Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları Kitabı (Türkiye Muhasebe Standartları ile Uyumlu)

Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları Kitabı (Türkiye Muhasebe Standartları ile Uyumlu)

Yazar: Prof. Dr. Remzi Örten, Prof. Dr. Aydın Karapınar
Baskı Tarihi: 2009
Sayfa Sayısı: 627
Fiyatı: 32,40 TL
İndirimli Fiyatı:30.90 TL (Kdv Dahil)
Adet : Sepete Ekle Hemen Al
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb

Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları Kitabı (Türkiye Muhasebe Standartları ile Uyumlu), Prof. Dr. Remzi Örten, Prof. Dr. Aydın Karapınar tarafından yazılmıştır. Okuyucuları finansal bilgi alanında en önemli rolü oynayan finansal tabloların mevzuat ve gerçeklik çerçevesinde inceleyerek zenginleştirilen Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları Kitabı (Türkiye Muhasebe Standartları ile Uyumlu), tecrübelerinizi dahada geliştirmenize yardımcı olacaktır. Kısa sürede teslimat olanakları ile Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları Kitabı sitemizden temin edebilirsiniz.

 

ÖNSÖZ

Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları, bilgi alıcılarına fınansal bilgi vermede bir muhasebe aracı olan fınansal tabloların kolay, mevzuata ve gerçeğe uygun bir şekilde düzenlenmesi açısından hayati bir önem arzetmektedir.

Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nin ardından, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarının (TMS/TFRS) yayınlanması ve Türk Ticaret Kanunu taslağına bu standartların girmesi, işletmelerin fınansal durumlarının ulusal ve uluslararası düzeyde karşılaştınlabilir ve gerçeğe uygun şekilde sunulması konusundaki eğilimlerin birer sonucu olmaktadır.

Değerleme ilkelerinde halen ülkemizde, vergi mevzuatının ağırlığı bilinen bir gerçektir. Vergi mevzuatını amacı ise işletmelerin gerçeğe uygun sunuluşlarını sağlamak değil, vergi matrahını daha objektif ve sağlıklı olarak belirleyebilmektir. 2009 ve sonraki yıllara büyük etkisi olacak Türkiye Muhasebe/Finansal Standartları ile vergi mevzuatı arasında gerek değerleme ve gerekse raporlama açısından büyük farklılıklar bulunmaktadır. Önümüzdeki yıllarda, önemli bir konu, dönem sonu işlemlerinde bu farklılıklar arasında uyumun sağlanması olacaktır. Bu bakımdan, kitabımızın üçüncü baskısında en önemli değişiklik, özellikle hesapların değerlemesi konusunda TMS/TFRS hükümlerinin incelenme konusu yapılması olmuştur.

Kitabımıza en büyük talep, özellikle, Hesap Uzmanlığı, Maliye Müfettişliği ve Gelirler Kontrolörlüğü gibi muhasebenin ağırlıklı olduğu üst düzey sınavlara hazırlanan öğrencilerden gelmektedir. Bu nedenle, üçüncü baskıda, çıkmış sorulara, sorunun ilgili olduğu hesap incelenirken açıklamaları ile birlikte yer verilmiştir. Ayrıca, kitabımızın VII. Kısmı tamamen çalışma sorularına ayrılmıştır.

Enflasyon muhasebesinin uygulanmamasına rağmen, Meslek Yüksek Okullannda, enflasyon muhasebesinin seçmeli bir ders olarak okutulması, bu konuda önemli bir kaynak ihtiyacı doğurmaktadır. Bu nedenle, enflasyon muhasebesi konusuna bir bölüm ayrılmıştır.

Kitabımız, yedi ana kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda, dönem sonu muhasebe uygulamalarının genel tanıtımı yapılmıştır. İkinci kısımda, her bir hesap bazında, dönem içi envanter işlemleri ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Üçüncü kısımda, vergi mevzuatı ile uygulamanın temel ilkeleri ve sistemini açıklayan uygulama örnekleri yer almıştır. Dördüncü kısım, uygulamada duraksamalara ve görüş farklılıklarına neden olan önemli ve güncel  sorunları  kapsayan kar dağıtımı  ve  muhasebe  uygulamaları  ile ilgilidir. Beşinci kısım, dönem sonu uygulamaları açısından özellik arz eden örtülü sermaye, fmansal kiralama, geçici vergi ve enflasyon muhasebesi gibi bazı özellikli işlemler ve muhasebe uygulamalarını içermektedir. Altıncı kısım, genel geçici mizandan sonraki dönem sonu muhasebe uygulamalarının yapılması ve temel fmansal tablolan oluşturan bilanço ve gelir tablosunun TDMS’ne uygun olarak düzenlenmesi ile ilgilidir. Bu bölümde, konuya ilişkin kapsamlı dört örneğe yer verilmiştir. Yedinci kısım da, çalışma sorularına ayrılmıştır.

Kitabımızın hazırlanmasında değerli katkıları olan Yrd.Doç.Dr. Rıdvan BAYIRLI’ya, Dr. Adem ALTAY’a ve Arş. Gör. Salih TORUN’a teşekkürü borç bilmekteyiz.

Kitabımızın öğrencilere, muhasebe meslek mensuplarına ve diğer ilgililere yararlı olmasını dileriz.

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ
BİRİNCİ KISIM DÖNEM SONU MUHASEBE UYGULAMALARI
1. GİRİŞ 3
2. ENVANTER KAVRAMI VE DÖNEM SONU MUHASEBE UYGULAMALARININ AŞAMALARI 3
3. MUHASEBE DIŞI ENVANTER İŞLEMLERİ 5
4. MUHASEBE İÇİ ENVANTER İŞLEMLERİ 15
İKİNCİ KISIM MUHASEBE İÇİ ENVANTER İŞLEMLERİ
5. HAZIR DEĞERLERE AİT ENVANTER KAYITLARI 19
6. MENKUL KIYMETLERE AİT ENVANTER KAYITLARI 46
7. TİCARİ ALACAKLARA AİT ENVANTER KAYITLARI 64
8. DİĞER ALACAKLARA AİT ENVANTER KAYITLARI 84
9. STOKLARA AİT ENVANTER KAYITLARI 91
10. YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİNE
AİT ENVANTER KAYITLARI 119
11. DÖNEM AYIRICI HESAPLARA AİT ENVANTER İŞLEMLERİ 137
12. MALİ DURAN VARLIKLARA AİT ENVANTER KAYITLARI 145
13. MADDİ DURAN VARLIKLARA AİT ENVANTER KAYITLARI 152
14. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARA AİT
ENVANTER KAYITLARI 184
15. ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLARA AİT ENVANTER KAYITLARI 189
16. MALİ BORÇLARA AİT ENVANTER KAYITLARI 189
17. TİCARİ BORÇLARA AİT ENVANTER KAYITLARI 200
18. DİĞER BORÇLARA AİT ENVANTER KAYITLARI 202
19. ÖDENECEK VERGİ ve DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERE AİT ENVANTER KAYITLARI 203
20. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARINA AİT ENVANTER KAYITLARI 205
21. DİĞER YABANCI KAYNAKLARA AİT ENVANTER KAYITLARI 212
22. ÖZ KAYNAKLARA AİT ENVANTER KAYITLARI 216
23. MALİYET HESAPLARINA AİT ENVANTER KAYITLARI 220
24. GELİR TABLOSU HESAPLARINA AİT ENVANTER KAYITLARI 228

ONSOZ

ÜÇÜNCÜ KISIM VERGİ MEVZUATI İLE UYUMLAMA
25. GENEL TANITIM 235
26. ÖRNEK OLAYLAR VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 237
DÖRDÜNCÜ KISIM
KURUMLARDA KÂR DAĞITIMI VE MUHASEBE
UYGULAMALARI
27. GİRİŞ 249
28. KÂR DAĞITIMININ TANITILMASI 249
29. KÂR DAĞITIMINDA HAK SAHİPLERİ VE PAYLARI (GENEL)…262
30. KÂR DAĞITIMI UYGULAMA ÖRNEKLERİ 325
31. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI VE ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMS/IAS 12) İLE İLGİLİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ 355
BEŞİNCİ KISIM
BAZI ÖZELLİKLİ İŞLEMLER VE MUHASEBE
UYGULAMALARI
32. GÖTÜRÜ GİDER İNDİRİMİ VE MUHASEBE UYGULAMASI 375
33. ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASI 376
34.FİNANSAL KİRALAMA VE MUHASEBE UYGULAMALARI 387
35. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE DÖNEM SONU MUHASEBE UYGULAMALARI 409
36. VERGİ MEVZUATINA GÖRE ENFLASYON DÜZELTMESİ UYGULAMASI 429
ALTINCI KISIM TEMEL FİNANSAL TABLOLAR VE DÜZENLENMESİ
37. TEMEL FİNANSAL TABLOLAR 485
V. KISIM
ÇALIŞMA SORULARI
ÇALIŞMA SORULARI 543
EKLER
EK: 1 TEK DÜZEN HESAP PLANI HESAP GRUPLARI 571
EK: 2 NAZIM HESAPLARA AİT AYRINTILI HESAP PLANI 591
EK: 3 İNGİLİZCE HESAP PLANI 596
EK:4 İNGİLİZCE FİNANSAL TABLOLAR 612
KAYNAKÇA 617
DİZİN 623

İÇİNDEKİLER
ONSOZ v
BİRİNCİ KISIM DÖNEM SONU MUHASEBE UYGULAMALARI
1. GİRİŞ 3
2. ENVANTER KAVRAMI VE DÖNEM SONU MUHASEBE UYGULAMALARININ AŞAMALARI 3
3. MUHASEBE DIŞI ENVANTER İŞLEMLERİ 5

3.1. TÜRKİYE MUHASEBE/FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA (TMS/TFRS) GÖRE DEĞERLEME 7
3.2. VERGİ MEVZUATINA GÖRE DEĞERLEME 11
3.3. SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DEĞERLEME 12
3.4. TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE DEĞERLEME 14
4. MUHASEBE İÇİ ENVANTER İŞLEMLERİ 15
İKİNCİ KISIM MUHASEBE İÇİ ENVANTER İŞLEMLERİ
5. HAZIR DEĞERLERE AİT ENVANTER KAYITLARI 19
5.1. KASA HESABININ DEĞERLEMESİ VE ENVANTER
KAYITLARI 19
5.1.1. Değerlemesi 19
5.1.2. Örnek Olaylar ve Muhasebeleştirilmesi 20
5.2. ALINAN ÇEKLER HESABININ DEĞERLEMESİ VE
ENVANTER KAYITLARI 30
5.2.1. Değerlemesi 30
5.2.2. Örnek Olaylar ve Muhasebeleştirilmesi 31
5.3. BANKALAR HESABININ DEĞERLEMESİ VE ENVANTER
KAYITLARI 33
5.3.1. Değerlemesi 33
5.3.2. Örnek Olaylar ve Muhasebeleştirilmesi 34
5.4. VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABININ
DEĞERLEMESİ VE ENVANTER KAYITLARI 38
5.4.1. Değerlemesi 38
5.4.2. Örnek Olaylar ve Muhasebeleştirilmesi 38
5.5. DİĞER HAZIR DEĞERLERİN DEĞERLEMESİ VE
ENVANTER KAYITLARI 41
5.5.1. Değerlemesi 41
5.5.2. Örnek Olaylar ve Muhasebeleştirilmesi 41
6. MENKUL KIYMETLERE AİT ENVANTER KAYITLARI 46
6.1. DEĞERLEMESİ 46

Xİİ DÖNEM SONU MUHASEBE UYGULAMALARI
6.1.1. Çeşitli Düzenlemeler Açısından Menkul Kıymetlerin Değerlemesi 47
6.1.2. Hisse Senetlerinin Çıkışta Değerlemesi 52
6.1.3. Hisse Senetlerinin Kuponlarının Değerlemesi 53
6.1.4. Repo ve Ters Repo İşlemleri ile Vadeli Banka
Mevduatlarının Değerlemesi 53
6.2. ÖRNEK OLAYLAR VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 54
7. TİCARİ ALACAKLARA AİT ENVANTER KAYITLARI 64
7.1. DEĞERLEMESİ 65
7.1.1. Reeskont Uygulaması 65
7.1.2. Şüpheli Ticari Alacaklar 70
7.1.3. Değersiz Alacaklar 74
7.1.4. Vazgeçilen Alacaklar 74
7.1.5. Verilen Depozito ve Teminatların Değerlemesi 75
7.1.6. Kredi Kartlarından Alacaklar 76
7.2. ÖRNEK OLAYLAR VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 77
8. DİĞER ALACAKLARA AİT ENVANTER KAYITLARI 84
8.1. DEĞERLEMESİ 85
8.2. ÖRNEK OLAYLAR VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 87
9. STOKLARA AİT ENVANTER KAYITLARI 91
9.1. DEĞERLEMESİ 92
9.1.1. Stok Değerlemesinde Finansman Giderleri Payı 94
9.1.2. Zayi Olan Malların Değerlemesi 94
9.1.3. Stokların Değerlemesinde Kur Farkları 97
9.1.4. Stokların Değerlemesinde Vade Farkları 97
9.1.5. Stokların Değerlemesinde Prim 97
9.1.6. Stokların Değerlemesinde Iskontolar 98
9.1.7. İlk Madde ve Malzemenin Değerlemesi ve Fireler 99
9.1.8. Yarı Mamuller – Üretim Hesabının Değerlemesi ve Fireler 99
9.1.9. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 101
9.1.10. Verilen Sipariş Avanslarının Değerlemesi 103

9.2. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE STOKLARIN DEĞERLEMESİ 103
9.3. ÖRNEK OLAYLAR VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 107
10. YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİNE
AİT ENVANTER KAYITLARI 119
10.1. İNŞAAT İŞLERİNİN AYRIMI 119
10.2. İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ 120
10.2.1.Tamamlanma Yöntemi 121
10.2.2.Tamamlanma Yüzdesi Yöntemi 126
10.3. ÖZEL İNŞAAT İŞLERİ 129

I r.SDEKILER XIII
10.3.1.Kendi Kullanımı İşin İnşa Edilmesi 129
10.3.2. Satmak Amacıyla İnşa Edilmesi 129
10.4. ÖRNEK OLAY VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 130
11. DÖNEM AYIRICI HESAPLARA AİT ENVANTER İŞLEMLERİ 137
11.1. GENEL TANITIM 137
11.2. ÖRNEK OLAYLAR VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 140
12..MALİ DURAN VARLIKLARA AİT ENVANTER KAYITLARI 145
12.1. GENEL TANITIM 145
12.2. DEĞERLEMESİ 146
12.3. ÖRNEK OLAYLAR VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 148
13. MADDİ DURAN VARLIKLARA AİT ENVANTER KAYITLARI 152
13.1. GENEL TANITIM 152
13.2. DEĞERLEMESİ 152
13.2.1.Maddi Duran Varlıklarda Finansman Giderlerinin
Maliyetle İlişkisi 153
13.2.2.Maliyete Dahil Edilecek Giderler 154
13.2.3. Amortisman Kavramı ve Amortisman Yöntemleri 156
13.2.4.Kist Amortisman Uygulaması 160
13.2.5.Fevkalade Amortisman Uygulaması 161
13.2.6. Yenileme Fonu Uygulaması 163
13.2.7. Amortisman Uygulamasına İlişkin Özel Durumlar 164
13.2.8.Kullanımdan Çekilen Duran Varlıklar 165
13.2.9.Depozitolu Ambalaj Maddelerinin Değerlemesi 165
13.2.10. Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Maddi Duran
Varlıkların Değerlemesi 166
13.3. ÖRNEK OLAYLAR VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 169
14. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARA AİT
ENVANTER KAYITLARI 184
14.1. GENEL TANITIM 184
14.2. ÖRNEK OLAYLAR VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 185

15. ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLARA AİT ENVANTER KAYITLARI 189
16. MALİ BORÇLARA AİT ENVANTER KAYITLARI 189

16.1. GENEL TANITIM 189
16.2. DEĞERLEMESİ 190

16.2.1. Kredilerin Değerlemesi 190
16.2.2. İhraç Edilen Menkul Kıymetlerin Değerlemesi 191
16.2.3.Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Değerleme 192
16.3. ÖRNEK OLAYLAR VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 193
17. TİCARİ BORÇLARA AİT ENVANTER KAYITLARI 200
17.1. GENEL TANITIM 200

XİV DÖNEM SONU MUHASEBE UYGULAMALARI
17.2. ÖRNEK OLAYLAR VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 200
18. DİĞER BORÇLARA AİT ENVANTER KAYITLARI 202
19. ÖDENECEK VERGİ ve DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERE AİT ENVANTER KAYITLARI 203
19.1.GENEL TANITIM 203
19.2. ÖRNEK OLAYLAR VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 203
20. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARINA AİT ENVANTER
KAYITLARI 205
20.1. GENEL TANITIM 205
20.2. ÖRNEK OLAYLAR VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 205
21. DİĞER YABANCI KAYNAKLARA AİT ENVANTER
KAYITLARI 212
21.1. GENEL TANITIM 212
21.2. ÖRNEK OLAYLAR VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 213
22. ÖZ KAYNAKLARA AİT ENVANTER KAYITLARI 216
22.1. ÖDENMİŞ SERMAYEYE AİT ENVANTER KAYITLARI 216
22.2. SERMAYE YEDEKLERİNE AİT ENVANTER KAYITLARI 217
22.3. KÂR YEDEKLERİNE AİT ENVANTER KAYITLARI 217
22.4. GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARINA AİT ENVANTER KAYITLARI 218
22.5. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARINA AİT ENVANTER KAYITLARI 218
22.6. DÖNEM NET KÂRI (ZARARI) 218
22.7. ÖRNEK OLAYLAR VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 218
23.MALİYET HESAPLARINA AİT ENVANTER KAYITLARI 220
23.1. GENEL TANITIM 220
23.2. 7/A SEÇENEĞİ 220
23.3. 7/B SEÇENEĞİ 223
23.4. ÖRNEK OLAYLAR VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 225
24. GELİR TABLOSU HESAPLARINA AİT ENVANTER
KAYITLARI 228
24.1. GENEL TANITIM 228
24.2. ÖRNEK OLAY VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 229
ÜÇÜNCÜ KISIM VERGİ MEVZUATI İLE UYUMLAMA
25. GENEL TANITIM 235
26. ÖRNEK OLAYLAR VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 237
DÖRDÜNCÜ KISIM
KURUMLARDA KÂR DAĞITIMI VE MUHASEBE
UYGULAMALARI

İÇİNDEKİLER xv
27. GİRİŞ 249
28. KÂR DAĞITIMININ TANITILMASI 249
2S.1 KÂR DAĞITIMININ KAYNAĞI 250
28.2. KÂR DAĞITIMINA YÖN VEREN KURALLAR 251
28.3. KÂR DAĞITIM TABLOSU KALEMLERİNİN TANITILMASI 253

28.3.1. Dönem Kârının Dağıtımı 253
28.3.2. Yedeklerden Dağıtım 256
28.3.3. Hisse Başına Kâr 257
28.3.4. Hisse Başına Temettü 258
28.3.5. Kâr Dağıtım Tablosu Model Önerisi 258
29. KÂR DAĞITIMINDA HAK SAHİPLERİ VE PAYLARI (GENEL)…262
29.1. KÂRDAN DEVLET PAYININ HESAPLANMASI 262
29.1.1. Genel Açıklama 262
29.1.2. Kurumlar Vergisinin Hesaplanması 263
29.1.3. Kurum Stopajının Hesaplanması 264
29.1.4. Vergi Açısından Kabul Edilmeyen Giderler (VAKEG) 270
29.1.5. Vergiye Tabi Olmayan Gelirler ve İndirimler 275
29.1.6.Kardan Devlet Payının Hesaplanması ile İlgili Diğer
Düzenlemeler 297
29.2. KÂRDAN ORTAKLIK PAYININ HESAPLANMASI 313
29.3. KÂRDAN ORTAKLAR VE İŞLETME PERSONELİ PAYININ HESAPLANMASI 322
30. KÂR DAĞITIMI UYGULAMA ÖRNEKLERİ 325
30.1. ÖRNEK 1. (VAKEG’i, VTOG’i ve Kâr Dağıtımı Olmayan Kurumlarla İlgili) 325
30.2. ÖRNEK 2. (VAKEG’İ Olan, VTOG’i ve Kâr Dağıtımı Olmayan Kurumlarla İlgili) 326
30.3. ÖRNEK 3. (VTOG’i, Yatırım İndirimi ve diğer indirimleri Olan, VAKEG’i ve Kâr Dağıtımı Olmayan Kurumlarla İlgili) 327
30.4. ÖRNEK 4. (VAKEG’i, VTOG’i, Yatırım İndirimi Olan ve Kâr Dağıtımı Olmayan Kurumlarla İlgili) 328

30.5. ÖRNEK 5. (VAKEG’İ ve VTOG’İ Olan, 2006 Yılı Ticari Kazancından Kısmi Kâr Dağıtımı Yapan Kurumlarla İlgili) 329
30.6. ÖRNEK 6. (VAKEG’i, VTOG’i olan 2006 Yılı Kârının %50′sini
Tam Mükellef Kurumlara Dağıtan Kurumlarla İlgili) 331
30.7. ÖRNEK 7. VAKEG’i, VTOG’i Olan ve 2003 Yılı Kârından Kâr
Dağıtan Kurumlarla İlgili) 332
30.8. ÖRNEK 8. (VAKEG’İ, VTOG’İ, Yatırım İndirimi Olan ve
1999-2002 Dönemine ait tamamı İstisna Kazançlarından
Oluşan Kârı 2006′da Dağıtan Kurumlarla İlgili) 334

DONEM SONU MUHASEBE UYGULAMALARI

30.9. ÖRNEK 9. (VAKEG’İ, VTOG’i, ve 1999-2002 Döneminden
Aktarılan Kân 2006 Döneminde Vergi Mükellefi Olmayan
Ortaklarına Dağıtan Kurumlarla İlgili) 335
30.10. ÖRNEK 10. (VAKEG’i, VTOG’i ve 1999-2002 Dönemine Ait Bir Kısmı İstisna Kazancı Bir Kısmı da Normal Kazanç Olan Kârını, 2006 Döneminde GV Vergi Mükellefi Olan Ortaklarına Dağıtan Kurumlarla İlgili) 337
30.11. ÖRNEK 11. (VAKEG’i, VTOG’i olan ve Kâr Dağıtımı
Yapmayan Kurumlarla İlgili) 338
30.12.ÖRNEK 12 (VAKEG’i, VTOG’İ olan ve GV Mükellefi
Ortaklarına Kâr Dağıtımı Yapan Kurumlarla İlgili) 340
30.13.ÖRNEK 13.(VAKEG’i, VTOG’i, Mali Zararı Olan ve Kâr
Dağıtımı Yapmayan Kurumlarla İlgili) 341
30.14.ÖRNEK 14.(VAKEG’i, VTOG’i, Geçmiş Yıllar Mali Zararı,
Geçmiş Yıllar Ticari zararı Olan ve Kârını Kurum Stopajı Açısından
Farklı Özelliğe Sahip Ortaklarına Dağıtan Kurumlarla İlgili) 342
30.15. ÖRNEK 15.(VAKEG, VTOG ve Yatırım İndirimi Olan, Kar
Dağıtımı Yapılmayan, Birinci Tertip Yasal Yedek Akçesi Yasal
Tavana Kadar Ayrılan Kurumla İlgili) 344
30.16. ÖRNEK 16.(VAKEG, VTOG, Yatınm İndirimi Olan, Kar
Dağıtımı Yapılan, Birinci Tertip Yasal Yedek Akçesi Tavana
Ulaşan ve 4325 Sayılı Kanun Kapsamında Olan Kuramla İlgili) 346
30.17. ÖRNEK 17.(VAKEG’İ, VTOG’i, Yatınm İndirimi ve Kâr
Dağıtımı Olan Kurumlarla İlgili) 349
31. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI VE ERTELENMİŞ VERGİ
YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMS/IAS 12) İLE İLGİLİ UYGULAMA
ÖRNEKLERİ 355
31.1. TANITILMASI 355
31.2. ERTELENMİŞ VERGİ ETKİLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLME SÜRECİNDE KULLANILACAK HESAPLAR 356
31.3. UYGULAMA ÖRNEKLERİ 358
31.3.1 ÖRNEK 1. (TMS 12′ye Göre Ertelenmiş Vergi Varlığına
Ait – Ayrılan Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri) 358
31.3.2.ÖRNEK 2. (TMS 12′ye Göre Ertelenmiş Vergi Varlığına Ait
Tutarı Kapsayan – Ödenmemiş SSK Primleri İle İlgili) 362
31.3.3.ÖRNEK 3. (TMS 12′ye Göre Ertelenmiş Vergi Varlığına
Ait Tutarı Kapsayan – Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı İle
İlgili) 364
31.3.4.ÖRNEK 4. (TMS 12′ye Göre Ertelenmiş Vergi Varlığına Ait
Tutarı Kapsayan – Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı İle İlgili )366

İÇİNDEKİLER

31.3.5.ÖRNEK 5. (TMS 12′ye Göre Ertelenmiş Vergi
Yükümlülüğüne Ait Tutarı Kapsayan – Hisse Senedi Değer
Artış Kazancı İle İlgili) 367
31.3.6.ÖRNEK 6. (TMS 12′ye Göre Ertelenmiş Vergi Varlığına Ait
Tutarı Kapsayan – Mali Duran Varlık Değer Artış Fonu İle
İlgili) 369
31.3.7.ÖRNEK 7. (TMS 12′ye Göre Ertelenmiş Vergi Varlığına Ait
Tutarı Kapsayan – Maddi Duran Varlık Değer Artış Fonu İle
İlgili) 370
BEŞİNCİ KISIM
BAZI ÖZELLİKLİ İŞLEMLER VE MUHASEBE
UYGULAMALARI
32. GÖTÜRÜ GİDER İNDİRİMİ VE MUHASEBE UYGULAMASI 375
32.1. GENEL TANITIM 375
32.2. ÖRNEK OLAY VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 375
33. ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASI 376
33.1. GİRİŞ 376
33.2. ÖRTÜLÜ SERMAYE KONUNDA GETİRİLEN YENİ HÜKÜMLER 376
33.3. ÖRTÜLÜ SERMAYE TUTARININ VE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER TUTARININ HESAPLANMASI 378
33.4. ÖRNEK UYGULAMALAR 381
34. FİNANSAL KİRALAMA VE MUHASEBE UYGULAMALARI 387
34.1. GENEL TANITIM 387
34.2. FİNANSAL KİRALAMA ÇEŞİTLERİ 389
34.3. FİNANSAL KİRALAMAYA AİT MUHASEBE UYGULAMALARI 393

34.3.1. Kiracıya Ait Muhasebe Uygulamaları 393
34.3.2. Kiraya Verene Ait Muhasebe Uygulamaları 400
34.3.3.Özellikli Bazı Finansal Kiralamalara Ait Muhasebe
Uygulamaları ve Diğer Finansal Kiralama Uygulamalarının
Açıklanması 405
35. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE DÖNEM SONU MUHASEBE
UYGULAMALARI 409
35.1. GEÇİCİ VERGİ MÜKELLEFLERİ 409
35.2. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİ, ORANLARI,
BEYANI VE ÖDENMESİ 410
35.3. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİ İTİBARİYLE DÖNEM
SONU MUHASEBE UYGULAMALARI 411

XVIII

DONEM SONU MUHASEBE UYGULAMALARI

35.4. GEÇİCİ VERGİNİN MAHSUBU 416
35.5. GEÇİCİ VERGİNİN EKSİK BEYAN 416
35.6. ÖRNEK OLAYLAR VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 417
36. VERGİ MEVZUATINA GÖRE ENFLASYON DÜZELTMESİ
UYGULAMASI 429
36.1. VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN KAR KAVRAMI 429
36.2. PARASAL VE PARASAL OLMAYAN KALEMLER 430
36.3. PARASAL OLMAYAN KALEMLERİN DÜZELTİLMESİ. 431
36.4. ENFLASYON DÜZELTMESİ MUHASEBE KAYITLARI.. 433
36.5. VERGİ MEVZUATINA GÖRE ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMA AŞAMALARI 436

36.5.1. Dönem Başı Bilançosunun Düzeltilmesi 437
36.5.2. Dönem Sonu Bilançosunun Düzeltilmesi 462
36.5.3. Enflasyon Düzeltmesi Muhasebe Kayıtlan 463
36.6. UYGULAMA ÖRNEĞİ 466
ALTINCI KISIM TEMEL FİNANSAL TABLOLAR VE DÜZENLENMESİ
37. TEMEL FİNANSAL TABLOLAR 485
37.1. BİLANÇO 485
37.1.1. Bilançonun Tanıtılması 485
37.1.2. Bilanço İlkeleri 486
37.1.3. Özet Bilanço Modeli (Tipi, Formatı) 491
37.1.4. Ayrıntılı Bilanço Modeli (Tipi, Formatı) 494
37.2. GELİR TABLOSU 496
37.2.1. Gelir Tablosunun Tanıtılması 496
37.2.2 Gelir Tablosu İlkeleri 497
37.2.3. Özet Gelir Tablosu Modeli (Tipi Formatı) 499
37.3. MALİ TABLOLAR DÜZENLENMESİ 502
37.3.1. Örnek 1: B A.Ş.’nin 31.12.2000 tarihli Genel Geçici Mizanı aşağıdaki gibidir 502
37.3.2. ÖRNEK 2: C A.Ş.’nin 31.12.2000 tarihli Genel
Geçici Mizanı aşağıdaki gibidir 512
37.3.3. Örnek 3 (Hesap Uzmanlığı Sınavı Çıkmış Soru) 527
37.3.4. Örnek 4: (Hesap Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav Sorusu 2006) 534

İÇİNDEKİLER xıx
V. KISIM
ÇALIŞMA SORULARI
ÇALIŞMA SORULARI 543
EKLER
EK: 1 TEK DÜZEN HESAP PLANI HESAP GRUPLARI 571
EK: 2 NAZIM HESAPLARA AİT AYRINTILI HESAP PLANI 591
EK: 3 İNGİLİZCE HESAP PLANI 596
EK:4 İNGİLİZCE FİNANSAL TABLOLAR 612
KAYNAKÇA 617
DİZİN 623