Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Uygulaması

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Uygulaması

E.Baş Hesap Uzmanı YMM Kazım Yılmaz


Baskı Tarihi: Mart 2015
Sayfa Sayısı: 998
Fiyatı: 80 TL
İndirimli Fiyatı:78,50 TL (Kdv Dahil)
Adet : Sepete Ekle Hemen Al
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ KISIM
GENEL ESASLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
YASANIN KAPSAMI, TERİMLER, GÖREVLİLER VE YETKİLİLER
KANUNUN ŞÜMULÜ (YASANIN KAPSAMI)………………………………………..3
1. Yasa Hükmünden Yararlanacak Olanlar…………………………………………..3
2. Yasa Kapsamındaki Alacaklar ………………………………………………………..4
3. Kamu Hizmetinden Doğan Kamu Alacakları……………………………………..7
4. 6183 Sayılı Yasaya Atıf Yapan Yasalar…………………………………………….7
TAHSİLİ EMVAL KANUNUNA YAPILAN ATIFLAR ………………………………15
KANUNDAKİ TERİMLER ………………………………………………………………..20
1. Amme (kamu) Alacağı …………………………………………………………………21
2. Amme Borçlusu veya Borçlu Terimi……………………………………………….21
3. Alacaklı amme idaresi terimi: ……………………………………………………….25
4. Tahsil Dairesi ………………………………………………………………………….25
5. Mal Terimi ………………………………………………………………………………….26
6. Para Cezaları……………………………………………………………………………..26
7. Tahsil Edilemeyen Amme Alacağı Terimi ………………………………………..26
8. Tahsil Edilemeyeceği Anlaşılan Amme Alacağı Terimi………………………26
9. Takibat Giderleri………………………………………………………………………….27
SELAHİYETLİLER VE MESULİYETLERİ…………………………………………..30
TAKİBATA SELAHİYETLİ TAHSİL DAİRESİ……………………………………….32
YARDIM MECBURİYETİ ………………………………………………………………..36
BORÇLUNUN ÖLÜMÜ……………………………………………………………………39
1. Mirası Reddetmemiş Mirasçılar Takip Edilir…………………………………….39
2. Borçlunun Ölümünden Önce Başlamış İşlemlerin Devamı………………..40
3. Mirasın Tutulan Defter Mucibince Kabulü……………………………………….46
4. Mirasın Kabulüne Kadar Geçen Sürede Satış Yapılamaz…………………46
5. Terekenin Mahkeme veya İflas Dairesi Tarafından Tasfiye Edilmesi …..46
TEBLİĞLER VE MÜDDETLERİN HESAPLANMASI……………………………51
1. Sürelerin Hesaplanması ………………………………………………………………51
2. Tebliğler …………………………………………………………………………………….57
İKİNCİ BÖLÜM
AMME ALACAKLARININ KORUNMASI
I TEMİNAT HÜKÜMLERİ
TEMİNAT İSTEME………………………………………………………………………….74
1. Teminat İsteme Nedenleri…………………………………………………………….75
2. Teminat Tutarı…………………………………………………………………………….79
3. Teminat İstemede Usul………………………………………………………………..80
VI
İçindekiler
4. Teminat İstenecek Olanlar……………………………………………………………81
5. Teminat Gösterilmemesinin Sonucu………………………………………………81
TEMİNAT VE DEĞERLEME…………………………………………………………….89
1. Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler………………………………………..89
2. Teminatların Değerlenmesi…………………………………………………………..94
3. Borcun Artması Veya Teminatın Değerinin Düşmesi………………………..96
4. Teminatın Değiştirilmesi……………………………………………………………….96
5. Teminatın Serbest Bırakılması………………………………………………………98
ŞAHSİ KEFALET………………………………………………………………………….105
1. Kişisel Kefaletin Niteliği ……………………………………………………………..105
2. Kişisel Kefilde Aranacak Nitelikler ……………………………………………….106
3. Kefalette Şekil…………………………………………………………………………..106
4. Kamu Alacağını Ödeyen Kefilin Rücu Hakkı …………………………………107
TEMİNAT HÜKMÜNDE OLAN EŞYA ……………………………………………… 110
1. Eşyanın Teminat Hükmünde Olmasının Anlamı ……………………………. 110
2. Eşyası Teminat Hükmünde Olan Yerler…………………………………………111
3. Eşyanın Teminat Olarak Sayıldığı Borçlar……………………………………..111
4. Teminat Hükmünde Olan Eşya…………………………………………………… 112
5. Teminatın Hükmünün Sınırı……………………………………………………….. 113
İKİNCİ BÖLÜM
AMME ALACAKLARININ KORUNMASI
II İHTİYATİ HACİZ
İHTİYATİ HACİZ …………………………………………………………………………..121
1. Tanım………………………………………………………………………………………121
2. İhtiyati Haciz Nedenleri………………………………………………………………123
3. İhtiyati Haczin Muhatabı …………………………………………………………….128
4. Usule İlişkin Hususlar………………………………………………………………..130
5. İhtiyati Hacizde İstihkak İddiası …………………………………………………..136
6. Şirket Temsilcilerinin Mallarının İhtiyati Haczi………………………………..137
7. İhtiyati Haczin Uygulanma Şekli …………………………………………………137
İHTİYATİ HACİZDE BORÇLU TARAFINDAN GÖSTERİLECEK
TEMİNAT…………………………………………………………………………………….146
1. Genel Olarak ……………………………………………………………………………146
2. Depo Edilecek Kıymetler……………………………………………………………147
3. Üçüncü Kişi Elinde Haczedilen Mallar………………………………………….147
4. Kefil Gösterilmesi………………………………………………………………………148
İHTİYATİ HACZE İTİRAZ ………………………………………………………………149
1. Dava Açmaya Yetkili Olanlar……………………………………………………….149
2. Yetkili Yargı Yeri ………………………………………………………………………..149
VII
İçindekiler
3. Dava Açma Süresi…………………………………………………………………….150
4. Dava Nedenleri…………………………………………………………………………151
5. Dava Açmanın Sonuçları …………………………………………………………..153
İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI ………………………………………………….158
İKİNCİ BÖLÜM
AMME ALACAKLARININ KORUNMASI
III İHTİYATİ TAHAKKUK
İHTİYATİ TAHAKKUK ……………………………………………………………………164
1. İhtiyati Tahakkukun Niteliği …………………………………………………………165
2. İhtiyati Tahakkukun Konusu………………………………………………………..166
3. İhtiyati Tahakkuk Nedenleri…………………………………………………………166
4. İhtiyati Tahakkuk Kararı Yetkisi……………………………………………………170
İHTİYATİ TAHAKKUKUN NETİCELERİ …………………………………………..174
1. Matrahı Belli Olan Vergi ve Resimlerde İhtiyati Tahakkuk ……………….174
2. Matrahı Belli Olmayan Vergi ve Resimlerde İhtiyati Tahakkuk …………175
3. Matrahı Belli Olmayan Vergi ve Resimlerin Zam ve Cezaları ………….176
4. Matrahı Belli Olmayan Vergi ve Resimlerle İlgili Geçici Takdirlerin
 Yapılması…………………………………………………………………………………176
5. Tahsil Zamanı …………………………………………………………………………..177
İHTİYATİ TAHAKKUKUN DÜZELTİLMESİ ………………………………………179
1. Genel Olarak ……………………………………………………………………………179
2. İhtiyati Tahakkukun Düzeltilmesi………………………………………………….179
İHTİYATİ TAHAKKUKA İTİRAZ……………………………………………………….182
İKİNCİ BÖLÜM
AMME ALACAKLARININ KORUNMASI
IV DİĞER KORUNMA
HÜKÜMLERİ
AMME ALACAKLARINDA RÜÇHAN HAKKI …………………………………….189
1. Genel Olarak ……………………………………………………………………………189
2. Hacze İştirakin Koşulları…………………………………………………………….189
3. Hacze İştirakte Kamu Alacaklarının Öncelik Sırası ………………………..191
4. Kamu Alacağından Dolayı Konulan Hacze Diğer Alacaklıların
 İştiraki ……………………………………………………………………………………..201
5. Teminat Hükmündeki Eşyada Hacze İştirak ………………………………….202
6. İhtiyati Hacizde Diğer Alacaklıların Haczine İştirak…………………………202
7. Borçlunun Kamu Alacağı Karşısındaki Durumunun Hacze İştirakte
 Önemi……………………………………………………………………………………..203
8. Borçlunun İflası, Mirasın Reddi Ve Terekenin Resmi Tasfiyesi…………204
VIII
İçindekiler
AMME ALACAKLARINI KESİP ÖDEMEK MECBURİYETİNDE
OLANLAR……………………………………………………………………………………230
1. Genel Olarak ……………………………………………………………………………230
2. 213 Sayılı Yasanın 11’inci Maddesindeki Düzenleme …………………….232
3. Diğer Düzenlemeler…………………………………………………………………..235
AMME ALACAĞI ÖDENMEDEN YAPILMAYACAK İŞLEMLER İLE İŞLEM
YAPANLARIN SORUMLULUKLARI…………………………………………………………242
1. Borcu Yoktur Belgesi Aranacak İşlemler……………………………………….244
2. Kapsama Giren Kamu Alacakları…………………………………………………246
3. Belgelerin Geçerlilik Süresi…………………………………………………………247
4. Uygulanacak Ceza ……………………………………………………………………247
TAHSİL EDİLEN AMME ALACAKLARINDAN YAPILACAK REDDİYAT
SEBEBİYLE MAHSUPLAR ……………………………………………………………249
1. Fazla Yapılmış Ödeme Bulunmalıdır……………………………………………250
2. Alacak Reddedilecek Aşamaya Gelmiş Olmalıdır…………………………..250
3. Fazla tahsil Edilen Tutar Aynı İdarenin Alacaklarına Mahsup Edilebilir251
4. Kamu Alacağının Vadesi Gelmiş Olmalıdır …………………………………..251
5. Düzenleme Re’sen Mahsup Yapılmasına İlişkindir…………………………251
6. Vergi İadelerinde Süre……………………………………………………………….253
İPTAL DAVASI AÇILMASI………………………………………………………………272
1. İptal Davasının Konusu ……………………………………………………………..272
2. İptal Davasının Koşulları…………………………………………………………….273
3. İptal Davalarında Yetkili Mahkeme ………………………………………………276
İPTAL TALEBİNDE MUHATAP ……………………………………………………….285
HÜKÜMSÜZ SAYILMADA ZAMANAŞIMI ………………………………………..293
İVAZSIZ TASARRUFLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ ……………………………….296
1. Genel Olarak ……………………………………………………………………………296
2. Ödenmemiş Kamu Alacağı Bulunmalıdır………………………………………297
BAĞIŞLAMA SAYILAN TASARRUFLAR………………………………………….306
1. Genel Olarak ……………………………………………………………………………306
2. Bağış Sayılan İşlemler……………………………………………………………….306
HÜKÜMSÜZ SAYILAN DİĞER TASARRUFLAR……………………………….313
1. Tasarrufun Hükümsüz Sayılmasının Ön Koşulları………………………….313
2. Hükümsüz Tasarruflar………………………………………………………………..315
AMME ALACAĞININ TAHSİLİNE İMKAN BIRAKMAMAK MAKSADIYLA
YAPILAN TASARRUFLAR……………………………………………………………..318
ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARI VE MECBURİYETLERİ………………..325
1. Kamu Borçlusu Açısından İptalin Sonuçları…………………………………..325
2. Üçüncü Kişi Açısından İptalin Sonuçları……………………………………….326
IX
İçindekiler
TASFİYE HALİNDE VAZİFELİLER………………………………………………….330
1. Genel Olarak ……………………………………………………………………………331
2. Tüzel Kişilerin Tasfiyesinde ………………………………………………………..332
3. Tüzel Kişiliği Olmayan Kuruluşların Tasfiyesinde ………………………….332
TASFİYE HALİNDE MESULİYET……………………………………………………338
1. Bildirim Zorunluluğu…………………………………………………………………..339
2. Kamu Alacağına Öncelik Verme Zorunluluğu………………………………..340
ORTAKLIĞIN FESHİNİ İSTEME …………………………………………………….344
LİMİTED ŞİRKETLERİN AMME BORÇLARI…………………………………….352
1. Genel Olarak ……………………………………………………………………………352
2. Ortakların Sorumlu Tutulması İçin Alacağın Şirketten Tahsil Olanağı
Kalmamış Veya Tahsil Edilemeyeceği Anlaşılmış Olmalıdır………………..354
3. Ortaklar Hakkında Yapılacak Takipte Uygulanacak Hükümler …………355
4. Limited Şirket Ortağının Saptanması …………………………………………..355
5. Devir Öncesi Borçlardan Sorumluluk……………………………………………356
6. Borcun Doğduğu ve Ödenmesi Gerektiği Zamanlarda Ortakların
Faklı Olması Durumunda Sorumluluk………………………………………………357
7. Ortak Adına Ödeme Emri Düzenlenmeli ve Tebliğ Edilmelidir………….358
8. Limited Şirketin Yasal Temsilcilerinin Sorumluluğu…………………………358
9. Kamu Alacağının Öncelikle Yasal Temsilciden Mi Ortaklardan Mı
Aranacağı Konusu………………………………………………………………………..359
10. Ortakların Şirket Borçlarından Sorumlu Tutulmasının Hukuksal
Değerlendirmesi …………………………………………………………………………..362
KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU …………………………………..386
1. Yasal Temsilcilerin Saptanması …………………………………………………..387
2. Alacağın Borçlunun Mal Varlığından Tamamen Veya Kısmen
Alınamaması veya Alınamayacağının Anlaşılması…………………………….398
3. Temsilci Sıfatını Kazanmadan Önceki Ve Ayrılma Tarihinden Sonraki
İşlemlere Ait Sorumluluk………………………………………………………………..399
4. Mükerrer 35’inci Madde Ve Vergi Usul Yasasının 10’uncu Maddesi …403
6. Tasfiye Durumu…………………………………………………………………………404
7. Rücu Hakkı………………………………………………………………………………404
BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE ŞEKİL DEĞİŞTİRME HALLERİ …..422
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖDEME
ÖDEME ZAMANI VE ÖNCE ÖDEME ……………………………………………..427
1. Genel Olarak ……………………………………………………………………………427
2. Borç Vadesinden Önce Ödenebilir ………………………………………………429
TAKSİTLERİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ …………………………………..443
X
İçindekiler
ÖDEME YERİ ……………………………………………………………………………..444
ÖDEME ŞEKLİ, MAKBUZ …………………………………………………………….447
ÖZEL ÖDEME ŞEKİLLERİ ……………………………………………………………451
1. Genel Olarak ……………………………………………………………………………452
2. Özel Ödeme Şekilleri…………………………………………………………………452
ÇEKLE VEYA MÜNAKALE EMRİ İLE ÖDEMEYE AİT HUSUSİ
HÜKÜMLER ……………………………………………………………………………….461
ÇEKLERDE TANZİM TARİHİ …………………………………………………………463
HUSUSİ ÖDEME ŞEKİLLERİNDE ÖDEME TARİHİ …………………………464
VERGİ CÜZDANLARI …………………………………………………………………..470
ÖDEMENİN İSPATI ……………………………………………………………………..471
ÖDEMENİN MAHSUP EDİLECEĞİ ALACAKLAR …………………………….474
1. Rızaen Yapılan Ödemeler ………………………………………………………….474
2. Cebren Tahsil Olunan Paralar …………………………………………………….479
3. Hacze İştirak Eden Diğer Dairelerin Borçlarına Mahsup …………………481
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TECİL, TEHİR, GECİKME ZAMMI
TECİL …………………………………………………………………………………………487
1. Genel Olarak ……………………………………………………………………………488
2. Tecil Ve Taksitlendirmeden Yararlanabilecek Olanlar ……………………..489
3. Tecil Ve Taksitlendirmeden Yararlanacak Olanların Yapacakları
İşlemler……………………………………………………………………………………….489
4. Tecil Edilen – Edilmeyen Alacaklar……………………………………………….490
5. Borçlunun Çok Zor Duruma Düşecek Olması Ve Bu Durumun
Saptanması …………………………………………………………………………………491
6. Teminat Gösterilmesi…………………………………………………………………493
7.Tecil Faizi Oranı…………………………………………………………………………495
8. Taksit Koşullarının Bozulmasının Sonucu ve Takip ………………………..496
9. Doğal Afet Nedeniyle Kuraldan Sapma ……………………………………….497
10. Yeniden Tecil…………………………………………………………………………..498
11. Süreli Red………………………………………………………………………………498
12. Aciz Halinde Tecil Uygulaması…………………………………………………..499
13. Gecikme Zammı Tatbik Edilmeyen Kamu Alacaklarında Tecilin İhlali
Halinde Ödenen Tecil Faizi Hakkında Yapılacak İşlemler …………………..499
İCRANIN KAZA MERCİLERİNCE TEHİRİ ……………………………………….508
ÖLÜM HALİNDE TAKİBİN GERİ BIRAKILMASI ……………………………….510
1. Akrabaların Ölümü…………………………………………………………………….510
2. Borçlunun Ölümü………………………………………………………………………510
3. Mirasçılar Açısından Takip…………………………………………………………. 511
XI
İçindekiler
GECİKME ZAMMI ………………………………………………………………………..512
1. Alacağın Gecikme Zammı Uygulaması Kapsamında Olması…………..512
2. Ödeme Vadesinin Dolmuş Olması……………………………………………….513
3. Gecikme Zammının Hesaplanması ……………………………………………..514
4. Asgari Gecikme Zammı Tutarı…………………………………………………….516
5. Gecikme Zammı Tatbikinde Sürelerin Hesaplanması……………………..516
6. Gecikme Zammında Üst Sınır Olmadığı……………………………………….519
7. Cezanın Ödeme Dışındaki Hallerle Kalkması ……………………………….519
8. Ölüm Durumunda Gecikme Zammı……………………………………………..520
9. Mücbir Sebep Durumunda Gecikme Zammı …………………………………520
10. Bankanın Aktarmayı Geç Yapması…………………………………………….523
11. Mahkeme Kararına Göre İade Edilen Alacağın Danıştay Kararı İle
Yeniden Alınması …………………………………………………………………………523
12. Süresinde Başvurulmakla Birlikte Daha Sonra Yapılan Mahsuplarda
Gecikme Zammı Uygulanıp Uygulanmayacağı …………………………………525
GECİKME ZAMMININ TATBİK MÜDDETİ VE DİĞER HÜKÜMLER ……539
1. Gecikme Zammı Uygulama Süresi………………………………………………539
2. Gecikme Zammının Durması………………………………………………………542
3. Gecikme Zammının Önceden Bildirim Zorunluluğu Yoktur………………545
4. Aslın Ödenmesi Gecikme Zammının Tahsiline Engel Değildir………….546
KÖYLERDE GECİKME ZAMMI………………………………………………………554
İKİNCİ KISIM
AMME ALACAĞININ CEBREN TAHSİLİ
BİRİNCİ BÖLÜM
CEBREN TAHSİL VE TAKİP ESASLARI
CEBREN TAHSİL VE ŞEKİLLERİ ………………………………………………….559
1. Cebren Tahsile Geçilecek Zaman………………………………………………..559
2. Cebren Tahsil Şekilleri……………………………………………………………….560
3. Cebren Tahsil Şekilleri Yasada Sayılanlarla Sınırlıdır……………………..561
ÖDEME EMRİ ……………………………………………………………………………..569
1. Ödeme Emri Çıkarılmasını Gerektiren Durumlar……………………………570
2. Vergi Sorumlularının Takibinde Ödeme Emri…………………………………571
3. Ödeme Emrinde Bulunması Gereken Bilgiler………………………………..572
4. Mahsup Talebinin Bulunması………………………………………………………574
5. Ödeme Emrinin Tebliği ………………………………………………………………574
TEMİNATLI ALACAKLARDA TAKİP ……………………………………………….588
1. Alacağın Ödenmesini İsteyen Yazı ………………………………………………588
2. Teminatın Niteliğinin Önemi………………………………………………………..589
3. Alacağın Teminata Bağlandığı Zamandaki Durumunun Önemi………..589
XII
İçindekiler
4. Teminat Paraya Çevrilmeden Diğer Cebri Takip Yollarına Gidilemez ..590
KEFİL VE YABANCI ŞAHIS VEYA KURUMLAR MÜMESSİLLERİNİ
TAKİP …………………………………………………………………………………………595
ÖDEME EMRİNE İTİRAZ………………………………………………………………597
1. Madde Metninin Düzeltilmeye Muhtaç İfadeleri……………………………..597
2. Ödeme Emrine Karşı Dava Açabilecek Olanlar……………………………..599
3. Dava Açma Nedenleri………………………………………………………………..599
4. Dava Açma Süresi…………………………………………………………………….607
5. Dava Açılacak Mahkeme……………………………………………………………608
6. Dava Açmada Şekil …………………………………………………………………..608
7. Kısmi Dava Açma ……………………………………………………………………..609
8. Davanın Sonuçları…………………………………………………………………….609
9. Ödeme Emrine Karşı Düzeltme Başvurusu Yapılması …………………… 611
MAL BİLDİRİMİ ……………………………………………………………………………628
1. Genel Olarak ……………………………………………………………………………629
2. Köylerde Mal Bildirimi………………………………………………………………..631
3. Sözlü Bildirim……………………………………………………………………………632
4. Diğer Hususlar………………………………………………………………………….632
MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMAYANLAR…………………………………………634
1. Mal Beyanında Bulunmamanın Hapis Cezası……………………………….634
2. Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunulması ………………………………………..635
3. Hapsin Paraya Çevrilip Çevrilemeyeceği Veya Ertelenip
Ertelenemeyeceği…………………………………………………………………………635
4. Hapisle Tazyik Kararının Verilme Şekli…………………………………………636
5. Hapsen Tazyik Hacze Engel Değildir……………………………………………637
MAL EDİNME VE MAL ARTMALARI……………………………………………….647
HACİZ…………………………………………………………………………………………648
1. Haciz……………………………………………………………………………………….648
2. Haczedilecek Malların Tespiti ……………………………………………………..649
3. Haczedilen Taşınmaz Malların Satışını Önlemek Amacıyla Taşınır
 Haczi …………………………………………………………………………………………649
4. Şirket Ortağının Kişisel Borçlarından Dolayı Şirket Gelirleri
Haczedilemez………………………………………………………………………………651
5. Adi Ortaklık Borçlarından Dolayı Ortakların Mal Varlıklarına Haciz …..651
6. Hacze Karşı Yargı Yolu………………………………………………………………653
7. Şirket Adına Düzenlenen Ödeme Emrine Dayanılarak Şirket Ortağı
ve Müdürünün Malvarlığına Bu Sıfatlarıyla Haciz Konulamaz……………..655
8. Tahsil Dairesi Alacaklı Amme İdaresi İle Borçlunun Menfaatlerini
Mümkün Olduğu Kadar Telif Etmekle Mükelleftir……………………………….655
XIII
İçindekiler
9. Ön Alım Hakkı ve 62’nci Maddeye Göre Hacizde Öncelik Sorunu……657
10. Haczedilecek Mallar Saptanırken Dikkat Edilecek Hususlar………….659
DİĞER HAKLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ……………………………………..672
HACİZ VARAKASI………………………………………………………………………..679
KÖYLERDE HACİZ ………………………………………………………………………681
BORÇLU ELİNDE HACZEDİLEN MALLARA KARŞI İSTİHKAK
İDDİALARI…………………………………………………………………………………..682
1. İstihkak İddiasında Bulunabilecekler ……………………………………………682
2. İstihkak İddiasının Dayanakları……………………………………………………683
3. İstihkak İddiasının Usulü…………………………………………………………….684
4. Yetkili Mahkeme………………………………………………………………………..685
ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ELİNDE HACZEDİLEN MALLARA KARŞI İSTİHKAK
İDDİALARI…………………………………………………………………………………..692
1. Genel Olarak …………………………………………………………………………..692
2. Zilyetliğin Mülkiyete Karine Olduğu ……………………………………………..692
3. Dava Açma Süresi ve Açılmamasının Sonucu ………………………………693
4. Borçlu İle Birlikte Oturanların İstihkak İddiaları………………………………693
İSTİHKAK İDDİALARI VE İLGİLİ DİĞER HÜKÜMLER ………………………700
1. İstihkak Davalarında Yetkili Mahkeme………………………………………….700
2. Yargılama Usulü ……………………………………………………………………….701
3. Teminat Karşılığı İcranın Ertelenmesi…………………………………………..701
AMME İDARELERİ ARASINDA HACZE İŞTİRAK …………………………….707
1. İştirakin Koşulları ………………………………………………………………………707
2. Alacakların Tahsil Sırası …………………………………………………………….707
HACZEDİLEMİYECEK MALLAR…………………………………………………….715
1. Devlet Malları……………………………………………………………………………717
2. Kişisel Ve Mesleki Elbise Ve Eşyalar……………………………………………717
3. Mesleki Mallar…………………………………………………………………………..718
4. Malullük Aylıkları ve Benzerleri……………………………………………………719
5. Borçlunun Durumuna Uygun Evi ………………………………………………..719
6. Harcırah Yasasına Göre Yapılan Ödemeler ………………………………….719
7. 2022 sayılı Yasa Uyarınca Bağlanan Aylıklar………………………………..719
8. Özel Yasaları Gereğince Haczedilemeyecek Mallar……………………….720
9. İşveren İdarelere Verilen Teminat Mektupları ………………………………..721
10. Hak Edişler Üzerindeki Ücret Payları …………………………………………721
KISMEN HACZEDİLEN GELİRLER ………………………………………………..738
YETİŞMEMİŞ MAHSULLERİN HACZİ ……………………………………………747
HACZİN SONUÇLARI ………………………………………………………………….749
1. Haczin Borçlu Açısından Sonuçları ……………………………………………..749
XIV
İçindekiler
2. Haczin Alacaklı Kamu İdaresi Açısından Sonuçları………………………..750
3. Haczin Üçüncü Kişiler Açısından Sonuçları…………………………………..750
PARAYA ÇEVİRME……………………………………………………………………….752
1. Paraya Çevirme………………………………………………………………………..752
2. Mahsup Sırası ………………………………………………………………………….753
3. Satışın Ertelenmesi …………………………………………………………………..753
ACİZ HALİ …………………………………………………………………………………..754
1. Genel Olarak ……………………………………………………………………………754
2. Aciz Durumunun Saptanması……………………………………………………..755
ACZİN NETİCELERİ……………………………………………………………………..757
İKİNCİ BÖLÜM
MENKUL MALLARIN HACZİ VE SATIŞI
MENKUL MALLARIN HACZİ …………………………………………………………760
HACİZ SIRASINDA BULUNACAKLAR VE HACİZ ZAPTI ………………….766
ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARDAKİ MENKUL MALLARIN, ALACAK VE
HAKLARIN HACZİ………………………………………………………………………..772
1. Hamiline Yazılı Olmayan Veya Cirosu Kabil Senede Dayanmayan
Alacakların Haczi………………………………………………………………………….773
2. Hamiline Yazılı Veya Cirosu Kabil Senede Dayanan Alacakların
Haczi…………………………………………………………………………………………..774
3. Maaş, Ücret, Kira Gibi Hakların Haczi………………………………………….776
4. Haciz Bildirimi…………………………………………………………………………..776
5. Haciz Bildirimi İle Nezdinde Haciz Yapılacak Olanlar……………………..776
7. Bankalara Özel Uygulama………………………………………………………….777
8. Haciz İçin Üçüncü Kişide Mal, Alacak Veya Hakkın Varlığı Koşul
Değildir ……………………………………………………………………………………….777
9. Üçüncü Kişinin Bildirim Süresi ve Mal Elinde Borç Zimmetinde
Sayılması…………………………………………………………………………………….780
10. Üçüncü Kişinin İtiraz Yolları ………………………………………………………780
11. İdarenin Müspet Tespit Davası ………………………………………………….783
12. Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunanların Cezası …………………………….783
14. Rücu ……………………………………………………………………………………..784
ZOR KULLANMA………………………………………………………………………….793
HACİZDE DEĞERLEME ……………………………………………………………….795
HACZEDİLEN MENKUL MALLARIN KORUNMASI …………………………..798
MENKUL MALLARI KORUYACAK OLANLARIN MECBURİYET VE
MESULİYETLERİ …………………………………………………………………………806
1. Hacizli Malların Aynen İade Zorunluluğu ………………………………………806
2. İadenin Yeri………………………………………………………………………………806
XV
İçindekiler
3. Hacizli Malları Aynen Geri Vermeyenlerin Sorumlulukları ……………….806
4. Kurtuluş Kanıtı (Beyyinesi)…………………………………………………………808
MENKUL MALLARIN SATIŞI………………………………………………………….817
1. Satışa Yetkili İdare…………………………………………………………………….817
2. Satışta Süre……………………………………………………………………………..817
3. Borçlunun Satıştan Önce Borcunu Ödemesi…………………………………818
SATIŞ ŞEKLİ, ARTIRMA VE İLAN…………………………………………………..824
1. Satışın Duyurulması ………………………………………………………………….824
2. Satışın Yapılacağı Yer ……………………………………………………………….825
3. Satışın Usulü ……………………………………………………………………………825
4. Satış Bedelinin Tahsili………………………………………………………………..826
5. Malların Bir Kısmının Satılmasıyla Kamu Alacağının Tahsili ……………826
MÜŞTERİNİN MALI ALMAKTAN VAZGEÇMESİ ………………………………834
SATILMAYAN MENKUL MALLAR …………………………………………………..836
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GAYRİMENKULLERİN HACZİ VE SATIŞI
GAYRİMENKUL MALLARIN, GEMİLERİN HACZİ ……………………………842
1. Genel Olarak ……………………………………………………………………………843
2. Taşınmaz Haczinde Usul……………………………………………………………844
3. Taşınmaz Haczinin Sonuçları ……………………………………………………..845
HACZİN REHİNLİ ALACAKLILARA BİLDİRİLMESİ …………………………..850
SATIŞ VE SATIŞ KOMİSYONLARI …………………………………………………851
GAYRİMENKULLERE DEĞER BİÇME……………………………………………854
GAYRİMENKULLERİN SATIŞ ŞARTNAMESİ…………………………………..859
GAYRİMENKUL SATIŞINDA İLAN …………………………………………………863
GAYRİMENKUL MALLARDA ARTIRMA VE İHALE……………………………868
1. Açık Artırmaya Katılma ………………………………………………………………868
2. Artırma Usulü……………………………………………………………………………869
4. Satışın Tamamlanması………………………………………………………………871
ARTIRMANIN UZATILMASI …………………………………………………………..872
İHALENİN YAPILAMAMASI …………………………………………………………..877
GAYRİMENKUL SATIŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ………………………………….880
1. Süre Verme………………………………………………………………………………880
2. İhalenin Feshi ve Yeniden Artırma……………………………………………….880
3. Feshin Sonucu………………………………………………………………………….881
4. İhale Bedelini Ödememesinin Alıcı Açısından Sonucu……………………881
5. İki Artırma Arasında Farkın Kamu Alacağından Fazla Olması………….882
GAYRİMENKULLERİN TEFERRUĞU VE GERİ VERİLMESİ……………..884
1. Genel Olarak ……………………………………………………………………………884
XVI
İçindekiler
2. Taşınmaz Mülkiyetinin Alacaklı İdareye Geçirilmesinin Koşulları ……..885
3. Taşınmaz Mülkiyetinin Alacaklı İdareye Geçirilmesinin Sonuçları …….887
4. Üçüncü Kişilerin Dava Hakkı ………………………………………………………889
İHALENİN NETİCESİ FESİH VE TESCİL…………………………………………896
1. Mülkiyetin Kazanılması………………………………………………………………896
2. İhalenin Feshi İstemi Ve Süreci …………………………………………………..896
3. Sicile Tescilde Usul……………………………………………………………………897
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İFLAS YOLUYLA TAKİP VE KONKORDATO
İFLAS YOLUYLA TAKİP ……………………………………………………………….902
1. Genel Olarak ……………………………………………………………………………903
2. İflasa Tabi Olanlar……………………………………………………………………..903
2. İflas Yolları ……………………………………………………………………………….905
3. İflas Takip ve Davasında Yetki…………………………………………………….908
4. İflasın Tasfiyesi …………………………………………………………………………908
5. Alacaklıları Davet………………………………………………………………………909
6. İflasın Ertelenmesi…………………………………………………………………….910
KONKORDATO …………………………………………………………………………..921
1. Konkordato Talebi …………………………………………………………………….921
2. Konkordato Süresi Verilebilmesinin Koşulları………………………………..922
3. Konkordato Süresinin Alacaklılar Ve Borçlu Açısından Sonuçları …….922
4. Konkordato İçin Gereken Çoğunluk……………………………………………..923
5. Konkordato Tasdikinin İlanı…………………………………………………………923
6. İflastan Sonra Konkordato………………………………………………………….924
7. Konkordatonun Kamu Alacakları İçin Sonucu ……………………………….924
ÜÇÜNCÜ KISIM
ZAMANAŞIMI, TERKİN, YASAKLAR, CEZALAR VE
SON HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
ZAMANAŞIMI VE TERKİN
TAHSİL ZAMANAŞIMI ………………………………………………………………….930
1. Genel Olarak ……………………………………………………………………………931
2. Zamanaşımı Süresi …………………………………………………………………..932
3. Özel Yasalardaki Zamanaşımı Süreleri ………………………………………..932
4. Zamanaşımına Uğramış Borçların Rızaen Ödenmesi…………………….934
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ……………………………………………………….941
1. Tanım………………………………………………………………………………………941
2. Zamanaşımını Kesen Durumlar…………………………………………………..942
3. Kesilen Zamanaşımının Yeniden Başlayacağı Tarih……………………….949
XVII
İçindekiler
ZAMANAŞIMININ İŞLEMEMESİ…………………………………………………….955
TABİİ AFETLER SEBEBİYLE TERKİN ……………………………………………957
1. Terkin Nedeni Doğal Afetler………………………………………………………..957
2. Terkin İçin Doğması Gereken En Az Zarar ……………………………………958
3. Terkin Edilecek Kamu Alacakları …………………………………………………958
4. Terkin İçin Başvuru Süresi………………………………………………………….958
5. Zararın Tespiti…………………………………………………………………………..958
TAHSİL İMKANSIZLIĞI SEBEBİYLE TERKİN…………………………………..960
İKİNCİ BÖLÜM
YASAKLAR VE CEZALAR
SIRRIN İFŞASI ……………………………………………………………………………964
ARTIRMALARA KATILAMAYACAK VE ARTIRMALARDAN MAL
SATIN ALAMAYACAK OLANLAR …………………………………………………..968
TAKDİR MUAMELELERİNE VE KARARLARA İŞTİRAK
EDEMEYECEK OLANLAR…………………………………………………………….970
KAMU ALACAĞININ TAHSİLİNE ENGEL OLANLAR ………………………..971
1. Genel Olarak ……………………………………………………………………………971
2. Suçun Unsurları………………………………………………………………………..972
3. Ceza ……………………………………………………………………………………….975
GERÇEĞE AYKIRI BİLDİRİMDE BULUNANLAR ……………………………..979
1. Suçun Unsurları………………………………………………………………………..979
2. Ceza ……………………………………………………………………………………….981
3. Maliye Bakanlığının Açıklaması…………………………………………………..981
MAL EDİNME VE ARTMALARINI BİLDİRMEYENLER ………………………983
AMME BORÇLUSUNA AİT ELLERİNDE BULUNDURDUKLARI MALLARI
BİLDİRMEYENLER ………………………………………………………………………984
İSTENECEK BİLGİLERİ VERMEYENLER……………………………………….985
SUÇLARIN TAKİBİ ……………………………………………………………………….986
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
KALDIRILAN KANUN HÜKÜMLERİ ……………………………………………….990
KAYNAKÇA …………………………………………………………………………………997