBLİĞ-113
ÜÇÜNCÜ KISIM
Tahrir Usulü
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Madde 50- Mülga-115
Madde 51- Mülga-115
Madde 52- Tadilat-115
Madde 53-55- Mülga-115
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Tahrir
Madde 56-62- Mülga-115
Madde 63- Tadilat sebepleri-115
Madde 64- Arazinin hal ve heyetinde değişiklik-116
Madde 65- Mevzii ve ferdi tadilat-116
Madde 66- Mevzii tadilat kararı-116
Madde 67- Ferdi tadilat isteği-117
Madde 68- Diğer tadilatın yapılması-117
Madde 69- İfraz ve birleştirme-117
Madde 70- Yüz ölçümü fazla veya noksan tesbit edilen arazi-117
Madde 71- Tadilat neticelerinin uygulanması-117
DÖRDÜNCÜ KISIM
Takdir, Zirai Kazançlar ve Özel Komisyonları
BİRİNCİ BÖLÜM
Takdir Komisyonu
Madde 72- Kuruluş-118
Madde 73- Üyelerin seçilmesi-119
Madde 74- Komisyonların görevleri-120
Madde 75- Komisyonun yetkileri-120
Madde 76- Beyana bağlılık-121
Açıklama: (Madde 76)-121
İLGİLİ TEBLİĞ-122
İKİNCİ BÖLÜM
Tahrir Komisyonu
Madde 77- Mülga-137
Madde 78- Mülga-137
Madde 79- Yetki-137
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tadilat Komisyonları
Madde 80- Görev ve kuruluş-138
Madde 81- Üyelerin seçilmesi-138
Madde 82- Yetki-138
İLGİLİ TEBLİĞ-139
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zirai Kazançlar İl ve Merkez Komisyonları ile Özel Komisyonlar
Madde 83- Zirai Kazançlar İl Komisyonu-143
Madde 84- Üyelerin seçilmesi-143
Madde 85- Zirai kazançlar merkez komisyonu-143
Madde 86- Komisyonların yetkileri-143
Madde 86- Mükerrer-144
BEŞİNCİ BÖLÜM
Müşterek Hükümler
Madde 87- Komisyonlara seçilecek üyelerde aranacak vasıflar-144
Madde 88- Yemin-145
Madde 89- Nisap-145
Madde 90- Devam-145
Madde 91- Görev süresi-145
Madde 92- Ücretler-145
İLGİLİ TEBLİĞ-146
BEŞİNCİ KISIM
Tebliğler
BİRİNCİ BÖLÜM
Tebliğ Esasları ve Muhataplar
Madde 93- Tebliğ esasları-161
Madde 94- Tebliğ yapılacak kimseler-162
Madde 95- Veli, vasi ve kayyımlara tebliğ-162
Madde 96- Vasıtalı tebliğ-162
Madde 97- Yabancı memlekette bulunanlara tebliğ-162
Madde 98- Kamu idare ve müesseselerine tebliğ-163
Madde 99- Kapalı zarf esası-163
Madde 100- Bilinen adreslere tebliğ-163
Madde 101- Bilinen adresler-163
Madde 102- Tebliğ evrakının teslimi-164
Açıklama: (madde 93)-165
Açıklama: (madde 94)-165
Açıklama: (madde 98)-165
Açıklama: (madde 102)-166
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İlan Yoliyle Tebliğ Usulü
Madde 103- Tebliğin ilanla yapılacağı haller-166
Madde 104- İlanın şekli-167
Madde 105- İlanın muhteviyatı-167
Madde 106- İlanın neticeleri-167
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tebliğlere Ait Türlü Hükümler
Madde 107- Memur vasıtasiyle tebliğ-168
Madde 107/A- Elektronik ortamda tebliğ-168
Madde 108- Hatalı tebliğler-168
Madde 109- Tebliğ yerine geçen muameleler-168
Açıklama: (madde 107)-169
Açıklama: (Madde 107/A)-169
İLGİLİ TEBLİĞ TBLĞ: 143-170
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-186
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-189
İLGİLİ BAKANLAR KURULU KARARI-190
İLGİLİ BAKANLAR KURULU KARARI-192
ALTINCI KISIM
Vergi Alacağının Kalkması
BİRİNCİ BÖLÜM
Ödeme
Madde 110- Verginin ödeneceği daire-193
Madde 111- Ödeme zamanı-193
Madde 112- Özel ödeme zamanları-194
Açıklama: (Madde 112)-196
İLGİLİ TEBLİĞ-198
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-201
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-203
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-205
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-208
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-209
İKİNCİ BÖLÜM
Zamanaşımı ve Terkin
Madde 113- Zamanaşımının mahiyeti-210
Madde 114- Zamanaşımı süreleri-210
Madde 115- Verginin terkini-211
Yorum: (Madde 115)-211
Mükerrer Madde 115- Tahakkuktan vazgeçme-212
Açıklama: (Madde 113)-212
Açıklama: (Madde 114)-213
Açıklama: (Madde 115)-214
İLGİLİ TEBLİĞ-215
İLGİLİ İÇ GENELGE-219
İLGİLİ TEBLİĞ-220
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Vergi Hatalarını Düzeltme ve Reddiyat
Madde 116- Vergi hatası-224
Madde 117- Hesap hataları-224
Madde 118- Vergilendirme hataları-225
Madde 119- Hataların meydana çıkarılması-225
Madde 120- Düzeltme yetkisi ve reddiyat-225
Madde 121- Re’sen düzeltme-226
Madde 122- Düzeltme talebi-226
Madde 123- Düzeltme talebinin incelenmesi-226
Madde 124- Şikayet yolu ile müracaat-226
Madde 125- Düzeltme şümulü-227
Madde 126- Dülzeltmede zamanaşımı-227
Açıklama: (madde 116-126)-227
İLGİLİ TEBLİĞ-228
İLGİLİ SİRKÜLER-232
İLGİLİ TEBLİĞ-259
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-263
İLGİLİ YÖNETMELİK-264
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-267
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-268
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-269
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-270
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-271
İLGİLİ TEBLİĞ-273
İLGİLİ TEBLİĞ-276
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-280
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-281
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-282
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-283
YEDİNCİ KISIM
Yoklama ve inceleme
BİRİNCİ BÖLÜM
Yoklama
Madde 127- Maksat ve yetki-286
Madde 128- Yoklamaya yetkililer-287
Madde 129- Hüviyet ibrazı mecburiyeti-287
Madde 130- Yoklama zamanı-287
Madde 131- Yoklama fişi-287
Madde 132- Yoklama neticelerinin bildirilmesi-287
Madde 133- Toplu yoklama-288
Açıklama: (madde 127-133)-288
İKİNCİ BÖLÜM
Vergi İncelemeleri
Madde 134- Maksat-292
Madde 135- İncelemeye yetkililer-293
Madde 136- Hüviyet ibrazı-293
Madde 137- İncelemeye tabi olanlar-293
Madde 138- İnceleme zamanı-293
Madde 139- İncelemenin yapılacağı yer-293
Madde 140- İncelemede uyulacak esaslar-294
Madde 141- İnceleme tutanakları-296
Ek Madde- Yeminli Malî Müşavirlik-296
Ek Madde- Yeminli mali muşavirlik-297
Açıklama: (madde 134-141)-297
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-302
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-303
İLGİLİ TEBLİĞ-304
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-306
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-307
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-309
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-311
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Arama
Madde 142- Arama yapılabilecek haller-313
Madde 143- Aramada bulunan defter ve vesikalar-313
Madde 144- İncelemede usul-314
Madde 145- İncelemenin bitmesi-314
Madde 146- Kayıtların yeniden işlenmesi-315
Madde 147- Genel hükümlerin uygulanması-315
İLGİLİ İÇ GENELGE-315
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bilgi Toplama
Madde 148- Bilgi verme-316
Madde 149- Devamlı bilgi verme-316
Madde 150- Ölüm vakalarını ve intikalleri bildirme-317
Madde 151- Bilgi vermekten imtina edememek-317
Madde 152- İstihbarat arşivi-318
Madde 152/A- Uluslararası anlaşmalar gereğince bilgi değişimi-318
Açıklama: (Madde 148-152)-318
İLGİLİ TEBLİĞ-318
İLGİLİ TEBLİĞ-325
İLGİLİ SİRKÜLER-329
İKİNCİ KİTAP
Mükellefin Ödevleri
BİRİNCİ KISIM
Bildirmeler
BİRİNCİ BÖLÜM
İşe Başlama
Madde 153- İşe başlamayı bildirme-331
Madde 153/A- Teminat uygulaması-331
Madde 154- Tüccarlarda işe başlamanın belirtileri-335
Madde 155- Serbest meslek erbabında işe başlamanın belirtileri-336
Madde 156- İşyeri-336
İLGİLİ SİRKÜLER-336
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-337
İKİNCİ BÖLÜM
Değişiklikler
Madde 157- Adres değişikliklerinin bildirilmesi-340
Madde 158- İş değişikliklerinin bildirilmesi-340
Madde 159- İşletmede değişikliğin bildirilmesi-340
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşi Bırakma
Madde 160- İşi bırakmanın bildirilmesi-340
Madde 161- İşi bırakmanın tarifi-341
Madde 162- Tasfiye ve İflas-341
Madde 163- Nakil-342
Madde 164- Ölüm-342
Açıklama (Madde 162)-342
İLGİLİ TEBLİĞ-344
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-347
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-350
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bina ve Arazi Değişiklikleri
Madde 165- Tahrirde unutulan bina ve arazi-352
Madde 166- Yeni İnşaat-352
Madde 167- Bina ve arazideki değişikliklerin bildirilmesi-352
Açıklama: (Madde 165-167)-352
BEŞİNCİ BÖLÜM
Bildirmelerde Süre ve Şekil
Madde 168- Süre-353
Açıklama: (madde 153-257)-354
Madde 169- Yazılı bildirme esası-354
Madde 170- Posta ile gönderme-354
Açıklama: (madde 153-257)-354
İLGİLİ TEBLİĞ-355
İKİNCİ KISIM
Defter Tutma
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Madde 171- Maksat-363
Madde 172- Defter tutacaklar-363
Madde 173- İstisnalar-364
Madde 174- Hesap dönemi-364
Madde 175- Muhasebe usulünü seçmekte serbestlik-365
İLGİLİ SİRKÜLER SRK: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/KVK 3-365
İKİNCİ BÖLÜM
Defter Tutma Bakımından Tüccarlar
Madde 176- Tüccar sınıfları-368
Madde 177- Birinci sınıf tüccarlar-368
Madde 178- İkinci sınıf tüccarlar-369
Madde 179- Sınıf değiştirme-369
Madde 180- Sınıf değiştirme-370
Madde 181- İhtiyari sınıf değiştirme-370
Açıklama: (Madde 177, 178, 179, 180)-370
İLGİLİ TEBLİĞ-371
İLGİLİ TEBLİĞ-372
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bilanço Esasına Göre Defter Tutma
Madde 182- Bilanço esasında tutulacak defterler-375
Madde 183- Yevmiye defteri-376
Madde 184- Defterikebir-376
Madde 185- Envanter defteri ve bilanço günü-376
Mükerrer Madde 185- Günlük kasa defteri-376
Madde 186- Envanter çıkarmak-376
Madde 187- Bina ve arazinin envantere alınması-377
Madde 188- Bilançonun tanziminde envanter listeleri-377
Madde 189- Envanterde amortisman kayıtları-377
Madde 190- Büyük mağazalarda envanter-378
Madde 191- Envantere alınan kıymetleri değerleme-378
Madde 192- Bilanço-378
Açıklama: (Madde 171-192)-379
İLGİLİ TEBLİĞ-381
İLGİLİ TEBLİĞ-386
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutma
Madde 193- İşletme hesabı esasında tutulacak defterler-409
Madde 194- İşletme hesabı-409
Mükerrer Madde 194- Günlük perakende satış ve hasılat defteri-410
Madde 195- İşletme hesabı esasında envanter-410
Madde 196- İşletme hesabı hulasası-410
Mükerrer Madde 196- Kambiyo Senetleri Defteri-410
Açıklama: (Madde 193-196)-410
İLGİLİ TEBLİĞ-412
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınai Müesseselerin Tutacakları Özel Kayıtlar
Madde 197- İmalat defteri-416
Madde 198- Kombine imalat-417
Madde 199- Kombine imalatta imalat defterleri-417
Madde 200- Bitim işleri defteri-417
Madde 201- Mülga-417
Madde 202- Mülga-417
Madde 203- Sınai müesseselerde kayıt serbestliği-418
ALTINCI BÖLÜM
Diğer Müesseselerin Tutacakları Özel Kayıtlar
Madde 204- Banka, banker ve sigorta şirketlerinin gider vergisine ait kayıtları-418
Madde 205- Damga resmi kayıtlar-419
Madde 206- Mülga-419
Madde 207- Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri-419
Madde 208- Menkul ve gayrimenkul sermaye iradlarına ait kayıtlar-419
Madde 209- Ambar defteri-419
İLGİLİ TEBLİĞ-420
YEDİNCİ BÖLÜM
Serbest Mesleklerde Defter Tutma
Madde 210- Serbest meslek kazanç defteri-424
Madde 211- Amortisman kayıtları-424
Madde 212- Özel defterler-425
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Zirai Kazançlarda Defter Tutma
Madde 213- Çiftçi işletme defteri-425
Madde 214- Amortisman kayıtları-425
Açıklama: (171-214)-425
DOKUZUNCU BÖLÜM
Kayıt Nizamı
Madde 215- Türkçe tutma ve Türk Parası kullanma zorunluluğu-426
Madde 216- Defterlerin mürekkeple yazılacağı-427
Madde 217- Yanlış kayıtların düzeltilmesi-427
Madde 218- Boş satır bırakılamıyacağı, sayfaların yok edilmiyeceği-427
Madde 219- Kayıt zamanı-427
Yorum: (Madde 215-219)-428
ONUNCU BÖLÜM
Defterlerin Tasdıki
Madde 220- Tasdike tabi defterler-428
Madde 221- Tasdik zamanı-428
Madde 222- Tasdiki yenileme-429
Madde 223- Tasdik makamı-429
Madde 224- Tasdik şerhi-429
Madde 225- Tasdik şekli-430
Madde 226- Defter tasdikine ait bordrolar-430
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-431
Açıklama: (Madde 220-226)-433
ÜÇÜNCÜ KISIM
Vesikalar
BİRİNCİ BÖLÜM
Kayıtların Tevsiki
Madde 227- İspat edici kağıtlar-435
Mükerrer Madde 227- Vergi Beyannamelerinin İmzalanması ve Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporları-436
Açıklama: (Madde Mükerrer 227)-437
Madde 228- Tevsiki zaruri olmıyan kayıtlar-438
İLGİLİ TEBLİĞ-438
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-443
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-445
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-448
İKİNCİ BÖLÜM
Fatura ve Fatura Yerine Geçen Vesikalar
Madde 229- Faturanın tarifi-451
Madde 230- Faturanın şekli-451
Madde 231- Fatura nizamı-452
Madde 232- Fatura kullanma mecburiyeti-452
Madde 233- Perakende satış vesikaları-453
Madde 234- Gider pusulası-454
Madde 235- Müstahsil makbuzu-454
İLGİLİ TEBLİĞ-455
İLGİLİ SİRKÜLER-461
İLGİLİ BAKANLAR KURULU KARARI-465
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-467
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-470
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Serbest Meslek Makbuzları
Madde 236- Makbuz mecburiyeti-472
Madde 237- Makbuz muhteviyatı-472
İLGİLİ TEBLİĞ-472
İLGİLİ SİRKÜLER-473
İLGİLİ SİRKÜLER-477
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ücretlere Ait Kayıt ve Vesikalar
Madde 238- Ücret bordrosu-481
Madde 239- Bordro yerine geçen vesikalar-482
BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Evrak ve Vesikalar
Madde 240- Taşıma ve otel işletmelerine ait belgeler-482
Madde 241- Muhabere evrakı-483
Madde 241- Mükerrer-483
Madde 242- Diğer vesikalar-483
Mükerrer Madde 242- Elektronik ortamdaki kayıtlar ve elektronik cihazla belge düzenleme-484
Açıklama: (Mükerrer Madde 242)-485
İLGİLİ TEBLİĞ-486
İLGİLİ TEBLİĞ-495
İLGİLİ TEBLİĞ-509
İLGİLİ SİRKÜLER-513
DÖRDÜNCÜ KISIM
Ekim ve Sayım Beyanı
Madde 243- Ekim sayım beyanı-514
Madde 244- Ekim ve sayım ilmühaberi-515
Madde 245- Tahkik ve ihbar ödevi-515
Madde 246- Ücret ve sorumluluk-515
BEŞİNCİ KISIM
Vergi Karnesi
Madde 247- Karne mecburiyeti-515
Madde 248- Karne alınması-516
Madde 249- Hüviyet tasdiki-516
Madde 250- Doğruluk Sorumluluğu-516
Madde 251- Karnesiz hizmet erbabı çalıştıranların sorumluluğu-517
Madde 252- Karnelerin şekli, resim ve harçlardan muaf olduğu-517
Açıklama: (Mad 227-252)-518
İLGİLİ TEBLİĞ-518
İLGİLİ BAKANLAR KURULU KARARI-518
ALTINCI KISIM
Muhafaza ve İbraz Ödevleri
Madde 253- Defter ve vesikaları muhafaza-519
Madde 254- Defter tutma mecburiyetinde olmıyanların muhafaza ödevi-519
Madde 255- Karnelerin muhafazası-520
Madde 256- Defter ve belgelerle diğer kayıtların ibraz mecburiyeti-520
Madde 257- Diğer ödevler-520
Mükerrer Madde 257- Yetki-521
Açıklama: (Mükerrer madde 257)-523
İLGİLİ TEBLİĞ-524
İLGİLİ TEBLİĞ-529
İLGİLİ TEBLİĞ-532
İLGİLİ TEBLİĞ-538
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-547
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-548
İLGİLİ SİRKÜLER-550
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-557
ÜÇÜNCÜ KİTAP
Değerleme
BİRİNCİ KISIM
İktisadi Kıymet Değerleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Değerleme Esasları
Madde 258- Değerlemenin tarifi-560
Madde 259- Değerleme günü-560
Madde 260- Değerlemede esas-560
Madde 261- Değerleme ölçüleri-560
Madde 262- Maliyet bedeli-561
Madde 263- Borsa rayici-561
Madde 264- Tasarruf değeri-561
Madde 265- Mukayyet değer-561
Madde 266- İtibari değer-561
Mükerrer Madde 266- Rayiç bedel-561
Madde 267- Emsal bedeli ve emsal ücreti-562
Madde 268- Vergi değeri-562
Açıklama: (Madde 259-330)-563
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-569
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-573
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-574
İKİNCİ BÖLÜM
İktisadi İşletmelere Dahil Kıymetleri Değerleme
Madde 269- Gayrimenkuller-577
Madde 270- Gayrimenkullerde maliyet bedeline giren giderler-577
Madde 271- İnşa ve imal giderleri-577
Madde 272- Gayrimenkullerde veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarında maliyet bedelinin artması-578
Madde 273- Demirbaş eşya-578
Madde 274- Emtia-578
Madde 275- İmal edilen emtia-579
Madde 276- Zirai mahsuller-579
Madde 277- Hayvanlar-579
Madde 278- Kıymeti düşen mallar-580
Madde 279- Menkul kıymetler-580
Madde 280- Yabancı paralar-580
Madde 281- Alacaklar-581
Madde 282- İlk tesis ve taazzuv giderleri ve peştemallıklar-581
Madde 283- Aktif geçici hesap kıymetleri-581
Madde 284- Kasa mevcudu-582
Madde 285- Borçlar-582
Madde 286- Tahviller-582
Madde 287- Pasif geçici hesap kıymetleri-583
Madde 288- Karşılıklar-583
Madde 289- Özel haller-583
Madde 290- Serbest meslek erbabının tesisleri-583
Mükerrer Madde 290- Finansal kiralama işlemlerinde değerleme-583
Açıklama: (Mükerrer madde 290)-585
İLGİLİ TEBLİĞ-587
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-591
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-593
İLGİLİ TEBLİĞ-595
İLGİLİ SİRKÜLER-597
İLGİLİ SİRKÜLER-599
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-602
İLGİLİ TEBLİĞ-605
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-605
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Servetleri Değerleme
Madde 291- Esaslar-610
Madde 292- Ticari sermaye-610
Madde 293- Menkul mallar ve gemiler-610
Madde 294- Esham, tahvilat ve yabancı paralar-610
Madde 295- Alacak ve borçlar-610
Madde 296- Haklar-610
Madde 297- Bina ve arazi-611
Madde 298- Yetki-612
Mükerrer Madde 298- Enflasyon düzeltmesi ve yeniden değerleme oranı-612
İLGİLİ TEBLİĞ-617
İLGİLİ SİRKÜLER-618
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-620
İKİNCİ KISIM
Vergi Değerleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Gayrisafi İratların Tesbiti
Madde 299- Tahmin esası-623
Madde 300- Gayrisafi irat-623
Madde 301- Yıllık irat-623
Madde 302- Rayiç-624
Madde 303- Giderler-624
Madde 304- Döşemesiz tahmin-624
Madde 305- Mütemmimat-624
Madde 306- İfraz ve şüyu-624
Madde 307- İrat ve kıymet münasebeti-625
İKİNCİ BÖLÜM
Arazi Kıymetlerinin Tesbiti
Madde 308- Tahmin esası-625
Madde 309- Arazi kıymeti-625
Madde 310- Kıymet rayiçleri-625
Madde 311- Kıymet – kira münasebeti-625
Madde 312- Arazide kira-626
ÜÇÜNCÜ KISIM
Amortismanlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Mevcutlarda Amortisman
Madde 313- Amortisman mevzuu-626
Madde 314- Arazide amortisman-627
Madde 315- Normal amortisman-627
Mükerrer Madde 315- Azalan bakiyeler usulüyle amortisman-627
Madde 316- Madenlerde amortisman-628
Madde 317- Fevkalade amortisman-628
Madde 318- Amortisman nispetlerinin itibar tarihi-628
Madde 319- Amortisman uygulama sureti: a) Nispet bakımından-628
Madde 320- b) Süre bakımından-628
Mükerrer Madde 320- c) Amortisman usulünü seçme bakımından-629
Madde 321- Amortisman hesapları-629
Açıklama: (Madde 313-321)-629
İLGİLİ TEBLİĞ-637
İLGİLİ TEBLİĞ-639
İLGİLİ TEBLİĞ-643
İLGİLİ TEBLİĞ-645
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-648
BAKANLAR KURULU KARARI-649
İKİNCİ BÖLÜM
Alacaklarda ve Sermayede Amortisman
Madde 322- Değersiz alacaklar-650
Madde 323- Şüpheli alacaklar-650
Madde 324- Vazgeçilen alacaklar-651
Madde 325- Sermayenin itfası-651
Madde 325/A- Girişim sermayesi fonu-651
Madde 326- İlk tesis ve taazzuv giderlerinin ve peştemallıkların itfası-652
Madde 327- Özel maliyet bedellerinin itfası-652
Açıklama: (Madde 325/A)-652
İLGİLİ TEBLİĞ-654
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-662
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel Haller
Madde 328- Amortismana tabi malların satılması-665
Madde 329- Amortismana tabi malların sigorta tazminatı-665
Madde 330- Emtia sigorta tazminatı-666
Açıklama: (Madde 328, 329)-666
İLGİLİ TEBLİĞ-667
DÖRDÜNCÜ KİTAP
Ceza Hükümleri
BİRİNCİ KISIM
Genel Esaslar
Madde 331- Cezalar-684
Madde 332- Küçüklerin ve kısıtlıların ceza muhatabı olmadığı haller-684
Madde 333- Tüzel kişilerin sorumluluğu-684
Madde 334- Damga vergisi ve damga resminde sorumluluk-684
Madde 335- Tek fiil ve çeşitli suç işlenmesi: a) Muhtelif vergi ziyaına sebebiyet verilmesi-685
Madde 336- b) Muhtelif cezayı istilzam etmesi-685
Madde 337- Fiil ayrılığı-685
Madde 338- İştirak-686
Madde 339- Tekerrür-686
Madde 340- Suçlarda birleşme-686
Madde 341- Vergi ziyaı-686
Madde 342- Veraset ve intikal vergisinde ek süre-687
Madde 343- En az ceza haddi-687
Yorum: (Madde 341)-687
İLGİLİ TEBLİĞ-688
İKİNCİ KISIM
Vergi Cezaları
BİRİNCİ BÖLÜM
Vergi Ziyaı Cezası
Madde 344- Vergi ziyaı cezası-690
Açıklama: (Madde 341-344)-690
İLGİLİ TEBLİĞ-691
İLGİLİ TEBLİĞ-695
İÇ GENELGE-697
İLGİLİ YÖNETMELİK-698
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-704
İLGİLİ SİRKÜLER-706
Madde 345- Kaçakçılıkta ceza-707
Madde 346- Teşvik-707
Madde 347- Yardım-707
Mükerrer Madde 347- Mülga-707
Madde 348- Kusurun tarifi-707
Madde 349- Ağır Kusurda Ceza-707
Mükerrer Madde 349- Kusurda ceza-707
Madde 350- Tahrire dayanan vergiler ile kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden verilen beyannameler için kusur cezası-707
İKİNCİ BÖLÜM
Usulsüzlük
Madde 351- Usulsüzlüğün tarifi-707
Madde 352- Usulsüzlük dereceleri ve cezaları-707
Madde 353- Özel usulsüzlükler ve cezaları: a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması-709
Madde 354- b) Veraset ve intikal vergisinde-711
Mükerrer Madde 354- İşyeri kapatma cezası-711
Madde 355- c) Damga vergisinde-711
Mükerrer Madde 355- Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza-712
Madde 356- Mülga-713
Madde 357- Mülga-713
Madde 358- Kaçakçılığa Teşebbüs Suçunun Tarifi-713
Açıklama: (Madde 351-355)-714
İLGİLİ TEBLİĞ-716
İLGİLİ TEBLİĞ-716
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-716
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-719
İLGİLİ İÇ GENELGE-720
İLGİLİ İÇ GENELGE-721
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-721
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-723
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-724
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-726
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Suçlar ve Cezaları
Madde 359- Kaçakçılık Suçları ve Cezaları-727
Madde 360- Cezadan indirim-729
Madde 361- Bilgi vermekten çekinenler ile 257 nci madde hükmüne uymayanlar-729
Madde 362- Vergi mahremiyetinin ihlali-729
Madde 363- Mükelleflerin özel işlerini yapan memurlar-729
Açıklama: (Madde 359)-730
Açıklama: (Madde 360)-731
İLGİLİ TEBLİĞ-732
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-736
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-738
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-739
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-740
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-742
İLGİLİ İÇ GENELGE-744
ÜÇÜNCÜ KISIM
Vergi Cezasının Kesilmesi, Ödenmesi ve Kalkması
BİRİNCİ BÖLÜM
Ceza Kesme
Madde 364- Cezayı gerektiren olayın tesbiti-745
Madde 365- Ceza kesme yetkisi-746
Madde 366- Ceza ihbarnamesi-746
Madde 367- Bazı kaçakçılık suçlarının cezalandırılmasında usül-747
Açıklama: (Madde 364-367)-748
İLGİLİ TEBLİĞ-748
İLGİLİ TEBLİĞ-753
İKİNCİ BÖLÜM
Cezaların Ödenmesi ve Kalkması
Madde 368- Vergi cezalarının ödenme zamanı-757
Madde 369- Yanılma ve görüş değişikliği-758
Madde 370- Mülga-758
Madde 371- Pişmanlık ve ıslah-758
Madde 372- Ölüm-759
Madde 373- Mücbir sebepler-759
Madde 374- Ceza kesmede zamanaşımı-759
Madde 375- Vergi cezalarında yapılan hatalar-760
Madde 376- Vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirme-760
Açıklama: (Madde 368)-761
Açıklama: (Madde 369)-761
Yorum: (Madde 371)-762
Yorum: (Madde 374)-763
Açıklama: (Madde 376)-763
İLGİLİ TEBLİĞ-765
İLGİLİ TEBLİĞ-769
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-773
İLGİLİ TEBLİĞ-775
İLGİLİ İÇ GENELGE-777
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-779
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzlaşma
Ek Madde 1- Uzlaşmanın konusu, kapsamı, komisyonlar ve şekli-781
Ek Madde 2- Uzlaşmanın şümulü-782
Ek Madde 3- Uzlaşma komisyonları-782
Ek Madde 4- Uzlaşma talebi-782
Ek Madde 5- Uzlaşma talebinin tetkiki-782
Ek Madde 6- Uzlaşma komisyonu muamelelerinin kesinliği-782
Ek Madde 7- Uzlaşma ve vergi mahkemesinde dava açma-783
Ek Madde 8- Ödeme-783
Ek Madde 9- Uzlaşma ve cezalarda indirme-784
Ek Madde 10- Tüzük-784
Ek Madde 11- Tarhiyet öncesi uzlaşma-784
Ek Madde 12- Ücretlilere vergi iadesinde uzlaşma-784
Ek Madde 13-784
İLGİLİ TEBLİĞ-785
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-786
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-788
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-789
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-790
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-793
BEŞİNCİ KİTAP
Vergi Davaları
Madde 377- Vergi mahkemesinde dava açmaya yetkili olanlar-794
Madde 378- Dava konusu-795
Mükerrer Madde 378- Dava konusu-795
Madde 379-412- Mülga-795
Madde 413- Mükelleflerin izahat talebi-795
Madde 414- Özel kanunlardaki hükümlerin saklı olduğu-796
Mükerrer Madde 414- Yetki-796
Madde 415- Kaldırılan hükümler-797
Mükerrer Madde 415- Vergi idaresini geliştirme fonu-797
Geçici Madde 1- Götürü matrahlar-797
İLGİLİ TEBLİĞ-797
İLGİLİ TEBLİĞ-799
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-802
İLGİLİ TEBLİĞ-803
İLGİLİ ADNIŞTAY KARARI-805
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-807
İLGİLİ TEBLİĞ-808
Geçici Madde 2- İlk tatbik yılında komisyonların teşkili ve ödevleri-809
Geçici Madde 3-809
Geçici Madde 4-809
Geçici Madde 5- Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin değerlenmesi-810
Geçici Madde 6- Ceza hükümlerinin şümulü-810
Geçici Madde 7- Ceza indiriminden faydalanacak olanlar-810
Geçici Madde 8- Kazanç sayılmıyacak farklar-810
Geçici Madde 9- Bu Kanunun belediye vergi ve resimlerine uygulanacağı tarih-811
Geçici Madde 10- Müdevver mahsullerin değerlenmesi-811
Geçici Madde 11-811
Geçici Madde 12-811
Geçici Madde 13-812
Geçici Madde 14-812
Geçici Madde 15-812
Geçici Madde 16-812
Geçici Madde 17-812
Geçici Madde 18-812
Geçici Madde 19-813
Geçici Madde 20-813
Geçici Madde 21-813
Geçici Madde 22-813
Geçici Madde 23-813
Geçici Madde 24-813
Geçici Madde 25-814
Geçici Madde 26-816
Geçici Madde 27-816
Geçici Madde 28-816
Geçici Madde 29- Fazla veya yersiz tahsilatta faiz ödemesi-816
Ek Geçici Madde 1- Ceza hükümlerinde uygulama-816
Ek Geçici Madde 2- Ceza kesmede zaman aşımı-817
Ek Geçici Madde 3- Ek Geçici Madde 3-817
Ek Geçici Madde 4-817
Ek Geçici Madde 5-817
Ek Geçici Madde 6-817
Ek Geçici Madde 7-817
Ek Geçici Madde 8-817
Ek Geçici Madde 9-817
Ek Geçici Madde 10-818
Ek Geçici Madde 11-818
Ek Geçici Madde 12-818
Ek Geçici Madde 13-818
Madde 416- Yürürlük-818
Madde 417- Yürütmeye memur olanlar-818
VERGİ USUL KANUNU YORUMLARI-825
VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI-825
1-VERGİ USUL KANUNUNUN; VERGİ HUKUKU AÇISINDAN YORUMLANMASI-825
2- VERGİ İDARESİ TARAFINDAN VERGİ ALACAĞININ TAYİNİ, BU SÜRECİN EKSİKLİKLERİ İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ-827
3- VERGİ KANUNLARIMIZA GÖRE SORUMLULUK HALLERİNİN VERGİ USUL KANUNU AÇISINDAN İRDELENMESİ-840
4- İKMALEN, RE’SEN VE İDARECE TARHIN UYGULANMASINDAKİ EKSİKLİKLERİNİN; VERGİSEL BOYUTLARI İLE BİRLİKTE ELE ALINMASINDA ÖNEM ARZEDEN HUSUSLARIN VERGİ KANUNLARI IŞIĞINDA YORUMLANMASI-843
5- ÜLKEMİZDEKİ EKONOMİK HAYATIN İÇİNDEKİ İKTİSADİ KIYMETDEĞERLERİNİN VERGİSEL BOYUTUNUN ANALİZ EDİLMESİ VE YORUMU-846
6- AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNİN UYGULAMADAKİ YERİ ve USUL AÇISINDAN ANALİZ EDİLMESİ ve GENEL YORUMU-850
7- GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI’NIN TECİL FAİZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI, NİCELİK VE NİTELİK FARKLARININ DEĞERLENDİRİLEREK YORUMLANMASI-853
8- VERGİ USUL KANUNU AÇISINDAN İDARİ ÇÖZÜM YOLLARI VE BU SÜRECE BAKIŞ AÇISININ ALT BAŞLIKLAR HALİNDE YORUMU-856
9- VERGİSEL İŞLEMLERDE YARGI DENETİMİNİN VERGİ USUL KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLEREK YORUMLANMASI-872
İSPAT VE DELİL-874
10- TAHAKKUK ZAMANAŞIMININ VERGİ USUL KANUNU AÇISINDAN ANALİZ EDİLMESİ-875
11- TAHSİL ZAMANAŞIMININ VERGİ USUL KANUNU AÇISINDAN YORUMU-878
12- İLİŞKİLİ KİŞİDEN YAPILAN BORÇLANMANIN ÖRTÜLÜ SERMAYE VE ÖRTÜLÜ KAZANÇ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE VERGİ USUL KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ-880
1- GİRİŞ-880
2- KAVRAMSAL TANIM-881
3- İLİŞKİLİ KİŞİDEN YAPILAN BORÇLANMADA ÖRTÜLÜ SERMAYE-881
4- İLİŞKİLİ KİŞİDEN YAPILAN BORÇLANMADA ÖRTÜLÜ KAZANÇ-882
5- SONUÇ-883
13- TASFİYE, TASFİYE MEMURLARININ SORUMLULUĞU LİMİTED VE ANONİM ŞİRKET İFLAS HALLERİNİN DANIŞTAY KARARLARI İLE İRDELENMESİ-883
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI-884
DAMGA VERGİSİ KANUNU MAKTU VE NİSPİ VERGİLER-909
VERGİ USUL KANUNU AÇISINDAN DÜZELTME TALEBİNİN REDDİ VE ŞİKAYET YOLU İLE MÜRACAAT YOLUYLA AÇILAN DAVALAR HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER-912
VERGİ SUSL KANUNU AÇISINDAN VERGİLENDİRMENİN KANUNİ ÇERÇESİ YASAMA ORGANINDAN DOĞAN KAYNAKLAR VE YORUMU-915
VERGİ HAYATIMIZDA GEÇERLİ OLAN VERGİ KODLARI, VERGİ ADLARI-941
TERİMLER / KISALTMALAR-971