Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Açıklamalı-İçtihatlı Vergi Suçları

Açıklamalı-İçtihatlı Vergi Suçları

Yargıtay Üyesi Hüsamettin Uğur, Yargıtay Tetkik Hekimi Mert Elibol


Baskı Tarihi: Haziran 2016
Sayfa Sayısı: 707
Fiyatı: 95 TL
İndirimli Fiyatı:93,5 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
 • Google
 • Tw
 • Fb

ÖNSÖZ

Haziran 2015 yılında piyasaya çıkan kitabın ilk baskısının bir yıl geçmeden tükenmekte olduğunun bildirilmesi, bizleri bir yandan memnun ederken, diğer yandan yoğun bir çalışma ortamına girmenin telaşına soktu.

Doğrusu, tahminlerimiz de bu yönde olduğu için, ilk baskı yayınlanır yayınlanmaz, yeni baskı için düzeltme, yeni kaynaklardan da yararlanarak ilave, güncelleme çalışmalarına da başlamıştık. İlk fark ettiğimiz husus, basit ve önemsiz de olsa azımsanmayacak kadar yazım yanlışı idi, düzeltildi. Birçok konu, ilave açıklamalarla geliştirildi. Yeni ara başlıklar eklendi. En önemlisi de kitaptan yararlanmayı kolaylaştırmak için olmazsa olmaz bir ihtiyaç olan kavramlar indeksi hazırlanıp eklendi.
2015 yılında vergi suçlarına ilişkin davaların temyiz incelemesini yapan Yargıtay 19. Ceza Dairesinin kararları ile Danıştay’ın çok sayıda yeni-emsal kararı ilave edildi. Danıştay Kararları için Danıştay  Üyesi Bekir SÖZEN Bey’e teşekkür ederiz. H. UĞUR’un muhalefet şerhi yazdığı kararlar, hem kitabın sistematiğinin bozulmaması, hem de muhalefet şerhlerine erişim kolaylığı açısından, 3. Bölümün sonunda Muhalefet Şerhli Yargıtay Kararları başlığı altında yer verildi.
Temyiz incelemesinde (ve istinaf kanun yolunda) ihtisaslaşmanın mutlaka sağlanıp korunması gerekir. Vergi suçları gibi teknik-karmaşık suçlarda ihtisaslaşma daha da önemlidir. 2016 yılında vergi suçlarına ilişkin davaların temyiz incelemesi tekrar (21. Ceza Dairesi ile birlikte) Yargıtay 11. Ceza Dairesine verildi. Daireler arasında bu şekilde iş bölümü, görev değişiklikleri ile bir suçun kanun yolu denetiminin farklı dairelere verilmesi, ihtisaslaşmanın gerekliliğine aykırıdır. Bazı suçlara üç dört ayrı daire bakmaktadır ki (bu da aynı konuya en az 6-8 ayrı heyetin bakması demektir) bu şekilde ihtisaslaşma, dolayısıyla da adil yargılanma sağlanamaz. Bunun yerine dairelerin heyet sayısının arttırılması daha uygun olacaktır. İş bölümü Kararının alınması, yürürlüğe girmesi ve binlerce dosyanın devir-teslimi aşaması, aylarca o suça ilişkin dosyaların incelemesinin yapılamamasına neden olmakta, böylece iş yoğunluğuna çözüm arayışı bizzatihi iş yoğunluğuna neden olmaktadır. Ayrıca vergi suçları için, idari yargıda olduğu gibi ihtisas mahkemeleri (vergi ceza mahkemeleri) kurulmalı, bu sağlanıncaya kadar da bazı mahkemeler bu suçlara bakmakla özel olarak yetkilendirilmelidir.

 

İÇİNDEKİLER

 

 

 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • TEMEL BİLGİLER KAVRAMLAR
 • I. GENEL OLARAK VERGİ VE VERGİ HUKUKU-1
 • 1. Vergi-1
 • 2. Vergi Ödevi-2
 • 3. Vergi Hukuku-3
 • 4. Vergi Usul Kanunu-4
 • 4. 1. Vergi Usul Kanununun İdari Yargı İçindeki Yeri-5
 • 4. 2. Vergi Usul Kanununun Ceza Hukuku İçindeki Yeri-6
 • II. VERGİ USUL KANUNUNUN BAZI TEMEL KAVRAMLARI-8
 • 1. Vergi Mükellefi (Yükümlüsü)-8
 • Danıştay Kararı-10
 • 2. Vergi Sorumlusu-10
 • Danıştay Kararı-11
 • 3. Kanuni Temsilci-12
 • Yargıtay Kararları-13
 • Danıştay Kararları-13
 • 4. Matrah-15
 • 5. Tarh-16
 • Danıştay Kararları-18
 • 6. Tahakkuk-18
 • Danıştay Kararı-19
 • 7. Mücbir (Zorlayıcı) Sebep-19
 • Yargıtay Kararları-23
 • Danıştay Kararları-25
 • 8. Vergiyi Doğuran Olay-27
 • Danıştay Kararları-28
 • 9. Hesap Dönemi (Takvim Yılı)-28
 • 10. Vergilendirme Dönemi-29
 • 11. VUK’na Göre Süreler ve Mali Tatil-30
 • 11. 1. Süreler-30
 • Danıştay Kararları-32
 • 11. 2. Mali Tatil-33
 • Yargıtay Kararları -35
 • Danıştay Kararları-35
 • 12. Tebligat-39
 • Yargıtay Kararları-43
 • Danıştay Kararları-43
 • III. DEFTER BELGE VE KAYIT DÜZENİ-45
 • 1. Genel Olarak-45
 • 2. Belge Düzenine İlişkin Mükellefin Ödevleri-46
 • 2. 1. 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre-46
 • 2. 2. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre-46
 • 2. 3. Vergi Usul Kanununa Göre-47
 • 2. 3. 1. Defter Tutma-49
 • 2. 3. 2. Kayıt Düzeni-51
 • 2. 3. 3. Belgeler-52
 • 2. 3. 4. Defter ve Belgeleri Muhafaza ve İbraz Mecburiyeti-54
 • 2. 3. 5. Fatura-56
 • A–Faturada Bulunması Gereken Asgari Unsurlar-58
 • B–Faturanın Şekli-59
 • C–Fatura Basımı ve Tasdiki-60
 • D–Fatura Verme ve Alma Zorunluluğu-60
 • E–Fatura Yerine Geçen Belgeler-61
 • F–Fatura Çeşitleri-61
 • a–İrsaliyeli Fatura (ve Sevk İrsaliyesi)-61
 • b–Proforma Fatura-62
 • c–Numune Faturası-63
 • d–Açık-Kapalı Fatura-63
 • Danıştay Kararları-64
 • IV. VERGİ HUKUKUNDA DENETİM ARAÇLARI-70
 • 1. Yoklama-71
 • Anayasa Mahkemesi Kararı-76
 • Danıştay Kararları-77
 • 2. Vergi İncelemesi-80
 • 2. 1. Genel Olarak-80
 • 2. 2. Vergi İncelemesinin Amacı-82
 • 2. 3. Vergi İncelemesinin Yeri Zamanı ve Süresi-83
 • 2. 4. Vergi incelemesine Yetkili Kimseler ve İnceleme Esasları-85
 • 2. 5. Vergi İncelemesi Sonucu Düzenlenen Raporlar-86
 • 2. 6. Vergi İnceleme Raporlarının Hukukî Niteliği-88
 • Danıştay Kararları (Vergi İncelemesine İlişkin)-89
 • Danıştay Kararları (Vergi İnceleme Raporlarına İlişkin)-93
 • 3. Arama ve Aramalı Vergi İncelemesi-95
 • 4. Bilgi Toplama-98
 • V. VERGİ CEZA HUKUKU (VERGİ YAPTIRIM SİSTEMİ)-100
 • 1. Vergi Suçları-102
 • 2. Vergi Suçları İle Korunan Yarar-103
 • 3. Vergi Suçunun Nedenleri-104
 • 4. Vergi Suç ve Kabahatleri-106
 • 4. 1. Vergi Suçları-106
 • 4. 2. Vergi Kabahatleri-107
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • VERGİ SUÇLARINDA ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR
 • I. USULE İLİŞKİN HUSUSLAR-109
 • 1. Arama -109
 • 1. 1. Genel Olarak-109
 • 1. 2. Vergisel Arama ve Niteliği-110
 • 1. 3. Aramanın Usul ve Şartları-111
 • 1. 4. Aramada Bulunan Defter-Belgeler ve İnceleme Usulü-114
 • 1. 5. Açık Hüküm Bulunmayan Hallerde CMK Hükümleri Uygulanır-114
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (Funke/Fransa) Kararı-118
 • Yargıtay Kararları-119
 • Danıştay Kararları-125
 • 2. Mütalaa -129
 • 2. 1. Genel Olarak-129
 • 2. 2. Vergi İncelemesi ve Mütalaa-130
 • 2. 3. Mütalaanın Hukuki Niteliği ve Şekli-131
 • 2. 4. Mütalaa ve İddianamedeki Vasıflandırma Hâkimi Bağlamaz-133
 • 2. 5. Mütalaa Vermeye Yetkili Makamlar-134
 • 2. 6. Belediye Gelirleri Kanununa Göre Mütalaa-138
 • 2. 7. Mütalaa Müdahillik İlişkisi ve Bunlardan Vazgeçme-138
 • 2. 8. Mütalaa Verilmemesinin Sonuçları-140
 • 2. 9. Mütalaanın Gerekliliği ve Uygulama-142
 • 2. 10. Öneriler-144
 • Anayasa Mahkemesi Kararı-145
 • Yargıtay Kararları-147
 • 3. Görevli Mahkeme-158
 • 3. 1. Genel Olarak-158
 • 3. 2. Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Görev Konusu-160
 • 3. 3. Vergi Usul Kanunundaki Suçlarda Görevli Mahkeme-161
 • 3. 4. Vergi Suçları İçin İhtisas Mahkemeleri Kurulmalıdır-162
 • 4. Delil ve İspat-165
 • 4. 1. Ceza Muhakemesinde Delil ve İspat-165
 • 4. 2. Vergi Usul Kanununa Göre Delil ve İspat-167
 • Yargıtay Kararları -170
 • Danıştay Kararları-173
 • 5. Vergi ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Etkileşimi-177
 • 5. 1. Vergi ve Ceza Mahkemeleri Arasında Etkileşim Yasağı Var mıdır?-178
 • 5. 2. Etkileşim Yasağının Sonuçları-180
 • 5. 3. Konunun Bekletici Mesele Yapılması-181
 • Yargıtay Kararları-184
 • 6. Davaya Katılma (Müdahillik)-188
 • Yargıtay Kararları-190
 • II. DİĞER BAZI HUSUSLAR-192
 • 1. VUK’nun 359. Maddesindeki Suçların Kimi Suçlardan Ayırımı-192
 • Yargıtay Kararları-194
 • 2. Vergi Suçlarında Sorumluluk (Suçun Faili)-199
 • 2. 1. Genel Olarak-199
 • 2. 2. Gerçek Kişilerde Sorumluluk-201
 • 2. 2. 1. Sözleşme Vekaletname veya Bilfiil Çalışanların Sorumluluğu-202
 • 2. 2. 2. Küçükler Akıl Hastaları Sağır Dilsiz ve Kısıtlıların Durumu-205
 • 2. 2. 3. Mirasçıların Sorumluluğu-207
 • 2. 2. 4. Adi Ortaklıkta Sorumluluk-208
 • 2. 2. 5. Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin Sorumluluğu-212
 • Yargıtay Kararları (Muhasebeci ve Mali Müşavirler Hakkında)-214
 • Danıştay Kararları-216
 • 2. 3. Tüzel Kişilerde Sorumluluk-220
 • 2. 3. 1. Genel Olarak-220
 • 2. 3. 2. Vakıf Dernek ve Cemaatlerde Sorumluluk-224
 • 2. 3. 3. Kooperatiflerde Sorumluluk-226
 • 2. 3. 4. Kollektif Şirketlerde Sorumluluk-227
 • 2. 3. 5. Komandit Şirketlerde Sorumluluk-230
 • 2. 3. 6. Anonim Şirketlerde Sorumluluk-230
 • 2. 3. 7. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket-231
 • 2. 3. 8. Limited Şirketlerde Sorumluluk-232
 • Yargıtay Kararları-234
 • Danıştay Kararları-242
 • 3. VUK’nda Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler-244
 • 3. 1. Pişmanlık-245
 • Yargıtay Kararları-249
 • Danıştay Kararları-251
 • 3. 2. Uzlaşma-253
 • 3. 2. 1. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma-254
 • Yargıtay Kararları-260
 • Danıştay Kararları-262
 • 3. 3. Suça İştirak-264
 • Yargıtay Kararları-268
 • Danıştay Kararları-272
 • 4. Suçların Tekliği veya Çokluğunda Hesap Döneminin (Takvim Yılının) Esas Alınması-273
 • Yargıtay Kararları-279
 • 4. 1. Takvim Yılına İlişkin Ceza Genel Kurulu Kararının Eleştirisi-280
 • 5. Suç Tarihleri ve Zamanaşımı-283
 • 5. 1. Suç Tarihleri-283
 • Yargıtay Kararları-288
 • 5. 2. Sahte Belge Kullanma Suçunda Kabul Edilen Suç Tarihlerinin Eleştirisi-292
 • 5. 3. Zamanaşımı-297
 • Yargıtay Kararları-299
 • 6. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması-300
 • 6. 1. Genel Açıklamalar-300
 • 6. 2. Vergi Suçlarında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması-301
 • Yargıtay Kararları-304
 • 7. Eşya ve Kazanç Müsaderesi-308
 • 7. 1. Eşya Müsaderesi-308
 • 7. 2. Kazanç Müsaderesi-310
 • 7. 3. Sanığın Ölümü Halinde Müsadere-313
 • 7. 4. Suç Gelirinin Vergilendirilmesi ve Müsaderesi-313
 • Danıştay Kararları-315
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • VERGİ SUÇ VE CEZALARI
 • Genel Açıklamalar-317
 • I. 359. MADDENİN (a) BENDİNDEKİ SUÇLAR-320
 • 359. Maddenin (a) Bendindeki Suçlarda Cezanın Belirlenmesi-320
 • Yargıtay Kararları-322
 • 1. Defter ve Kayıtlarda Hesap ve Muhasebe Hileleri Yapmak (m. 359/a-1)-323
 • Genel Açıklamalar-323
 • A–Suçun Unsurları-326
 • 1–Maddi Unsurlar-326
 • a–Suçun Konusu-326
 • b–Suçun Fiili-326
 • c–Suçun Faili-327
 • 2–Manevi Unsur-327
 • B–Suçun Özel Görünüm Şekilleri-328
 • a–Teşebbüs-328
 • b–Zincirleme Suç-328
 • c–İçtima-329
 • Yargıtay Kararları-330
 • Danıştay Kararı-333
 • 2. Gerçek Olmayan veya Kayda Konu İşlemlerle İlgisi Bulunmayan Kişiler Adına Hesap Açmak (m. 359/a-1)-334
 • Genel Açıklamalar-334
 • A–Suçun Unsurları-335
 • 1–Maddi Unsurlar-335
 • a–Suçun Konusu-335
 • b–Suçun Fiili-336
 • c–Suçun Faili-336
 • 2–Manevi Unsur-336
 • B–Suçun Özel Görünüm Şekilleri-336
 • a–Teşebbüs-336
 • b–Zincirleme Suç-337
 • c–İçtima-337
 • Yargıtay Kararları-338
 • 3. Defterlere Kaydı Gereken Hesap ve İşlemleri Vergi Matrahının Azalması Sonucunu Doğuracak Şekilde Tamamen veya Kısmen Başka Defter Belge veya Diğer Kayıt Ortamlarına Kaydetmek (m. 359/a-1)-338
 • Genel Açıklamalar-339
 • A–Suçun Unsurları-340
 • 1–Maddi Unsurlar-340
 • a–Suçun Konusu-340
 • b–Suçun Fiili-340
 • c–Suçun Faili-342
 • 2–Manevi Unsur-342
 • B–Suçun Özel Görünüm Şekilleri-342
 • a–Teşebbüs-342
 • b–Zincirleme Suç-343
 • c–İçtima-343
 • Yargıtay Kararları-343
 • 4. Defter, Kayıt ve Belgeleri Tahrif Etmek (m. 359/a-2)-348
 • Genel Açıklamalar-349
 • A–Suçun unsurları-350
 • 1–Maddi Unsurlar-350
 • a–Suçun Konusu-350
 • b–Suçun Fiili-350
 • c–Suçun Faili-354
 • 2–Manevi Unsur-354
 • B–Suçun Özel Görünüm Şekilleri-354
 • a–Teşebbüs-354
 • b–Zincirleme Suç-355
 • c–İçtima-356
 • Yargıtay Kararları-357
 • 5. Defter Kayıt ve Belgeleri Gizlemek (m. 359/a-2)-359
 • Genel Açıklamalar-359
 • Defter ve Belgeleri Gizleme Suçunda Dikkat Edilecek Hususlar-362
 • 1–İncelenmek Üzere İstenen Yasal Defter ve Belgelerin Varlığı Sabit Olmalıdır-362
 • 2–Defter ve Belgeler Vergi İncelemesi Amacıyla İstenmiş Olmalıdır-363
 • 3–Defter ve Belgeler, Saklanma Süresi İçerisinde İstenmelidir-364
 • 4–Vergi İncelemesi Kural Olarak Mükellefin İş Yerinde Yapılır-365
 • 5–Defter ve Belgelerin İbrazı Yetkili (Sorumlu) Kişiden İstenmelidir-366
 • 6–Defter ve Belgelerin İbrazı İçin Gerekli Süre Verilmelidir-367
 • 7–Defter-Belgelerin İbraz Edilmemesinde Mücbir Sebepler Gözetilmelidir-368
 • 8–Defter-Belgeler Tebligat İle İstenmişse Öncelikle VUK Hükümleri Gözetilmelidir-370
 • 9–Suçun Kanuniliği Karşısında Mükerrer 257. Madde ve Anayasaya Aykırılık İddiası-371
 • 10–Defter-Belge İbraz Etmemenin Susma Hakkı Çerçevesinde Değerlendirilmesi ve Anayasaya Aykırılık İddiası-373
 • A–Suçun Unsurları-377
 • 1–Maddi Unsurlar-377
 • a–Suçun Konusu-377
 • b–Suçun Fiili-378
 • c–Suçun Faili-379
 • 2–Manevi Unsur-379
 • B–Suçun Özel Görünüm Şekilleri-380
 • a–Teşebbüs-380
 • b–Zincirleme Suç-380
 • c–İçtima-380
 • Yargıtay Kararları-381
 • 6. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlemek ve Kullanmak (m. 359/a-2)-421
 • Genel Açıklamalar-421
 • A–Suçun Unsurları-423
 • 1–Maddi Unsurlar-423
 • a–Suçun Konusu-423
 • b–Suçun Fiili-425
 • c–Suçun Faili-427
 • 2–Manevi Unsur-428
 • B–Suçun Özel Görünüm Şekilleri-429
 • a–Teşebbüs-429
 • b–Zincirleme Suç-429
 • c–İçtima-429
 • Yargıtay Kararları-431
 • II. 359. MADDENİN (b) BENDİNDEKİ SUÇLAR-445
 • 359. Maddenin (b) Bendindeki Suçlarda Cezanın Belirlenmesi-445
 • 1. Defter Kayıt ve Belgeleri Yok Etmek veya Defter Sayfalarını Yok Ederek Yerine Başka Yapraklar Koymak veya Hiç Yaprak Koymamak (m. 359/b) -447
 • Genel Açıklamalar-447
 • A–Suçun Unsurları-448
 • 1–Maddi Unsurlar-448
 • a–Suçun Konusu-448
 • b–Suçun Fiili-449
 • c–Suçun Faili-450
 • 2–Manevi Unsur-450
 • B–Suçun Özel Görünüm Şekilleri-451
 • a–Teşebbüs-451
 • b–Zincirleme Suç-451
 • c–İçtima-452
 • Yargıtay Kararları-452
 • 2. Belgelerin Asıl veya Suretlerini Tamamen veya Kısmen Sahte Olarak Düzenlemek veya Bu Belgeleri Kullanmak (m. 359/b)-456
 • Genel Açıklamalar-457
 • 1–VUK Anlamında Belgenin Kullanılması Ne Demektir?-466
 • 2–Yanıltıcı veya Sahte Belge Kullanmada Suç Tarihi Nedir? Ne Olmalıdır?-468
 • 3–Yargıtay Uygulaması-471
 • 4–Uygulamanın Eleştirisi-472
 • 5–Konunun Somut Olaylar Üzerinden Değerlendirilmesi-477
 • A–Suçun Unsurları-481
 • 1–Maddi Unsurlar-481
 • a–Suçun Konusu-481
 • b–Suçun Fiili-484
 • c–Suçun Faili-486
 • 2–Manevi Unsur-488
 • B–Suçun Özel Görünüm Şekilleri-489
 • a–Teşebbüs-489
 • b–Zincirleme Suç-489
 • c–İçtima-490
 • Yargıtay Kararları-492
 • Danıştay Kararları-532
 • III. 359. MADDENiN (c) BENDİNDEKİ SUÇLAR-537
 • Maliye Bakanlığı ile Anlaşması Olmadığı Halde Belge Basmak veya Bu Belgeleri Bilerek Kullanmak (m. 359/ c)-537
 • Genel Açıklamalar-537
 • A–Suçun Unsurları-539
 • 1–Maddi Unsurlar-539
 • a–Suçun Konusu-539
 • b–Suçun Fiili-540
 • c–Suçun Faili-543
 • 2–Manevi Unsur-544
 • B–Suçun Özel Görünüm Şekilleri-545
 • a–Teşebbüs-545
 • b–Zincirleme Suç-546
 • c–İçtima-546
 • Yargıtay Kararları-547
 • IV. KANUNDA DÜZENLENEN DİĞER SUÇLAR-553
 • 1. Vergi Mahremiyetini İhlal Etmek (m. 362)-553
 • Genel Açıklamalar-554
 • A–Suçun Unsurları-555
 • 1–Maddi Unsurlar-555
 • a–Suçun Konusu-555
 • b–Suçun Fiili-556
 • c–Suçun Faili-558
 • 2–Manevi Unsur-559
 • B–Suçun Özel Görünüm Şekilleri-559
 • a–Teşebbüs-559
 • b–Zincirleme Suç-559
 • c–İçtima-560
 • 2. Mükelleflerin Özel İşlerini Yapmak (m. 363)-560
 • Genel Açıklamalar-561
 • A–Suçun Unsurları-561
 • 1–Maddi Unsurlar-561
 • a–Suçun Konusu-561
 • b–Suçun Fiili-562
 • c–Suçun Faili-562
 • 2–Manevi Unsur-563
 • B–Suçun Özel Görünüm Şekilleri-563
 • a–Teşebbüs-563
 • b–Zincirleme Suç-563
 • c–İçtima-563
 • 3. Muhtar ve İhtiyar Heyetinin Ekim Sayım Beyanı ile İlgili Görev Suçu (m. 246/2)-564
 • Genel Açıklamalar-565
 • A–Suçun Unsurları-565
 • 1–Maddi Unsurlar-565
 • a–Suçun Konusu-565
 • b–Suçun Fiili-566
 • c–Suçun Faili-566
 • 2–Manevi Unsur-566
 • B–Suçun Özel Görünüm Şekilleri-566
 • a–Teşebbüs-566
 • b–Zincirleme Suç-567
 • c–İçtima-567
 • Muhalefet Şerhli Yargıtay Kararları -568
 • Kararın Muhalefet Şerhinde Yapılamayan Eleştiri-599
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • İLGİLİ MEVZUAT
 • VERGİ USUL KANUNU -605
 • MALÎ TATİL İHDAS EDİLMESİ HAKKINDA KANUN -652
 • VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK -654
 • TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ -664
 • VERGİ USUL KANUNU UYARINCA VERGİ MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN KULLANILAN BELGELERİN BASIM VE DAĞITIM HAKKINDA YÖNETMELİK -671
 • MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1)-679
 • MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1)’ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) -687
 • DİĞER BAZI KANUN YÖNETMELİK VE TEBLİĞLER-690
 • KAYNAKÇA-693
 • KAVRAM DİZİNİ-701