Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Açıklamalı – İçtihatlı Vergisel İşlemlerde Dava Rehberi

Açıklamalı – İçtihatlı Vergisel İşlemlerde Dava Rehberi

Gelir Uzmanı Özkan Aykar, Gelir Uzmanı Kemal Çağlar, Avukat Özkan Ertekin


Baskı Tarihi: Ekim 2016
Sayfa Sayısı: 439
Fiyatı: 100 TL
İndirimli Fiyatı:99 TL (Kdv Dahil)
ÜCRETSİZ KARGO
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
 • Google
 • Tw
 • Fb

Açıklamalı – İçtihatlı Vergisel İşlemlerde Dava Rehberi Kitabı, Sigorta Baş İş Müfettişi Cumhur Sinan Özdemir tarafından yazılmıştır. Uygulamada Bilinmesi Gereken Kurallar, 2577 Sayılı İdari Yargılama, Usulü Kanunu Açıklamalı Anlatım, Vergi Uygulamalarında İhtilaflı Konular ve Danıştay Kararları, Vergi Hukukunda Yorum, İspat ve Delil gibi konular Açıklamalı – İçtihatlı Vergisel İşlemlerde Dava Rehberi Kitabında yer almaktadır. Bu konu başlıkları ve daha bir çoğuyla Açıklamalı – İçtihatlı Vergisel İşlemlerde Dava Rehberi Kitabında yer alarak siz okuyucularımızın beğenisine sunulmuştur.

 

KİTAP TANITIMI

 • İdari Çözüm Yolları ve Örnek Dilekçeler
 • Vergi Dairesi İle Mükellefler Arasında Çıkan Uyuşmazlıklar ve İzlenecek Yol
 • Vergisel İşlemler İçin Açılacak Davalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Özellik Arzeden Durumlar
 • Uygulamada Bilinmesi Gereken Kurallar
 • 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Açıklamalı Anlatım
 • Vergi Uygulamalarında İhtilaflı Konular ve Danıştay Kararları
 • Vergi Hukukunda Yorum
 • İspat ve Delil
 • Vergi Dairesi İşlemleri
 • Vergi ile ilgili Güncel Rakamlar
 • 2575 Sayılı Danıştay Kanununun İlgili Maddeleri
 • 2576 Sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun

 

ÖNSÖZ

Ekonomik ve sosyal yapıdaki değişim hızına paralel olarak vergi mevzuatında güncelliğin sağlanması amacıyla birtakım değişiklikler yapılmaktadır. Ancak bu değişiklikler de zamanla yetersiz kalmaktadır. Vergi kanunları uygulanırken hatalı ve eksik işlemler ile yeterince açık olmayan durumlar oluşmaktadır. Böylece vergi idaresinin ve mükellefin yorum farkları yanında idari işlemlerdeki eksiklikler vergi ihtilaflarının doğmasına neden olmaktadır.
Kitabımızın ana konusu; vergisel işlemlerle ilgili, vergi dairesi ve mükellef arasındaki uyuşmazlıklardır. Vergisel işlemlere açılan davalar başta Vergi Mahkemeleri olmak üzere, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay nezdinde görülmektedir.
Vergi uyuşmazlıkları iki derecede çözümlenmektedir. Kural olarak, uyuşmazlıklar birinci derecede vergi mahkemeleri tarafından çözümlenir. Ancak mahkemece verilen kararlar (ikinci derecede) itiraz yoluyla Bölge İdare Mahkemelerinde veya temyiz yoluyla Danıştay’da denetlenmektedir.
Vergi yargısı; verginin tarhiyatı ve tahsilatı aşamalarında, vergi idaresinin uygulamalarında oluşabilecek hatalara karşı mükelleflere bir güvence vermektedir. Mükelleflerin iddia ve itirazları -vergilerin kanunlara uygunluğu- ilkesi doğrultusunda mahkemelerde karara bağlanır. Dolayısıyla idarenin yaptığı işlemlere karşı mükelleflerin yargıya başvurmaları adalet ve eşitlik ilkelerinin bir gereğidir.
Dileğimiz Mükelleflerle Vergi idaresi arasında çıkan uyuşmazlıkların, idari aşamada çözüme bağlanmasıdır. Bu nedenle Vergi Usul kanununda bulunan Uzlaşma (VUK. Ek/1-11. Md. ), İndirim (VUK. 376. Md. ), Düzeltme (VUK. 120-126. Md. ), Pişmanlık ve Islah (VUK. 371. Md. ), A. A. T. U. H. K’nun 48’nci maddesindeki Tecil müessesesi İdari safhada uyuşmazlıkları sonuçlandırmak için var olan düzenlemelerdir. Şöyle ki, uyuşmazlıklar idari safhada çözümlenmez ise mahkemelere başvurulmalıdır.
Mükelleflerin vergi işlemlerine dava açma hakları vardır. Bu hakla ilgili olarak 213 Sayılı VUK’un 377. maddesinde -Mükellefler ve kendilerine vergi cezası kesilenler, tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara karşı vergi mahkemesinde dava açabilirler. denilmektedir.
Ayrıca Vergi Usul Kanununun 378’inci maddesine göre, vergi mahkemesinde dava açabilmek için; Verginin tarh edilmesi, Cezanın kesilmesi, Tadilat ve takdir komisyonu kararlarının tebliğ edilmiş olması, Kesinti yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin yapılmış ve ödemeyi yapan tarafından verginin kesilmiş olması, gerekmektedir.
Takdir ve tadilat komisyonu kararları tek başlarına dava konusu yapılmasa da bu kararlara istinaden salınan vergiye ve kesilen cezaya karşı dava açılmaktadır. Mükellefler sadece kendi verdikleri beyannamelere karşı dava açamamaktadırlar.
Vergi davalarının büyük bir oranını ikmalen, re’sen yada idarece yapılan tarhiyatlara istinaden düzenlenen vergi ceza ihbarnameleri oluşturmaktadır.
Açılan davaların yoğun olduğu diğer bir idari işlem ise; 6183 sayılı A. A. T. U. H. K’da yer alan hükümler çerçevesinde mükelleflere tebliğ edilen ödeme emirleridir.
Ayrıca aynı kanun uyarınca yapılan haciz, ihtiyati tahakkuk, ihtiyati haciz ve teminat istenmesine ilişkin işlemlere de dava açılmaktadır.
Bunun dışında İhtirazı kayıt konularak verilen beyannamelere istinaden açılan davalar ile vergi hatalarının düzeltilmesi ve -Şikayet yolu ile müracaat- kapsamında açılan davalar da bulunmaktadır.
Bu noktadan hareketle, açılacak davalarda dikkat edilecek hususlar, özellik arzeden durumlar ve uygulamada bilinmesi gereken kurallar kitabımızda kanun maddesi ile birlikte açıklanmıştır. En son Danıştay kararlarıyla da desteklenen çalışmamızda sistematik ve pratik bir kullanım amaçlanmıştır.
Vergi yargısı alanında mükelleflerin ve ilgili kişilerin elinin altında bulundurması bir zorunluluk haline gelen, 2575, 2576 ve 2577 sayılı Kanun maddeleri ile 2010 yılına ilişkin pratik bilgilere de kitabımızda yer verilmiştir.
Kitabın sizlere ulaşmasını sağlayan başta Sn. Hakan KARAASLAN ve Tevfik SARISOY olmak üzere tüm Adalet Yayınevi çalışanlarına teşekkür ederiz.
Gününüzün güzel olması dileğiyle…

Gelir Uzmanı: Özkan AYKAR

Gelir Uzmanı: Kemal ÇAĞLAR

Avukat: Özkan ERTEKİN

 

İÇİNDEKİLER

 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • İDARİ ÇÖZÜM YOLLARI-1
 • A–Bilgi Edinme Hakkı-1
 • B–Özelge Uygulaması-2
 • C–Düzeltme-4
 • 1–Düzeltme Talebi-4
 • 2–Düzeltme dilekçesi (VUK Md. 122)-5
 • 3–Şikayet yoluyla düzeltme dilekçesi (VUK. Md. 124)-6
 • D–Pişmanlık ve Islah-7
 • 1–Konuya İlişkin Mevzuat-7
 • 2–Pişmanlık Talep Dilekçesi-8
 • E–Cezalarda İndirim-8
 • 1–Konuya İlişkin Mevzuat-8
 • 2–Cezalarda İndirim Talep Dilekçesi-9
 • F–Uzlaşma-9
 • 1–Konuya İlişkin Mevzuat-9
 • 2–Uzlaşma Talep Dilekçesi-11
 • G–Tecil ve Taksitlendirme-12
 • 1–Konuya ilişkin mevzuat-12
 • 2–Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu-13
 • GELİR MEVZUATI-15
 • VERGİSEL İŞLEMLERDE YARGI DENETİMİ-16
 • VERGİ HUKUKUNDA YORUM-18
 • İSPAT VE DELİL-20
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
 • İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN KAPSAMI VE NİTELİĞİ-23
 • Madde 1- Kapsam ve nitelik-23
 • AÇIKLAMA-24
 • İDARİ DAVA TÜRLERİ VE İDARİ YARGI YETKİSİNİN SINIRI-25
 • Madde 2- İdari Dava Türleri ve İdari Yargı Yetkisinin Sınırı-25
 • AÇIKLAMA-25
 • İDARİ YARGI YETKİSİNİN SINIRI VE YERİNDELİK DENETİMİ-25
 • VERGİ YARGISI İLE İLGİLİ KAVRAMLAR-26
 • İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-28
 • VERGİSEL ALANDA İDARİ İŞLEM NİTELİĞİ TAŞIYAN VE DAVA KONUSU YAPILAN KONULAR İLE İSTİSNAİ DURUMLAR-34
 • 1–İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannamelere İstinaden Açılan Davalar-34
 • İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-35
 • 2–İkmalen, Re’sen ve İdarece Yapılan Tarhiyatları Gösteren Vergi Ceza İhbarnamelerine Açılan Davalar-39
 • 2. 1. -Yaygın ve Yoğun Vergi Denetimi ile Yol Denetimi Esnasında Tutulan Tutanaklara İstinaden Düzenlenen Vergi-Ceza İhbarnamelerine Açılan Davalar-39
 • İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-40
 • 2. 2. -Vergi İnceleme Raporlarına İstinaden Düzenlenen Vergi-Ceza İhbarnamelerine Açılan Davalar-44
 • İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-45
 • 2. 3. -Takdir Komisyon Kararlarına İstinaden Düzenlenen Vergi – Ceza İhbarnamelerine Açılan Davalar-57
 • İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-58
 • 2. 4. VUK’un Mükerrer 355. Maddesi Kapsamında Açılan Davalar-62
 • İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-62
 • 3–Düzeltme Talebinin Reddi ve Şikayet Yolu İle Müracaat Yoluyla Açılan Davalar-66
 • İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-69
 • 4–Genel Tebliğ, Sirküler, Genelge, Genel Yazı, Özelge-78
 • İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-78
 • 5–Mükellefiyet Tesisi, Mükellefiyet Şekli ve Muafiyet-89
 • İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-89
 • 6–6183 Sayılı Kanun Uyarınca Ödeme Emri, Haciz Tatbiki, İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz İşlemlerine Açılan Davalar-93
 • İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-94
 • İDARİ DAVALARIN AÇILMASI, DİLEKÇELERİN VERİLECEĞİ YERLER VE AYNI DİLEKÇE İLE DAVA AÇILABİLECEK HALLER-109
 • Madde 3- İdari Davaların Açılması-109
 • Madde 4- Dilekçelerin Verileceği Yerler-110
 • Madde 5- Aynı Dilekçe İle Dava Açılabilecek Haller-110
 • AÇIKLAMA-110
 • 1–Dava dilekçesi vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış olmalıdır. İtiraz veya temyiz başvurusu içinde, Bölge idare mahkemesi veya Danıştay Başkanlığına sunulmak üzere vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben düzenlenir-111
 • 2–Dava Dilekçesinde Tarafların ve Varsa Vekillerinin veya Temsilcilerinin Ad ve Soyadları veya Unvanları ve Adreslerinin Bulunması Gerekmektedir-113
 • 3–Dava Dilekçesinde Davanın konusu ve sebepleri ile dayandığı deliller, Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi, Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarla tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktar, Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nevi ve yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası gösterilir-113
 • 4–Dava Dilekçesinde Davacının veya Vekilinin İmzasının Bulunması Gerekmektedir-115
 • 5–Her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılır. Ancak, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık ya da sebepsonuç ilişkisi bulunan birden fazla işleme karşı bir dilekçe ile de dava açılabilir-115
 • 6–Dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örnekleri dava dilekçesine eklenir. Dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur-116
 • 7–Birden fazla şahsın müşterek dilekçe ile dava açabilmesi için davacıların hak veya menfaatlerinde iştirak bulunması ve davaya yol açan maddi olay veya hukuki sebeplerin aynı olması gerekir-117
 • İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-117
 • MAHKEMECE DAVA DİLEKÇESİ ÜZERİNE UYGULANACAK İŞLEM-123
 • Madde 6- Dilekçe üzerine uygulanacak işlem-123
 • AÇIKLAMA-124
 • İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-125
 • İDARİ YARGI YERLERİ VE DAVA AÇMA SÜRELERİ-128
 • Madde 7- Dava açma süresi-128
 • Madde 8- Sürelerle ilgili genel esaslar-129
 • Madde 9- Görevli olmayan yerlere başvurma-129
 • AÇIKLAMA-131
 • 1–Vergi-Ceza İhbarnamesinin Tebliği ve Dava Açma Süresi-131
 • 2–Ödeme Emrinin Tebliği ve Dava Açma Süresi-131
 • 3–İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tahakkuk İşlemlerinde Dava Açma Süresi-132
 • 4–Haciz İşlemlerinde Dava Açma Süresi-132
 • 5–Uzlaşmanın Vaki Olmaması/Temin Edilememesi Halinde Dava Açma Süresi-132
 • 6–İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannamelerde Dava Açma Süresi-133
 • 7–Düzeltme Başvurusu ve Dava Açma Süresi-134
 • 7. 1. -Düzeltme başvurusunun dava açma süresi içinde yapılması-134
 • 7. 2. -Düzeltme başvurusunun dava açma süresinden sonra yapılması-135
 • 8–Takdir Komisyon Kararlarına Dava Açma Süresi-135
 • 9–Düzenleyici İşlemlerde Dava Açma Süresi-136
 • 10–İlanen Tebliğin Dava Açma Süresine Etkisi-136
 • 11–1136 Sayılı Avukatlık Kanunundaki Ek Dava Süresi-137
 • 12–Mücbir Sebep Halinin Dava Sürelerine Etkisi-137
 • 13–İdare veya Vergi Mahkemesi Bulunmayan Yerlerde Asliye Hukuk Hakimliklerine Dava Dilekçesinin Tesliminin Dava Açma Süresine Etkisi-138
 • 14–Adli Tatil-Mali Tatil Zamanlarında Dava Açma Sürelerinin Durumu-138
 • İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-139
 • İDARİ MAKAMLARIN SÜKUTU VE ÜST MAKAMLARA BAŞVURMA-158
 • Madde 10- İdari makamların sükutu-158
 • Madde 11- Üst makamlara başvurma-159
 • AÇIKLAMA-159
 • İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-160
 • İPTAL VE TAM YARGI DAVALARI-177
 • Madde 12- İptal ve tam yargı davaları-177
 • Madde 13- Doğrudan doğruya tam yargı davası açılması-177
 • AÇIKLAMA-177
 • DİLEKÇELER ÜZERİNE İLK İNCELEME VE VERİLECEK KARAR-179
 • Madde 14- Dilekçeler üzerine ilk inceleme-179
 • Madde 15- İlk inceleme üzerine verilecek karar-180
 • AÇIKLAMA-181
 • A–Görev ve Yetki Yönünden İnceleme-181
 • B–İdari Merci Tecavüzü Yönünden İnceleme-184
 • C–Ehliyet Yönünden İnceleme-184
 • D–İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı Yönünden İnceleme-186
 • E–Süre Aşımı Yönünden İnceleme-187
 • F–Husumet Yönünden İnceleme: -189
 • G–Dilekçenin 3 ve 5 İnci Maddelere Uygunluğu Yönünden İnceleme-191
 • H–Diğer Hususlar-191
 • İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-191
 • TEBLİGAT, CEVAP VERME VE VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ-213
 • Madde 16- Tebligat ve cevap verme-213
 • AÇIKLAMA-214
 • 1–Tebligat ve cevap verme-214
 • 2–Vergi Dairesince Dava Dilekçelerinin Alınması Üzerine Yapılacak İşlemler-215
 • DURUŞMA, ESASLARI VE KARAR VERİLMESİ-221
 • Madde 17- Duruşma-221
 • Madde 18- Duruşmalara ilişkin esaslar-221
 • Madde 19- Duruşmalı işlerde karar verilmesi-222
 • AÇIKLAMA-222
 • İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-224
 • DOSYA İNCELEMESİ VE MAHKEME KARARI İLE İLGİLİ İŞLEMLER-225
 • Madde 20- Dosyaların incelenmesi-225
 • Madde 21- Sonradan ibraz olunan belgeler-226
 • Madde 22- Davaların karara bağlanması-226
 • Madde 23- Tutanaklar-226
 • Madde 24- Kararlarda bulunacak hususlar-227
 • Madde 25- Kararların saklanması ve tebliği-227
 • AÇIKLAMA-228
 • DOSYAYI İŞLEMDEN KALDIRMA, ADRESE TEBLİGAT YAPAMAMA-229
 • Madde 26- Tarafların kişilik veya niteliğinde değişiklik-229
 • AÇIKLAMA-230
 • İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-231
 • YÜRÜTMENİN DURDURULMASININ KAPSAMI VE ŞARTLARI-234
 • Madde 27- Yürütmenin durdurulması-234
 • AÇIKLAMA-235
 • 1–Yürütmenin Durdurulmasının Şartları-236
 • a–Yürütmenin Durdurulması Talep Edilmeli-236
 • b–Telafisi Güç veya İmkansız Zararların Doğması-236
 • c–İşlemin Açıkça Hukuka Aykırı Olması-237
 • d–Kararların Gerekçeli Olması-237
 • e–Teminat İstenilmesi-238
 • 2–Vergi Davalarında Yürütmenin Durdurulması-238
 • a–İşlemden Kaldırılan Dosyaların Durumu-239
 • b–İhtirazi Kayıtla Verilen Beyana Açılan Davalar-239
 • c–Tahsilat İşlemlerinden Dolayı Açılan Davalar-239
 • 3–Yürütmenin Durdurulması İstemleri Hakkında Verilen Kararlara Karşı İtiraz-240
 • 4–Kanun Yollarında Yürütmenin Durdurulması-241
 • İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-241
 • MAHKEME KARARLARI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER-245
 • Madde 28- Kararların sonuçları-245
 • AÇIKLAMA-246
 • 1–Vergi Mahkeme Kararları Üzerine Yapılacak İşlemler-247
 • a–Vergi Ceza İhbarnamesi İle Yapılan Tarhiyatın Kaldırılmasına İlişkin Açılan Davalarda Verilen Kararlar Üzerine Yapılacak İşlemler-247
 • b–İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannamelere İstinaden Açılan Davalarda Verilen Kararlar Üzerine Yapılacak İşlemler-249
 • c–Ödeme Emrinin İptaline İlişkin Açılan Davalarda Verilen Kararlar Üzerine Yapılacak İşlemler-251
 • 2–Kararların Yerine Getirilmemesi Durumu-252
 • a–Kararların Hiç Yerine Getirilmemesi-253
 • b–Kararların Geç Yerine Getirilmesi-253
 • c–Kararların Eksik Yerine Getirilmesi-253
 • d–Kararların Hatalı Yerine Getirilmesi-253
 • 3–Kararların Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Gecikme Faizi-254
 • 4–Yargılama Sürecinde Zamanaşımı-254
 • İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-255
 • KARARIN AÇIKLANMASI VEYA AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ-260
 • Madde 29- Açıklama-260
 • AÇIKLAMA-261
 • İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-262
 • YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ VE DÜZELTME İLAMI-265
 • Madde 30- Yanlışlıkların düzeltilmesi-265
 • AÇIKLAMA-265
 • 2577 SAYILI İYUK’DA HÜKÜM BULUNMAYAN HUSUSLAR-266
 • Madde 31- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Vergi Usul Kanununun uygulanacağı haller-266
 • AÇIKLAMA-267
 • İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-269
 • İDARİ DAVALARDA YETKİ VE BAĞLANTI İLE GÖREVSİZLİK VE YETKİSİZLİK HALLERİNDE YAPILACAK İŞLEMLER-288
 • Madde 32- İdari davalarda genel yetki-288
 • Madde 33- Kamu görevlileri ile ilgili davalarda yetki-288
 • Madde 34- Taşınmaz mallara ve kamu idarelerine ilişkin davalarda yetki-289
 • Madde 35- Taşınır mallara ilişkin davalarda yetki-289
 • Madde 36- Tam yargı davalarında yetki-289
 • VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA YETKİLİ MAHKEME-289
 • Madde 37- Vergi uyuşmazlıklarında yetki-289
 • AÇIKLAMA-290
 • İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-294
 • BAĞLANTI İDDİALARI VE BAĞLANTILI DAVALARLA İLGİLİ ESASLAR-311
 • Madde 38- Bağlantılı davalar-311
 • Madde 39- Bağlantının Danıştayca incelenmesi-311
 • Madde 40- Bağlantının Bölge İdare Mahkemesince incelenmesi-312
 • Madde 41- Bağlantının mahkemelerce kabul edilmemesi-312
 • Madde 42- Bağlantılı davalarla ilgili diğer esaslar-312
 • AÇIKLAMA-313
 • İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-314
 • GÖREVSİZLİK, YETKİSİZLİK VE MERCİ TAYİNİ-315
 • Madde 43- Görevsizlik ve yetkisizlik hallerinde yapılacak işlem-315
 • Madde 44- Merci tayini-316
 • AÇIKLAMA-316
 • KARARLARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI-317
 • İTİRAZ BAŞVURUSU VE İTİRAZA KONU OLABİLECEK KARARLAR-318
 • Madde 45- İtiraz-318
 • AÇIKLAMA-319
 • İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-322
 • TEMYİZ BAŞVURUSU VE TEMYİZE KONU OLABİLECEK KARARLAR-325
 • Madde 46- Temyiz-325
 • Madde 47- Temyiz edilemeyecek kararlar-325
 • Madde 48- Temyiz dilekçesi-325
 • AÇIKLAMA-326
 • a–Temyiz Kavramı-326
 • b–Temyiz Edilebilecek ve Edilemeyecek Kararlar-327
 • c–Temyiz dilekçesinde, bulunması gereken hususlar-327
 • d–Temyiz Başvurusunun Süresi-328
 • e–Vergi Dairesince Yapılacak Hıfza Kaldırma İşlemleri-328
 • İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-331
 • KARARIN BOZULMASI VE TEMYİZ ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR-334
 • Madde 49- Kararın bozulması-334
 • Madde 50- Temyizen verilen karar üzerine yapılacak işlem-335
 • AÇIKLAMA-335
 • İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-337
 • KANUN YARARINA TEMYİZ VE KANUN YARARINA BOZMA-341
 • Madde 51- Kanun yararına bozma-341
 • AÇIKLAMA-341
 • TEMYİZ VEYA İTİRAZ YOLUNDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI-343
 • Madde 52- Temyiz veya itiraz istemlerinde yürütmenin durdurulması-343
 • AÇIKLAMA-343
 • YARGILAMANIN YENİLENMESİ VE KONU OLABİLECEK KARARLAR-344
 • Madde 53- Yargılamanın yenilenmesi-344
 • AÇIKLAMA-345
 • İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-347
 • KARARIN DÜZELTİLMESİ YOLU-348
 • Madde 54- Kararın düzeltilmesi-348
 • AÇIKLAMA-349
 • İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-351
 • Madde 55- Yargılamanın yenilenmesine ve kararın düzeltilmesine ilişkin özel hükümler-352
 • ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER-353
 • Madde 56- Danıştayda çekinme ve ret-353
 • Madde 57- Mahkemelerde çekinme ve ret-353
 • Madde 58- İdari davalarda delillerin tespiti-354
 • Madde 59- Yol giderleri, tazminat ve gündelikler-354
 • Madde 60- Tebliğ işleri ve ücretler-355
 • Madde 61- Çalışmaya ara verme-355
 • Madde 62- Nöbetçi mahkemenin görevleri-355
 • Madde 63- Kaldırılan hükümler-356
 • Ek Madde 1-356
 • Ek Madde 2-356
 • Ek Madde 3-356
 • Geçici Madde 1-356
 • Geçici Madde 2-357
 • Geçici Madde 3-357
 • Geçici Madde 4-357
 • Geçici Madde 5-357
 • Madde 64- Yürürlük-357
 • Madde 65- Yürütme-357
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN-359
 • DANIŞTAY KANUNUNUN VERGİ İLE İLGİLİ MADDELERİ-372
 • 2010 YILINDA VERGİ İLE İLGİLİ GÜNCEL RAKAMLAR-379
 • İDARİ YARGIDA SÜRELER-390
 • DİLEKÇE FORMATLARI-393
 • ŞEMA LİSTESİ
 • Şema 1-İdari Yargıda Dava Açma Süreleri-130
 • Şema 2-İdari Yargı Yerleri-130
 • Şema 3-Adli Tatil – Mali Tatilde Süreler-139
 • Şema 4-Vergi Dairesince Yapılacak İşlemler 1. Aşama-216
 • Şema 5-Vergi Dairesince Yapılacak İşlemler 2. Aşama-217
 • Şema 6-Dava Dosyalarının Tasniflenmesi-217
 • Şema 7-Uzlaşma İle İlgili İşlemler-220
 • Şema 8-Vergi/Ceza İhbarnamesi-248
 • Şema 9-Ödeme Emrine İtiraz-252
 • Şema 10-İtiraz ve Temyiz-328
 • Şema 11-Kararın Danıştayca Bozulması ve Mahkemenin Israr Kararı-336
 • Şema 12-Kanun Yararına Bozma-342
 • Şema 13-Yargılamanın Yenilenmesi-346
 • Şema 14-Kararın Düzeltilmesi-350
 • YARARLANILAN KAYNAKLAR
 • 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
 • 2575 Sayılı Danıştay Kanunu
 • 2576 Sayılı Bölge İdare Mah. , İdare Mah. ve Vergi Mah. Kuruluşu ve Görevleri Hk. Kanun
 • 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
 • CANDAN Turgut; Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, Maliye ve Hukuk Yayınları, 2005
 • Danıştay Dergisi Sayı: 90 119 arası
 • Danıştay Kararlar Dergisi Sayı: 1- 6 arası
 • GÖZLER, Kemal, İdare Hukuku, Cilt: I, Ekim Kitabevi Yayınları, Bursa 2003
 • GÖZÜBÜYÜK A. Şeref- DİNÇER Güven; İdari Yargılama Usulü, 2. Bası, Ankara 1999
 • GÖZÜBÜYÜK, Şeref, Yönetsel Yargı, 9. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 1993
 • http: //www. adalet. gov. tr/blink/birim1. html
 • http: //www. yayin. adalet. gov. tr/idaremah. html
 • http: //www. yayin. adalet. gov. tr/vergimah. html
 • KARAVELİOĞLU Celal; İdari Yargılama Usulü Kanunu, 5. Baskı, 2001
 • KIZILOT, Şükrü, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, 5. Baskı, Yaklaşım Yayınl. , Ankara 2003
 • KUMRULU, Ahmet, Türkiye’de Vergi Yargısının İşlevi ve Hukuk Düzenine Katkısı Üzerine Değerlendirme, Ankara, 1993
 • KUNTER, Nurullah, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 8. Baskı, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul, 1986
 • KURU Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü, Cilt II, İstanbul 1990
 • KURU, Baki ARSLAN, Ramazan-YILMAZ Ejder, Medeni Usul Hukuku, 4. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 1991
 • Maliye ve Sigorta Yorumları Dergisi Sayı: 484-541 arası
 • ODYAKMAZ, Zehra, Türk İdari Yargılama Usulünde Kararlara Karşı Başvuru Yolları, Alfa Yayınevi, İstanbul, 1993
 • ÖNCEL, Mualla, ÇAĞAN, Nami ve KUMRULU, Ahmet, Vergi Hukuku, Ankara, 2003
 • ÖZBALCI, Vergi Davaları, Oluş Yayıncılık, Ankara, 2008
 • SAYGILIOĞLU, Nevzat: Vergi Hukukunda Yorum, Ankara, 1987
 • SÖNMEZ Erdal-AYAZ, Garip, Vergi Yargısı, Oluş Yayıncılık, Ankara 1999
 • Vergi Kanunları (VUK, AATUHK, GVK, KV, KDV, ÖTV, DV)
 • YENİCE, Kazım ESİN, Yüksel, İdari Yargılama Usulü, Ankara, 1983